Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia r. Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Zmiany naniesione kolorem zielonym obowiązują od r. Zmiany naniesione kolorem niebieskim obowiązują od r. Zmiany naniesione kolorem czerwonym obowiązują od r. Ciechanowiec, 2015

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z tabelą prowizji i opłat. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 4. Stawki prowizji od udzielanych kredytów mogą być negocjowane. Wysokość stawki negocjowanej ustala Zarząd BS biorąc pod uwagę: kwotę kredytu, obroty na rachunku bieżącym kredytobiorcy, powiązanie klienta z BS, gwarancję zwrotu kredytu, warunki przetargu. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a. wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w BS, b. wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Tabela nie przewiduje inaczej. c. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS (np. z tytułu najmu lokalu BS, dostaw robót i usług oraz wpłat na rzecz dostawców usług BS), d. wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. e. rachunków PKZP, SKO, a vista. 6. Zarząd Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu i Dyrektorzy Oddziałów posiadają kompetencje do pertraktacji wysokości prowizji i opłat. 7. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust 1 pkt. 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielenia informacji innym bankom oraz - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust 1 pkt. 1 Prawa bankowego). 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 9. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (poza wyjątkami określonymi Ustawą o Kredycie Konsumenckim). 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli opłat i prowizji Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu lub Dyrektor Oddziału może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 11. Tabela prowizji i opłat (wraz ze wszystkimi zmianami) ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Banku.

3 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I) KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIĘŻĄCY I POMOCNICZY W PLN 1. Otwarcie rachunku bieżącego /pomocniczego jednorazowo 25 zł 2. Prowadzenie rachunku (bieżącego, pomocniczego, dodatkowego) - 25 zł miesięcznie 3. Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta 25 zł 4. Zmiana Karty wzorów podpisów 25 zł 5. Likwidacja rachunku 25 zł 6. Wpłata gotówkowa bez opłat 7. Wypłata gotówkowa 0,4% nie mniej niż 4 zł 8. Przelew na rachunek: a) w innych bankach w systemie ELIXIR - w formie papierowej 4 zł - w formie elektronicznej (Home banking) 3 zł - w formie elektronicznej (Internet banking) 1 zł b) w BS Ciechanowiec (przelewy wewnętrzne) - w formie papierowej 4 zł - w formie elektronicznej (Home banking) 3 zł c) przekazywanie środków z rachunku przedsiębiorcy na rachunek ROR 10 zł lub RBR tej samej osoby i odwrotnie (od każdego przeksięgowania) d) przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w 4 zł systemie ELIXIR e) przelew na rachunek w innych bankach w systemie SORBNET 30 zł 9. Zlecenia stałe: a) przyjęcie stałego zlecenia 10zł (opł.jednorazowa) b) realizacja zlecenia stałego 4 zł/szt. 10. Realizacja polecenia zapłaty (za każde polecenie) 3 zł (prowizja pobierana przez osobę realizującą zlecenia) 11. Odrzucenie polecenia zapłaty 3 zł 12. Wydanie blankietu czekowego 1zł/szt. 13. Potwierdzenie czeku 5 zł 14. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia 20 zł 15. Dokonanie blokady środków pod zabezpieczenie kredytu w innym 100 zł banku 16. Wyciąg z rachunku a) odbierany w placówce BS bez opłat b) wysyłany na adres korespondencyjny lub kolejny w miesiącu 5 zł c) duplikat wyciągu 5 zł d) załącznik do wyciągu (od każdej sztuki)z wyłączeniem potwierdzenia dyspozycji przelewu złożonego w Banku w formie papierowej) 1 zł 17. Sporządzenie historii rachunku, odpisu dokumentu (kserokopii) za każdą stronę formatu A-4 a) za rok bieżący 10 zł za każdy miesiąc b) za lata ubiegłe 20 zł za każdy miesiąc 18. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku 30 zł 19. Udzielenie informacji o rachunku na piśmie 50 zł 20. Realizacja tytułów egzekucyjnych opłata za każdy przelew - za całkowitą realizację 50 zł - za częściową realizację 0,5% min. 15 zł, max. 100 zł od kwoty przekazywanej

4 21. Sporządzenie lub zmiana pełnomocnictwa do istniejącego rachunku 10 zł 22. Udzielenie informacji o saldzie rachunku na podstawie umowy zawartej 5 zł (opłata jednorazowa) z klientem po podaniu hasła SYSTEM SMS BANKING 1. Uruchomienie usługi bez opłat 2. Wysłanie komunikatu tekstowego w formie SMS: a) informacja o stanie konta 0,30zł/szt. b) jednorazowe hasło do usługi Internet Banking 0,10zł/szt. SYSTEM HOME BANKING 1. Instalacja: a) instalacja jednostanowiskowa zgodnie z umową b) miesięczna opłata zgodnie z umową c) dodatkowa wizyta serwisowa na życzenie Klienta zgodnie z umową SYSTEM INTERNET BANKING 1. Udostępnienie usługi 20 zł 2. Korzystanie z usługi bez opłat 3. Odblokowanie usługi z winy użytkownika 10 zł 4. Za wydruk listy haseł 5 zł SYSTEM INTERNET BANKING DLA FIRM 1. Instalacja systemu Internet Banking: a) z kartą kryptograficzną 90 zł/szt. b) z e-tokenem 140 zł/szt. 2. Udostępnienie usługi wraz z czytnikiem kart kryptograficznych 180 zł/szt. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 3. Wpłata gotówki, przelew na rachunek lokaty bez opłat 4. Wypłata gotówki, przelew z rachunku lokaty bez opłat 5. Likwidacja rachunku bez opłat II. UDZIELANIE KREDYTÓW NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Za rozpatrzenie wniosku o kredyt: a) na pozarolniczą działalność gospodarczą 0,3%nie mniej niż 50 zł nie więcej niż 500zł 2. Prowizja od przyznanych kredytów: a) kredyty do 6 miesięcy 1,0-1,3% min.50 zł b) kredyty powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1,7-2,0% min.50 zł c) kredyty powyżej 1 roku 2,2-2,5% min.50 zł 3. Prowizja od udzielenia kredytu Dobra inwestycja a) kredyt do 5 lat 2% b) kredyt do 10 lat 2,5% c) kredyt do 15 lat 3% 4. Ulgi w spłacie należności bankowych (łącznie ze zmianą harmonogramu) a) odroczenie kredytu (od kwoty odroczonej) 0,5% nie mniej niż 100 zł b) inne ulgi w spłacie (od kwoty ulgi) 0,5% nie mniej niż 100 zł 5. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta: a)zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu 100 zł b) zmiana harmonogramu spłat na wniosek klienta 100 zł 6. Wydanie promesy o udzielenie kredytu 150 zł 7. Gwarancje i poręczenia (od kwoty gwarancji lub poręczenia): a) do 1 roku 2% b) od 1 roku do 3 lat 4% c) powyżej 3 lat 6%

5 8. Przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 4 zł 9. Opłata za wydanie oceny sytuacji finansowej na wniosek podmiotu 200 zł 10. Opłata za a wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia 100 zł 11. Hipoteki: a) sporządzenie wniosku o wpis 50 zł b) sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 50 zł c) częściowe zwolnienie z hipoteki 50 zł d) zmiany wpisów w hipotece 50 zł e) za wydruk wyciągu z Księgi Wieczystej 10 zł 12. Opłata za upomnienie lub inny monit wysłany na adres Klienta 50 zł 13. Opłata za sporządzenie odpisu umowy o kredyt 50 zł 14. Opłata od ustanowienia hipoteki: a) podatek od czynności cywilno-prawnej 0,1% sumy zabezpieczanej b) podatek od czynności cywilno-prawnej przy kwocie nieustalonej 19 zł Uchwała 37/ Sporządzenie umowy przewłaszczenia 30 zł 16. Sporządzenie umowy cesji 30 zł 17. Dokonanie rocznego monitoringu kredytobiorcy 50 zł III. KARTY PŁATNICZE Visa Business Debetowa 1. Wydanie karty do rachunku 20 zł 2. Wznowienie karty do rachunku 30 zł 3. Wydanie duplikatu karty 30 zł 4. Użytkowanie karty 6 zł/ miesięcznie 5. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez opłat 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 2% min 5 zł c) w bankomatach za granicą 3% min 10 zł d) w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min 10 zł e) w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min 10 zł 7. Wysyłka numeru PIN bez opłat 8. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 9. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 5 zł 11. Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych 1% IV. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM (firmy i osoby fizyczne) 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00EUR koszty BPS + 5 zł b) przelewy SEPA 2) koszty BPS + 6 zł c) przelewy regulowane 3) koszty BPS + 10 zł d) polecenie wypłaty 4) koszty BPS + 10 zł 2. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową. Nie pobiera się żadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA. 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BPS S.A. 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 75 zł + banków trzecich

6 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a) przelew SEPA 2) koszty BPS + 10 zł b) przelewy regulowane 3) koszty BPS + 20 zł c) polecenie wypłaty 4) Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7,w przypadku opcji kosztowej OUR 0,25% min. 20 zł max.300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 5) : a) w EUR, USD w trybie pilnym 100 zł b) w EUR, USD w trybie przyśpieszonym 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowania przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 6) a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej, 75 zł koszty banków trzecich b) przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 80 zł c) przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej. 100 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 9. Nadanie komunikatu SWIFT 10 zł 10. Opłata Non-STP 7) 30 zł 11. Za realizacje przekazu w obrocie dewizowym 20 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA, przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej ). 3) Przelew regulowany- jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA 4) Polecenie wypłaty - Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.4 b) i 4 c). 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 7) Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: Kodu BIC banku beneficjenta lub Numer rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 50 zł

7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE II) OSÓBY FIZYCZNE I ROLNICY I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH I ROLNIKÓW Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka POL- POL- POL-Konto RBR Konto Konto ROR, DLA JUNIOR MŁODYCH 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 6 zł miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach Banku 4. Przelewy : a) w formie papierowej na rachunki osób fizycznych w BS Ciechanowiec b) w formie papierowej na rachunki podmiotów gospodarczych w BS Ciechanowiec c) w formie papierowej na rachunki w innych bankach w systemie ELIXIR d) w formie elektronicznej (Internet banking) e) przekazywanie środków z rachunku przedsiębiorcy na rachunek ROR lub RBR tej samej osoby i odwrotnie (od każdego przeksięgowania) f) przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 7 zł POL- Konto EMERYT miesięcznie 0 zł* 0 zł 0 zł bez opłat bez opłat 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4 zł 0 zł 2,50 zł 2,50 zł 4 zł 4 zł 2,50 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0,50 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 10 zł 10 zł zł 4 zł zł g) przelew na rachunek w innych bankach w systemie SORBNET h) przelew składki indywidualnej na 1 zł/ za przelew ubezpieczenia na życie - złożenie zlecenia stałego 3 zł (opłata jednorazowa) 5. Wyciągi z rachunków: a) miesięczny odbierany w Oddziale lub wysyłany na adres korespondencyjny b) po każdej zmianie salda ( wysyłany lub odbierany osobiście) c) załącznik do wyciągu (z wyłączeniem dyspozycji przelewu złożonego w formie papierowej) od każdej sztuki 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł bez opłat bez opłat 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 6. Zlecenia stałe: a) przyjęcie stałego zlecenia 5zł (opłata jednorazowa) b) realizacja zlecenia stałego z RBR na rzecz Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka O/Białystok c) realizacja zlecenia stałego 3,50zł/szt. 7. Dokonanie blokady środków 20 zł 8. Za wydanie zaświadczenia o wysokości środków na rachunku lub numerze rachunku 9. Realizacja polecenia zapłaty (za każde polecenie) (prowizja pobierana przez osobę realizującą 2 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 3 zł

8 zlecenia) 10. Odrzucenie polecenia zapłaty 3 zł 11. Usługa Bankofon bez opłat 12. Telefoniczna usługa na hasło - 5 zł ustanowienie 13. Za realizację tytułów egzekucyjnych 0,3% nie mniej niż 30 zł 0,3% nie mniej niż 30 zł 0,3% nie mniej niż 30 zł 0,3% nie mniej niż 30 zł 0,3% nie mniej niż 30 zł 14. Zawiadomienie o przekroczeniu środków na rachunku 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 15. Wezwanie do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku 20 zł 21. Sporządzenie lub zmiana pełnomocnictwa do istniejącego rachunku 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł SYSTEM SMS BANKING 1. Uruchomienie usługi bez opłat 2. Wysłanie komunikatu tekstowego w formie SMS: a) informacja o stanie konta 0,30zł/szt. b) jednorazowe hasło do usługi Internet Banking 0,10zł/szt. SYSTEM INTERNET BANKING 1. System bankowości internetowej a) udostępnienie systemu 5 zł b) użytkowanie systemu bez opłat c) odblokowanie systemu z winy Użytkownika 5 zł d) za wydruk listy haseł 5 zł USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Karty płatnicze Visa Classic Debetowa/ VISA paywave /MasterCard paypass VISA debetowa JUNIOR VISA debetowa SENIOR 1. Wydanie karty Posiadaczowi/Pełnomocnikowi 0 zł 0 zł 0 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10 zł 10 zł 10 zł 3. Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 4. Wznowienie karty 20 zł 10 zł 15 zł 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty 2,50 zł 2 zł 2,50 zł 6. Niezwrócenie karty przez posiadacza na żądanie Banku 10 zł 10 zł 10 zł 7. Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w kraju bez opłat w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat we wskazanych kasach zrzeszenia Banku BPS S.A. 05% min. 3 zł 8. Wypłata gotówki: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat w pozostałych bankomatach w kraju 4,50 zł w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% min. 10 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą, od kwoty 2% min. 10 zł wypłaty w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 10. Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 11. Zmiana limitu karty 5 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 8 zł Użytkownika *0 zł za prowadzenie konta, gdy rodzic posiada rachunek w Banku, w przeciwnym razie 2 zł miesięcznie

9 RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I OSZCZĘDNOŚCIOWE LOKATY TERMINOWE POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Wydanie książeczki do rachunku płatnego na każde żądanie 10 zł 2. Wydanie książeczki terminowej jednowkładowej 5 zł 3. Wydanie książeczki terminowej wielowkładowej 15 zł 4. Zgłoszenie utraty książeczki i zastrzeżenie 20 zł 5. Umorzenie utraconej książeczki 20 zł 6. Przepisanie praw - cesja 30 zł 7. Ustalenie numeru książeczki 20 zł 8. Złożenie dyspozycji zapisu na wypadek śmierci 30 zł 9. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 50 zł RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-IKE 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) bez opłat 3. System bankowości internetowej a) udostępnienie systemu 5 zł b) użytkowanie systemu bez opłat c) odblokowanie systemu z winy Użytkownika 5 zł d) za wydruk listy haseł 5 zł 4. Usługa SMS Banking - 1 SMS 0,30 zł RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku 0,4 % nie mniej niż 4 zł 5. Przelewy: a) na rachunki osób fizycznych w BS Ciechanowiec bez opłat b) na rachunki podmiotów gospodarczych w BS Ciechanowiec 2,50 zł c) na rachunki w innych bankach 3,50 zł 6. Wyciągi z rachunków: a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek bez opłat b) załącznik do wyciągu ( z wyłączeniem dyspozycji przelewu złożonego w formie 1 zł papierowej) od każdej sztuki 7. Wydanie blankietów czekowych 1zł/szt. 8. Potwierdzenie czeku 5 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 10. Dokonanie blokady środków 20 zł 11. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 20 zł 12. Likwidacja rachunku bez opłat

10 II. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,3% nie mniej niż 50 zł nie więcej niż 500zł 2. Opłata za rozpatrzenie wniosku od kredytów konsumenckich do kwoty 800 zł nie pobiera się 3. Prowizja od udzielenia kredytu 2-3% nie mniej niż 50 zł 4. Prowizja od udzielenia kredytu konsumenckiego do kwoty 800 zł 50 zł 5. Prowizja od udzielenia Kredytu na spłatę kredytów 2% 6. Prowizja od udzielenia kredytu mieszkaniowego: a) do kwoty zł 2-3% b) powyżej kwoty zł 1,7% 7. Prowizje od ulg w spłacie należności a) odroczenie spłaty kredytu 0,5% nie mniej niż 50 zł b) inne ulgi w spłacie (od kwoty ulgi) 0,5% nie mniej niż 50 zł 8. Przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 4 zł 9. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta 50 zł 10. Za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia 50 zł 11. Za sporządzenie wniosku o wpis i wykreślenie hipoteki oraz zmian w hipotece 50 zł 12. Za wydruk wyciągu z Księgi Wieczystej 10 zł 13. Za sporządzenie odpisu umowy o kredyt 50 zł 14. Za wysłany monit lub upomnienie 30 zł 15. Sporządzenie umowy przewłaszczenia 30 zł 16. Sporządzenie umowy cesji 30 zł 17. Wydanie promesy 50 zł KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Prowizja za udzielenie kredytu 2% min. 100 zł III. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: a) kredyty preferencyjne nie pobiera się 0,3% nie mniej niż 30 zł nie a) kredyty PROW więcej niż 500zł b) pozostałe kredyty 0,3% nie mniej niż 50 zł nie więcej niż 500 zł d) od wszystkich wniosków kredytowych z decyzją negatywną nie pobiera się opłaty 2. Prowizje od przyznanych kredytów: a) preferencyjnych zgodnie z warunkami b) obrotowych klęskowych-preferencyjnych ARiMR c) pozostałych (w tym PROW): - z okresem spłaty do 6 miesięcy 1,0-1,3% nie mniej niż 30 zł - z okresem spłaty od 6 miesięcy do 1 roku 1,7-2,0% nie mniej niż 30 zł - z okresem spłaty powyżej 1 roku 2,2-2,5% nie mniej niż 30 zł 3. Prowizja od Rolniczego kredytu na fakturę - z okresem spłaty do 3 miesięcy 4% - z okresem spłaty do 6 miesięcy 6% - z okresem spłaty do 12 miesięcy 8% 4. Prowizja od Kredytu rolniczego na inwestycje 1,5% 5. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania dotyczy kredytów preferencyjnych i Kredytu rolniczego na inwestycje Uwaga! Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na ostatni dzień kwartału 0,15% nie mniej niż 10 zł

11 kalendarzowego, płatna do 15 dnia kolejnego miesiąca. Prowizji nie pobiera się za kwartał, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych od r. 6. Przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 4 zł. Od udzielonych gwarancji i poręczeń a) do 1 roku 2% b) od 1 roku do 3 lat 4% c) powyżej 3 lat 6% 8. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta: a)zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu 100 zł b) zmiana harmonogramu spłat na wniosek klienta 100 zł 9. Prowizje od ulg w spłacie kredytu (łącznie ze zmianą harmonogramu) a) odroczenie spłaty kredytu (od kwoty odroczenia) 0,5% nie mniej niż 50 zł b) inne ulgi w spłacie (od kwoty ulgi) 0,5% nie mniej niż 50 zł 10. Za wydanie oceny sytuacji finansowej na wniosek klienta 100 zł 11. Za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia 50 zł 12. Za sporządzenie wniosku o wpis i wykreślenie hipoteki oraz zmian w 50 zł hipotece 13. Za wydruk wyciągu z Księgi Wieczystej 10 zł 14. Za sporządzenie odpisu umowy o kredyt 50 zł 15. Za wysłany monit lub upomnienie 30 zł 16. Wyrażenie zgody na przejęcie długu (w przypadku przejęcia 100 zł gospodarstwa) 17. Sporządzenie umowy przewłaszczenia 30 zł 18. Sporządzenie umowy cesji praw 30 zł 19. Wydanie promesy o udzieleniu kredytu 100 zł 20. Dokonanie rocznego monitoringu kredytobiorcy ( poziom zadłużenia zł i więcej) do końca każdego roku 50 zł IV. KREDYTY MRcsk (z częściową spłatą kapitału) 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego Zgodnie z warunkami ARiMR 2. Prowizja za udzielenie kredytu 1,85%

12 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE III) OBRÓT DEWIZOWY RACHUNKI WALUTOWE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka 1. Obsługa rachunku walutowego bieżącego a) otwarcie rachunku 25 zł b) otwarcie rachunku bez dokonania wpłaty 40 zł c) prowadzenie rachunku 25 zł miesięcznie d) zmiana Karty wzorów podpisów 25 zł e) sporządzenie pełnomocnictwa do rachunku 10 zł f) wyciąg z rachunku - odbierany w Placówce Banku bezpłatnie - wysyłany na adres korespondencyjny 5 zł - duplikat wyciągu 3 zł - załącznik do wyciągu (od każdej sztuki) z wyłączeniem potwierdzenia dyspozycji przelewu złożonego w Banku 0,50 zł g) wypłaty gotówkowe z rachunku oraz awizowanie i nieodebranie w wyznaczonym terminie 0,3% x kurs średni waluty h) likwidacja rachunku walutowego przed upływem 90 dni od jego otwarcia 30 zł 2. Obsługa rachunku walutowego a vista a) otwarcie rachunku bez opłat b) prowadzenie rachunku bez opłat c) wypłata lub wpłata na rachunek bez opłat d) otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty 20 zł e) sporządzenie pełnomocnictwa do rachunku 10 zł f) wyciąg z rachunku - miesięczny odbierany w Placówce Banku bez opłat - wysyłany na adres korespondencyjny po każdej zmianie salda 5 zł - duplikat wyciągu 3 zł g) likwidacja rachunku walutowego a vista przed upływem 90 dni od jego otwarcia 20 zł 3. Obsługa rachunków lokat terminowych a) otwarcie rachunku bez opłat b) wypłata lub wpłata na rachunek bez opłat c) wydanie wyciągu bez opłat d) likwidacja rachunku lokaty przed upływem 14 dni od jej otwarcia 30 zł 4. Przyjęcie zapisu na wypadek śmierci 20 zł 5. Realizacja dyspozycji zapisu 20 zł 6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20 zł 7. Blokada środków na rachunku dewizowym 20 zł 8. Skup-sprzedaż walut bez opłat 10. Wydanie zaświadczenia upoważniającego do wywozu środków za granicę 20 zł 11. Informacja o rachunku na piśmie 20 zł 12. Realizacja przelewu na rachunek walutowy lub złotowy w BS bez opłat 13. Nieodebranie awizowanej wypłaty z rachunku a vista i lokaty terminowej w wyznaczonym terminie 0,3% x kurs średni waluty 14. Likwidacja rachunku bez opłat

13 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE IV) INNE INNE USŁUGI BANKOWE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka - wpłaty na rachunki w innych bankach 0,5% nie mniej 1. niż 4 zł - wpłaty w kwotach nie przekraczających 5 zł 1,50 zł 2. Wpłaty na rachunek ZUS/KRUS 0,5% nie mniej niż 4 zł 3. Przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 4 zł 4. Wpłaty za energię dla Zakładu Energetycznego Białystok SA 2,50 zł/1 wpłata 5. Wpłaty za rachunek telefoniczny (dowolnego operatora sieci komórkowej i 2,40 zł /1 wpłata stacjonarnej) 6. Wypłaty z konta zleceń do wypłaty 0,5% nie mniej niż 5 zł 7. Inne usługi finansowo-rozliczeniowe wspomagające 100 zł miesięcznie 8. Wpłaty na rachunek Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. Białystok 1,20 zł/1 wpłata 9. Wpłaty na rachunek Gminnej Spółki Wodnej PŁONKA dokonywane przez 1,50 zł/ 1 wpłata członka spółki - rolnika 10. Za przyjęcie i przechowywanie depozytu (opłata pobierana raz w roku) 5 zł netto/ miesięcznie 11. Za najem skrytek bankowych a) dziennie do 30 dni 1 zł b) miesięcznie 12 zł c) rocznie 100 zł 12. Za portfel do wrzutni oraz klucze do a) drzwiczek walutowych 10 zł b) za czynności nietypowe 25 zł

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo