Karta charakterystyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki"

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/mieszaniny Środek czyszczący, alkaliczny Zastosowawnia, których się nie zaleca Nie istnieją żadne informacje Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Taunusstraße 19 D-007 München Telefon: +49/9/ Telefaks: +49/9/ Osoba do kontaktu: Josef Feuerstein Telefon: +49/9/ Internet: Wydział Odpowiedzialny: Labor 1.4. Numer telefonu alarmowego: Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international: GBK GmbH +49 (0) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/54/EWG lub 1999/45/WE Zwroty określające: C - Produkt żrący Zwroty R: Powoduje poważne oparzenia. Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/200 [CLP] Kategorie zagrożenia: Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Corr. 1A Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Dam. 1 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Elementy oznakowania Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie wodorotlenek sodu kwas 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowy Hasło ostrzegawcze: Piktogram: Niebezpieczeństwo GHS05

2 Strona 2 z 11 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H290 Może powodować korozję metali. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności P20 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P33 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem Inne zagrożenia Składniki w tym preparacie nie spełniają kryteriów zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vpvb. Wysoki odczyn ph może szkodzić akwenom wodnym SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Składniki niebezpieczne Nr WE Nr CAS Nr Index Nr REACH Nazwa chemiczna Klasyfikacja zgodnie z 67/54/EWG Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/200 [CLP] Ilość wodorotlenek sodu 5 - < 10 % C - Produkt żrący R35 Skin Corr. 1A; H Natriumcumolsulfonat 1 - < 5 % Xi - Produkt drażniący R36 Eye Irrit. 2; H kwas 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowy 1 - < 5 % Xn - Produkt szkodliwy, Xi - Produkt drażniący R22-41 Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H290 H302 H amino-2-metylopropan-1-ol; izobutanoloamina 1 - < 5 % Xi - Produkt drażniący R36/ Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H Ethylhexylglucosid Xi - Produkt drażniący R36 Eye Irrit. 2; H319 Wydźwięk zdań R-, H- i EUH: patrz sekcja 16. Rozporządzenie (WE) nr. 64/2004 w sprawie detergentów 5 % - < 15 % niejonowe tensydy fosfonaty substancje zapachowe: aldehyd heksylocynamonowy, limonen, linalool 1 - < 5 % SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

3 Strona 3 z Opis środków pierwszej pomocy W przypadku wdychania Należy usunąć z zagrożonego terenu osoby poszkodowane. Należy zadbać o należytą wentylację. Przy wystąpieniu objawów lub w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć cała zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilościa woda. Natychmiast sprowadzić lekarza. Załączyć arkusz danych. W przypadku kontaktu z oczami Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast sprowadzić lekarza. Załączyć arkusz danych. Udać się do okulisty. Mogą występować następujące objawy: Zagroýenie úlepotŕ W przypadku połknięcia NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Natychmiast sprowadzić lekarza. Załączyć arkusz danych Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Jeżeli dotyczy, to objawy i oddziaływania występujące z opóźnienie należy odszukać w rozdziale 11, lub w rozdziale 4.1 "Drogi wchłaniania". Mogą występować następujące objawy: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. po połknięciu: Wskutek silnego działania żrącego istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Nie wymaga się specjalnych środków. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia. Niewłaściwe środki gaśnicze Nie istnieją żadne informacje Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Niebezpieczne produkty spalania Gazy/opary, żrący. dwutlenku węgla Tlenki fosfor. Tlenki siarki. Tlenki azotu (NOx) Informacje dla straży pożarnej Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. W razie pożaru: Stosować niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych. Ubranie ochronne odporne na alkalia (EN 13034) Ewentualnie Ubranie ochrony zupełnej. Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4 Strona 4 z 11 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Ewentualnie Zważać na niebezpieczeństwo poślizgu Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać rozprzestrzenienia się po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. W razie uwolnienia produktu do wód powierzchniowych lub gleby powiadomić odpowiednie służby 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem usunięcie. Możliwa neutralizacja przez fachowca Resztki spłukać dużą ilością wody 6.4. Odniesienia do innych sekcji Patrz rozdział 13. Indywidualne środki ochrony patrz rozdział. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją Oprócz informacji zawartych w tym rozdziale istotne dane podane są również w rozdziałach i 6.1. Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stanowisko do půukania oczu oraz prysznic ratunkowy powinny sić znajdowaă w pobliýu miejsca stosowania. Należy stosować się do zaleceń. Przestrzegać instrukcji obsługi na nalepce. Prace wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi. Należy stosować ogólne zasady higieny dotyczące obchodzenia się z chemikaliami. Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych Przechowywać w miejscu, które dostępne jest tylko upoważnionym osobom. Produkt należy przechowywać wyłącznie zamknięty, w oryginalnych opakowaniach. Nie składować produktu w przejściach i przy wejściach na klatki schodowe. Nie stosowaă materiaůów nieodpornych na alkalia. Właściwy materiał podłogowy: Odporne na alkalia Nie przechowywaă razem z kwasami Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Nie istnieją żadne informacje. SEKCJA : Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.1. Parametry dotyczące kontroli

5 Strona 5 z 11 Parametry kontrolne Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m³ wł./cm3 Kategoria Wodorotlenek sodu 0,5 NDS ( h).2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację. Można to uzyskać za pomocą lokalnej instalacji wyciągowej lub ogólnej wentylacji. W razie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS): Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dla układu oddechowego. Obowiązuje tylko wówczas, gdy podane są granice ekspozycji. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Należy stosować ogólne zasady higieny dotyczące obchodzenia się z chemikaliami. Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Ochronę oczu lub twarzy Szczelne okulary ochronne. (EN 166) 1 NDSCh (15 min) Ochrona rąk Zaleca się użycie kremu do rąk. rćkawice ochronne z naturalnego lateksu (EN 374), Czas przenikania (czas przebicia) w minutach: 40 Rękawice ochronne z nitrylu (EN 374), Czas przenikania (czas przebicia) w minutach: 40 Zalecenie: Producent: KCL GmbH, D Eichenzell, Nr. specyfikacji: 706 Lapren, 730 Camatril Velours Nie przeprowadzono testów. Do specjalnych zastosowań zaleca się sprawdzenie u producenta rękawic odporności na chemikalia wyżej wymienionych rękawic ochronnych. Ochrona skóry Robocze ubranie ochronne (np. obuwie ochronne EN ISO 20345, ubranie z długimi rękawami) Ubranie ochronne odporne na alkalia (EN 13034) Ochrona dróg oddechowych przy właściwym użytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. W przypadku powstawania par: Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dla układu oddechowego. Ewentualnie Filtr B P (EN 1437) Przestrzegać ograniczeń czasowych noszenia odzieży zgodnie z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych oraz zasad stosowania aparatów oddechowych (BRG 190). Kontrola narażenia środowiska Nie istnieją żadne informacje. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny: Kolor: Zapach: ciekły bezbarwny charakterystyczny Metoda testu

6 Strona 6 z 11 ph: 14 Zmiana stanu Temperatura topnienia: Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Temperatura zapłonu: Palność ciała stałego: gazu: Właściwości wybuchowe Granice wybuchowości - dolna: Granice wybuchowości - górna: Samozapalność: Temperatura samozapłonu ciała stałego: gazu: Właściwości utleniające Prężność par: Prężność par: Gęstość względna: Gęstość usypowa: Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Lepkość dynamiczna: Lepkość kinematyczna: Gęstość par: Zawartość rozpuszczalnika: 9.2. Inne informacje Podatność na mieszanie: Rozpuszczalność w tłuszczach (g/l): Przewodność elektryczna: Napięcie powierzchniowe: SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Produkt nie został przetestowany Stabilność chemiczna ~100 C słabo rozpuszczalny. Produkt stabilny pod warunkiem prawidłowego przechowywania i użytkowania Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem nie powoduje rozpadu.

7 Strona 7 z Warunki, których należy unikać Patrz także rozdział Materiały niezgodne Kontakt z silnymi kwasami prowadzi do gwałtownej reakcji połączonej z wytwarzaniem ciepła. Unikaă kontaktu z materiaůami nieodpornymi na alkalia. Przy kontakcie z metalami amfoterycznymi (np. aluminium, ołów, cynk) możliwy silny rozwór wodoru (niebezpieczeństwo wybuchu!) Niebezpieczne produkty rozkładu Patrz także rozdział 5.2. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem nie powoduje rozpadu. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1999/45/WE. Toksyczność ostra Nr CAS Nazwa chemiczna Droga narażenia Metoda Dawka Gatunek Źródło wodorotlenek sodu doustna LD mg/kg Szczur Natriumcumolsulfonat doustna LD50 >2000 mg/kg Szczur skórna LD50 >2000 mg/kg Królik wziewna (4 h) para LC50 >5 mg/l Szczur kwas 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowy doustna ATE 500 mg/kg amino-2-metylopropan-1-ol; izobutanoloamina doustna skórna LD mg/kg Ratte IUCLID LD50 > 2000 mg/kg Kaninchen IUCLID Działanie drażniące i żrące Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działanie uczulające Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość Zagrożenie spowodowane aspiracją SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność

8 Strona z 11 Nr CAS Nazwa chemiczna Toksyczność dla organizmów wodnych wodorotlenek sodu Ostra toksyczność dla ryb Ostra toksyczność skorupiaki Natriumcumolsulfonat Ostra toksyczność dla ryb Metoda Dawka [h] [d] Gatunek Źródło LC50 45,4 mg/l 96 h Onchorhynchus mykiss EC50 >100 mg/l 4 h Daphnia magna LC50 >100 mg/l 96 h Cyprinus carpio (karp) Ostra toksyczność alg ErC50 >100 mg/l 72 h Grünalge Desmodesmus subspicatus. Ostra toksyczność skorupiaki 2-amino-2-metylopropan-1-ol; izobutanoloamina EC50 >100 mg/l 4 h Daphnia magna Ostra toksyczność dla ryb LC mg/l 96 h Lepomis macrochirus IUCLID Ostra toksyczność alg ErC mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus Trwałość i zdolność do rozkładu Tensydy zawarte w tym preparacie spełniają kryteria podatności na biodegradację zawarte w dyrektywie (WE) nr 64/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów Zdolność do bioakumulacji Brak danych Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow amino-2-metylopropan-1-ol; izobutanoloamina -0, Mobilność w glebie Brak danych Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Brak danych Inne szkodliwe skutki działania Brak danych SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Zalecenia Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na przykład odpowiednia spalarnia odpadów. Na przykład zdeponować na odpowiednim składowisku odpadów. Możliwa neutralizacja przez fachowca Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY Z PLACÓWEK HANDLOWYCH, ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I INSTYTUCJI) ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE; frakcje gromadzone selektywnie (z wyjątkiem 15 01); detergenty zawierające substancje niebezpieczne Niebezpieczny odpad. Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie

9 Strona 9 z ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania z tworzyw sztucznych Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezanieczyszczone opakowania muszą być ponownie używane lub wykorzystane pod względem materiałowym. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Transport lądowy (ADR/RID) Numer UN (numer ONZ): UN Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Etykiety: Kod klasyfikacji: C5 Ilość ograniczona (LQ): 1 L Kategorie transportu: 2 Numer zagrożenia: Kod ograniczeń przejazdu przez 0 E tunele: Inne istotne informacje (Transport lądowy) przekazana ilość: E2 Transport wodny śródlądowy (ADN) Numer UN (numer ONZ): UN Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: II Etykiety: Kod klasyfikacji: C5 Ilość ograniczona (LQ): 1 L Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy) przekazana ilość: E2 Transport morski (IMDG) Numer UN (numer ONZ): UN Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Etykiety: Postanowienia specjalne: Ilość ograniczona (LQ): SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION II SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION SODIUM HYDROXIDE SOLUTION II - 1 L

10 Strona 10 z 11 EmS: Inne istotne informacje (Transport morski) przekazana ilość: E2 Transport lotniczy (ICAO) F-A, S-B Numer UN (numer ONZ): UN Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Etykiety: Postanowienia specjalne: Ilość ograniczona (LQ) (transp.lotniczy pasażerski): SODIUM HYDROXIDE SOLUTION II A3 A L IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasażerski): IATA-Maksymalna ilość (transp.lotniczy pasażerski): IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): IATA-Maksymalna ilość (transp.lotniczy towarowy): Inne istotne informacje (Transport lotniczy) przekazana ilość: E2 Passenger-LQ: Y Zagrożenia dla środowiska ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: nie Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Osoby zatrudniane do transportu niebezpiecznych towarów muszą być przeszkolone. Przepisy dotyczące zabezpieczeń muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby biorące udział w transporcie. Należy przedsięwziąć środki zapobiegające powstawaniu szkód L L Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/7 i kodeksem IBC Nie dotyczy, ponieważ towar transportowany jest w sztukach a nie w masie. Przepisy dotyczŕce iloúci minimalnych nie sŕ tutaj brane pod uwagć. Numery zagrożeń oraz kodowanie opakowania na zamówienie. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Informacje dotyczące przepisów UE Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE: < 5 % Klasyfikacja i oznakowanie patrz rozdział 2. Przestrzegać przepisów BHP i medycyny pracy. Przestrzegać rozporządzenia o chemikaliach ChemV. Przestrzegać rozporządzenia o zmniejszaniu niebezpieczeństwa chemicznego ChemRRV. Przestrzegać rozporządzenia LRV dotyczącego zachowania czystego powietrza. Przepisy narodowe

11 Strona 11 z 11 Ograniczenie stosowania: Klasa zagrożenia wód (D): SEKCJA 16: Inne informacje Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/EC w sprawie ochrony młodocianych pracowników. 2 - zanieczyszczenie wody Zmiany Zmienione rozdziały: 2, 16 Dodatkowe informacje: <1% roztwór wodny: Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr. 1272/200 [CLP]. Skróty i akronimy vpvb = very persistent very bioaccumulative PBT = persistent bioaccumulative toxic Wydźwięk zdań R (Numer i pełny opis) 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 35 Powoduje poważne oparzenia. 36 Działa drażniąco na oczy. 36/3 Działa drażniąco na oczy i skórę. 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 52 Działa szkodliwie na organizmy wodne. 53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Wydźwięk zdań H- i EUH (Numer i pełny opis) H290 Może powodować korozję metali. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315 Działa drażniąco na skórę. H31 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał. (Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 13446-18-9 233-826-7 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 72-48-0 200-782-5 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7664-93-9 016-020-00-8 231-639-5 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 22.09.2014 Numer materiału: BestNr_1037601a Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 506240;506241;791439;1042307 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 0.04.201 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 60-35-5 616-022-00-4 200-473-5 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 09.01.2013 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance (6348/6349) 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa Salpetersäure 52 % Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7697-37-2 007-004-00-1

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Numer materiału: 112-CLP Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 09.12.2014 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Numer materiału: 70364_CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11.

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238278 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa :1026422; 1027595; 950136; 950137 Skrót: Nr CAS: Nr WE: BelloZon

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 90-02-8 201-961-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 12 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa Cat. No UC31 48062 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 06.10.2014 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer materiału: 42,0510,0013 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Agfa Dentus M2 Comfort, RP6, Ortholux, Dup, E- Speed Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 0.04.201 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 12 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa handlowa produktu: IPS d.sign Build-Up Medium, Light, Premium 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Data aktualizacji: 12.12.2017 Numer materiału: 36075_CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 7259/1 Numer według CAS: 7778-18-9 Numer WE: 231-900-3 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 7220-79-3 200-515-2 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo