JEDNOLITY OBSZAR P ATNO CI W EURO (SEPA) SAMOREGULACJA CZY ODGÓRNA INTERWENCJA PRAWNA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOLITY OBSZAR P ATNO CI W EURO (SEPA) SAMOREGULACJA CZY ODGÓRNA INTERWENCJA PRAWNA?"

Transkrypt

1 Artur Borcuch * JEDNOLITY OBSZAR P ATNO CI W EURO (SEPA) SAMOREGULACJA CZY ODGÓRNA INTERWENCJA PRAWNA? WST P Jednolity Obszar P atno ci w Euro (SEPA) to wa ny projekt, który w szczególny sposób umacnia integracj finansow w Unii Europejskiej. SEPA opiera si na za- o eniu, e transgraniczne i krajowe elektroniczne p atno ci detaliczne w euro powinny by traktowane w jednakowy sposób na obszarze ca ej Unii 1. Projekt SEPA obejmuje kluczowe detaliczne instrumenty p atnicze: polecenie przelewu, polecenie zap aty i karty p atnicze 2. Polecenie przelewu i polecenie zap aty to jedyne instrumenty p atnicze, dla których istniej szczególne ogólnoeuropejskie schematy, a mianowicie zbiory zasad dotycz ce polecenia przelewu SEPA (SCT) oraz polecenia zap aty SEPA (SDD) opracowane przez Europejsk Rad ds. P atno ci (EPC) dla p atno ci w euro. Celem niniejszego artyku u jest analiza bie cego stanu zaawansowania krajów UE w zakresie migracji do systemu SEPA. Hipoteza tu przyj ta brzmi: dotychcza- * Artur Borcuch jest doktorem nauk ekonomicznych i pracownikiem w Instytucie Zarz dzania Wydzia u Zarz dzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego zainteresowania badawcze obejmuj finanse elektroniczne, ekonomi Internetu, wykluczenie finansowe, bankowo elektroniczn, ekonomi kosztów transakcyjnych. 1 D. Rambure, A. Nacamuli, Payment Systems. From the Salt Mines to the Board Room, Palgrave Macmillan, Hampshire New York 2008, s J. de Haan, S. Oosterloo, D. Schoenmaker, European Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge New York 2009, s

2 Bezpieczny Bank 4(49)/2012 sowy proces samoregulacji nie jest wystarczaj cy, co uzasadnia interwencj prawn okre laj c dat migracji do SEPA. W artykule zastosowano metod analizy dokumentów wtórnych, publikowanych przez m.in. Zwi zek Banków Polskich, Europejsk Rad ds. P atno ci, Parlament Europejski i Rad oraz czasopismo specjalistyczne dotycz ce rynku finansowego w Europie gtnews. 1. SEPA PODSTAWOWE ZA O ENIA Celem projektu SEPA jest zacie nienie integracji europejskiej dzi ki stworzeniu konkurencyjnego i innowacyjnego rynku p atno ci detalicznych w euro, który pozwoli na podwy szenie jako ci us ug p atniczych i zwi kszenie efektywno ci produktów p atniczych oraz stosowanie ta szych metod dokonywania p atno ci 3. Koncepcja SEPA wed ug Europejskiej Rady ds. P atno ci (European Payments Council EPC) odzwierciedla za o enia przyj te przez Komisj Europejsk 4 oraz Europejski Bank Centralny. Uwzgl dniaj c te za o enia, Europejska Rada ds. P atno ci przyj a nast puj c definicj : SEPA b dzie obszarem, gdzie obywatele, przedsi biorcy i inne podmioty gospodarcze b d mog y dokonywa i otrzymywa p atno ci w euro, na obszarze Europy, zarówno transgranicznie, jak i w granicach Rysunek 1. Elementy SEPA wspólna waluta jednolity zestaw instrumentów płatniczych polecenia przelewu, polecenia zapłaty i płatności kartowe sprawna infrastruktura obsługi płatności w euro SEPA wspólne normy techniczne wspólne praktyki biznesowe jednolite podstawy prawne ciągły rozwój nowych usług nastawionych na klienta ród o: opracowanie w asne na podstawie: Jednolity obszar p atno ci w euro (SEPA). Zintegrowany rynek p atno ci detalicznych, Europejski Bank Centralny 2006, s Jednolity obszar p atno ci, op. cit., s Ch. Skinner, The Future of Banking in a Globalised World, John Wiley & Sons, Chichester 2007, s

3 Problemy i pogl dy pa stw cz onkowskich, wed ug takich samych, prostych zasad, regulacji prawych i zobowi za, bez wzgl du na po o enie obywateli i przedsi biorców 5. G ównym obszarem dzia ania programu SEPA jest strefa euro. Obszar SEPA swoim zasi giem obejmuje 32 kraje Europy 6 i dotyczy ponad 8000 banków, mln korporacji oraz ma ych i rednich przedsi biorstw, a tak e od 320 do 504 mln obywateli 7. G ówne cechy okre laj ce system SEPA to: po pierwsze, w kwestii polecenia przelewu i polecenia zap aty przyj to strategi zast pienia ich przez nowe wspólne systemy dla ca ego obszaru SEPA. Po drugie, w zakresie kart p atniczych przyj to strategi dostosowania istniej cych systemów oraz ich operatorów do nowego zestawu zasad i standardów technicznych oraz przetwarzania. Kluczow kwesti w przypadku obu tych strategii jest wyra ne wydzielenie systemów od infrastruktury. Systemem jest zestaw zasad, praktyk oraz standardów uzgodnionych pomi dzy dostawcami us ug p atno ci. Z kolei infrastruktura to systemy techniczne oraz platformy przetwarzania 8. Warto doda, e wed ug standardów SEPA korzystanie z kart p atniczych uwarunkowane jest stosowaniem standardu EMV i uzupe nianiem (lub zast powaniem) kart z paskiem magnetycznym kartami z mikroprocesorem 9. Pojawiaj si równie g osy, aby SEPA obj a sfer p atno ci mobilnych oraz p atno ci elektronicznych, tworz c nowe standardy pod nazw M-SEPA 10 oraz E-SEPA 11. Je li chodzi o gotówk to mo na stwierdzi, e w pewnym zakresie jednolity obszar p atno ci w euro istnieje ju od 1 stycznia 2002 r., tzn. od wprowadzenia wspólnych banknotów i monet. System zasilania w gotówk w strefie euro cechuje wspó istnienie wielu infrastruktur krajowych opartych na ró nych modelach biznesowych. Dlatego te z punktu widzenia instytucji kredytowych i innych podmiotów zajmuj cych si obs ug obiegu gotówki istotne jest uruchomienie Jednolitego Obszaru Gotówki Euro (Single Euro Cash Area SECA) Jak urzeczywistni Jednolity Obszar P atno ci w Euro (SEPA), SEPA POLSKA, Zwi zek Banków Polskich, t umaczenie dokumentu Europejskiej Rady ds. P atno ci pt. Making SEPA a Reality, Warszawa 2006, s J. de Lange, A. Longoni, A. Screpnic, Online payments Moving beyond the web, Ecommerce Europe, Innopay, May 2012, s Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata (projekt), Narodowy Bank Polski, Zwi zek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikrop atno ci, luty 2009 r., s Jak urzeczywistni Jednolity, op. cit., s Strategia rozwoju obrotu, op. cit., s Mobile Money The future of the payments market, White Paper, Bearing Point, 2012, s Np. p atno ci online czy e-fakturowanie. R. Boer, C. Hensen, A. Screpnic, Online payments Increasingly a global game, Innopay, May 2010, s Tworzenie jednolitego obszaru p atno ci w euro cele i terminy (czwarty raport o post pach), Europejski Bank Centralny 2006, s

4 Bezpieczny Bank 4(49)/2012 Maj c na uwadze pomy lne wprowadzenie banknotów i monet euro, zakres planowanych zmian odno nie gotówki zosta znacznie zaw ony i w ramach pierwszej fazy koncentruje si na praktyce jej masowej dystrybucji i recyklingu. Plany SECA zosta y przygotowane przy cis ej wspó pracy z Komitetem Banknotów Eurosystemu, bankami i innymi kluczowymi graczami. Celem SECA jest zbudowanie zasad równej konkurencji, w ramach której b dzie istnia jednolity poziom us ug, a wszystkie narodowe banki centralne (NCB) b d przestrzega y wspólnych procedur. Ponadto, SECA zapewni ma harmonizacj kosztów dystrybucji gotówki w ramach obszaru SEPA. W efekcie zostanie zbudowana wspólna infrastruktura dla obiegu gotówki (banknotów i monet) we wszystkich pa stwach euro. Zmiany te wp yn w pierwszej kolejno ci na rynek wysokokwotowy i b d mia y wp yw na funkcjonowanie banków, banków centralnych, firm wyspecjalizowanych w transporcie gotówki, akceptantów oraz przedsi biorców. Równolegle EPC ma zamiar opracowa odpowiednie ramy dla promocji obrotu bezgotówkowego. Celem tej strategii b dzie zach canie konsumentów i akceptantów do migracji z gotówki na karty p atnicze i inne elektroniczne instrumenty p atnicze 13. Wracaj c do SECA, nale y zaznaczy, e harmonizacja w tej dziedzinie jest niezb dna, poniewa wed ug szacunków gotówka pozostanie najszerzej stosowanym instrumentem p atniczym SEPA HISTORIA W 1999 r. wprowadzono walut euro w obrocie bezgotówkowym 15, a w 2002 r. tak e w formie banknotów i bilonu. Nast pnym etapem w europejskiej integracji monetarnej by o skoncentrowanie si na zapewnieniu konsumentom mo liwo ci dokonywania p atno ci bezgotówkowych w ca ej strefie euro z jednego rachunku na tych samych podstawowych zasadach, bez wzgl du na kraj, w którym si znajduj. By to podstawowy motyw tworzenia SEPA 16. W zwi zku z tym, w 2002 r. bran a bankowa powo a a organ samoregulacyjny do zarz dzania projektem SEPA Europejsk Rad ds. P atno ci 17. W sk ad Rady wchodz przedstawiciele 65 banków europejskich, trzech europejskich stowarzysze sektora kredytowego i stowarzyszenia Euro Banking Association (EBA). Cz onkowie z Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii równie maj swoich przedstawicieli w Europejskiej Radzie ds. P atno ci. Dodatkowo, 13 Jak urzeczywistni Jednolity, op. cit., s Tworzenie jednolitego obszaru, op. cit., s P. ysakowski, SEPA jednolity obszar p atno ci w euro, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z dodatek do Bank i Kredyt 2007, Nr 11 12, s J.-C. Trichet, S owo wst pne,[w:] Jednolity obszar p atno ci w euro (SEPA). Zintegrowany rynek p atno ci detalicznych, Europejski Bank Centralny 2006, s Jednolity obszar p atno ci w euro (SEPA), op. cit., s

5 Problemy i pogl dy ró ni dostawcy infrastruktury, tacy jak operatorzy kart p atniczych, Stowarzyszenie Europejskich Elektronicznych Izb Rozliczeniowych (Automated Clearing House Association EACHA) oraz Euro Banking Association (EBA), aktywnie uczestnicz w tych pracach. EACHA opracowuje procedury zapewniaj ce interoperacyjno infrastruktur (izb rozliczeniowych). Z kolei stowarzyszenie EBA stworzy o pierwsz paneuropejsk izb rozliczeniow (PEACH) pod nazw STEP2, do rozliczania transgranicznych i krajowych p atno ci detalicznych w euro 18. Jednym z osi gni Europejskiej Rady ds. P atno ci w dziedzinie zarz dzania by o w czenie si do projektu Europejskiego Komitetu ds. Standardów Bankowych (European Committee for Bank Standardisation). Posuni cie to mia o na celu w a ciwe ukierunkowanie dzia a standaryzacyjnych sektora bankowego. Europejska Rada ds. P atno ci postanowi a zasadniczo przyj standard komunikatu ISO/ UNIFI oraz j zyk oparty na XML 19. Rada podpisa a porozumienie z organizacj SWIFT, na mocy której SWIFT ma opracowa komunikaty dla modeli polece przelewu i polece zap aty SEPA 20. W 2002 r. Europejska Rada ds. P atno ci wyznaczy a termin pe nej migracji do SEPA na koniec 2010 r. Dwa lata pó niej, w 2004 r. banki zgodzi y si na propozycj Eurosystemu, by umo liwi klientom stosowanie paneuropejskich instrumentów p atniczych ju od stycznia 2008 r. 21 Wed ug tych za o e od 2008 r. trzy Tabela 1. Za o enia rozwoju SEPA wed ug Eurosystemu Usuni cie wszystkich przepisów technicznych i umownych oraz praktyk i standardów biznesowych, z których wynika zró nicowanie sytuacji w poszczególnych krajach strefy euro; Okre lenie odpowiednich przepisów technicznych i umownych oraz praktyk i standardów biznesowych (w szczególno ci standardów technicznych dotycz cych kart p atniczych, urz dze przyjmuj cych karty (terminali i bankomatów), interfejsów telekomunikacyjnych, platform przetwarzania danych itp.) w celu zapewnienia interoperacyjno ci ró nych systemów, a tym samym elastyczno ci i niezale no ci w wyborze dostawcy us ug W przypadku stosowania op at interchange, okre lenie przejrzystej, opartej na kosztach metody ich naliczania i przedstawienie jej do zatwierdzenia Komisji Europejskiej Opracowanie kompleksowej strategii ograniczania nadu y zwi zanych z kartami p atniczymi, zw aszcza w skali transgranicznej ród o: opracowanie w asne na podstawie: Tworzenie jednolitego obszaru, op. cit., s Ibidem, s Innovations in retail payments, Report on the Working Group on Innovations in Retail Payments, Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, May 2012, s Tworzenie jednolitego obszaru, op. cit., s Ibidem, s

6 Bezpieczny Bank 4(49)/2012 Tabela 2. Harmonogram rozwoju SEPA w latach Faza 1 Faza 2 Faza 3 Projekt i Przygotowanie obejmuje opracowanie w 2005 r. dwóch nowych Systemów Elektronicznego Transferu oraz dokumentu ramowego dla Kart. W 2006 r. faza ta koncentruje si na rozwijaniu standardów i przygotowywaniu specyfikacji technicznych oraz bezpiecze stwa Implementacja i Rozwijanie czenie standardów i specyfikacji z implementacj, testami pilota owymi oraz start funkcjonowania dwóch nowych Systemów Elektronicznego Transferu od ko ca 2007 r. Koegzystencja i Migracja b dzie okresem przej ciowym, w którym krajowe systemy b d wspó istnie z systemami SEPA i nast powa b dzie stopniowa migracja do nowych systemów, poczynaj c od stycznia 2008 r. do ko ca 2010 r. ród o: opracowanie w asne na podstawie: Jak urzeczywistni Jednolity Obszar P atno ci w Euro (SEPA), SEPA POLSKA, Zwi zek Banków Polskich, t umaczenie dokumentu Europejskiej Rady ds. P atno ci pt. Making SEPA a Reality, Warszawa 2006, s instrumenty p atnicze SEPA (polecenia zap aty, polecenie przelewu oraz karty) mia y funkcjonowa obok istniej cych krajowych systemów. Po zmianie ( czyli po 2010 r.), krajowe odpowiedniki polecenia zap aty oraz przelewu, podobnie jak krajowe systemy kartowe, mia y przesta istnie 22. Dotychczasowe dzia ania, co prawda inspirowane przez Komisj Europejsk, by y inicjatyw rodowiska bankowego i by y wprowadzane na zasadach samoregulacji 23. Jednak e dla pe nego urzeczywistnienia wizji SEPA podj to dzia ania w zakresie harmonizacji prawa europejskiego. Na uwag zas uguje tu dyrektywa o us ugach p atniczych z 13 listopada 2007 r. 24, która w wielu krajach Europy Zachodniej wesz a w ycie 1 listopada 2009 r. Ogólnie rzecz ujmuj c: schemat Polecenia Przelewu SEPA CT (SEPA Credit Transfer; SCT) zosta uruchomiony przez Europejsk Rad ds. P atno ci 28 stycznia 2008 r. 25 ; schemat Polecenia Zap aty SEPA (SEPA Direct Debit; SDD) w tym zakresie Europejska Rada ds. P atno ci wprowadzi a schemat SEPA Core Direct Debit (SDD Core) oraz SDD Business to Business Direct Debit (SDD B2B) 2 listopada 2009 r. 26 ; 22 Jak urzeczywistni Jednolity, op. cit., s Raport ewaluacyjny do Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , wrzesie 2010 r., s A. Tochma ski, Wyst pienie podczas spotkania inauguracyjnego z okazji startu SEPA Credit Transfer Scheme (Klub Bankowca, 28 stycznia 2008 r.), s D. Duziak, Sprawozdanie z wdra ania SEPA w Polsce w roku 2011, Zwi zek Banków Polskich, Warszawa 2011, s E. Goosse, SEPA Migration: Facts and Figures, European Payments Council Newsletter, April 2012, s

7 Problemy i pogl dy z kolei SEPA p atno ci kartowe (SEPA card payments) zosta a uruchomiona 1 stycznia 2008 r., ale tylko dla kart nowo wydawanych 27. W odniesieniu do SEPA CT wskazuje si, e w 2010 r. ponad 4500 banków przy- czy o si do tego schematu, co stanowi o 95% wolumenu p atniczego w UE 28. Uczestnikami schematu SEPA CT, na 13 czerwca 2008 r., by o 4349 banków, w tym 17 z Polski 29. W zakresie migracji krajowych rynków kart p atniczych w UE do SEPA p atno ci kartowe wskazuje si, e w 2010 r. 76% kart mia o status zgodnych z SEPA, terminali POS 85%, bankomatów ok. 95%. Eurosystem, równie monitoruj c post p, odnotowa, e w lipcu 2010 r. ok. 57% transakcji w POS w strefie euro by o transakcjami EMV SEPA STAN OBECNY W kwietniu 2012 r. by o 4559 dostawców us ug p atniczych (PSP) z 32 krajów, którzy oferowali us ugi SCT. Podmioty PSP dostarczaj ce us ugi SCT s odpowiedzialne za realizacj ponad 95% p atno ci w Unii Europejskiej. W kwietniu 2012 r. by o 3923 podmiotów PSP, którzy reprezentowali ok. 80% z SEPA wolumenu p atno ci schematu SDD Core. Z wymienionej liczby 3444 podmioty PSP nale a y do schematu SDD B2B 31. Trzeci z analizowanych instrumentów dotyczy kart p atniczych schemat SEPA Cards Framework (SCF; ramy funkcjonowania kart SEPA). Schemat SCF implementuje standard EMV 32 dla SEPA w sferze powszechnej akceptacji kart p atniczych. EMV to standard implementacji elektronicznego chipu oraz kodu PIN w transakcjach kartowych. Wa nym czynnikiem post pu w tym obszarze jest liczba kart p atniczych, POS-ów, oraz wielofunkcyjnych bankomatów na rynku, które akceptuj transakcje typu Chip & PIN dla autoryzacji kart p atniczych. Warto podkre li, e migracja do Chip & PIN jest prawie kompletna. Na koniec 2011 r. by o 87,2% kart p atniczych, 94,2% POS-ów oraz 96,7% wielofunkcyjnych bankomatów w obszarze SEPA, które by y zgodne ze standardem EMV 33. Zbyt powolny proces migracji do SEPA spowodowa, e Parlament Europejski w lutym 2012 r. przyj Rozporz dzenie 260/2012, okre laj ce techniczne i biznesowe wymagania dla polecenia przelewu i polecenia zap aty w euro oraz zmienia- 27 R. Boer, C. Hensen, A. Screpnic, Online payments 2010, op. cit., s Single Euro Payments Area. Seven Progress Report. Beyond theory and Practice, European Central Bank, Frankfurt 2010, s Strategia rozwoju obrotu, op. cit., s Single Euro Payments, op. cit., s E. Goosse, SEPA Migration, op. cit., s Europay, MasterCard i Visa. 33 E. Goosse, SEPA Migration, op. cit., s

8 Bezpieczny Bank 4(49)/2012 j ce Rozporz dzenie 924/ Regulacja okre la daty migracji do systemów SCT i SDD na: 1 lutego 2014 r. 35 dla krajów strefy euro. Z kolei kraje spoza strefy euro (np. Dania, Norwegia i Szwecja) maj d u szy okres migracji 36 do 30 pa dziernika 2016 r. 37 Pozosta e regulacje zwi zane z SEPA s nast puj ce: dla produktów niszowych oraz polece zap aty opartych na odczycie z ekranu kart p atniczych z POS termin migracji wyznaczono do 1 lutego 2016 r., a dla krajów spoza strefy euro przed u ono do 21 pa dziernika 2016 r.; transakcje kartowe, p atno ci mobilne oraz inne instrumenty p atnicze nie zosta y obj te regulacj ; do 1 lutego 2014 r. nie b dzie potrzebny inicjator p atniczy, aby dostarczy kod identyfikacyjny banku (BIC) w celu zaadresowania odpowiedniemu bankowi w poleceniach wewn trznych p atno ci (jakkolwiek kraje UE mog przesun ten termin o dwa lata); format ISO XML 38 b dzie stosowany w obszarze transferów mi dzybankowych (oraz na linii korporacja bank 39 ), które nie b d transferowane indywidualnie (np. zlecenia ze szczególnymi instrukcjami); wyst puj ce upowa nienia dla zapisów lokalnych systemów polece zap aty mog by stosowane w SEPA Core Direct Debits (SDD Core); stosuj c polecenie zap aty, konsumenci maj prawo blokowania okre lonych odbiorców oraz ograniczania cz stotliwo ci i liczby zap at; wielostronne op aty interchange dla polecenia zap aty s zakazane, ale odrzucenie/odmowa op aty transakcji b dzie mo liwe; 34 SEPA Legal and Regulatory Framework, cfm?page=sepa_legal_and_regulatory_framework z r. 35 J. Jordan, Payment Factories: Different Ways of Achieving Payment Efficiency, com/article/8733.cfm z r. 36 O. Kahkonen, Why is There so Much Talk About XML and ISO 20022?, article/8740.cfm z r. 37 J. Macknight, The Long March to SEPA, z r. 38 Harmonizowanie prac nad standardem XML, wprowadzenie SEPA, inicjatywa, która ma wprowadzi XML w systemy planowania zasobami przedsi biorstw i ograniczenia systemu EDI (electronic data interchange) to wszystkie czynniki kieruj ce do przysz ej szerokiej adopcji i promocji XML oraz ISO 20022, standardy przysz o ci dla przemys u finansowego. O. Kahkonen, Why is There, op. cit. 39 Komunikacja pomi dzy korporacjami i bankami wchodzi w now er. Dzia y finansowe przedsi biorstw coraz cz ciej wymagaj ISO XML us ug od ich banków. Dla korporacji korzy- ci s oczywiste. Zestandaryzowany j zyk oferuje mo liwo ci harmonizacji procesu p atniczego w wymiarze ponadgranicznym oraz p atno ci mi dzy przedsi biorstwami w automatycznej formie. Równocze nie, banki staj w obliczu ostrzejszej konkurencji i presji do tworzenia nowych us ug. Korporacje zdaj sobie spraw z rangi korzystania z XML dla wszystkich p atno ci przychodz cych i wychodz cych. J. Keski-Nisula, Treasurers Need XML to Advance STP in Payments and Reconciliations, z r. 110

9 Problemy i pogl dy regu a równych op at dla transgranicznych i wewn trznych transakcji p atniczych b dzie rozszerzona na wszystkie transakcje p atnicze, bez wzgl du na poszczególne kwoty; proces rozwoju SEPA b dzie analizowany w taki sposób, aby wzi pod uwag wszystkie zaanga owane strony ARGUMENTY ZA PRZY PIESZENIEM MIGRACJI DO SYSTEMU SEPA Wyniki analiz przeprowadzonych przez Komisj Europejsk w 2010 roku wykaza y, e g ównymi czynnikami powolnej migracji na instrumenty SEPA s : brak pewno ci odno nie do obligatoryjno ci migracji, brak zach t do rozwoju zaawansowanych produktów SEPA, niech do inwestycji powodowana trudno ciami pionierów, brak wiadomo ci i zaanga owania ze strony u ytkowników 41. Potrzeba migracji do systemu SEPA wynika w g ównej mierze z obni ania kosztów transakcyjnych, które maj zasadniczy wp yw na funkcjonowanie systemu finansowego Unii Europejskiej. Szacuje si, e SEPA wyeliminuje ukryte op aty oraz przyspieszy transfery, co w perspektywie najbli szych 6 lat (do 2018 r.) powinno przynie oszcz dno ci dla klientów, banków i biznesu w wysoko ci ok. 160 mld euro 42. Warto doda, e znaczenie projektu SEPA nale y ocenia z perspektywy rynku, na którym on dzia a. Nale y bowiem podkre li, e rynek p atno ci detalicznych w euro nale y do najwi kszych na wiecie i obejmuje miliony przedsi biorstw i setki milionów obywateli. Wed ug statystyk Europejskiego Banku Centralnego Tabela 3. Efekty powolnej migracji do SEPA w skali mikro i makro Efekty powolnej migracji do SEPA Mikro konieczno utrzymywania wielu duplikuj cych si systemów i platform; koszty; brak zwrotów z inwestycji w SEPA. Makro utrzymuj ca si fragmentacja rynku us ug p atniczych; brak ekonomii skali; ograniczenie konkurencji; wstrzymywanie innowacji. ród o: pracowanie w asne na podstawie: D. Duziak, Sprawozdanie z wdra ania SEPA, op. cit., s D. Braun, SEPA is Just Around the Corner, But it is on SEPA+ That Corporates Should Focus, z r. 41 D. Duziak, Sprawozdanie z wdra ania SEPA, op. cit., s Simple and efficient cross-border payments, Press release, European Parliament, Strasbourg 2012, s

10 Bezpieczny Bank 4(49)/2012 w 2009 r., w samej tylko strefie euro zrealizowano niemal 58 mld detalicznych transakcji p atniczych 43. PODSUMOWANIE Do chwili obecnej projekt SEPA by interpretowany i realizowany w g ównej mierze jako projekt o charakterze samoregulacyjnym, powo any do ycia i zarz dzany przez europejski sektor bankowy za po rednictwem Europejskiej Rady ds. P atno ci powo anej w 2002 r., przy silnym wsparciu Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej. Wyznaczenie przez Parlament Europejski konkretnych dat migracji (2014 r. dla krajów strefy euro oraz 2016 r. dla krajów poza stref euro) do systemu SEPA jest argumentem, e istnieje silna potrzeba wzmocnienia, pog bienia i uprawomocnienia integracji finansowej w Europie. Integracja ta wymaga zrealizowania dzia a adaptacyjnych nie tylko na poziomie banków, lecz równie przedsi biorstw w zakresie implementacji formatu ISO XML. Abstract The Single Euro Payments Area (SEPA) is a project, the implementation of which contributes to a more complete financial integration of the European Union countries. SEPA applies to financial services: credit transfers, direct debits and payment cards area (Chip & PIN). The existing migrations of the Member States in this area are regarded as insufficient. Therefore it is worth to underline the involvement of the European Parliament, that adopted the Regulation 26/2012. This regulation states: a) the date of migration for countries of the euro area is year 2014; b) the date of migration for countries outside of the euro area is year The aim of this article is to analyze the current status of SEPA migration for EU countries and to identify the sources of this process acceleration in the next years. 43 Zielona ksi ga. W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku p atno ci zrealizowanych przy pomocy kart p atniczych, przez Internet i za po rednictwem urz dze przeno nych, Komisja Europejska, Bruksela, stycze 2012 r., s

11 Problemy i pogl dy Bibliografia Braun D., SEPA is Just Around the Corner, But it is on SEPA+ That Corporates Should Focus, z r. Boer R., Hensen C., Screpnic A., Online payments Increasingly a global game, Innopay, May Duziak D., Sprawozdanie z wdra ania SEPA w Polsce w roku 2011, Zwi zek Banków Polskich, Warszawa Goosse E., SEPA Migration: Facts and Figures, European Payments Council Newsletter 2012, April. Haan de J., Oosterloo S., Schoenmaker D., European Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge New York Innovations in retail payments, Report on the Working Group on Innovations in Retail Payments, Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, May Jak urzeczywistni Jednolity Obszar P atno ci w Euro (SEPA), SEPA POLSKA, Zwi zek Banków Polskich, t umaczenie dokumentu Europejskiej Rady ds. P atno ci pt. Making SEPA a Reality, Warszawa 2006, Jednolity obszar p atno ci w euro (SEPA). Zintegrowany rynek p atno ci detalicznych, Europejski Bank Centralny Jordan J., Payment Factories: Different Ways of Achieving Payment Efficiency, gtnews.com/article/8733.cfm z r. Kahkonen O., Why is There so Much Talk About XML and ISO 20022?, com/article/8740.cfm z r. Keski-Nisula J., Treasurers Need XML to Advance STP in Payments and Reconciliations, z r. Lange de J., Longoni A., Screpnic A., Online payments Moving beyond the web, Ecommerce Europe, Innopay, May ysakowski P., SEPA jednolity obszar p atno ci w euro, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z dodatek do Bank i Kredyt 2007, Nr Macknight J., The Long March to SEPA, z r. Mobile Money The future of the payments market, White Paper, Bearing Point, Rambure D., Nacamuli A., Payment Systems. From the Salt Mines to the Board Room, Palgrave Macmillan, Hampshire New York Raport ewaluacyjny do Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , wrzesie 2010 r. SEPA Legal and Regulatory Framework, content.cfm?page=sepa_legal_and_regulatory_framework z r. Simple and efficient cross-border payments, Press release, European Parliament, Strasbourg

12 Bezpieczny Bank 4(49)/2012 Single Euro Payments Area. Seven Progress Report. Beyond theory and Practice, European Central Bank, Frankfurt Skinner Ch., The Future of Banking in a Globalised World, John Wiley & Sons, Chichester Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata (projekt), Narodowy Bank Polski, Zwi zek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikrop atno ci, luty 2009 r. Trichet J-C., S owo wst pne, [w:] Jednolity obszar p atno ci w euro (SEPA). Zintegrowany rynek p atno ci detalicznych, Europejski Bank Centralny Tochma ski A., Wyst pienie podczas spotkania inauguracyjnego z okazji startu SEPA Credit Transfer Scheme, (Klub Bankowca, 28 stycznia 2008 r.), Tworzenie jednolitego obszaru p atno ci w euro cele i terminy (czwarty raport o post pach), Europejski Bank Centralny Zielona ksi ga. W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku p atno ci zrealizowanych przy pomocy kart p atniczych, przez Internet i za po rednictwem urz dze przeno nych, Komisja Europejska, Bruksela, stycze 2012 r. 114

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi BILIX dla Klientów ING Banku Śląskiego

Regulamin korzystania z usługi BILIX dla Klientów ING Banku Śląskiego Regulamin korzystania z usługi BILIX dla Klientów ING Banku Śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. Nr 144

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 1 Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, zwanego dalej Związkiem, działa na podstawie Statutu Związku oraz uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

wersja zweryfikowana przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1606/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

wersja zweryfikowana przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1606/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1606/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E PrzedłoŜony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0747),

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0747), C 8 E/396 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.1.2010 Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych * P6_TA(2008)0457 Rezolucja legislacyjna Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rolna Obrót towarami rolno-spożywczymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Administrowanie obrotu towarów rolno-spożywczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej System pozwoleń AGRIM/AGREX

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo