Tabela Opłat i Prowizji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Opłat i Prowizji"

Transkrypt

1 Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od

2

3 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 4 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW 6. OTWARCIE, PROWADZENIE, ZAMYKANIE RACHUNKÓW 6. ROZLICZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKÓW 6 a) OPERACJE GOTÓWKOWE 6 b) PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE 7 c) ZLECENIA STAŁE 0 d) OBSŁUGA CZEKÓW 3. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU 4. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE CZĘŚĆ II POZOSTAŁE ROZLICZENIA - DOKONYWANE BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA RACHUNKÓW CZĘŚĆ III BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 3 CZĘŚĆ IV ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 4 CZĘŚĆ V USŁUGI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA RACHUNKACH 5 CZĘŚĆ VI USŁUGI ZARZĄDZANIA RACHUNKAMI Z ZAGRANICY ZA POŚREDNICTWEM SIECI SWIFT 5 CZĘŚĆ VII GWARANCJE 5 CZĘŚĆ VIII INKASA 6 CZĘŚĆ IX AKREDYTYWY 7 CZĘŚĆ X KREDYTY 9 3

4 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI. Niniejsza Tabela dotyczy: a) Rezydentów będących: - osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, - osobami prawnymi, z wyłączeniem banków krajowych, - jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. b) Nierezydentów, z wyłączeniem osób fizycznych i banków zagranicznych, których deklarowany we wniosku o otwarcie rachunku roczny obrót jest równy lub większy 4,0 mln PLN lub równowartość tej kwoty w walucie obcej wg kursu średniego NBP. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy Rachunku wysokość rocznego obrotu Klienta liczonego na koniec jego pełnego roku obrachunkowego spadnie poniżej 4,0 mln PLN (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej wg kursu średniego NBP), na wezwanie Banku, Klient w terminie 7 dni podpisze aneks do Umowy Rachunku, w którym nastąpi zmiana niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji na tabelę stosowaną w Banku w odniesieniu do poziomu obrotu Klienta. Niepodpisanie przez Klienta aneksu, strony uznają za ważny powód, który uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy Rachunku.. Bank może ustalać i wydawać odrębnie inne tabele prowizji i opłat za pozostałe czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej Tabeli.. W indywidualnych przypadkach Bank może: a) ustalić i pobrać prowizje za czynności bankowe nie wymienione w niniejszej Tabeli, b) po uprzednim ustaleniu z Klientem w umowie i/lub innym pisemnym porozumieniu pobrać opłaty i prowizje: - wyższe niż określone w Tabeli, za wykonywanie standardowych czynności lub usług w specjalny sposób powodujący ich zwiększoną złożoność i pracochłonność lub o zwiększonym stopniu ryzyka, - niższe niż określone w Tabeli. 3. Za czynności zlecane przez Bank osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia klienta poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej Tabeli Bank może pobierać: a) opłaty i prowizje pobrane przez banki zlecające wykonanie zlecenia lub pośredniczące w jego wykonaniu b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie w kwocie jaką został obciążony Bank. Obciążenie Klienta nastąpi po otrzymaniu przez Bank informacji o wysokości tych kosztów. Prawidłowo ustalone i pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Klient zleceniodawca czynności bankowych, chyba że strony umówiły się inaczej lub Klient zleceniodawca określił w dyspozycji inaczej, a Bank to aprobuje.. Niepobranie opłaty lub prowizji w terminach określonych w niniejszej Tabeli nie wpływa na możliwość ich pobrania w terminach późniejszych. 5. Klient jest obciążany opłatami i prowizjami na następujących zasadach: a) gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku złotowego: - dla opłat i prowizji wyrażonych w PLN - kwotą wynikająca z Tabeli, - dla opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych równowartością w złotych według kursu średniego NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji, b) gdy opłaty i prowizje są pobierane z rachunku walutowego: dla opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych - kwotą wynikająca z Tabeli, dla opłat i prowizji wyrażonych w PLN, równowartością w walucie, według kursu średniego NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji.. Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku walutowego Bank pobiera w walucie rachunku w kwocie stanowiącej równowartość stawki w PLN przeliczonej wg średniego kursu NBP, ogłaszanego w dniu roboczym dla Banku, poprzedzającym dzień pobierania opłaty/ prowizji, każdorazowo w ciężar rachunku walutowego, którego prowizja /opłata dotyczy. 3. W przypadku opłat i prowizji dla kredytów stosowany jest w zależności od rodzaju transakcji kurs kupna 4

5 lub sprzedaży walut określony w tabeli BANKU obowiązującej w dniu pobierania prowizji. 6 O zmianach Tabeli opłat i prowizji Bank informuje Klientów: a) poprzez wyłożenie informacji w lokalach Banku, b) oraz dodatkowo jeśli tak stanowią umowy zawarte z Klientem, zgodnie z trybem i w zakresie przedmiotowym określonym w tych umowach. c) Innymi kanałami zwyczajowo przyjętymi w Banku 5

6 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW. OTWARCIE, PROWADZENIE, ZAMYKANIE RACHUNKÓW Lp. Tytuł opłaty/ prowizji Stawka. Otwarcie rachunku: A) podstawowego bieżącego Bez opłat B) pomocniczego Bez opłat C) bieżącego/pomocniczego dla nierezydentów Min. PLN 50,00 Max. PLN 000,00. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: A) bieżącego PLN 00,00 B) pomocniczego w PLN PLN 45,00 C) pomocniczego w walucie PLN 30,00 D) bieżącego/ pomocniczego dla nierezydentów PLN 50,00 E) progresywnego PLN 00,00 3. Opłata za każdorazową operację na rachunku PLN,50 4. Zamknięcie rachunku PLN 50,00 Dotyczy rachunków otwartych po 04 grudnia 006. Opłata naliczana i pobierana zbiorczo w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który opłata jest pobierana.. ROZLICZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKÓW a) OPERACJE GOTÓWKOWE Lp. Tytuł opłaty/ prowizji STAWKA Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank:. Wpłata własna w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku 0,6 % min. PLN 0,00. Wpłata w formie otwartej dokonywana przez osoby trzecie na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,7 % min PLN 5,00 3. Wpłata własna w formie zamkniętej (do kasy Banku) 0,9 % min 7,00 PLN 4. Wpłata zamknięta PLUS (do trezora, szafy transferowej)* 0,4 % min 7,00 PLN 5. Wpłata własna w formie zamkniętej dostarczona bezpośrednio do liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Collection) 6. Wpłata własna w formie zamkniętej dostarczona do wybranych jednostek Poczty Polskiej** Inne opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: Do negocjacji Do negocjacji 7. Opłata dodatkowa od wpłaty w PLN o udziale bilonu powyżej 00,00 PLN % min 5,00 PLN od wartości bilonu przekraczającej kwotę 00,00 PLN 8. Opłata dodatkowa od wpłaty w EUR zawierającej bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych 9. Opłata dodatkowa od wpłaty zamkniętej w stanie nieuporządkowanym lub bez posegregowania 3 0. Wystawienie dokumentu w każdym przypadku wystąpienia różnic kasowych we wpłacie zamkniętej 60 % min 5,00 PLN wartości bilonu % min 5,00 PLN od kwoty wpłaty 5,00 PLN 6

7 . Opłata dodatkowa za wystawienie dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty w przypadku jej braku we Wpłacie zamkniętej na Poczcie Polskiej.**. Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypadku jego braku we wpłacie zamkniętej 5,00 PLN 5,00 PLN 3. Opłata za użytkowanie trezora nocnego (opłata miesięczna) PLN 00,00 4. Przesłanie oryginału protokołu różnic wraz z załącznikami do wpłaty/ wypłaty zamkniętej realizowanej w imieniu Banku przez liczarnie zewnętrzne. PLN 30,00 Wypłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: 5. Wypłata w formie otwartej w kasie Banku 0,35 % min PLN 0,00 6. Wypłata w kasie Banku na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A. 4 0,6 % min PLN 0,00 7. Wypłata w formie zamkniętej realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Supply) Inne opłaty związane z wypłatami gotówkowymi: 8. Opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danego Oddziału Banku wymagającą awizacji, realizowaną w terminie krótszym niż standardowy pod warunkiem dostępności środków w Banku Do negocjacji 0,5 % min. PLN 0,00 (od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania) 9. Opłata za brak lub częściową realizację awizowanej wypłaty 0,5 % min. PLN 0,00 od niepodjętej kwoty wypłaty Rozmiany gotówkowe w PLN: 0. Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach obcych)*** % min. PLN 5,00 kwoty wymiany Opłata jest pobierana od osoby wpłacającej (osoby trzeciej), zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Prowizji i Opłat Raiffeisen Bank Polska S.A. dla podmiotów dokonujących wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank na rzecz podmiotów gospodarczych z wyłączeniem wpłat własnych. Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. 3 Wymogi dotyczące posegregowania i uporządkowania wpłat dostępne są Instrukcji wpłat zamkniętych dostępnej na stronie internetowej Banku lub w Oddziałach. 4 Opłata pobierana jest z rachunku, z którego dokonuje się wypłaty. * Oferta ważna po udostępnieniu usługi przez Bank. Klienci, których opłata za wpłaty zamknięte pobierana jest w wysokości wskazanej w punkcie 3, do czasu wprowadzenia nowej usługi, za wpłaty dokonane w trezorze będą mieli pobierane opłaty w wysokości wskazanej w punkcie 3. Po wprowadzeniu oferty Klienci o których mowa w zdaniu poprzednim będą automatycznie mieli możliwość skorzystania z Wpłat zamkniętych PLUS. ** Oferta ważna po udostępnieniu usługi przez Bank. *** Bank nie prowadzi zamiany banknotów lub bilonu jednego nominału na inne. Klienci banku zobowiązani są awizować wpłaty i wypłaty gotówkowe w danym oddziale: - powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD dzień roboczy przed operacją (nie później niż do godziny.00), - powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD oraz dla każdej kwoty w innej walucie wymienialnej dni robocze przed operacją (nie później niż do godziny.00). b) PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE. Przelewy krajowe w PLN dla Klientów posiadających rachunki w Raiffeisen Bank Polska S.A. 7

8 . Przelew dowolny oraz przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego a) dostarczony poprzez system R-Online Biznes PLN,00 b) dostarczony poprzez system MultiCash PLN 3,50 c) dostarczony poprzez system R-Express PLN 3,00 d) dostarczony w formie papierowej PLN 5,00 e) dostarczany za pośrednictwem fax-u kluczowanego PLN 5,00 f) dostarczony za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN,00 g) dostarczany za pośrednictwem SWIFT na podstawie komunikatu PLN,00 MT0 Inne opłaty związane z obsługą przelewów w obrocie krajowym:. Opłata dodatkowa w przypadku, jeśli przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET a) PLN i powyżej PLN 0,00 b) poniżej PLN PLN 30,00 3 Przelewy wewnętrzne 3. Przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami prowadzonymi w walucie PLN w Raiffeisen Bank Polska S.A. a) dostarczane poprzez system R-Online Biznes, MultiCash, R-Express, bez opłat b) dostarczony w formie papierowej PLN 5,00 c) dostarczany za pośrednictwem fax-u kluczowanego PLN 5,00 d) dostarczony za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN,00 e) dostarczany za pośrednictwem SWIFT na podstawie komunikatu bez opłat MT0 3. Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami w różnych walutach i przelewy w PLN na rachunek prowadzony w walucie obcej: a) dostarczane poprzez system R-Online Biznes, MultiCash, R-Express, bez opłat b) dostarczony w formie papierowej PLN 5,00 c) dostarczany za pośrednictwem fax-u kluczowanego PLN 5,00 d) dostarczony za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego PLN 5,00 e) dostarczany za pośrednictwem SWIFT na podstawie komunikatu bez opłat MT0 4 Polecenia zapłaty 4. Polecenie zapłaty w PLN na rachunki Klientów prowadzone w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostarczane poprzez systemy: R-Online Biznes, MultiCash 4. Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 4.3 Odwołanie polecenia zapłaty złożone przez Klienta Raiffeisen Bank Polska S.A. 4.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 5 Przelewy zagraniczne PLN 3,00 bez opłat PLN 5,00 bez opłat 5. Przelew euroregulowany a) dostarczony poprzez system R-Online Biznes za pomocą formatki Przelew euroregulowany PLN 5,00 8

9 5. Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (inny niż w pkt. 5.) a) dostarczony poprzez system R-Online 0,5 % min. PLN 0,00 max. PLN 00,00 b) dostarczony: - w formie papierowej - za pośrednictwem fax-u kluczowanego - za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego 3 c) dostarczony za pośrednictwem : - Multicash, - R-Express, - SWIFT na podstawie komunikatu MT0, 0,5 % min. PLN 0,00 max. PLN 00,00 plus 40 PLN 0,5 % min. PLN 0,00 max. PLN 00, Przelew za granicę w walucie obcej, w której Raiffeisen Bank Polska S.A. nie publikuje kursów na stronie 4 PLN 00, Przelew za granicę w EUR do banku z grupy Raiffeisen stawka obniżona o 0 % w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen, zawsze z zerową datą waluty. 6 Inne opłaty związane z obsługą przelewów zagranicznych 6.. Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę i przelewu w walucie obcej do innego banku na terenie kraju z opcją kosztową OUR (wszystkie koszty ponosi zleceniodawca) 6. Przelew ekspresowy 5 opłata dodatkowa PLN 65,00 a) płatności do kwoty PLN PLN 30,00 b) płatności od kwoty ,0 PLN do kwoty PLN PLN 50,00 c) płatności od kwoty ,0 PLN do kwoty PLN PLN 75,00 d) płatności powyżej kwoty PLN PLN 00, Przelew szybki 6 opłata dodatkowa a) płatności do kwoty PLN PLN 5,00 b) płatności od kwoty ,0 PLN do kwoty PLN PLN 5,00 c) płatności od kwoty ,0 PLN do kwoty PLN PLN 35,00 d) płatności powyżej kwoty PLN PLN 50, Stop Payment opłata za wysłanie komunikatu SWIFT do banku odbiorcy komunikatu płatniczego z prośbą o wycofanie płatności. 6.5 Opłata za wycofanie dyspozycji realizacji przelewu z pkt 5. lub 5. przez Klienta (przed jego realizacją). 6.6 Opłata za anulowanie dyspozycji przelewu przez Bank z powodu jej niekompletności (niewystarczające saldo w momencie księgowania dyspozycji lub niewystarczające dane) 6.7 Dodatkowa opłata za czynności wyjaśniające: - korekta/ uzupełnienie danych na dyspozycji 7 - uzupełnienie środków na realizacje przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank. 6.8 Dodatkowa opłata NON-STP za: - brak kodu BIC banku beneficjenta w dedykowanym polu 8 lub - podanie kodu BIC wraz z innymi danymi banku beneficjenta lub - błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN 9 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN. PLN 0,00 + koszty innych banków PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 30,00 EUR 0,00 9

10 6.9 Opłata za niestandardową dyspozycję dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy w walucie obcej i PLN oraz przelewów w walucie obcej z innego banku na terenie kraju 6.0 Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę/ z zagranicy i przelewu w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po wyznaczonej godzinie realizacji dyspozycji 0. 7 Uznania w dobro rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. PLN 5,00 za każdy przelew przychodzący PLN 50,00 7. Przyjęcie przelewu krajowego bez opłat 7. Przyjęcie przelewu z zagranicy i przelewu w walucie obcej z innego banku (za wyjątkiem 6.9, 6.0.) bez opłat Przelew w EUR do krajów UE +Liechtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w systemie R-Online Biznes, nieprzekraczający kwoty EUR, posiadający numery rachunków zleceniodawcy/ odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku beneficjenta) oraz opcję kosztową SHA (opłaty RBPL ponosi zleceniodawca, a banku zagranicznego odbiorca), wysyłany z rachunku w EUR, ze standardową dwudniową datą waluty. W chwili składania i realizacji dyspozycji na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. Opłata dotyczy przelewów w walutach, dla których Raiffeisen Bank Polska S.A. publikuje Kursy Walut na stronie 3 W przypadku przelewu realizowanego za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego realizacja transakcji do równowartości PLN 4 Bank może wykonać przelew w walutach dla których nie publikuje kursów na stronie Taki przelew można zrealizować w oddziale Banku lub za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Banku. 5 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty. Opłata pobierana dla przelewów dostarczonych poprzez system R-Online Biznes lub w przypadku realizacji przelewu w związku z transakcją zawartą na podstawie Umowy Ramowej Transakcji Wymiany Walut, wyłącznie w walutach EUR i USD, PLN i GBP (o ile Bank udostępnia taką usługę). Usługa dostępna także w systemach Multicash/R-Express lub dla zleceń dostarczonych w formie papierowej na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Bankiem. 6 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty. Opłata pobierana dla przelewów dostarczonych poprzez system R-Online Biznes lub w przypadku realizacji przelewu w związku z transakcją zawartą na podstawie Umowy Ramowej Transakcji Wymiany Walut, wyłącznie w walutach EUR i USD, PLN i GBP (o ile Bank udostępnia taką usługę). Usługa dostępna także w systemach Multicash/ Rexpress lub dla zleceń dostarczonych w formie papierowej na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Bankiem. 7 Na drodze wyjaśnienia Klient nie może zmienić nazwy i rachunku beneficjenta oraz kwoty i waluty przelewu. 8 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny. 8-mio lub -sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej. 9 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 3-óch znaków alfanumerycznych. 0 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji Klientów Korporacyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w systemie R-Online Biznes, obowiązuje opłata z pkt 5.. Usługa dostępna do godz. 7:00. c) ZLECENIA STAŁE. Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego a) poprzez system R-Online Biznes bez opłat b) w oddziale (na formularzu udostępnionym przez Raiffeisen Bank PLN 8,00 Polska S.A.). Realizacja zlecenia stałego przelew krajowy w PLN PLN,50 3. Realizacja zlecenia stałego - polecenie zapłaty w PLN PLN,50 4. Realizacja zlecenia stałego przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami tego samego Klienta prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. bez opłat Po udostępnieniu takiej możliwości i na zasadach określonych przez Bank, o czym Bank poinformuje w zwyczajowo przyjęty sposób. W przypadku jeśli przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET Bank pobiera opłatę dodatkową zgodnie z Tabelą. 0

11 d) OBSŁUGA CZEKÓW. Wydanie książeczki czekowej (5 sztuk) PLN 70,00. Potwierdzenie czeku PLN 30,00 3. Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 0,5 % min. PLN 00,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku 4. Opłata za wysyłkę wystawionego czeku na adres wskazany przez Zleceniodawcę 5. Inkaso czeków a) inkaso czeku w PLN PLN 30,00 b) inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę PLN 00,00 plus koszty kuriera 0,5 % min. PLN 00,00 max. PLN 00,00 + koszty innego banku + koszty kuriera 3. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres, częstotliwość generowania wyciągu, kanał dystrybucji wyciągu, karta wzorów podpisów itp.) PLN 0,00. Opłata za wysłanie wyciągu pocztą PLN 5,00 3. Opłata za odbiór wyciągu w Banku PLN 8,00 4. Opłata za odbiór wyciągu za pomocą systemu bankowości internetowej R-Online Biznes bez opłat 5. Wydanie klucza (szyfru) do wykonywania dyspozycji faksem PLN 50,00 6. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę PLN 30,00 7. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku PLN 50,00 do jednego rachunku PLN 00,00 do większej ilości rachunków 8. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym a) za rok bieżący PLN 0,00 od strony b) za lata poprzednie PLN 0,00 od strony + PLN 50,00 za każdy rok 9. Sporządzenie odpisu wydruku historii transakcji dokonanych na rachunku bankowym a) w roku bieżącym PLN,00 od strony b) za lata poprzednie PLN 50,00 za każdy rok + PLN,00 od strony 0. Ustanowienie blokady na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 50,00. Opłata za obsługę pojedynczego zajęcia na rzecz organu egzekucyjnego (niezależnie od jego efektu) PLN 00,00 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. Opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę jak za przelew zlecony w Oddziale Opłata może zostać pobrana od momentu wpłynięcia zawiadomienia o zajęciu od organu egzekucyjnego.

12 4. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE. Sporządzenie potwierdzonej kopii dokumentu: a) Wyciągu PLN 0,00 b) Innych PLN 0,00. Wysyłka telefaksowej kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji lub innego dokumentu: a) na terenie Polski PLN 0,00 b) na terenie Europy PLN 30,00 c) do pozostałych krajów PLN 50,00 Plus opłata dodatkowa do opłat wyszczególnionych w punktach a), b), c) PLN 5,00 za każdą wysłaną stronę 3. Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji lub innego dokumentu em PLN 0,00 4. Wysyłka dokumentów za pośrednictwem kuriera PLN 0,00 + koszt kuriera 5. Potwierdzenie wykonania przelewu PLN 5,00 6. Wystawienie opinii o Kliencie na jego wniosek PLN 00,00 7. Przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i pozabilansowych biegłemu rewidentowi PLN 00,00 8. Wystawienie zaświadczenia o posiadaniu rachunku PLN 0,00 9. Wystawienie innych pisemnych zaświadczeń nie wymienionych w Tabeli PLN 30,00 0. Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 0,00. Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta PLN 30,00. Potwierdzenie dokumentu na życzenie Klienta PLN 0,00 3. Dyspozycja reklamacyjna Klienta 3 : a) do 6 mies. od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności b) pow. 6 mies. od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności PLN 60,00 + koszty innego banku PLN 90,00 + koszty innego banku Opłaty i prowizje wymienione w punkcie 4 Pozostałe czynności bankowe dotyczą również czynności wymienionych w pozostałych częściach Tabeli. Bank nie wydaje potwierdzenia w postaci wydruku SWIFT. 3 Opłata pobierana jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego/wyjaśniającego, tylko w przypadku reklamacji nieuzasadnionych lub nieuwzględnionych przez Bank. CZĘŚĆ II POZOSTAŁE ROZLICZENIA - DOKONYWANE BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA RACHUNKÓW. Opłata za przeniesienie praw z obligacji korporacyjnych w ewidencji RBPL PLN 000,00

13 CZĘŚĆ III BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA a) SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ R-ONLINE BIZNES. Abonament miesięczny PLN 00,00. Opłaty za czynności.. Udostępnienie systemu bez opłat.. Wizyta instalatora PLN 500,00.3. Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie (poza instalacją) 3 PLN 30,00.4. Udostępnienie systemu nowemu użytkownikowi (poza instalacją) PLN 30,00.5. Ponowne generowanie i wysłanie Pakietu Startowego 4 PLN 30,00.6. Zablokowanie użytkownikowi dostępu do systemu na podstawie dyspozycji 3. Opłaty za sprzęt/materiały 3.. Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB (w tym udostępnienie nowego w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowego tokena) 3.. Udostępnienie karty mikroprocesorowej (w tym udostępnienie nowej w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowej karty) PLN 30,00 PLN 00,00 PLN 70, Udostępnienie czytnika kart mikroprocesorowych PLN 50,00 4. Opłata za nie zwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku (za sztukę) 5. Opłata za wysłanie Pakietu Startowego lub sprzętu wymienionego w pkt 3 przesyłką kurierską poza granice Polski. PLN 00,00 PLN 500,00 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłata pobierana jednorazowo. 3 Opłata pobierana jest za każdy nowo udostępniony rachunek, zgłoszony po dokonaniu pierwszej instalacji systemu. 4 W przypadku wysłania Pakietu Startowego przesyłką kurierska, dodatkowy koszt Kuriera ponosi Klient. b) SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ MULTICASH. Abonament miesięczny, PLN 300,00. Instalacja oprogramowania:.. Instalacja jednostanowiskowa PLN 300,00.. Instalacja sieciowa a) maksymalnie do trzech stanowisk PLN 300,00 b) każde dodatkowe stanowisko powyżej trzech PLN 50,00 3. Zmiana i modyfikacja instalacji na wniosek Klienta PLN 00,00 4. Szkolenie użytkowników: a) Pierwsze sesje szkoleniowe dla użytkowników w siedzibie Klienta bez opłat (maksymalnie do 6 godz. łącznie) b) Dodatkowe szkolenie na życzenie Klienta PLN 0,00 za każde 3 godziny 5. Ponowne wygenerowanie nowego pliku BPD PLN 50,00 3

14 6. Ponowne wygenerowanie hasła identyfikacyjnego Klienta (HIK) PLN 50,00 7. Udostępnienie kolejnych rachunków do obsługi poprzez MC 3 PLN 50,00 8. Wykonywanie prac serwisowych systemu: a) w przypadkach związanych bezpośrednio z niewłaściwym użytkowaniem systemu MultiCash lub innych niewynikających z winy Banku PLN 500,00 b) w pozostałych przypadkach bez opłat 9. Opłata za gotowość Banku do wykonania instalacji/interwencji/ szkolenia, które nie zostały zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta (niedotrzymanie uzgodnionego terminu i/lub innych warunków określonych w wymaganiach instalacyjnych) 0. Opłaty za sprzęt/materiały 4 PLN 300,00 0. Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB 5 PLN 00,00 0. Udostępnienie karty mikroprocesorowej 5 PLN 50, Udostępnienie czytnika kart mikroprocesorowych 5 PLN 50, Wtórnik karty podpisu elektronicznego 5 PLN 50, Opłata za niezwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku (za sztukę) PLN 00,00 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. Dla podmiotów o dwóch lub więcej oddziałach opłata ustalana indywidualnie. 3 Opłata pobierana jest za każdy nowo udostępniony rachunek, zgłoszony po dokonaniu pierwszej instalacji systemu. 4 Opłata pobierana jednorazowo. 5 Po udostępnieniu takiej możliwości i na zasadach określonych przez Bank, o czym Bank poinformuje w zwyczajowo przyjęty sposób. c) SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ R-EXPRESS. Abonament miesięczny PLN 00,00. Ponowne wygenerowanie dyskietki z plikiem BPD PLN 50,00 3. Ponowne wygenerowanie hasła identyfikacyjnego Klienta PLN 50,00 d) INNE. Odtworzenie elektronicznych wyciągów w systemie MultiCash i R-Express PLN 5,00 za stronę CZĘŚĆ IV ELEKTRONICZNE Kanały DOSTĘPU. Opłata za aktywację usługi a) Serwis Automatyczny (IVR) bez opłat b) Centrum Telefoniczne Operator bez opłat. Miesięczny abonament za korzystanie z a) Centrum Telefonicznego bez opłat 4

15 CZĘŚĆ V USŁUGI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA RACHUNKACH. Obsługa rachunku objętego usługą a) Zarządzanie Saldami (na koniec dnia) PLN 50,00 b) Zarządzanie Saldami (podczas dnia) / IntraDay Cash Pool PLN 50,00 c) Saldo Netto PLN 50,00 Opłata pobierana za każdy rachunek włączony do usługi, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego opłata dotyczy. CZĘŚĆ VI USŁUGI ZARZĄDZANIA RACHUNKAMI Z ZAGRANICY ZA POŚREDNICTWEM SIECI SWIFT. Implementacja usługi zarządzania rachunkiem z zagranicy za pośrednictwem komunikatów MT0/MT940 opłata jednorazowa 500,00 PLN. Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT (komunikat typu MT 50,00 PLN 940) miesięcznie 3. Inne komunikaty SWIFT wysyłane/otrzymywane za pośrednictwem sieci SWIFT Do negocjacji, stawka ustalana od typu komunikatu i częstotliwości generowania min. 00, 00 PLN miesięcznie Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca za każdy rachunek do którego wysyłane są wyciągi SWIFT. Opłata ważna po udostępnieniu usługi przez Bank. CZĘŚĆ VII GWARANCJE Prowizje i opłaty dotyczą również udzielanych przez Bank awali na wekslach. a) GWARANCJE WŁASNE. Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej. Do negocjacji, stawka procentowa od kwoty gwarancji min. EUR 50,00 kwartalnie. Opłata operacyjna za udzielenie gwarancji: a) zgodnie ze wzorem stosowanym standardowo przez Bank EUR 00,00 za gwarancję b) zgodnie z tekstem przedstawionym przez zleceniodawcę i zaakceptowanym przez Bank Uwaga: opłata pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji EUR 300,00 za gwarancję 5

16 3. Zmiana do gwarancji a) podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie terminu ważności prowizja jak za udzielenie gwarancji b) opłata operacyjna za wystawienie aneksu EUR 60,00 4 Opłata za obsługę żądania wypłaty z gwarancji udzielonej przez Bank, pobierana każdorazowo przy wpływie żądania. EUR 00,00 5. Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank 0,5 % wypłaconej kwoty min. EUR 50,00 max. EUR 500,00 6. Potwierdzenie cesji z gwarancji udzielonej przez Bank EUR 00,00 7 Przyjęcie do realizacji zlecenia złożonego w formie papierowej EUR 50,00 8. Prowizja za anulowanie zlecenia wystawienia gwarancji EUR 50,00 9. Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax gwarancji, przygotowanie przesłanie zestawienia. Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania gwarancji liczony od dnia jej wystawienia. b) GWARANCJE HANDLOWE - GFORCE EUR 0,00. Prowizja za udzielenie gwarancji handlowej Do negocjacji, stawka procentowa od kwoty gwarancji min. EUR 50,00 kwartalnie. Opłata za realizację gwarancji handlowej Uwaga: opłatę pokrywa beneficjent gwarancji handlowej, w przypadku, wcześniejszej zapłaty za fakturę zabezpieczoną gwarancją handlową) 3. Opłata za obsługę żądania wypłaty z gwarancji handlowej udzielonej przez Bank, złożonego po terminie płatności faktury, w formie papierowej, pobierana każdorazowo przy wpływie żądania. 4. Wypłata z gwarancji handlowej udzielonej przez Bank (w przypadku żądania złożonego po terminie płatności faktury, w formie papierowej) Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania gwarancji liczony od dnia jej wystawienia. c) GWARANCJE OTRZYMANE/OBCE 0, % od kwoty gwarancji handlowej tygodniowo EUR 00,00 0,5 % wypłaconej kwoty min. EUR 50,00 max. EUR 500,00. Awizacja gwarancji/zmiany do gwarancji/roszczenia do gwarancji/ innej korespondencji związanej z obsługą gwarancji obcej EUR 00,00. Opiniowanie przez Bank tekstu gwarancji obcej EUR 00,00 3. Opiniowanie przez Bank roszczenia do gwarancji obcej EUR 00,00 CZĘŚĆ VIII INKASA a) INKASA IMPORTOWE. Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3 % min. EUR 90,00 6

Tabela Opłat i Prowizji dla

Tabela Opłat i Prowizji dla Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela obowiązuje od 01.04.2009 www.raiffeisen.pl 1 Spis Treści WSTĘP OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI...3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu R-Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 10 czerwca 2013 Tabelę opłat i prowizji stosuje

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Bez opłat

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Bez opłat Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Oszczędnościowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. Tabelę Opłat i prowizji stosuje

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego W Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 13.05.2013 OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 13.05.2013 OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY. 1.4 Zamknięcie każdego rachunku jednorazowa PLN 0,00. 2.1 Pomoc dla Biznesu miesięczna PLN 0,00

TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY. 1.4 Zamknięcie każdego rachunku jednorazowa PLN 0,00. 2.1 Pomoc dla Biznesu miesięczna PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 1 marca 2015. (zastępująca również

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od października 206 r. Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1 TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Niniejsza Tabela obowiązuje: a) banki krajowe, b) banki zagraniczne, c) banki posiadające rachunek w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat Bez opłat Bez opłat. a) System bankowości internetowej R-Online Bez opłat

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat Bez opłat Bez opłat. a) System bankowości internetowej R-Online Bez opłat Tabela opłat, oprocentowania i prowizji w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 26/04/2011 r. Tabelę opłat i prowizji stosuje się dla nowych Pakietów

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (poprzednio Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw) obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach, będących

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw

Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw obowiązuje od 03.08.2015r. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia 1 oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A..) 1

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych. Raiffeisen Polbank. Obowiązuje od r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych. Raiffeisen Polbank. Obowiązuje od r. Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 01.06.2017r. 1 SPIS TREŚCI OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 20 maja 2014 r. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna Warszawa, 15 grudnia 2017 roku Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej, która wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY/ OKRES ROZLICZENIOWY. b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku 15 PLN 38 PLN 78 PLN

TRYB OPŁATY/ OKRES ROZLICZENIOWY. b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku 15 PLN 38 PLN 78 PLN Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.12.2015r. Pakiety niedostępne

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.03.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw

Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw obowiązuje od 30 kwietnia 2015r. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 0 PLN

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 0 PLN Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.12.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PAKIET WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU NON-PROFIT 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU. Lp. RODZAJ OPLATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

Strona 1 PAKIET WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU NON-PROFIT 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU. Lp. RODZAJ OPLATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 1 grudnia 2015. 1. Niniejszą Tabelę

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE OBCEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK W PABIANICACH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE OBCEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK W PABIANICACH Załącznik do Uchwały nr 6/01 Zarządu Banku Spółdzielczego PA-CO-BANK w Pabianicach z dnia 6 sierpnia 01 TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE OBCEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM PA-CO-BANK W PABIANICACH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.08.2017 1 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Niniejsza Tabela obowiązuje: a) banki krajowe, b) banki zagraniczne, c) banki posiadające rachunek w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 4 stycznia 2018 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 4 stycznia 2018 roku Załącznik do Uchwały Nr /Z/018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 0.01.018r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 4 stycznia 018 roku 1. Dział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 7/IV/014 Zarządu PBS z dnia 30.04.014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ Wersja obowiązująca od dnia 1 lutego 2017 r TARYFA

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY. PLN 10,00 PLN 5,00 PLN 0,00 CAD, AUD, RUB) Zamknięcie rachunku jednorazowa PLN 0,00

TRYB OPŁATY. PLN 10,00 PLN 5,00 PLN 0,00 CAD, AUD, RUB) Zamknięcie rachunku jednorazowa PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo