TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ostrów Mazowiecka 2012 r.

2 SPIS TREŚCI strona Rozdział 1 - Zasady pobierania prowizji i opłat Rozdział 2 - Rachunki i rozliczenia złotowe Rozdział 3 - Rachunki i rozliczenia walutowe Rozdział 4 - Kredyty i gwarancje...10 Rozdział 5 - Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla osób fizycznych...13 Rozdział 6- Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla PKZP, Rad Rodziców oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 Rozdział 7 - Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej oraz książeczki mieszkaniowej...18 Rozdział 8 - Rachunki oszczędnościowych lokat terminowych dla osób fizycznych...19 Rozdział 9 - Rachunki oszczędnościowe Uniskarbiec Rozdział 10-Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty płatniczej VISA Classic Debetowa Rozdział 10.1-Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty kredytowej VISA Credit...22 Rozdział 11- Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty płatniczej Visa Business Debetowa dla przedsiębiorców, rolników, i pozostałych podmiot...23 Rozdział 12 Prowizje i opłaty od operacji dewizowych osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych Rozdział 13-Inne opłaty

3 Rozdział 1: Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: a) Bank Spółdzielczy należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oraz jednostki organizacyjne banku tj. centrala, oddziały, filie, punkty kasowe. b) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. c) taryfa oznacza Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy i jego jednostki organizacyjne. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bankiem, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez bank z instytucjami lub przedsiębiorstwami,przedsiębiorcami oraz z osobami fizycznymi na zlecenie których dokonywane są operacje. Bank Spółdzielczy pobiera prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 4. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta bank przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. b) wypłat na pokrycie zobowiązań banku np.: z tyt. dostaw, robót i usług., c) wpłat z tyt. spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym, 6. Prezes Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu ze względu na interes Banku Spółdzielczego lub interes społeczny, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych może wyrazić zgodę na pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych lub wyższych niż ustalone w taryfie lub nawet odstąpić od pobierania prowizji i opłat. 7. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Prezes BS, Zarząd BS, poszczególni członkowie Zarządu oraz dyrektorzy/kierownicy na piśmie w drodze negocjacji z klientem opłatę za daną czynność bankową nie wyższą niż 150 zł. 3

4 8. Obowiązek pobierania prowizji i opłat od czynności bankowej oraz jej wysokości ustala na podstawie taryfy, pracownik Banku Spółdzielczego dokonujący danej czynności lub przyjmujący dowód księgowy w przypadku wpłaty gotówkowej wpisuje kwotę prowizji na wszystkich odcinkach dowodu kasowego. 9. Opłatę z tytułu otwarcia rachunku bankowego pobiera się jednorazowo przy otwarciu rachunku od posiadacza rachunku. 10. Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się miesięcznie z góry za dany miesiąc. Opłatę pobiera się po raz pierwszy za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku bez względu na ilość dni funkcjonowania rachunku w danym miesiącu. (w przypadku otwarcia rachunku w terminie do dnia 10-go opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest automatycznie, natomiast po 10 należy pobrać ręcznie) 11. Prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonywane na rachunkach bankowych prowadzonych w banku Spółdzielczym pobierane są od posiadacza rachunku bankowego na bieżąco lub miesięcznie w zależności jak zawarte jest w umowie nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc (na koniec każdego miesiąca). 12. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z taryfą lub na podstawie umowy nie podlegają zwrotowi. 13. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 14. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego zwanej dalej Tabelą. 15. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 16. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie postanowiły inaczej. 17. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjantowi w bilonie przeliczane są na złote, wg obowiązującej Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego bez pobierania prowizji za przewalutowanie zgodnie z zasadą: a) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży, 18. Opłata za rozliczenie transzy kredytu pobierana jest od kredytów inwestycyjnych i mieszkaniowych w ciągu 7 dni od daty rozliczenia transzy. (Od kredytów wypłaconych jednorazowo nie pobiera się opłaty). W umowie kredytowej lub we wniosku kredytowym należy określić ilość transz. 19. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z miesięcznej opłaty abonamentowej za Home Banking 4

5 Rozdział 2: Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Tytuł Spółki, Spółdzielnie, Przedsiębiorstwa, Przeds. Indywid 1. Wynajem Lokali 2 Podm. działające na rzecz gosp. Domowych 3 Podmioty Gospodarcze Instytucje rządowe Rolnik 5 Inne 6 i samorządowe 4 1 Opłata za otwarcie rachunku Bez opłat 2 Opłata za zamknięcie rachunku 3 a)opłata za prowadzenie 18 zł 18 zł 18 zł 18zł 6 zł 18 zł rachunku podstawowego, bieżącego b)opłata za prowadzenie 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 6 zł 18 zł rachunku pomocniczego 4 a) Wpłaty na rachunek podstawowy, bieżący 0,3%nie mniej niż 3 zł.od każdej 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wpłaty b) Wpłata na rachunek pomocniczy 5 a)wypłaty z rachunku podstawowego, bieżącego b)wypłaty z rachunku pomocniczego wpłaty 0,5% nie mniej niż 3 złod każdej wpłaty wpłaty 0,5%nie mniej niż 3 zł.od każdej wpłaty 0,5%nie mniej niż 3 zł.od każdej wpłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty 5

6 Inne czynności/usługi bankowe dla podmiotów instytucjonalnych Lp. Tytuł Stawka podstawowa 1. Za otwarcie rachunku bankowego: a) rachunku powierniczego 18 zł b) rachunku administrowanego 18 zł 2. Za prowadzenie rachunku bankowego: a) rachunku powierniczego 18 zł b) rachunku administrowanego 25 zł 3. Zmiany w dokumentach funkcjonujących r-ków bankowych (np.adresu, wzoru pieczątki, karty wzorów podpisu, nazwy itp.) od każdej zmiany Uwaga : Nie dotyczy zmiany z przyczyn zależnych od Banku 4. Za przelewy jednorazowe: a) Elixir - na rachunki bankowe w innym banku 3 zł b) na rachunki wew. BS Ostrów Maz i jedn. organizacyjnych c) realizowane w systemie SORBNET - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł d) (niezależnie od opłaty za przelew) 5. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach Uwaga: Prowizje pobiera się od wpłacającego na bieżąco. 6. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew. 7. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 8. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tyt. zabezpieczeń umów zawieranych z innymi bankami, instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku Uwaga: Opłata pobierana jest z rachunku Klienta. 9. Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych 30 zł 0,5%,nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 300 zł 2 zł od każdego zlecenia 5 zł 40 od każdej blokady 1 zł od każdego blankietu czekowego 10. Za potwierdzenie blankietu czekowego rozrachunkowego 5 zł od każdego blankietu czekowego 11. Wypłata czeku gotówkowego potwierdzonego, prowadzonego przez inny bank 12. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS jako zabezpieczenie należności innego banku 13. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych 14. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 0,5% od kwoty nie mniej niż 5 zł 40 zł od każdego pełnomocnictwa 10 zł od jednego zgłoszenia 15. Za sporządzenie wyciągu dziennego Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z r-ku bankowego 5 zł 6

7 b) jednego dowodu do wyciągu c) za każdy poprzedni rok Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 16. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 5zł 7 zł 7 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 17. Zmiana hasła do udzielania informacji przez telefon 3 zł od każdej zmiany 18. Za wydanie na wniosek Klienta: a) opinii bankowej tj. obrotów na rachunku, współpracy, tyt. egzekucyjnych (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej - zdolność kredytowa) b) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego 19. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika. 50 zł 0,3% od kwoty nie mniej niż 10zł nie więcej niż 100 zł 20. Realizacja polecenia zapłaty (przychodzące i wychodzące) Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 21. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika/wierzyciela Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 22. Wysyłanie wyciągów z r-ku bankowego po każdej operacji 3,0 zł od każdej operacji 5,0 zł od każdej operacji 5 zł od każdej wysyłki Uwaga: Za jeden wysłany wyciąg w miesiącu klient jest zwolniony z opłaty. 23. Home Banking: a) instalacja 100 zł b) miesięczny abonament 70 zł c) przelewy: -wysyłane na rachunki w innym banku -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz. i jedn. organ. d) zmiana miejsca instalacji systemu u Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi e) ponowna instalacja systemu spowodowana uszkodzeniem przez Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi f) naprawa wyposażenia, którego uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkowania- stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi 1,50 zł 24. Bank internetowy: a) miesięczny abonament b) przelewy: - wysyłane na rachunki w innym banku 1,00 zł -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn. organ. c) zmiana login/hasła do banku internetowego na życzenie klienta (wymagana forma pisemna) Uwaga: O ile zablokowanie dostępu nie wynikało z postanowień umowy. 5 zł od każdej zmiany 25. SMS 7

8 a) po zmianie salda 8 zł m-cznie b) raz dziennie 5 zł m-cznie c) na żądanie 5 zł m-cznie 26. Bankofon 5 zł m-cznie 27. Wymiana zużytych lub zniszczonych znaków pieniężnych 0,2% od kwoty nie mniej niż 5 zł 28. Wymiana jednych wartości znaków pieniężnych na drugie (monety na banknoty lub odwrotnie) 0,1% od kwoty nie mniej niż 5 zł 29. Portfele do utargów w formie zamkniętej wg ceny zakupu+10% 30. Opłata za kserokopię umowy lub karty wzorów z poświadczeniem za zgodność z oryginałem 31. Przechowywanie depozytu 10 zł miesięcznie 32. Sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 18 zł 1) przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz spółdzielnie, przedsiębiorcy indywidualni, 2) Osoby wynajmujące lokale nie zarejestrowani jako prowadzący działalność gospodarczą, 3) fundusze i fundacje, agencje, związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe, samodzielne publiczne i niepubliczne z.o.z. i szkoły niepubliczne o ile prowadzone są przez instytucje niekomercyjne, 4) organy administracji rządowej, władzy publicznej; państwowe szkoły wyższe i średnie oraz inne szkoły ponadpodstawowe czy placówki oświatowe zakładane przez właściwych ministrów, służby i straże, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje pomocy społecznej o ile ich działalność jest finansowana z budżetu państwa ; kluby i biura poselskie, ZUS, KRUS, urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne, sejmiki samorządowe; publiczne zakłady opieki zdrowotnej, publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe jeśli zakładane są i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, służby, straże i inspekcje o ile ich działalność jest finansowana z budżetów województw, powiatów lub gmin; gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, 5) osoby fizyczne, których głównym źródłem dochodu jest produkcja rolnicza, 6) inne podmioty nie wymienione wyżej. Rozdział 3: Rachunki i rozliczenia walutowe Lp. Tytuł Stawka 1. Otwarcie walutowego rachunku bankowego 2. Prowadzenie walutowego rachunku bankowego dla przedsiębiorców 18 zł miesięcznie 8

9 3. Prowadzenie walutowego rachunku bankowego rolników indywidualnych od każdego rachunku 10 zł miesięcznie od każdego 4. a) Wpłaty na rachunki bankowe 0,2% b) Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych 5 Przelewy na rachunki bankowe prowadzone w BS 6. Wysyłanie wyciągów Uwaga : Za jeden wysyłany wyciąg z rachunku bankowego klient jest zwolniony z opłaty. 7. Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego (opłata miesięczna) 8. Przyjęcie lub unieważnienie hasła 9. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 10. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunkach bankowych 5 zł od każdej wysyłki 7 zł 20zł 11. Inne usługi nie wymienione w taryfie Wg umowy lub nie mniej niż 15zł 12 Skup i sprzedaż banknotów walut wymienialnych 0,5%od kwoty nie mniej niż 5zł 13. Opłata za: a) anulowanie transakcji w systemie Western Union b) reklamację danych przekazów Westen Union (zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, zmiana kraju przeznaczenia) 14 Inkaso czeków w walutach obcych a) do równowartości EUR b) powyżej równowartości EUR c) opłata stała Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 15 Za sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 1% nie mniej niż koszty przesyłki 0,5% nie mniej niż koszt przesyłki 40 zł 18 zł Rozdział 4: Kredyty i Gwarancje Opłaty i prowizje za czynności związane z działalnością kredytową Tytuł Stawka A Opłaty przygotowawcze (nie podlegające zwrotowi): I. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą: 1. kredyty obrotowe i inwestycyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 9

10 2. kredyty w rachunku bieżącym - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 3. kredyty płatnicze - 0,2 % kwoty nie więcej jak 200 zł 4. kredyty pomostowe - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 5. kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 6. kredyty konsolidacyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 7. kredyty rolnicze komercyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 8. od gwarancji bankowych i poręczeń - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 9. kredyty klęskowe i suszowe - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 10. Kredyty obrotowe rolnicze dla producentów mleka - nie pobiera się II. Kredyty dla klientów indywidualnych 1. kredyty konsumenckie - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 2. kredyty gotówkowe - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 3. kredyty ratalne - 0,5 % kwoty 4. kredyty w ROR - nie pobiera się 5. kredyty mieszkaniowe - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 6. pożyczki hipoteczne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 7. kredyty konsolidacyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 8. Kredyty preferencyjne mieszkaniowe Rodzina na swoim - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 9. kredyty samochodowe - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 10. kredyty okolicznościowe Zgodnie z odrębną Uchwałą Zarządu 11. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł III Od kredytów dla jednostek budżetowych - nie pobiera się B. Prowizje od kredytów przyznanych: I. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą: 1. kredyty obrotowe i inwestycyjne do kwoty ,00 1,5% kwoty powyżej ,00 1,2 % kwoty 2. kredyty w rachunku bieżącym do kwoty ,00 1,5% kwoty powyżej ,00 1,2 % kwoty 3. kredyty płatnicze 0,2-2 % kwoty 4. kredyty pomostowe 1,2 % kwoty 5. kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 1,5 % kwoty 6. kredyty konsolidacyjne 1,2 % kwoty 7. od kredytów rolniczych komercyjnych 1,2 % kwoty 8. od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR 2,0 % kwoty 9. od gwarancji bankowych i poręczeń 1-5 % kwoty 10. kredyty klęskowe i suszowe 1,5% kwoty 11. Kredyty obrotowe rolnicze dla producentów mleka 1,5% kwoty II. Kredyty dla klientów indywidualnych 1. kredyty konsumenckie 3 % kwoty ( w przypadku rezygnacji z kredytu w ciągu 14 dni podlega zwrotowi) 2. kredyty gotówkowe 3% kwoty 3. Kredyty ratalne 4 % kwoty 4. kredyty w ROR 0,5% kwoty 5. kredyty mieszkaniowe 1,2 % kwoty 6. pożyczki hipoteczne 1,2 % kwoty 7. kredyty konsolidacyjne 1,2 % kwoty 8. Kredyty preferencyjne mieszkaniowe Rodzina na swoim 1,5% kwoty 9. kredyty samochodowe 3 % kwoty 10. kredyty okolicznościowe Zgodnie z odrębną Uchwałą Zarządu 10

11 11. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3,5% kwoty III. Kredyty dla jednostek budżetowych 0,3-1 % kwoty C. Pozostałe prowizje 1. prowizje od podwyższonej kwoty gwarancji lub poręczeń 0,5 3 % kwoty 2. Za zmiany warunków gwarancji zł 3. Opłata za przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji do 1 roku 1-5 % od kwoty gwarancji 4. prowizje od niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym 0,70 % od niewykorzystanej kwoty w skali roku 5. prowizja od prolongat kredytów suszowych klęskowych 2 % od prolongowanej kwoty 6. Opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy i sporządzenie aneksu dotyczącego zmiany: - warunków spłaty kredytu 50 zł zł - prawnego zabezpieczenia kredytu 50 zł zł (plus koszty zabezpieczenia) - innych warunków umowy kredytu 50 zł zł 7. Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności 18 zł od 1 monitu (płaci Kredytobiorca lub poręczyciel) 8. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania od debet umownego 9. Opłaty za wysłanie wezwania do zapłaty z tytułu debetu nie umownego 10. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipotecznego na rzecz Banku (za powtórne wysłanie) 11. Opłata za odroczenie płatności rat kredytu (wysokość opłaty zależna od ilości przygotowywanych dokumentów) 18 zł od 1 wezwania, upomnienia nie pobieramy - 50 zł 0,4 % - 1% kwoty odraczanej nie mniej jak 12. Opłata za wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia o treści różnej - 30 zł 13. Opłata za wydanie zaświadczenia dla ODR Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego pobranych od kredytu odsetek - 40 zł 15. Opłata za przyjęcie długu lub przystąpienie do długu i umowy ugody - 50 zł 16. Opłata za wydanie promesy zł 17. Opłata za przygotowanie i wydanie, na wniosek klienta, opinii bankowej o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zdolności zł kredytowej: 18. Opłata za wydanie ogólnej opinii bankowej - 50 zł 19. Opłata za wydanie, na wniosek klienta, odpisy umowy kredytowej Sporządzenie historii spłat kredytu: 10 zł 21. Inne czynności bankowe wykonane na rzecz Kredytobiorcy - 50 zł 22. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w - 30 zł ramach gwarancji 23. Opłata za rozliczenie transzy kredytu udokumentowanej w - formie faktur 24. Opłata za rozliczenie transzy kredytu poprzez inspekcję u klienta (opłata uzależniona od odległości siedziby klienta od 50 zł zł Oddziału Banku) 25. Opłata za wydanie odpisu KRS lub potwierdzonego notarialnie KRS W wysokości poniesionych przez Bank kosztów Uwaga: Opłata przygotowawcza pobierana jednorazowo od klienta w momencie złożenia wniosku i nie ulega zwrotowi. 11

12 Rozdział 5: Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla osób fizycznych Lp Tytuł ROR Unikonto Unikonto młodzieżowe Rachunki walutowe Unikonto Studenciak Otwarcie rachunku Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Prowadzenie rachunku miesięcznie 5 zł Bez opłat 5zł 1,50 zł Przelewy z rachunków: a) wychodzące do innego banku 3 zł Nie realizuje się wg. 1,50 zł b) wewnętrzne za wyjątkiem przelewów z rachunków oszczędnościowych na rachunku bieżące dotyczące prowadzonej własnej działalności gospodarczej c) wewnętrzne dokonywane przez Internet d) wychodzące dokonywane przez Internet e) realizowane w systemie SORBNET: - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł (niezależnie od opłaty za przelew) Sporządzanie i wysyłanie wyciągów i zbiorczych zestawień: Bez opłat 5 zł Bez opłat 5 zł Rozdziału 15 Bez opłat Nie realizuje się Bez opłat 5 zł Bez opłat Bez opłat Nie realizuje się Bez opłat 1 zł 1 zł 30 zł 30 zł Nie realizuje się a) sporządzenie zbiorczego zestawienia operacji Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat b) sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda 3 zł od 3 zł od 3 zł od wyciągu 3 zł od wyciągu wyciągu wyciągu c) wysyłanie zbiorczego zestawienia raz w mc. Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat d) wysyłanie wyciągów po każdej zmianie salda 3 zł od 3 zł od 3 zł od wysyłki 3 zł od wysyłki wysyłki wysyłki Za wydanie na życzenie klienta wydruku historii operacji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Za sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu z rachunku: a) z roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 30 zł 1 zł 30 zł 12

13 b) z roku ubiegłego 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł Za usługę BANKOFON miesięcznie 5 zł Nie realizuje się Nie realizuje się 5 zł Za usługę SMS: a) raz dziennie 5 zł 5 zł Nie realizuje się 5 zł b) na żądanie 5 zł 5 zł Nie realizuje się 5 zł c) po zmianie salda 8 zł 8 zł Nie realizuje się 8 zł Za udzielenie na wniosek posiadacza rachunku informacji ( pismo o charakterze zaświadczenia) o posiadaniu rachunków oszczędnościowych i stanie środków 10. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR Unikonto/Unikonto młodzieżowe/unikonto Studenciak od każdego zlecenia. Opłaty nie pobiera się od stałych zleceń dotyczących spłat rat i odsetek kredytu w BS oraz stałych zleceń z ROR Unikonto opiekuna osoby małoletniej na Unikonto młodzieżowe Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew 1,50 od każdego zlecenia 1,50 od każdego zlecenia Nie realizuje się 1,50 od każdego zlecenia 11. Realizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł Nie dotyczy 3 zł 12. Za wydanie blankietów czekowych 1 zł od 1 zł od Nie dotyczy Nie dotyczy blankietu blankietu 13. Za potwierdzenie czeku 5 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 5 zł Dokonywanie wypłat w ramach zastępczej obsługi 0.5% od 0.5% od Nie dotyczy obrotu oszczędnościowego na podstawie czeku kwoty Nie dotyczy kwoty gotówkowego min. 3 zł min. 3 zł 15. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków od każdego blankietu 16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 10 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 10 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100zł 17. Za przyjęcie, zmianę oraz odwołanie dyspozycji na 15zł 15zł 15 zł 15zł wypadek śmierci 18. Dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania 19. Za zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa Nie ma 10 zł 10 zł 10 zł pełnomocnika 20. Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach 5 zł miesięcznie 21. Likwidacja rachunku walutowej lokaty terminowej przed upływem 14 dni od jej otwarcia 22. Likwidacja rachunku walutowego płatnego na każde żądanie przed upływem 90 dni od jego otwarcia 23. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez dokonania wpłaty 24. Inkaso czeków w walutach obcych a) do równowartości EUR 1% nie mniej niż koszty przesyłki 5 zł miesięcznie 5zł miesięcznie 5 zł miesięcznie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 40 zł Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 10 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 1% nie mniej niż koszty przesyłki 1% nie mniej niż koszty przesyłki 13

14 b) powyżej równowartości EUR Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki Nie dotyczy 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki c)opłata stała 25. Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. Za sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł Rozdział 6: Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla PKZP, Rad Rodziców oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Lp. Tytuł Stawka podstawowa 1. Opłata za otwarcie rachunku 2. Opłata za zamknięcie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 7 zł 6. Zmiany w dokumentach funkcjonujących r-ków bankowych od każdej zmiany (np.adresu, wzoru pieczątki, karty wzorów podpisu, nazwy itp.) Uwaga : Nie dotyczy zmiany z przyczyn zależnych od Banku 7. Za przelewy jednorazowe: Elixir - na rachunki bankowe w innym banku 3 zł na rachunki wew. BS Ostrów Maz i jedn. organizacyjnych realizowane w systemie SORBNET - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł (niezależnie od opłaty za przelew) 8. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach Uwaga: Prowizje pobiera się od wpłacającego na bieżąco. 9. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew. 10. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 30 zł 0,5%,nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 300 zł 2 zł od każdego zlecenia 5 zł 14

15 11. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tyt. zabezpieczeń umów zawieranych z innymi bankami, instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku Uwaga: Opłata pobierana jest z rachunku Klienta. 12. Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych 40 od każdej blokady 1 zł od każdego blankietu czekowego 13. Za potwierdzenie blankietu czekowego rozrachunkowego 5 zł od każdego blankietu czekowego 14. Wypłata czeku gotówkowego potwierdzonego, prowadzonego przez inny bank 15. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS jako zabezpieczenie należności innego banku 16. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych 17. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 0,5% od kwoty nie mniej niż 5 zł 40 zł od każdego pełnomocnictwa 10 zł od jednego zgłoszenia 18. Za sporządzenie wyciągu dziennego Za sporządzenie odpisu: d) wyciągu z r-ku bankowego 5 zł e) jednego dowodu do wyciągu f) za każdy poprzedni rok Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 19. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 7 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 20. Zmiana hasła do udzielania informacji przez telefon 3 zł od każdej zmiany 5zł 7 zł 21. Za wydanie na wniosek Klienta: c) opinii bankowej tj. obrotów na rachunku, współpracy, tyt. egzekucyjnych (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomicznofinansowej - zdolność kredytowa) d) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego 22. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika. 23. Realizacja polecenia zapłaty (przychodzące i wychodzące) 50 zł 0,3% od kwoty nie mniej niż 10zł nie więcej niż 100 zł 3,0 zł od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 15

16 24. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika/wierzyciela 5,0 zł od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 25. Wysyłanie wyciągów z r-ku bankowego po każdej operacji Uwaga: Za jeden wysłany wyciąg w miesiącu klient jest zwolniony z opłaty. 26. Home Banking: a) instalacja 100 zł b) miesięczny abonament 70 zł c) przelewy: -wysyłane na rachunki w innym banku -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn.organ. d) zmiana miejsca instalacji systemu u Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi e) ponowna instalacja systemu spowodowana uszkodzeniem przez Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi f) naprawa wyposażenia, którego uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkowania- stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi 5 zł od każdej wysyłki 1,50 zł 27. Bank internetowy: a) miesięczny abonament b) przelewy: - wysyłane na rachunki w innym banku 1,00 zł -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn. organ. c) zmiana login/hasła do banku internetowego na życzenie klienta (wymagana forma pisemna) Uwaga: O ile zablokowanie dostępu nie wynikało z postanowień umowy. 5 zł od każdej zmiany 28. SMS a) po zmianie salda 8 zł m-cznie b) raz dziennie 5 zł m-cznie c) na żądanie 5 zł m-cznie 29. Bankofon 5 zł m-cznie 30. Wymiana zużytych lub zniszczonych znaków pieniężnych 0,2% od kwoty nie mniej niż 5 zł 31. Wymiana jednych wartości znaków pieniężnych na drugie (monety na banknoty lub odwrotnie) 0,1% od kwoty nie mniej niż 5 zł 32. Portfele do utargów w formie zamkniętej wg ceny zakupu+10% 33. Opłata za kserokopię umowy lub karty wzorów z poświadczeniem za zgodność z oryginałem 34. Przechowywanie depozytu 10 zł miesięcznie 35. Sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 18 zł 16

17 Rozdział 7 : Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej oraz książeczki mieszkaniowej. Lp Tytuł Stawka 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Wystawienie książeczki Bez opłat 4. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki płatnej na każde żądanie i terminowej. a) wraz z dokumentem tożsamości b) bez dokumentu tożsamości 10 zł 5. Wystawienie nowej książeczki w miejsce 10 zł utraconej lub zniszczonej 6. Umorzenie utraconej książeczki 10 zł 7. Zmiana posiadacza rachunku w związku z 40 zł przelewem praw/cesja 8. Dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i innych podmiotów 30 zł 9. Za zmianę i odwołanie pełnomocnictwa 10 zł 10. Za zmianę danych osobowych 11. Za likwidację wkładu na książeczce terminowej, oraz likwidację książeczki płatnej na każde żądanie 12. Przelewy z rachunków: a) wychodzące do innego banku 3 zł b) wewnętrzne za wyjątkiem przelewów z rachunków oszczędnościowych na rachunki bieżące dotyczące prowadzonej własnej działalności gospodarczej 5 zł 13. Za udzielenie na wniosek posiadacza rachunku 2zł 17

18 informacji (pismo o charakterze oświadczenia) o posiadaniu rachunków oszczędnościowych ich obrotach i stanie środków 14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 15. Za przyjęcie, zmianę oraz odwołanie 0.3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100 zł dyspozycji na wypadek śmierci 15zł 16. Dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania 17. Opłata za naliczenie premii gwarancyjnej a) pierwsze naliczenie b) każde następne naliczenie płatne 15 zł Rozdział 8: Rachunki oszczędnościowych lokat terminowych dla osób fizycznych Lp Tytuł Stawka 1 Otwarcie rachunku Bez opłat 2 Prowadzenie rachunku Bez opłat 3 Przelewy z rachunków: a) wychodzące do innego banku 3 zł b) wewnętrzne za wyjątkiem przelewów z rachunków oszczędnościowych na rachunku bieżące dotyczące prowadzonej własnej działalności gospodarczej Bez opłat 5 zł 4 Dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz 30 zł banków i innych podmiotów 5 Za zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa 10 zł 6 Za udzielenie na wniosek posiadacza rachunku informacji (pismo o charakterze zaświadczenia) o posiadaniu rachunków oszczędnościowych ich obrotach i stanie środków 7 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 8 Za przyjęcie zmianę oraz odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 15zł 9 Dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100 zł 18

19 Rozdział 9: Rachunki oszczędnościowe Uniskarbiec. Lp. Tytuł Stawka 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Zamknięcie rachunku przed upływem 90 dni od dnia otwarcia. 4 Wpłaty gotówkowe 5 Wypłata gotówkowa pierwsza2) - każda kolejna-10 zł. 6 Przelew wewnętrzny składany w banku oraz dokonywany przez pierwszy3)- Internet 7 Przelew wychodzący składany w banku oraz dokonywany przez Internet 8 Sporządzanie i wysyłanie wyciągów i zbiorczych zestawień: każdy kolejny- 10 zł. pierwszy3)- każdy kolejny- 10 zł. a) sporządzenie zbiorczego zestawienia operacji b) sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda 3 zł. od wyciągu c) wysyłanie zbiorczego zestawienia raz w mc. d) wysyłanie wyciągów po każdej zmianie salda 3 zł. od wysyłki 9 Za wydanie na życzenie klienta wydruku historii operacji 5 zł. 10 Za sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu z rachunku: e) z roku bieżącego 4 zł. f) z roku ubiegłego 6 zł. 11 Za usługę Bankofon miesięcznie 5 zł. 19

20 12 Za usługę SMS miesięcznie: a) raz dziennie 5 zł. b) na żądanie 5 zł. c) po zmianie salda 8 zł. 13 Za udzielenie na wniosek posiadacza rachunku informacji (pismo o charakterze zaświadczenia) o posiadaniu rachunku oszczędnościowego i stanie środków 14 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 15 Za przyjęcie, zmianę oraz odwołanie dyspozycji na wypadek. 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł. i nie więcej jak 100 zł. 15 zł. śmierci 16 Dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania. 17 Za zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa 10 zł. 18 Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach 5 zł. miesięcznie 2) pierwsza, w miesięcznym cyklu prowizyjnym z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów 3) pierwszy, w miesięcznym cyklu prowizyjnym z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat i przelewów Rozdział 10: Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty płatniczej VISA Classic Debetowej Rodzaj rachunku ROR Lp. Rodzaj prowizji/opłaty UNIKONTO UNIKONTO/STUDENCIAK UNIKONTO MŁODZIEŻOWE 1. Prowizja za wydanie nowej i wznowienie karty 2. Prowizja za wydanie duplikatu karty 10,00 zł Obsługa karty (opłata miesięczna) 3. Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, 2,00 zł 1,00 zł w którym nastąpiło wydanie karty 4. Wypłata gotówki: 1) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 2) w bankomatach obcych, w kasach banku w kraju i placówkach poczty (bankomaty 2 % min. 5,00 zł 20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo