Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Autorzy: Nancy Conner, Matthew MacDonald Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk, Maria Chaniewska ISBN: Tytuł oryginału: Office 2010: The Missing Manual Format: , stron: 808 Zorganizuj swoją pracę za pomocą najnowocześniejszych narzędzi! Jak przygotować elegancki dokument? Jak zainteresować widza prezentacją? Jak skutecznie walczyć ze spamem w Microsoft Outlook 2010? Pakiet Microsoft Office to najbardziej znany zestaw narzędzi, bez których mało kto wyobraża sobie codzienną pracę. Idealnie dobrane komponenty, innowacyjność, wydajność, a przede wszystkim niezwykle pozytywny wpływ na codziennie wykonywane zadania to cechy, które zadecydowały o sukcesie tego produktu. Musisz przygotować skomplikowany i monotonny raport? A może stworzyć elegancki list motywacyjny lub zaprezentować swoje osiągnięcia? Setki maili, zadań i bałagan w kalendarzu? Nic prostszego! Właśnie trzymasz w rękach książkę, dzięki której poznasz najskrytsze możliwości narzędzi należących do pakietu Microsoft Office. Książka podzielona jest na cztery istotne części, a każda z nich poświęcona głównemu programowi należącemu do zestawu. Na pierwszy ogień rzucono tu edytor tekstu Microsoft Word Dowiesz się, jak poprawnie przygotować najbardziej skomplikowany dokument zawierający zdjęcia, wykresy lub tabele. Ponadto zobaczysz, jak skorzystać z narzędzi do sprawdzania pisowni, recenzji oraz publikacji Twoich dokumentów. W części drugiej omawiany jest program Outlook, dzięki któremu zapanujesz nad ogromem maili, zadań i spotkań. Nauczysz się komponować wiadomości, korzystać z filtrów oraz organizować pocztę w foldery. Część trzecia w całości opisuje aplikację Microsoft Excel niezastąpioną, gdy musisz przygotować raport lub zestawienie. Excel sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest wykonywanie żmudnych obliczeń na ogromnej ilości danych. Dodatkowo sprawdzisz, jak tworzyć wykresy wizualizujące Twoje dane oraz korzystać z mechanizmu tabeli przestawnych. W części czwartej uwaga skupiona jest na programie PowerPoint. Po jej lekturze przygotowanie robiącej wrażenie prezentacji nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu! Oprócz omówienia czterech głównych programów pakietu Microsoft Office w tej książce znajdziesz informacje na temat innych narzędzi należących do tego pakietu, często równie przydatnych. Jest ona idealnym źródłem informacji na temat Microsoft Office 2010 w polskiej wersji językowej. Razem z nią pokonasz każde wyzwanie biurowe! Odkryj potencjał pakietu biurowego Microsoft Office! Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Nieoficjalna czo ówka Wprowadzenie...23 Cz I Word Rozdzia 1. Podstawy edycji tekstów...33 Uruchamianie Worda G ówne okno programu Word Zastosowanie skrótów klawiszowych Tworzenie nowego dokumentu Tworzenie nowego pustego dokumentu Tworzenie nowego dokumentu na bazie szablonu Tworzenie nowego dokumentu na bazie istniej cego Wpisywanie tekstu Zapisywanie dokumentów Zapisywanie dokumentów przy u yciu myszy Zapisywanie dokumentów przy u yciu skrótów klawiszowych Zastosowanie okna dialogowego Zapisz jako Zamykanie dokumentu Otwieranie istniej cych dokumentów Ró ne sposoby wy wietlania edytowanego dokumentu Przegl danie dokumentu przy u yciu okienka Nawigacja Powi kszanie i pomniejszanie widoku Praca z wieloma oknami jednocze nie Rozdzia 2. Edycja i formatowanie Zaznaczanie i przenoszenie tekstu Cztery sposoby na przenoszenie tekstu Wyszukiwanie i zamiana tekstu Wyszukiwanie przy u yciu okienka nawigacji Ustawianie opcji wyszukiwania... 70

4 Wyszukiwanie przy u yciu tradycyjnego okna Znajdowanie i zamienianie...71 Zamiana tekstu...73 Formatowanie tekstu: czcionka, rozmiar i styl...75 Centrum sterowania: karta Narz dzia g ówne...75 Kopiowanie formatowania przy u yciu Malarza formatów...77 Szybkie formatowanie przy u yciu minipaska narz dzi...78 Formatowanie przy u yciu stylów...79 Formatowanie akapitów: wyrównywanie, wci cia i odst py...83 Wyrównywanie tekstu...83 Wci cia akapitów...84 Ustawianie odst pów mi dzy wierszami...87 Ustawianie odst pów mi dzy akapitami...88 Praca z listami...88 Tworzenie listy...89 Formatowanie listy...91 Formatowanie dokumentu...94 Zastosowanie polece grupy Ustawienia strony...95 Zastosowanie polece grupy T o strony...97 Wstawianie nag ówków, stopek i numeracji stron Rozdzia 3. Tabele, grafika i wykresy Tworzenie tabel Tworzenie tabeli od podstaw Tworzenie tabeli na podstawie tekstu Wpisywanie danych do tabeli Edytowanie tabeli Zaznaczanie fragmentu lub ca ej tabeli Wstawianie wierszy i kolumn Przenoszenie kolumn i wierszy Scalanie i podzia komórek Usuwanie ca ej tabeli lub jej cz ci Formatowanie tabeli Zastosowanie wbudowanych stylów formatowania tabel Tworzenie cieniowania i obramowa Cieniowanie tabeli Tworzenie obramowa Wstawianie elementów graficznych Wstawianie obrazów Wstawianie obiektu clipart Wstawianie zrzutów ekranu Edytowanie obrazów Zmiana rozmiaru obrazu Kadrowanie obrazu Usuwanie t a obrazu Przenoszenie i obracanie obrazów Zmiana wygl du obrazu SPIS TRE CI

5 Zastosowanie stylów obrazu Zawijanie tekstu dooko a obrazu Wyszukiwanie obrazów Zabawy z czcionkami i grafikami SmartArt Wstawianie obiektów typu WordArt Edytowanie obiektów WordArt Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu Dodawanie wykresów i diagramów Rozdzia 4. Sprawdzanie pisowni i opcje poszukiwania Sprawdzanie pisowni i gramatyki Wykrywanie b dów pisowni Sprawdzanie poprawno ci gramatycznej Automatyczna korekta b dów Wycofywanie zmian wprowadzonych przez funkcj Autokorekta Ustawianie opcji Autokorekty Autoformatowanie dokumentów Wbudowane narz dzia poszukiwania Wyszukiwanie wyrazów w s owniku U ywanie tezaurusa Wyszukiwanie informacji w sieci T umaczenie tekstu Rozdzia 5. Drukowanie dokumentów Pierwsze kroki z drukowaniem Przegl danie dokumentów przed drukowaniem Drukowanie dokumentu Zmiana opcji i ustawie drukowania Wybieranie drukarki Konfiguracja ustawie Wysy anie faksów Tworzenie strony tytu owej Wysy anie faksu Drukowanie kopert Formatowanie adresów na kopercie Wybieranie metody podawania kopert Drukowanie etykiet czenie danych adresowych z dokumentami Krok 1.: Wybierz typ dokumentu Krok 2.: Wybierz dokument pocz tkowy Krok 3.: Wybierz adresatów Krok 4.: Napisz list Krok 5.: Przejrzyj listy Krok 6.: Uko cz scalanie Samodzielne tworzenie korespondencji seryjnej za pomoc polece karty Korespondencja SPIS TRE CI 5

6 Rozdzia 6. Raporty i tworzenie d ugich dokumentów Wstawianie podzia ów stron Podzia dokumentu na sekcje Rodzaje podzia ów sekcji Wstawianie podzia ów sekcji Zmiana orientacji nowej sekcji Zmiana numeracji w nowej sekcji Przypisy dolne i ko cowe Wstawianie przypisów dolnych Wstawianie przypisów ko cowych Edytowanie przypisów Wyszukiwanie przypisów Zmiana po o enia przypisów dolnych lub ko cowych Zamiana przypisów dolnych na ko cowe (i odwrotnie) Zmiana znaczników przypisów dolnych i ko cowych Usuwanie przypisów Wstawianie cytatów i tworzenie bibliografii Tworzenie i wstawianie cytatów (odwo a do róde ) Wstawianie istniej cego cytatu Wstawianie ród a zast pczego Edycja cytatu lub jego ród a Usuwanie cytatu Usuwanie ród a Tworzenie bibliografii Aktualizacja bibliografii Jak u atwi poruszanie si po dokumencie? Wstawianie zak adek i odsy aczy Tworzenie spisu tre ci Tworzenie indeksów Rozdzia 7. Dostosowywanie dokumentów przy u yciu motywów, szablonów i makr Motywy: prosty sposób na lepsze dokumenty Wybieranie motywu Dostosowywanie motywu Zapisywanie motywu Odszukiwanie zapisanego motywu Szablony: wzorcowe pliki wielorazowego u ytku Wybieranie szablonów Tworzenie w asnych szablonów Dostosowywanie szablonów do w asnych potrzeb Oszcz dzanie czasu przez zastosowanie makr Rejestrowanie makr Uruchamianie makra Kopiowanie makr pomi dzy szablonami Usuwanie makra SPIS TRE CI

7 Rozdzia 8. Publikowanie dokumentów Gazetki i broszury Uk adanie tekstu w kolumnach Formatowanie kolumn Wstawianie pola tekstowego Obrazy i zawijanie tekstu Projektowanie stron internetowych Zapisywanie dokumentu Worda jako strony sieci Web Tworzenie strony sieci Web od zera Tworzenie wi kszej liczby stron dla witryny Rozdzia 9. Udost pnianie dokumentów Udost pnianie dokumentów Wysy anie dokumentów za pomoc poczty elektronicznej Zapisywanie dokumentu na serwerze us ugi SkyDrive Zapisywanie dokumentu na serwerze us ugi SharePoint Dodawanie komentarzy Wstawianie komentarza Przegl danie komentarzy Edytowanie komentarzy Usuwanie komentarzy ledzenie zmian Wybieranie zmian do przegl dania Zatwierdzanie i odrzucanie zmian Ustawianie opcji ledzenia zmian Porównywanie dokumentów Scalanie dokumentów Ochrona dokumentów Usuwanie ukrytych danych i informacji osobistych Ograniczanie mo liwo ci formatowania i edytowania dokumentów Ograniczanie uprawnie u ytkowników Praca grupowa i edycja równoleg a Cz II Outlook Rozdzia 10. Rozpoczynanie pracy z programem Outlook Konfigurowanie Outlooka Krótki przegl d Poczta Kalendarz Kontakty Zadania Notatki Komponowanie i wysy anie poczty elektronicznej Wysy anie wiadomo ci do wielu odbiorców Korekta wiadomo ci Do czanie pliku do wiadomo ci SPIS TRE CI 7

8 Wstawianie obrazu do wiadomo ci Dodawanie podpisu Dodawanie motywu lub papeterii Okre lanie priorytetu i poufno ci wiadomo ci Upewnianie si, czy wiadomo dotar a Okre lanie czasu dostarczenia Kierowanie odpowiedzi na inny adres Dodawanie przycisków g osowania Praca w trybie offline Odbieranie poczty elektronicznej Odpowiadanie na lub przekazywanie go dalej Otwieranie za cznika Otrzymywanie powiadomie Usuwanie wiadomo ci Oznaczanie wiadomo ci jako nieprzeczytanej Oflagowywanie wiadomo ci Porz dkowanie wiadomo ci Przekierowywanie przychodz cych wiadomo ci T umaczenie wiadomo ci Drukowanie wiadomo ci Walka ze spamem A co, je eli to nie jest spam? Konfigurowanie listy Bezpieczni nadawcy Zarz dzanie wiadomo ciami mieciami Oszcz dzanie czasu dzi ki szybkim krokom Stosowanie szybkiego kroku Dostosowywanie szybkiego kroku Tworzenie niestandardowego szybkiego kroku Usuwanie szybkiego kroku Zarz dzanie wieloma kontami Dodawanie innego konta Proste utrzymywanie kont Wybieranie, z którego konta wys a wiadomo Rozdzia 11. Ksi ka adresowa programu Outlook Dodawanie i edycja kontaktów Dodawanie kontaktów Import adresów z innego programu Edycja informacji o kontakcie Szukanie kontaktu Wy wietlanie kontaktów Sortowanie i grupowanie kontaktów Dostosowywanie widoku Zapisywanie widoku Usuwanie widoku Okienko Osoby Komunikowanie si z kontaktem SPIS TRE CI

9 Grupowanie kontaktów Tworzenie grupy kontaktów Wysy anie poczty elektronicznej do grupy kontaktów Zarz dzanie grup kontaktów Drukowanie kontaktów Rozdzia 12. Organizacja folderów Znajdowanie folderów w okienku nawigacji Tworzenie nowego folderu Wype nianie folderów i zarz dzanie nimi Kopiowanie folderu Przenoszenie folderu Zmienianie nazwy folderu Usuwanie folderu Kategoryzowanie elementów Przypisywanie kategorii Tworzenie nowej kategorii Wy wietlanie elementów wed ug kategorii Czyszczenie kategorii Zmienianie nazwy kategorii Dostosowywanie widoków Dostosowywanie okienka nawigacji Dostosowywanie okienka odczytu Dostosowywanie paska zada do wykonania Przeszukiwanie folderów Przeszukiwanie bie cego folderu Powtarzanie wyszukiwania Rozszerzanie wyszukiwania U ci lanie wyszukiwania Dokonywanie zaawansowanego wyszukiwania Zmienianie ustawie wyszukiwania Czyszczenie folderów Archiwizowanie starych danych Oczyszczanie skrzynki pocztowej Rozdzia 13. Organizacja kalendarza, zada i notatek Twój harmonogram, Twój kalendarz Tworzenie terminu lub spotkania Planowanie terminu Planowanie spotkania Akceptowanie zaproszenia na spotkanie Dodawanie lub usuwanie uczestników ledzenie uczestnictwa Anulowanie spotkania Edycja wydarze Zmiana terminu w spotkanie Tworzenie wydarze cyklicznych SPIS TRE CI 9

10 Otrzymywanie przypomnie Usuwanie terminu Wy wietlanie harmonogramu Zadania Dodawanie zadania Tworzenie zadania Akceptowanie zadania Zarz dzanie zadaniami Edycja zadania Oznaczanie zada Oznaczanie zadania jako uko czonego Wy wietlanie zada Notowanie w Outlooku Dodawanie notatki Praca z notatkami Wy wietlanie notatek Cz III Excel 10 Rozdzia 14. Tworzenie pierwszego arkusza kalkulacyjnego Tworzenie podstawowego arkusza Tworzenie nowego arkusza Wstawianie tytu ów w kolumnach Wpisywanie danych Edytowanie danych Poruszanie si po siatce Klawisze skrótu Funkcja Przejd do Okno Excela Karty Wst ki Pasek formu y Pasek stanu Widok Backstage Opcje programu Excel Zapisywanie plików Format pliku Excela Przygotowanie skoroszytu dla wersji Excel Zapisywanie skoroszytu dla wersji Excel Zapisywanie arkuszy w innych formatach Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF Zapisywanie skoroszytu przy u yciu has a Odzyskiwanie danych po katastrofie Otwieranie plików Otwieranie ostatnio u ywanych dokumentów Widok chroniony Ró ne metody otwierania plików Otwieranie kilku skoroszytów jednocze nie SPIS TRE CI

11 Wprowadzanie ró nych typów danych Jak Excel decyduje o tym, e dane maj format tekstowy Jak Excel decyduje o tym, e dane maj format liczbowy Jak Excel decyduje o tym, e dane maj format daty lub czasu Regionalne ustawienia dat Drukowanie Jak wydrukowa plik Excela? Widok Uk ad strony lepszy podgl d wydruku Tworzenie nag ówków i stopek Kontrola stronicowania Znaki podzia u strony Skalowanie Podgl d podzia u stron widok z lotu ptaka Rozdzia 15. Przemieszczanie danych i zarz dzanie arkuszami roboczymi Zaznaczanie komórek Zaznaczanie ci g ych zakresów Zaznaczanie nieci g ych zakresów Automatyczne zaznaczanie danych Zaznaczanie komórek przy u yciu klawiatury Przemieszczanie komórek Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej Metoda przeci gnij-i-upu Udogodnienia podczas wklejania Wklejanie specjalne Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy Wstawianie kolumn Wstawianie wierszy Wstawianie skopiowanych lub wyci tych komórek Usuwanie kolumn i wierszy Arkusze i skoroszyty Dodawanie i usuwanie arkuszy Ukrywanie arkuszy Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich uk adu w skoroszycie Przenoszenie arkuszy mi dzy skoroszytami Rozdzia 16. Formatowanie komórek Formatowanie warto ci komórek Zmienianie formatu warto ci komórki Formatowanie liczb Formatowanie dat i godzin Specjalne formatowanie specjalnych liczb Formatowanie wygl du komórek Wyrównanie i orientacja Czcionki i kolory Obramowanie i wype nienia SPIS TRE CI 11

12 Rozdzia 17. Konstruowanie prostych formu Tworzenie prostej formu y Kolejno dzia a w Excelu Odwo ania do komórek Jak Excel formatuje komórki, które zawieraj odwo ania? Funkcje U ycie funkcji wewn trz formu y U ywanie w funkcji odwo a do komórek U ywanie w funkcji zakresów komórek Funkcje kompatybilno ci Excela B dy w formu ach Operatory logiczne Szybkie konstruowanie formu Tworzenie formu z wykorzystaniem myszy Edytowanie formu z wykorzystaniem myszy Karta Formu y U ywanie przycisku Wstaw funkcj Kopiowanie formu Odwo ania bezwzgl dne Odwo ania mieszane Odwo ania do innych arkuszy Rozdzia 18. Przyk ady funkcji i rozwi zywanie problemów z formu ami Zaokr glanie liczb ZAOKR(), ZAOKR.DÓ () i ZAOKR.GÓRA() zaokr glanie liczb Manipulowanie tekstem Z CZ.TEKSTY() czenie ci gów tekstu LEWY(), FRAGMENT.TEKSTU() i PRAWY() kopiowanie cz ci tekstu USU.ZB DNE.ODST PY() i OCZY () usuwanie niepo danych spacji i znaków niedrukowalnych PODSTAW() zast powanie sekwencji znaków Poprawianie b dów w formu ach Krokowe obliczanie formu ledzenie poprzedników i zale no ci Sprawdzanie b dów Rozdzia 19. Tworzenie wykresów Podstawowe informacje o wykresach Wykresy osadzone i samodzielne Tworzenie wykresów przy u yciu Wst ki Karty kontekstowe Narz dzia wykresów Wst ki Podstawowe dzia ania na wykresach Przesuwanie i zmiana rozmiaru wykresu Tworzenie samodzielnego wykresu Edytowanie danych i dodawanie ich do wykresu Zmiana typu wykresu Drukowanie wykresów SPIS TRE CI

13 Tworzenie wykresów w praktyce Wykresy z wieloma seriami liczb Okre lanie danych wyst puj cych na osi X Dane u ywaj ce skali dat lub czasu Nieci g e zakresy danych u ywanych przez wykresy Zmiana kolejno ci serii danych Zmiana sposobu prezentacji pustych warto ci Typy wykresów Kolumnowy S upkowy Liniowy Ko owy Warstwowy Style i uk ady wykresów Style wykresów Uk ady wykresów Dodawanie elementów wykresu Dodawanie tytu ów Dodawanie legendy Dodawanie etykiet do serii danych Dodawanie indywidualnych etykiet danych Cz IV PowerPoint Rozdzia 20. Tworzenie prezentacji Tworzenie nowej prezentacji Tworzenie nowej prezentacji na bazie szablonu Wybieranie motywu prezentacji Dodawanie tekstu do slajdów Tworzenie nowego slajdu Dodawanie zawarto ci slajdu Usuwanie zawarto ci slajdu Zapisywanie prezentacji Otwieranie istniej cej prezentacji Otwieranie ostatnio u ywanej prezentacji z menu Start Otwieranie ostatnio u ywanej prezentacji w programie PowerPoint Otwieranie dowolnej prezentacji w programie PowerPoint Dodawanie notatek Przegl danie prezentacji Widok Normalny Widok Sortowanie slajdów Widok do czytania Widok Strona notatek Widok Pokaz slajdów Zmiana wspó czynnika powi kszenia wy wietlania prezentacji Drukowanie prezentacji SPIS TRE CI 13

14 Rozdzia 21. Edytowanie slajdów Edytowanie tekstu Formatowanie tekstu Dostosowywanie odst pów mi dzyznakowych Rozmieszczanie tekstu na slajdzie Formatowanie pola tekstowego Tworzenie list Tworzenie czy do stron internetowych Sprawdzanie poprawno ci pisowni Zamiana tekstu na obiekt WordArt Osadzanie innych plików w slajdach Osadzanie na slajdach istniej cych plików Aktualizacja czy Tworzenie nowego pliku osadzonego Wstawianie tabel do slajdów Wstawianie tabeli Wpisywanie informacji do tabeli Edytowanie tabeli Wstawianie obrazów do slajdów Tworzenie albumów fotograficznych Praca z kszta tami Praca z grafikami SmartArt Praca z wykresami i diagramami Rozmieszczanie obiektów na slajdach Wyrównywanie po o enia obiektów na slajdzie Zmiana kolejno ci obiektów Grupowanie obiektów Rozdzia 22. Edytowanie prezentacji Kopiowanie, zmienianie kolejno ci i usuwanie slajdów Kopiowanie slajdu Duplikowanie slajdu Wstawianie slajdu z innej prezentacji Zmiana kolejno ci slajdów w prezentacji Usuwanie slajdu Ukrywanie slajdów Nag ówki i stopki Stemple czasowe slajdów Dodawanie stopki do slajdów Numerowanie slajdów Dodawanie nag ówka i stopki do notatek i materia ów informacyjnych Organizowanie prezentacji za pomoc sekcji Tworzenie sekcji Nazywanie sekcji Zwijanie i rozwijanie sekcji Przenoszenie sekcji wewn trz prezentacji Ukrywanie wszystkich slajdów wewn trz sekcji Usuwanie sekcji z prezentacji SPIS TRE CI

15 Nawigowanie za pomoc czy i przycisków akcji Wstawianie hiper cza do innego slajdu Tworzenie spisu tre ci prezentacji czenie z ukrytym slajdem Wstawianie przycisku akcji Otwieranie wstawionego pliku Wzorce slajdów: pot ga szablonów Zmienianie wygl du wszystkich slajdów w prezentacji Zmienianie uk adu dla konkretnego typu slajdów Tworzenie nowego uk adu Praca ze wzorcami materia ów informacyjnych i notatek Wspó praca Dodawanie i czytanie komentarzy Porównywanie wersji prezentacji Rozdzia 23. Dodawanie multimediów i animacji Umieszczanie klipów multimedialnych w prezentacji Dodawanie wideo z dysku twardego Dodawanie wideo z witryny internetowej Dodawanie animowanego obiektu clipart Dodawanie d wi ku z dysku twardego Dodawanie d wi kowego obiektu clipart Nagrywanie audio Formatowanie klipów wideo Formatowanie klipów audio Edytowanie klipów multimedialnych Animowanie obiektów Animowanie obiektu Zmienianie animacji Regulowanie opcji efektu Dodawanie wi kszej liczby animacji Tworzenie cie ki ruchu Wyzwalanie animacji Okre lanie czasu animacji Zmienianie kolejno ci animacji Usuwanie animacji Korzystanie z okienka animacji Animowane listy Sk adanie obiektów na stosie Animowanie grafik SmartArt Tworzenie przej pomi dzy slajdami Dodawanie przej cia Strojenie efektów przej Dodawanie d wi ku do przej cia Okre lanie czasu przej SPIS TRE CI 15

16 Rozdzia 24. Czas na pokaz! Wy wietlanie prezentacji Start, nawigacja, koniec: wskazówki i skróty Uruchamianie pokazu slajdów Zmienianie slajdów Ko czenie pokazu slajdów Przed pokazem: przygotowania Dodawanie narracji do pokazu slajdów Tworzenie niestandardowego pokazu Tworzenie materia ów informacyjnych Przygotowywanie pokazu Na pokazie Parametry do sprawdzenia Uruchamianie pokazu slajdów Podczas pokazu Ko czenie pokazu Inne opcje prezentacji Emisja pokazu slajdów Tworzenie samodzielnego pokazu Tworzenie interaktywnego pokazu slajdów Przekszta canie prezentacji w wideo Udost pnianie prezentacji Pakowanie prezentacji na p yt CD lub DVD Cz V Inne narz dzia pakietu Office Rozdzia 25. OneNote Co to jest OneNote? Zapoznanie si z przestrzeni robocz programu OneNote Tworzenie i wype nianie notesu Dodawanie notatek do strony Porz dkowanie notesu Praca z sekcjami i stronami Usuwanie notesów, sekcji i stron Zarz dzanie poszczególnymi notesami Pisanie notatek bocznych czenie notatki z jej ród em Oznaczanie notatki Znajdowanie notatki Wy wietlanie notesów Udost pnianie notatek Znajdowanie zmian wprowadzonych przez innych Wysy anie strony poczt elektroniczn Korzystanie z OneNote z innymi programami Office U ywanie po czonych notatek Wprowadzenie plików pakietu Office do OneNote SPIS TRE CI

17 Rozdzia 26. Office Web Apps Wprowadzenie do pakietu Office w internecie Konfigurowanie aplikacji Office Web Apps Logowanie si do SkyDrive Tworzenie i edycja plików Zapisywanie pliku Office Web Apps Praca z folderami w SkyDrive Tworzenie folderu Wy wietlanie plików w folderze Zmienianie nazwy folderu Usuwanie folderu Zarz dzanie plikami w SkyDrive Otwieranie pliku adowanie plików do SkyDrive ze swojego komputera Pobieranie plików ze SkyDrive do swojego komputera Przenoszenie, zmienianie nazwy, usuwanie: wskazówki dotycz ce zarz dzania plikami Wspó dzielenie plików Okre lanie uprawnie Komentowanie Równoczesna edycja w Excelu Docs.com: Office Web Apps dla Facebooka Dodawanie plików Docs Wy wietlanie dokumentów Edycja dokumentu Udost pnianie dokumentu Wy wietlanie dokumentów przyjació Dodatki Dodatek A Dostosowywanie aplikacji Office Dostosowywanie paska narz dzi Szybki dost p Dostosowywanie Wst ki Dostosowywanie paska stanu Skorowidz SPIS TRE CI 17

18 3 Tabele, grafika i wykresy ROZDZIA Wspó czesne przetwarzanie tekstów to nie tylko s owa, a Word 2010 jest tego znakomitym przyk adem. Pomimo i tekst nadal stanowi przewa aj c wi kszo zawarto ci dokumentu, w atwy sposób mo esz podnie jego atrakcyjno i wyró ni niektóre jego fragmenty poprzez dodanie innych elementów. Tabele pozwalaj na organizowanie tekstu w wiersze i kolumny, dzi ki czemu czytelnik mo e atwo przegl da du e zestawienia. Wykresy umo liwiaj prezentacj danych tabelarycznych w atrakcyjnej formie graficznej, co z pewno ci docenisz, prezentuj c raport opisuj cy szybki przyrost dochodów Twojej firmy czy porównuj c trendy finansowe na rynkach. W dokumentach Worda mo esz równie umieszcza ró nego typu elementy graficzne takie jak zdj cia rodzinne, logo firmy, obiekty typu clipart, portrety szefa, zdj cia produktów firmowych i inne je eli na dysku Twojego komputera masz jakie zdj cie, obrazek czy rysunek, to bez problemu dodasz go do dokumentu. W tym rozdziale poka emy, jak pracowa w Wordzie z elementami innymi ni tekst. Dowiesz si mi dzy innymi, jak wstawia je do dokumentu, jak je skalowa, jak przenosi je w inne miejsce oraz jak je edytowa. Dzi ki zastosowaniu takich dodatkowych elementów Twoje dokumenty b d bardziej atrakcyjne, a ich najwa niejsze punkty b d bardziej wyeksponowane. Tworzenie tabel Przez d ugie wieki filozofowie zastanawiali si nad fundamentalnym pytaniem Co by o pierwsze, jajko czy kura?. Kiedy pracujesz z tabelami w Wordzie, jego odpowiednikiem cho mo e o nieco mniej donios ym znaczeniu jest pytanie Co by o pierwsze, tabela czy dane?. Jak zwykle w takich sytuacjach odpowied nale y do Ciebie. Kiedy tworzysz w Wordzie tabel, mo esz rozpocz od zaprojektowania jej samej, a nast pnie umie ci w niej odpowiednie dane lub odwrotnie rozpocz od przygotowania danych, po czym u y ich do utworzenia tabeli. Niezale nie od tego, któr drog wybierzesz, ca y proces jest prosty.

19 Tworzenie tabel Tworzenie tabeli od podstaw Je eli chcesz utworzy tabel od podstaw, a nast pnie wype ni j danymi, masz do wyboru kilka mo liwo ci: mo esz wstawi pust prost tabel, wstawi tabel gotow, preformatowan lub narysowa tak tabel od pocz tku. Co najlepsze, nawet kiedy decydujesz si najpierw zaprojektowa ca tabel, a dopiero potem wype ni j danymi, to zaprojektowana struktura w aden sposób nie ogranicza Twoich mo liwo ci dokonywania jej pó niejszych zmian, je eli zajdzie taka potrzeba. W nieco dalszej cz ci tego rozdzia u dowiesz si, jak edytowa istniej ce tabele. Wstawianie tabeli Aby szybko wstawi prost tabel ze wszystkimi komórkami o identycznych rozmiarach, rozpocznij od ustawienia kursora w punkcie, w którym chcesz j umie ci. Nast pnie wykonaj polecenia opisane poni ej. 1. Przejd na kart Wstawianie i naci nij przycisk Tabela (lewy Alt, V, 4). Na ekranie pojawi si menu podr czne wstawiania tabeli przedstawione na rysunku 3.1, zawieraj ce siatk tabeli o wymiarach Rysunek 3.1. W miar zaznaczania rozmiaru tabeli Word wy- wietla jej podgl d na ywo w dokumencie 2. U yj myszy lub klawiszy strza ek do poruszania si po siatce i zaznaczania wymiarów. W miar zaznaczania rozmiaru tabeli Word na bie co wy wietla jej wygl d w dokumencie, dzi ki czemu mo esz szybko sprawdzi, czy dana tabela spe nia Twoje oczekiwania. 3. Kiedy zaznaczysz po dane wymiary, kliknij lewym przyciskiem myszy lub naci nij klawisz Enter. Tabela pojawi si w wybranym wcze niej miejscu dokumentu. Uwaga: Gdy tworzysz tabel, na Wst ce pojawia si nowa grupa Narz dzia tabel, w której znajduj si dwie karty kontekstowe zawieraj ce polecenia do pracy z tabelami Projektowanie i Uk ad. Kiedy przeniesiesz kursor na zewn trz tabeli, znikn one ze Wst ki jak wida, karty kontekstowe pojawiaj si tylko wtedy, kiedy s potrzebne. 112 CZ I WORD

20 Tworzenie tabel Wstawianie tabeli preformatowanej Je eli chcesz doda tabel okre lonego typu na przyk ad kalendarz czy list wydatków lub po prostu chcesz wstawi adnie wygl daj c, wst pnie sformatowan tabel bez adnych dodatkowych nak adów pracy, mo esz skorzysta z jednego z wielu wbudowanych, preformatowanych szablonów tabel Worda. Aby to zrobi, ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawi tabel teraz jeste ju tylko o kilka kroków od zako czenia: 1. Wybierz polecenie Wstawianie/Tabela/Szybkie tabele (lewy Alt, V, 4, T). Na ekranie pojawi si menu podr czne zawieraj ce list wbudowanych szablonów tabel, tak jak zosta o to przedstawione na rysunku 3.2. Za pomoc myszy lub klawiszy strza ek przegl daj szablony. Rysunek 3.2. Word posiada szereg wbudowanych szablonów tabel. Do wyboru masz ró nego rodzaju kalendarze i listy. Korzystaj c z opcji Szybkie tabele, mo- esz zaoszcz dzi sporo czasu 2. Kiedy znajdziesz dany szablon, zaznacz go i kliknij lewym przyciskiem myszy lub naci nij klawisz Enter. Word wstawi wybran preformatowan tabel do Twojego dokumentu. Preformatowane szablony tabel zawieraj ró nego rodzaju robocze tre ci takie jak nazwy miesi cy czy daty w kalendarzu. Aby usun takie wpisy, zaznacz tabel, wybieraj c polecenie Narz dzia tabel/uk ad/zaznacz/zaznacz tabel (lewy Alt, JU, K, T), a nast pnie naci nij klawisz Delete. Wykonanie takiej operacji usuwa z tabeli wszystkie dane, ale jednocze nie zachowuje jej struktur i formatowanie. ROZDZIA 3. TABELE, GRAFIKA I WYKRESY 113

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni.

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni. Powierzchnie Tworzenie i dodawanie danych do powierzchni W tej lekcji omówiono metody konstruowania nowej powierzchni TIN, a nast pnie dodawania do niej danych, obwiedni i linii nieci ci a tak e wybrane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo