REGULAMIN. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Rektora A.M. nr XXX/XXX. z dnia XX r. REGULAMIN przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie Definicje i określenia 1. Uczelnia Akademia Morska w Szczecinie. 2. Rektor Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie. 3. Prorektor Prorektor ds. nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie, działający w imieniu Rektora w zakresie objętym niniejszym Regulaminem. 4. Ustawa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz ze zmianami). 5. Studia stacjonarne studia dzienne. 6. Dom studencki Studencki Dom Marynarza AM Korab lub Studencki Dom Marynarza AM Pasat. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Świadczenia pomocy materialnej 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów na zasadach określonych w art. 103 Ustawy. 2. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie; 4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce; 5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe; 6) stypendium na wyżywienie; 7) stypendium mieszkaniowe; 8) zapomogi. 3. Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie, zwany dalej Regulaminem, ma zastosowanie do przyznawania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w 1. ust. 2, pkt. 1-3 i Regulamin opracowany został na podstawie Ustawy. 5. Stypendia ministra, o których mowa w 1. ust. 2, pkt. 4 i 5, przyznaje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek rady odpowiedniego wydziału, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 6. Przyznawanie pomocy materialnej studentom nie będącym obywatelami polskimi regulują odrębne przepisy. 1

2 2 Podział dotacji i przyznawanie środków 1. Prorektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego dokonuje podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w 1, ust. 2, pkt. 1-3 i Środki przeznaczone na stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe oraz zapomogi są nie mniejsze, niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie. 3. Stypendia przyznawane są na rok akademicki na okres 9 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa zgodnie z planem studiów 1 semestr, stypendia przyznawane są na ten semestr. 4. Stypendia wypłacane są w następujących miesiącach: a) październik, listopad, grudzień, styczeń, luty w semestrze zimowym, oraz b) marzec kwiecień, maj, czerwiec w semestrze letnim. 5. Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, mieszkaniowe, na wyżywienie, za wyniki w sporcie oraz zapomogi przyznawane są na wniosek studenta. 6. Studenci I roku studiów II stopnia (studiów magisterskich), a także studenci, którzy w poprzednim roku akademickim studiowali w innej szkole wyższej, ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce, muszą złożyć wniosek o stypendium. Pozostali studenci, spełniający wymagania określone w 15 otrzymują stypendia za wyniki w nauce bez potrzeby składania wniosku. 7. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń stanowią załączniki do Regulaminu. 8. Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 9. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 10. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, niezależnie od przyznanych stypendiów. 11. Wypłata stypendium lub zapomogi następuje przelewem na wskazane przez studenta konto. 3 Określenie sytuacji materialnej studenta 1. Trudna sytuacja materialna studenta określana jest na podstawie wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta w poprzednim roku kalendarzowym, którą ustala się na podstawie oświadczenia studenta, wyrażonego w złożonym wniosku o stypendium lub zapomogę, o liczbie osób w rodzinie żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz na podstawie zaświadczeń dokumentujących źródła i wielkość dochodów członków rodziny studenta. 2. Prorektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe. 3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593 ze zmianami) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zmianami). 2

3 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta; 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 1) Dochodów osób, o których mowa w ust. 4 pkt. 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo; 2) świadczeń, o których mowa w 1 ust. 2; 3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"; 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zmianami). 6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium; 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 7. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 4 Ograniczenia prawa do świadczeń pomocy materialnej 1. W przypadku ujawnienia, że przedstawiona przez studenta wraz z wnioskiem dokumentacja, będąca podstawą przyznania stypendium lub zapomogi, nie jest zgodna ze 3

4 stanem faktycznym, student może podlegać karze dyscyplinarnej, a nienależnie pobrane świadczenia mogą podlegać zwrotowi. Decyzję o ewentualnym skierowaniu sprawy do Komisji dyscyplinarnej ds. studentów i/lub o zwrocie świadczeń podejmuje odpowiednia komisja stypendialna. 2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium za wyniki w nauce na każdym z kierunków. Pozostałe stypendia student może otrzymać na jednym z kierunków, według własnego wyboru. O wyborze student powiadamia właściwą komisję stypendialną. 3. Stypendium może zostać zawieszone studentowi, który otrzymał warunkowy wpis na semestr lub przygotowuje się do egzaminu (zaliczenia) komisyjnego. Decyzję o zawieszeniu lub nie zawieszeniu stypendium podejmuje właściwa wydziałowa komisja stypendialna. 4. W okresie korzystania z urlopu dziekańskiego student nie otrzymuje stypendium lub zapomogi. W przypadkach szczególnych, na wniosek studenta, właściwa wydziałowa komisja stypendialna może utrzymać wypłatę świadczeń w okresie urlopu, do końca semestru lub roku akademickiego. Do szczególnych przypadków można zaliczyć np. studentów pozbawionych rodziny; wychowanków domu dziecka; studentów wychowujących samotnie swoje dzieci; studentów, których sytuacja rodzinna lub materialna uległa istotnemu pogorszeniu wskutek poważnej sytuacji losowej; studentów, którzy otrzymali urlop z powodu ciężkiej, przewlekłej choroby. 5. Student powtarzający rok (semestr) z powodu niedostatecznych wyników w nauce może ubiegać się o stypendia socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie, jeżeli nie pobierał danego stypendium podczas nauki po raz pierwszy w danym roku (semestrze), który powtarza. 6. Student po urlopie dziekańskim może ubiegać się o wszystkie świadczenia. 7. Stypendium socjalne nie przysługuje w okresie odbywania praktyki morskiej, a także w okresie praktyki, którą student odbywa na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem. 8. Student otrzymujący stypendium ministra za osiągnięcia w nauce nie może otrzymać stypendium za wyniki w nauce przyznawane przez Uczelnię. 9. Student otrzymujący stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe nie może otrzymać stypendium za wyniki w sporcie przyznawane przez Uczelnię. 10. Student nie może jednocześnie otrzymywać stypendium za wyniki w nauce i stypendium za wyniki w sporcie. O wyborze stypendium powiadamia właściwą komisję stypendialną. 5 Komisje stypendialne 1. Dziekani poszczególnych wydziałów Uczelni powołują wydziałowe komisje stypendialne. 2. W skład wydziałowej komisji stypendialnej wchodzi 4 studentów danego wydziału delegowanych przez Zarząd Samorządu Studenckiego oraz 2 pracowników wydziału wyznaczonych przez dziekana. 3. Wydziałowe komisje stypendialne wyznaczają swoich przewodniczących i ich zastępców. 4. Prorektor powołuje Odwoławczą komisję stypendialną. 5. W skład Odwoławczej komisji stypendialnej wchodzi 3 studentów delegowanych przez wydziałowe komisje stypendialne, po 1 z każdego wydziału, i 2 pracowników Uczelni powołanych przez Prorektora. Odwoławcza komisja stypendialna wyznacza swojego przewodniczącego i jego zastępcę. 6. W posiedzeniach komisji stypendialnych mogą brać udział, zaproszeni na wniosek komisji wyrażony większością głosów, kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni lub 4

5 ich zastępcy, jak np.: Kierownik SWFiS, Wiceprezes KU AZS, Kierownik Osiedla Akademickiego. 7. Decyzje wydane przez komisje stypendialne podpisują przewodniczący tych komisji i ich zastępcy. 8. Nadzór nad działalnością wydziałowych komisji stypendialnych sprawują dziekani. Nadzór nad działalnością odwoławczej komisji stypendialnej sprawuje Prorektor. W ramach nadzoru dziekan lub Prorektor może uchylić decyzję odpowiedniej komisji stypendialnej niezgodną z Ustawą lub Regulaminem. 9. Od decyzji wydziałowej komisji stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej komisji stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 10. Wniosek złożony przez studenta powinien być rozpatrzony przez właściwą komisję stypendialną w terminie nie później niż do 15 dnia danego miesiąca (z wyjątkiem października), licząc od daty złożenia wniosku. 6 Określanie wysokości świadczeń w poszczególnych miesiącach roku akademickiego 1. Jeżeli środki finansowe będące w dyspozycji Uczelni nie wystarczają w danym miesiącu na pokrycie wszystkich przyznanych świadczeń, Prorektor podejmuje decyzję o obniżeniu świadczeń. 2. W każdym miesiącu wypłat świadczeń Prorektor określa trzy współczynniki, będące stosunkiem środków dostępnych w danym okresie na wypłaty świadczeń do zobowiązania Uczelni, wynikającego z przyznanych świadczeń w danym miesiącu, w trzech grupach świadczeń: a) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, b) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, mieszkaniowe, c) stypendia socjalne, na wyżywienie, zapomogi. 3. Świadczenie wypłacane studentowi w danym miesiącu jest iloczynem przyznanego stypendium przez odpowiedni współczynnik. Zasada ta obowiązuje także w przypadku, gdy współczynnik jest większy niż Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego, za wyniki w nauce lub sporcie, na wyżywienie i mieszkaniowego nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 5. Minimalna kwota przyznanego stypendium wynosi 30 zł. 6. Obliczone kwoty świadczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. Rozdział 2. Stypendium socjalne 7 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na 500 zł netto. 3. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. 4. Odpowiednia wydziałowa komisja stypendialna może przyjąć za podstawę przyznania stypendium socjalnego średni miesięczny dochód netto z okresu późniejszego, niż 5

6 określony w ust. 3, jeżeli dostarczone przez studenta dokumenty wykazują, że sytuacja materialna studenta uległa istotnej, niekorzystnej zmianie w sposób trwały. 8 Wniosek o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien być złożony na formularzu, który określony jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 2. Wymagane dokumenty, jakie student powinien dołączyć do wniosku o stypendium socjalne wymienione są w Załączniku nr 1a. 3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student składa do właściwej wydziałowej komisji stypendialnej nie później niż do dnia 19 października danego roku akademickiego. 4. W uzasadnionych przypadkach właściwa wydziałowa komisja stypendialna może rozpatrzyć wniosek złożony po dacie określonej w ust. 3. Komisja decyduje o wyrównaniu lub nie wyrównaniu stypendium socjalnego za poprzednie miesiące bieżącego semestru. 5. Właściwa wydziałowa komisja stypendialna zwraca wniosek bez rozpatrywania, jeśli student nie dostarczył wszystkich dokumentów wymaganych Regulaminem. W takim przypadku student ma prawo złożyć ponownie uzupełniony wniosek. 9 Wysokość stypendium socjalnego Wysokość stypendium socjalnego dla studenta obliczana jest zgodnie z następującym wzorem, z zastrzeżeniem 6 ust.5: Stypendium = 500 Podstawa [zł] Rozdział 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 10 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 11 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych powinien być złożony na formularzu, który określony jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 2. Student składający wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wskazuje jaki posiada stopień niepełnosprawności oraz przedstawia orzeczenie odpowiedniego organu o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności. 3. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych student składa do właściwej wydziałowej komisji stypendialnej nie później niż do dnia 19 października danego roku akademickiego lub w miesiącu orzeczenia niepełnosprawności. 4. W uzasadnionych przypadkach właściwa wydziałowa komisja stypendialna może rozpatrzyć wniosek złożony po dacie określonej w ust. 3. Komisja decyduje 6

7 o wyrównaniu lub nie wyrównaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych za poprzednie miesiące bieżącego semestru. 12 Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 1. Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określone są w Tabeli 1. Tab. 1. Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych Stopień niepełnosprawności Kwota stypendium [zł] Lekki 100 Umiarkowany 200 Znaczny W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, właściwa komisja może podwyższyć kwotę stypendium. Rozdział 4. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie A. Stypendium za wyniki w nauce Stypendium za wyniki w nauce może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen. 2. W przypadku studentów odbywających praktykę przez okres jednego semestru w czasie poprzedniego roku akademickiego, brana jest pod uwagę średnia za semestr, w którym odbywali oni naukę. 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane studentowi nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust O przyznanie stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się również student I roku studiów II stopnia (magisterskie uzupełniające), rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. 5. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane studentowi, który zaliczył poprzedni rok studiów w terminie określonym przez organizację roku akademickiego. 14 Wniosek o stypendium za wyniki w nauce 1. Studenci I roku studiów II stopnia (studiów magisterskich), a także studenci, którzy w poprzednim roku akademickim studiowali w innej szkole wyższej, ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce, muszą złożyć wniosek o stypendium. Pozostali studenci, spełniający wymagania określone w 15 otrzymują stypendia za wyniki w nauce bez potrzeby składania wniosku. W tym przypadku student musi podać właściwej komisji stypendialnej numer konta bankowego lub zgłosić wypłatę stypendium w kasie Uczelni. 2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce powinien być złożony na formularzu, który określony jest w Załączniku nr 3 do Regulaminu. 7

8 3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce student składa do właściwej wydziałowej komisji stypendialnej nie później niż do dnia 19 października danego roku akademickiego. 15 Wysokość stypendium za wyniki w nauce Kwoty stypendium za wyniki w nauce, zróżnicowane dla poszczególnych kierunków studiów i dla wartości uzyskanych średnich ocen, określone są w Tabeli 2. Tab. 2. Kwoty stypendium za wyniki w nauce Kierunek studiów Przedział średniej Kwota stypendium [zł] Nawigacja Transport Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Mechanika i Budowa Maszyn B. Stypendium za wyniki w sporcie Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymywać student, który osiągnął w poprzednim roku studiów wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2. O przyznanie stypendium za wyniki w sporcie student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów z zastrzeżeniem ust O przyznanie stypendium za wyniki w sporcie może ubiegać się również student I roku studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających), rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. 4. Jako kryterium przyznawania stypendium za wyniki w sporcie przyjmuje się następujące kategorie osiągnięć: a) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, udział w mistrzostwach świata lub Europy, udział w uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata lub Europy; b) zajęcie miejsca 1-4 w mistrzostwach Polski w grach zespołowych lub sportach indywidualnych, zajęcie miejsca 1-4 w akademickich mistrzostwach Polski w grach zespołowych lub sportach indywidualnych, a także inne równoważne osiągnięcie sportowe; c) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski szkół wyższych w grach zespołowych lub sportach indywidualnych, a także inne równoważne osiągnięcie sportowe. 8

9 5. W uzasadnionych przypadkach odpowiednia wydziałowa komisja stypendialna może przyznać stypendium za inne wyniki w sporcie, niż wymienione w ust Przy zbiegu uprawnień do otrzymania stypendium za wyniki w sporcie w danym roku akademickim student może otrzymać tylko jedno najwyższe stypendium. 17 Wniosek o stypendium za wyniki w sporcie 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie powinien być złożony na formularzu, który określony jest w Załączniku nr 4 do Regulaminu. 2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie student składa do właściwej wydziałowej komisji stypendialnej nie później niż do dnia 19 października danego roku akademickiego. 3. W uzasadnionych przypadkach właściwa wydziałowa komisja stypendialna może rozpatrzyć wniosek złożony po dacie określonej w ust. 2. Komisja decyduje o wyrównaniu lub nie wyrównaniu stypendium za wyniki w sporcie za poprzednie miesiące bieżącego semestru. 4. Do wniosku o stypendium za wyniki w sporcie powinna być dołączona opinia właściwego klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której student brał udział we współzawodnictwie. Dopuszcza się także wyrażenie opinii przez Kierownika SWFiS lub Wiceprezesa KU AZS Akademii Morskiej w Szczecinie. 18 Wysokość stypendium za wyniki w sporcie Kwoty stypendium za wyniki w sporcie, zróżnicowane dla poszczególnych kategorii osiągnięć, określone są w Tabeli 3. Tab. 3. Kwoty stypendium za wyniki w sporcie Kategoria osiągnięcia Kwota sportowego ( 16 ust. 4) stypendium [zł] a 550 b 450 c 300 Rozdział 5. Stypendium na wyżywienie Stypendium na wyżywienie może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. 2. Podstawą przyznania stypendium na wyżywienie jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za ostatni zamknięty rok kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. 3. Odpowiednia wydziałowa komisja stypendialna może przyjąć za podstawę przyznania stypendium na wyżywienie średni miesięczny dochód netto z okresu późniejszego, niż określony w ust. 2, jeżeli dostarczone przez studenta dokumenty wykazują, że sytuacja materialna studenta uległa istotnej, niekorzystnej zmianie w sposób trwały. 4. Do określenia sytuacji materialnej studenta stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stypendium socjalnego

10 20 Wniosek o stypendium na wyżywienie 1. Wniosek o przyznanie stypendium na wyżywienie powinien być złożony przez studenta na formularzu, który określony jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Student wypełnia także część dotyczącą stypendium socjalnego. 2. Wymagane dokumenty, jakie student powinien dołączyć do wniosku o na wyżywienie wymienione są w Załączniku nr 1a. 3. Wniosek o przyznanie stypendium na wyżywienie student składa do właściwej wydziałowej komisji stypendialnej nie później niż do dnia 19 października danego roku akademickiego. 4. W uzasadnionych przypadkach właściwa wydziałowa komisja stypendialna może rozpatrzyć wniosek złożony po dacie określonej w ust. 3. Komisja decyduje o wyrównaniu lub nie wyrównaniu stypendium na wyżywienie za poprzednie miesiące bieżącego semestru. 21 Wysokość stypendium na wyżywienie Kwota stypendium na wyżywienie dla studenta określona jest Tabelą 4. Tab. 4. Kwoty stypendium na wyżywienie Średni miesięczny dochód netto Kwota stypendium na na jednego członka rodziny [zł] wyżywienie [zł] do Rozdział 6. Stypendium mieszkaniowe Stypendium mieszkaniowe może otrzymać student studiów stacjonarnych będący w trudnej sytuacji materialnej. 2. Podstawą przyznania stypendium mieszkaniowego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za ostatni zamknięty rok kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. 3. Odpowiednia wydziałowa komisja stypendialna może przyjąć za podstawę przyznania stypendium mieszkaniowego średni miesięczny dochód netto z okresu późniejszego, niż określony w ust. 2, jeżeli dostarczone przez studenta dokumenty wykazują, że sytuacja materialna studenta uległa istotnej, niekorzystnej zmianie w sposób trwały. 4. Stypendium mieszkaniowe przysługuje z tytułu zamieszkania w domu studenckim Uczelni lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 5. Student, o którym mowa w ust. 1, może otrzymywać stypendium mieszkaniowe również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim Uczelni lub w innym obiekcie. 6. Do określenia sytuacji materialnej studenta stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stypendium socjalnego

11 7. Student, o którym mowa w ust. 1, zamieszkujący w obiekcie innym, niż dom studencki Uczelni, może otrzymywać stypendium mieszkaniowe, jeżeli w chwili ubiegania się o stypendium w domach studenckich Uczelni nie ma wolnych miejsc. 8. Student zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki Uczelni dołącza do wniosku o stypendium mieszkaniowe dokumenty poświadczające miejsce tymczasowego zamieszkania, tj. umowa najmu i zameldowanie lub inne równoważne dokumenty. 23 Wniosek o stypendium mieszkaniowe 1. Wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego powinien być złożony przez studenta na formularzu, który określony jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Student wypełnia także część dotyczącą stypendium socjalnego. 2. Wymagane dokumenty, jakie student powinien dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego wymienione są w Załączniku nr 1a. 3. Wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego student składa do właściwej wydziałowej komisji stypendialnej nie później niż do dnia 19 października danego roku akademickiego. 4. W uzasadnionych przypadkach właściwa wydziałowa komisja stypendialna może rozpatrzyć wniosek złożony po dacie określonej w ust. 3. Komisja decyduje o wyrównaniu lub nie wyrównaniu stypendium mieszkaniowego za poprzednie miesiące bieżącego semestru. 24 Wysokość stypendium mieszkaniowego Kwoty stypendium mieszkaniowego dla studenta określone są Tabelą 5. Tab. 5. Kwoty stypendium mieszkaniowego Średni miesięczny Kwota stypendium Kwota stypendium mieszkaniowego z dochód netto mieszkanio tytułu na jednego członka rodziny [zł] wego [zł] zamieszkania z niepracującym małżonkiem [zł] Kwota stypendium mieszkaniowego z tytułu zamieszkania z dzieckiem [zł] Kwota stypendium mieszkaniowego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem i dzieckiem [zł] do Rozdział 7. Zapomogi Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 3. Za przejściową trudną sytuację materialną uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: a) nieszczęśliwy wypadek, 11

12 b) poważną chorobę studenta, jego dziecka lub małżonka, skutkującą dodatkowymi nakładami finansowymi, c) śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych, dziecka, małżonka, rodzeństwa), d) szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym (np. pożar, kradzież), e) urodzenie dziecka studenta. 4. O zapomogę może ubiegać się także student uczestniczący w programie wymiany studentów Socrates/Erasmus lub w podobnym programie wymagającym nakładów finansowych studenta. 26 Wniosek o zapomogę 1. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony przez studenta do właściwej wydziałowej komisji stypendialnej na formularzu, który określony jest w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 2. W uzasadnionych przypadkach (np. student uczestniczący w programie Socrates/Erasmus) student może złożyć wniosek o zapomogę na innym wniosku, niż określono w ust Składając wniosek o przyznanie zapomogi student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę wniosku. Wniosków nieudokumentowanych komisje nie rozpatrują. 4. Składając wniosek o zapomogę student powinien wskazać wysokość niezbędnej pomocy, o jaką występuje. 27 Wysokość zapomogi 1. O wysokości zapomogi decyduje właściwa wydziałowa komisja stypendialna. 2. W przypadku narodzin dziecka studenta wysokość zapomogi powinna wynosić 900 zł. 3. W przypadku zgonu członka rodziny studenta wysokość zapomogi powinna wynosić 800 zł. 4. W przypadkach nie wymienionych w ust. 2 i 3 przyznana wysokość zapomogi nie może być wyższa, niż 600 zł. 12

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Student może otrzymywać pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2012 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 września 2005 r. (RO/IX/20/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej 1 Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 52/14 Rektora UMB z dnia 17.09.2014 r. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 05 listopada 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczenia przyznawane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2016 r. Regulamin przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia REGULAMIN Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 01.10.2016 Zasady ogólne Stypendium socjalne Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej W Wejherowie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Tworzy się fundusz pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SGGW. Warszawa 2007

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SGGW. Warszawa 2007 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2007 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC

Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365.) ustala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia 20.10.2016 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ KRÓTKI PRZEWODNIK POLITECHNIKA ŁODZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY 1 Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Rozdział I.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Rozdział I. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 3C Poz. 215 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 POZNAŃ 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom został sporządzony na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 Świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Warszawa 2007 Postanowienia ogólne 1 1. Fundusz pomocy materialnej (skrótowo FPM) doktorantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r.

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. w sprawie ogłoszenia testu jednolitego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzania Rektora nr 21/2013 R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z k o ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 14.09.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (dalej określanej jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Imię i nazwisko studenta; PESEL Adres Telefon; e-mail Wydział

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: 1 Słowniczek dziekan Dziekana Wydziału,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2011 Rektora AGH z dnia 05 października 2011 roku. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wrocławiu Wrocław, 10 stycznia 2007 roku Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Podstawa prawna: ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: dziekan Dziekana Wydziału,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

FAQ - najczęściej zadawane pytania: FAQ - najczęściej zadawane pytania: Informacje Ogólne 1. Czy studiując wiele kierunków, mogę otrzymywać więcej niż jedno stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń. Regulamin ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 września 2011r. Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku 1

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy materialnej dla studentów. 3. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Adresaci pomocy materialnej dla studentów. 3. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów Adresaci pomocy materialnej dla studentów Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje: 1. studentom uczelni publicznych i niepublicznych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Rektora WSInf z dnia 14 września 2010 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku 1 Student moŝe ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 r.

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 r. Załącznik do Zarządzenia nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 marca 2017 r. Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2011 z dnia 12.10.2011 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2017 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 29 września 2017r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2017 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Regulamin pomocy materialnej) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO (tekst jednolity z dnia 15.09.2015 r.) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 POZNAŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r. ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa, wrzesień 2014

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa, wrzesień 2014 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa, wrzesień 2014 Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie I.

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Regulamin pomocy materialnej dla studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Załącznik do Zarządzenia Rektora Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości nr 37/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

Pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów jej udzielania w WSEZiNS

Pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów jej udzielania w WSEZiNS REGULAMIN Pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów jej udzielania w WSEZiNS 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe kryteria oraz tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów studiujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku

Zarządzenie nr 33. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku Zarządzenie nr 33 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia 16.06.2017 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr 6/2006 Rektora WSZ KdE z dnia 25 pażdziernika 2006 r. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Doktorant Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN może ubiegać

Bardziej szczegółowo

W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a

W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z ko ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 1 października 2005 r. zgodny z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej doktorantom Akademii Pomorskiej w Słupsku Wprowadzony Zarządzeniem Nr R/ Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia obowiązuje [od

Bardziej szczegółowo