TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Teks jednolity zawierający zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr.33/2005, Nr.72/2005, Nr.39/2006 Nr.41/2006,Nr.46/2006,Nr.2/2007, Nr.10/2008.Nr.23/2008,Nr.27/2008, Nr 51/2008, Nr 7/2009, Nr 21 /2009, Nr 22/2010, Nr 73/2010, Nr 104/2010, Nr 112/2010, Nr 115/2010, Nr 120/2010, Nr 135/2010, Nr 6/2011, Nr 40/2011, Nr 45/2011, Nr 61/2011, Nr 76/2011, Nr 1/2012, Nr 28/2012, 77/2012, Nr 100/2012, Nr 25/2013, Nr 70/2013, Nr 94/2013, Nr 8/2014, Nr 103/2014, Nr 6/2015, Nr 7/2015, Nr 26/2015, Nr 47/2015 ostatnia zmiana obow. Od

2 SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 I RACHUNKI BANKOWE. 4 II RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH w złotych... 8 III KARTY BANKOWE... 8 IV PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM V USŁUGI ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA VI DODATKOWE CZYNNOŚCI związane z obsługą rachunków depozytowych VII KREDYTY GOSPODARCZE VIII GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE IX INNE IX A. USŁUGI DOKUMENTACYJNE IX.B. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM I KREDYTOWYM IX C. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE IRZECZOWE IX D. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN str 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie częściej jednak niż raz w miesiącu albo wpłacane w gotówce w kasie. 2. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank BS Otmuchów nie ponosi odpowiedzialności. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych oraz na rachunki płatne na każde żądanie, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie i jego jednostkach organizacyjnych oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Bank Spółdzielczy w Otmuchowie i jego jednostki organizacyjne oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS z zakładem pracy. 8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105, ust.1, pkt.2 Prawa bankowego. 9. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące. 11. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Banku BS Otmuchów może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 3

4 I. RACHUNKI BANKOWE I A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH L.P. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1. Otwarcie rachunku a) bieżącego b) pomocniczego. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie; a) bieżącego b) pomocniczego. Uwaga: Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku, pobierana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki: 3.1. prowadzone przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne ( o ile umowa nie stanowi inaczej) ,50 % min. 2,00 zł max. 150,00 zł prowadzone w innych bankach za wyjątkiem: 0,50 % min. max.150,00 zł - wpłat dokonywanych w Filii BS w Skoroszycach na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach - na rachunki ZUS za należności z tytułu składek 0,50 % min. 2,50 zł max. 150,00 zł - na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. za rozmowy telefoniczne 1,75 zł Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 4. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunków bankowych: - prowadzone przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne( o ile umowa nie stanowi inaczej) - prowadzonych przez inne banki 0,50 % min.2,00 zł max. 150,00 zł 0,50 % min. max. 150,00 zł 5. Relizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. w BS Otmuchowie i jego jednostkach organizacyjnych 1,00 zł 5.2. w innym banku krajowym 5.3. w innych bankach przelew w systemie SORBNET 15,00 zł 6. Wydanie czeków - za jeden czek. Wg cen zakupu 7. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 8,00 zł 8. Inkaso czeku. 10,00 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 10. Realizacja zlecenia stałego. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 11. Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela, z rachunku prowadzonego: Uwaga: opłata pobierana z rachunku wierzyciela. a) w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych b) w innym banku krajowym - za jedno polecenie. 1,00 zł 4

5 12. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 2,00 zł 13. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 14. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: 15. a) w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych b) w innym banku krajowym. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych prowadzących rachunki, wysyłany przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 2,00 zł b) listem poleconym- za każdą przesyłkę 4,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju-za każdą przesyłkę: - listem zwykłym,. - listem poleconym, 10,00 zł Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 5,00 zł 16. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie Uwaga: Opłatę pobiera się po podpisaniu odpowiedniej umowy z klientem. 17. Przekształcenie rachunku bieżącego lub pomocniczego na Biznes Prestiż 18. Dokonanie likwidacji rachunku bieżącego,pomocniczego I.B. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIZNES PRESTIŻ BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku Biznes Prestiż a) Bieżącego b) Pomocniczego Uwaga: opłaty nie pobiera się za otwarcie rachunku bieżącego dla Rolników 2. Prowadzenie rachunku Biznes Prestiż miesięcznie: a) bieżącego, b) pomocniczego ( w tym rachunku na środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Świadczeń Specjalnego Przeznaczenia), c) dla rolników indywidualnych, nie posiadających usługi systemu 5,00 zł bankowości internetowej dla rolników d) dla rolników indywidualnych, posiadających usługę systemu bankowości 10,00 zł internetowej dla rolników Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku, pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki Biznes Prestiż prowadzone: 3.1. a ) przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne za wyjątkiem: 0,50 % min. 2,00 zł max.150,00 zł Rachunków bieżących rolników 0,15 % min.2,00 zł max.150,00 zł Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 4. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunków bankowych prowadzonych: 4.1. A ) przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne za wyjątkiem: 0,50 % min. 2,00 zł. max. 150,00 zł Rachunków bieżących rolników - w tym wypłaty na asygnatę kasową ( dowód wypłaty) 0,15 % min. 2,00 zł.max. 150,00 zł 5

6 Uwaga: prowizję pobiera się od Posiadacza rachunku stosownie do zawartej Umowy. Nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne 1,00 zł 5.2. w innych bankach 5.3. w innych bankach przelew w systemie SORBNET 15,00 zł Uwaga: złożone przez klienta dokumenty płatnicze do realizacji w systemie 6. Wydanie czeków za jeden czek Wg cen zakupu 7. Potwierdzenie czeku- od każdego czeku 8,00 zł 8. Inkaso czeku 10,00 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 10. Realizacja zlecenia stałego : 10.1 Na rachunek prowadzony przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne 1,00 zł Uwaga: Nie dotyczy spłat kredytów w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych Na rachunki w innych bankach 11. Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku prowadzonego: Uwaga: opłata pobierana z rachunku wierzyciela. a) w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych Bez opłat b) w innym banku krajowym za jedno polecenie 2,00 zł 12. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 13. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 14. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych Bez opłat b) w innym banku krajowym 15. Wyciąg z rachunku bankowego odbierany w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych prowadzących rachunki Wysyłany przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, Bez opłat - raz w miesiącu lub rzadziej, Bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 2,00 zł b) listem poleconym za każdą przesyłkę. 4,00 zł Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 5,00 zł 16. Za udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym miesięcznie Uwaga: opłatę pobiera się po podpisaniu odpowiedniej umowy z klientem. 17. Przyznanie, odnowienie, podwyższenie dopuszczalnego debetu w rachunku Biznes Prestiż w kwocie: - do 1.000,00 zł. 2,00% - powyżej 1.000,00 3,50 % 6

7 18. Likwidacja rachunku Biznes Prestiż I.C. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH otwartych po dniu r. 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego a) Bieżącego b) Pomocniczego Uwaga: opłaty nie pobiera się za otwarcie rachunku bieżącego dla Rolników 2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego miesięcznie: a) bieżącego, b) pomocniczego ( w tym rachunku na środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Świadczeń Specjalnego Przeznaczenia), c) dla rolników indywidualnych, nie posiadających usługi systemu 5,00 zł bankowości internetowej dla rolników d) dla rolników indywidualnych, posiadających usługę systemu bankowości 10,00 zł internetowej dla rolników Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku, pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe bieżące prowadzone: 3.1. a ) przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne za wyjątkiem: 0,50 % min. 2,00 zł max.150,00 zł Rachunków bieżących rolników 0,15 % min.2,00 zł max.150,00 zł Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 4. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunków bankowych prowadzonych: 4.1. A ) przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne za wyjątkiem: 0,50 % min. 2,00 zł.max. 150,00 zł Rachunków bieżących rolników - w tym wypłaty na asygnatę kasową ( dowód wypłaty) 0,15 % min. 2,00 zł.max. 150,00 zł Uwaga: prowizję pobiera się od Posiadacza rachunku stosownie do zawartej Umowy. Nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne 1,00 zł 5.2. w innych bankach 5.3. w innych bankach przelew w systemie SORBNET 15,00 zł Uwaga: złożone przez klienta dokumenty płatnicze do realizacji w systemie 6. Wydanie czeków za jeden czek Wg cen zakupu 7. Potwierdzenie czeku- od każdego czeku 8,00 zł 8. Inkaso czeku 10,00 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 10. Realizacja zlecenia stałego : 10.1 Na rachunek prowadzony przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne 1,00 zł Uwaga: Nie dotyczy spłat kredytów w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych Na rachunki w innych bankach 11. Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku prowadzonego: Uwaga: opłata pobierana z rachunku wierzyciela. a) w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych Bez opłat b) w innym banku krajowym za jedno polecenie 2,00 zł 7

8 12. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 13. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 14. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych Bez opłat b) w innym banku krajowym 15. Wyciąg z rachunku bankowego odbierany w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych prowadzących rachunki Wysyłany przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, Bez opłat - raz w miesiącu lub rzadziej, Bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 2,00 zł b) listem poleconym za każdą przesyłkę. 4,00 zł Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 5,00 zł 16. Za udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku bankowym miesięcznie Uwaga: opłatę pobiera się po podpisaniu odpowiedniej umowy z klientem. 17. Likwidacja rachunku rozliczeniowego bieżącego II RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1. w Banku BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych, 4.2. W innych bankach:. 5. Wypłata gotówki w jednostce prowadzącej rachunek lokaty. III. KARTY BANKOWE III.A. KARTA BANKOMATOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w OTMUCHOWIE dla klientów instytucjonalnych 1. Wydanie nowej karty Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku 2. Wznowienie karty Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej 3. Wydanie duplikatu karty uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. Uwaga! Opłata pobierana z rachunku Posiadacza po odbiorze karty przez jej użytkownika 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 6. Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Uwaga: Za wyjątkiem wypłat z rachunków bieżących rolników indywidualnych 2,00 zł 1,00 zł 0.50% min. 2,00 max.150,00zł. 0,15% min.2,00 zł.max.150,00 zł Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 8

9 III.B Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. Zmiana danych Użytkownika karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Wydanie pierwszej karty do rachunku Uwaga: opłata pobierana jest z rachunku posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. Wznowienie pierwszej karty do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku Uwaga: opłata pobierana jest z rachunku posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. Opłata za użytkowanie karty Uwaga: Opłatę pobiera się za każdą kartę wydaną do rachunku Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 4,00 zł 15,00 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Transakcje bezgotówkowe 1 Transakcje gotówkowe 1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami W innych bankomatach w kraju W bankomatach akceptujących kartę za granicą Poprzez usługę Visa cash back w Polsce W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujacych kartę za granicą Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę Generowanie zestwaienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Uwaga: Opłata pobierana z rachunku klienta od każdej wykazanej na zestawieniu transakcji Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 4,00 zł 2,00% min. 10,00 zł 5,00 zł 2,00% min.10,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 1.000,00 zł 1.500,00 zł 9

10 15. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 15,00 zł 1. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 2. Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. IV PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup)przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe: 1 1. Przelewy SEPA 2 16,00 zł 2. Przelewy regulowane 3 3. Polecenia wypłaty 4 - z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Uwaga: BS nie pobiera opłat od klienta w przypadku polecenia wypłaty z Opcją OUR 4. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.3 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym /postępowanie Wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 16,00 zł 2. Przelewy regulowane 3. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.8, w przypadku opcji kosztowej OUR 4. Opłata Non -STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi W zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie 50,00 zł z pkt.3 5. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt.5.1. i 5.2. pobiera się niezależnie Od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro ,00 zł 60,00 zł 5.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 60,00 zł Zmiany /korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym V. USŁUGI ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA 1. Home Banking Instalacja systemu HOME BANKING w siedzibie klienta. 75,00 zł + koszty banków trzecich 60,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich Wg umowy z klientem Min. 20 zł Przelew na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych 1,00 zł b) prowadzony w innym banku krajowym. 2. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 2.1. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku - opłata pobierana miesięcznie Uwaga: Opłatę pobiera się po podpisaniu odpowiedniej umowy z klientem.. 10

11 2.2. Przekazywane w formie komunikatu SMS Uwaga: opłata pobierana jest miesięcznie od każdego rachunku do którego aktywowana jest usługa Przekazywane w formie usługi BANKOFONU 2.4. Za zlecenie na żądanie w ramach systemu BANKOFONU : a) na rachunek prowadzony przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne b) w innym banku 2,00 zł. 3 CORPORATE INTERNET BANKING system bankowości Elektronicznej 3.1. Dostęp do systemu miesięcznie Bez opłat 3.2. Przelew na rachunek w BS w Otmuchowie Bez opłat 3.3. Przelew na rachunek w innym banku krajowym 0,50 zł 3.4. Wydanie duplikatu karty 29,00 zł + 22% VAT 3.5. Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej 29,00 zł + 22% VAT 3.6. Wydanie dodatkowego czytnika kart lub e-tokena 65,00 zł. + 22% VAT 3.7. Konsultacje u klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) 50,00 zł + 22% VAT 3.8. Instalacja systemu u klienta przez pracownika banku 100,00 zł + 22% VAT 3.9. Opłata za użytkowanie czytnika lub e-tokena (miesięcznie) 9,00 zł 4. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA ROLNIKÓW 4.1. Aktywacja usługi bankowości internetowej dla rolników Bez opłat 4.2. Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej dla Rolników - miesięcznie Bez opłat 4.3. Wydanie listy haseł jednorazowych lub uruchomienie usługi przesyłania Bez opłat haseł SMS 4.4. Przelewy na rachunki w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie Bez opłat 4.5. Przelewy na rachunki w innym banku krajowym 0,50 zł VI DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, kopii lub wtórników dowodów księgowych ( do wyciągu bankowego) Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). 5,00 zł a) za ostatnie 3 miesiące 30,00 zł b) za okres dłuższy niż 3 miesiące 50,00 zł Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. Opłaty nie pobiera się za sporządzenie obrotów na rachunku bankowym, wyciągu,dowodu, gdy wydruk sporządzany jest dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych oraz o alimenty lub renty o charakterze alimentacyjnym. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych prowadzących rachunek podmiotu. Uwaga: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą. 30,00 zł 11

12 7. 8. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 9. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. 10. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 11. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 15,00 zł 0.50 % kwoty zajętej lecz nie mniej niż 10,00 zł Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem BS Otmuchów i jego jednostek organizacyjnych b) z innymi bankami. 30,00 zł Potwierdzenie wykonania blokady środków. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: 10,00 zł telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata pobierana po podpisaniu odpowiedniej umowy z klientem opłata jest niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 15. Za wymianę karty wzorów podpisu 10,00 zł VII. KREDYTY GOSPODARCZE 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu): 1.1. Inwestycyjnego dla podmiotów gospodarczych ( w tym budżet): a) udzielonego na okres do 1 roku, 2,80 % b) udzielonego na okres powyżej 1 roku, 3,00 % 1.2. Inwestycyjnego dla rolników: a) udzielonego na okres do 3-ch lat 3,00 % b) udzielonego na okres powyżej 3-ch lat 2,50 % Inwestycyjnego dla rolników na zakup gruntów rolnych, nieruchomości i nowych maszyn rolniczych 2,00% 1.3. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania 1 a) prowizja od kwoty przyznanego kredytu 1,00% b) zaangażowanie kredytowe 2 1,00% min.200,00 zł 1.4. Obrotowego dla podmiotów gospodarczych ( w tym budżet): a) udzielonego na okres do 1-go roku 2,00 % b) udzielonego na okres powyżej 1-go roku 2,50 % 1.5. Obrotowego dla rolników 2,50 % Rolniczego obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym 2,50 % 1.6. Rewolwingowego dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym 3,00 % 1.7. Otwartego w rachunku bieżącym dla podmiotów gospodarczych 3,00 % 1.8 Inwestycyjnego,,Wspólny remont - dla wspólnot mieszkaniowych 2,50 % 1.9. Pomostowego Unia Biznes i Unia Super Biznes 2,00% 12

13 1.10 Kredyt w rachunku bieżącym dla budżetu 2,00% 2 Dopuszczalny debet w rachunku Biznes Prestiż a) do 1.000,00 złotych 2,00% b) powyżej 1.000,00 złotych 3,50 % 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej: 3,00% min.30,00 zł. 4. Sporządzenie aneksu do umowy - skutkującego zwiększeniem kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - naliczana od kwoty zwiększenia kredytu, wynikającej z aneksu (płatna jednorazowo od każdego aneksu): a) udzielonego na okres do 1 roku, 3,00% min. 20 zł b) udzielonego na okres powyżej 1 roku. 3,50% min. 20 zł 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3 i 4, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego 50,00 zł aneksu. 6. Inne czynności związane z obsługą kredytów np.: wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie 50,00 zł. hipoteki itp. 7 Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej. 50,00 zł 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu Uwaga: Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 100,00zł. 9. Wysłanie upomnienia 10. Sporządzenie umowy przejęcia długu lub przystąpienia do długu od kwoty przejętej w umowie 0,50% min.100,00 zł. 11. Opłata za zwrotne przeniesienie prawa własności 35,00 zł 12. Opłata związana ze złożeniem i rozpatrzeniem wniosku kredytowego o kredyt obrotowy i inwestycyjny na działalność gospodarczą lub rolniczą ( opłata przygotowawcza wnoszona przy złożeniu wniosku ) Uwaga: opłata nie dotyczy wniosków o kredyt preferencyjny z dopłatami do odsetek przez ARiMR a) do 9.999,00 zł b) od ,00 zł do ,00 zł 40,00 zł c) od ,00 zł do ,00 zł 50,00 zł d) od ,00 zł do ,00 zł 100,00 zł e) od ,00 zł 200,00 zł 1) W przypadku kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizji za wydanie promesy nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu zgodnie z umową zawartą pomiędzy BPS S.A. a ARiMR. 2) Naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. VIII. GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE 1. Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia/ awalu od 0,2% ( od kwoty zobowiązania) 2. Przyznanie gwarancji /poręczenia/ awalu prowizja przygotowawcza od 1% ( od kwoty zobowiązania) 3. Przyznanie limitu (od kwoty limitu) od 1% 4. Korzystanie z gwarancji /poręczenia/ awalu od 0,5% (w okresach trzy miesięcznych) 5. Zmiana warunków gwarancji /poręczenia/ awalu 5.1. Przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji od 1% /awalu/ poręczenia (od kwoty objętej zmianą) 13

14 5.2. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji /poręczenia/ awalu ( od kwoty objętej zmianą) 6. Wypłata z gwarancji /poręczenia/ awalu ( jednorazowo od kwoty roszczenia) 7. Awizowanie treści gwarancji obcej ( od kwoty gwarancji) 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji /poręczenia/ awalu ( za czynność) IX. INNE od 200 zł. od 0,25% 0, 2% min. 100,00 zł 200,00 zł IX.A. USŁUGI DOKUMENTACYJNE 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od 5,00 zł każdego dokumentu. 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za ostatnie 3 miesiące 30,00 zł b) za okres dłuższy niż 3 miesiące 50,00 zł Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, 30,00 zł stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 6. Wydanie kserokopii umowy kredytowej, pożyczki, gwarancji, poręczenia. 7. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia. 8. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego w złotych 30,00 zł 9. Wydanie opinii o kliencie banku (na wniosek klienta). 50,00 zł 10. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego 100,00 zł rachunku. 13. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 105 ust.1 pkt.2 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku BS Otmuchów zasadę wzajemności y. 14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w BS Otmuchów i jego jednostkach organizacyjnych prowadzącym rachunek podmiotu. Uwaga: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą. 10,00 zł lub na zasadach wzajemności IX.B. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM I KREDYTOWYM 1. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku 5,00 zł 2. Potwierdzenie zgodności podpisów posiadacza rachunku przez 10,00 zł jednostkę Banku BS Otmuchów prowadzącą rachunek. 3. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku 15,00 zł np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. 14

15 6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, faktoranta, dłużnika, leasingobiorcy, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu). 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 0,50 % kwoty zajętej lecz nie mniej niż 10,00 zł. 8. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem BS Otmuchów i jego jednostkami organizacyjnymi b) z innymi bankami. 30,00 zł 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10,00 zł 10. Sporządzenie na życzenie klienta odpisów dowodów wypłaty i spłaty 5,00 zł kredytów Uwaga: opłata pobierana jest od każdego dokumentu. IX.C. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 10,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 10,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów 10,00 zł wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. 1,00% wartości, min. 5,00 zł max. 100,00 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS Otmuchów i jego jednostki organizacyjne oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. IX.D. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki innych banków krajowych w systemie ELIXIR: a) na rachunki prowadzone przez inne banki, 0,50% min. max. 150,00 zł. b) na rachunki bieżące rolników. 0,15% min. 2,00 zł max. 150,00 zł. c) dokonywane w Filii BS w Skoroszycach na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 0,50 % min. 2,50 zł max. 150,00 zł d) na rachunek ZUS za należności z tytułu składek. e) na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A./ Orange Polska SA za 1,75 zł. rozmowy telefoniczne 2. Wypłaty gotówkowe: a) z rachunku zlecenia do wypłaty od zleceniobiorcy 0,50% 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe z którymi Wg porozumienia Bank BS Otmuchów zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 10 szt., b) powyżej 10 szt. 0,50% min. 2,00 zł 15

16 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 6) 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Zarząd Banku Spółdzielczego w Otmuchowie 16

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo