Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia r. Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Zmiany naniesione kolorem zielonym obowiązują od r. Zmiany naniesione kolorem niebieskim obowiązują od r. Zmiany naniesione kolorem czerwonym obowiązują od r. Ciechanowiec, 2015

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z tabelą prowizji i opłat. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 4. Stawki prowizji od udzielanych kredytów mogą być negocjowane. Wysokość stawki negocjowanej ustala Zarząd BS biorąc pod uwagę: kwotę kredytu, obroty na rachunku bieżącym kredytobiorcy, powiązanie klienta z BS, gwarancję zwrotu kredytu, warunki przetargu. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a. wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w BS, b. wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Tabela nie przewiduje inaczej. c. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS (np. z tytułu najmu lokalu BS, dostaw robót i usług oraz wpłat na rzecz dostawców usług BS), d. wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. e. rachunków PKZP, SKO, a vista. 6. Zarząd Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu i Dyrektorzy Oddziałów posiadają kompetencje do pertraktacji wysokości prowizji i opłat. 7. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust 1 pkt. 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielenia informacji innym bankom oraz - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust 1 pkt. 1 Prawa bankowego). 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 9. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (poza wyjątkami określonymi Ustawą o Kredycie Konsumenckim). 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli opłat i prowizji Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu lub Dyrektor Oddziału może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 11. Tabela prowizji i opłat (wraz ze wszystkimi zmianami) ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Banku.

3 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I) KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIĘŻĄCY I POMOCNICZY W PLN 1. Otwarcie rachunku bieżącego /pomocniczego jednorazowo 25 zł 2. Prowadzenie rachunku (bieżącego, pomocniczego, dodatkowego) - 25 zł miesięcznie 3. Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta 25 zł 4. Zmiana Karty wzorów podpisów 25 zł 5. Likwidacja rachunku 25 zł 6. Wpłata gotówkowa bez opłat 7. Wypłata gotówkowa 0,4% nie mniej niż 4 zł 8. Przelew na rachunek: a) w innych bankach w systemie ELIXIR - w formie papierowej 4 zł - w formie elektronicznej (Home banking) 3 zł - w formie elektronicznej (Internet banking) 1 zł b) w BS Ciechanowiec (przelewy wewnętrzne) - w formie papierowej 4 zł - w formie elektronicznej (Home banking) 3 zł c) przekazywanie środków z rachunku przedsiębiorcy na rachunek ROR 10 zł lub RBR tej samej osoby i odwrotnie (od każdego przeksięgowania) d) przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w 4 zł systemie ELIXIR e) przelew na rachunek w innych bankach w systemie SORBNET 30 zł 9. Zlecenia stałe: a) przyjęcie stałego zlecenia 10zł (opł.jednorazowa) b) realizacja zlecenia stałego 4 zł/szt. 10. Realizacja polecenia zapłaty (za każde polecenie) 3 zł (prowizja pobierana przez osobę realizującą zlecenia) 11. Odrzucenie polecenia zapłaty 3 zł 12. Wydanie blankietu czekowego 1zł/szt. 13. Potwierdzenie czeku 5 zł 14. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia 20 zł 15. Dokonanie blokady środków pod zabezpieczenie kredytu w innym 100 zł banku 16. Wyciąg z rachunku a) odbierany w placówce BS bez opłat b) wysyłany na adres korespondencyjny lub kolejny w miesiącu 5 zł c) duplikat wyciągu 5 zł d) załącznik do wyciągu (od każdej sztuki)z wyłączeniem potwierdzenia dyspozycji przelewu złożonego w Banku w formie papierowej) 1 zł 17. Sporządzenie historii rachunku, odpisu dokumentu (kserokopii) za każdą stronę formatu A-4 a) za rok bieżący 10 zł za każdy miesiąc b) za lata ubiegłe 20 zł za każdy miesiąc 18. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku 30 zł 19. Udzielenie informacji o rachunku na piśmie 50 zł 20. Realizacja tytułów egzekucyjnych opłata za każdy przelew - za całkowitą realizację 50 zł - za częściową realizację 0,5% min. 15 zł, max. 100 zł od kwoty przekazywanej

4 21. Sporządzenie lub zmiana pełnomocnictwa do istniejącego rachunku 10 zł 22. Udzielenie informacji o saldzie rachunku na podstawie umowy zawartej 5 zł (opłata jednorazowa) z klientem po podaniu hasła SYSTEM SMS BANKING 1. Uruchomienie usługi bez opłat 2. Wysłanie komunikatu tekstowego w formie SMS: a) informacja o stanie konta 0,30zł/szt. b) jednorazowe hasło do usługi Internet Banking 0,10zł/szt. SYSTEM HOME BANKING 1. Instalacja: a) instalacja jednostanowiskowa zgodnie z umową b) miesięczna opłata zgodnie z umową c) dodatkowa wizyta serwisowa na życzenie Klienta zgodnie z umową SYSTEM INTERNET BANKING 1. Udostępnienie usługi 20 zł 2. Korzystanie z usługi bez opłat 3. Odblokowanie usługi z winy użytkownika 10 zł 4. Za wydruk listy haseł 5 zł SYSTEM INTERNET BANKING DLA FIRM 1. Instalacja systemu Internet Banking: a) z kartą kryptograficzną 90 zł/szt. b) z e-tokenem 140 zł/szt. 2. Udostępnienie usługi wraz z czytnikiem kart kryptograficznych 180 zł/szt. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 3. Wpłata gotówki, przelew na rachunek lokaty bez opłat 4. Wypłata gotówki, przelew z rachunku lokaty bez opłat 5. Likwidacja rachunku bez opłat II. UDZIELANIE KREDYTÓW NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Za rozpatrzenie wniosku o kredyt: a) na pozarolniczą działalność gospodarczą 0,3%nie mniej niż 50 zł nie więcej niż 500zł 2. Prowizja od przyznanych kredytów: a) kredyty do 6 miesięcy 1,0-1,3% min.50 zł b) kredyty powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1,7-2,0% min.50 zł c) kredyty powyżej 1 roku 2,2-2,5% min.50 zł 3. Prowizja od udzielenia kredytu Dobra inwestycja a) kredyt do 5 lat 2% b) kredyt do 10 lat 2,5% c) kredyt do 15 lat 3% 4. Ulgi w spłacie należności bankowych (łącznie ze zmianą harmonogramu) a) odroczenie kredytu (od kwoty odroczonej) 0,5% nie mniej niż 100 zł b) inne ulgi w spłacie (od kwoty ulgi) 0,5% nie mniej niż 100 zł 5. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta: a)zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu 100 zł b) zmiana harmonogramu spłat na wniosek klienta 100 zł 6. Wydanie promesy o udzielenie kredytu 150 zł 7. Gwarancje i poręczenia (od kwoty gwarancji lub poręczenia): a) do 1 roku 2% b) od 1 roku do 3 lat 4% c) powyżej 3 lat 6%

5 8. Przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 4 zł 9. Opłata za wydanie oceny sytuacji finansowej na wniosek podmiotu 200 zł 10. Opłata za a wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia 100 zł 11. Hipoteki: a) sporządzenie wniosku o wpis 50 zł b) sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 50 zł c) częściowe zwolnienie z hipoteki 50 zł d) zmiany wpisów w hipotece 50 zł e) za wydruk wyciągu z Księgi Wieczystej 10 zł 12. Opłata za upomnienie lub inny monit wysłany na adres Klienta 50 zł 13. Opłata za sporządzenie odpisu umowy o kredyt 50 zł 14. Opłata od ustanowienia hipoteki: a) podatek od czynności cywilno-prawnej 0,1% sumy zabezpieczanej b) podatek od czynności cywilno-prawnej przy kwocie nieustalonej 19 zł Uchwała 37/ Sporządzenie umowy przewłaszczenia 30 zł 16. Sporządzenie umowy cesji 30 zł 17. Dokonanie rocznego monitoringu kredytobiorcy 50 zł III. KARTY PŁATNICZE Visa Business Debetowa 1. Wydanie karty do rachunku 20 zł 2. Wznowienie karty do rachunku 30 zł 3. Wydanie duplikatu karty 30 zł 4. Użytkowanie karty 6 zł/ miesięcznie 5. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez opłat 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 2% min 5 zł c) w bankomatach za granicą 3% min 10 zł d) w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min 10 zł e) w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min 10 zł 7. Wysyłka numeru PIN bez opłat 8. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 9. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 5 zł 11. Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych 1% IV. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM (firmy i osoby fizyczne) 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00EUR koszty BPS + 5 zł b) przelewy SEPA 2) koszty BPS + 6 zł c) przelewy regulowane 3) koszty BPS + 10 zł d) polecenie wypłaty 4) koszty BPS + 10 zł 2. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową. Nie pobiera się żadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA. 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BPS S.A. 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 75 zł + banków trzecich

6 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a) przelew SEPA 2) koszty BPS + 10 zł b) przelewy regulowane 3) koszty BPS + 20 zł c) polecenie wypłaty 4) Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7,w przypadku opcji kosztowej OUR 0,25% min. 20 zł max.300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 5) : a) w EUR, USD w trybie pilnym 100 zł b) w EUR, USD w trybie przyśpieszonym 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowania przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 6) a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej, 75 zł koszty banków trzecich b) przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 80 zł c) przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej. 100 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 9. Nadanie komunikatu SWIFT 10 zł 10. Opłata Non-STP 7) 30 zł 11. Za realizacje przekazu w obrocie dewizowym 20 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA, przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej ). 3) Przelew regulowany- jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR, kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA 4) Polecenie wypłaty - Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.4 b) i 4 c). 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 7) Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: Kodu BIC banku beneficjenta lub Numer rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 50 zł

7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE II) OSÓBY FIZYCZNE I ROLNICY I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH I ROLNIKÓW Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka POL- POL- POL-Konto RBR Konto Konto ROR, DLA JUNIOR MŁODYCH 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 6 zł miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach Banku 4. Przelewy : a) w formie papierowej na rachunki osób fizycznych w BS Ciechanowiec b) w formie papierowej na rachunki podmiotów gospodarczych w BS Ciechanowiec c) w formie papierowej na rachunki w innych bankach w systemie ELIXIR d) w formie elektronicznej (Internet banking) e) przekazywanie środków z rachunku przedsiębiorcy na rachunek ROR lub RBR tej samej osoby i odwrotnie (od każdego przeksięgowania) f) przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 7 zł POL- Konto EMERYT miesięcznie 0 zł* 0 zł 0 zł bez opłat bez opłat 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4 zł 0 zł 2,50 zł 2,50 zł 4 zł 4 zł 2,50 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0,50 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 10 zł 10 zł zł 4 zł zł g) przelew na rachunek w innych bankach w systemie SORBNET h) przelew składki indywidualnej na 1 zł/ za przelew ubezpieczenia na życie - złożenie zlecenia stałego 3 zł (opłata jednorazowa) 5. Wyciągi z rachunków: a) miesięczny odbierany w Oddziale lub wysyłany na adres korespondencyjny b) po każdej zmianie salda ( wysyłany lub odbierany osobiście) c) załącznik do wyciągu (z wyłączeniem dyspozycji przelewu złożonego w formie papierowej) od każdej sztuki 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł bez opłat bez opłat 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 6. Zlecenia stałe: a) przyjęcie stałego zlecenia 5zł (opłata jednorazowa) b) realizacja zlecenia stałego z RBR na rzecz Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka O/Białystok c) realizacja zlecenia stałego 3,50zł/szt. 7. Dokonanie blokady środków 20 zł 8. Za wydanie zaświadczenia o wysokości środków na rachunku lub numerze rachunku 9. Realizacja polecenia zapłaty (za każde polecenie) (prowizja pobierana przez osobę realizującą 2 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 3 zł

8 zlecenia) 10. Odrzucenie polecenia zapłaty 3 zł 11. Usługa Bankofon bez opłat 12. Telefoniczna usługa na hasło - 5 zł ustanowienie 13. Za realizację tytułów egzekucyjnych 0,3% nie mniej niż 30 zł 0,3% nie mniej niż 30 zł 0,3% nie mniej niż 30 zł 0,3% nie mniej niż 30 zł 0,3% nie mniej niż 30 zł 14. Zawiadomienie o przekroczeniu środków na rachunku 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 15. Wezwanie do spłaty niedopuszczalnego debetu w rachunku 20 zł 21. Sporządzenie lub zmiana pełnomocnictwa do istniejącego rachunku 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł SYSTEM SMS BANKING 1. Uruchomienie usługi bez opłat 2. Wysłanie komunikatu tekstowego w formie SMS: a) informacja o stanie konta 0,30zł/szt. b) jednorazowe hasło do usługi Internet Banking 0,10zł/szt. SYSTEM INTERNET BANKING 1. System bankowości internetowej a) udostępnienie systemu 5 zł b) użytkowanie systemu bez opłat c) odblokowanie systemu z winy Użytkownika 5 zł d) za wydruk listy haseł 5 zł USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Karty płatnicze Visa Classic Debetowa/ VISA paywave /MasterCard paypass VISA debetowa JUNIOR VISA debetowa SENIOR 1. Wydanie karty Posiadaczowi/Pełnomocnikowi 0 zł 0 zł 0 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10 zł 10 zł 10 zł 3. Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 4. Wznowienie karty 20 zł 10 zł 15 zł 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty 2,50 zł 2 zł 2,50 zł 6. Niezwrócenie karty przez posiadacza na żądanie Banku 10 zł 10 zł 10 zł 7. Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w kraju bez opłat w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat we wskazanych kasach zrzeszenia Banku BPS S.A. 05% min. 3 zł 8. Wypłata gotówki: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat w pozostałych bankomatach w kraju 4,50 zł w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% min. 10 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą, od kwoty 2% min. 10 zł wypłaty w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 10. Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 11. Zmiana limitu karty 5 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 8 zł Użytkownika *0 zł za prowadzenie konta, gdy rodzic posiada rachunek w Banku, w przeciwnym razie 2 zł miesięcznie

9 RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I OSZCZĘDNOŚCIOWE LOKATY TERMINOWE POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Wydanie książeczki do rachunku płatnego na każde żądanie 10 zł 2. Wydanie książeczki terminowej jednowkładowej 5 zł 3. Wydanie książeczki terminowej wielowkładowej 15 zł 4. Zgłoszenie utraty książeczki i zastrzeżenie 20 zł 5. Umorzenie utraconej książeczki 20 zł 6. Przepisanie praw - cesja 30 zł 7. Ustalenie numeru książeczki 20 zł 8. Złożenie dyspozycji zapisu na wypadek śmierci 30 zł 9. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 50 zł RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-IKE 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) bez opłat 3. System bankowości internetowej a) udostępnienie systemu 5 zł b) użytkowanie systemu bez opłat c) odblokowanie systemu z winy Użytkownika 5 zł d) za wydruk listy haseł 5 zł 4. Usługa SMS Banking - 1 SMS 0,30 zł RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku 0,4 % nie mniej niż 4 zł 5. Przelewy: a) na rachunki osób fizycznych w BS Ciechanowiec bez opłat b) na rachunki podmiotów gospodarczych w BS Ciechanowiec 2,50 zł c) na rachunki w innych bankach 3,50 zł 6. Wyciągi z rachunków: a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek bez opłat b) załącznik do wyciągu ( z wyłączeniem dyspozycji przelewu złożonego w formie 1 zł papierowej) od każdej sztuki 7. Wydanie blankietów czekowych 1zł/szt. 8. Potwierdzenie czeku 5 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 10. Dokonanie blokady środków 20 zł 11. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 20 zł 12. Likwidacja rachunku bez opłat

10 II. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,3% nie mniej niż 50 zł nie więcej niż 500zł 2. Opłata za rozpatrzenie wniosku od kredytów konsumenckich do kwoty 800 zł nie pobiera się 3. Prowizja od udzielenia kredytu 2-3% nie mniej niż 50 zł 4. Prowizja od udzielenia kredytu konsumenckiego do kwoty 800 zł 50 zł 5. Prowizja od udzielenia Kredytu na spłatę kredytów 2% 6. Prowizja od udzielenia kredytu mieszkaniowego: a) do kwoty zł 2-3% b) powyżej kwoty zł 1,7% 7. Prowizje od ulg w spłacie należności a) odroczenie spłaty kredytu 0,5% nie mniej niż 50 zł b) inne ulgi w spłacie (od kwoty ulgi) 0,5% nie mniej niż 50 zł 8. Przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 4 zł 9. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta 50 zł 10. Za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia 50 zł 11. Za sporządzenie wniosku o wpis i wykreślenie hipoteki oraz zmian w hipotece 50 zł 12. Za wydruk wyciągu z Księgi Wieczystej 10 zł 13. Za sporządzenie odpisu umowy o kredyt 50 zł 14. Za wysłany monit lub upomnienie 30 zł 15. Sporządzenie umowy przewłaszczenia 30 zł 16. Sporządzenie umowy cesji 30 zł 17. Wydanie promesy 50 zł KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Prowizja za udzielenie kredytu 2% min. 100 zł III. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: a) kredyty preferencyjne nie pobiera się 0,3% nie mniej niż 30 zł nie a) kredyty PROW więcej niż 500zł b) pozostałe kredyty 0,3% nie mniej niż 50 zł nie więcej niż 500 zł d) od wszystkich wniosków kredytowych z decyzją negatywną nie pobiera się opłaty 2. Prowizje od przyznanych kredytów: a) preferencyjnych zgodnie z warunkami b) obrotowych klęskowych-preferencyjnych ARiMR c) pozostałych (w tym PROW): - z okresem spłaty do 6 miesięcy 1,0-1,3% nie mniej niż 30 zł - z okresem spłaty od 6 miesięcy do 1 roku 1,7-2,0% nie mniej niż 30 zł - z okresem spłaty powyżej 1 roku 2,2-2,5% nie mniej niż 30 zł 3. Prowizja od Rolniczego kredytu na fakturę - z okresem spłaty do 3 miesięcy 4% - z okresem spłaty do 6 miesięcy 6% - z okresem spłaty do 12 miesięcy 8% 4. Prowizja od Kredytu rolniczego na inwestycje 1,5% 5. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania dotyczy kredytów preferencyjnych i Kredytu rolniczego na inwestycje Uwaga! Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na ostatni dzień kwartału 0,15% nie mniej niż 10 zł

11 kalendarzowego, płatna do 15 dnia kolejnego miesiąca. Prowizji nie pobiera się za kwartał, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych od r. 6. Przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 4 zł. Od udzielonych gwarancji i poręczeń a) do 1 roku 2% b) od 1 roku do 3 lat 4% c) powyżej 3 lat 6% 8. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta: a)zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu 100 zł b) zmiana harmonogramu spłat na wniosek klienta 100 zł 9. Prowizje od ulg w spłacie kredytu (łącznie ze zmianą harmonogramu) a) odroczenie spłaty kredytu (od kwoty odroczenia) 0,5% nie mniej niż 50 zł b) inne ulgi w spłacie (od kwoty ulgi) 0,5% nie mniej niż 50 zł 10. Za wydanie oceny sytuacji finansowej na wniosek klienta 100 zł 11. Za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia 50 zł 12. Za sporządzenie wniosku o wpis i wykreślenie hipoteki oraz zmian w 50 zł hipotece 13. Za wydruk wyciągu z Księgi Wieczystej 10 zł 14. Za sporządzenie odpisu umowy o kredyt 50 zł 15. Za wysłany monit lub upomnienie 30 zł 16. Wyrażenie zgody na przejęcie długu (w przypadku przejęcia 100 zł gospodarstwa) 17. Sporządzenie umowy przewłaszczenia 30 zł 18. Sporządzenie umowy cesji praw 30 zł 19. Wydanie promesy o udzieleniu kredytu 100 zł 20. Dokonanie rocznego monitoringu kredytobiorcy ( poziom zadłużenia zł i więcej) do końca każdego roku 50 zł IV. KREDYTY MRcsk (z częściową spłatą kapitału) 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego Zgodnie z warunkami ARiMR 2. Prowizja za udzielenie kredytu 1,85%

12 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE III) OBRÓT DEWIZOWY RACHUNKI WALUTOWE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka 1. Obsługa rachunku walutowego bieżącego a) otwarcie rachunku 25 zł b) otwarcie rachunku bez dokonania wpłaty 40 zł c) prowadzenie rachunku 25 zł miesięcznie d) zmiana Karty wzorów podpisów 25 zł e) sporządzenie pełnomocnictwa do rachunku 10 zł f) wyciąg z rachunku - odbierany w Placówce Banku bezpłatnie - wysyłany na adres korespondencyjny 5 zł - duplikat wyciągu 3 zł - załącznik do wyciągu (od każdej sztuki) z wyłączeniem potwierdzenia dyspozycji przelewu złożonego w Banku 0,50 zł g) wypłaty gotówkowe z rachunku oraz awizowanie i nieodebranie w wyznaczonym terminie 0,3% x kurs średni waluty h) likwidacja rachunku walutowego przed upływem 90 dni od jego otwarcia 30 zł 2. Obsługa rachunku walutowego a vista a) otwarcie rachunku bez opłat b) prowadzenie rachunku bez opłat c) wypłata lub wpłata na rachunek bez opłat d) otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty 20 zł e) sporządzenie pełnomocnictwa do rachunku 10 zł f) wyciąg z rachunku - miesięczny odbierany w Placówce Banku bez opłat - wysyłany na adres korespondencyjny po każdej zmianie salda 5 zł - duplikat wyciągu 3 zł g) likwidacja rachunku walutowego a vista przed upływem 90 dni od jego otwarcia 20 zł 3. Obsługa rachunków lokat terminowych a) otwarcie rachunku bez opłat b) wypłata lub wpłata na rachunek bez opłat c) wydanie wyciągu bez opłat d) likwidacja rachunku lokaty przed upływem 14 dni od jej otwarcia 30 zł 4. Przyjęcie zapisu na wypadek śmierci 20 zł 5. Realizacja dyspozycji zapisu 20 zł 6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20 zł 7. Blokada środków na rachunku dewizowym 20 zł 8. Skup-sprzedaż walut bez opłat 10. Wydanie zaświadczenia upoważniającego do wywozu środków za granicę 20 zł 11. Informacja o rachunku na piśmie 20 zł 12. Realizacja przelewu na rachunek walutowy lub złotowy w BS bez opłat 13. Nieodebranie awizowanej wypłaty z rachunku a vista i lokaty terminowej w wyznaczonym terminie 0,3% x kurs średni waluty 14. Likwidacja rachunku bez opłat

13 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE IV) INNE INNE USŁUGI BANKOWE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Stawka - wpłaty na rachunki w innych bankach 0,5% nie mniej 1. niż 4 zł - wpłaty w kwotach nie przekraczających 5 zł 1,50 zł 2. Wpłaty na rachunek ZUS/KRUS 0,5% nie mniej niż 4 zł 3. Przelew z rachunku kredytowego na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 4 zł 4. Wpłaty za energię dla Zakładu Energetycznego Białystok SA 2,50 zł/1 wpłata 5. Wpłaty za rachunek telefoniczny (dowolnego operatora sieci komórkowej i 2,40 zł /1 wpłata stacjonarnej) 6. Wypłaty z konta zleceń do wypłaty 0,5% nie mniej niż 5 zł 7. Inne usługi finansowo-rozliczeniowe wspomagające 100 zł miesięcznie 8. Wpłaty na rachunek Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. Białystok 1,20 zł/1 wpłata 9. Wpłaty na rachunek Gminnej Spółki Wodnej PŁONKA dokonywane przez 1,50 zł/ 1 wpłata członka spółki - rolnika 10. Za przyjęcie i przechowywanie depozytu (opłata pobierana raz w roku) 5 zł netto/ miesięcznie 11. Za najem skrytek bankowych a) dziennie do 30 dni 1 zł b) miesięcznie 12 zł c) rocznie 100 zł 12. Za portfel do wrzutni oraz klucze do a) drzwiczek walutowych 10 zł b) za czynności nietypowe 25 zł

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu

Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Załącznik do Uchwały Nr 72/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia 30.08.2017 r. Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu obowiązuje od 01.09.2017r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/2013 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 18.09.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo