BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Tekst jednolity obowiązuje od r. Radom 2014r.

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą opłat i prowizji ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) Miesięcznie, ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym; 3) Zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) Zgodnie z zawartą umową; 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie po kursie NBP i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do lub od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że złożona dyspozycja stanowi inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowanej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowanej w obrocie dewizowym. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 Rozdział I. Rachunki Bankowe Tab. 1 Rachunki bankowe w PLN dla Klientów Instytucjonalnych z wyłączeniem rachunków dla Rolników Indywidualnych 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1 bieżącego/pomocniczego Z zastrzeżeniem pkt bieżącego/pomocniczego w Filii Jedlińsk ¹) Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bankowego: ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie jest pobierana. 2.1 bieżącego/pomocniczego Z zastrzeżeniem pkt 2.2, bieżącego/pomocniczego w Oddziale Stromiec 25zł 2.3 bieżącego/pomocniczego w Filii Jedlińsk¹) 15 zł 3. Wpłaty gotówkowe 0,3% 3.1 Istnieje możliwość obniżenia prowizji od wpłat gotówkowych, na pisemną prośbę podmiotów, których miesięczne obroty po stronie MA kształtują się następująco: Obroty do zł. 0,3 % Obroty od zł. Do zł. 0,2 % Obroty powyżej zł. 0,15 % 3.2 Od wpływów bezgotówkowych 0,02% Prowizji nie pobiera się w ramach tego samego modulo oraz rachunków instytucji samorządowych 3.3 Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej- dodatkowo od kwoty 0,1 % 3.4 Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po przeliczeniu 10 zł wpłaty gotówkowej zamkniętej 4. Wypłata gotówkowa 0,3 % 4.1 Od wypłat gotówkowych powyżej zł. Nie zgłoszonych do godz.9.00 z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem (dodatkowo) 25zł 20zł 0,5 % 4.2 Od wypłat gotówkowych awizowanych, a nie podjętych w 0,5% umówionym terminie od całej kwoty 4.3 Istnieje możliwość obniżenia prowizji od wypłat gotówkowych, na pisemną prośbę podmiotów, których miesięczne obroty po stronie WN kształtują się następująco: Obroty do zł. 0,3 % Obroty od do zł. 0,2 % Obroty powyżej zł. 0,1 % 3

4 5. Prowizja od przelewów międzybankowych z rachunku w tym ZUS 4 zł. ( za 1 sztukę) Z zastrzeżeniem pkt 5.1, W Oddziale Potworów 3,50 zł 5.2 W Filii Jedlińsk¹) 3,50 zł 5.3 Za administrowanie poleceniami przelewów bez pokrycia 2 zł. (dodatkowo) 6. Realizacja przelewu w ramach rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Prowizję pobiera się z rachunku klienta wydającego dyspozycję 2 zł 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub wypłaty gotówki w kasie Prowizji nie pobiera się w sobotę od klientów banku wpłacających gotówkę na rachunek w kasie Filii nr 1 Oddziału Banku w Radomiu. Za wykorzystanie wpływu bieżącego nie uznaje się przelewów w ramach tego samego modulo, przelewów do ZUS oraz pobrania prowizji. Opłata jest niezależna od opłat pobieranych za przelewy lub prowizji za wypłatę. 0,5% min.5 zł max. 500 zł 8. Zlecenie stałe 8.1 Za przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego jednorazowo 20 zł 8.2 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku za sztukę 5 zł. 8.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Spółdzielczym Bez opłat Rzemiosła 8.4 Za zmianę, odwołanie zlecenia stałego 10 zł 9. Polecenie zapłaty 9.1 Za zawarcie umowy na polecenie zapłaty jednorazowo 20 zł. 9.2 Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku prowadzącego: Opłata pobierana jest z rachunku wierzyciela W Banku Spółdzielczym Rzemiosła Bez opłat W innym banku krajowym za jedno polecenie 4 zł. 9.3 Za przyjęcie przez Bank zgody do obciążenia rachunku jednorazowo 20 zł. 9.4 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika W Banku Spółdzielczym Rzemiosła Bez opłat W innym banku krajowym 4 zł. 9.5 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 15 zł. 9.6 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 15 zł. rachunku dłużnika 10. Za wydzielenie środków na opłacenie czeków potwierdzonych 15 zł. 11. Za przyjęcie do inkasa czeku rozrachunkowego od każdego czeku 20 zł. 12. Za wydanie książeczki czekowej 10 zł. 13. Zgłoszenie, wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie 50 zł. książeczki czekowej lub blankietów czekowych itp. 14. Wyciąg z rachunku bankowego: 14.1 Za wyciąg sporządzony za bieżący dzień rachunkowy Bez opłat 14.2 Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za 1 dzień rachunkowy 5 zł Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za dany okres lub 50 zł. obrotów niezależnie od ilości pozycji 15. Za sporządzenie odpisu jednego dowodu księgowego: 15.1 Za rok bieżący 10 zł Za lata ubiegłe 20 zł. 16. Udzielenie informacji na hasło 4

5 16.1 Złożenie wniosku o udzielanie informacji na hasło 5 zł Odwołanie dyspozycji o udzielenie informacji na hasło lub zmiana 10 zł. hasła 16.3 Udzielanie informacji telefonicznej o stanie konta na hasło ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie 15 zł. jest pobierana. 17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu. Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 17.1 Jednorazowa realizacja zajęcia z rachunku bankowego wystawionego do kwoty 100 zł 17.2 Jednorazowa realizacja zajęcia z rachunku bankowego wystawionego powyżej kwoty 100 zł 17.3 Wielokrotna realizacja należności z jednego tytułu wykonawczego ( za każde przekazanie środków) 18. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii o prowadzonym rachunku z informacjami o wysokości salda, obrotów o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytu, jak również informacji o zajęciach itp Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia z nr prowadzonego rachunku 19. Za zmianę karty wzorów podpisu Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego. 10 zł. 50zł 25 zł. 50 zł. 10 zł. 20 zł. 20. Debet w rachunku bieżącym 20.1 Za złożenie wniosku o przyznanie debetu w rachunku bieżącym 30 zł. rezygnacja z debetu przed upływem terminu/ Przyznanie debetu w rachunku bieżącym od kwoty 1,50 % Za wysyłanie wezwania (monitu) wzywającego do uregulowania 25 zł niedopuszczalnego salda debetowego w ramach rachunku bieżącego do posiadacza rachunku. 21. Wydanie kserokopii umowy 10 zł 22. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 30 zł 23. Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnika do rachunku 10 zł 24. Za likwidację rachunku bankowego 50 zł. 25. Za inne czynności i usługi nie przewidziane w tabeli, Bank może pobrać opłatę której wysokość ustala się we własnym zakresie nie 50 zł. niższą niż: 26. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 30 zł. płatniczych za granicę 27. Obsługa systemu bankowości elektronicznej ebanknet 27.1 Dostęp do rachunków w ramach usługi ebanknet. 5 zł ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie jest pobierana Przelew w ramach usługi ebanknet na obcy bank w tym ZUS i 2zł Urząd Skarbowy 27.3 Przelew na rachunek w Banku w ramach usługi ebanknet 1zł 27.4 Za wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika ebanknet 20 zł 27.5 Za odblokowanie konta internetowego na wniosek klienta 10 zł Czasowa blokada konta internetowego 10 zł Za udostępnienie pierwszej listy haseł jednorazowych Bez opłat 27.8 Za udostępnienie kolejnego pakietu (3szt.) listy haseł jednorazowych 3 zł 5

6 27.9 Za udostępnienie kolejnej pojedynczej listy haseł jednorazowych 3 zł Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS. 0,20 zł Opłata pobierana jest jednorazowo za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 - tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. 28. Obsługa rachunku przez system Home Banking: 28.1 Za instalację Bez opłat 28.2 Zakup licencji programowej Bez opłat 28.3 Za klucz abonencki wg ceny zakupu 28.4 Abonament 50 zł. ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie jest pobierana Za przelew 1 zł. 29. Lokaty terminowe: 29.1 Za bezgotówkowe przekazanie środków z rachunku bankowego na lokatę terminową osoby fizycznej Prowizję pobiera się z rachunku bankowego 10 zł 29.2 Za bezgotówkowe przekazanie środków na rachunek bankowy z lokaty terminowej osoby fizycznej 10zł Prowizję pobiera się z rachunku bankowego 29.3 Likwidacja lokaty przed upływem terminu 20 zł 29.4 Za bezgotówkowe przekazanie środków pochodzących z lokaty 35 zł terminowej do innego banku 30. Usługa SMS BANKING: 30.1 Aktywacja usługi SMS BANKING (jednorazowo) 5,00 zł 30.2 Abonament miesięczny 0, 00zł 30.3 Wysłanie SMS-a Opłata pobierana jest jednorazowo za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 - tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. 0,20zł 30.4 Za zmianę/odwołanie dyspozycji usługi SMS BANKING 5,00 zł Uwaga: Opłaty określone w pkt. 2 nie dotyczą rachunków otwieranych z inicjatywy Banku itp. na opłacenie czeków potwierdzonych itp. oraz lokat terminowych podmiotów gospodarczych ¹)Dla rachunków otwieranych i obsługiwanych od r. Tab. 2 Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN dla Rolników Indywidualnych 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1 bieżącego/pomocniczego Z zastrzeżeniem pkt 1.2, bieżącego/pomocniczego w Oddziale Potworów Bez opłat 1.3 bieżącego/pomocniczego w Filii Jedlińsk¹) Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bankowego: ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie jest pobierana. 6 zł 2.1 bieżącego/pomocniczego Z zastrzeżeniem pkt 2.2, bieżącego/pomocniczego w Oddziale Przytyk i Potworów 5 zł 2.3 bieżącego/pomocniczego w Filii Jedlińsk ¹) 5 zł 15 zł 6

7 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w banku prowadzącym rachunek Od klientów z Oddziału Przytyk za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku. 0,3 % min.3 zł. max. 300 zł. 3.1 Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej dodatkowo od kwoty 0,1 % 4. Wypłata gotówkowa Z zastrzeżeniem pkt. 4.1, 4.2, 4.3 0,3 % min.3zł 4.1 W Oddziale Przytyk 0,3% min 2 zł max 200 zł 4.2 W Oddziale Potworów Od klientów z Oddziału Potworów za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku. 4.3 W Filii Jedlińsk¹) Od klientów z Filii Jedlińsk za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku 4.4 Od wypłat gotówkowych powyżej zł. nie zgłoszonych do godz.9.00 z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem (dodatkowo) 4.5 Od wypłat gotówkowych awizowanych, a nie podjętych w umówionym terminie od całej kwoty 5. Prowizja od przelewów międzybankowych Z zastrzeżeniem pkt 5.1, W Oddziale Potworów Od klientów z Oddziału Potworów za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku. 0,2% min 2 zł max 200 zł 0,2% min 2 zł max 200 zł 0,5 % min.5 zł. max.500 zł. 0,5% 4 zł. 3,50 zł 5.2 W Filii Jedlińsk¹) 3,50 zł Od klientów z Filii Jedlińsk za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku. 5.3 Za administrowanie przelewami bez pokrycia dodatkowo 2 zł. 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub wypłaty gotówki w kasie Prowizji nie pobiera się w sobotę od klientów banku wpłacających gotówkę na rachunek w kasie Filii nr 1 Oddziału Banku w Radomiu. Za wykorzystanie wpływu bieżącego nie uznaje się przelewów w ramach tego samego modulo, przelewów ZUS oraz pobrania prowizji. Opłata jest niezależna od opłat pobieranych za przelewy lub prowizji za wypłatę. 0,5% min.5 zł max.500 zł 7. Zlecenie stałe 7.1 Za przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego jednorazowo 5 zł 7.2 Za realizację zlecenia stałego na rachunek w innym banku za sztukę 5 zł. 7.3 Za realizację zlecenia stałego na rachunek w Banku Spółdzielczym Bez opłat Rzemiosła 7.4 Za zmianę, odwołanie zlecenia stałego 2 zł 8. Polecenie zapłaty 8.1 Zawarcie umowy na polecenie zapłaty jednorazowo 20 zł. 8.2 Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku prowadzonego: Opłata pobierana jest z rachunku wierzyciela W Banku Spółdzielczym Rzemiosła Bez opłat W innym banku krajowym 4zł 8.3 Za przyjęcie przez Bank zgody do obciążenia rachunku jednorazowo 20 zł 8.4 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika W Banku Spółdzielczym Rzemiosła Bez opłat W innym banku krajowym 4 zł. 7

8 8.5 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 20 zł. 8.6 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 15 zł. rachunku dłużnika 9. Za wydzielenie środków na opłacenie czeków potwierdzonych 5 zł. 10. Za przyjęcie do inkasa czeku rozrachunkowego od każdego czeku 15 zł. 11. Za wydanie książeczki czekowej 10 zł. 12. Zgłoszenie, wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie 50 zł. książeczki czekowej lub blankietów czekowych itp. 13. Wyciąg z rachunku bankowego: 13.1 Za wyciąg sporządzony za bieżący dzień rachunkowy Bez opłat Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za 1 dzień rachunkowy 5 zł Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za dany okres lub 50 zł. obrotów niezależnie od ilości pozycji 14. Za sporządzenie odpisu jednego dowodu księgowego 14.1 Za rok bieżący 5 zł Za lata ubiegłe 10 zł. 15. Udzielenie informacji na hasło 15.1 Złożenie wniosku o udzielenie informacji na hasło Bez opłata 15.2 Odwołanie dyspozycji o udzielaniu informacji na hasło lub zmiana 10 zł. hasła 15.3 Udzielanie informacji telefonicznej o stanie konta na hasło ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie jest Bez opłata pobierana. 16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 16.1 Jednorazowa realizacja zajęcia z rachunku bankowego wystawionego do kwoty 100 zł 16.2 Jednorazowa realizacja zajęcia z rachunku bankowego wystawionego do kwoty powyżej 100 zł 16.3 Wielokrotna realizacja należności z jednego tytułu wykonawczego (za każde przekazanie środków) 17. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii o prowadzonym rachunku z informacjami o wysokości salda, obrotów o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytu, jak również informacji o zajęciach itp Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia z nr prowadzonego rachunku 18. Za zmianę karty wzorów podpisów Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego. 19. Debet w rachunku bieżącym: 19.1 Za złożenie wniosku o przyznanie debetu w rachunku bieżącym /rezygnacja z debetu przed upływem terminu 10 zł. 30zł 20 zł. 50 zł. 10 zł. 20 zł. 10 zł Przyznanie debetu w rachunku bieżącym od kwoty 1,5 % 19.3 Za wysyłanie wezwania (monitu) wzywającego do uregulowania niedopuszczalnego salda debetowego w ramach rachunku bieżącego do posiadacza rachunku. 25 zł 20. Wydanie kserokopii umowy 10 zł 21. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 30 zł 22. Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnika do rachunku 10 zł 23. Za likwidację rachunku bankowego: a) bieżącego rozliczeniowego b) pomocniczego rozliczeniowego 24. Za inne czynności i usługi nie przewidziane w tabeli, Bank może 20 zł. 8

9 pobrać opłatę, której wysokość ustala się we własnym zakresie nie 20 zł. mniejszą niż: 25. Obsługa systemu bankowości elektronicznej ebanknet 25.1 Dostęp od rachunków przez Internet w ramach usługi ebanknet 5 zł ostatnim dniu roboczym.w miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie jest pobierana Przelew w ramach usługi ebanknet na obcy bank w tym ZUS i Urząd 2zł Skarbowy Przelew na rachunek w Banku w ramach usługi ebanknet 1zł 25.4 Za wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika ebanknet 20 zł 25.5 Za odblokowanie konta internetowego na wniosek klienta 10 zł 25.6 Czasowa blokada konta internetowego 10 zł Za udostępnienie pierwszej listy haseł jednorazowych Bez opłat 25.8 Za udostępnienie kolejnego pakietu (3szt.) listy haseł jednorazowych 3 zł 25.9 Za udostępnienie kolejnej pojedynczej listy haseł jednorazowych 3 zł Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS. 0,20 zł Opłata pobierana jest jednorazowo za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 - tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. 26. Lokaty terminowe: 26.1 Za bezgotówkowe przekazanie środków z rachunku bankowego 4zł rolniczego na lokatę osoby fizycznej Prowizję pobiera się z rachunku bankowego 26.2 Likwidacja lokaty przed upływem terminu 20 zł 26.3 Za bezgotówkowe przekazanie środków pochodzących z lokaty 35 zł terminowej do innego banku Prowizję pobiera się z rachunku bankowego 27. Usługa SMS BANKING: 27.1 Aktywacja usługi SMS BANKING (jednorazowo) 5,00 zł 27.2 Abonament miesięczny 0, 00zł 27.3 Wysłanie SMS-a Opłata pobierana jest jednorazowo za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 - tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. 0,20zł 27.4 Za zmianę/odwołanie dyspozycji usługi SMS BANKING 5,00 zł Uwaga: opłaty określone w pkt.2 nie dotyczą rachunków otwieranych z inicjatywy Banku np. na opłacenie czeków potwierdzonych itp. oraz lokat terminowych dla rolników ¹) Dla rachunków otwieranych i obsługiwanych od r. Tab. 3 Rachunki w walucie wymienialnej dla Klientów Instytucjonalnych oraz Rolników Indywidualnych 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty we wszystkich jednostkach banku 1.1 Bez wniesienia wpłaty 50 zł 1.2 Z jednorazową wpłatą min. 10 EUR,USD,CHF lub GBP 25 zł 2. Prowadzenie rachunku walutowego- dla każdej waluty ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie jest pobierana. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy w walucie obcej lub w złotych prowadzony w: 25 zł 9

10 3.1 Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu 0,3 % min.5 zł. max.500 zł. 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej oraz w złotych 4.1 Od wypłat gotówkowych w walucie powyżej wartości USD, EUR, GBP, CHF nie zgłoszonych do godz.9.00 z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (dodatkowo) 4.2 Od wypłat gotówkowych w walucie awizowanych, a nie podjętych w umówionym terminie od całej kwoty 5. Realizacja przelewu : 5.1 Wewnętrznego na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła 0,3% max.500 zł. 0,5% min 5 zł max 500 zł 0,5% Bez opłat 5.2 Realizacja (sprzedaż) przekazu w obrocie dewizowym Zgodnie z Rozdziałem II Tab. 1, pkt Realizacja (skup) przekazu w obrocie dewizowym Zgodnie z Rozdziałem II Tab. 1, pkt 2 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1 Za wyciąg sporządzony za bieżący dzień rachunkowy Bez opłat 6.2 Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za jeden dzień rachunkowy 6.3 Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za dany okres lub obrotów niezależnie od ilości pozycji 7. Za zmianę karty wzorów podpisu Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego. 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu. Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 8.1 Jednorazowa realizacja zajęcia z rachunku bankowego wystawionego do kwoty 100 zł 8.2 Jednorazowa realizacja zajęcia z rachunku bankowego wystawionego powyżej kwoty 100 zł 8.3 Wielokrotna realizacja należności z jednego tytułu wykonawczego ( za każde przekazanie środków) 9. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii o prowadzonym rachunku z informacjami o wysokości salda, obrotów o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytu, jak również informacji o zajęciach itp. 9.1 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia z nr 5 zł. 50 zł. 20 zł. 10 zł 50 zł 25 zł. 50 zł. 10 zł. prowadzonego rachunku 10. Wydanie kserokopii umowy 10 zł 11. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 30 zł 12. Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnika do rachunku 10 zł 13. Za likwidację rachunku 50 zł 14. Lokaty terminowe: 14.1 Likwidacja lokaty przed upływem terminu 20 zł 15. Usługa SMS BANKING: 15.1 Aktywacja usługi SMS BANKING (jednorazowo) 5,00 zł 15.2 Abonament miesięczny 0, 00zł 15.3 Wysłanie SMS-a 0,20zł 10

11 Opłata pobierana jest jednorazowo za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym Za zmianę/odwołanie dyspozycji usługi SMS BANKING 5,00 zł Tab. 4 Wrzutnia 1. Wydanie portfela do wpłaty za pośrednictwem wrzutni 65 zł. 2. Wydanie klucza magnetycznego do drzwiczek wrzutni 20 zł 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni 0,10% min.3 zł max. 500 zł Tab. 5 Obsługa systemu bankowości internetowej ecorponet 1. Aktywacja usługi 0,00 zł 2. Abonament za korzystanie z usługi 30, 00zł ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek opłata nie jest pobierana. 3. Wydanie identyfikatora/ loginu 3.1 Pierwszemu użytkownikowi 0,00 zł Kolejnemu użytkownikowi 20,00 zł 4. Przelewy krajowe w złotych: 4.1 na rachunek prowadzony w Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu 0,00 zł 4.2 na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1,00 zł 5. Przelewy zagraniczne lub krajowe w walucie obcej Zgodnie z Rozdziałem II Tab. 1, pkt 1 6. Za wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych 0,00 zł 7. Za wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych 5 zł 8. Zablokowanie/odblokowanie konta internetowego 10 zł 9. Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS. Opłata pobierana jest jednorazowo za wszystkie wysłane SMS-y w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. 0,20 zł Rozdział II. Operacje dewizowe Tab. 1 Przekazy w obrocie dewizowym 1. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: Regulowany 40 zł SEPA 15 zł polecenie wypłaty Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę zryczałtowane koszty banków pośredniczących 0,30% min.40 zł 11

12 określone w pkt.4 w przypadku opcji kosztowej OUR max.300 zł 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: Opłatę wyszczególnioną w pkt i pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt i W trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100zł W trybie przyśpieszonym w PLN, USD i GBP 80 zł 2. Skup przekazów w obrocie dewizowym (w tym świadczeń emerytalno-rentowych) otrzymanych z innych banków krajowych i zagranicznych: 2.1 Przelew SEPA 15 zł 2.2 Przelew regulowany 20 zł 2.3 Polecenia wypłaty: Z przekazaniem na rachunek walutowy lub złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 4. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5. Opłata Non - STP - pobiera się w sytuacji gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt i Zmiany/korekty/odwołania (reklamacja) zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 0,1 % min. 20 zł. max. 100 zł. Bez opłat 100 zł + koszty banków trzecich 80 zł 40 zł 100 zł + koszty banków trzecich Przekaz w obrocie dewizowym: Transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew SEPA: Transakcja płatnicza realizowana przez Banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Przelew regulowany: Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 20 zł 12

13 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Tab. 2 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych W przypadku czeków podróżnych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przekłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 2. Skup czeków płatnych w banku BPS S.A. 20 zł 3. Inkaso czeków 45 zł Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od 15 zł 45 zł + koszty rzeczywiste podawcy czeku 5. Przyjęcie wniosku do akredytywy 50 zł 6. Przyjęcie wniosku do inkasa dokumentowego 50 zł Uwaga: za obsługę akredytywy i inkasa dokumentowego Bank Spółdzielczy Rzemiosła pobiera prowizję w/g taryfy obowiązującej w Banku BPS S.A. 13

14 Rozdział III. Karty bankowe Tab.1 Karta VISA BUSINESS DEBETOWA¹ 1. Wydanie nowej karty 150 zł 2. Wznowienie karty 150 zł 3. Wydanie duplikatu karty 80 zł 4. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat 5. Transakcje gotówkowe 5.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie Bez opłat 5.2. w innych bankomatach w kraju 1 % min. 6 zł 5.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3 % min. 20 zł 5.4. w punktach akceptujących kartę w kraju 1 % min. 6 zł 5.5. w punktach akceptujących kartę za granicą 3 % min. 20 zł 5.6. w usłudze cash back Usługa cash back-umożliwia jednorazową wypłatę do kwoty 300 zł. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej- nie jest możliwa sama wypłata gotówki. 1 % min. 6 zł 6. Czasowa blokada karty 25zł 7. Odblokowanie karty 25zł 8. Przekazanie wydruku miesięcznego zastawienia transakcji 5 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za 6 zł okres przez niego wskazany 10. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 15 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 15 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty 15 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł Tab.2 Karta VISA BUSINESS ROLNIK¹ 1. Wydanie nowej karty 150 zł 2. Wznowienie karty 150 zł 3. Wydanie duplikatu karty 80 zł 4. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat 5. Transakcje gotówkowe: 5.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych Bez opłat zgodnie z zawartymi umowami Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie w innych bankomatach w kraju 5 zł 5.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 10 zł 5.4. w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5.5. w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 10 zł 14

15 5.6. w usłudze cash back 5 zł Usługa cash back-umożliwia jednorazową wypłatę do kwoty 300 zł. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej- nie jest możliwa sama wypłata gotówki. 6. Czasowa blokada 25 zł 7. Odblokowanie karty 25 zł 8. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 5 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 6 zł 10. Za zamianę wysokości dziennego limitu indywidualnego 15 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 15 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty 15 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł ¹Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku- 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Uwaga: za inne czynności nie ujęte w tabeli Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu pobiera opłaty i prowizje wg taryfy obowiązującej w Banku Zrzeszającym tj. w Banku BPS S.A. Rozdział IV. Czynności Kasowe Tab. 1 Prowizje i opłaty obowiązujące w Banku Spółdzielczym Rzemiosła z wyłączeniem Filii Jedlińsk 1. Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku krajowym 0,5% min.5,00 zł. 2. Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za energię elektryczną 4,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe za telefon 4,00 zł 4. Od wpłat na cele charytatywne Bez opłat 5. Wpłaty związane z wpłatami KRUS 2,50 zł 6. Wpłata gotówkowa dotycząca składek ZUS 4,00 zł 7. Wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędów Gmin posiadających w Banku Spółdzielczym Rzemiosła rachunki bieżące lub pomocnicze 8. Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień Prowizję pobiera się pomniejszając kwotę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawcy prowizję pobiera się zgodnie z taryfą obowiązującą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział II. Tab. 1). Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych dla rolników indywidualnych. 9. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym: - w walucie obcej przez konto w złotych przez konto Dodatkowo pobiera się prowizję zgodnie z Rozdział II, Tab.1 pkt Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: - do 10 szt. - powyżej 10 szt. 2 zł niezależnie od kwoty 0,5% min.10 zł 1 % min. 20 zł. max.500 zł. 0 zł 0,50% min. 2zł. 11. Likwidacja lokaty i wypłata przed upływem terminu 20 zł 15

16 Tab. 2 Prowizje i opłaty obowiązujące w Filii Jedlińsk 1. Wpłata gotówkowa na rachunek w innych bankach: 1.1. z tytułu wpłat za energię 1,00 zł 1.2 z tytułu wpłat za telefon 2,00 zł 1.3 z tytułu wpłat za gaz 2,20 zł 1.4 z tytułu wpłat na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku Bez opłat 1.5 z tytułu wpłat na cele charytatywne Bez opłat 1.6 z tytułu wpłat na rzecz KRUS 2,50 zł 1.7 pozostałe wpłaty do kwoty zł 2,50 zł pozostałe wpłaty powyżej kwoty zł 2 Wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędów Gmin posiadających w Banku Spółdzielczym Rzemiosła rachunki bieżące lub pomocnicze 3. Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień Prowizję pobiera się pomniejszając kwotę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawcy prowizję pobiera się zgodnie z taryfą obowiązującą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział II.Tab.1. Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych dla rolników indywidualnych. 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym: - w walucie obcej przez konto w złotych przez konto Dodatkowo pobiera się prowizję zgodnie z Rozdziałem II. Tab.1 pkt Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: - do 10 szt. - powyżej 10 szt. 0,5% od kwoty 2 zł niezależnie od kwoty 0,5% min.10 zł 1 % min. 20 zł. max.500 zł. 0 zł 0,50% min. 2zł. 6. Likwidacja lokaty i wypłata przed upływem terminu 20 zł Rozdział V. Usługi różne Tab.1 Pozostałe opłaty i prowizje 1. Za przyjęcie depozytu 20 zł. 2. Za przechowywanie w depozycie bankowym 2.1 Książeczki oszczędnościowej, bonu oszczędnościowego /od każdego 10 zł. deponowanego dokumentu/ miesięcznie 2.2 Innych papierów wartościowych /akcji, obligacji/ od każdego 10 zł. deponowanego dokumentu miesięcznie 2.3 Duplikatu kluczy miesięcznie 20 zł. 2.4 Złota, platyny,kamieni szlachetnych miesięcznie 20 zł. 2.5 Za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w Banku 50zł Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu 3. Za ponaglenie odbioru depozytu 10zł 4. Wydanie depozytu 10 zł 5. Za bezgotówkowe przekazanie środków pochodzących z lokaty terminowej do innego banku 35 zł 16

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z 30.12.2014 Aneks nr 2 Uchwała Nr 110/2015 z 31.08.2015 BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 157/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 157/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Aneks nr 1 Uchwała Nr 62/2016 z dnia 29.04.2016 r. Aneks nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia 15.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 158/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015 Aneks nr 1 Uchwała Nr 63/2016 z dnia 29.04.2016 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 119/2016 z dnia 25.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. 1/19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo