Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści: strona 1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 2 2 Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 2 3 Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędniościową 2 4 Rachunek walutowy Rachunki lokaty oszczędnościowej w złotych i walutach 3 wymienialnych 6 Skup i sprzedaż walut obcych 3 7 Pozostałe czynności związane z obsługa rachunków Pozostałe opłaty i prowizje 4 9 Karty Płatnicze Przekazy zagraniczne 5 11 Weksle 6 12 Kredyty Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 7 1 Dotyczy rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych Produkty wycofane z oferty 8 Zaufaj najbliższym - Z nami zawsze bezpiecznie Księżpol, luty 2015 Strona 1

2 Lp. Rodzaj usług (czynności) I. Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe POL-Konto / POL-Konto BIS POL-Konto Net POL-Konto Student POL-Konto Junior Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 00 zł 3. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Wpłata gotówkowa na rachunek 5. Wypłata gotówkowa 6. Przelew złożony w banku w formie papierowej: 6.1 na rachunek w banku 6.2 na rachunki w innych bankach 3.50 zł 7.00 zł 3.50 zł 3.50 zł 7 Przelew SORBNET 7.1 do kwoty ,00 zł powyżej kwoty Przelew złożony w systemie bankowośći internetowej: 8.1 na rachunek w banku 8.2 na rachunki w innych bankach 0.90 zł 0.90 zł 8.3 przelew na rachunek ZUS i Urzędu Skarbowego 9 Zlecenia stałe realizacja od każdego zlecenia 50 zł 10 Polecenie zapłaty: 10.1 złożenie zlecenia polecenia zapłaty 00 zł 10.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 00 zł 10.3 odwołanie polecenia zapłaty 3.00 zł 10.4 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tyt. braku środków na rachunku dłużnika 11 System Bankowości Elektronicznej: 1 aktywacja 12. abonament miesięczny 13. opłata za wydanie pendrive 1 wymiana uszkodzonego lub wydanie kolejnego pendrive 15. za wydanie karty kodów 16. rezygnacja z usługi przed upływem 1 roku 17 czasowe zablokowanie na życzenie dostępu do systemu 18 odblokowanie dostepu do systemu 19 instalacja usługi u klienta 12. Usługa sms (od każdego sms-a) 13. Telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku (na hasło) 1 Ustalenie limitu debetu 15. Wypłata w debet (od każdej wypłaty) 16. Opłata za wydruk Stawka zł 3.00 zł 0.50 zł. II. Rachunek Oszczędnościowy POL-Efekt Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 3. Wpłata gotowki na rachunek Wypłata z rachunku (w formie gotówkowej i bezgotówkowej) pierwsza w miesiącu 2. kolejna w miesiącu III. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędniościową Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówkowa na rachunek Wypłata gotówkowa Zastępczo wydrukiem 5. Przelew z rachunku cena zakupu + 1 zł zł 3.50 zł IV. 2. Rachunek walutowy Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie i lokaty terminowej otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żadanie bez wniesienie wpłaty Zamknięcie w ciągu kwartału od założenia rachunku walutowego płatnego na każde żądanie 3. Prowadzenie rachunku walutowego - miesięcznie: 3. płatnego na każde żądanie 3.2. lokaty terminowej Wpłata gotówkowa dokonana w walucie obcej lub w złotych na rachunek walutowy : Strona zł

3 prowadzony w BS Księżpol prowadzony w innym banku krajowym 2. - polecenie wypłaty i przelew regulowany - SEPA (uwaga:dodatkowe opłaty patrz.rozdział X) 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego- w walucie lub w złotych: 6. Opłaty pobiera się za:. 6. wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 6.2. wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana jest z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 7. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu: 7. na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w BS Księżpol 7.2. na rachunek złotowy w innym banku krajowym: 7.2. w systemie ELIKSIR przelew sepa przelew regulowany polecenie wypłaty 8. Opłata za wydruk 9. Likwidacja rachunku walutowego 3.50 zł zł. V. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek Wypłata gotówki z rachunku 5. Przelew na rachunek 5.1 w banku 5.2 w innych bankachkrajowych 5.3 Rachunki lokaty oszczędnościowej w złotych i walutach wymienialnych prowadzony w innym banku krajowym - polecenie wypłaty i przelew regulowany - SEPA (uwaga:dodatkowe opłaty patrz.rozdział X) 6. Likwidacja depozytu 3.50 zł zł. VI Skup i sprzedaż walut obcych Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce - od kwoty skupionej waluty: od klientów posiadających rachunki w BS Księżpol z zaksięgowaniem równowartości w złotych na te rachunki, 2. od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki: - polecenie wypłaty i przelew regulowany - SEPA 3. z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej. 2. Sprzedaż walut obcych 2. W ciężar rachunków złotowych prowadzonych w BS Księżpol 2.2 Z wypłatą równowartości w kasie. VII Pozostałe czynności związane z obsługa rachunków Blokada środków lub przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego na rzecz innych banków 2. Zwolnienie blokady środków na rachunku klienta 3. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym 3. za rok bieżący 3.2. za każdy rok poprzedni opłatę podwyższa się o kolejne Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporzadza się odpis, jedyna operacją na rcahunku było dopisanie odsetek lub mylne księgowanie Sporządzeniem i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku 2. opinii o rachunku 3. pozostałych informacji (pism o charakterze zaświadczeń) 5. Wydanie potwierdzenia operacji bankowej 6. Wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia z tytułu salda debetowego 7. Dyspozycja na wypadek śmierci Strona min. 30 zł

4 7. przyjęcie dyspozycji (zapisu) na wypadek śmierci 2. odwołanie/zmiana dyspozycji (zapisu) na wypadek smierci 7.3. wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci 8 Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 9. Czeki: 9. wydanie blankietów czekowych - za jeden blankiet 9.2. przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 9.3. zastrzeżenie blankietów czekowych 9. za potw. staniu konta od wystawcy czeku 9.5. potwierdzenie czeku 10. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zakładaniu rachunku 1 Wypłata z konta "Zlecenia do wypłaty" 12. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu : 12. przekazanie jednorazowo całości kwoty przekazywanie kwoty ratami w miarę napływu środków na rachunek (od każdego przelewu) 13. Udzielenie stałego pełnomocnictwa drugiej osobie do dysponowania kwotami zleconymi do wypłaty w BS 1 Wydruk potwierdzenia przelewu 15. Za przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki i umożenie 16. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesja) Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce wysyłany przez bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej częściej niż raz w miesiącu- za każdą przesyłkę 17.3 wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju 17.4 listem zwykłym 17.5 listem poleconym 17.6 Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za każdy wyciąg 18. Przyjęcie dyspozycji telefonicznych usług na hasło 19. Usługa SMS (od każdego sms-a) zł 2 wg. poniesionych kosztów 0,5% min. 3,00 zł 2 1 1% wkładu min. 10 zł. max. 100 zł zł VIII Pozostale opłaty i prowizje Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: - do kwoty 1000,00 zł. - powyżej kwoty 1000,00 zł. wpłaty czynszu do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym Na rachunki BPS TFI S.A. z zastrzeżeniem drugiego i kolenjego przelewu z rachunku POL-EFEKT 2. Za zmianę lub rozmianę znaków pieniężnych (powyżej 5 szt.) 3. Skup i sprzedaż walut obcych Opłata za zastrzeżenie dokumentów 5. Opłata za odwołanie zastrzeżenia dokumentów 2,80 zł. 0,5% max % min. 3,00 zł IX Karta Płatnicza do rachunku Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty POL-Konto / POL-Konto BIS Opłata miesięczna za obsługę karty 5. Wypłata gotówki: Strona 4 POL-Konto POL-Konto Net Student od 0,00 zł od 0,00 zł do 4,00 zł do 2,00 zł POL-Konto Junior

5 6. we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 6.2 w pozostałych bankomatach w kraju 6.3. w bankomatach za granicą 6. poprzez usługę Visa/ MasterCard Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 6.5. w punktach akceptujących kartę w kraju 6.6. w punktach akceptujących karty za granicą Płatność kartą: w punktach usługowo-handlowych w kraju 7.2. w punktach usługowo-handlowych za granicą 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 9. Zmiana numeru PIN w bankomatach 10. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika 1 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 12. Zastrzeżenie karty z powodów bankowych 13. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 1 Za wydanie karty dla pełnomocnika rachunku 15. Zmiana danych użytkownika karty 16. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 zł 2% min. 10,00 zł 2% min. 10,00 zł 1 00 X PRZEKAZY ZAGRANICZNE Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe. Przelewy SEPA 2. Przelewy regulowane 3. Polecenia wypłaty 1 Opłata Non-STP - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 75 zł + koszty banków trzecich Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym Przelewy SEPA 2. Przelewy regulowane Polecenia wypłaty 3. Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9, w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: 1 polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 6. W trybie pilnym w EUR,USD i GBP: 6. W trybie przyspieszonym w PLN,USD,GBP Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 7. wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 8. przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 9. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt.6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 2 3 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 10. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym Strona ,00 zł + koszty banków trzecich 7 75,00 zł + koszty banków trzecich

6 XI 2. Złożenie do dyskonta weksla Opłata pobierana od podawcy weksla - w banku, który jest domicyliatem, - w banku, który nie jest domicyliatem, 2. Przedstawienie do zapłaty Opłatę pobiera Bank od głównego dłużnika wekslowego 3. Zgłoszenie do protestu z powodu niezapłacenia Opłatę pobiera się od podawcy weksla Przyjęcie weksla do inkasa Opłatę pobiera się od podawcy weksla (dotyczy to podawcy, który przedkłada weksel do inkasa i Banku, który weksel zdyskontował a przesyła go do inkasa do Banku, który jest domicyliatem). XII 1 Weksle Kredyty Kredyt bankowe Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu: za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty 5 do 2% kwoty prolongowanej nie mniej niż 20,00 zł 2 za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy 3 za podwyższenie kwoty kredytu 4 za zawarcie umowy ugody 5 przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt obrotowy udzielony w rachunku kredytowym 6 zmiana zabezpieczenia kredytu 7 zmiana innych warunków umowy 2 Za czynności związane z obsługą kredytów: 2.1 wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia 2.2 wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS, 2.3 wydanie odpisu umowy kredytowej, 2.4 za wydanie zezwolenia na wykreślenie zastawu pojazdu, 2.5 wysłanie upomnienia o spłatę należności - od każdego upomnienia 2.6 wydanie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej (zdolności 2.7 dokonanie przez Bank kontroli u Kredytobiorcy związanej z realizowaną inwestycją (po uruchomieniu kredytu) lub w związku z nieterminową spłatą 2.8 wysłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidlowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, rozliczenia kredytu lub inwestycji, lub dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 3. Wydanie promesy kredytowej Udzielenie gwarancji/poręczenia 5. Zmiana warunków gwarancji/poręczenia 5.1 przedłużenie terminu ważności gwarancji, poręczenia - za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny 5.2 podwyższenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty podwyższenia za każdy kolejny okres 3-miesięczny 6. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytów z dopłatą ARiMR w okresie kredytowania - w wysokości 1%, nie mniej niż 200 zł. Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 7. Wystawienie przyrzeczenia (promesy) udzielenia gwarancji poręczenia 2% min 50,00 zł 2% kwoty podwyższenia 1% należności objętej ugodą 1% kwoty limitu kredytu lub zgodnie z umową min 3 min min 50,00 zł 2 0,1% - 1% min 200 zł Wg umowy do 2,5% min 100,00 zł do 2,5% min 100,00 zł 0.10% min 100,00 zł 8. Wyrażenie zgody na zawieszenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do kredytobiorcy i poręczycieli (od kredytobiorcy i każdego z poręczycieli) 5 Strona 6

7 XIII Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 2. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółzielczego w Księżpolu Opłaty i prowizje pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego d) zgodnie z zawartą umową Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Opłata miesięczna za obsługę karty wydanej do rachunku POL-Konto Net wynosi 0,00 zł jeżeli suma operacji bezgotówkowych w danym miesiącu ( z wyłaczeniem operacji zbliżeniowych) wynosi co najmniej 400,00 zł, w innym przypadku opłata wynosi 4,00 zł. Opłata miesięczna za obsługę karty wydanej do rachunku POL-Konto Student wynosi 0,00 zł jeżeli suma operacji bezgotówkowych w danym miesiącu (z wyłączeniem operacji zbliżeniowych) wynosi co najmniej 200,00 zł, w innym przypadku opłata wynosi 2,00 zł. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Strona 7

8 XIV Dotyczy rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych: Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty EUR (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych w Oddziale Banku prowadzącym rachunek. 2. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych. 3. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: - kupna/sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych, - kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych. XV PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Lp. Rodzaj usług (czynności) KARTA PŁATNICZA Visa Classic Debetowa- Rolnik Stawka Wydanie nowej karty. 2. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 3. Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty 5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 6. Opłata miesięczna za obsługę karty 7. Wypłata gotówki: 8. we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 9. w pozostałych bankomatach w kraju 9. w bankomatach za granicą 9.2. poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 9.3. we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 10. w kasie innego banku w kraju 10. Płatność kartą: w punktach usługowo-handlowych w kraju w punktach usługowo-handlowych za granicą 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie Zmiana numeru PIN w bankomatach Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN 1 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 12. Zastrzeżenie karty z powodów bankowych 13. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 1 Za wydanie karty dla pełnomocnika rachunku 15. Zmiana danych użytkownika karty 16. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 5 00 zł 2% min. 10,00 zł 1% min. 3,00 zł 2% min. 5,00 zł 3.00 zł 1 00 Strona 8

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo