TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ostrów Mazowiecka 2012 r.

2 SPIS TREŚCI strona Rozdział 1 - Zasady pobierania prowizji i opłat Rozdział 2 - Rachunki i rozliczenia złotowe Rozdział 3 - Rachunki i rozliczenia walutowe Rozdział 4 - Kredyty i gwarancje...10 Rozdział 5 - Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla osób fizycznych...13 Rozdział 6- Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla PKZP, Rad Rodziców oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 Rozdział 7 - Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej oraz książeczki mieszkaniowej...18 Rozdział 8 - Rachunki oszczędnościowych lokat terminowych dla osób fizycznych...19 Rozdział 9 - Rachunki oszczędnościowe Uniskarbiec Rozdział 10-Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty płatniczej VISA Classic Debetowa Rozdział 10.1-Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty kredytowej VISA Credit...22 Rozdział 11- Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty płatniczej Visa Business Debetowa dla przedsiębiorców, rolników, i pozostałych podmiot...23 Rozdział 12 Prowizje i opłaty od operacji dewizowych osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych Rozdział 13-Inne opłaty

3 Rozdział 1: Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: a) Bank Spółdzielczy należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oraz jednostki organizacyjne banku tj. centrala, oddziały, filie, punkty kasowe. b) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. c) taryfa oznacza Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy i jego jednostki organizacyjne. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bankiem, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez bank z instytucjami lub przedsiębiorstwami,przedsiębiorcami oraz z osobami fizycznymi na zlecenie których dokonywane są operacje. Bank Spółdzielczy pobiera prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 4. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta bank przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. b) wypłat na pokrycie zobowiązań banku np.: z tyt. dostaw, robót i usług., c) wpłat z tyt. spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym, 6. Prezes Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu ze względu na interes Banku Spółdzielczego lub interes społeczny, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych może wyrazić zgodę na pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych lub wyższych niż ustalone w taryfie lub nawet odstąpić od pobierania prowizji i opłat. 7. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Prezes BS, Zarząd BS, poszczególni członkowie Zarządu oraz dyrektorzy/kierownicy na piśmie w drodze negocjacji z klientem opłatę za daną czynność bankową nie wyższą niż 150 zł. 3

4 8. Obowiązek pobierania prowizji i opłat od czynności bankowej oraz jej wysokości ustala na podstawie taryfy, pracownik Banku Spółdzielczego dokonujący danej czynności lub przyjmujący dowód księgowy w przypadku wpłaty gotówkowej wpisuje kwotę prowizji na wszystkich odcinkach dowodu kasowego. 9. Opłatę z tytułu otwarcia rachunku bankowego pobiera się jednorazowo przy otwarciu rachunku od posiadacza rachunku. 10. Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się miesięcznie z góry za dany miesiąc. Opłatę pobiera się po raz pierwszy za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku bez względu na ilość dni funkcjonowania rachunku w danym miesiącu. (w przypadku otwarcia rachunku w terminie do dnia 10-go opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest automatycznie, natomiast po 10 należy pobrać ręcznie) 11. Prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonywane na rachunkach bankowych prowadzonych w banku Spółdzielczym pobierane są od posiadacza rachunku bankowego na bieżąco lub miesięcznie w zależności jak zawarte jest w umowie nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc (na koniec każdego miesiąca). 12. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z taryfą lub na podstawie umowy nie podlegają zwrotowi. 13. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 14. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego zwanej dalej Tabelą. 15. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 16. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie postanowiły inaczej. 17. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjantowi w bilonie przeliczane są na złote, wg obowiązującej Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego bez pobierania prowizji za przewalutowanie zgodnie z zasadą: a) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży, 18. Opłata za rozliczenie transzy kredytu pobierana jest od kredytów inwestycyjnych i mieszkaniowych w ciągu 7 dni od daty rozliczenia transzy. (Od kredytów wypłaconych jednorazowo nie pobiera się opłaty). W umowie kredytowej lub we wniosku kredytowym należy określić ilość transz. 19. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z miesięcznej opłaty abonamentowej za Home Banking 4

5 Rozdział 2: Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Tytuł Spółki, Spółdzielnie, Przedsiębiorstwa, Przeds. Indywid 1. Wynajem Lokali 2 Podm. działające na rzecz gosp. Domowych 3 Podmioty Gospodarcze Instytucje rządowe Rolnik 5 Inne 6 i samorządowe 4 1 Opłata za otwarcie rachunku Bez opłat 2 Opłata za zamknięcie rachunku 3 a)opłata za prowadzenie 18 zł 18 zł 18 zł 18zł 6 zł 18 zł rachunku podstawowego, bieżącego b)opłata za prowadzenie 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 6 zł 18 zł rachunku pomocniczego 4 a) Wpłaty na rachunek podstawowy, bieżący 0,3%nie mniej niż 3 zł.od każdej 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wpłaty b) Wpłata na rachunek pomocniczy 5 a)wypłaty z rachunku podstawowego, bieżącego b)wypłaty z rachunku pomocniczego wpłaty 0,5% nie mniej niż 3 złod każdej wpłaty wpłaty 0,5%nie mniej niż 3 zł.od każdej wpłaty 0,5%nie mniej niż 3 zł.od każdej wpłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty 5

6 Inne czynności/usługi bankowe dla podmiotów instytucjonalnych Lp. Tytuł Stawka podstawowa 1. Za otwarcie rachunku bankowego: a) rachunku powierniczego 18 zł b) rachunku administrowanego 18 zł 2. Za prowadzenie rachunku bankowego: a) rachunku powierniczego 18 zł b) rachunku administrowanego 25 zł 3. Zmiany w dokumentach funkcjonujących r-ków bankowych (np.adresu, wzoru pieczątki, karty wzorów podpisu, nazwy itp.) od każdej zmiany Uwaga : Nie dotyczy zmiany z przyczyn zależnych od Banku 4. Za przelewy jednorazowe: a) Elixir - na rachunki bankowe w innym banku 3 zł b) na rachunki wew. BS Ostrów Maz i jedn. organizacyjnych c) realizowane w systemie SORBNET - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł d) (niezależnie od opłaty za przelew) 5. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach Uwaga: Prowizje pobiera się od wpłacającego na bieżąco. 6. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew. 7. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 8. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tyt. zabezpieczeń umów zawieranych z innymi bankami, instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku Uwaga: Opłata pobierana jest z rachunku Klienta. 9. Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych 30 zł 0,5%,nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 300 zł 2 zł od każdego zlecenia 5 zł 40 od każdej blokady 1 zł od każdego blankietu czekowego 10. Za potwierdzenie blankietu czekowego rozrachunkowego 5 zł od każdego blankietu czekowego 11. Wypłata czeku gotówkowego potwierdzonego, prowadzonego przez inny bank 12. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS jako zabezpieczenie należności innego banku 13. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych 14. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 0,5% od kwoty nie mniej niż 5 zł 40 zł od każdego pełnomocnictwa 10 zł od jednego zgłoszenia 15. Za sporządzenie wyciągu dziennego Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z r-ku bankowego 5 zł 6

7 b) jednego dowodu do wyciągu c) za każdy poprzedni rok Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 16. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 5zł 7 zł 7 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 17. Zmiana hasła do udzielania informacji przez telefon 3 zł od każdej zmiany 18. Za wydanie na wniosek Klienta: a) opinii bankowej tj. obrotów na rachunku, współpracy, tyt. egzekucyjnych (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej - zdolność kredytowa) b) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego 19. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika. 50 zł 0,3% od kwoty nie mniej niż 10zł nie więcej niż 100 zł 20. Realizacja polecenia zapłaty (przychodzące i wychodzące) Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 21. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika/wierzyciela Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 22. Wysyłanie wyciągów z r-ku bankowego po każdej operacji 3,0 zł od każdej operacji 5,0 zł od każdej operacji 5 zł od każdej wysyłki Uwaga: Za jeden wysłany wyciąg w miesiącu klient jest zwolniony z opłaty. 23. Home Banking: a) instalacja 100 zł b) miesięczny abonament 70 zł c) przelewy: -wysyłane na rachunki w innym banku -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz. i jedn. organ. d) zmiana miejsca instalacji systemu u Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi e) ponowna instalacja systemu spowodowana uszkodzeniem przez Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi f) naprawa wyposażenia, którego uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkowania- stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi 1,50 zł 24. Bank internetowy: a) miesięczny abonament b) przelewy: - wysyłane na rachunki w innym banku 1,00 zł -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn. organ. c) zmiana login/hasła do banku internetowego na życzenie klienta (wymagana forma pisemna) Uwaga: O ile zablokowanie dostępu nie wynikało z postanowień umowy. 5 zł od każdej zmiany 25. SMS 7

8 a) po zmianie salda 8 zł m-cznie b) raz dziennie 5 zł m-cznie c) na żądanie 5 zł m-cznie 26. Bankofon 5 zł m-cznie 27. Wymiana zużytych lub zniszczonych znaków pieniężnych 0,2% od kwoty nie mniej niż 5 zł 28. Wymiana jednych wartości znaków pieniężnych na drugie (monety na banknoty lub odwrotnie) 0,1% od kwoty nie mniej niż 5 zł 29. Portfele do utargów w formie zamkniętej wg ceny zakupu+10% 30. Opłata za kserokopię umowy lub karty wzorów z poświadczeniem za zgodność z oryginałem 31. Przechowywanie depozytu 10 zł miesięcznie 32. Sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 18 zł 1) przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz spółdzielnie, przedsiębiorcy indywidualni, 2) Osoby wynajmujące lokale nie zarejestrowani jako prowadzący działalność gospodarczą, 3) fundusze i fundacje, agencje, związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe, samodzielne publiczne i niepubliczne z.o.z. i szkoły niepubliczne o ile prowadzone są przez instytucje niekomercyjne, 4) organy administracji rządowej, władzy publicznej; państwowe szkoły wyższe i średnie oraz inne szkoły ponadpodstawowe czy placówki oświatowe zakładane przez właściwych ministrów, służby i straże, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje pomocy społecznej o ile ich działalność jest finansowana z budżetu państwa ; kluby i biura poselskie, ZUS, KRUS, urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne, sejmiki samorządowe; publiczne zakłady opieki zdrowotnej, publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe jeśli zakładane są i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, służby, straże i inspekcje o ile ich działalność jest finansowana z budżetów województw, powiatów lub gmin; gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, 5) osoby fizyczne, których głównym źródłem dochodu jest produkcja rolnicza, 6) inne podmioty nie wymienione wyżej. Rozdział 3: Rachunki i rozliczenia walutowe Lp. Tytuł Stawka 1. Otwarcie walutowego rachunku bankowego 2. Prowadzenie walutowego rachunku bankowego dla przedsiębiorców 18 zł miesięcznie 8

9 3. Prowadzenie walutowego rachunku bankowego rolników indywidualnych od każdego rachunku 10 zł miesięcznie od każdego 4. a) Wpłaty na rachunki bankowe 0,2% b) Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych 5 Przelewy na rachunki bankowe prowadzone w BS 6. Wysyłanie wyciągów Uwaga : Za jeden wysyłany wyciąg z rachunku bankowego klient jest zwolniony z opłaty. 7. Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego (opłata miesięczna) 8. Przyjęcie lub unieważnienie hasła 9. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 10. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunkach bankowych 5 zł od każdej wysyłki 7 zł 20zł 11. Inne usługi nie wymienione w taryfie Wg umowy lub nie mniej niż 15zł 12 Skup i sprzedaż banknotów walut wymienialnych 0,5%od kwoty nie mniej niż 5zł 13. Opłata za: a) anulowanie transakcji w systemie Western Union b) reklamację danych przekazów Westen Union (zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, zmiana kraju przeznaczenia) 14 Inkaso czeków w walutach obcych a) do równowartości EUR b) powyżej równowartości EUR c) opłata stała Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 15 Za sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 1% nie mniej niż koszty przesyłki 0,5% nie mniej niż koszt przesyłki 40 zł 18 zł Rozdział 4: Kredyty i Gwarancje Opłaty i prowizje za czynności związane z działalnością kredytową Tytuł Stawka A Opłaty przygotowawcze (nie podlegające zwrotowi): I. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą: 1. kredyty obrotowe i inwestycyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 9

10 2. kredyty w rachunku bieżącym - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 3. kredyty płatnicze - 0,2 % kwoty nie więcej jak 200 zł 4. kredyty pomostowe - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 5. kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 6. kredyty konsolidacyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 7. kredyty rolnicze komercyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 8. od gwarancji bankowych i poręczeń - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 9. kredyty klęskowe i suszowe - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 10. Kredyty obrotowe rolnicze dla producentów mleka - nie pobiera się II. Kredyty dla klientów indywidualnych 1. kredyty konsumenckie - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 2. kredyty gotówkowe - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 3. kredyty ratalne - 0,5 % kwoty 4. kredyty w ROR - nie pobiera się 5. kredyty mieszkaniowe - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 6. pożyczki hipoteczne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 7. kredyty konsolidacyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 8. Kredyty preferencyjne mieszkaniowe Rodzina na swoim - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 9. kredyty samochodowe - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 10. kredyty okolicznościowe Zgodnie z odrębną Uchwałą Zarządu 11. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł III Od kredytów dla jednostek budżetowych - nie pobiera się B. Prowizje od kredytów przyznanych: I. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą: 1. kredyty obrotowe i inwestycyjne do kwoty ,00 1,5% kwoty powyżej ,00 1,2 % kwoty 2. kredyty w rachunku bieżącym do kwoty ,00 1,5% kwoty powyżej ,00 1,2 % kwoty 3. kredyty płatnicze 0,2-2 % kwoty 4. kredyty pomostowe 1,2 % kwoty 5. kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 1,5 % kwoty 6. kredyty konsolidacyjne 1,2 % kwoty 7. od kredytów rolniczych komercyjnych 1,2 % kwoty 8. od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR 2,0 % kwoty 9. od gwarancji bankowych i poręczeń 1-5 % kwoty 10. kredyty klęskowe i suszowe 1,5% kwoty 11. Kredyty obrotowe rolnicze dla producentów mleka 1,5% kwoty II. Kredyty dla klientów indywidualnych 1. kredyty konsumenckie 3 % kwoty ( w przypadku rezygnacji z kredytu w ciągu 14 dni podlega zwrotowi) 2. kredyty gotówkowe 3% kwoty 3. Kredyty ratalne 4 % kwoty 4. kredyty w ROR 0,5% kwoty 5. kredyty mieszkaniowe 1,2 % kwoty 6. pożyczki hipoteczne 1,2 % kwoty 7. kredyty konsolidacyjne 1,2 % kwoty 8. Kredyty preferencyjne mieszkaniowe Rodzina na swoim 1,5% kwoty 9. kredyty samochodowe 3 % kwoty 10. kredyty okolicznościowe Zgodnie z odrębną Uchwałą Zarządu 10

11 11. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3,5% kwoty III. Kredyty dla jednostek budżetowych 0,3-1 % kwoty C. Pozostałe prowizje 1. prowizje od podwyższonej kwoty gwarancji lub poręczeń 0,5 3 % kwoty 2. Za zmiany warunków gwarancji zł 3. Opłata za przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji do 1 roku 1-5 % od kwoty gwarancji 4. prowizje od niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym 0,70 % od niewykorzystanej kwoty w skali roku 5. prowizja od prolongat kredytów suszowych klęskowych 2 % od prolongowanej kwoty 6. Opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy i sporządzenie aneksu dotyczącego zmiany: - warunków spłaty kredytu 50 zł zł - prawnego zabezpieczenia kredytu 50 zł zł (plus koszty zabezpieczenia) - innych warunków umowy kredytu 50 zł zł 7. Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności 18 zł od 1 monitu (płaci Kredytobiorca lub poręczyciel) 8. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania od debet umownego 9. Opłaty za wysłanie wezwania do zapłaty z tytułu debetu nie umownego 10. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipotecznego na rzecz Banku (za powtórne wysłanie) 11. Opłata za odroczenie płatności rat kredytu (wysokość opłaty zależna od ilości przygotowywanych dokumentów) 18 zł od 1 wezwania, upomnienia nie pobieramy - 50 zł 0,4 % - 1% kwoty odraczanej nie mniej jak 12. Opłata za wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia o treści różnej - 30 zł 13. Opłata za wydanie zaświadczenia dla ODR Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego pobranych od kredytu odsetek - 40 zł 15. Opłata za przyjęcie długu lub przystąpienie do długu i umowy ugody - 50 zł 16. Opłata za wydanie promesy zł 17. Opłata za przygotowanie i wydanie, na wniosek klienta, opinii bankowej o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zdolności zł kredytowej: 18. Opłata za wydanie ogólnej opinii bankowej - 50 zł 19. Opłata za wydanie, na wniosek klienta, odpisy umowy kredytowej Sporządzenie historii spłat kredytu: 10 zł 21. Inne czynności bankowe wykonane na rzecz Kredytobiorcy - 50 zł 22. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w - 30 zł ramach gwarancji 23. Opłata za rozliczenie transzy kredytu udokumentowanej w - formie faktur 24. Opłata za rozliczenie transzy kredytu poprzez inspekcję u klienta (opłata uzależniona od odległości siedziby klienta od 50 zł zł Oddziału Banku) 25. Opłata za wydanie odpisu KRS lub potwierdzonego notarialnie KRS W wysokości poniesionych przez Bank kosztów Uwaga: Opłata przygotowawcza pobierana jednorazowo od klienta w momencie złożenia wniosku i nie ulega zwrotowi. 11

12 Rozdział 5: Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla osób fizycznych Lp Tytuł ROR Unikonto Unikonto młodzieżowe Rachunki walutowe Unikonto Studenciak Otwarcie rachunku Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Prowadzenie rachunku miesięcznie 5 zł Bez opłat 5zł 1,50 zł Przelewy z rachunków: a) wychodzące do innego banku 3 zł Nie realizuje się wg. 1,50 zł b) wewnętrzne za wyjątkiem przelewów z rachunków oszczędnościowych na rachunku bieżące dotyczące prowadzonej własnej działalności gospodarczej c) wewnętrzne dokonywane przez Internet d) wychodzące dokonywane przez Internet e) realizowane w systemie SORBNET: - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł (niezależnie od opłaty za przelew) Sporządzanie i wysyłanie wyciągów i zbiorczych zestawień: Bez opłat 5 zł Bez opłat 5 zł Rozdziału 15 Bez opłat Nie realizuje się Bez opłat 5 zł Bez opłat Bez opłat Nie realizuje się Bez opłat 1 zł 1 zł 30 zł 30 zł Nie realizuje się a) sporządzenie zbiorczego zestawienia operacji Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat b) sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda 3 zł od 3 zł od 3 zł od wyciągu 3 zł od wyciągu wyciągu wyciągu c) wysyłanie zbiorczego zestawienia raz w mc. Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat d) wysyłanie wyciągów po każdej zmianie salda 3 zł od 3 zł od 3 zł od wysyłki 3 zł od wysyłki wysyłki wysyłki Za wydanie na życzenie klienta wydruku historii operacji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Za sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu z rachunku: a) z roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 30 zł 1 zł 30 zł 12

13 b) z roku ubiegłego 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł Za usługę BANKOFON miesięcznie 5 zł Nie realizuje się Nie realizuje się 5 zł Za usługę SMS: a) raz dziennie 5 zł 5 zł Nie realizuje się 5 zł b) na żądanie 5 zł 5 zł Nie realizuje się 5 zł c) po zmianie salda 8 zł 8 zł Nie realizuje się 8 zł Za udzielenie na wniosek posiadacza rachunku informacji ( pismo o charakterze zaświadczenia) o posiadaniu rachunków oszczędnościowych i stanie środków 10. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR Unikonto/Unikonto młodzieżowe/unikonto Studenciak od każdego zlecenia. Opłaty nie pobiera się od stałych zleceń dotyczących spłat rat i odsetek kredytu w BS oraz stałych zleceń z ROR Unikonto opiekuna osoby małoletniej na Unikonto młodzieżowe Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew 1,50 od każdego zlecenia 1,50 od każdego zlecenia Nie realizuje się 1,50 od każdego zlecenia 11. Realizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł Nie dotyczy 3 zł 12. Za wydanie blankietów czekowych 1 zł od 1 zł od Nie dotyczy Nie dotyczy blankietu blankietu 13. Za potwierdzenie czeku 5 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 5 zł Dokonywanie wypłat w ramach zastępczej obsługi 0.5% od 0.5% od Nie dotyczy obrotu oszczędnościowego na podstawie czeku kwoty Nie dotyczy kwoty gotówkowego min. 3 zł min. 3 zł 15. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków od każdego blankietu 16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 10 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 10 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100zł 17. Za przyjęcie, zmianę oraz odwołanie dyspozycji na 15zł 15zł 15 zł 15zł wypadek śmierci 18. Dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania 19. Za zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa Nie ma 10 zł 10 zł 10 zł pełnomocnika 20. Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach 5 zł miesięcznie 21. Likwidacja rachunku walutowej lokaty terminowej przed upływem 14 dni od jej otwarcia 22. Likwidacja rachunku walutowego płatnego na każde żądanie przed upływem 90 dni od jego otwarcia 23. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez dokonania wpłaty 24. Inkaso czeków w walutach obcych a) do równowartości EUR 1% nie mniej niż koszty przesyłki 5 zł miesięcznie 5zł miesięcznie 5 zł miesięcznie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 40 zł Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 10 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 1% nie mniej niż koszty przesyłki 1% nie mniej niż koszty przesyłki 13

14 b) powyżej równowartości EUR Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki Nie dotyczy 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki c)opłata stała 25. Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. Za sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł Rozdział 6: Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla PKZP, Rad Rodziców oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Lp. Tytuł Stawka podstawowa 1. Opłata za otwarcie rachunku 2. Opłata za zamknięcie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 7 zł 6. Zmiany w dokumentach funkcjonujących r-ków bankowych od każdej zmiany (np.adresu, wzoru pieczątki, karty wzorów podpisu, nazwy itp.) Uwaga : Nie dotyczy zmiany z przyczyn zależnych od Banku 7. Za przelewy jednorazowe: Elixir - na rachunki bankowe w innym banku 3 zł na rachunki wew. BS Ostrów Maz i jedn. organizacyjnych realizowane w systemie SORBNET - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł (niezależnie od opłaty za przelew) 8. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach Uwaga: Prowizje pobiera się od wpłacającego na bieżąco. 9. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew. 10. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 30 zł 0,5%,nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 300 zł 2 zł od każdego zlecenia 5 zł 14

15 11. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tyt. zabezpieczeń umów zawieranych z innymi bankami, instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku Uwaga: Opłata pobierana jest z rachunku Klienta. 12. Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych 40 od każdej blokady 1 zł od każdego blankietu czekowego 13. Za potwierdzenie blankietu czekowego rozrachunkowego 5 zł od każdego blankietu czekowego 14. Wypłata czeku gotówkowego potwierdzonego, prowadzonego przez inny bank 15. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS jako zabezpieczenie należności innego banku 16. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych 17. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 0,5% od kwoty nie mniej niż 5 zł 40 zł od każdego pełnomocnictwa 10 zł od jednego zgłoszenia 18. Za sporządzenie wyciągu dziennego Za sporządzenie odpisu: d) wyciągu z r-ku bankowego 5 zł e) jednego dowodu do wyciągu f) za każdy poprzedni rok Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 19. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 7 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 20. Zmiana hasła do udzielania informacji przez telefon 3 zł od każdej zmiany 5zł 7 zł 21. Za wydanie na wniosek Klienta: c) opinii bankowej tj. obrotów na rachunku, współpracy, tyt. egzekucyjnych (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomicznofinansowej - zdolność kredytowa) d) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego 22. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika. 23. Realizacja polecenia zapłaty (przychodzące i wychodzące) 50 zł 0,3% od kwoty nie mniej niż 10zł nie więcej niż 100 zł 3,0 zł od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 15

16 24. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika/wierzyciela 5,0 zł od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 25. Wysyłanie wyciągów z r-ku bankowego po każdej operacji Uwaga: Za jeden wysłany wyciąg w miesiącu klient jest zwolniony z opłaty. 26. Home Banking: a) instalacja 100 zł b) miesięczny abonament 70 zł c) przelewy: -wysyłane na rachunki w innym banku -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn.organ. d) zmiana miejsca instalacji systemu u Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi e) ponowna instalacja systemu spowodowana uszkodzeniem przez Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi f) naprawa wyposażenia, którego uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkowania- stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi 5 zł od każdej wysyłki 1,50 zł 27. Bank internetowy: a) miesięczny abonament b) przelewy: - wysyłane na rachunki w innym banku 1,00 zł -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn. organ. c) zmiana login/hasła do banku internetowego na życzenie klienta (wymagana forma pisemna) Uwaga: O ile zablokowanie dostępu nie wynikało z postanowień umowy. 5 zł od każdej zmiany 28. SMS a) po zmianie salda 8 zł m-cznie b) raz dziennie 5 zł m-cznie c) na żądanie 5 zł m-cznie 29. Bankofon 5 zł m-cznie 30. Wymiana zużytych lub zniszczonych znaków pieniężnych 0,2% od kwoty nie mniej niż 5 zł 31. Wymiana jednych wartości znaków pieniężnych na drugie (monety na banknoty lub odwrotnie) 0,1% od kwoty nie mniej niż 5 zł 32. Portfele do utargów w formie zamkniętej wg ceny zakupu+10% 33. Opłata za kserokopię umowy lub karty wzorów z poświadczeniem za zgodność z oryginałem 34. Przechowywanie depozytu 10 zł miesięcznie 35. Sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 18 zł 16

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo