Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r.

2 Tabela prowizji i opłat bankowych SPIS TREŚCI DZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... ROZDZIAŁ 1. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W ZŁOTYCH... ROZDZIAŁ. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W OBROCIE WALUTOWYM... 3 DZIAŁ. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE... 5 ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA ZŁOTOWE Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe oraz rachunki oszczędnościowe Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowe IKE... 8 ROZDZIAŁ. RACHUNKI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - UNIKONTO Walutowe Terminowe lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych... 9 ROZDZIAŁ 3. OBRÓT DEWIZOWY ROZDZIAŁ 4. CZEKI ZAGRANICZNE... 1 DZIAŁ 3. KARTY BANKOWE Karta Visa Classic Debetowa 1) ) Karta kredytowa Visa DZIAŁ 4. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet (zarządzanie rachunkiem przez internet) SMS Banking (przesyłanie informacji przez SMS) DZIAŁ 5. KREDYTY Kredyty komercyjne Kredyty na cele mieszkaniowe, kredyty budowlane, pożyczki hipoteczne oraz kredyty konsolidacyjne Inne czynności związane z obsługą kredytów DZIAŁ 6. POZOSTAŁE OPŁATY I USŁUGI

3 Dział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 1. Zasady pobierania prowizji i opłat w złotych 1 Bank Spółdzielczy w Brańsku pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi określone w niniejszej Taryfie od Klientów Detalicznych. Użyte w niniejszym opracowaniu terminy oznaczają: 1. BS - Bank Spółdzielczy w Brańsku. Taryfa- taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Brańsku 3. Instytucje Non-Profit - instytucje, których głównym celem statutowym nie jest działalność gospodarcza np. związki zawodowe, partie polityczne, towarzystwa i stowarzyszenia, kościoły, parafie i związki wyznaniowe, ochotnicza straż pożarna, rady rodziców itd. 4. Klient detaliczny osoba fizyczna gromadząca środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, terminowych lokatach oszczędnościowych lub będąca stroną transakcji kredytowej z której środki finansowe nie są przeznaczone na działalność gospodarczą. 5. Przelew wewnętrzny - przelew na rachunki prowadzone w ramach jednostek organizacyjnych BS 6. Rachunki własne rachunki Klienta w ramach tego samego Modulo 3 Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 1. Prowizję od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego.. Prowizję od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w BS pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z Taryfą. 3. Prowizję od wpłat, o których mowa w ust., mogą być pobierane od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 4. Prowizję za realizację zleceń posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności. 5. Za czynności bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych z klientami mogą być pobierane inne opłaty i prowizje niż określone w Taryfie, ustalane w wysokościach i na zasadach określonych w zawartych umowach. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 4 BS zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności Stawki prowizji i opłat mogą być negocjowane zgodnie z zapisami Instrukcji stosowania negocjowanych stawek oprocentowania kredytów, terminowych lokat oszczędnościowych, lokat terminowych, wysokości prowizji przygotowawczej w Banku Spółdzielczym w Brańsku. 6 Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) terminowych lokat oszczędnościowych, b) na których gromadzone są środki na cele charytatywne. ) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w BS, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS ( np. z tytułu najmu lokalu BS, dostaw robót i usług oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS).

4 4) Wpłat/przelewów na rachunki instytucji Non-Profit jako darowizna w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. 7 Za usługi nietypowe, nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat wysokość prowizji lub opłaty ustala Zarząd BS. 8 Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt. Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielenia informacji innym bankom oraz innym instytucjom w zakresie określonym w art. 105 ust. 1 pkt. 1, 1a, 1b Prawa bankowego. 9 Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez BS z innymi bankami i instytucjami ( np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 10 Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących do dwóch miejsc po przecinku. 11 Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi poza wyjątkami określonymi Ustawą o kredycie konsumenckim. 1 Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych pobiera się w okresach miesięcznych. Rozdział. Zasady pobierania prowizji i opłat w obrocie walutowym 1 Użyte w niniejszej taryfie określenia oznaczają: 1) rezydent: a) osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów. b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, ) nierezydent: a) osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inny podmiot posiadający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 3) kraj - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) waluty obce znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także międzynarodowe jednostki rozrachunkowe, 5) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu MFW ogłaszane przez Prezesa NBP w dzienniku urzędowym Monitor Polski, 6) dewizy papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego, wystawione w walutach obcych, Prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobierane są w jednostce organizacyjnej BS wykonującej bezpośrednią obsługę klienta. 3 Za usługi nietypowe, nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat wysokość prowizji lub opłaty ustala Zarząd BS. 4 Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i 3

5 telekomunikacyjne Nie pobiera się prowizji i opłat od otwarcia, prowadzenia, wpłat i wypłat z rachunków: a) lokat terminowych, b) terminowych lokat oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne.. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt. Prawa bankowego i innych przepisach prawa. 6 Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu BS zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 8 Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalone są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobrana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 9 Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących do dwóch miejsc po przecinku. 10 BS może pobrać od rezydenta prowizję i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: 1) rezydent posiada w BS tylko rachunek walutowy, ) rezydent nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, 3) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji/opłat z rachunku walutowego. 11 Od nierezydentów BS pobiera prowizje i opłaty w walucie wymienialnej. Niezależnie od prowizji i opłat, pobiera się również: 1 1) zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez BS kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym, ) prowizje i opłaty na rzecz Banku Zrzeszającego pośredniczącego w wykonywaniu zlecenia. 13 W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut obciążają klienta. 14 Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 15 BS może przyjąć należną prowizję w formie wpłaty gotówkowej. 16 Prawidłowo pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. Wpłaty i wypłaty realizowane są tylko w banknotach. 17 4

6 Dział. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Rozdział 1. Rachunki bankowe i rozliczenia złotowe Tabela prowizji i opłat bankowych 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe oraz rachunki oszczędnościowe Tryb pobierania UNIKONTO UNIKONTO Młodzieżowe UNIKONTO Student UNIKONTO Senior Wpłacaj i wypłacaj 1 Otwarcie Rachunku jednorazowo 0 zł Prowadzenie rachunku 1) założonego do ) założonego od ,00 zł 4,80 zł Uwaga: 1. Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku. W przypadku rachunków założonych do nowa stawka prowizji w wysokości 4,80 zł pobierana jest od miesiąca czerwca 015 miesięcznie 3 Wpłaty gotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł zł / 0 zł 1) 0 zł 4 Wypłaty gotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł / 10 zł ) Dokonanie wypłaty gotówkowej z rachunku prowadzonego w Banku, nieawizowanej, a wymagającej awizowania 0,% max 100 zł 4.1 (opłatę pobiera się od kwoty nadwyżki środków przekraczających kwotę wymagającą awizowania) Uwaga: 1. kwotę awizuje się najpóźniej poprzedniego dnia roboczego do godziny zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności. 3. kwota wymagająca awizowania - powyżej PLN, chyba, że umowa stanowi inaczej Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty w uzgodnionym terminie 4. Uwaga: Opłatę pobiera się od kwoty awizowanej wynoszącej co najmniej ,00 zł 5 Przelewy Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w BS (przelew wewnętrzny) 5.1 Uwaga: Nie pobiera się prowizji za zlecenia zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami własnymi (nie dotyczy rachunku Wpłacaj i wypłacaj) 5 0, 0 zł / 10 zł )

7 5. Przelewy papierowe na rachunki w innych Bankach 4 zł 1zł 1 zł 4 zł 0 zł / 10 zł ) Przelewy elektroniczne (w systemie ebanknet) - na rachunki prowadzone w BS - na rachunki w innych Bankach Przelewy na cele dobroczynne i charytatywne 3) (na rachunki instytucji Non-profit) Przelewy w systemie Sorbnet 1) w kwocie 1 mln zł i wyższej ) w kwocie niższej niż 1 mln 0, 0 zł / 10 zł ) nie dotyczy 15 zł 6 Zlecenie stałe - ustanowienie nie dotyczy Realizacja zleceń stałych - na rachunki w BS - na rachunki w innych bankach Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego zlecenia odwołania/ modyfikacji zł 1 zł 1 zł zł nie dotyczy zł zł zł zł nie dotyczy 7 Polecenie zapłaty -ustanowienie nie dotyczy 7.1 Realizacja polecenia zapłaty 7. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 8 Czeki wykonanego polecenia odwołania /aktualizacji zł 1 zł 1 zł zł nie dotyczy zł zł zł zł nie dotyczy 8.1 Wydanie czeku - za 1 sztukę 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł nie dotyczy 8. Potwierdzenie czeku nie dotyczy 8.3 Zastrzeżenie czeku (przyjęcie lub odwołanie ) 8.4 Realizacja czeku przyjętego do inkasa 9 10 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku z określeniem wielkości obrotów, wysokości środków na terminowych lokatach oszczędnościowych, itp. Udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego - na podstawie umowy zawartej z Klientem (usługa na hasło) Wyciągi: a) odbierane w oddziale b) wysyłane pocztą : 11 a) - raz w miesiącu (zestawienie miesięczne) b) - po każdej zmianie salda 1 Wydanie na życzenie Klienta wydruku historii operacji na rachunku 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł nie dotyczy od kwoty wypłaty 0,5% min 5 zł 6 0,5% min 5 zł 0,5% min 5 zł 0,5% min 5 zł nie dotyczy 0 zł 0 zł miesięcznie 5 zł zł zł 5 zł 5 zł za każdy miesiąc 3 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

8 13 Sporządzenie duplikatu wyciągu bankowego na wniosek posiadacza rachunku. 1 przez pierwszy rok od momentu otwarcia rachunku druga/i i kolejne/y wypłaty/przelew w miesiącu kalendarzowym, 3 darowizny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych 5 zł. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Tryb pobierania 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku lokaty 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy z rachunku: 1. na rachunek prowadzony w BS. na rachunek prowadzony w innym Banku 5 zł 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzone książeczką oszczędnościową Tryb pobierania 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku lokaty Przelewy z rachunku: 1. na rachunek prowadzony w BS. na rachunek prowadzony w innym Banku Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 5 zł 15 zł 10 zł 6 Umorzenie utraconej książeczki 10 zł 7 Cesja 0 zł 4. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową Tryb pobierania 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku lokaty 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 5 Przelewy z rachunku: 1. na rachunek prowadzony w BS. na rachunek prowadzony w innym Banku Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej, zniszczonej lub zapisanej 5 zł 15 zł 6 Zastrzeżenie, umorzenie książeczki 7

9 7 Cesja 0 zł Rachunki oszczędnościowe IKE Otwarcie rachunku oszczędnościowego IKE Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IKE Wpłaty na rachunek oszczędnościowy IKE Wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty przed upływem 1 miesięcy od daty otwarcia rachunku Dokonanie częściowego zwrotu z rachunku Sporządzanie i wysłanie bieżących wyciągów i zbiorczych zestawień Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału BS w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy Dokonanie blokady wkładu na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank Tryb pobierania 100 zł 00 zł 5 zł 40 zł Rozdział. Rachunki bankowe w walutach wymienialnych 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - UNIKONTO Walutowe Tryb pobierania 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku miesięcznie 5 zł 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 Dokonanie wypłaty gotówkowej z rachunku prowadzonego w BS, nieawizowanej, a wymagającej awizowania (opłatę pobiera się od nadwyżki środków przekraczających kwotę wymagającą awizowania) Uwaga: 1. kwotę awizuje się najpóźniej poprzedniego dnia roboczego do godziny ,% max 100 zł 8

10 3.. zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności. 3. kwota wymagająca awizowania USD/EUR Opłata za nieodebranie awizowanej wypłaty w uzgodnionym terminie 4 Likwidacja rachunku przed upływem 90 dni od jego otwarcia Wydanie na życzenie Klienta 5 wydruku historii operacji na rachunku Sporządzenie duplikatu wyciągu 6 bankowego na wniosek posiadacza rachunku. za każdy miesiąc 5 zł 5 zł 7 Wyciągi: 1. odbierane w oddziale. wysyłane pocztą : a) raz w miesiącu (zestawienie miesięczne) b) po każdej zmianie salda 3 zł. Terminowe lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych Tryb pobierania 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Wyciągi po zapadnięciu terminu lokaty 1) odbierane w oddziale ) wysyłane pocztą 3 zł 5 Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem 14 dni od jej otwarcia 0 zł 1 3. Inne czynności związane z obsługą rachunków bankowych Sporządzenie odpisu umowy rachunku bankowego Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji Tryb pobierania 5 zł 0 zł 9

11 3 Dokonanie zmiany danych osobowych posiadacza rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału BS w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci lub z tytułu spadkobrania zapisobiorcy Dokonanie blokady/ustanowienie pełnomocnictwa na rachunku bankowym z tytułu: a) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank b) wierzytelności innego podmiotu Likwidacja na życzenie klienta rachunku wkładu mieszkaniowego: a) z wypłatą premii gwarancyjnej b) bez wypłaty premii gwarancyjnej c) za próbne naliczenie premii gwarancyjnej Stałe zlecenie spłat kredytów i odsetek płatne z góry: a) za rok bieżący w dniu złożenia zlecenia b) za każdy następny rok kalendarzowy do 10 stycznia Uruchomienie debetu dopuszczalnego w ramach rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Unikonto Zwiększenie kwoty debetu dopuszczalnego w ramach rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Unikonto Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa Wydanie z archiwum na życzenie klienta zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych dokumentów tożsamości jednorazowo za każdy miesiąc jednorazowo jednorazowo 5 zł 5 zł 00 zł 0 zł 1 zł 10 zł 10 zł 0 zł Rozdział 3. Obrót dewizowy Tryb pobierania 1 Skup i sprzedaż walut obcych 10

12 Przelewy/przewalutowania między rachunkami własnymi prowadzonymi w BS 3 Transakcje Western Union: 1) anulowanie transakcji w systemie ) reklamacja danych przekazów (zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, zmiana kraju przeznaczenia) 0 zł 0 zł 4 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych 4.1 Polecenie wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy lub złotowy, Koszty banku zagranicznego + Banku Zrzeszającego 4. Przelewy SEPA 1) 4.3 Przelewy regulowane ) oraz krajowe w EUR Skup/realizacja poleceń wypłaty z za zagranicy lub innych banków polskich, gdy w poleceniu wypłaty wskazano, że prowizje pokrywa: 4.4 1) beneficjent ) zleceniodawca Jeżeli kwota polecenia wypłaty jest mniejsza lub równa naliczonym prowizjom i opłatom BS przyjmuje się, że prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca bez względu na dyspozycję zawartą w poleceniu wypłaty. 0,16 % min. 0 zł max. 5 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych z BS Polecenie wypłaty za granicę lub do banku polskiego z dyspozycją obciążenia rachunku Jeżeli kwota polecenia wypłaty za granicę jest mniejsza/równa 100 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej (przeliczonej po kursie średnim NBP) przyjmuje się, że prowizje i opłaty BS i banku zagranicznego pokrywa zleceniodawca bez względu na dyspozycję zawartą w poleceniu wypłaty Przelew regulowany polecenie wypłaty w EUR na rachunki prowadzone przez banki w UE z dyspozycją obciążenia rachunku 0,%, min. 60 zł, max 10 zł 5.3 Przelew SEPA 10 zł 5.4 Polecenie wypłaty w trybie przyspieszonym Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do banku polskiego z dyspozycją obciążenia rachunku w trybie przyśpieszonym w miarę posiadanych środków 0,3% min. 80 zł max. 500 zł 6 Nadanie komunikatu SWIFT 0 zł 7 Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty - wstrzymanie płatności. 35 zł 11

13 8 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym (dot. obrotu zagranicznego) Uwaga: W przypadku płatności regulowanej i SEPA opłaty nie pobiera się 9 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowania wyjaśniające wykonanie zlecenia klienta 3) Od każdego zlecenia 75 zł + koszty banków trzecich 10 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta Od każdej transakcji 75 zł + koszty banków trzecich 1) Przelew SEPA- przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; ) dyspozycja zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Uwaga: Realizując przelew poprzez ebanknet wybiera się datę waluty: standardowy (SPOT) ) Przelew regulowany - polecenie dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Rozdział 4. Czeki zagraniczne Tryb pobierania 1 Inkaso czeków w walutach wymienialnych od kwoty czeku Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (bank zagraniczny) Uwaga: Opłata pobierana od podawcy czeku 0,5 % min10 zł max 00 zł 0 zł +Koszty banków zagranicznych 3 Zryczałtowana opłata pocztowa 10 zł 1. Karta Visa Classic Debetowa 1) Dział 3. KARTY BANKOWE 1 Wydanie karty (na okres trzech lat) : 1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi ) Pełnomocnikowi Unikonto Unikonto Młodzieżowe Unikonto Student Unikonto Senior 1

14 Obsługa karty wraz z ubezpieczeniem (opłata miesięczna) Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty) 1,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 15 zł 5 zł 5 zł 5 zł 4 Zastrzeżenie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 Niezwrócenie karty przez posiadacza na żądanie BS 15 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6 Wydanie duplikatu karty 15 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7 Miesięczne zestawienie transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8 Wznowienie karty po upływie terminu ważności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą Transakcje gotówkowe: 1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku ) w innych bankomatach i punktach akceptujących kartę w kraju 3) w bankomatach i punktach akceptujących kartę za granicą 4) w placówkach Poczty Polskiej Cash back wypłata gotówki w oznaczonych punktach handlowo-usługowych Uwaga: Maksymalna wysokość wypłaty wynosi 00 zł 4 zł % min 10 zł 5 zł zł 1 Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 13 Powtórne generowania i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 14 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty według poniesionych przez Bank kosztów 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Karta kredytowa Visa 1) Tryb pobierania 1 Wydanie nowej karty Wznowienie karty 13

15 3 Opłata za obsługę karty pobierana od roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosiła: a) co najmniej 6 000,00 zł b) mniej niż 6 000,00 zł 54 zł 4 Wydanie dodatkowej karty 5 Wydanie duplikatu karty 6 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 9 Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą 10 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 3% min 5 zł 11 Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą 3% min 10 zł Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 1 Przelew z karty 3% min 5 zł 13 Sprawdzenie salda w bankomacie 14 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 3 zł 15 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 16 Zmiana danych Użytkownika karty 17 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 18 Obsługa nieterminowej spłaty 0 zł 19 Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu 3% min 40 zł rozliczeniowego 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego Dział 4. Usługi bankowości elektronicznej 1. ebanknet (zarządzanie rachunkiem przez internet) Tryb pobierania UNIKONTO UNIKONTO Młodzieżowe UNIKONTO Student UNIKONTO Senior 14

16 1. Aktywacja usługi jednorazowo 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł. Abonament za korzystanie z usługi miesięcznie 3. Realizacja z rachunku bankowego: 1. na rachunki prowadzone przez BS Brańsk (w PLN i innych walutach wymienialnych). na rachunki prowadzone przez inne banki a) w PLN b) w walutach wymienialnych 4. Przelewy w systemie Sorbnet Autoryzacja przelewów: 1.wydanie listy haseł jednorazowych 50 szt..hasło przez SMS 1 szt. Zablokowanie/odblokowanie jednorazowo jednorazowo 0, zgodnie z Rozdziałem 3. Obrót dewizowy zgodnie z Rozdziałem 3. Obrót dewizowy zgodnie z Rozdziałem 3. Obrót dewizowy zgodnie z Rozdziałem 3. Obrót dewizowy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł dostępu do usługi. 7. Zmiana zakresu usługi 5 zł 5 zł 5 zł 8. Zlecenie stałe - ustanowienie 8.1 Realizacja zleceń stałych 0, 0, 0, 9. Doładowania GSM 10. Powiadomienia SMS 0, 0, 0, 0,. SMS Banking (przesyłanie informacji przez SMS) Tryb pobierania 1. Aktywacja usługi jednorazowo 5 zł. Abonament za korzystanie z usługi miesięcznie 5. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do usługi 6. Zmiana zakresu usługi 5 zł 7. Wysłanie komunikatu SMS 0,40 zł 1. Kredyty komercyjne Dział 5. KREDYTY I. Kredyty gotówkowe minimalna 15

17 1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt (z wyłączeniem kredytu na zakupy ratalne, kredytu SOLAR oraz kredytu okolicznościowego) Uwaga: Opłata nie ulega zwrotowi Kwota kredytu: 1. do ,00 zł 3. powyżej ,00 zł 100 zł.1..3 Prowizja przygotowawcza za sporządzenie i zawarcie umowy kredytu 1. Kredyt gotówkowy a) do 1 roku b) powyżej 1 roku Gotówka od ręki a) do lat b) powyżej lat Pożyczka SOS a) do 3 lat b) powyżej 3 lat.4 Kredyt okolicznościowy Cztery pory roku % 3% 4,5% 5%,5% 3% na podstawie Uchwał Zarządu BS.5 Kredyt na kolektory słoneczne % 00 zł.6 Kredyt SOLAR na podstawie Uchwały Zarządu BS II. Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym UNIKONTO minimalna 1 Przyznanie limitu kredytu % Podwyższenie limitu/odnowienie % III. Kredyt na zakupy ratalne 4,5% 15 zł. Kredyty na cele mieszkaniowe, kredyty budowlane, pożyczki hipoteczne oraz kredyty konsolidacyjne I. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt: minimalna 1 Kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany, kredyt na zakup domu i lokalu mieszkalnego 00 zł Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych 00 zł 3 Kredyt Mieszkanie dla Młodych 00 zł 4 Pożyczka hipoteczna 300 zł 5 Kredyt konsolidacyjny 300 zł II. Prowizja przygotowawcza za sporządzenie i zawarcie umowy kredytu 16

18 1 Kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany, kredyt na zakup domu i lokalu mieszkalnego % 00 zł Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych % 00 zł 3 Kredyt Mieszkanie dla Młodych % 00 zł 4 Pożyczka hipoteczna,5% 5 Kredyt konsolidacyjny: 1. do 5 lat. powyżej 5 lat 6 Wystawienie promesy,5% 3% 00 zł 6.1 Rozpatrzenie wniosku 00zł 6. Wydanie promesy 0,5% kwoty objętej promesą 300 zł 7 Wypłata kredytu w formie gotówkowej lub przelew środków na rach. bankowy własny w BS (z wyjątkiem pożyczki hipotecznej oraz kredytu konsolidacyjnego) 0,% kwoty wypłaty Opłata z tytułu podwyższonego ryzyka kredytowego pobierana do czasu uzyskania odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku 00 zł 8 Uwaga: Opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty miesiąc do czasu uzyskania odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku. Pierwsza opłata pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu lub jego transzy, kolejne pobierane są miesięcznie za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc. Opłata nie jest pobierana od miesiąca, w którym na 14 dni przez przypadającym terminem jej płatności Bank otrzyma odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku 3. Inne czynności związane z obsługą kredytów 1 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1.1 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy, prolongatę 1. Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części) raty kredytu 1% prolongowanej kwoty 1.3 Zmiana zabezpieczenia 1.4 Zmiana innych warunków umowy Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta stwierdzającego wysokość zadłużenia lub że klient nie figuruje jako dłużnik 5 Zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu udzielonego kredytu 100 zł 6 Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążającej hipotekę 100 zł 7 Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości 100 zł 8 Sporządzenie wniosku o wpis do rejestru zastawów 17 3 Sporządzenie oświadczenia o ustanowienie hipoteki 4 Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki

19 9 Sporządzenie umowy zastawu 40 zł 10 Wydanie zgody na wykreślenie zastawu 11 Sporządzenie umowy przewłaszczenia Sporządzenie umowy cesji praw z polis 1 a) na życie - zawartych w Banku (CONCORDIA, MACIF) zł b) na życie zawartych u innych ubezpieczycieli c) pozostałych 13 Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 100 zł 14 Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela odpisu umowy kredytu 15 Wezwanie do dostarczenia dokumentów i informacji zgodnie z zawartą 16 umową (sporządzenie i wysłanie) Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty Uwaga: Wezwania wysyłane są nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym Dział 6. Pozostałe opłaty i usługi 0 zł za każde wysłane wezwanie podstawowa minimalna 1 Gotówkowe operacje kasowe: 1.1 Wpłaty gotówkowe 0,5% od kwoty,90 zł 1. Wpłaty za energię elektryczną zł 1.3 Wpłaty na KRUS 3 zł 1.4 Wpłaty gotówkowe na cele dobroczynne i charytatywne 3) (na rachunki instytucji Non-profit) Potwierdzenie autentyczności podpisu klientów BS 10 zł 3 4 Wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym przedmiotów i dokumentów Uwaga: 1) opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości ) opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy 5 Opłata za korzystanie z faksu na życzenie klienta 6 Opłata za korzystanie z ksero na życzenie klienta 7 Wydanie informacji o Kliencie i jego rachunkach na wniosek innego banku (z wyjątkiem banków spółdzielczych) 10 zł miesięcznie zł +VAT za jedną stronę 0,40 zł + VAT za jedną stronę 8 Wypłata z konta zlecenie do wypłaty 0,5% 3 zł Opłata za korzystanie z kaset i skrytek depozytowych 9 a) kwartalnie 70 zł b) półrocznie 10 zł c) rocznie 00 zł 10 Wydanie duplikatu klucza do skrytki depozytowej 0 zł 11 Inne czynności i usługi nieprzewidziane w taryfie - wysokość ustala Prezes Zarząd BS, Dyrektor Oddziału 3 darowizny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. 18

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo