Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Bank Spółdzielczy może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 14. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności. 5. Zarząd Banku Spółdzielczego na wniosek klienta może ustalić odmienne stawki prowizji i opłat. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 1 2

2 Załącznik nr 1 do umowy o prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Iłowej rachunków bankowych w złotych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 2 b) pomocniczego. 20,00 zł c) dla rolników indywidualnych /dopłaty bezpośrednie/ 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego 2 b) pomocniczego. 20,00 zł c) dla rolników indywidualnych /dopłaty bezpośrednie/ - nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty po 15 dniu miesiąca, 3. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego na działalność gosp./ rolników indywidualnych - od wypłat gotówkowych powyżej 20 tys. zł bez awizowania przynajmniej na 1 dzień przed wypłatą pobiera się prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej 20 tys. zł. -w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. -dotyczy klientów nie posiadających blankiety czekowe. 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów na rachunek innego banku krajowego lub w formie wypłaty gotówki w kasie. - za wpływ bieżący nie uznaje się wpływu środków z tytułu umów między klientem a Bankiem Spółdzielczym, których efektem jest uznanie rachunku bieżącego klienta np.: z tytułu udzielonego kredytu, zapadłych lokat, opłata jest niezależna od opłat pobieranych za przelewy lub wypłatę, 1,00 zł 0,10 % min. 3,00 zł max. 200,00 zł 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 7.1. W Banku Spółdzielczym 2,00 zł 7.2. W innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR, 3,50 zł b) w systemie SORBNET. 30,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 8. Wypisanie polecenia przelewu przez pracownika banku na życzenie właściciela rachunku 2,00 zł 9. Administrowanie przelewami bez pokrycia - za każdy przelew. 2,00 zł 10. Wydanie czeków - za jeden czek. 1,00 zł 11. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 10,00 zł 12. Inkaso czeku. 30,00 zł 13. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 14. Realizacja zlecenia stałego. opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera 3,50 zł się dodatkowej opłaty za przelew. 15. Rejestracja polecenia zapłaty 4,00 zł 16. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. opłata pobierana z rachunku dłużnika. 2,00 zł 17. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 6,00 zł 18. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: 19. Wyciąg z rachunku bankowego: Odbierany w Banku Spółdzielczym, Wysyłany przez Bank Spółdzielczy drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, b) listem poleconym za każdą przesyłkę, 10,00 zł Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym, 20,00 zł Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku : a) odpis wyciągu bankowego b) odpis jednego dowodu do wyciągu 2,00 zł 20. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku. 21. Przyjęcie tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. 1 a) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. 30,00 zł 22. Telefoniczne udzielenie informacji ( na hasło) o stanie rachunku (miesięcznie) : a) Rolnicy indywidualni 2,00 zł b) Przedsiębiorstwa Indywidualne i inne jednostki niekomercyjne działające za rzecz gospodarstw domowych c) pozostali 10,00 zł 23. Usługa SMS powiadomienia 23.1 Opłata za wysłanie powiadomienia SMS poza limitem 0,50 gr. Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 3 szt. 24. Przyjęcie dyspozycji blokady środków /jednorazowo/ II. PAKIETY DLA PRZEDSIĘBIORSTW INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. PAKIET WSPÓLNY DOM - Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, b) pomocniczego. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego 15,00 b) pomocniczego. - nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty po 15 dniu miesiąca. 3. System rachunkowości internetowej CUI: a) Dostęp do systemu - miesięcznie 8,00 zł b) Konsultacje u Klienta c) Instalacja systemu u Klienta 4. Wpłata gotówki 5. Wypłata gotówki 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. W Banku Spółdzielczym 6.2. W innym banku krajowym: a) w systemie bankowości internetowej 1,50 zł b) w placówce Banku Spółdzielczego w Iłowej 3,50 zł 7. Zlecenia stałe: a) Realizacja Zlecenia stałego b) Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty: a) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym b) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 4

3 9. Udzielenie informacji o rachunku: a) Telefonicznie na hasło II. PAKIET BIZNES - Pakiet dla Przedsiębiorców Indywidualnych 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, b) pomocniczego. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego 19,00 b) pomocniczego. - nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty po 15 dniu miesiąca. 3. System rachunkowości internetowej: a) Dostęp do systemu - miesięcznie 8,00 zł b) Konsultacje u Klienta c) Instalacja systemu u Klienta 4. Wpłata gotówki 5. Wypłata gotówki 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. W Banku Spółdzielczym 6.2. W innym banku krajowym: a) w systemie bankowości internetowej 1,00 zł b) w placówce Banku Spółdzielczego w Iłowej 3,00 zł 7. Zlecenia stałe: a) Realizacja Zlecenia stałego b) Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty: a) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym b) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 9. Udzielenie informacji o rachunku: a) Telefonicznie na hasło III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki na rachunek 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. W Banku Spółdzielczym 5.2. W innym banku krajowym: 6. Wydanie blankietów czekowych 1,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 8.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową(listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b)częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 8.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym b) listem poleconym 10,00 zł 8.4 Sporządzony na wniosek posiadacza IV. CUI KLIENTA KORPORACYJNEGO 1. Instalacja systemu CUI KLIENTA KORPORACYJNEGO w siedzibie klienta. 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu: a) Spółdzielnie Mieszkaniowe, 40,00 zł b) Pozostali Klienci Korporacyjni. 80,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a)klienci Korporacyjni: - w Banku Spółdzielczym w Iłowej, 2,00 zł - w innym banku krajowym. 2,00 zł b) Spółdzielnie Mieszkaniowe: - w Banku Spółdzielczym w Iłowej, 1,00 zł - w innym banku krajowym. 1,00 zł V. CUI DO RACHUNKU BIEŻĄCEGO I POMOCNICZEGO 1. Za aktywację usługi CUI. 2. Dostęp do rachunku w ramach usługi CUI miesięcznie: nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc, w którym udostępniono usługę 10,00 zł CUI. 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku Spółdzielczym w Iłowej, b) w innym banku krajowym: 1,50 zł 4. Za zablokowanie kanału dostępu. 5. Za odblokowanie kanału dostępu. 6. Przekazanie klientowi środków dostępu: a)w placówce Banku Spółdzielczego w Iłowej, b) listem poleconym. 7. Wydanie zabezpieczenia dostępu do usługi CUI: 7.1. a) Token 7.2. b) SMS 8. Wydanie nowego Tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z przyczyn dotyczących klienta lub brak zwrotu Tokena w przypadku 110,00 zł rozwiązania umowy o świadczenia usług CUI przed upływem 12 miesięcy 9. Rezygnacja z usług CUI po upływie 12 miesięcy 10. Rezygnacja z usług CUI przed upływem 12 miesięcy 110,00 zł V. OBSŁUGA DEWIZOWA 1. Obsługa rachunku 1.1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 1.3. Opłata za prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za m-c, w którym rachunek został 2 otwarty 1.4. Potwierdzenie sald dla audytorów. 100,00 zł 2. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub 0,15% min.5,00zł złotych. max 200,00 zł 2.1. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego. 0,20% min 2.2. Dodatkowe opłaty pobiera się za: Wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki wypłaty powyżej EUR i USD należy awizować na 3 dni robocze przed terminem wypłaty. 3. Realizacja przelewu na rachunek: 3.1. Walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym (przewalutowanie) Złotowy prowadzony w innym banku krajowym. 3,50 zł 4. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalnorentowe: 4.1. Polecenia wypłaty 2 /przelewy regulowane 3 na kwoty nieprzekraczające równowartości 10 EUR 4.2. Przelewy SEPA

4 4.3. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym 4.4. Polecenia wypłaty : a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA. b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego/ świadczenia emerytalno-rentowego nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA 4.6. Opłata Non-STP 6 pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN. opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 40,00 zł 0,15% min.20,00 zł max.100,00 zł 30,00 zł 4.7. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. 7 + koszty opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku banków trzecich Spółdzielczego ,00 zł + koszty Odwołanie zlecenia z pkt rzeczywiste 5. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 5.1. Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty 2 gotówkowej 5.2. Przelewy regulowane oraz krajowe oraz krajowe w EUR na kwoty nieprzekraczające EUR włącznie, w ciężar rachunku walutowego, 4 złotowego lub wpłaty gotówkowej 5.3. Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 0,20% min.40,00zł max150,00zł Skup czeków płatnych w Banku Spółdzielczym Klientów Instytucjonalnych w odniesieniu do punktów 6.1., , nie pobiera się zryczałtowanej opłaty pocztowej Warunkowy skup czeków niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę porto 6.2. Inkaso czeków (od kwoty czeku) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 6.4 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank Spółdzielczy Jeśli Klient przedkłada kilka czeków Bank Spółdzielczy pobiera prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie 6.3. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku Zryczałtowane koszty banków zagranicznych Czeki opiewające na euro EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową ( za jeden czek), - płatne w pozostałych krajach ( za jeden czek).. min 20,00zł max 100,00 zł 1,50% min 20,00zł min 20,00 zł max 300,00 zł + koszty banków trzecich 4,00 EUR 10,00 EUR Czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii 4,00 GBP ( za jeden czek) Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD : - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego 4,00 USD czeku, - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż 3,00 USD jednego czeku Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii. 15,00 AUD Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii. 50,00 DKK 7. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do 1 inkasa lub skupu warunkowego Opłata Non-STP 6 pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN. opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. ( z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 5.6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym: opłatę wyszczególnioną w pkt. 5.6.a), 5.6.b) pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 5 a) w tybie ekspresowym EUR, USD i GBP - z datą waluty dziś" - z datą waluty jutro b) w trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z data waluty jutro 30,00 zł ,00 zł 100,00 zł 5.7. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 7 + koszty wykonane na zlecenie klienta. banków trzecich 5.8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzające wykonanie przekazu w obrocie dewizowym. 10,00 zł 5.9. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty koszty Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym banków trzecich 6. Czeki zagraniczne Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) dodatkowo pobiera się z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 6.4 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki Skup czeków podróżnych Klientów instytucjonalnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych 1,00% Min 40,00 zł 1,00% min 40,00zł 7 8

5 1 Przekaz w obrocie dewizowym: przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy(beneficjenta). 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1. waluta transakcji EUR; 2. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00 3. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w krórym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4. wystąpuje opcja kosztowa SHA. 4 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniających następujące warunki: 1. waluta transakcji EUR; 2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w krórym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3. występuje opcja kosztowa SHA ; 4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry. 6 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej z pkt Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłat: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). Bank Spółdzielczy w Iłowej. odstępuje od pobierania prowizji i :opłat porto za przekaz i czek w obrocie dewizowym od Klientów otrzymujących przekazy i czeki w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości EUR 50,00 z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. Rozdział II. KARTY BANKOWE I. VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 20,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł 4. Zmiana numeru PIN 6,00 zł 5. Transakcje gotówkowe 5.1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 5.2 W innych bankomatach w kraju 5.3 W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 5.4 W punktach akceptujących kartę w kraju 5.5 W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 5.6 W placówce poczty polskiej 6. Sprawdzenie salda w bankomatach: 6.1. Grupy BPS i innych bankomatach krajowych zgodnie z zawartymi umowami 6.2. W innych bankomatach w kraju 2,00 zł 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 9. Zmiana danych Użytkownika karty 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,00 zł 11. Awaryjne wydanie karty Visa Busines Debetowa za granicą po utracie karty 1000,00 zł 12. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu 10,00 zł 13. Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty 10,00 zł 14. Opłata miesięczna za użytkowanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 3,00 zł 15. Powstanie salda debetowego lub przekroczenie ustalonego limitu - powyżej kwoty 1,00 zł do 250,00zł - powyżej kwoty 2 do 500,00zł 10,00zł - powyżej kwoty 500,00 zł 1 II. KARTY KREDYTOWE VISA BUSINESS CREDIT VISA BUSINESS CREDIT GOLD 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty - jednorazowo 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: Mniej niż zł 75 zł Co najmniej zł 0 zł Mniej niż zł zł Co najmniej zł - 0 zł 3.2 Karta dodatkowa - rocznie 25 zł 50 zł 4. Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 30 zł 30 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika kartyjednorazowo 0 zł 0 zł 6. Transakcje bezgotówkowe 1) - jednorazowo 0 zł 0 zł 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 7.1 3% min. 3% min. W kraju jednorazowo 5 zł 5 zł 7.2 3% min. 3% min. Za granicą jednorazowo 10 zł 10 zł 8. 3% min. 3% min. Przelew z karty za przelew 5 zł 5 zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie - jednorazowo 0 zł 0 zł 10. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres - jednorazowo 10 zł 10 zł 9 10

6 11. Zmiana danych użytkownika karty - jednorazowo 0 zł 0 zł 12. Obsługa nieterminowej spłaty 2) - jednorazowo 20 zł 20 zł 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda 5% min. 5% min. końcowego okresu rozliczeniowego 100 zł 100 zł 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/ upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. Rozdział III. INNE USŁUGI III. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 20,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 20,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. 20,00 zł 1,00% wartości, min. max. 100,00 zł - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22%. IV. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe za telefon TP SA 1,50 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rzecz: - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowej ul. Żeromskiego 25, Iłowa, -Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. 3maja 6, Gozdnica, -Gminy Wymiarki ul. Ks. Witolda 5, Wymiarki, -Gmina Iłowa ul. Żeromskiego 27, Iłowa, -Urząd Miasta Gozdnica ul. Świerczewskiego 2, Gozdnica Dotyczy tylko podatku od nieruchomości, opłat za wywóz nieczystości i wodę. 3. Wpłaty gotówkowe za RTV 4. Wpłaty gotówkowe na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych prowadzonych w BS Iłowa 2,00 zł 5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały: a) do 20 szt. b) powyżej 20 szt. /nie dotyczy klientów posiadających rachunek bieżący w BS Iłowa/ od kwoty min 3,00 zł 6. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne na rach: a) osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym 0,00 zł b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym min 3,00 zł powyżej 1000,00 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych min. 2,40 zł 7. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty gospodarcze na rach: a) osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym 0,00 zł b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym min 3,00 zł powyżej 1000,00 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych 3,50 zł 8. Wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe: V. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy 20,00 zł 2. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego (na wniosek klienta). 100,00 zł 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie 100,00 zł upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 4. Historia rachunku ( za każdy rozpoczęty rok ) 1 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa 10,00 zł lub na zasadach wzajemności bankowego. 6. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 6,00 zł 7. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 1/6 % 8. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 9. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. 10,00 zł jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 10. Opłata za kserokopię dokumentu za 1 stronę 0,50 zł 11. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego b) zagranicznego Wypłaty gotówkowe oraz zwroty wpłat kasowych z rachunku Zlecenia do wypłaty ( 0.50% nie mniej niż za wyjątkiem przekazów internetowych i przekazów Western Union). 3,00 zł 13. Za usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie 10,00 zł ROZDZIAŁ IV. KREDYTY I. KREDYTY INSTYTUCJONALNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,00%-5,00% 2. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń - prowizja pobierana w okresach 2,00%-5,00% rocznych 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 2,00%-5,00% - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 4. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, -3,00% odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zabezpieczeń, od kwoty udzielonej inne) ulgi minimum 100zł 5. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 10,00 zł 6. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 100,00 zł 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 8. Sporządzanie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł 9. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 10. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, Od zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. Nie pobiera się prowizji. 11. Gotowość finansowa 1 - miesięcznie 3% 12. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 500 zł jednorazowo 1) W stosunku rocznym. Pobierana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytów w rachunku bieżącym. Punkt 11 obowiązuje dla kredytów udzielonych od r. II. KREDYT Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Prowizja za rozpatrzenie wniosku. - prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 0,1% wnioskowanej kwoty min. 4% 2. Prowizja za udzielenie kredytu min. 100,00 zł Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. - jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w 3. 2,00% harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się - prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim. 4. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 20,00 zł 11 12

7 na wniosek kredytobiorcy, niepowodującą zmiany okresu kredytowania. 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 2,00% odsetek) od kwoty prolongowanej min. 20,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty 1,00% zwiększenia kredytu. min. 20,00 zł 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6 dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 100,00 zł III. KREDYTY PREFERENCYJNE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 1) 0,5% min. 200 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu 1% jednorazowo 3. Gotowość finansową od 1,00% miesięcznie 4. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zabezpieczeń, inne) - 3,00% od kwoty udzielonej ulgi minimum 100 zł 4. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 10,00 zł 5. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 100,00 zł 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 7. Sporządzanie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł 8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, Od zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. Nie pobiera się prowizji. 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej jednorazowo 500 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 13

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo