REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY"

Transkrypt

1 Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin w siedzibie Banku. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Trzebnica, 2012r. 1

2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy, ul. Prusicka 1, Trzebnica, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP Na stronie internetowej jest udostępniona pełna lista placówek Banku. 3. Organem nadzoru w stosunku do Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Regulamin określa zasady: 1) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w szczególności rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych; 2) korzystania z kanałów bankowości elektronicznej; 3) wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. 4) korzystania z pozostałych usług oferowanych dla osób fizycznych UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliŝeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliŝeniowej; 2) autoryzacja - wyraŝenie przez Posiadacza rachunku zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 3) Bank - Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, jego oddział lub inna placówka; 4) Bank BPS Bank Polskiej Spółdzielczości SA, zrzeszający banki spółdzielcze; 5) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 6) Bank BPS SA Bank Polskiej Spółdzielczości SA 7) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 8) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 9) bankomat - urządzenie umoŝliwiające UŜytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy uŝyciu karty; 10) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 11) Centrum Kart jednostka organizacyjna Kredyt Banku dokonująca w imieniu Banku autoryzacji, zastrzeŝeń i rozliczeń 12) transakcji dokonanych przy uŝyciu kart debetowych wydawanych przez Bank; 13) czytnik zbliŝeniowy elektroniczne narzędzie stanowiące integralną część terminala POS słuŝące do przeprowadzania transakcji zbliŝeniowych, odczytujące dane z anteny zbliŝeniowej; 14) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych, którymi obciąŝono lub uznano rachunek; 15) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złoŝenia zlecenia, pod warunkiem, iŝ zostało ono złoŝone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 16) duplikat karty kolejny egzemplarz karty debetowej z takim samym numerem i datą waŝności, jak w karcie dotychczas uŝytkowanej; 17) dzień roboczy - dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 18) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z 2

3 dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku; 19) karta debetowa/karta międzynarodowa karta płatnicza (VISA lub MasterCard), spersonalizowana albo niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 20) karta spersonalizowana karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty lub UŜytkownika karty; 21) Kod identyfikacyjny - kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie stanowią unikatowy identyfikator słuŝący do elektronicznej identyfikacji Posiadacza/UŜytkownika karty, przypisany do danej Karty i znany tylko Posiadaczowi/ UŜytkownikowi karty; 22) kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany kaŝdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 23) kraj Rzeczpospolita Polska; 24) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 25) koszty OUR -opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca. 26) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca; 27) kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank BPS SA, stosowany do przeliczania walut, dostępny w Banku oraz na stronie internetowej Banku. Kurs walutowy moŝe ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 28) lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pienięŝnych przez określony w Umowie czas i na określonych w niej warunkach; 29) nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 30) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 31) odwołanie polecenia zapłaty - dyspozycja Posiadacza rachunku wstrzymująca obciąŝenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 32) pełnomocnik osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem; 33) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 34) Polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciąŝeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; 35) Posiadacz karty osoba fizyczna, będąca Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku bankowego, która na podstawie stosownej umowy uprawniona jest do korzystania z karty, a w przypadku kart spersonalizowanych osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i która złoŝyła podpis na rewersie karty; 36) Posiadacz rachunku/ Płatnik osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku naleŝy rozumieć kaŝdego ze Współposiadaczy; 37) przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 38) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 3

4 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 39) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 40) przepisy dewizowe - ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 41) rachunek a vista rachunek oszczędnościowy płatny na kaŝde Ŝądanie a vista 42) rachunek bankowy/ rachunek płatniczy rachunek słuŝący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 43) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 44) ROR- rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, 45) saldo rachunku - stan środków pienięŝnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 46) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 47) ebanknet system umoŝliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 48) środki dostępu do ebanknetu identyfikator UŜytkownika i hasła dostarczane w postaci wydruku, umoŝliwiające uwierzytelnianie UŜytkownika i autoryzację zleceń płatniczych i innych dyspozycji w ebanknet; 49) strona internetowa Banku strona na której dostępne są min. aktualne wersje Regulaminu, Tabeli oprocentowania, Taryfy prowizji i opłat oraz Tabeli kursowej; 50) Tabela kursowa- tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank BPS SA kursy kupna/sprzedaŝy waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w Ŝycie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 51) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy ; 52) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy ; 53) terminal POS (Point of Sale) elektroniczny terminal słuŝący do przeprowadzania transakcji przy uŝyciu karty wydanej przez bank i wydrukowania rachunku transakcji w tym do uzyskania przez UŜytkownika karty akceptacji transakcji wydanej przez bank i wydrukowania rachunku transakcji; 54) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku wpłata, transfer lub wypłata środków pienięŝnych; 55) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego; 56) Unikatowy identyfikator- kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana Posiadaczowi rachunku w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku lub jego rachunku bankowego; 4

5 57) UŜytkownik Posiadacz rachunku i wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą ebanknetu; 58) UŜytkownik karty osoba fizyczna, upowaŝniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji kartą w zakresie określonym w Umowie; 59) waluta obca waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 60) waluta wymienialna waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 61) VISA/MasterCard międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart ; 62) zadłuŝenie wymagalne- wierzytelności Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w Regulaminie; 63) zgoda zgoda Posiadacza rachunku na obciąŝenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 64) Zleceniodawca/ Płatnik osoba fizyczna, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 65) Zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złoŝone w ustalonej z Bankiem formie; 66) zwrot polecenia zapłaty zwrot na rachunek Posiadacza rachunku środków, z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złoŝonej przez Posiadacza rachunku w Banku. 3 Bank prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pienięŝnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) terminowych lokat oszczędnościowych przeznaczone do gromadzenia środków pienięŝnych na warunkach określonych w umowie z zastrzeŝeniem 18 ust. 2; 3) oszczędnościowe a vista przeznaczone do gromadzenia środków pienięŝnych i niewykorzystywane do prowadzenia rozliczeń pienięŝnych Rachunki, o których mowa w 3. prowadzone są w złotych polskich. 2. Rachunki, o których mowa w 3. prowadzone są w oparciu o: 1) Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub 2) Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Na Start lub, 3) Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Senior lub, 4) Umowę o prowadzenie rachunków płatnych na kaŝde Ŝądanie w złotych potwierdzonych ksiąŝeczką oszczędnościową lub, 5) Umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych dla osób fizycznych potwierdzonych ksiąŝeczką oszczędnościową lub, 6) Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Solidny Zysk w złotych dla osób fizycznych lub, 7) Umowa o prowadzenie rachunków oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 3. Bank otwiera rachunki dla osób fizycznych - rezydentów i nierezydentów oraz osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 4. Bank otwiera i prowadzi rachunki takŝe dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 5

6 Rozdział 2. Otwarcie rachunku bankowego 5 1. Bank otwiera i prowadzi rachunek bankowy dla osoby występującej o zawarcie Umowy, o której mowa w 4 ust. 2 z chwilą podpisania jej przez obie strony. 2. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania: a) dokumentu toŝsamości: dowodu osobistego lub paszportu; b) paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nierezydentów; c) tymczasowego dowodu toŝsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej. 3. Wraz z zawarciem Umowy osoba składa podpis który, stanowi wzór podpisu Posiadacza rachunku Bank dopuszcza moŝliwość zawarcia Umowy drogą korespondencyjną, z wyłączeniem umów terminowych lokat oszczędnościowych, o ile toŝsamość i własnoręczność podpisu Posiadacza rachunku na przesłanej Umowie i Karcie Wzorów Podpisów zostanie poświadczona: a) w kraju przez notariusza lub upowaŝnionego pracownika Banku, b) za granicą: polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, bank zagraniczny będący korespondentem Banku Zrzeszającego, notariusza i legalizowane przez jedną z instytucji, o których mowa w ppkt. a)-b) przy czym legalizacji nie wymagają potwierdzenia notariuszy z państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała Umowy o obrocie prawnym, w zakresie określonym przez te Umowy, kierownika instytucji pod stemplem nagłówkowym i imienną pieczątką osoby poświadczającej w przypadku osób zatrudnionych lub delegowanych do pracy za granicę w polskich instytucjach. 2. W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podpisy składane są przez uprawnione osoby na Karcie wzorów podpisów. 3. Podpisy, o których mowa w ust. 2 i 5 ust. 3 muszą być złoŝone w obecności pracownika Banku. Rozdział 3. Pełnomocnictwa 7 1. Posiadacz rachunku bankowego moŝe udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego moŝe być osoba fizyczna będąca rezydentem bądź nierezydentem. Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta moŝe zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich. 3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 4. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jedynie w formie pisemnej. 2. Pełnomocnictwo moŝe być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności). 3. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złoŝonym w obecności pracownika Banku. 6

7 4. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złoŝenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa; 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo nie moŝe obejmować: 1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) składania wniosków o kredyt odnawialny w rachunku ROR, 4) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego; 5) składania wniosków o wydawanie kart debetowych do rachunku chyba, Ŝe w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej. 10 Do dysponowania rachunkami nie moŝe być jednocześnie ustanowionych więcej niŝ dwóch pełnomocników Pełnomocnictwo moŝe być w kaŝdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym moŝe być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złoŝenia w Banku dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa. 12 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika; 2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku; 4) likwidacji rachunku. Rozdział 4. Rachunek wspólny Rachunek wspólny moŝe być prowadzone dla maksymalnie dwóch osób fizycznych. 2. Rachunek wspólny moŝe być prowadzony dla osób fizycznych o jednakowym statusie dewizowym. 3. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych Przyjmuje się, Ŝe udziały środków wnoszonych na rachunek przez Współposiadaczy są równe, niezaleŝnie od faktycznego wkładu kaŝdego ze Współposiadaczy. 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez kaŝdego ze Współposiadaczy w ramach Umowy W ramach rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy moŝe: 1) dysponować samodzielnie środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunkach; 2) w kaŝdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza chyba, Ŝe Umowa rachunku stanowi inaczej. 7

8 2. Bank nie przyjmuje zastrzeŝeń złoŝonych przez jednego ze Współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji/zleceń Współposiadacza chyba, Ŝe Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego Z rachunków wspólnych nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu współposiadacza rachunku. 2. Bank nie przyjmuje oświadczeń w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci od posiadaczy rachunków wspólnych. Rozdział 5. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy słuŝy ich posiadaczom do: 1) gromadzenia i przechowywania środków pienięŝnych, 2) przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych Posiadacza rachunku, pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 3) korzystania z kart bankowych, 4) zaciągania kredytu odnawialnego, 5) korzystania z innych usług bankowych przeznaczonych dla osób fizycznych. 2. Osoba fizyczna moŝe być równocześnie posiadaczem tylko jednego ROR własnego oraz współposiadaczem tylko jednego ROR wspólnego. 3. Na ROR nierezydentów przyjmowane są wpłaty w złotych, których pochodzenie jest udokumentowane, oraz które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego lub zgodnie z indywidualnym zezwoleniem dewizowym dopuszczone są do transferu za granicę. 4. Rachunki ROR prowadzone są na podstawie umów o których mowa w 4 ust. 2 pkt 1)-3). Rozdział 6. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Rachunki przeznaczone są do gromadzenia środków pienięŝnych na warunkach określonych w Umowie, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 5)-6). 2. W przypadku lokat zawieranych za pośrednictwem ebanknetu potwierdzeniem otwarcia jest informacja umieszczona na wyciągu bankowym. 3. Posiadaczem lokaty moŝe być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem. 4. Bank otwiera i prowadzi lokaty takŝe dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, będących rezydentami. 5. Lokaty na rzecz nierezydentów są prowadzone na ogólnie obowiązujących zasadach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dewizowych. 6. Na lokaty nierezydenta przyjmowane są wpłaty, których pochodzenie jest udokumentowane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego lub zgodnie z indywidualnym zezwoleniem dewizowym dopuszczone są do transferu za granicę. 7. Bank dokonuje kontroli dewizowej zgodnie z obowiązującymi procedurami w Banku. 8. Bank nie otwiera lokat drogą korespondencyjną. 9. Kwota lokaty moŝe stanowić zabezpieczenie udzielonego w Banku kredytu lub poŝyczki. 10. Lokata terminowa moŝe stanowić równieŝ zabezpieczenie kredytu udzielonego przez inny bank 11. Bank moŝe ustalić minimalną wysokość lokaty określoną w Tabeli oprocentowania Otwarcie lokaty następuje w Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu przez osobę występującą o otwarcie lokaty, zwaną dalej Posiadaczem rachunku, Umowy o której mowa w 4 ust. 2. pkt 5)-6). 8

9 2. W zaleŝności od rodzaju lokaty oprócz umowy potwierdzeniem zawarcia umowy moŝe być równieŝ ksiąŝeczka oszczędnościowa. 3. Lokata moŝe mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, Ŝe jest deponowana na jeden okres umowny; 2) odnawialny, co oznacza, Ŝe po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 4. Koniec okresu umownego dla lokat określonych w miesiącach następuje po upływie dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty. JeŜeli w miesiącu zakończenia lokaty nie występuje dzień odpowiadający dniowi otwarcia lokaty, przyjmuje się pierwszy dzień miesiąca następnego. 5. JeŜeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu jej kaŝdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złoŝona inna dyspozycja. 6. Kolejny okres umowny rozpoczyna się od następnego dnia po upływie poprzedniego okresu umownego, tj. w dniu, który datą odpowiada dniowi wniesienia lokaty. 7. W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuŝy jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacza rachunku co najmniej na 2 miesiące przed upływem okresu umownego w formie uzgodnionej w Umowie Posiadacz rachunku ma prawo złoŝyć dyspozycję wypłaty środków z lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym. Wypłata środków następuje gotówkowo w kasie banku lub na rachunek wskazany w Umowie lokaty, po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile postanowienia Umowy lokaty nie stanowią inaczej. 2. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu nie będącym dniem roboczym dla Banku to dzień dostępności środków przesuwa się na następny dzień roboczy dla Banku, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z moŝliwością odnawiania na kolejny taki sam okres umowny. 21 W umownym okresie przechowywania środków pienięŝnych na lokacie Bank: 1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających; 2) nie dokonuje częściowych wypłat. 22 Przeniesienie lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu, kwoty i waluty lokaty na rzecz innej osoby, jak równieŝ na lokatę wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty. 23 W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pienięŝne nie podjęte po upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany. Rozdział 7. Rachunek oszczędnościowy płatny na kaŝde Ŝądanie a vista dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Posiadaczem rachunku a vista jest osoba fizyczna będąca członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej, która zawarła z Bankiem umowę rachunku a vista (w przypadku rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy). 9

10 2. Rachunek a vista słuŝy do gromadzenia środków pienięŝnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych. 3. Rachunek a vista ma charakter umiejscowiony, co oznacza, Ŝe jego obsługa wykonywana jest wyłącznie przez Bank. 4. Rachunek a vista moŝe być prowadzony dla jednej osoby lub więcej osób fizycznych jako rachunek wspólny. 5. Rachunek a vista nie moŝe być prowadzony dla osób małoletnich. 6. Do wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku a vista Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć m.in.: 1) w przypadku rady rodziców: a) statut szkoły/placówki, b) regulamin rady rodziców, c) pełnomocnictwa osób uprawnionych do otwarcia rachunku i zawarcia Umowy oraz dysponowania środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku a vista, o ile dane te nie wynikają z dokumentu o którym mowa w lit. b), potwierdzone przez Dyrektora szkoły/placówki, d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP, jeŝeli posiada status podatnika, e) inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów, 2) w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej: 2. uchwała/protokół zebrania, 3. inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów Rachunek moŝe być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-poŝyczkowych oraz szkolnych kas oszczędnościowych. 2. Z rachunku a vista nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku. 3. Bank nie przyjmuje od Posiadacza rachunku a vista dyspozycji na wypadek śmierci. 4. Posiadacz rachunku jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji załączonej do wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku a vista, Na wniosek Posiadacza rachunku Bank wydaje blankiety czeków gotówkowych. 2. Czeki gotówkowe do rachunków a vista realizowane są wyłącznie w Banku. 3. Za wydanie blankietów czekowych Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Wypłaty z rachunku a vista w formie gotówkowej dokonywane są na podstawie asygnaty wypłaty, bądź czeku gotówkowego, podpisanego zgodnie ze wzorami podpisów złoŝonymi na formularzu wzorów podpisów. 2. Wypłaty z rachunku a vista w formie bezgotówkowej dokonywane są poprzez dyspozycję polecenia przelewu na wskazany rachunek, podpisaną zgodnie ze wzorami podpisów złoŝonymi na formularzu wzorów podpisów. 3. Wypłaty mogą być dokonywane do wysokości salda rachunku a vista. Rozdział 8. Rachunek płatny na kaŝde Ŝądanie a vista dla osób fizycznych potwierdzony ksiąŝeczką oszczędnościową Rachunek płatny na kaŝde Ŝądanie w złotych potwierdzony ksiąŝeczką oszczędnościową ma charakter rachunku oszczędnościowego i słuŝy Posiadaczom rachunku do gromadzenia i przechowywania środków pienięŝnych. 2. Właścicielem ksiąŝeczki moŝe być osoba fizyczna będąca rezydentem, na rzecz której ksiąŝeczka została wystawiona. 3. Bank wystawia ksiąŝeczki takŝe dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, będących rezydentami. 10

11 4. KsiąŜeczka stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o wkład oszczędnościowy i posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku. Bank nie wysyła Posiadaczowi rachunku odrębnych wyciągów z rachunku. 5. Przedstawiciel ustawowy małoletniego, który ukończył 13 lat, moŝe wnieść zastrzeŝenie o treści: Właściciel ksiąŝeczki moŝe dysponować środkami znajdującymi się na ksiąŝeczce dokonując dziennych wypłat do kwoty.. Deklarowana kwota dziennej wypłaty do rąk osoby małoletniej powyŝej 13 lat nie moŝe przekroczyć wysokości kwoty maksymalnej podanej w Uchwale Zarządu Banku Wpłaty na ksiąŝeczkę mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 2. Wypłaty z ksiąŝeczki dokonywane są gotówkowo do rąk osoby uprawnionej. 3. Osoba uprawniona podejmująca wkład obowiązana jest przedłoŝyć ksiąŝeczkę oraz okazać waŝny dokument stwierdzający toŝsamość i złoŝyć w obecności pracownika Banku podpis na dokumencie wypłaty. 4. W przypadku, gdy osobą podejmującą wkład jest opiekun lub kurator wymagane jest równieŝ postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli. 5. Wysokość kwot wypłat do rąk małoletniego nie moŝe przekraczać w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, określonych dla minionego roku kalendarzowego. Wysokość tej kwoty publikowana jest przez Prezesa GUS. 6. W Banku wypłata z rachunku płatnego na kaŝde Ŝądanie moŝe być dokonana bezgotówkowo, po złoŝeniu przez osobę uprawnioną dyspozycji przelewu wraz z ksiąŝeczką. 7. Stan oszczędności na ksiąŝeczce po dokonaniu wypłaty nie moŝe być niŝszy niŝ kwota określona w Uchwale Zarządu Banku. Rozdział 9. Utrata ksiąŝeczki Właściciel ksiąŝeczki zobowiązany jest do jej starannego przechowywania. 2. W razie utraty ksiąŝeczki osoba uprawniona jest zobowiązana niezwłocznie złoŝyć w Banku będącym wystawcą ksiąŝeczki pisemne oświadczenie o utracie ksiąŝeczki. 3. Oświadczenie o utracie ksiąŝeczki stanowi podstawę do wszczęcia umorzenia ksiąŝeczki i zastrzeŝenia wypłat w Banku, a ponadto w innych bankach. 4. Koszt zastrzeŝenia ponosi osoba składająca oświadczenie o utracie ksiąŝeczki Nową ksiąŝeczkę w miejsce utraconej, Bank wydaje osobie uprawnionej po upływie 30 dni od daty wszczęcia postępowania umorzeniowego. 2. W okresie przewidzianym na umorzenie nie dokonuje się wypłat z ksiąŝeczki do czasu jej odnalezienia względnie wystawienia nowej ksiąŝeczki w miejsce umorzonej. 3. W razie odzyskania utraconej ksiąŝeczki zarówno przed, jak i po umorzeniu naleŝy niezwłocznie dostarczyć tę ksiąŝeczkę do Banku. Rozdział 10. Czeki i ich zastrzeŝenia Po wpływie na ROR pierwszej wpłaty, na wniosek Posiadacza rachunku Bank moŝe wydać blankiety czekowe osobie wskazanej pisemnie. 2. Ilość blankietów czekowych wydawanych przez Bank jest uzaleŝniona kaŝdorazowo od wysokości i systematyczności wpłat dokonywanych na ROR Posiadacz rachunku moŝe wystawiać czeki gotówkowe. 2. Czekami gotówkowymi są: a) czeki imienne, zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony, b) czeki imienne zakreślone, na których dokonano zakreślenia szczególnego tj. umieszczono na 11

12 jego przedniej stronie dwóch linii równoległych tak, by pomiędzy nimi znalazła się nazwa Banku prowadzącego ROR, przy czym zakreślenie ma na celu ograniczenie obiegu czeku. Czek zakreślony moŝe być zrealizowany tylko w Banku prowadzącym rachunek, przez osobę, na której rzecz czek został wystawiony Czek gotówkowy moŝe być realizowany przez osobę wskazaną w jego treści: 1) w Banku prowadzącym ROR do wysokości wolnych środków; 2) w Banku BPS SA oraz Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS SA, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz ksiąŝeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. o wysokości kwot określonych w Uchwale Zarządu Banku BPS SA; 3) w podmiotach określonych w Komunikacie Banku, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie trybu przedstawiania czeków gotówkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, do wysokości kwot określonych w Uchwale Zarządu Banku BPS SA. 2. Czeki wystawione na kwoty wyŝsze niŝ określone w Uchwałach o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedstawione do realizacji poza siecią Banku, mogą być zrealizowane w trybie inkasa. Podawca czeku zamieszcza na nim klauzulę,,do inkasa oraz składa podpis. Zapłata czeku nastąpi po uzyskaniu z Banku prowadzącego ROR środków wystarczających do zapłaty Potwierdzenie wysokości salda do wysokości wolnych środków wydaje Bank prowadzący ROR, pisemnie - na odwrocie czeku lub telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną. 2. W celu uzyskania pisemnego potwierdzenia wysokości salda Posiadacz rachunku przedkłada w Banku blankiety czekowe i podaje wysokość kwot, na które zamierza wystawić czeki. Potwierdzenie wysokości salda sporządzone na odwrocie czeku jest waŝne 30 dni od daty potwierdzenia, z tym jednak, Ŝe czek opatrzony datą wystawienia musi być zrealizowany w terminie 10 dni od tej daty. 3. Kwoty czeków realizowanych na podstawie potwierdzenia podlegają zablokowaniu do czasu ich rozliczenia lub na okres waŝności. Podstawą do zablokowania jest polecenie przelewu wystawione przez Posiadacza rachunku, współposiadacza (pełnomocnika). 4. Koszty komunikacji z Bankiem, udzielającym potwierdzenia czeku telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną ponosi osoba przedkładająca czek do realizacji zgodnie z Taryfą prowizji. 36 Realizacja czeków gotówkowych następuje po stwierdzeniu autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz po stwierdzeniu toŝsamości osoby wskazanej w treści czeku Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz podpisany zgodnie z wzorem podpisu złoŝonym na Karcie wzorów podpisów. 2. Kwota napisana cyframi powinna być zgodna z kwotą napisaną słownie. W przypadku rozbieŝności pomiędzy kwotą napisaną słownie, a kwotą napisaną cyframi, za waŝną przyjmuje się kwotę napisaną słownie. 3. Miejsca wolne przed i za kwotą napisaną cyframi i słownie powinny być zakreślone. 4. Nazwa miesiąca powinna być napisana słownie. 5. Czeki wystawione niezgodnie z postanowieniami ust. 1-4, jak równieŝ czeki, na których dokonano poprawek lub skreśleń, nie będą realizowane Czek jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym dnia wystawienia nie wlicza się do okresu 10 dniowego. 2. JeŜeli ostatni dzień terminu waŝności czeku przypada na dzień wolny od pracy, czek moŝe być przedłoŝony do realizacji w najbliŝszym dniu roboczym. 3. Czeki, których termin waŝności upłynął nie będą realizowane. 12

13 39 1. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zachowania szczególnych środków ostroŝności zapobiegających zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieŝy blankietów czekowych oraz czeków wystawionych. 2. W przypadku utraty czeków lub blankietów czekowych Posiadacz rachunku lub pełnomocnik powinien niezwłocznie osobiście, telefonicznie, lub faksem zawiadomić Bank, podając liczbę i w miarę moŝliwości numery utraconych czeków (blankietów czekowych ) oraz wskazać okoliczności utraty. 3. Zgłoszenie utraty blankietów czekowych lub czeków naleŝy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wstrzymania wypłat na podstawie czeków zastrzeŝonych. 5. ZastrzeŜenia wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych dokonuje się w Banku, a ponadto podmiotach określonych w Komunikacie Banku, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie trybu przedstawiania czeków gotówkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Koszty zastrzeŝenia ponosi Posiadacz rachunku Bank przyjmuje odpowiedzialność materialną za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych od chwili przyjęcia pisemnej dyspozycji zastrzeŝenia lub zastrzeŝenia dokonanego telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. 2. W innych przypadkach niŝ określone w ust. 1, odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków i blankietów czekowych ponosi Posiadacz rachunku. 41 Nowe blankiety czekowe w miejsce utraconych Bank wydaje w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku z uwzględnieniem wymogów technicznych ich przygotowania. W razie odzyskania utraconych blankietów czekowych naleŝy je zwrócić do Banku. Rozdział 11. Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku moŝe na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małŝonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złoŝona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku. 3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci moŝe być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 4. JeŜeli Posiadacz rachunku wydał więcej niŝ jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 5. Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku; 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposaŝenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposaŝenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat; 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 4) wypłat na rzecz spadkobierców ustalonych w trybie wskazanym w 26 ust. 2, kwoty o których mowa w pkt 1 i 3, które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku

14 Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej realizacji spadkobrania dokonywana z lokat powoduje: 1) rozwiązanie Umowy; 2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej dla likwidowanych lokat zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie; 3) przeksięgowanie na rachunek środków pozostałych po realizacji wyŝej wymienionych tytułów wraz z naliczonymi odsetkami, a w przypadku braku rachunku na rachunek nieoprocentowany Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających toŝsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, Ŝe nie otrzymały lub, w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy lub innym banku. 2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających toŝsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym. 3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, obowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy). 46 W przypadku: 1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłoŝenia w Banku prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy; 2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pienięŝne zgromadzone na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców kaŝdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących stwierdzenia nabycia i działu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w 26 ust. 2. Rozdział 12. Rachunek osoby małoletniej Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku Ŝycia, podpisać moŝe wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy. 2. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są: 1) rodzice (kaŝdy samodzielnie), którym przysługuje władza rodzicielska; 2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku gdy Ŝadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, jeŝeli rodzice nie są znani lub jeŝeli nie Ŝyją; 3) kurator ustanowiony przez sąd, jeŝeli Ŝaden z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska nie moŝe reprezentować dziecka. 14

15 48 1. Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku Ŝycia nie moŝe samodzielnie dysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku, ani teŝ dokonywać Ŝadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. 2. Czynności powyŝsze w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy. 49 Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uwaŝa się: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku; 2) dyspozycje w sprawie przeniesienia środków pienięŝnych na inny rachunek małoletniego, nie powodujące naruszenia warunków Umowy; 3) dyspozycje wpłat na rachunek; 4) dyspozycje wypłat z rachunku w celu zaspokojenia potrzeb małoletniego zgodnych z jego wiekiem nie przekraczających w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, określonych dla minionego roku kalendarzowego. Wysokość tej kwoty publikowana jest przez Prezesa GUS Dysponowanie rachunkiem małoletniego z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zgody sądu opiekuńczego. 2. Rozwiązanie Umowy lub likwidacja rachunku osoby małoletniej są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu osoby małoletniej i wymaga zgody sądu opiekuńczego Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym: 1) rachunki osób całkowicie ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku Ŝycia; 2) rachunki osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy ukończyli 13 rok Ŝycia. 2. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. 3. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny. 2. Umowę rachunku bankowy zawiera małoletni wraz z Przedstawicielem ustawowym. 3. Wprowadzenie zmian do Umowy lub Regulaminu wymaga zgody Przedstawiciela ustawowego Po osiągnięciu pełnoletniości przez osobę małoletnią, rachunek moŝe być prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku po złoŝeniu stosownej dyspozycji przez Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletniości powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłoŝyć dokument toŝsamości. Rozdział 13. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym 54 15

16 1. Środki pienięŝne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określonej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym, za wyjątkiem blokad na egzekucję wierzytelności pienięŝnych, które nie podlegają oprocentowaniu. 2. Środki pienięŝne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 3. Jako podstawę do obliczeń naleŝnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 5. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niŝ do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki stają się kapitałem i podlegają kapitalizacji. 6. Wypłata środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego stanowi naruszenie postanowień umowy, co powoduje naliczenie odsetek od zerwania przed terminem umowy, określonych w tabeli oprocentowania za okres utrzymania lokaty, chyba Ŝe indywidualne postanowienia stanowią inaczej. 7. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym i ROR dopisywane są do kapitału w okresach rocznych, na koniec kaŝdego roku kalendarzowego Bank moŝe zmienić wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i oszczędnościowym do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 3. O zmianie wysokości oprocentowania Bank informuje Posiadacza rachunku w sposób indywidualnie określony w umowie. 5. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w Banku i na stronie internetowej Banku Rozdział 14. Dysponowanie środkami na rachunku Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pienięŝnymi moŝe wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 3. Posiadacz rachunku moŝe dysponować środkami pienięŝnymi do wysokości wolnych środków Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie naleŝnej Bankowi prowizji; 16

17 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałoŝonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa; b) objęty jest sankcjami nałoŝonymi przez organizacje międzynarodowe; 4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 6) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 7) instrument płatniczy, przy uŝyciu którego zlecenie płatnicze jest składane, został zablokowany lub zastrzeŝony. 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma moŝliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złoŝenie poprawnego zlecenia płatniczego. 58 Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w cięŝar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; 4) pobrania naleŝnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy; 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych; 6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie naleŝytej staranności według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego. Rozdział 15. Przeprowadzanie rozliczeń pienięŝnych Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku. 2. KaŜde zlecenie płatnicze składane w Banku wymaga potwierdzenia podpisem zgodnym z wzorem podpisu osoby uprawnionej do dysponowania środkami na rachunku bankowym złoŝonym w obecności pracownika Banku. 3. MoŜliwe jest przyjmowanie przez Bank elektronicznych dyspozycji za pomocą Systemu bankowości elektronicznej Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji odpowiednio: 1) w przypadku zleceń w formie papierowej własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku 17

18 lub innego UŜytkownika Usług Płatniczych, złoŝonym zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie; 2) w przypadku zleceń w formie elektronicznej przez podanie haseł jednorazowych. 2. W odniesieniu do poleceń zapłaty, autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyraŝenie zgody przez Posiadacza rachunku na obciąŝanie jego rachunku w tym trybie. 3. W odniesieniu do Poleceń Przelewu składanych w formie Zleceń stałych autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyraŝenie zgody przez Posiadacza rachunku na realizację dyspozycji objętych Zleceniem stałym. 62 Bank przeprowadza rozliczenia pienięŝne w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 63 Rozliczenia gotówkowe dokonywane są: 1) poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek; 2) w drodze realizacji czeku gotówkowego; 3) przy uŝyciu karty debetowej; 4) na podstawie innego dokumentu bankowego. 64 Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są: 1) w obrocie krajowym w PLN: a) na podstawie polecenia przelewu, b) na podstawie polecenia zapłaty, c) poprzez obciąŝenie rachunku przez Bank wewnętrzną notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat, d) przy uŝyciu karty debetowej, e) w innej formie, na zasadach obowiązujących w Banku; Za podstawę identyfikacji w rozliczeniach przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w przypadku rozliczeń walutowych. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie środków z rachunku rozliczeniowego, w przypadku gdy NRB lub IBAN wskazany w zleceniu płatniczym jest nieprawidłowy, bez względu na pozostałe podane przez Posiadacza rachunku informacje dodatkowe. 3. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zleceń płatniczych jest opis transakcji na wydruku wyciągu bankowego. 4. Posiadacz rachunku niezwłocznie zawiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcjach płatniczych. 5. Zawiadomienie składane jest w formie pisemnej w Banku. Posiadacz rachunku otrzymuje kopię złoŝonego zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną przyjęcia. 6. JeŜeli Posiadacz rachunku nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciąŝenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza rachunku względem Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych transakcji płatniczych, wygasają. 7. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Bank przywraca obciąŝony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza, chyba, Ŝe roszczenia Posiadacza rachunku wygasły zgodnie z ust Posiadacz rachunku odpowiada w pełnej wysokości za nieautoryzowane transakcje płatnicze, do których doprowadził umyślnie. 9. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie naleŝytej staranności według ogólnych zasad określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie dyspozycji spowodowane w szczególności: a) siłą wyŝszą; 18

19 b) innymi przepisami prawa. Rozdział 16. Karty debetowe 66 Karty debetowe, zwane dalej kartami, umoŝliwiają dostęp do środków na rachunkach poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i zagranicą. Karty debetowe słuŝą równieŝ do wypłaty gotówki w Banku i innych bankach akceptujących dany typ karty Właścicielem karty debetowej jest Bank. 2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych. 3. Karty moŝe uŝywać: 1) Posiadacz karty; 2) UŜytkownik karty - uprawniony jest do korzystania ze środków na rachunku Posiadacza jedynie przy uŝyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko. O ile Umowa nie zastrzega inaczej, dyspozycje dotyczące karty (poza korzystaniem z niej), tj. złoŝenie wniosku o wydanie, wznowienie i odblokowanie karty, składanie reklamacji i informacje o zmianie danych osobowych dokonuje Posiadacz rachunku. 4. Do jednego rachunku mogą być wydawane maksymalnie 3 karty. 5. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje Posiadacz karty/uŝytkownik karty jedną z poniŝszych metod: 1) dokonaniem transakcji w bankomacie z uŝyciem poprawnego PIN; 2) za pośrednictwem telefonu dzwoniąc pod numer: , 68 Karta umoŝliwia: 1) dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA/MasterCard, w tym dokonywania transakcji zbliŝeniowych oraz płatności w Internecie; 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub MasterCard ; 3) wypłata gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA/MasterCard oznaczonych emblematem VISA/MasterCard; 4) sprawdzanie wysokości dostępnych środków; 5) aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach świadczących powyŝsze usługi Najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Posiadacz karty/uŝytkownik karty, otrzymuje numer PIN, przesyłany za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie numeru PIN upowaŝnia Posiadacza karty/uŝytkownika karty do odbioru karty debetowej w Banku, który przyjął wniosek. 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej numer PIN umoŝliwiającego odczytanie tego numeru przez inne osoby Posiadacz karty/uŝytkownik karty występuje do Banku z wnioskiem o ponowne wygenerowanie numeru PIN Posiadacz karty/uŝytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis ten powinien być stosowany we wszystkich transakcjach realizowanych przy uŝyciu karty debetowej potwierdzonych podpisem. 2. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Posiadacza karty/uŝytkownika karty jako adres do korespondencji lub Posiadacz odbiera kartę osobiście w Banku. 3. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam numer PIN jak do karty wydanej poprzednio. 4. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz karty/uŝytkownik karty zobowiązany jest do podpisania karty i zniszczenia karty poprzednio uŝywanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego. 19

20 5. Wznowiona karta jest nieaktywna. Aktywacja karty jest potwierdzeniem odbioru karty przez Posiadacza karty/uŝytkownika karty W przypadku uszkodzenia, zniszczenia karty lub złoŝenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku, Posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe zwrócić się do Banku prowadzącego rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu karty przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemoŝności zwrócenia karty. 2. Posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe odebrać duplikat karty w Banku prowadzącym rachunek najwcześniej po 14 dniach od dnia, w którym złoŝony został przez UŜytkownika karty stosowny wniosek. 3. Zmiana danych personalnych Posiadacza karty/uŝytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty z zastrzeŝeniem ust Poinformowanie Banku przez Posiadacza karty/uŝytkownika karty o zmianach określonych w ust.3, na co najmniej 45 dni przed końcem okresu waŝności karty powoduje, Ŝe karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę W przypadku rezygnacji z uŝytkowania karty w okresie jej waŝności, Posiadacz karty/uŝytkownik karty powinien zwrócić ją do Banku lub zniszczyć w sposób uniemoŝliwiający jej dalsze uŝytkowanie w sposób określony w 70 ust W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku rezygnacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy tylko karty objętej rezygnacją Karta debetowa jest wydawana Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upowaŝnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji Kartą płatniczą w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osoby małoletniej poniŝej 13 roku Ŝycia. 2. Postanowienia w zakresie karty debetowej są zawierane w formie pisemnej w momencie podpisywania Umowy rachunku, do którego wydawana jest karta debetowa. 3. Wniosek o kartę podpisuje: 1) Posiadacz rachunku, który występuje o wydanie karty debetowej dla siebie, innego Posiadacza rachunku wspólnego lub osoby fizycznej przez niego upowaŝnionej (UŜytkownika karty); 2) Przedstawiciel ustawowy, który występuje o wydanie karty debetowej dla osoby małoletniej. 4. Do kaŝdej karty generowany jest numer PIN. 5. Numer PIN jest znany wyłącznie Posiadaczowi karty/uŝytkownikowi karty. Numeru PIN nie naleŝy: 1) ujawniać osobom trzecim; 2) zapisywać na karcie; 3) przechowywać łącznie z kartą, ani Ŝadnej innej formie umoŝliwiającej skorzystanie z numeru PIN osobom nieupowaŝnionym. 6. Numer PIN wykorzystywany jest do dokonywania przez Posiadacza karty/uŝytkownika karty transakcji wypłaty gotówki z bankomatów oraz zakupu towarów i usług w punktach wyposaŝonych w terminale elektroniczne POS, posiadające moŝliwość wprowadzania numeru PIN. 7. Trzykrotne kolejne wprowadzenie błędnego numeru PIN przez Posiadacza karty/uŝytkownika karty w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS spowoduje zablokowanie karty niezaleŝnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego błędnego wprowadzania numeru PIN. 8. Bank ustala wysokość maksymalnych dziennych limitów transakcyjnych dla wypłat gotówki oraz płatności w punktach handlowo usługowych dokonywanych przy uŝyciu karty debetowej. Wysokość limitów transakcyjnych określona jest w Umowie. 20

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/X/2005 z dnia 07.10.2005r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r.

Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAśDE śądanie (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w kowalu

Bank Spółdzielczy w kowalu Bank Spółdzielczy w kowalu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Kowal kwiecień 2005r. Spis treści Spis treści 2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały Zarządu nr 157/2016 z dnia 09.11.2016 r REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Warszawa, Grudzień 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r.

Załącznik do uchwały nr 1/Z Zarządu SKOK WYBRZEśE z dnia r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WYBRZEśE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju Załącznik do Uchwały Nr 96/2012 Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju z dnia 13 września 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 17.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/10/2013 Zarządu BS w Limanowej z dnia 31.10.2013r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie BANK SPÓŁDZIELCZY w Żaganiu Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie nr 62/2012 z dnia 8.10.2012r. ( ze zmianą I 61/2013 z dnia 27.08.2013r., II zmiana 12/2014 10.02.2014)) REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 73 /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 13.11.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r. Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 28.09.2016 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POTWIERDZONYCH

Bardziej szczegółowo

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie W załączeniu przesyłamy "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych" dostosowujący zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 Załącznik do Uchwały nr 96/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 13 września 2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 REGULAMIN OTWIERANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str. 3 Rozdział 2. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie Bank Spółdzielczy w Lubawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01luty 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27 / 2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 7 października 2016 roku. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009 roku. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo