Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage"

Transkrypt

1 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft FrontPage Projekt - metodyka Zielona Góra, 2010

2 1. Wstęp Program FrontPage jest narzędziem wchodzącym w skład pakietu Microsoft Office 2003 i jest on przeznaczony do tworzenia stron internetowych i publikowania ich w sieci Internet. Prowadząc zajęcia w ramach praktyk studenckich w szkole podstawowej nr 14 oraz rozmawiając z uczniami tej szkoły, a także z uczniami gimnazjum, studentami szkół wyższych oraz nauczycielami zauważyłam, że wiele, nie tylko młodych ludzi chce i próbuje, w zakresie dostępnych narzędzi tworzyć strony internetowe, dotyczące ich zainteresowań, pasji, witryny w ramach zadań i projektów wykonywanych na zajęcia szkolne, zajęcia dydaktyczne i wiele innych. Wynika z tego, iż zapotrzebowanie na tego rodzaju narzędzia jest bardzo duże. Brakuje jednakże wskazówek jakich narzędzi używać oraz w jaki sposób ich używać. Mając na uwadze zaistniałą sytuację postanowiłam spróbować rozwiązać niniejszy problem. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z uczniami i nauczycielami, a także dostępnej literatury postanowiłam opracować koncepcję jednostki dydaktycznej Tworzenie strony internetowej w programie MS FrontPage, w ramach której, zgodnie z zasadami poglądowości, zastosowane zostaną nowoczesne media edukacyjne. Media jak wskazuje łacińska nazwa medius to środki i sposoby komunikowania się. Wacław Strykowski przez termin media rozumie różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały przekazujące informacje od nadawcy do odbiorcy. Natomiast Wojciech Skrzydlewski przedstawia media jako środki komunikowania się, które mogą uczestniczyć w strukturyzowaniu, kodowaniu, przekazywaniu, odbieraniu i przetwarzaniu treści oraz przyczyniać się do rekonstruowania wiedzy o świecie przez uczących się. Jeśli media przekazują informacje służące kształceniu zyskują miano mediów edukacyjnych. Media edukacyjne więc to wszelkiego rodzaju przedmioty, urządzenia, materiały, a także instytucje (radio, telewizja, Internet), które umożliwiają zdobywanie informacji lub przekazują informacje od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatorów skonstruowanych ze słów, obrazów i dźwięków. Zaliczamy do nich materiały drukowane i obrazowe, modele, przeźrocza, foliogramy, nagrania, programy telewizyjne, audycje radiowe, programy wideo, programy komputerowe, programy multimedialne, a także zasoby Internetu. Można wyróżnić wiele klasyfikacji mediów edukacyjnych. Jedną z nich jest podział na media małe, tzw. szkolne, pozostające w zasięgu nauczyciela oraz media duże, mass media: telewizja, radio, Internet. Inna klasyfikacja mediów to podział na media proste i złożone. Media proste to takie, które stosowane są bez udziały urządzeń, np. modele, tablice, materiały drukowane. Natomiast media złozone to takie, których prezentacja wymaga zastosowania określonych urządzeń, np. filmy, prezentacje multimedialne, nagrania. Inną klasyfikacją jest podział mediów na środki naturalne, techniczne i symboliczne. Środki naturalne, to elementy naturalnej rzeczywistości, np. drzewo, ołówek. Środki techniczne to wszelkie środki ukazujące rzeczywistość w sposób pośredni. Są to środki wzrokowe, słuchowe, wzrokowo-słuchowe,

3 manipulacyjne i autonomiczne. Środki symboliczne natomiast to takie, które posługują się pewną symboliką, znakami graficznymi, rysunkami technicznymi. Klasyfikacja McLuhana dzieli media na zimne i gorące. Im większa jest w danymi komunikacie liczba elementów informacji i im mniejsze uczestnictwo odbiorcy w interpretowaniu komunikatu tym medium jest gorętsze. Mediami gorącymi będzie film, radio, zaś zimnymi mowa czy np. karykatura. Zgodnie z koncepcją kształcenia multimedialnego jako kształcenia opartego na wykorzystaniu funkcjonalnie dobranych prostych i złożonych środków dydaktycznych, prezentacja multimedialna lub witryna internetowa o charakterze edukacyjnym, zawierająca system znaków werbalnych, ale również obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych i innych spełnia kryterium medium edukacyjnego. Realizacja koncepcji konkretnych zajęć oraz mediów edukacyjnych, które mają być wykorzystane w ramach tych zajęć, wymaga podjęcia ściśle określonych kroków. Projektowanie jednostek i mediów dydaktycznych w przypadku nauczania bezpośredniego uwzględnia następujące ogniwa: podanie celów i wywołanie nastawienia, pokaz wiedzy lub umiejętności, ćwiczenia pod kierunkiem, sprawdzanie opanowania umiejętności i wiadomości - sprzężenie zwrotne, rozbudowane ćwiczenia, transfer;

4 2. Analiza problemu Jednostka dydaktyczna pt.: Tworzenie strony internetowej w programie MS FrontPage to medium elektroniczne w postaci witryny internetowej. Jest to medium edukacyjne, które zgodnie z definicją Kupisiewicza spełnia w procesie nauczania uczenia się funkcję poznawczą, czyli umożliwia uczniom bezpośrednie poznanie określonych fragmentów rzeczywistości; funkcję kształcącą, która wskazuje na umożliwienie rozwijania zdolności poznawczych, uczuć oraz woli uczących się, jak również funkcję dydaktyczną, która mówi, iż media stanowią źródło zdobywania przez uczniów wiadomości i umiejętności, umożliwiają weryfikację hipotez, ułatwiają utrwalenie przerobionego materiału, służą sprawdzeniu stopnia opanowania wiedzy itp. Nie mniej ważna jest funkcja estetyczna, która pozwala na kształtowanie postaw i poglądów uczniów. Prezentacja moja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunku edukacja medialna i informatyczna. Jednak korzystać z niej będą mogli również uczniowie klas gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także nauczyciele. Tematem jednostki dydaktycznej będzie tworzenie i publikowanie strony internetowej za pomocą programu MS FrontPage, a w tym tworzenie witryny, edytowanie jej, wstawianie mediów i inne. Medium to ma strukturę liniową-sekwencyjną, co oznacza, że korzystanie z niego polega na przeglądaniu kolejnych stron witryny, na których znajdować się będą odnośniki do odpowiednich narzędzi poglądowych (filmów, zdjęć, grafik itp). Zawiera ono również odnośnik do spisu zagadnień, do którego dostęp możliwy jest w każdej chwili. Witryna przeznaczona jest do wykorzystania w procesie samokształcenia, w tym nauki i uzupełnienia posiadanej już wiedzy. Ewentualnie nie ma przeszkód aby wykorzystać je w procesie dydaktycznym np. na lekcji informatyki. Wykorzystane w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy medium to w pełni zastępuje i realizuje funkcje nauczyciela. W tym zakresie narzędzie to pełni funkcję: 1. poznawczo-kształcącą przejawia się w bogactwie różnorodnych informacji przekazywanych w języku obrazów, słów, dźwięków i działań, 2. emocjonalno-motywacyjną związana jest z zaangażowaniem w proces poznania świata całej osobowości człowieka, jego wszystkich procesów psychicznych, 3. dydaktyczną - utrwalenie i weryfikacja opanowania materiału, nastawienie do stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce: w sytuacjach typowych i nowych wymagających rozwiązywania problemów, 4. estetyczną - umożliwia kształtowanie postaw i poglądów uczniów;

5 Szczegółowe wyszczególnienie funkcji i ich cele przedstawiono w tabeli 1. NUMER FUNKCJI NAZWA FUNKCJI CZEGO DOTYCZY 1 poznawcza 1 poznawcza 2 kształcąca 2 kształcąca 2 kształcąca 2 kształcąca 3 3 emocjonalno motywacyjna emocjonalno motywacyjna 4 estetyczna Uczeń dowie się jak używać programu MS FrontPage to projektowania stron internetowych. Uczeń pozna elementy składowe, zasady działania oraz możliwości programu. Uczeń będzie potrafił edytować tekst na stronie, umieścić na niej grafikę i multimedia. Uczeń będzie potrafił w sposób wystarczający poruszać się w kodzie html strony internetowej. Uczeń będzie potrafił utworzyć konto WWW na darmowym serwerze. Uczeń będzie potrafił opublikować stronę internetową na serwerze. Sposób realizacji narzędzia, liczne grafiki i multimedia oraz łatwość projektowania strony w edytorze obrazkowym powinny zachęcić ucznia do prób samodzielnego tworzenia stron. Możliwości jakie daje program MS FrontPage mogą zachęcić ucznia do realizowania projektów zarówno osobistych, związanych z zainteresowaniami, jak i szkolnych. Jednolity interfejs strony, chronologia nawigacji, właściwa organizacja i porządek powinny uwrażliwić ucznia na potrzebę uporządkowania i dobrego zaplanowania własnych działań.

6 3. Planowanie - poszukiwanie rozwiązań Konspekt jednostki dydaktycznej KATEDRA MEDIÓW I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH Przedmiot: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Struktura organizacyjna jednostki dydaktycznej:??? Imię i nazwisko: Katarzyna Przepióra KONSPEKT Nr 1 Temat: Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft FrontPage Klasa: studenci I EMiI Czas: 4 x 45 CELE poznawczy Zapoznanie ucznia z działaniem programu FrontPage. kształcący Kształcenie u ucznia umiejętności komponowania i realizacji strony. dydaktyczny METODY FORMY PRACY MEDIA EDUKACYJNE Kształcenie u ucznia umiejętności poszukiwania i poszerzania posiadanych wiadomości i umiejętności. Kształcenie u ucznia zdolności planowania pracy, dbania o estetykę wykonywanych prac. Praca z tekstem, pokaz filmów edukacyjnych, demonstracja rzutów ekranowych i przykładów rozwiązań, rozwiązywanie testów i quizów Indywidualna praca z komputerem Multimedialny zestaw komputerowy z dostępem do Internetu (platforma edukacyjna), nośnik DVD z multimedialnym programem edukacyjnym pt. Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft FrontPage

7 OGNIWO / CZAS CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ MULTIMEDIALNY PROGRAM EDUKACYJNY CZYNNOŚCI UCZNIÓW UWAGI I. PONADNIE CELÓW I WYWOŁANIE NASTAWIENIA 1 min Uruchomienie programu. 2 min Wyświetlenie instrukcji użytkownika i instrukcji metodycznej. 1 min Wyświetlenie spisu treści. Uczeń uruchamia multimedialny program edukacyjny. Uczeń zapoznaje się z instrukcją użytkownika i instrukcją metodyczną. Uczeń zapoznaje się z zakresem tematycznym narzędzia. II. PRZEKAZ (POKAZ I DEMONSTRACJA) WIEDZY I / LUB UMIEJĘTNOŚCI 5 min Wyświetlenie pierwszego tematu: 1. Tworzenie nowego dokumentu Tworzenie folderu strony 1.2. Organizacja folderu strony 1.3. Nazwy folderów i plików a polskie znaki i spacje 5 min Wyświetlenie filmu. 5 min Wyświetlenie kolejnego podtematu: 1.4. Tytuły strony i plików III. SPRAWDZENIE OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Powrót do spisu treści i wybór odnośnika TEST. 5 min Rozwiązanie quizu. Uczeń zapoznaje się z trzema pierwszymi punktami tematu uzyskując informacje na temat tworzenia dokumentu, organizacji folderu głównego strony oraz nazw plików. Uczeń czyta tekst oraz ogląda rzuty ekranowe przestawiające organizację folderu głównego. Uczeń ogląda film o tworzeniu folderu strony, podstawowych elementach okna, organizacja plików, stosowaniu polskich znaków i spacji w nazwach plików. Uczeń zapoznaje się z tematem, w którym objaśniono w jaki sposób nazwać stronę i omówiono cel oraz potrzebę nadania stronie tytułu. Uczeń ogląda rzuty ekranowe, na których przedstawiono miejsce w przeglądarce internetowej, w którym wyświetla się tytuł strony, przedstawiono w jaki sposób nadać stronie tytuł oraz jak wygląda w przeglądarce strona bez tytułu. Uczeń powraca do spisu treści i wybiera test. Uczeń rozwiązuje quiz odpowiada na 6 pytań związanych tematycznie z treścią działu. Po każdej poprawnie udzielonej odpowiedzi na ekranie pojawia się informacja o zdobytych punktach. Po każdej niepoprawnie udzielonej odpowiedzi pojawia się informacja o błędzie i uczeń ma możliwość poprawienia odpowiedzi. Po skończeniu quizu uczeń powraca do spisu treści. stanowi wizualne uzupełnienie wcześniej podanych informacji.

8 IV. PRZEKAZ (POKAZ I DEMONSTRACJA) WIEDZY I / LUB UMIEJĘTNOŚCI 5 min Wyświetlenie kolejnego tematu: 2. Podział strony i tabele 2.1. Obramowanie wspólne. 2 min Wyświetlenie filmu. 5 min Wyświetlenie podrozdziału 2.2. Tabele 3 min Wyświetlenie filmu. V. SPRAWDZENIE OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Powrót do spisu treści i wybór odnośnika TEST. 5 min Rozwiązanie quizu. Uczeń zapoznaje się z tematem podrozdziału Obramowanie wspólne, w którym objaśniono na czym polega obramowanie wspólne, jak je utworzyć i edytować. Uczeń ogląda film, na którym pokazano w jakim celu tworzy się obramowanie wspólne, jakie części strony mogą posłużyć za obramowanie wspólne, objaśniono kolejne czynności związane z jego utworzeniem oraz wpisywaniem do niego tekstu i wklejaniem elementów graficznych. Uczeń otwiera podrozdział Tabele i zapoznaje się z treścią na temat tworzenia tabeli jako szablonu organizującego stronę, a także tworzenia zwykłej tabeli i ustawiania jej parametrów. Uczeń ogląda film, na którym pokazano czynności związane z tworzeniem tabeli służącej zorganizowaniu treści na stronie, a także wstawiania zwykłej tabeli i ustawiania jej parametrów. Dodatkowo na filmie przedstawiono w jaki sposób edytować tło w tabeli, zarówno jednolite oraz pokazano jak ustawić obraz tła, jak wstawiać do tabeli tekst, ustawiać akapity, zmieniać kolor tekstu w tabeli, jak zmieniać wielkość tabeli, korzystać z dopełniania komórek i odstępów między komórkami. Uczeń powraca do spisu treści i wybiera test. Uczeń rozwiązuje quiz odpowiada na 6 pytań związanych tematycznie z treścią działu. Po każdej poprawnie udzielonej odpowiedzi na ekranie pojawia się informacja o zdobytych punktach. Po każdej niepoprawnie udzielonej odpowiedzi pojawia się informacja o błędzie i uczeń ma możliwość poprawienia odpowiedzi. Po skończeniu quizu uczeń powraca do spisu treści. stanowi wizualne uzupełnienie wcześniej podanych informacji. stanowi wizualne uzupełnienie wcześniej podanych informacji oraz prezentuje nowe treści.

9 Koncepcja medium edukacyjnego Struktura nawigacyjna I. SLAJD POCZĄTKOWY A. Instrukcja użytkownika II. SLAJD GŁÓWNY SPIS TREŚCI B. Instrukcja metodyczna C. Ewaluacja 1. Tworzenie nowego dokumentu 2. Podział strony i tabele 3. Grafika 4. Galeria zdjęcia 5. Hiperłącza 6. Gotowe komponenty 7. Multimedia 8. Publikowanie strony w Internecie 1.1. Tworzenie folderu strony 1.2. Organizacja folderu strony 1.3. Nazwy folderów i plików a polskie znaki i spacje 1.4. Tytuł strony 2.1. Obramowanie wspólne 2.2. Tabele Test 3.1. Wstawianie grafiki i tła strony 3.2. Motyw 3.3. Gotowe cliparty i przyciski 4.1. Standardowa galeria zdjęć 4.2. Galeria zdjęć Flash Zadanie 5.1. Hiperłącza w tekście i na grafice 5.2. Hiperłącza na grafice mapy odsyłaczy Quiz 8.1. Aktywne składniki MS FrontPage 8.2. Wstawianie na stronę gotowych komponentów Quiz 7.1. Wstawianie filmów w formacie WMV 7.2. Wstawianie filmów w formacie SWF 7.3. Wstawianie filmów z YouTube 7.4. Wstawianie tła dźwiękowego 8.1. Zakładanie konta WWW na darmowym serwerze 8.2. Publikowanie strony w Internecie Zadanie Quiz Quiz 7.5. Wstawianie pokazu slajdów Quiz

10 Scenariusz Nume Realizowana Obraz Dźwięk r funkcja I. Slajd główny. Widoczny jest na nim pokaz slajdów z rzutami wybranych tematów. Obok znajduje się krótkie wprowadzenie. Z tego slajdu uczeń przechodzi do Spisu poznawcza treści. II. Spis treści. Na stronie tej znajduje się spis wszystkich działów i tematów zawartych w prezentacji wraz z odnośnikami do nich oraz do filmów przyporządkowanych do działów. Uczeń klika na nazwy poznawcza działów, tematy lub tytuły filmów i może wejść do nich bezpośrednio. A. Instrukcja użytkownika. Jest to instrukcja, która informuje użytkownika co oznaczają i do czego służą poznawcza poszczególne znaki nawigacyjne. B. Instrukcja metodyczna. Instrukcja informuje w jaki sposób poruszać się po prezentacji, aby przyswojenie poznawcza C. treści w niej zawartej było jak najbardziej efektywne. Ewaluacja. Jest to prośba o ocenę zaprezentowanej użytkownikowi prezentacji. Link prowadzi do strony w Internecie, na której znajduje się proste urządzenie (shoutbox), w którym użytkownik może wyrazić swoją opinię i ocenić narzędzie. 1. Tworzenie nowego dokumentu. FILM 1.1. Tworzenie folderu strony 1.2. Organizacja folderu strony 1.3. Nazwy folderów i plików a polskie znaki i spacje Na stronie tej znajdują się 3 pierwsze podpunkty tematu, zawierające informacje dot. tworzenia nowej strony i organizacji plików. Uczeń ma do dyspozycji informacje i grafikę poglądową. Ważne treści zostały wyeksponowane w specjalnej ramce i oznaczone charakterystyczną grafiką. zawiera informacje o tworzeniu folderu strony, podstawowych elementach okna, organizacja plików, stosowaniu polskich znaków i spacji w nazwach plików. Dźwięki: Lektor informuje o kolejnych czynnościach dot. utworzenia sieci WEB w MS FrontPage: utworzeniu folderu w katalogu Moje witryny, nazwaniu go, po otwarciu programu otworzeniu folderu jako pustą sieć WEB, tworzeniu pierwszej, startowej strony o nazwie index. Następnie objaśnia znaczenie nowych elementów interfejsu: widok normalny, html i podgląd. Lektor informuje również i pokazuje to na filmie jak oraz w jakim celu zorganizować w głównym folderze strony, w folderze images obrazy i grafiki, które będą wklejone na stronę. Na koniec lektor omawia temat używania polskich znaków i spacji w nazwach plików. Tytuły strony i plików. Podrozdział ten zawiera informacje na temat nadawania nazw poszczególnym stronom, poucza o znaczeniu tej 1.4 informacji w przeglądarce internetowej. Tekst wspomagają rzuty ekranowe, przedstawiające sposoby nazwania strony. emocjonalnomotywacyjna poznawcza poglądowa poznawcza

11 2. Podział strony i tabele Obramowanie wspólne. Na stronie znajdują się podstawowe informacje o cechach i przeznaczeniu funkcji Obramowanie wspólne. przedstawia instrukcję tworzenia obramowania wspólnego. FILM Dźwięki: Lektor omawia pokazane na filmie czynności związane z utworzeniem obramowania wspólnego oraz objaśnia cel zastosowania takiego obramowania. Następnie omawia sposób wstawiania w obszary wspólne grafiki, a także ukazuje działanie obramowania wspólnego. Tabele. Strona zawiera informacje o 2.2. przeznaczeniu tabel oraz podstawy dot. formatowania tabeli. przedstawia instrukcję wstawiania i formatowania tabeli, jak również sposób wykorzystania tabeli do organizacji strony. FILM Dźwięki: Lektor omawia pokazane na filmie czynności związane z tworzeniem tabeli na stronie. Przedstawia i objaśnia znaczenie parametrów w oknie Wstawianie tabeli. Następnie wskazuje sposoby formatowania tabeli, wstawiania do nie obrazu, tła, obramowania tabeli i komórek oraz tekstu. Na koniec lektor objaśnia jak można formatować tabele już utworzoną. 3. Grafika. FILM FILM 3.1. Wstawianie grafiki i tła strony. Na stronie znajdują się informacje na temat wstawiania grafiki (głównie zdjęć) na stronę, skalowania oraz ustawiania tła strony, zarówno jednolitego, jak i użycia obrazu jako tła. przedstawia instrukcję jak ustawić tło na stronie internetowej. Instrukcja dotyczy ustawiania tła jednolitego, ustawiania obrazu jako tła oraz edytowania automatycznych kolorów hiperłączy. Dźwięki: Lektor omawia sposoby ustawiania tła na stronie internetowej. Objaśnia jak utworzyć tło jednolite oraz jak wstawić grafikę jako tło strony, przy tym informuje jakie właściwości powinien mieć obrazek, który będzie stanowił tło. Na koniec lektor objaśnia pokazane na filmie sposoby ustawiania kolorów hiperłączy, które wchodzą w skład motywu kolorystycznego Motyw. Strona zawiera podstawowe informacje o motywach dostępnych w MS FrontPage. Uczeń może zapoznać się ze składowymi motywu oraz przejrzeć przykładowe wzory. przedstawia instrukcję jak ustawić motyw na stronie, utworzyć własny motyw i zapisać go. Dźwięki: Lektor informuje jak ustawić motyw na stronie: prezentuje dostępne szablony, omawia części składowe szablonu, informuje o możliwości edycji motywów oraz zapisaniu zmienionego motywu jako własnego. Lektor przypomina o możliwości wykorzystania na stronie gotowych komponentów zawartych w pakiecie MS Office Galeria zdjęć. FILM Gotowe cliparty i przyciski. Informacje zawarte na tej stronie mają na celu przypomnienie uczniowi, iż MS Office, którego FrontPage jest integralną częścią, zawiera szereg gotowych grafik, które można wstawić na stronę internetową. Uczeń może obejrzeć kilka przykładów tych grafik Standardowa galeria zdjęć. Strona przedstawia informację o standardowej galerii zdjęć, która automatycznie tworzy autominiatury i formuje kształt galerii. Uczeń może zobaczyć przykłady różnych, dostępnych konfiguracji. przedstawia tworzenie standardowej galerii zdjęć w programie MS FrontPage. poznawcza poglądowa poznawcza Poglądowa

12 FILM Dźwięki: Lektor objaśnia w jaki sposób wstawić na stronę galerię standardową, którą można utworzyć wybierając polecenie wstaw Składnik sieci WEB. Lektor objaśnia poszczególne czynności związane z wstawieniem galerii i umieszczeniem w niej zdjęć, a także prezentuje rodzaje dostępnych graficznych rozwiązań Galeria zdjęć Flash. Na stronie znajduje się pełna instrukcja jak utworzyć galerię zdjęć flash o nazwie LightBox2. Uczeń znajdzie na stronie przeznaczoną do ściągnięcia gotowa aplikację oraz fragmenty kodu do wklejenia na stronę. pokazuje gotową galerię zdjęć flash utworzoną w programie LightBox2. Zawiera również kilka praktycznych uwag np. dotyczących możliwości skalowania miniatur. Dźwięki: Lektor informuje jak edytować wstawioną na stronę galerię flash utworzoną w programie LightBox2. Informacje przekazywane przez lektora dotyczą: podpisywania zdjęć, obramowania miniatur, które ma być dostosowane do kolorystyki strony, zmiany rozmiaru miniatur. 5. Hiperłącza. FILM 5.1. Hiperłącza w tekście i na grafice. Strona przedstawia definicję hiperłącza oraz informuje jak ustawić je w tekście oraz na grafice. pokazuje jak ustawić hiperłącze zarówno w tekście jak i na grafice. Dodatkowo pokazuje działanie zakładek w obrębie jednej strony. Dźwięki: Lektor objaśnia pokazane na filmie kolejne kroki wstawiania hiperłączy na stronę internetową, pokazuje jak tworzyć odnośniki do podstron, do stron zewnętrznych znajdujących się w sieci Internet, stron otwierających się w tym samym oraz w nowym oknie, a także omawia kolejne czynności związane z wstawieniem na stronę zakładek Hiperłącza na grafice - mapy odsyłaczy. Na stronie zaprezentowano tworzenie mapy odsyłaczy, czyli tworzenie kilku hiperłaczy na jednym obrazie. W przykładzie pokazano krok po kroku jak utworzyć taką mapę. 6. Gotowe komponenty Aktywne składniki MS FrontPage. Strona prezentuje możliwości wykorzystania niektórych gotowych komponentów znajdujących się w zasobach MS FrontPage. Są to efekty języka DHTML oraz Paski łączy, przy pomocy których zaprezentowano tworzenie dynamicznych przycisków w menu. ukazuje krok po kroku jak utworzyć na stronie internetowej aktywne FILM menu, przyciski oraz neon. Dźwięki: Lektor informuje jak utworzyć na stronie aktywne, animowane menu wykorzystując efekty DHTML oraz ponownie Składniki sieci WEB, w których wykorzystując Paski łączy można utworzyć aktywne menu. Na koniec lektor omawia czynności związane z utworzeniem na stronie neonu. Komponenty zewnętrzne. Na stronie znajdują się liczne przykłady i gotowe kody skryptów, które można wstawić na stronę. Uczeń dowie się, iż 6.2. oprócz składników MS FrontPage, na stronę internetową można wkleić różne, atrakcyjne elementy graficzne, a także dowie się jak to zrobić. ukazuje w jaki sposób uruchomić na stronie WWW licznik wejść i księgę FILM gości wykorzystując darmowe komponenty serwera Interii. Dźwięki: Lektor informuje jak utworzyć licznik wejść na stronę korzystając z darmowych komponentów serwera Interii oraz jak wstawić ten składnik na stronę. Następnie lektor objaśnia jak w ten sam sposób utworzyć i wstawić do kodu strony księgę gości. 7. Multimedia.

13 Wstawianie filmów w formacie WMV. Na stronie przedstawiono w jaki sposób umieścić w kodzie strony znaczniki umożliwiające odtwarzanie filmów w formacie WMV. Wstawianie filmów w formacie SWF. Na stronie przedstawiono dwa sposoby umieszczania w kodzie strony znaczników umożliwiających odtwarzanie filmów w formacie SWF. Wstawianie filmu z YouTube. Strona przedstawia jak zagnieździć na stronie internetowej film z portalu YouTube. Wstawianie tła dźwiękowego. Na stronie przedstawiono za pomocą jakich znaczników można umieścić w kodzie strony polecenie odtwarzania tła dźwiękowego. Wstawianie pokazu slajdów. Na stronie pokazano w jaki sposób utworzyć i wstawić na stronę pokaz zdjęć. 8. Publikowanie strony w Internecie Zakładanie konta WWW na darmowym serwerze. Na stronie pokazano jak założyć konto na darmowym serwerze portalu Interia. Publikowanie strony w Internecie. Na stronie zamieszczono instrukcję publikowania strony za pomocą programu MS FrontPage. Na końcu każdego działu znajdują się testy sprawdzające wiedzę lub zadania pozwalające wykorzystać praktycznie nabyte umiejętności.

14 4. Przygotowanie faza decyzji Zakres tematyczny prezentowany przeze mnie w medium edukacyjnym był już prezentowany wielokrotnie i istnieje w wielu formach na stronach internetowych. Są to przeróżnego rodzaju kursy tworzenia stron internetowych we wszystkich dostępnych językach programowania, a wśród nich m.in.: w języku HTML, CMS, PHP, JavaScript i in. Narzędzia te prezentują sposoby tworzenia stron internetowej od czysto technicznej, językowej strony, ukazując metody tworzenia kodu, edytowania go, przedstawiają wskazówki na temat właściwości i zależności samego języka. Nie znalazłam jednak prostych i czytelnych instrukcji posługiwania się narzędziami bardziej przyjaznymi dla początkującego użytkownika, jakimi są edytory wizualne, np. MS FrontPage. Postanowiłam utworzyć taką instrukcję, ponieważ dziś, w dobie ogromnego postępu w zakresie posługiwania się technologiami komputerowymi i przekazywania informacji, umiejętność utworzenia strony internetowej jest wręcz niezbędna. Zajmują się tym czasem osoby, które nie mają ani predyspozycji intelektualnych do zagłębiania się w tematy z dziedziny techniki i informatyki, ani czasu na uczenie się podstaw językowych. Tymczasem istnieją narzędzia, które pozwalają w sposób prosty i nie nastręczający szczególnych trudności, wizualny i obrazowy utworzyć witrynę internetową. Wybierając program MS FrontPage miałam świadomość, iż jest on częścią pakietu Microsoft Office, który przecież jest używany przez ogromną większość posiadaczy komputerów osobistych. W związku z tym nawet jeśli ktoś nie zetknął się wcześniej w tym programem, to z pewnością miał do czynienia z takimi elementami pakietu jak Word, Excel czy PowerPoint. Użytkownik któregokolwiek z wymienionych elementów poznał ich interfejs, podstawowe zasady operowania nimi, znaczenia przycisków na paskach narzędzi i paskach poleceń. Można powiedzieć, że większość użytkowników Microsoft Office właśnie w oparciu o elementy tego pakietu robiło pierwsze kroki w zakresie użytkowania komputera: stosując MS Word uczyło się edycji tekstu, w MS Excel - działań na tabelach, a w PowerPoincie projektowania grafiki. Nikt zatem kto zna zasady działania pakietu Microsoft Office, nie będzie miał większych problemów z pracą w programie FrontPage. Praca z tym narzędziem nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych, oprócz oczywiście zakupu samego pakietu. Jednakże zaopatrzonych w niego jest większość szkół. FrontPage wchodzi w skład Microsoft Office W zakresie grafiki można skorzystać z bogatych zasobów pakietu Office, który proponuje zbiór kilku tysięcy przeróżnych grafik, obrazów, teł, zdjęć, clipartów, gifówi in., natomiast do wykonania grafiki we własnym zakresie może posłużyć choćby MS Paint oraz inne darmowe programy, np. GIMP (program do tworzenia i edycja grafiki rastrowej), Inkscape (program do grafiki wektorowej), Blender 2.49b (bezpłatne narzędzie do tworzenia grafiki trójwymiarowej), Sothink SWF Quicker (do tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem technologii Flash). Publikacja strony w sieci poprzez program FrontPage jest równie łatwa. Wskazane w prezentacji darmowe, ogólnodostępne serwery na popularnych portalach takich Interia czy Onet Republika, oferują bezpłatne konta WWW, których utworzenie jest równie proste jak założenie konta pocztowego. Oczywiście jak każdy program komputerowy, również FrontPage ulega dezaktualizacji. Pojawiają się wciąż nowe rozwiązania i możliwości, a także programy, które oferują oszałamiające efekty czy nowe, bardziej praktyczne rozwiązania. Jednym z nich jest choćby narzędzie o nazwie PHP Fusion. Jest to system posługujący się językiem CMS, który pozwala na utworzenie strony całkowicie interaktywnej,

15 na której każdy zalogowany użytkownik może dokonywać zmian i na której może umieszczać swoje pliki. Na tle takich rozwiązań możliwości FrontPage bledną. Wciąż jednak pozostaje narzędziem przyjaznym, z intuicyjnym menu i łatwą obsługą. Dodatkowo posiada szeroką bazę dynamicznych szablonów i umożliwia zagnieżdżenie zewnętrznych komponentów. W programie FrontPage skomponować stronę internetową może każdy kto potrafi wkleić zdjęcie i tekst. Program jest rozwijany przez firmę Microsoft pod nową nazwą Microsoft Office SharePoint Designer, a równocześnie pojawił się nowy projekt o nazwie Microsoft Expression Web. Mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione czynniki chciałam utworzyć narzędzie edukacyjne, które przedstawi zasady działania programu. Nie zawiera ono wiele informacji na temat języka HTML, w którym tworzona jest strona, a raczej dane o sposobie wykorzystania narzędzi, edytowania i formatowania wstawianych na stronę elementów, wskazówki jak zagnieździć gotowe komponenty, a także w jaki sposób utworzyć darmowe konto WWW i opublikować stronę w sieci. Prezentacja zawiera rzuty ekranowe oraz liczne filmy, w których starałam się jasno przedstawić sposób działania programu oraz przykładowe efekty pracy z programem. Korzystanie z narzędzia multimedialnego Tworzenie i publikowanie stron internetowych w MS FrontPage wymaga posiadania komputera z dostępem do Internetu, napędem DVD ROM oraz zainstalowana na komputerze przeglądarka internetowa. Wykorzystanie prezentacji zarówno w domu, jak i w szkole na lekcji nie wymaga żadnego technicznego przygotowania. Ewentualne trudności z wyświetlaniem filmów należy rozwiązać postępując zgodnie z instrukcją użytkownika. Natomiast aby prezentacja spełniła swoje funkcje niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją metodyczną. Prezentowane przeze mnie medium ukazuje nie tylko jak poruszać się w obrębie programu, ale wskazuje również, iż pewnych rozwiązań można szukać poza nim. Wyjście poza obręb proponowanych przez MS FrontPage możliwości, pozwala na ciągłe podążanie za nowymi propozycjami, których pojawia się coraz więcej, wskazuje na możliwość poszukiwania ich w sieci i kształci w użytkowniku sprawność w zakresie poszerzania wiedzy i samorozwoju. Szeroka gama przykładów, próbek i wzorów ukazanych w prezentacji powinna zmotywować, przede wszystkim osoby zainteresowane tematem, do zagłębienia się w szczegóły posługiwania się programami do konstruowania stron internetowych, a możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności zachęci do poszukiwań. Stąd też prezentowane narzędzie nie ulegnie dezaktualizacji, ponieważ zawiera nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i wskazówki w jaki sposób ja aktualizować.

16 Przygotowanie produkcji. Prezentacja multimedialna pt.: Tworzenie i publikowanie stron internetowych w programie MS FrontPage zawiera treści opisowe tekst w kolejnych działach, wyjaśniające filmy i informacje objaśniające wykonanie konkretnych czynności oraz oceniające testy i zadania mające na celu sprawdzenie i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. W tym celu na stronie zawarto wiadomości w formie pisemnej oraz szereg materiałów poglądowych takich jak filmy, rzuty ekranowe, grafiki, zdjęcia, przykłady wykonanych elementów. Ważniejsze informacje zostały wyróżnione umieszczone w ramce i opatrzone charakterystyczną grafiką. Pod koniec każdego działu zamieszczone zostały quizy wykonane w aplikacji Hot Potatoes. Zakres treści odpowiada koncepcji utworzenia narzędzia będącego pomocą edukacyjną w zakresie podstaw obsługi programu MS FrontPage, projektowania stron internetowych w tym programie oraz publikowania ich w Internecie.

17 5. Wykonanie realizacja aplikacji. Prezentacja została wykonana w programie MS FrontPage. Inne programy wykorzystane w trakcie realizacji to: Hot Potatoes, LightBox2, Sothink SWF Quicker oraz BB FlashRecoder. Wszelkie przedstawione w prezentacji informacje, pozostają w zgodności z prezentowanymi na stronie firmy Microsoft. Prezentacja zawiera instrukcję użytkownika, w której objaśniono sposób poruszania się w jej obrębie i opisano znaczenie znaków graficznych będących częścią struktury nawigacyjnej. Na stronie drugiej instrukcji zamieszczono porady dotyczące uruchamiania treści i elementów, których używanie w sieci jest ograniczane ze względów bezpieczeństwa. Zalecenia metodyczne wskazują przede wszystkim dla kogo prezentacja jest przeznaczona i jaki jest jej główny cel. Zawiera również krótkie streszczenie tematyki, a także wskazanie dotyczące przyszłego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności. Tam też znalazły się informacje dotyczące minimalnych wymagań sprzętowych, które pozwolą skorzystać z prezentowanego narzędzia. Prezentacja została zapisana na płycie DVD.

18 6. Ocena weryfikacja materiału dydaktycznego. 1. Czy ilość i jakość treści odpowiada założonym celom aplikacji? 2. Czy aplikacja realizuje wszystkie przyjęte funkcje? 3. Czy ilość zawartej tu informacji jest możliwa do opanowania przez adresatów aplikacji? 4. Czy forma materiału odpowiada podstawowym zasadom konstruowania tego typu aplikacji; 5. Czy właściwie posłużono się środkami wyrazowymi i technicznymi? 6. Czy tempo przekazu informacji jest odpowiednie? 7. Czy zachowane zostały podstawowe zasady estetyki? 8. Czy materiał został wykonany na odpowiednim poziomie technicznym? 9. Czy instrukcja metodyczna spełnia swoje zadania (adresat jego charakterystyka z uwzględnieniem wiedzy uprzedniej; cel któremu służy medium wywołanie odpowiedniej motywacji; wskazanie elementów, które podczas nauki będą stymulowały uwagę wolicjonalną; omówienie atrakcyjności zawartych materiałów wywołanie pozytywnego nastawienia)? Elektroniczna postać ankiety znajduje się w sieci pod adresem

19 Bibliografia 1. Arends R.I. (2000) Uczymy się nauczać. Warszawa, WSiP. 2. Baron-Polańczyk E. (2006) Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystanie w edukacji techniczno informatycznej. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. 3. Gagné R.M., Briggs L. J., Wager W. W. (1992) Zasady projektowania dydaktycznego., Warszawa, WSiP. 4. Jędryczkowski J. (2005) Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów. Toruń, Wyd. Adam Marszałek. 5. Juszczyk S. (red.) (2002) Metodyka nauczania informatyki w szkole. Toruń, Wyd. Adam Marszałek. 6. Juszczyk S., Janczyk J., Morańska D., Musioł M. (2004) Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Toruń, Wyd. Adam Marszałek 7. Niemierko B. (1999) Pomiar wyników kształcenia. Warszawa, WSiP. 8. Pohanke H. (red.) (1995) Dydaktyka techniki. Warszawa, PWN. 9. Półturzycki J. (1991) Dydaktyka dorosłych. Warszawa, WSiP. 10. Wenta K. (2002) Metodyka kształcenia medialnego. W: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, 11. Wenta, Edukacja medialna. Toruń, Wyd. Adam Marszałek. 12. Joyce B., Calhoun E., Hopkins D. (1999) Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa, WSiP. 13. Niemierko B. (1997) Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa, WSiP. 14. Niemierko B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa, WSiP. 15. Skrzydlewski W. (1990), Psychologiczne przesłanki konstruowania materiałów dydaktycznych. Dydaktyka Szkoły Wyższej 3-4 (91-92), Wragg E. (1999) Trzy wymiary programu. Warszawa, WSiP. 17. Kruszewski K. (red.) (2002a) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. t.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Robert Orziński, Marek Świątkiewicz. Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych

Robert Orziński, Marek Świątkiewicz. Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych Robert Orziński, Marek Świątkiewicz Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo