Tabela Opłat i Prowizji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od

2

3 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 4 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW 6. OTWARCIE, PROWADZENIE, ZAMYKANIE RACHUNKÓW 6. ROZLICZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKÓW 6 a) OPERACJE GOTÓWKOWE 6 b) PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE 7 c) ZLECENIA STAŁE 0 d) OBSŁUGA CZEKÓW 3. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU 4. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE CZĘŚĆ II POZOSTAŁE ROZLICZENIA - DOKONYWANE BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA RACHUNKÓW CZĘŚĆ III BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 3 CZĘŚĆ IV ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 4 CZĘŚĆ V USŁUGI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA RACHUNKACH 5 CZĘŚĆ VI USŁUGI ZARZĄDZANIA RACHUNKAMI Z ZAGRANICY ZA POŚREDNICTWEM SIECI SWIFT 5 CZĘŚĆ VII GWARANCJE 5 CZĘŚĆ VIII INKASA 6 CZĘŚĆ IX AKREDYTYWY 7 CZĘŚĆ X KREDYTY 9 3

4 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI. Niniejsza Tabela dotyczy: a) Rezydentów będących: - osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, - osobami prawnymi, z wyłączeniem banków krajowych, - jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. b) Nierezydentów, z wyłączeniem osób fizycznych i banków zagranicznych, których deklarowany we wniosku o otwarcie rachunku roczny obrót jest równy lub większy 4,0 mln PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wg kursu średniego NBP. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy Rachunku wysokość rocznego obrotu Klienta liczonego na koniec jego pełnego roku obrachunkowego spadnie poniżej 4,0 mln PLN (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej wg kursu średniego NBP), na wezwanie Banku, Klient w terminie 7 dni podpisze aneks do Umowy Rachunku, w którym nastąpi zmiana niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji na tabelę stosowaną w Banku w odniesieniu do poziomu obrotu Klienta. Niepodpisanie przez Klienta aneksu, strony uznają za ważny powód, który uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy Rachunku.. Bank może ustalać i wydawać odrębnie inne tabele prowizji i opłat za pozostałe czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej Tabeli.. W indywidualnych przypadkach Bank może: a) ustalić i pobrać prowizje za czynności bankowe nie wymienione w niniejszej Tabeli, b) po uprzednim ustaleniu z Klientem w umowie i/lub innym pisemnym porozumieniu pobrać opłaty i prowizje: - wyższe niż określone w Tabeli, za wykonywanie standardowych czynności lub usług w specjalny sposób powodujący ich zwiększoną złożoność i pracochłonność lub o zwiększonym stopniu ryzyka, - niższe niż określone w Tabeli. 3. Za czynności zlecane przez Bank osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia klienta poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej Tabeli Bank może pobierać: a) opłaty i prowizje pobrane przez banki zlecające wykonanie zlecenia lub pośredniczące w jego wykonaniu b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie w kwocie jaką został obciążony Bank. Obciążenie Klienta nastąpi po otrzymaniu przez Bank informacji o wysokości tych kosztów. Prawidłowo ustalone i pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Klient zleceniodawca czynności bankowych, chyba że strony umówiły się inaczej lub Klient zleceniodawca określił w dyspozycji inaczej, a Bank to aprobuje.. Niepobranie opłaty lub prowizji w terminach określonych w niniejszej Tabeli nie wpływa na możliwość ich pobrania w terminach późniejszych. 5. Klient jest obciążany opłatami i prowizjami na następujących zasadach: a) gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku złotowego: - dla opłat i prowizji wyrażonych w PLN - kwotą wynikająca z Tabeli, - dla opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych równowartością w złotych według kursu średniego NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji, b) gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku walutowego: dla opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych - kwotą wynikająca z Tabeli, dla opłat i prowizji wyrażonych w PLN, równowartością w walucie, według kursu średniego NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji.. Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku walutowego Bank pobiera w walucie rachunku w kwocie stanowiącej równowartość stawki w PLN przeliczonej wg średniego kursu NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji, każdorazowo w ciężar rachunku walutowego, którego prowizja /opłata dotyczy. 3. W przypadku opłat i prowizji dla kredytów stosowany jest w zależności od rodzaju transakcji kurs kupna 4

5 lub sprzedaży walut określony w tabeli BANKU obowiązującej w dniu pobierania prowizji. 6 O zmianach Tabeli opłat i prowizji Bank informuje Klientów: a) poprzez wyłożenie informacji w lokalach Banku, b) oraz dodatkowo jeśli tak stanowią umowy zawarte z Klientem, zgodnie z trybem i w zakresie przedmiotowym określonym w tych umowach. c) Innymi kanałami zwyczajowo przyjętymi w Banku 5

6 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW. OTWARCIE, PROWADZENIE, ZAMYKANIE RACHUNKÓW Lp. Tytuł opłaty/ prowizji Stawka. Otwarcie rachunku: A) podstawowego bieżącego Bez opłat B) pomocniczego Bez opłat C) bieżącego/pomocniczego dla nierezydentów Min. PLN 50,00 Max. PLN 000,00. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: A) bieżącego PLN 00,00 B) pomocniczego w PLN PLN 45,00 C) pomocniczego w walucie PLN 30,00 D) bieżącego/ pomocniczego dla nierezydentów PLN 50,00 E) progresywnego PLN 00,00 3. Opłata za każdorazową operację na rachunku PLN,50 4. Zamknięcie rachunku PLN 50,00 Dotyczy rachunków otwartych po 04 grudnia 006. Opłata naliczana i pobierana zbiorczo w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który opłata jest pobierana.. ROZLICZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKÓW a) OPERACJE GOTÓWKOWE Lp. Tytuł opłaty/ prowizji STAWKA Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank:. Wpłata własna w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku 0,6 % min. PLN 0,00. Wpłata w formie otwartej dokonywana przez osoby trzecie na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,7 % min PLN 5,00 3. Wpłata własna w formie zamkniętej (do kasy Banku) 0,9 % min 7,00 PLN 4. Wpłata zamknięta PLUS (do trezora, szafy transferowej)* 0,4 % min 7,00 PLN 5. Wpłata własna w formie zamkniętej dostarczona bezpośrednio do liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Collection) 6. Wpłata własna w formie zamkniętej dostarczona do wybranych jednostek Poczty Polskiej** Inne opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: Do negocjacji Do negocjacji 7. Opłata dodatkowa od wpłaty w PLN o udziale bilonu powyżej 00,00 PLN % min 5,00 PLN od wartości bilonu przekraczającej kwotę 00,00 PLN 8. Opłata dodatkowa od wpłaty w EUR zawierającej bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych 9. Opłata dodatkowa od wpłaty zamkniętej w stanie nieuporządkowanym lub bez posegregowania 3 0. Wystawienie dokumentu w każdym przypadku wystąpienia różnic kasowych we wpłacie zamkniętej 60 % min 5,00 PLN wartości bilonu % min 5,00 PLN od kwoty wpłaty 5,00 PLN 6

7 . Opłata dodatkowa za wystawienie dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty w przypadku jej braku we Wpłacie zamkniętej na Poczcie Polskiej.**. Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypadku jego braku we wpłacie zamkniętej 5,00 PLN 5,00 PLN 3. Opłata za użytkowanie trezora nocnego (opłata miesięczna) PLN 00,00 4. Przesłanie oryginału protokołu różnic wraz z załącznikami do wpłaty/ wypłaty zamkniętej realizowanej w imieniu Banku przez liczarnie zewnętrzne. PLN 30,00 Wypłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: 5. Wypłata w formie otwartej w kasie Banku 0,35 % min PLN 0,00 6. Wypłata w kasie Banku na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A. 4 0,6 % min PLN 0,00 7. Wypłata w formie zamkniętej realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Supply) Inne opłaty związane z wypłatami gotówkowymi: 8. Opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danego Oddziału Banku wymagającą awizacji, realizowaną w terminie krótszym niż standardowy pod warunkiem dostępności środków w Banku Do negocjacji 0,5 % min. PLN 0,00 (od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania) 9. Opłata za brak lub częściową realizację awizowanej wypłaty 0,5 % min. PLN 0,00 od niepodjętej kwoty wypłaty Rozmiany gotówkowe w PLN: 0. Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach obcych)*** % min. PLN 5,00 kwoty wymiany Opłata jest pobierana od osoby wpłacającej (osoby trzeciej), zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Prowizji i Opłat Raiffeisen Bank Polska S.A. dla podmiotów dokonujących wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank na rzecz podmiotów gospodarczych z wyłączeniem wpłat własnych. Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. 3 Wymogi dotyczące posegregowania i uporządkowania wpłat dostępne są Instrukcji wpłat zamkniętych dostępnej na stronie internetowej Banku lub w Oddziałach. 4 Opłata pobierana jest z rachunku, z którego dokonuje się wypłaty. * Oferta ważna po udostępnieniu usługi przez Bank. Klienci, których opłata za wpłaty zamknięte pobierana jest w wysokości wskazanej w punkcie 3, do czasu wprowadzenia nowej usługi, za wpłaty dokonane w trezorze będą mieli pobierane opłaty w wysokości wskazanej w punkcie 3. Po wprowadzeniu oferty Klienci o których mowa w zdaniu poprzednim będą automatycznie mieli możliwość skorzystania z Wpłat zamkniętych PLUS. ** Oferta ważna po udostępnieniu usługi przez Bank. *** Bank nie prowadzi zamiany banknotów lub bilonu jednego nominału na inne. Klienci banku zobowiązani są awizować wpłaty i wypłaty gotówkowe w danym oddziale: - powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD dzień roboczy przed operacją (nie później niż do godziny.00), - powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD oraz dla każdej kwoty w innej walucie wymienialnej dni robocze przed operacją (nie później niż do godziny.00). b) PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE. Przelewy krajowe w PLN dla Klientów posiadających rachunki w Raiffeisen Bank Polska S.A. 7

8 . Przelew dowolny oraz przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego a) dostarczony poprzez system R-Online Biznes PLN,00 b) dostarczony poprzez system MultiCash PLN 3,50 c) dostarczony poprzez system R-Express PLN 3,00 d) dostarczony w formie papierowej PLN 5,00 e) dostarczany za pośrednictwem fax-u kluczowanego PLN 5,00 f) dostarczony za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN,00 g) dostarczany za pośrednictwem SWIFT na podstawie komunikatu PLN,00 MT0 Inne opłaty związane z obsługą przelewów w obrocie krajowym:. Opłata dodatkowa w przypadku, jeśli przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET a) PLN i powyżej PLN 0,00 b) poniżej PLN PLN 30,00 3 Przelewy wewnętrzne 3. Przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami prowadzonymi w walucie PLN w Raiffeisen Bank Polska S.A. a) dostarczane poprzez system R-Online Biznes, MultiCash, R-Express, bez opłat b) dostarczony w formie papierowej PLN 5,00 c) dostarczany za pośrednictwem fax-u kluczowanego PLN 5,00 d) dostarczony za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN,00 e) dostarczany za pośrednictwem SWIFT na podstawie komunikatu bez opłat MT0 3. Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami w różnych walutach i przelewy w PLN na rachunek prowadzony w walucie obcej: a) dostarczane poprzez system R-Online Biznes, MultiCash, R-Express, bez opłat b) dostarczony w formie papierowej PLN 5,00 c) dostarczany za pośrednictwem fax-u kluczowanego PLN 5,00 d) dostarczony za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN 5,00 e) dostarczany za pośrednictwem SWIFT na podstawie komunikatu bez opłat MT0 4 Polecenia zapłaty 4. Polecenie zapłaty w PLN na rachunki Klientów prowadzone w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostarczane poprzez systemy: R-Online Biznes, MultiCash 4. Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 4.3 Odwołanie polecenia zapłaty złożone przez Klienta Raiffeisen Bank Polska S.A. 4.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 5 Przelewy zagraniczne PLN 3,00 bez opłat PLN 5,00 bez opłat 5. Przelew euroregulowany a) dostarczony poprzez system R-Online Biznes za pomocą formatki Przelew euroregulowany PLN 5,00 8

9 5. Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (inny niż w pkt. 5.) a) dostarczony poprzez system R-Online 0,5 % min. PLN 0,00 max. PLN 00,00 b) dostarczony: - w formie papierowej - za pośrednictwem fax-u kluczowanego - za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego 3 c) dostarczony za pośrednictwem : - Multicash, - R-Express, - SWIFT na podstawie komunikatu MT0, 0,5 % min. PLN 0,00 max. PLN 00,00 plus 40 PLN 0,5 % min. PLN 0,00 max. PLN 00, Przelew za granicę w walucie obcej, w której Raiffeisen Bank Polska S.A. nie publikuje kursów na stronie 4 PLN 00, Przelew za granicę w EUR do banku z grupy Raiffeisen stawka obniżona o 0 % w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen, zawsze z zerową datą waluty. 6 Inne opłaty związane z obsługą przelewów zagranicznych 6.. Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę i przelewu w walucie obcej do innego banku na terenie kraju z opcją kosztową OUR (wszystkie koszty ponosi zleceniodawca) 6. Przelew ekspresowy 5 opłata dodatkowa PLN 65,00 a) płatności do kwoty PLN PLN 30,00 b) płatności od kwoty ,0 PLN do kwoty PLN PLN 50,00 c) płatności od kwoty ,0 PLN do kwoty PLN PLN 75,00 d) płatności powyżej kwoty PLN PLN 00, Przelew szybki 6 opłata dodatkowa a) płatności do kwoty PLN PLN 5,00 b) płatności od kwoty ,0 PLN do kwoty PLN PLN 5,00 c) płatności od kwoty ,0 PLN do kwoty PLN PLN 35,00 d) płatności powyżej kwoty PLN PLN 50, Stop Payment opłata za wysłanie komunikatu SWIFT do banku odbiorcy komunikatu płatniczego z prośbą o wycofanie płatności. 6.5 Opłata za wycofanie dyspozycji realizacji przelewu z pkt 5. lub 5. przez Klienta (przed jego realizacją). 6.6 Opłata za anulowanie dyspozycji przelewu przez Bank z powodu jej niekompletności (niewystarczające saldo w momencie księgowania dyspozycji lub niewystarczające dane) 6.7 Dodatkowa opłata za czynności wyjaśniające: - korekta/ uzupełnienie danych na dyspozycji 7 - uzupełnienie środków na realizacje przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank. 6.8 Dodatkowa opłata NON-STP za: - brak kodu BIC banku beneficjenta w dedykowanym polu 8 lub - podanie kodu BIC wraz z innymi danymi banku beneficjenta lub - błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN 9 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN. PLN 0,00 + koszty innych banków PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 30,00 EUR 0,00 9

10 6.9 Opłata za niestandardową dyspozycję dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy w walucie obcej i PLN oraz przelewów w walucie obcej z innego banku na terenie kraju 6.0 Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę/ z zagranicy i przelewu w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po wyznaczonej godzinie realizacji dyspozycji 0. 7 Uznania w dobro rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. PLN 5,00 za każdy przelew przychodzący PLN 50,00 7. Przyjęcie przelewu krajowego bez opłat 7. Przyjęcie przelewu z zagranicy i przelewu w walucie obcej z innego banku (za wyjątkiem 6.9, 6.0.) bez opłat Przelew w EUR do krajów UE +Liechtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w systemie R-Online Biznes, nieprzekraczający kwoty EUR, posiadający numery rachunków zleceniodawcy/ odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku beneficjenta) oraz opcję kosztową SHA (opłaty RBPL ponosi zleceniodawca, a banku zagranicznego odbiorca), wysyłany z rachunku w EUR, ze standardową dwudniową datą waluty. W chwili składania i realizacji dyspozycji na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. Opłata dotyczy przelewów w walutach, dla których Raiffeisen Bank Polska S.A. publikuje Kursy Walut na stronie 3 W przypadku przelewu realizowanego za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego realizacja transakcji do równowartości PLN 4 Bank może wykonać przelew w walutach dla których nie publikuje kursów na stronie Taki przelew można zrealizować w oddziale Banku lub za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Banku. 5 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty. Opłata pobierana dla przelewów dostarczonych poprzez system R-Online Biznes lub w przypadku realizacji przelewu w związku z transakcją zawartą na podstawie Umowy Ramowej Transakcji Wymiany Walut, wyłącznie w walutach EUR i USD, PLN i GBP (o ile Bank udostępnia taką usługę). Usługa dostępna także w systemach Multicash/R-Express lub dla zleceń dostarczonych w formie papierowej na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Bankiem. 6 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty. Opłata pobierana dla przelewów dostarczonych poprzez system R-Online Biznes lub w przypadku realizacji przelewu w związku z transakcją zawartą na podstawie Umowy Ramowej Transakcji Wymiany Walut, wyłącznie w walutach EUR i USD, PLN i GBP (o ile Bank udostępnia taką usługę). Usługa dostępna także w systemach Multicash/ Rexpress lub dla zleceń dostarczonych w formie papierowej na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Bankiem. 7 Na drodze wyjaśnienia Klient nie może zmienić nazwy i rachunku beneficjenta oraz kwoty i waluty przelewu. 8 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny. 8-mio lub -sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej. 9 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 3-óch znaków alfanumerycznych. 0 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji Klientów Korporacyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w systemie R-Online Biznes, obowiązuje opłata z pkt 5.. Usługa dostępna do godz. 7:00. c) ZLECENIA STAŁE. Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego a) poprzez system R-Online Biznes bez opłat b) w oddziale (na formularzu udostępnionym przez Raiffeisen Bank PLN 8,00 Polska S.A.). Realizacja zlecenia stałego przelew krajowy w PLN PLN,50 3. Realizacja zlecenia stałego - polecenie zapłaty w PLN PLN,50 4. Realizacja zlecenia stałego przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami tego samego Klienta prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. bez opłat Po udostępnieniu takiej możliwości i na zasadach określonych przez Bank, o czym Bank poinformuje w zwyczajowo przyjęty sposób. W przypadku jeśli przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET Bank pobiera opłatę dodatkową zgodnie z Tabelą. 0

11 d) OBSŁUGA CZEKÓW. Wydanie książeczki czekowej (5 sztuk) PLN 70,00. Potwierdzenie czeku PLN 30,00 3. Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 0,5 % min. PLN 00,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku 4. Opłata za wysyłkę wystawionego czeku na adres wskazany przez Zleceniodawcę 5. Inkaso czeków a) inkaso czeku w PLN PLN 30,00 b) inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę PLN 00,00 plus koszty kuriera 0,5 % min. PLN 00,00 max. PLN 00,00 + koszty innego banku + koszty kuriera 3. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres, częstotliwość generowania wyciągu, kanał dystrybucji wyciągu, karta wzorów podpisów itp.) PLN 0,00. Opłata za wysłanie wyciągu pocztą PLN 5,00 3. Opłata za odbiór wyciągu w Banku PLN 8,00 4. Opłata za odbiór wyciągu za pomocą systemu bankowości internetowej R-Online Biznes bez opłat 5. Wydanie klucza (szyfru) do wykonywania dyspozycji faksem PLN 50,00 6. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę PLN 30,00 7. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku PLN 50,00 do jednego rachunku PLN 00,00 do większej ilości rachunków 8. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym a) za rok bieżący PLN 0,00 od strony b) za lata poprzednie PLN 0,00 od strony + PLN 50,00 za każdy rok 9. Sporządzenie odpisu wydruku historii transakcji dokonanych na rachunku bankowym a) w roku bieżącym PLN,00 od strony b) za lata poprzednie PLN 50,00 za każdy rok + PLN,00 od strony 0. Ustanowienie blokady na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 50,00. Opłata za obsługę pojedynczego zajęcia na rzecz organu egzekucyjnego (niezależnie od jego efektu) PLN 00,00 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. Opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę jak za przelew zlecony w Oddziale Opłata może zostać pobrana od momentu wpłynięcia zawiadomienia o zajęciu od organu egzekucyjnego.

12 4. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE. Sporządzenie potwierdzonej kopii dokumentu: a) Wyciągu PLN 0,00 b) Innych PLN 0,00. Wysyłka telefaksowej kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji lub innego dokumentu: a) na terenie Polski PLN 0,00 b) na terenie Europy PLN 30,00 c) do pozostałych krajów PLN 50,00 Plus opłata dodatkowa do opłat wyszczególnionych w punktach a), b), c) PLN 5,00 za każdą wysłaną stronę 3. Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji lub innego dokumentu em PLN 0,00 4. Wysyłka dokumentów za pośrednictwem kuriera PLN 0,00 + koszt kuriera 5. Potwierdzenie wykonania przelewu PLN 5,00 6. Wystawienie opinii o Kliencie na jego wniosek PLN 00,00 7. Przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i pozabilansowych biegłemu rewidentowi PLN 00,00 8. Wystawienie zaświadczenia o posiadaniu rachunku PLN 0,00 9. Wystawienie innych pisemnych zaświadczeń nie wymienionych w Tabeli PLN 30,00 0. Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 0,00. Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta PLN 30,00. Potwierdzenie dokumentu na życzenie Klienta PLN 0,00 3. Dyspozycja reklamacyjna Klienta 3 : a) do 6 mies. od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności b) pow. 6 mies. od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności PLN 60,00 + koszty innego banku PLN 90,00 + koszty innego banku Opłaty i prowizje wymienione w punkcie 4 Pozostałe czynności bankowe dotyczą również czynności wymienionych w pozostałych częściach Tabeli. Bank nie wydaje potwierdzenia w postaci wydruku SWIFT. 3 Opłata pobierana jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego/wyjaśniającego, tylko w przypadku reklamacji nieuzasadnionych lub nieuwzględnionych przez Bank. CZĘŚĆ II POZOSTAŁE ROZLICZENIA - DOKONYWANE BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA RACHUNKÓW. Opłata za przeniesienie praw z obligacji korporacyjnych w ewidencji RBPL PLN 000,00

13 CZĘŚĆ III BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA a) SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ R-ONLINE BIZNES. Abonament miesięczny PLN 00,00. Opłaty za czynności.. Udostępnienie systemu bez opłat.. Wizyta instalatora PLN 500,00.3. Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie (poza instalacją) 3 PLN 30,00.4. Udostępnienie systemu nowemu użytkownikowi (poza instalacją) PLN 30,00.5. Ponowne generowanie i wysłanie Pakietu Startowego 4 PLN 30,00.6. Zablokowanie użytkownikowi dostępu do systemu na podstawie dyspozycji 3. Opłaty za sprzęt/materiały 3.. Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB (w tym udostępnienie nowego w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowego tokena) 3.. Udostępnienie karty mikroprocesorowej (w tym udostępnienie nowej w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowej karty) PLN 30,00 PLN 00,00 PLN 70, Udostępnienie czytnika kart mikroprocesorowych PLN 50,00 4. Opłata za nie zwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku (za sztukę) 5. Opłata za wysłanie Pakietu Startowego lub sprzętu wymienionego w pkt 3 przesyłką kurierską poza granice Polski. PLN 00,00 PLN 500,00 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłata pobierana jednorazowo. 3 Opłata pobierana jest za każdy nowo udostępniony rachunek, zgłoszony po dokonaniu pierwszej instalacji systemu. 4 W przypadku wysłania Pakietu Startowego przesyłką kurierska, dodatkowy koszt Kuriera ponosi Klient. b) SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ MULTICASH. Abonament miesięczny, PLN 300,00. Instalacja oprogramowania:.. Instalacja jednostanowiskowa PLN 300,00.. Instalacja sieciowa a) maksymalnie do trzech stanowisk PLN 300,00 b) każde dodatkowe stanowisko powyżej trzech PLN 50,00 3. Zmiana i modyfikacja instalacji na wniosek Klienta PLN 00,00 4. Szkolenie użytkowników: a) Pierwsze sesje szkoleniowe dla użytkowników w siedzibie Klienta bez opłat (maksymalnie do 6 godz. łącznie) b) Dodatkowe szkolenie na życzenie Klienta PLN 0,00 za każde 3 godziny 5. Ponowne wygenerowanie nowego pliku BPD PLN 50,00 3

14 6. Ponowne wygenerowanie hasła identyfikacyjnego Klienta (HIK) PLN 50,00 7. Udostępnienie kolejnych rachunków do obsługi poprzez MC 3 PLN 50,00 8. Wykonywanie prac serwisowych systemu: a) w przypadkach związanych bezpośrednio z niewłaściwym użytkowaniem systemu MultiCash lub innych niewynikających z winy Banku PLN 500,00 b) w pozostałych przypadkach bez opłat 9. Opłata za gotowość Banku do wykonania instalacji/interwencji/ szkolenia, które nie zostały zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta (niedotrzymanie uzgodnionego terminu i/lub innych warunków określonych w wymaganiach instalacyjnych) 0. Opłaty za sprzęt/materiały 4 PLN 300,00 0. Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB 5 PLN 00,00 0. Udostępnienie karty mikroprocesorowej 5 PLN 50, Udostępnienie czytnika kart mikroprocesorowych 5 PLN 50, Wtórnik karty podpisu elektronicznego 5 PLN 50, Opłata za niezwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku (za sztukę) PLN 00,00 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. Dla podmiotów o dwóch lub więcej oddziałach opłata ustalana indywidualnie. 3 Opłata pobierana jest za każdy nowo udostępniony rachunek, zgłoszony po dokonaniu pierwszej instalacji systemu. 4 Opłata pobierana jednorazowo. 5 Po udostępnieniu takiej możliwości i na zasadach określonych przez Bank, o czym Bank poinformuje w zwyczajowo przyjęty sposób. c) SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ R-EXPRESS. Abonament miesięczny PLN 00,00. Ponowne wygenerowanie dyskietki z plikiem BPD PLN 50,00 3. Ponowne wygenerowanie hasła identyfikacyjnego Klienta PLN 50,00 d) INNE. Odtworzenie elektronicznych wyciągów w systemie MultiCash i R-Express PLN 5,00 za stronę CZĘŚĆ IV ELEKTRONICZNE Kanały DOSTĘPU. Opłata za aktywację usługi a) Serwis Automatyczny (IVR) bez opłat b) Centrum Telefoniczne Operator bez opłat. Miesięczny abonament za korzystanie z a) Centrum Telefonicznego bez opłat 4

15 CZĘŚĆ V USŁUGI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA RACHUNKACH. Obsługa rachunku objętego usługą a) Zarządzanie Saldami (na koniec dnia) PLN 50,00 b) Zarządzanie Saldami (podczas dnia) / IntraDay Cash Pool PLN 50,00 c) Saldo Netto PLN 50,00 Opłata pobierana za każdy rachunek włączony do usługi, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. CZĘŚĆ VI USŁUGI ZARZĄDZANIA RACHUNKAMI Z ZAGRANICY ZA POŚREDNICTWEM SIECI SWIFT. Implementacja usługi zarządzania rachunkiem z zagranicy za pośrednictwem komunikatów MT0/MT940 opłata jednorazowa 500,00 PLN. Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT (komunikat typu MT 50,00 PLN 940) miesięcznie 3. Inne komunikaty SWIFT wysyłane/otrzymywane za pośrednictwem sieci SWIFT Do negocjacji, stawka ustalana od typu komunikatu i częstotliwości generowania min. 00, 00 PLN miesięcznie Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca za każdy rachunek do którego wysyłane są wyciągi SWIFT. Opłata ważna po udostępnieniu usługi przez Bank. CZĘŚĆ VII GWARANCJE Prowizje i opłaty dotyczą również udzielanych przez Bank awali na wekslach. a) GWARANCJE WŁASNE. Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej. Do negocjacji, stawka procentowa od kwoty gwarancji min. EUR 50,00 kwartalnie. Opłata operacyjna za udzielenie gwarancji: a) zgodnie ze wzorem stosowanym standardowo przez Bank EUR 00,00 za gwarancję b) zgodnie z tekstem przedstawionym przez zleceniodawcę i zaakceptowanym przez Bank Uwaga: opłata pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji EUR 300,00 za gwarancję 5

16 3. Zmiana do gwarancji a) podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie terminu ważności prowizja jak za udzielenie gwarancji b) opłata operacyjna za wystawienie aneksu EUR 60,00 4 Opłata za obsługę żądania wypłaty z gwarancji udzielonej przez Bank, pobierana każdorazowo przy wpływie żądania. EUR 00,00 5. Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank 0,5 % wypłaconej kwoty min. EUR 50,00 max. EUR 500,00 6. Potwierdzenie cesji z gwarancji udzielonej przez Bank EUR 00,00 7 Przyjęcie do realizacji zlecenia złożonego w formie papierowej EUR 50,00 8. Prowizja za anulowanie zlecenia wystawienia gwarancji EUR 50,00 9. Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax gwarancji, przygotowanie przesłanie zestawienia. Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania gwarancji liczony od dnia jej wystawienia. b) GWARANCJE HANDLOWE - GFORCE EUR 0,00. Prowizja za udzielenie gwarancji handlowej Do negocjacji, stawka procentowa od kwoty gwarancji min. EUR 50,00 kwartalnie. Opłata za realizację gwarancji handlowej Uwaga: opłatę pokrywa beneficjent gwarancji handlowej, w przypadku, wcześniejszej zapłaty za fakturę zabezpieczoną gwarancją handlową) 3. Opłata za obsługę żądania wypłaty z gwarancji handlowej udzielonej przez Bank, złożonego po terminie płatności faktury, w formie papierowej, pobierana każdorazowo przy wpływie żądania. 4. Wypłata z gwarancji handlowej udzielonej przez Bank (w przypadku żądania złożonego po terminie płatności faktury, w formie papierowej) Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania gwarancji liczony od dnia jej wystawienia. c) GWARANCJE OTRZYMANE/OBCE 0, % od kwoty gwarancji handlowej tygodniowo EUR 00,00 0,5 % wypłaconej kwoty min. EUR 50,00 max. EUR 500,00. Awizacja gwarancji/zmiany do gwarancji/roszczenia do gwarancji/ innej korespondencji związanej z obsługą gwarancji obcej EUR 00,00. Opiniowanie przez Bank tekstu gwarancji obcej EUR 00,00 3. Opiniowanie przez Bank roszczenia do gwarancji obcej EUR 00,00 CZĘŚĆ VIII INKASA a) INKASA IMPORTOWE. Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3 % min. EUR 90,00 6

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo