B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Mszana Dolna, lipiec 2014r. Strona 1 z 12

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Zarząd Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Za ustalanie poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobranie odpowiada pracownik przyjmujący dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane w analogiczny sposób. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadkach braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata /prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 1 Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. Strona 2 z 12

3 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca ROZDZIAŁ I RACHUNKI DEPOZYTOWE Podrozdział I RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY 1. Opłata miesięczna za prowadzenie Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za prowadzenie rachunku ROR opłata lub % kwoty min. max. PAKIET OPTIMUM 3,00zł 10zł/5,00zł 1) 2. Otwarcie rachunku 3. Bankowość Internetowa 2) SYSTEM EBANKNET: 3.1. Aktywacja usługi 3.2. Dostęp do systemu opłata pobierana miesięcznie 3,00zł 0,00zł 3.3. Polecenie przelewu z rachunku a) składane w ramach rachunków prowadzonych w jednostce Banku b) na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1,00zł 1,00zł jak za sprzedaż poleceń wypłaty c) na rachunek prowadzony w banku zagranicznym w obrocie dewizowym (Rozdział III Podrozdział II Pkt B) 3. Wydanie karty haseł jednorazowych w formie papierowej a) pierwsza karta kodów jednorazowych b) odpłatność za każdą następną kartę kodów jednorazowych 5,00zł 5,00zł 3.5. Hasła jednorazowe do autoryzacji dyspozycji za pomocą SMS a) pierwsze 10 szt. Haseł SMS w miesiącu kalendarzowym b) kolejne hasła SMS (11-ste i dalsze) w miesiącu kalendarzowym 0,20zł 0,20zł 3.6. Odblokowanie rachunku /po zablokowaniu dostępu przez klienta/ 3.7. Przywrócenie ustawień startowych (hasła startowego) 5,00 zł 5,00 zł 3.8. Opłata za duplikat wyciągu na żądanie klienta 10,00 zł 10,00zł Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować 6. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH 6.1. Wydanie nowej karty 6.2. Wznowienie karty 6.3. Wydanie duplikatu karty 6. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej wydanej do rachunku 2,00zł 0,00zł 6.5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6.6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 6.7. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, PLANET Cash4You, BGŻ S.A 6.8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00zł 6.9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00 % min 10,00 zł 2,00 % min 10,00 zł Wypłata gotówki w usłudze Cash Back 2,00 zł/ transakcja 2,00 zł/ transakcja Strona 3 z 12

4 6.11. Wypłata gotówki w kasie zrzeszenia BPS S.A. zg. z taryfą obowiązującą w danym banku Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju zg. z taryfą obowiązującą w danym banku Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 2,00 zł 6.1 Rozpatrzenie reklamacji Obsługa bezzasadnej reklamacji transakcji 6,00 zł 6,00 zł Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Zmiana numeru PIN w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, PLANET Cash4You, BGŻ S.A Zastrzeżenie karty telefonicznie w Contact Center Banku BPS Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 8,00 zł Usługa awaryjnej wypłaty gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 1 000,00 zł Czasowa blokada lub odblokowanie karty przez klienta telefonicznie w Contact Center Banku BPS 7. USŁUGA SMS BANK 7.1. Aktywacja SMS Bank 7.2. Miesięczna opłata za każdy z dostępnych rodzajów komunikatów wysyłanych przez bank 2,00zł 0,00zł /klient może wybrać jeden lub kilka rodzajów komunikatów/ 8. Realizacja czeku ROR: a) w jednostce Banku b) w bankach stronach Porozumienia Zrzeszeniowego z 2008r. - bez sprawdzania salda - z telefonicznym sprawdzeniem salda 5,00 zł 5,00 zł 9. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: a) w jednostce Banku b) w innym banku krajowym *: - złożone w formie papierowej w systemie ELIXIR 2,00zł 2,00zł - złożone w systemie SORBNET2 F) 40,00zł 40,00zł c) za pośrednictwem systemu ebanknet *: 1,00zł 1,00zł - złożone w systemie SORBNET2 F) 40,00zł 40,00zł Uwaga: * Realizacja przelewów wysokokwotowych w kwocie równej lub wyższej niż (jeden milion) złotych następuje obligatoryjnie przez system SORBNET2 10. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w jednostkach Banku b) w innym banku krajowym 1,50zł 1,50zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 11. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 1,00zł 1,00zł 12. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3,00zł 3,00zł 13. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym 1,00zł 1,00zł 15. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00zł 1,00zł 16. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i dokonanie zastrzeżenia w jednostce Banku 10,00zł 10,00zł 17. Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia przez klienta utraty blankietów czeków i rozesłanie zastrzeżeń w bankach 20,00zł 20,00zł stronach porozumienia zrzeszeniowego z 2008r. 18. Likwidacja rachunku 3,00zł 3,00zł Strona 4 z 12

5 Podrozdział II RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ROLNIKÓW opłata lub % kwoty min. max. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Uwaga:- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: a) w jednostce Banku b) w innym banku krajowym *: - złożone w formie papierowej w systemie ELIXIR 2,00zł - złożone w systemie SORBNET2 F) 40,00zł Uwaga: *Realizacja przelewów wysokokwotowych w kwocie równej lub wyższej niż (jeden milion) złotych następuje obligatoryjnie przez system SORBNET2 6. Likwidacja rachunku 3,00 zł Podrozdział III RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 10,00 zł 3. Prowadzenie rachunku Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank zawarł Porozumienie Zrzeszeniowe z 2008r. w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: a) w jednostce Banku, 5. b) innych bankach, z którymi Bank zawarł Porozumienie Zrzeszeniowe z 2008r. w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: - bez sprawdzania salda, - ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w Banku Uwaga: brak możliwości realizacji przelewów wychodzących/przychodzących do/z innych banków 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 10,00 zł 8. Umorzenie książeczki oszczędnościowej 15,00 zł 9. Likwidacja książeczki 3,00 zł Podrozdział IV RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 1. Otwarcie rachunku lokaty Uwaga: Brak możliwości częściowych wpłat i wypłat z rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Likwidacja lokaty terminowej 3,00 zł Strona 5 z 12

6 a) z wypłatą gotówki z rachunku lokaty terminowej w jednostce Banku Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować b) z przekazaniem środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: w jednostce Banku w innym banku krajowym *: - złożone w formie papierowej w systemie ELIXIR 2,00 zł - złożone w systemie SORBNET2 F) 40,00 zł Uwaga: *Realizacja przelewów wysokokwotowych w kwocie równej lub wyższej niż (jeden milion) złotych następuje obligatoryjnie przez system SORBNET2 Podrozdział V RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY KONTO Z PLUSEM 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Udostępnienie usługi ebanknet dla rachunku (dostęp pasywny) Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku 5. Wypłata gotówki * z rachunku w jednostce Banku 6. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować a) pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym b) druga i kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 0,25%, min. 5,00zł /za każdą wypłatę/ Przekazanie środków z rachunku (przelew krajowy) * złożone w formie papierowej w jednostce Banku a) pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym b) drugi i kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym 0,25%, min. 5,00zł /za każdy przelew/ 7. Likwidacja rachunku 3,00 zł Uwaga: * Jedna operacja z rachunku (wypłata lub przelew krajowy) w miesiącu Podrozdział VI RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde 2. żądanie dla każdej waluty 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych w jednostce Banku Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych w jednostce Banku Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty w wysokości od 0,00% do 0,025%, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty od 0,00% do 0,025% Strona 6 z Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w jednostce Banku

7 b) walutowy prowadzony w innym banku jak za sprzedaż poleceń wypłaty w obrocie dewizowym (Rozdział III Podrozdział II Pkt B) 6. Udostępnienie usługi ebanknet dla rachunku (dostęp pasywny) 3,00 zł 7. Usługa SMS Bank 7.1 Aktywacja SMS Bank 0,00 zł 7.2 Miesięczna opłata za każdy z dostępnych rodzajów komunikatów wysyłanych przez bank /klient może wybrać jeden lub kilka rodzajów komunikatów/ 2,00 zł 8. Likwidacja rachunku 10,00 zł Podrozdział VII RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej lokaty Uwaga: Brak możliwości częściowych wpłat i wypłat z rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Likwidacja lokaty z przekazaniem środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w jednostce Banku b) walutowy prowadzony w innym banku Likwidacja lokaty poprzez wypłatę gotówki z rachunku lokaty terminowej w jednostce Banku - w walucie lub w złotych Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty w wysokości od 0,00% do 0,025%, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty od 0,00% do 0,025% Strona 7 z 12 jak za sprzedaż poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Rozdział III Podrozdział II Pkt B) Podrozdział VIII DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wydanie potwierdzenia wykonania/otrzymania przelewu 5,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych /bez badania zdolności kredytowej/ Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za rok bieżący za każda rozpoczętą stronę, 3,00 zł b) za rok poprzedni za każda rozpoczętą stronę. 5,00 zł Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci a) przyjęcie dyspozycji 15,00 zł b) przyjęcie zmiany dyspozycji 15,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: 50,00 zł a) z Bankiem,

8 b) z innymi bankami 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł 10. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków zgodnie z kartą wzorów podpisów 10,00 zł 11. Udzielenie informacji o stanie środków na rachunku klienta - telefonicznie na hasło 12. Wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 2) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: a) listem zwykłym - raz w miesiącu lub rzadziej - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 5,00zł b) listem poleconym 7,00zł 3) odbierany za pomocą systemu ebanknet 13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) ROZDZIAŁ II KREDYTY ZŁOTOWE 20,00zł Podrozdział I KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego a) do kwoty 1.000,00 zł b) od kwoty 1.001,00 zł do kwoty 5.000,00 zł 10,00 zł c) od kwoty 5.001,00 zł do kwoty ,00 zł 25,00 zł d) od kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł 50,00 zł e) Od kwoty ,00 zł 0,1% max. 500,00zł f) kredyty na budownictwo mieszkaniowe 0,1% max. 500,00zł g) kredyty sezonowe wg odrębnej uchwały Zarządu Uwaga: opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, Nie pobiera się opłaty przygotowawczej od kredytów w ROR. Prowizja za: a) udzielenie kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku 2. (od kwoty przyznanego limitu kredytu) 1,00 % min. Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. b) udzielenie pozostałych kredytów: - do kwoty ,00 zł 2,00% min. 20,00zł - od ,00 zł do ,00 zł 1,50 % - od ,00 zł 1,00 % c) udzielenie kredytu sezonowego wg odrębnej uchwały Zarządu 3. Zmiana warunków umowy kredytu 200,00 zł Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej: 0,50% min. 100,00 zł Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku 5. oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy 1,00% min. 10,00 zł dotychczasową a nową wysokością kredytu) Strona 8 z 12

9 Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej - do ,00 zł - powyżej ,00 zł Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, prowizja NIE jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu Podrozdział II DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, dłużnika, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu, odsetek lub terminu dostarczenia innych wymaganych dokumentów, do dostarczenia których kredytobiorca został zobowiązany w umowie (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu) Za zaświadczenie zezwalające na wykreślenie wpisów zastawów, hipoteki i cesji Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta ROZDZIAŁ III INNE USŁUGI 0,50% wg indywidualnej decyzji Zarządu 5,00 zł min. 3,00 zł max. 500,00 zł Podrozdział I CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków w walutach obcych Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez płatnika opłata pobierana od podawcy czeku 3. Skup czeków podróżniczych Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 50,00zł 50,00 zł + koszty banków rzeczywiste zagranicznych 5,00zł Podrozdział II PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym A), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: 1. a) przelewy SEPA D) 15,00 zł b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR C) : c) pozostałe polecenia wypłaty B) 2. Opłata Non-STP brak w treści polecenia wypłaty kodu BIC/SWIFT banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej Odwołanie zlecenia z pkt ,00 zł + koszty banków trzecich 20,00zł + koszty banków trzecich Strona 9 z 12

10 B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym - wysyłanie przekazów zagranicznych do odbiorców posiadających rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych złożonych w jednostkach Banku: 1. a) przelewy SEPA D) 15,00 zł b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR C) 40,00 zł c) polecenia wypłaty B) : Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8, w przypadku opcji kosztowej OUR 2. Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia klientów jednostek organizacyjnych Banku BPS S.A. oraz klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 3. Opłata Non-STP brak w treści polecenia wypłaty kodu BIC/SWIFT banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1 Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym wykonane na zlecenie Klienta Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w 5. trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególniona w pkt. 5. pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1-2 a) Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP - z datą waluty dziś : - z data waluty jutro b) W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowana opłatę za telefaks Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty E) : 8. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym Podrozdział III USŁUGI RÓŻNE 1. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta bez 2. badania zdolności kredytowej Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa 3. bankowego 5. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności y Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeżenia w Banku Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w bankach stronach porozumienia zrzeszeniowego z 2008r. 30,00zł 30,00 zł 75,00zł+koszty banków trzecich 150,00zł 100,00zł 100,00 zł 10,00 zł 50,00zł 75,00zł+koszty banków trzecich 10,00 zł 50,00 zł na zasadach wzajemności 10,00 zł Strona 10 z 12

11 6. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w bankach stronach porozumienia zrzeszeniowego z 2008r. 7. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości w bazie danych MIG-DZ a) dla osób posiadających rachunki w Banku b) dla osób nie będących klientami Banku 50,00 zł Podrozdział IV CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunek: a) osób prywatnych prowadzony w Banku b) podmiotów gospodarczych prowadzony w Banku 0,30% min. 2,00 zł c) prowadzony w innym banku krajowych * 0,50% min. 2,00 zł - w systemie ELIXIR 0,50% min. 2,00 zł - w systemie SORBNET2 F) opłata za przelew SORBNET2 40,00zł 0,50% min. 2,00 zł + *Uwaga: Realizacja przelewów wysokokwotowych w kwocie równej lub wyższej niż (jeden milion) złotych następuje obligatoryjnie przez system SORBNET2 d) wpłaty gotówkowe za: - gaz, 2,00 zł - energie, 1,00 zł - abonament telefoniczny (Orange, T-Mobille, Play, Plus GSM) 1,50 zł - abonament RTV 1,50 zł - ZUS 5,00 zł - ścieki na rzecz Sp z o.o. Górna Raba 1,00 zł - zużycie wody na rzecz ZGK w Mszanie Dolnej 1,00 zł - na rachunki Urzędu Miasta Limanowa 1,00 zł - wywóz śmieci na rzecz firmy TRASZKAN S.J. w Banku 1,00 zł przekazywane do innego banku 0,50% min. 2,00 zł - złożone na rzecz organizacji pożytku publicznego: w Banku przekazywane do innego banku 0,50% min. 2,00 zł Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: Uwaga: opłata dotyczy tylko osób nie posiadających rachunku w B.S. Mszana Dolna 0,50% min. 2,00 zł OBJAŚNIENIA: 1) Opłata za prowadzenie Pakietu Optimum wynosi 5,00zł pod warunkiem regularnych miesięcznych wpływów na rachunek: wynagrodzenia/renty/emerytury/stypendium. 2) Dla użytkowników systemu do rachunków bieżących, możliwe jest dopisanie dostępu do elektronicznej obsługi rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 3) Dla użytkowników systemu do walutowych rachunków bieżących, możliwe jest dopisanie dostępu do elektronicznej obsługi walutowego rachunku oszczędnościowego. A) Przekaz z obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. B) Polecenie wypłaty: Strona 11 z 12

12 Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). C) Przelew regulowany: Przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3)dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BICcode), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. D) Przelew SEPA: Przelew SEPA to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2)dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5)bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej E) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). F) Realizacja przelewów SORBNET2 następuje w dni robocze w godzinach 8:00 14:30. Dyspozycje złożone po godzinie 14:30 lub w dni wolne od pracy zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym po godzinie 8:00. Dyspozycja realizacji przelewu SORBNET2 nie zostanie przyjęta do realizacji w sytuacji, gdy : a) bank odbiorcy przelewu nie jest uczestnikiem systemu SORBNET2, b) bank odbiorcy przelewu należy do Grupy BPS (Banki Zrzeszone z Bankiem BPS SA c) dotyczy przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Mszana Dolna 23 lipca 2014r. Strona 12 z 12

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo