Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Bank Spółdzielczy może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 14. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności. 5. Zarząd Banku Spółdzielczego na wniosek klienta może ustalić odmienne stawki prowizji i opłat. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 1 2

2 Załącznik nr 1 do umowy o prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Iłowej rachunków bankowych w złotych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 2 b) pomocniczego. 20,00 zł c) dla rolników indywidualnych /dopłaty bezpośrednie/ 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego 2 b) pomocniczego. 20,00 zł c) dla rolników indywidualnych /dopłaty bezpośrednie/ - nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty po 15 dniu miesiąca, 3. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego na działalność gosp./ rolników indywidualnych - od wypłat gotówkowych powyżej 20 tys. zł bez awizowania przynajmniej na 1 dzień przed wypłatą pobiera się prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej 20 tys. zł. -w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. -dotyczy klientów nie posiadających blankiety czekowe. 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów na rachunek innego banku krajowego lub w formie wypłaty gotówki w kasie. - za wpływ bieżący nie uznaje się wpływu środków z tytułu umów między klientem a Bankiem Spółdzielczym, których efektem jest uznanie rachunku bieżącego klienta np.: z tytułu udzielonego kredytu, zapadłych lokat, opłata jest niezależna od opłat pobieranych za przelewy lub wypłatę, 1,00 zł 0,10 % min. 3,00 zł max. 200,00 zł 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 7.1. W Banku Spółdzielczym 2,00 zł 7.2. W innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR, 3,50 zł b) w systemie SORBNET. 30,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 8. Wypisanie polecenia przelewu przez pracownika banku na życzenie właściciela rachunku 2,00 zł 9. Administrowanie przelewami bez pokrycia - za każdy przelew. 2,00 zł 10. Wydanie czeków - za jeden czek. 1,00 zł 11. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 10,00 zł 12. Inkaso czeku. 30,00 zł 13. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 14. Realizacja zlecenia stałego. opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera 3,50 zł się dodatkowej opłaty za przelew. 15. Rejestracja polecenia zapłaty 4,00 zł 16. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. opłata pobierana z rachunku dłużnika. 2,00 zł 17. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 6,00 zł 18. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: 19. Wyciąg z rachunku bankowego: Odbierany w Banku Spółdzielczym, Wysyłany przez Bank Spółdzielczy drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, b) listem poleconym za każdą przesyłkę, 10,00 zł Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 20,00 zł Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku : a) odpis wyciągu bankowego b) odpis jednego dowodu do wyciągu 2,00 zł 20. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku. 21. Przyjęcie tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. 1 a) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. 30,00 zł 22. Telefoniczne udzielenie informacji ( na hasło) o stanie rachunku (miesięcznie) : a) Rolnicy indywidualni 2,00 zł b) Przedsiębiorstwa Indywidualne i inne jednostki niekomercyjne działające za rzecz gospodarstw domowych c) pozostali 10,00 zł 23. Usługa SMS powiadomienia 23.1 Opłata za wysłanie powiadomienia SMS poza limitem 0,50 gr. Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 3 szt. 24. Przyjęcie dyspozycji blokady środków /jednorazowo/ II. PAKIETY DLA PRZEDSIĘBIORSTW INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. PAKIET WSPÓLNY DOM - Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, b) pomocniczego. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego 15,00 b) pomocniczego. - nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty po 15 dniu miesiąca. 3. System rachunkowości internetowej CUI: a) Dostęp do systemu - miesięcznie 8,00 zł b) Konsultacje u Klienta c) Instalacja systemu u Klienta 4. Wpłata gotówki 5. Wypłata gotówki 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. W Banku Spółdzielczym 6.2. W innym banku krajowym: a) w systemie bankowości internetowej 1,50 zł b) w placówce Banku Spółdzielczego w Iłowej 3,50 zł 7. Zlecenia stałe: a) Realizacja Zlecenia stałego b) Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty: a) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym b) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 4

3 9. Udzielenie informacji o rachunku: a) Telefonicznie na hasło II. PAKIET BIZNES - Pakiet dla Przedsiębiorców Indywidualnych 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, b) pomocniczego. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego 19,00 b) pomocniczego. - nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty po 15 dniu miesiąca. 3. System rachunkowości internetowej: a) Dostęp do systemu - miesięcznie 8,00 zł b) Konsultacje u Klienta c) Instalacja systemu u Klienta 4. Wpłata gotówki 5. Wypłata gotówki 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. W Banku Spółdzielczym 6.2. W innym banku krajowym: a) w systemie bankowości internetowej 1,00 zł b) w placówce Banku Spółdzielczego w Iłowej 3,00 zł 7. Zlecenia stałe: a) Realizacja Zlecenia stałego b) Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty: a) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym b) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 9. Udzielenie informacji o rachunku: a) Telefonicznie na hasło III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki na rachunek 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. W Banku Spółdzielczym 5.2. W innym banku krajowym: 6. Wydanie blankietów czekowych 1,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 8.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową(listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b)częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 8.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym b) listem poleconym 10,00 zł 8.4 Sporządzony na wniosek posiadacza IV. CUI KLIENTA KORPORACYJNEGO 1. Instalacja systemu CUI KLIENTA KORPORACYJNEGO w siedzibie klienta. 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu: a) Spółdzielnie Mieszkaniowe, 40,00 zł b) Pozostali Klienci Korporacyjni. 80,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a)klienci Korporacyjni: - w Banku Spółdzielczym w Iłowej, 2,00 zł - w innym banku krajowym. 2,00 zł b) Spółdzielnie Mieszkaniowe: - w Banku Spółdzielczym w Iłowej, 1,00 zł - w innym banku krajowym. 1,00 zł V. CUI DO RACHUNKU BIEŻĄCEGO I POMOCNICZEGO 1. Za aktywację usługi CUI. 2. Dostęp do rachunku w ramach usługi CUI miesięcznie: nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc, w którym udostępniono usługę 10,00 zł CUI. 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku Spółdzielczym w Iłowej, b) w innym banku krajowym: 1,50 zł 4. Za zablokowanie kanału dostępu. 5. Za odblokowanie kanału dostępu. 6. Przekazanie klientowi środków dostępu: a)w placówce Banku Spółdzielczego w Iłowej, b) listem poleconym. 7. Wydanie zabezpieczenia dostępu do usługi CUI: 7.1. a) Token 7.2. b) SMS 8. Wydanie nowego Tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z przyczyn dotyczących klienta lub brak zwrotu Tokena w przypadku 110,00 zł rozwiązania umowy o świadczenia usług CUI przed upływem 12 miesięcy 9. Rezygnacja z usług CUI po upływie 12 miesięcy 10. Rezygnacja z usług CUI przed upływem 12 miesięcy 110,00 zł V. OBSŁUGA DEWIZOWA 1. Obsługa rachunku 1.1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 1.3. Opłata za prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za m-c, w którym rachunek został 2 otwarty 1.4. Potwierdzenie sald dla audytorów. 100,00 zł 2. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub 0,15% min.5,00zł złotych. max 200,00 zł 2.1. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego. 0,20% min 2.2. Dodatkowe opłaty pobiera się za: Wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki wypłaty powyżej EUR i USD należy awizować na 3 dni robocze przed terminem wypłaty. 3. Realizacja przelewu na rachunek: 3.1. Walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym (przewalutowanie) Złotowy prowadzony w innym banku krajowym. 3,50 zł 4. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalnorentowe: 4.1. Polecenia wypłaty 2 /przelewy regulowane 3 na kwoty nieprzekraczające równowartości 10 EUR 4.2. Przelewy SEPA

4 4.3. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym 4.4. Polecenia wypłaty : a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA. b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego/ świadczenia emerytalno-rentowego nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA 4.6. Opłata Non-STP 6 pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN. opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 40,00 zł 0,15% min.20,00 zł max.100,00 zł 30,00 zł 4.7. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. 7 + koszty opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku banków trzecich Spółdzielczego ,00 zł + koszty Odwołanie zlecenia z pkt rzeczywiste 5. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 5.1. Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty 2 gotówkowej 5.2. Przelewy regulowane oraz krajowe oraz krajowe w EUR na kwoty nieprzekraczające EUR włącznie, w ciężar rachunku walutowego, 4 złotowego lub wpłaty gotówkowej 5.3. Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 0,20% min.40,00zł max150,00zł Skup czeków płatnych w Banku Spółdzielczym Klientów Instytucjonalnych w odniesieniu do punktów 6.1., , nie pobiera się zryczałtowanej opłaty pocztowej Warunkowy skup czeków niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę porto 6.2. Inkaso czeków (od kwoty czeku) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 6.4 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank Spółdzielczy Jeśli Klient przedkłada kilka czeków Bank Spółdzielczy pobiera prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie 6.3. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku Zryczałtowane koszty banków zagranicznych Czeki opiewające na euro EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową ( za jeden czek), - płatne w pozostałych krajach ( za jeden czek).. min 20,00zł max 100,00 zł 1,50% min 20,00zł min 20,00 zł max 300,00 zł + koszty banków trzecich 4,00 EUR 10,00 EUR Czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii 4,00 GBP ( za jeden czek) Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD : - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego 4,00 USD czeku, - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż 3,00 USD jednego czeku Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii. 15,00 AUD Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii. 50,00 DKK 7. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do 1 inkasa lub skupu warunkowego Opłata Non-STP 6 pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN. opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. ( z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 5.6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym: opłatę wyszczególnioną w pkt. 5.6.a), 5.6.b) pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 5 a) w tybie ekspresowym EUR, USD i GBP - z datą waluty dziś" - z datą waluty jutro b) w trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z data waluty jutro 30,00 zł ,00 zł 100,00 zł 5.7. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 7 + koszty wykonane na zlecenie klienta. banków trzecich 5.8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzające wykonanie przekazu w obrocie dewizowym. 10,00 zł 5.9. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty koszty Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym banków trzecich 6. Czeki zagraniczne Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) dodatkowo pobiera się z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 6.4 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki Skup czeków podróżnych Klientów instytucjonalnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych 1,00% Min 40,00 zł 1,00% min 40,00zł 7 8

5 1 Przekaz w obrocie dewizowym: przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy(beneficjenta). 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1. waluta transakcji EUR; 2. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00 3. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w krórym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4. wystąpuje opcja kosztowa SHA. 4 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniających następujące warunki: 1. waluta transakcji EUR; 2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w krórym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3. występuje opcja kosztowa SHA ; 4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry. 6 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej z pkt Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłat: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). Bank Spółdzielczy w Iłowej. odstępuje od pobierania prowizji i :opłat porto za przekaz i czek w obrocie dewizowym od Klientów otrzymujących przekazy i czeki w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości EUR 50,00 z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. Rozdział II. KARTY BANKOWE I. VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 20,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł 4. Zmiana numeru PIN 6,00 zł 5. Transakcje gotówkowe 5.1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 5.2 W innych bankomatach w kraju 5.3 W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 5.4 W punktach akceptujących kartę w kraju 5.5 W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 5.6 W placówce poczty polskiej 6. Sprawdzenie salda w bankomatach: 6.1. Grupy BPS i innych bankomatach krajowych zgodnie z zawartymi umowami 6.2. W innych bankomatach w kraju 2,00 zł 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 9. Zmiana danych Użytkownika karty 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,00 zł 11. Awaryjne wydanie karty Visa Busines Debetowa za granicą po utracie karty 1000,00 zł 12. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu 10,00 zł 13. Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty 10,00 zł 14. Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 3,00 zł 15. Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu - powyżej kwoty 1,00 zł do 250,00zł - powyżej kwoty 2 do 500,00zł 10,00zł - powyżej kwoty 500,00 zł 1 II. KARTY KREDYTOWE VISA BUSINESS CREDIT VISA BUSINESS CREDIT GOLD 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty - jednorazowo 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: Mniej niż zł 75 zł Co najmniej zł 0 zł Mniej niż zł zł Co najmniej zł - 0 zł 3.2 Karta dodatkowa - rocznie 25 zł 50 zł 4. Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 30 zł 30 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika kartyjednorazowo 0 zł 0 zł 6. Transakcje bezgotówkowe 1) - jednorazowo 0 zł 0 zł 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 7.1 3% min. 3% min. W kraju jednorazowo 5 zł 5 zł 7.2 3% min. 3% min. Za granicą jednorazowo 10 zł 10 zł 8. 3% min. 3% min. Przelew z karty za przelew 5 zł 5 zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie - jednorazowo 0 zł 0 zł 10. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres - jednorazowo 10 zł 10 zł 9 10

6 11. Zmiana danych użytkownika karty - jednorazowo 0 zł 0 zł 12. Obsługa nieterminowej spłaty 2) - jednorazowo 20 zł 20 zł 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda 5% min. 5% min. końcowego okresu rozliczeniowego 100 zł 100 zł 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/ upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. Rozdział III. INNE USŁUGI III. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 20,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 20,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. 20,00 zł 1,00% wartości, min. max. 100,00 zł - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22%. IV. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe za telefon TP SA 1,50 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rzecz: - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowej ul. Żeromskiego 25, Iłowa, -Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. 3maja 6, Gozdnica, -Gminy Wymiarki ul. Ks. Witolda 5, Wymiarki, -Gmina Iłowa ul. Żeromskiego 27, Iłowa, -Urząd Miasta Gozdnica ul. Świerczewskiego 2, Gozdnica Dotyczy tylko podatku od nieruchomości, opłat za wywóz nieczystości i wodę. 3. Wpłaty gotówkowe za RTV 4. Wpłaty gotówkowe na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych prowadzonych w BS Iłowa 2,00 zł 5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały: a) do 20 szt. b) powyżej 20 szt. /nie dotyczy klientów posiadających rachunek bieżący w BS Iłowa/ od kwoty min 3,00 zł 6. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne na rach: a) osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym 0,00 zł b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym min 3,00 zł powyżej 1000,00 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych min. 2,40 zł 7. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty gospodarcze na rach: a) osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym 0,00 zł b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym min 3,00 zł powyżej 1000,00 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych 3,50 zł 8. Wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe: V. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy 20,00 zł 2. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego (na wniosek klienta). 100,00 zł 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie 100,00 zł upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 4. Historia rachunku ( za każdy rozpoczęty rok ) 1 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa 10,00 zł lub na zasadach wzajemności bankowego. 6. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 6,00 zł 7. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 1/6 % 8. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 9. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. 10,00 zł jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 10. Opłata za kserokopię dokumentu za 1 stronę 0,50 zł 11. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego b) zagranicznego Wypłaty gotówkowe oraz zwroty wpłat kasowych z rachunku Zlecenia do wypłaty ( 0.50% nie mniej niż za wyjątkiem przekazów internetowych i przekazów Western Union). 3,00 zł 13. Za usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie 10,00 zł ROZDZIAŁ IV. KREDYTY I. KREDYTY INSTYTUCJONALNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,00%-5,00% 2. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń - prowizja pobierana w okresach 2,00%-5,00% rocznych 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 2,00%-5,00% - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 4. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, -3,00% odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zabezpieczeń, od kwoty udzielonej inne) ulgi minimum 100zł 5. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 10,00 zł 6. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 100,00 zł 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 8. Sporządzanie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł 9. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 10. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, Od zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. Nie pobiera się prowizji. 11. Gotowość finansowa 1 - miesięcznie 3% 12. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 500 zł jednorazowo 1) W stosunku rocznym. Pobierana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytów w rachunku bieżącym. Punkt 11 obowiązuje dla kredytów udzielonych od r. II. KREDYT Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Prowizja za rozpatrzenie wniosku. - prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 0,1% wnioskowanej kwoty min. 4% 2. Prowizja za udzielenie kredytu min. 100,00 zł Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. - jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w 3. 2,00% harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się - prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim. 4. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 20,00 zł 11 12

7 na wniosek kredytobiorcy, niepowodującą zmiany okresu kredytowania. 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 2,00% odsetek) od kwoty prolongowanej min. 20,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty 1,00% zwiększenia kredytu. min. 20,00 zł 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6 dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 100,00 zł III. KREDYTY PREFERENCYJNE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 1) 0,5% min. 200 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu 1% jednorazowo 3. Gotowość finansową od 1,00% miesięcznie 4. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zabezpieczeń, inne) - 3,00% od kwoty udzielonej ulgi minimum 100 zł 4. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 10,00 zł 5. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 100,00 zł 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 7. Sporządzanie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł 8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, Od zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. Nie pobiera się prowizji. 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej jednorazowo 500 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 13

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 z późniejszymi zmianami z dnia 28.11.2014 r. z dnia 14.04.2015, z dnia 15.05.2015 r oraz z dnia 01.10.2015r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych .Załącznik do Uchwały nr 63/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 20.10.2017r. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. (I zmiana Uchwała Nr 111/2015 z dnia 29.12.2015r.) (II zmiana Uchwała Nr 12/2016 z dnia 10.03.2016 r.)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2016r.

Katowice, styczeń 2016r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, styczeń 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo