ultranowoczesne szkolenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ultranowoczesne szkolenia"

Transkrypt

1 Gdynia, ul. Ujejskiego 18, tel (58) , faks (58) ultranowoczesne dowiedz się więcej Nowe SQL Język SQL jest powszechnie wykorzystywanym sposobem operowania na bazach danych (szczególnie na "dużych" bazach takich jak Microsoft SQL Server czy Oracle Server). Bywa on przydatny zarówno dla osób okazjonalnie wyciągających informację z baz w celu ich dalszej obróbki w programie Microsoft Excel czy Access, ale przede wszystkim dla osób wykonujących na co dzień złożone analizy biznesowe. Z języka tego korzystają także programiści, którzy tworzą na potrzeby firmy różnorodne aplikacje. Nasze gruntownie przebudowane 2-dniowe szkolenie Język SQL jest przeznaczone dla osób nie mających żadnego doświadczenia w używaniu SQL lub znających początki tego języka. W trakcie wprowadzamy wszystkie polecenia SQL niezbędne w codziennej pracy (np. SELECT, UPDATE, SET, DELETE, INSERT, SELECT INTO), poruszając także zagadnienia bardziej zaawansowane takie jak początki programowania w Transact-SQL (T-SQL). Szkolenie obejmuje nawet takie złożone zagadnienia jak: użycie zmiennych (w tym tablicowych), użycie lokalnych i globalnych tabel tymczasowych a także procedur składowanych oraz funkcji SQL. Program zorientowany jest na typowe potrzeby analityków biznesowych. Natomiast nasze nowe szkolenie Język SQL Zaawansowany przeznaczone jest dla osób zainteresowanych biznesową analizą baz danych SQL, posiadających już podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania języka SQL oraz Transact-SQL (T- SQL) i pragnących ją pogłębić oraz zdobyć kompetencje niezbędne w zaawansowanych analizach biznesowych. Program jest przeznaczony dla analityków, projektantów raportów biznesowych a także dla programistów baz danych. W trakcie wprowadzamy zaawansowane elementy języka SQL oraz elementy programistyczne, m.in. pisanie własnych funkcji tablicowych i skalarnych oraz tworzenie procedur składowanych. W programie zawarte są takie obszary jak: funkcje rankingowe, szeregujące, wielokrotne grupowania, łączenie zbiorów, CTE. Serdecznie zapraszamy na obydwa. NOWOŚĆ PRZESYŁKA MARKETINGOWA D+4. OPŁATA POBRANA Umowa nr CUP/G/HH 1/211/2006 (CP RH3-2) z Pocztą Polską S.A. z dnia r. Nadano w UP Gdańsk 50 Szkolenie Microsoft SharePoint Zaawansowany W PRZYGOTOWANIU W przygotowaniu znajduje się następny temat, który może Państwa zainteresować. Od kilku lat oferujemy szkolenie Microsoft SharePoint, które w czasie przekazuje praktycznie całą niezbędną wiedzę w zakresie tworzenia oraz używania witryn SharePoint zawierających takie elementy jak listy, biblioteki dokumentów, przepływy, elementy WebPart (np. Excel Services). Nasze nowe szkolenie Microsoft SharePoint Zaawansowany przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników programu SharePoint a także dla projektantów rozwiązań opartych o to środowisko. Poruszamy w nim takie tematy jak: tworzenie i modyfikacja elementów witryn za pomocą programu SharePoint Designer, tworzenie formularzy za pomocą InfoPath, wykorzystywanie złożonych obiektów WebPart, zapewnianie łączności z bazami danych za pomocą połączeń danych a także projektowanie złożonych przepływów (workflows) oraz systemów informowania kierownictwa (dashboard). Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt. Badanie potrzeb szkoleniowych Dla potrzeb klientów naszych szkoleń zamkniętych wprowadziliśmy nową wersję ankiet badających potrzeby szkoleniowe. Ankiety służą lepszemu dopasowaniu programu do wymagań zamawiającego oraz do poziomu umiejętności grupy. Każdy przyszły uczestnik otrzymuje od nas formularz badania potrzeb wypełniany za pomocą przeglądarki internetowej lub w postaci pliku Word (gdyby korzystanie z formularza on-line było niemożliwe). Formularze nie zawierają prostych pytań o poziom umiejętności, lecz kilkanaście-kilkadziesiąt praktycznych mini-problemów do rozwiązania. Przy każdym temacie można także zaznaczyć czy jest on potencjalnie interesujący dla wypełniającego ankietę. Dobór pytań wynika z zakresu każdego programu, które oferujemy i pokrywa całą praktyczną wiedzę z określonego tematu (Excel, Access, PowerPoint, Project itp.). Po otrzymaniu kompletu ankiet, dokonujemy ich analizy. Zajmują się tym nasi konsultanci, tak więc analiza nie polega tylko na prostym sumowaniu % odpowiedzi trafnych, lecz na dogłębnej analizie merytorycznej. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na optymalny dobór przykładów szkoleniowych dla danej grupy. Dla większej ilości grup szkoleniowych z danego tematu, możemy dodatkowo zaproponować Zamawiającemu optymalny podział na grupy na podstawie wyników ankiet. W ten sposób mogą być jeszcze dokładniej dopasowane do poziomu uczestników. SPIS TREŚCI Szkolenia Microsoft Excel str. 4. Podstawy Excela str. 4. Excel w Firmie str. 5. Excel w Firmie Zaawansowany str. 5. Excel Prezentacja Danych str. 6. Excel Tabele Przestawne str. 6. Excel PodejmowanieDecyzji str. 6. Excel Visual BasicPodstawy str. 7. Excel Visual Basic Średniozaawansowany str. 7. Excel Visual Basic Zaawansowany Szkolenia Microsoft Access str. 8. Access Podstawy str. 8. Access Średniozaawansowany str. 9. Access Zaawansowany str. 9. Access Visual Basic str. 10. Język SQL str. 10. Język SQL Zaawansowany Szkolenia Microsoft Office str. 11. Microsoft Outlook str. 11. Microsoft Visio str. 11. Word w Firmie str. 12. Microsoft PowerPoint str. 12. Microsoft PowerPoint Zaawansowany str. 13. Microsoft SharePoint Szkolenia Zarządzanie Projektami str. 13. Zarządzanie Projektami str. 14. Microsoft Project str. 14. Microsoft Project Zaawansowany

2 2 SZKOLENIA W SIEDZIBIE KLIENTA Oprócz ośrod ków szko le nio wych w War sza wie, So po cie, Po - zna niu i Wro cła wiu fir ma OPEN MIND or ga ni zu je szko le nia gru po we w do wol nej lo ka li za cji na te re nie Pol ski i Eu ro py (naj czę ściej w sie dzi bie klien ta). Dla klien tów za ma wia ją cych szko le nia in for ma tycz ne przy - go to wa li śmy ze sta wy kom pu te rów ty pu no te bo ok (12 sztuk), któ re do star cza my do sie dzi by klien ta (lub miej sca or ga ni za - cji szko le nia). Klien ci otrzy mu ją go to wy do pra cy sprzęt z za - in sta lo wa nym opro gra mo wa niem (nie w każ dej fir mie pra - cow ni cy dys po nu ją od po wied nio skon fi gu ro wa ny mi kom pu - te ra mi). Koszt ta kiej usłu gi jest bar dzo ko rzyst ny (klient po - no si je dy nie kosz ty prze sła nia oraz ubez pie cze nia kom pu te rów). In ną za le tą szko leń or ga ni zo wa nych w sie dzi bie klien ta jest atrak cyj na, ne go cjo wa na in dy wi du al nie ce na (udzie la my ra ba tu za ilość zgło szo nych osób), a tak że moż li wość wy bra nia do god ne go dla fir my ter mi nu oraz cza su trwa nia za jęć. Nie bez zna cze nia jest tak że moż li wość do kład ne go do pa so wa nia pro gra mu szko le nia (dzię ki pro ce so wi ba da nia po trzeb szko le - nio wych). Szko le nia moż na or ga ni zo wać rów nież w atrak cyj nie po ło żo nych miej scach Pol ski, łą cząc je z za ję cia mi in te gra cyj ny mi w go dzi - nach po po łu dnio wych. Każdy uczestnik naszego otrzymuje komplet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. W komplecie znajduje się między innymi podręcznik zawierający kompendium wiedzy z zakresu wpięty w poręczny segregator. Oczywiście do kompletu należy również notatnik z długopisem. Nasze zajęcia są bardzo praktyczne, realizowane za pomocą szeregu ćwiczeń (cases) - do każdego z nich uczestnicy dostają opis zawierający dokładne przedstawienie czynności realizowanych w trakcie ćwiczenia metodą krok-po-kroku. Jest to unikalne podejście firmy OPENMIND, gwarantujące, że po zakończeniu uczestnicy będą mogli wrócić do przerobionych przykładów, przypomnieć sobie dokładnie przebieg ćwiczenia. W segregatorze umieszczona jest płyta CD zawierająca pliki niezbędne do wykonania ćwiczenia oraz rozwiązania wszystkich ćwiczeń - dzięki temu późniejsze korzystanie z opisów ćwiczeń jest jeszcze łatwiejsze. Warto dodać, że wszystkie ćwiczenia są oparte o rzeczywiste i praktyczne przypadki - dzięki temu, jak podkreślają nasi klienci, wiedza w nich zawarta może być natychmiast zastosowana w praktyce. MATERIAŁY SZKOLENIOWE CERTYFIKAT Wie dza zdo by ta na szko le niach jest oczy wi ście naj więk szą war to ścią dla osób bio rą cych w nich udział. Nie mniej jed nak istot ne jest tak że po - twier dze nie od by cia szko le nia. Wszy scy uczest ni cy kur sów re ali zo wa nych przez OPEN MIND otrzy mu - ją cer ty fi ka ty ukoń cze nia szko le nia, wy da ne na bar dzo wy so kim po zio - mie edy tor skim. Dzię ki re no mie szko leń OPEN MIND, ta ki cer ty fi kat po sia da du żą war tość po twier dza ją cą po sia da nie wy so kich Vkwa li fi ka cji. TRENERZY Trenerzy, z którymi współpracujemy są wyjątkowi każdy z nich ma bogate doświadczenie i praktykę w obszarze swojej kompetencji. Oprócz tego, że prowadzą zajęcia w firmie OPENMIND są aktywni w roli menedżerów, analityków, programistów, konsultantów rozwijają się zawodowo, uczestniczą w konferencjach, dzięki temu wiedza, którą przekazują na naszych zajęciach jest zawsze na czasie. Oczywiście każdy z trenerów OPENMIND potrafi także dotrzeć ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem do uczestników szkoleń, jesteśmy osobami otwartymi, chętnymi do pomocy, ukierunkowanymi na dobry kontakt z naszymi klientami. W doborze współpracowników zwracamy uwagę na otwarty typ osobowości, łatwość nawiązywania kontaktów i optymizm. Aby pozostać w naszej firmie trzeba się naprawdę wyróżniać, oceny klientów pokazują wyraźnie, że także w tej sferze firma OPENMIND prezentuje najwyższy poziom, co przekłada się na wyjątkową skuteczność naszych szkoleń. Pro fe sjo nal nie przy go to wa ne szko le nie po win no cha rak te ry zo wać się do pa so wa niem pro gra mu szko le nia do po trzeb uczest ni ków. Szko le nia fir my OPEN MIND po sia da ją sta ran nie opra co wa ne pro gra my, co po - zwa la do star czyć opty mal nie wy bra ną wie dzę. Po mi mo te go, za rów no dla szko leń otwar tych jak i tych re ali zo wa nych w sie dzi bie klien ta, ba - da ny jest po ziom wie dzy oraz po trze by szko le nio we przy szłych uczest ni ków. Po zwa la to na osta tecz ne do pa so wa nie pro gra mu szko le nia. Do ba da - nia po trzeb słu ży spe cjal ny kwe stio na riusz w po sta ci pli ku Mi cro soft Word, któ ry wy sy ła ny jest ema ilem do uczest ni ków. Je go wy peł nie nie trwa je dy nie kil ka mi nut - uczest ni cy oce nia ją stan swo ich umie jęt no - ści oraz wska zu ją za gad nie nia, któ re uwa ża ją za szcze gól nie przy dat - ne lub in te re su ją ce. Na stęp nie kwe stio na riu sze od sy ła ne są z po wro tem do OPEN MIND, gdzie pod le ga ją kon so li da cji. Wy ni ki ana li zy wy sy ła ne są tre ne ro wi, któ ry de cy du je o osta tecz nym do - bo rze przy kła dów szko le nio wych, uzy sku jąc za ra zem in for ma cje na te mat do tych cza so wej wie - dzy uczest ni ków szko le nia, ich pro ble mów oraz wy ma gań od no śnie szko le nia. Dla szko leń or - ga ni zo wa nych dla jed nej fir my, fir ma zle ca ją ca szko le nie (Dział Kadr i Szko leń) mo że pre cy zyj - nie skie ro wać pra cow ni ków na wy bra ne szko le nia, nie mu si też wy ko ny wać ba da nia we wła - snym za kre sie. Jest to szcze gól nie istot ne przy szko le niach więk szych grup pra cow ni ków. BADANIE POTRZEB NASZE REKOMENDACJE SZKOLENIA MULTIMEDIALNE Szko le nia mul ti me dial ne na pły tach CD pro duk cji fir my Con ten tis sta no wią do dat ko wy ma te riał edu ka cyj ny na szko le niach OPEN MIND. Zo stały one za pro jek to wa ne przez eks per tów i zi lu stro wa ne cie ka wą gra fi ką. Na każ dej pły cie umiesz czo no in te rak tyw ne ćwi cze nia, te sty, ani ma cje, oraz frag men ty fil mo we z udzia łem zna nych pol skich ak to rów. Za kres wie dzy umiesz czo nej na pły tach czę sto wy bie ga po za te ma ty kę po ru sza ną pod czas szko le nia, co po zwa la na dal sze po sze rze nie wie dzy.

3 NASI KLIENCI 3M a 4WINGS a ABB a ABM SOLID SA a ABN AMRO a Abris a Accedit a ACCENTURE a ADAMED a Adecco a adidas a ADM Szamotuły a AgencjaRynkuRolnego a AGROPHARM a AGROS NOVA a Air Products a Akzo Nobel a Albis a ALFA LAVAL a ALLIANZ a Alstom Power a AMERICAN EXPRESS a American Restaurants a American School of Warsaw a AMPLICO a AMS a Antalis a ANWIL a ANWOS a APSYS a AQUANET a ARAIA a ArcelorMittal a Arctic Paper a Ardagh Glass a ARITECH a Arkema a ARLAFOODS a Armacell a AROMAT SNACK a AS Motors a AS-DOM a ASEKURACJA a Asseco a AstellasPharma a ATM a AUCHAN a AVANS a AVANSSUR a Aventis CropScience a AVERY DENNISON a AVK a AWBUD a BAKOMA a BalcerzakiSpółka a Ball Packaging Europe a Bałtycki Terminal Kontenerowy a Bałtycki Terminal Zbożowy a Bank BPH a Bank DnB NORD a Bank GospodarstwaKrajowego a BANK HANDLOWY a Bank Millenium a Bank OchronyŚrodowiska a Bank Pocztowy a Bank Zachodni WBK a BankowyFunduszLeasingowy a BANTEX a BARCO a BasellOrlenPolyolefins a BASTEK a BAUMA a Bayer a BEL a BELMA a BENEFIA a BergeratMonnoyeur a BERLITZ a BEST a BETAFENCE a BG LEASING a BGŻ a BIOTON a BNP PARIBAS a BOMBARDIER a BONNIER a Bosch Rexroth a BOSHOKU AUTOMOTIVE a BP a BRE Bank a BRIDGESTONE a Bristol-Myers Squibb a BSO abudimex a BUDUS SA a BUMAR a BWI Technologies a BydgoskaFabrykaKabli a C.Hartwig a Can-Pack a CAPAROL a Capitol a Cargill a Carlsberg a CARREFOUR a CARRIER a Casinos Poland a Castrol a CEAC a Cederroth a CeDo a Cefetra a CEGEDIM GROUP a CEGIELNIE Polskie a Celtic Asset Management a CEMET a CENTERTEL a CENTROMOR a Centrostal SA a Centrozłom a CENTRUM NAUKI KOPERNIK a Centrum TechnikiOkrętowej a CERABUD a CeramikaParadyż a Ceresit a Chevrolet a CIECH a Citibank a CITROËN a Coca-Cola HBC a COM40 Limited a COMPENSA TU a Computer Service Support a Concordia a Conforama a Cooper Industries a COSCO a COTY a Cukrownia GLINOJECK 3 a CUKROWNIA MEŁNO a DACHSER a DAF Trucks a Daikin Airconditioning a DALKIA a DALMOR a DAL-PESCA a Danfoss a Danone a Danske Bank a DECEUNINCK a Degussa-Hüls a DeLaval Operations a DELL a Dellner Couplers a Deloitte Business Consulting a Delphi Krosno a DestylarniaSobieski a Deutsche Bank a DGS SA a DGT a DHL Express a DIPSERVICE a DPD a Dr. Oetker a DRAGON ROUGE a Dresdner Bank a DRUMET a DSV Road a DuPont a Eaton Truck Components a Echo Media a EGIS a EKOCEM a ELANA SA a ELDA Szczecinek a ELDA-ELTRA a ELDORADO a Electrolux a Elektrim a ELEKTRIM KABLE a ElektrociepłownieWybrzeże a ElektromontażPoznań a ElektrowniaBełchatów a ElektrowniaKozienice a ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC a ELI LILLY a ELMILK a ELMO a emarket a EMAX a ENEA a ENERGA a Energomontaż-Północ a ENERGOPOMIAR a Energopomiar a ENERGOTERM a ENERIA a English Unlimited a Ensto Pol a EPSTEIN a ERA - PTC a ERNST & YOUNG a Erste Securities a ESSELTE a Etelko a EULER HERMES a Euler Hermes Services a EURO - net a EUROBANK a EuroLOT a EUROZET a EXATEL a FabrykaPrzyczepNiewiadów a FabrykaUrządzeńOkrętowych a FAMED SA a FAMOT-PLESZEW a Farm Frites a FARMUTIL HS a Faurecia a Federal-Mogul a FERRERO a FERREX a FerringPharmaceuticals a Ferroxcube a Fiat Bank a Fiat Services a FIEGE a FINCO STAL SERWIS a Firma Oponiarska DĘBICA a FLSmidth MAAG Gear a FLUOR a FM a FORD a FORTE a FOSFORY a FOTA a Frito Lay a FUJIFILM a Fujitsu a GARDENA a Gates a GAZ SYSTEM a Gazeta Morska a Gdański Przemysł Drzewny a GE Money Bank a GE POWER CONTROLS a GEA Process Engineering a GEDIA a GEERS Akustyka Słuchu a GEFCO a Gemalto a GENERAL MOTORS a Genfer Lloyd a GEOFIZYKA TORUŃ a GERLING a Gestamp a Giełda Papierów Wartościowych a GKN Driveline a GlaxoSmithKline a Glencore a GONVARRI a GP Battery a GPEC a GRASSO a Green Bear Corporation a Green Coffee a Grene a GREVITA-TEXTIL a Grupa Ożarów a GTS a H+H a HAKO a Handlowy-Leasing a HARPER HYGIENICS a HDS a HELLMANN a Herbapol a HERMANN KIRCHNER a HEROS a HEWLETT-PACKARD a HFC Systems a Hilton Foods a HJ HEINZ a Hochland a Hochtief a Hoogwegt a HOOP a Huta L.W. a Hydro - Vacuum a HYDROBUDOWA a ICN Polfa a IDEA BANK a Impel a Imperial Tobacco a IMPEXMETAL a INCO-VERITAS a INDYKPOLa Infosys BPO a ING Nationale-Nederlanden a INPRO a Instytut Logistyki i Magazynowania a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej a Instytut Oceanologii a Instytut Transportu Samochodowego a INTER CARS a INTER GROCLIN a Intercell a INTERCHEMALL a INTRACO a INTRACO a IntrumJustitia a INVEST BANK a IPN a IZBA CELNA a Janssen-Cilag a JELFA a JERONIMO MARTINS a Johnson Controls International a JOHNSON&JOHNSON a JS ENERGY a Julius Blum a JUTRZENKA a K.R. Audyt a Kablex a KABLOBETON a KAESER KOMPRESSOREN a KAPENA a KAUKO-METEX a KEIPER a KGHM a KIMBERLY-CLARK a KLIMOR a KLOSE a Knauf a KOLMET a Kompania Piwowarska akongskilde a Konica Minolta a KONSPOL-BIS a KOSMEPOL a Kotanyi Polonia a KRAFT FOODS a KRAHN CHEMIE a Krajowa Izba Rozliczeniowa a KREDYT BANK a Kronopol a Krotex a KRUGER a LABORATOIRES THEA a LACROIX Electronics a Lactalis a Lafarge a LEAF a Lear Corporation a LEASCO a Lekkerland a LLENTABHALLEN a LNB a LogwinAir + Ocean a LOT a LOT a LOTOS a LOTOS a LOUIS DREYFUS COMMODITIES a LPP a Lucent a LUMAG a MaboPipelife a MAERSK a Makro Cash and Carry a Malow a MAN a ManpowerGroup a MAP a Marcopol a MARFLEX M.J. MAILLIS a Mazowiecka Spółka Gazownictwa a McDonald's amclane a MEDAR a Media Markt a Media Saturn Holding a MEDICOVER a MEDIPLAST a MERCK a MERCOR a MERCOR a Mercurius International a Mercury Engineering a MetLife Amplico a METRO Warszawskie a METRONA a METSA TISSUE a MG STALTON a Miasto Stołeczne Warszawa a Michelin a MICROGEN a Międzynarodowe Targi Katowickie a Ministerstwo Edukacji Narodowej a Ministerstwo Gospodarki a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a Ministerstwo Środowiska a MODUS a Mondi Bags Świecie a Mondi Świecie a Mondial Assistance a MORLINY a Morska Agencja Gdynia a MOSTOSTAL a Motorola a MPWIK Warszawa a MULTICO a Naftoport a NASK a NAVO a NCR a NDI aneoplan a Neste a Nestle a NETIA a NFOŚiGW a NFZ a NFZ a NISSAN a NIVEA a NIVETTE a NOACK a NOKIA a Nordea a NORDKALK a NOVARTIS a NOWY PRZEWOŹNIK a NSK a Nutricia a Nycomed Pharma a OBR CTM a Olympus a Onet.pl a OPEC a OPEL BANK a Open Finance a OPOCZNO a ORACLE a Orbis Casino a ORKLA MEDIA MAGAZINES a ORLEN a OSRAM a P. DUSSMANN a Paragona a Pasanil a PASTEL a Paxar a PAŻUR a PEKAES a Pekao Leasing a Pentor a Pepsi-Cola a PERFETTI VAN MELLE a PERN Przyjaźń a Petrolinvest a Petrolot a Peugeot a Pfeifer & Langen a PFLEIDERER a PGE Electra a PGNiG a PGNiG a PHARMAG a Philip Morris a PHILIPS a PHILIPS a Phytopharm a PIERRE-FABRE a Pilkington a PIONEER a PIONKI-MEBLE a PKO Bank Polski a PKP a Poczta Polska a Polbank EFG a POLFA a POLIFARB PILAWA a Polimex-Mostostal a POLKOMTEL a POL-LEVANT a POLMOS Żyrardów a POL-MOT a POLPHARMA a POLSATa Polska Agencja Prasowa a Polska Akademia Nauk a Polska Organizacja Turystyczna a Polska Telefonia Cyfrowa a POLSKAPRESSE a POLSKIE RADIO a Polskie Sieci Elektroenergetyczne a PORTA KMI a Porta Styl a PORTY LOTNICZE a PPI-ETC a PPKS a PRAKTIKER a Pramerica ŻycieTUiR a PrasaBałtycka a PRAXAIR a PRESSPUBLICA apricewaterhouse Coopers a Powyżej prezentujemy marki wybranych firm, których mamy zaszczyt zaliczyć do grona naszych klientów. Ponieważ pełna lista naszych klientów liczy ponad 1500 pozycji, nie byliśmy w stanie ująć wszystkich - prosimy o wyrozumiałość. PROCTER & GAMBLE a PROFARM a PROMEDIS a PROVIDENT a PRÓSZYŃSKI i S-KA a PSB a PSE Operator a PTU a PZU a Raben a Rabobank a Radio Merkury a Radio Zet a RAFAMET a Raiffeisen Bank a Randstad a RBS Bank a Renault Trucks a Renevis a RHEINHYP-BRE Bank a Rieber Foods a ROCHE a RR Donnelley a Ruch SA arwe S.A a SAG Elbud Gdańsk a SAINT-GOBAIN a SANITEC KOŁO a Santander Consumer Bank a SAP a Saur NeptunGdańsk a SCANAQUA a SCANIA a SCHENKER a SE Bordnetze a SeCeS-Pol a SECO/ WARWICK a SECURITAS a SELENA CO a SELGROS a SERVIER a SERVIPOL a SG EQUIPMENT Leasing a SGS Supervise a Shell a Siemens a SIKA a Sitech askandia Życie a SKANSKA a SKARBIEC a SKF a SKOK im. F. Stefczyka a Smurfit Kappa a Socotec a Sodexo a SOKOŁÓW a SOLVAY PHARMA a SONY BMG a SORAYA a SPOŁEM a Stalprodukt a STAR FOODS a Starcom a Starlink a STATOIL a Stena Line a Stocznia Gdynia a Stocznia Marynarki Wojennej a STOEN a Stokrotka a Stolarka Wołomin a STOMIL - OLSZTYN a Stora Enso a STORCK Sp. z o.o a Stół Polski a Strabag a Strauss Cafe a Stroer a SULZER CHEMTECH a Svenska Handelsbanken a Sygma Bank a Sygnity a TAC a Takata-Petri Parts a Tata Global Beverages a TBWA Warszawa a Tchibo Warszawa a Tech Data a Teknos-Oliva a Telbridge a TELE2 a Telekomunikacja a Telewizja Polska a TeliaSonera a TELZAS a TFI SKOK athe American School of Warsaw a Thea a Thomson Reuters a TIKKURILA a Titan Eko a TotalizatorSportowy a Toyota Motor a TPV Displays a Tramwaje Warszawskie a TRW Steering Systems a TU SKOK ŻYCIE a TUiR Warta a TUW SKOK a TVN a ULMA Construccion a UNILEVER a Unisys a Unity Line a Uniwersytet Wrocławski a UNIZETO a UPC a URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO a Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego a Urząd Miasta Stołecznego Warszawa a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a US Pharmacia a UTC Fire & Security a Vaderstad a VAILLANT a Vattenfall a VETREX a VIBRACOUSTIC a VICTORIA CYMES a VICTUS EMAG a Vik&Sandvik a VISION EXPRESS SP a Voestalpin Rotec a VOITH TURBO a VOLKSWAGEN BANK a VOLKSWAGEN POZNAŃ a VOLVO Sp.zo.o. a Vos Logistic a Voss Automotive a VTS Clima Ltd. a W&B MOLD a WARBUD a WARNER BROS. a WARYNSKI OSTROW a WAVIN METALPLAST a WECO TRAVEL a WELLA a WĘGLOKOKS a WIEDEMAN a WIELTON a WIENERBERGER a WILLSON&BROWN a Wirthwein a WITTCHEN a Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu a WYDAWNICTWO BAUER a Wydawnictwo Szkolne PWN a Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku a WZ Eurocopert a Xella a Xerox a YAMANOUCHI PHARMA a YORK INTERNATIONAL a Zakład Energetyczny Koszalin a Zakład Energetyczny Płock a Zakład Energetyczny Słupsk a Zakłady Chemiczne POLICE a Zarząd Morskiego Portu Gdynia a Zespoł Elektrowni Ostrołęka a Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica a ZETKAMA a ZETO - RZESZÓW a ZTiSZE a ZUS a ŻYWIEC a POMOC W TRAKCIE I PO SZKOLENIU OPINIE NASZYCh KLIENTóW For mu ła na szych szko leń za kła da, że tre ner sta ra się roz wiązy wać za gad nie nia zgła sza ne przez uczest ni ków już w trak cie szko le nia (te - go sa me go dnia lub na stęp ne go). W kon se kwen cji uczest ni cy otrzy mu ją czę sto go to we roz wią za nia pro ble mów zwią za nych z te ma ty ką szko le nia. Na wet naj bar dziej efek tyw ne szko le nie nie da je gwa ran cji, że 100% in for ma cji zo sta nie za pa mię ta nych. Ba da nia na te mat funk cjo no wa - nia ludz kie go mó zgu wy ka zu ją, że z cza sem pro cent za pa mię ta nej tre ści ma le je. Częścio wo mo gą te mu za ra dzić ma te ria ły szko le nio - we - na przy kład ma te ria ły fir my OPEN MIND sto su ją tech ni kę opi su krok -po -kro ku, to po zwa la na od two rze nie czyn no ści wy ko ny - wa nych w trak cie szko le nia. Aby oso by bio rące udział w szko le niu mo gły tak że w dłuż szym okre sie cza su ko rzy stać z prze ka za nej im wie dzy, fir ma OPEN MIND uru cho mi ła uni kal ną i bez płat ną usłu gę: 12 mie sięcz ną po moc po szko le niu. Po le ga ona na tym, że każ dy uczest nik szko le nia mo że za dzwo nić lub wy słać ema ila z za py ta niem związa nym z te ma tem szko le nia i otrzy mać w ciągu kil ku dni prak tycz ną wska zów kę, ra - dę lub roz wiąza nie kon kret ne go pro ble mu. Dzię ki ta kiej "opie ce", efekt edu ka cyj ny szko le nia znacz nie się wy dłu ża... RWiększość osób z mo jej fir my miało szko le nia w OPEN MIND i wszy scy są za do wo le ni. R Rzad ko dzi siaj przy ma so - wej ofer cie szko le nio wej na każ dy prak tycz nie te mat, spo ty ka się pro fe sjo na lizm w przy go to wa niu i pro wa dze niu szko le - nia. Oby tak da lej - życzę wie lu suk ce sów.r GRA TU LA CJE. Naj lep sze szko le nie na ja kim byłam. Jak zwy kle su per pro fe sjo nal nie! BOM BA.R Chętnie wziełabym udział w ko lej nym szko le niu,or ga ni zo wa nym przez OPEN MIND. Wykładow ca: ja sne prze ka za nie da nych, miła at mos fe ra, nie roz wle ka nie zajęć - do bre tem po, god ny po le - ce nia :-). R Bar dzo po zy tyw ne za sko cze nie ja kością a szko le nia (znacz nie wyż szy po ziom niż in nych firm szko le nio wych). R Szkoła i na uczy ciel god ny po le ce nia! Jak będę miał okazję wy bo ru fir my szko le nio wej za cznę od was. Po zdra wiam. R Moż li wość za sto so wa nia teo rii w prak ty ce. Gwa ran cja na szko le nie - moż li wość kon sul ta cji po za kończo nym szko - le niu. R Bar dzo do bre przy go to wa nie me ry to rycz ne pro wadzą ce go. R Myślałem, że o Exce lu wiem wszyst ko - my liłem się! R To naj lep szy kurs kom pu te ro wy w ja kim brałam udział. Ze ro stre su, su per po moc ze stro ny oso by pro wadzącej i dużo ma te riałówdo za sto so wa nia sa me mu. R Je stem bar dzo po zy tyw nie za sko czo na. Myślałam, że szko le nie może być trud ne do przy swa - ja nia ze wzglę du na treść. RE WE LA CJA. R O da nych, ana li zach, ra por tach moż na mó wić w czy tel ny i przy swa jal nyspo sób. Nie czułam zmę cze nia a cie ka wość każ de go ko lej ne go ćwi cze nia. Ma te riały szko le nio - we, któ re po ka zują krok po kro ku jak roz wiązać pro blem, czy tel ne, przej rzy ste. Na by ta wie dza w znacz ny spo - sób ułatwia pracę i po zwo li na skró ce nie cza su wy ko ny wa nia ana liz i pro wa dze nia ba zy. R Po do ba mi się skon cen tro wa nie na za gad nie niach prak tycz nych bez zbędnej teo rii.więcej ta kich szko leń! R Pro fe sjo nal ne i su mien ne przy go to wa nie szko le nia. Po raz pierw szy byłam na tak do brym szko le niu, na któ rym się nie nu - dziłam. R Dziękuje bar dzo. Z chę cią bę dę w przyszłości brać udział w po dob nych szko le niach or ga ni zo wa - nych przez firmę OPEN MIND.R Pro wadzą cy poświę cał czas oso bom, któ re miały pro ble my z za da nia mi, tak aby nadążyć za grupą. R In for ma cje prze ka zy wa ne były w bar dzo łatwy spo sób. Ćwi cze nia prak tycz ne do bra ne do pro fi lu działów. Moż li wość za da wa nia py tań i roz wiązy wa nia po kur sie (e-ma il). R Spo sób re ali za cji szko le nia me - todą "le ar ning by do ing". Me ry to rycz ne, bar dzo do bre przy go to wa nie i spo sób pro wa dze nia zajęć. Ogrom ma te riału szko le nio we go przy dat ne go w fir mie.r Do pa so wa nie szko le nia do po zio mu gru py. Żad ne py ta nie czy nie ja sności nie po zo stały bez od po wie dzi. RPro wadzą cy wy chwy ty wał za gad nie nia budzące wątpli wości i tłuma czył do skut ku całej gru pie. R Przy go to wa nie me ry to rycz ne wykładow cy, pro wa dze nie zajęć, bar dzo do bry sprzęt, wszyst ko na naj wyż szym po zio mie. R RE WE LA CJA!!! ŚWIET NY PRO GRAM SZKO LE NIA I ŚWIET NA TRE NER KA!!! R Szko le nie bar dzo cie ka we, cie ka we ma te riały i przy go to wa ne ćwi cze nia. Gra tu luję do bre go "pro duk tu". R Szko le nie prak tycz ne bez nie po trzeb nej teo rii. Do bre ma te riały, pro fe sjo nal ne pro wa dze nie.

4 4 Na tym szkoleniu chcielibyśmy pokazać Państwu podstawowe możliwości obliczeniowe oraz prezentacyjne arkusza kalkulacyjnego. Naszym celem jest przekazanie Wam, jak właściwe wykorzystanie programu Microsoft Excel może wpłynąć na efektywność Waszej pracy, szybkość tworzenia obliczeń oraz wykresów. Podczas nauczysz się jak przygotowywać profesjonalne zestawienia tabelaryczne, jak tworzyć wykresy oraz jak rozwiązywać problemy obliczeniowe. RPodstawy pracy z programem Poprawne wpisywanie tekstów, liczb, daty i czasu, praca z PODSTAWY A paskiem formuły. Swobodne poruszanie się po arkuszach - klawisze nawigacyjne obszarów, przydatne skróty. Kopiowanie i wklejanie danych na arkuszu, kopiowanie formatów. Dodawanie i usuwanie arkuszy, skróty klawiszowe przydatne przy nawigacji po arkuszu. Zapisywanie pliku, różne formaty plików Excela. RFormatowanie tabel Szybkie formatowanie tabel, użycie stylów, kopiowanie formatów. Formatowanie liczb oraz wartości walutowych, zmiana liczb miejsc po przecinku, formatowanie dat. Formatowanie wyrównania - ustawienie zawartości komórki, zawijanie tekstów w komórkach, scalenie i dopasowywanie do rozmiaru komórki, kierunek napisu. Formatowanie obramowania, formatowanie wypełnienia komórek, formatowanie czcionki: styl, wielkość, wytłuszczenie, kolory. RTworzenie wykresów Podstawowe typy wykresów: kolumnowy, liniowy, kołowy oraz ich użycie do określonych typów danych. Określanie zakresu danych źródłowych, dodanie serii danych do gotowego wykresu. Opcje wykresu - dodawanie tytułów, legendy, linii siatki, etykiet, ustawienia legendy i osi. Formatowanie elementów wykresu - rozpoznawanie i zaznaczanie wybranych elementów wykresu, karta formatowania wykresu. Zaawansowane opcje formatowania, stosowanie grafiki na wykresie. RObliczenia Budowa formuł w komórce, podstawowe zasady tworzenia formuł. Wstawianie funkcji do formuł za pomocą polecenia Wstaw funkcję. Podstawy pracy z funkcjami: wybrane funkcje podstawowe, zagnieżdżanie funkcji, argumenty i separatory argumentów, grupy funkcji. Użycie Autosumy do prostego wprowadzania sumy oraz innych funkcji (np. średniej). Adresy stałe, zmienne i mieszane (blokowanie adresów za pomocą symbolu $). Podstawowe funkcje: SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI, ZAOKR, DZIŚ, LUB, ORAZ. Stosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nazywanie komórek i obszarów. Stosowanie nazw komórek w obliczeniach. RPodstawy baz danych i tabel przestawnych Sortowanie danych w tabelach za pomocą przycisków sortowania i polecenia Sortuj. Włączanie i wyłączanie filtrowania w tabeli, jakie tabele można filtrować. Wybór danych z tabel za pomocą filtra podstawowe warunki wyboru według liczb, dat oraz tekstów. Analizowanie danych zawartych w tabelach za pomocą tabel przestawnych, proste tworzenie tabel przestawnych. Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej, grupowanie danych w tabeli przestawnej. RInne funkcje Ustawienia wydruku, praca z podglądem wydruku dopasowywanie ustawień na podstawie podglądu, zabezpieczanie arkusza przed zmianami. Formatowanie warunkowe (zależne od wartości zawartej w komórce). Tworzenie struktury arkusza - grupowanie wierszy i kolumn, ukrywanie arkuszy. Budowa formuł odnoszących się do innych plików i arkuszy. 850 W FIRMIE Unikalne, intensywne szkolenie na dobrym poziomie średniozaawansowanym, uczące jak w pełni wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego dla celów analiz, finansów oraz zarządzania. Poznanie tajników arkusza Microsoft Excel pozwoli ci na kreatywne rozwiązywanie problemów oraz realizacji złożonych zadań w krótkim czasie. Nauczysz się między innymi: tajników baz danych, tabel przestawnych oraz stosowania w praktyce najważniejszych funkcji arkuszowych. RBazy danych Obsługa bazy danych na arkuszu, użycie opcji Tabela do definiowania tabeli. Odwołania strukturalne do danych w tabelach: pobieranie danych z komórek, wierszy, kolumn, sum wierszy (kolumn), przecięcia obszarów oraz podsumowań. Skuteczne sortowanie w bazie danych. Jak wybrać właściwe informacje z bazy - filtrowanie danych za pomocą autofiltra. Użycie znaków * oraz? do filtrowania tekstów. Filtr zaawansowany - filtry złożone, stosowanie funkcji w filtrach, uzyskiwanie wartości unikalnych. Funkcje bazy danych BD.SUMA, BD.ŚREDNIA, SUMY.CZĘŚCIOWE. RTabele przestawne Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej. Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik). Wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy. Kalkulacje wewnątrz tabeli przestawnej pola obliczeniowe. Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele. Formatowanie tabel przestawnych. RObliczenia Funkcje tekstowe: łączenie i rozdzielanie tekstów, wyszukiwanie i zamiana tekstów (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ). Funkcje daty i czasu: rozdzielanie daty czasu na składowe (rok, miesiąc, tydzień), operacje dodawania i odejmowania, konstruowanie daty ze składników. Funkcje warunkowe i logiczne (JEŻELI, LUB, ORAZ). Sumowanie warunkowe za pomocą funkcji SUMA.JEŻELI oraz SUMA.WARUNKÓW. Funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO, ADR.POŚR, PRZESUNIĘCIE, INDEKS wybieranie i wyszukiwanie informacji na arkuszach. Funkcje informacyjne: sprawdzanie wartości w komórkach (CZY.LICZBA, CZY.PUSTA), wykrywanie błędów (CZY.BŁĄD, JEŻELI.BŁĄD). RWykresy i formatowanie warunkowe Dobór właściwego typu wykresu do danych źródłowych (wykresy kolumnowe, wykresy liniowe, kołowe). Zastosowanie wykresu radarowego, bąbelkowego. Wykres punktowy i jego użycie do analizy trendu. Dynamiczna średnia na wykresie, wykresy z dwiema osiami. Przydatne tricki związane z wykresami. Formatowanie warunkowe z użyciem gotowych reguł: np. oznaczanie komórek zawierającą wartość z określonego zakresu. "Graficzne" formatowanie warunkowe: paski danych, skale kolorów i zestawy ikon. Określanie własnych kryteriów formatowania. Formatowanie warunkowe z użyciem formuły. RDane zewnętrzne i korespondencja seryjna Pobieranie danych z plików zewnętrznych (pliki tekstowe), określanie opcji importu, czyszczenie pobranych danych zewnętrznych. Tworzenie korespondencji seryjnej w edytorze Microsoft Word. Konsolidowanie danych pochodzących z wielu arkuszy lub skoroszytów - dwie opcje konsolidacji (według współrzędnych oraz według opisów). Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, generowanie podsumowania scenariuszy, scalanie scenariuszy zawartych w różnych plikach. RInspekcja formuł i sprawdzanie poprawności Sprawdzanie przebiegu formuł za pomocą śledzenia zależności i śledzenia poprzedników. Kontrola zawartości wielu komórek przy użyciu Okna czujki. Ograniczanie dostępu do komórek przez użytkowników przy pomocy opcji Sprawdzanie poprawności. Tworzenie list rozwijalnych. Użycie standardowych opcji poprawność danych (liczba, data, lista), użycie formuł do definiowania własnych warunków poprawności. Definiowanie alertów o błędzie i komunikatów wejściowych. ROchrona, nawigacja, skróty, tricki Użycie opcji Chroń arkusz do zabezpieczania arkusza, ukrywanie formuł, wyłączanie niektórych działań spod ochrony, definiowanie dodatkowych haseł zabezpieczających zakresy. Skróty klawiszowe przydatne przy nawigacji po arkuszu i zaznaczaniu danych. Zaawansowane metody selekcji za pomocą pola nazwy i opcji Przejdź do specjalnie. Podstawy formuł tablicowych (obszarowych). Nazywanie komórek i zakresów, menedżer nazw, stosowanie nazw w formułach. 850

5 W FIRMIE ZAAWAN- SOWANY Zaawansowane i praktyczne zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych (operujących na zakresach i pojedynczych komórkach), użycie nazw w formułach i opcjach programu Excel (łącznie z nazwami dynamicznymi) a także podstawy nagrywania oraz edycji makr. Uczymy także praktycznego wykorzystaniaformantów (przyciski polecenia, listy rozwijalne, przyciski opcji). Uczestnicy zapoznają się także z trickami w zakresie prezentacji danych (wykresy, formaty niestandardowe oraz warunkowe) oraz użyciem funkcji wbudowanych na wysokim poziomie (teksty, daty, wyszukiwanie, statystyka). RZaawansowane obliczenia Użycie funkcji tekstowych do operacji na tekstach i liczbach.złożone wyszukiwanie wartości w obszarach, funkcja PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ, INDEKS. Dynamiczna konstrukcja adresów. Sprawdzanie ilości wierszy i kolumn: ILE.WIERSZY, LICZBA.KOLUMN, WIERSZ, NR.KOLUMNY. Złożone funkcje daty, obliczenia na miesiącach, tygodniach oraz dniach roboczych. Praktyczne wykorzystanie funkcji warunkowych: JEŻELI.BŁĄD, ŚREDNIA.WARUNKÓW, SUMA.WARUNKÓW, WYBIERZ. Budowanie mega-formuł metodą kolejnych podstawień. RFormuły tablicowe i odwołania strukturalne Wstawianie formuł tablicowych (CTRL+SHIFT+ENTER), logika działania formuł tablicowych, do jakich PREZEN- TACJA DANYCh Wykresy mówią o wiele więcej niż liczby. Szkolenie pokazuje jak tworzyć wykresy na wysokim poziomie graficznym, pozwalające na jasne i ciekawe przekazanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, jak wykorzystać ogromne możliwości profesjonalnego formatowania wykresów do tworzenia prezentacji zapierających dech w piersiach, jak stosować zaawansowane typy wykresów. Niezastąpione szkolenie dla osób prezentujących dane wewnątrz firmy oraz dla klientów. zastosowań nadają się formuły tablicowe. Konstruowanie formuł tablicowych zwracających wynik w dużych obszarach oraz do pojedynczych komórek jako metoda przyspieszania skomplikowanych obliczeń. Korzystanie ze stałych tablicowych (wielokrotnych) w formułach tablicowych. Funkcjonalność tabel proste formatowanie, autouzupełnianie formuł, automatyczne rozszerzanie tabeli przy dodawaniu wierszy lub kolumn. Odwołania strukturalne w tabelach - posługiwanie się nagłówkami kolumn w formułach. Odwołania strukturalne do wiersza, podsumowań, innych tabel. RStosowanie nazw w formułach Menedżer nazw - główne okno zarządzające nazwami. Wstawianie nazw za pomocą menedżera oraz przy użyciu pola nazwy na arkuszu. Korygowanie nazw oraz ich usuwanie. Nazwy dotyczące całego skoroszytu, nazwy lokalne dotyczące pojedynczych arkuszy. Nazwy dynamiczne, tworzone za pomocą funkcji PRZESUNIĘCIE odnoszące się do zmiennych obszarów. Ich użycie do list rozwijalnych, wykresów. Nazwy względne (zmieniające się przy kopiowaniu), nazwy tablicowe (odwołujące się do obszarów tablicowych). Problemy związane ze stosowaniem nazw. RMakra i formanty Nagrywanie prostych makr automatyzujących często wykonywane czynności, uruchamianie makr. Formanty formularza (elementy sterujące): listy rozwijalne, przyciski opcji, pola wyboru, pokrętła, paski przewijania, przyciski polecenia. Wiązanie formantów z komórkami (Łącze komórki), właściwości typowych formantów, uruchamianie makr po kliknięciu formantu (np. przycisku, listy rozwijalnej). Wykorzystanie opcji Poprawność danych do tworzenia list rozwijalnych, użycie nazwy jako źródła danych do listy. Wpisywanie makra bezpośrednio do edytora Visual Basic. RZłożone formaty i wykresy F o r m a t o w a n i e niestandardowe liczb: znaki stosowane w formatowaniu dodawanie punktów do serii, postępowanie w przypadku brakujących danych. Odłączanie danych od wykresu. Kopiowanie formatów pomiędzy wykresami, szablony wykresów. niestandardowym (0, #, 5 sekcje w f o r m a c i e n i e s t a n d a r d o w y m. Tricki związane z f o r m a t a m i niestandardowymi: powtarzanie tekstów, zaokrąglanie do tysięcy, n i e s t a n d a r d o w e odstępy, ukrywanie wartości. Stosowanie funkcji w formatowaniu warunkowym: jak dynamicznie zmienić reguły formatowania warunkowego (np. sprawdzanie wartości sąsiednich komórek). Złożone wykresy: nazwy dynamiczne w wykresach, grupowanie wykresów, niestandardowe typy wykresów: wykres Gantta, dynamiczne łączenie wykresów, łączenie wykresów z formantami (paskami przewijania), wykresy bąbelkowe. RZłożone tabele przestawne, Solver Tabele przestawne na danych zewnętrznych. Tworzenie pól obliczeniowych w tabeli przestawnej, wykorzystywanie funkcji w polach obliczeniowych (JEŻELI, ZAOKR), tworzenie elementów obliczeniowych. Wielopoziomowe tabele przestawne, tricki związane z tabelami przestawnymi, opcje tabel. Użycie funkcji WEŹDANETABELI. Samodzielna budowa modelu Solvera, zawierającego komórki zmieniane, komórkę celu oraz komórki dla warunków ograniczających, opcje Solvera. RDane zewnętrzne, tricki Iteracje, ich wykorzystanie do użycia adresu własnej komórki w formule, rozwiązywanie odwołań cyklicznych. Użycie funkcji w opcji Poprawność danych - niestandardowe kryteria sprawdzania poprawności. Import plików tekstowych, import_ danych ze stron www, otwieranie plików bezpośrednio z Internetu. Udostępnianiepliku Excela, skuteczne zabezpieczanie arkuszy. 950 RZaawansowane techniki Tworzenie wykresów opartych na dynamicznych obszarach, automatyczne dostosowanie się wykresu do wpisanych danych. Wykorzystanie pasków przewijania i pokręteł w wykresach sterowanie wykresami za pomocą formantów. Dynamiczne pola tekstowe (np. tytuły). Analiza tendencji za pomocą linii trendu. Wykorzystanie słupków błędów do kodowania różnych wartości. Kopiowanie wykresu do innych aplikacji. RPrawidłowa prezentacja danych Zasady rządzące prawidłową wizualizacją danych finansowych i biznesowych. Właściwy dobór typu wykresu do danych, wykresy kolumnowe, liniowe, kołowe, słupkowe. Złożone wykresy kolumnowe i słupkowe, stosowanie linii serii, Złożone wykresy kołowe. Graficzne metody eksponowania informacji na wykresie (prawidłowa kolorystyka, zasady konstrukcji obiektów graficznych, rysunki i zdjęcia). Prawidłowe stosowanie skali osi wykresu, skale nieliniowe. RZłożone typy wykresów Zastosowanie wykresu radarowego do porównywania danych. Wykres punktowy i jego użycie do analizy wpływu jednych wartości na inne. Użycie wykresu bąbelkowego do badania wpływu dwóch zmiennych niezależnych na jedną zmienną zależną. Wykresy typu waterfall - pokazywanie udziału wpływu różnych czynników na wynik ostateczny. Dynamiczna średnia na wykresie. Wykres Gantta. Nakładanie na siebie różnych wykresów. Nakładanie wykresów kolumnowych - uzyskiwanie zmiennego tła w zależności od danych. Wykresy statystyczne, wykresy obrazujące postęp: wykres termometr i "licznik". RZaawansowane formatowanie wykresu Użycie grafiki w seriach danych wykresu. Formatowanie osi - zmiana skali na osiach liczbowych i osiach kategorii, skala czasowa na osi, niestandardowe formaty liczbowe. Manipulacja danymi - dodawanie i usuwanie serii danych z wykresu, 1dzień 650

6 6 Wykonywanie złożonych analiz, często na podstawie danych z aplikacji biznesowych, może być bardzo proste, jeżeli dysponuje się umiejętnością zastosowania tabel przestawnych. Szkolenie pokazuje jak używając tabel przestawnych uzyskiwać wspaniałe wielowariantowe analizy, jak prezentować wyniki za pomocą wykresu przestawnego, jak konfigurować źródła danych,jak pobierać informacje z zewnętrznych baz danych. RPrawidłowe przygotowanie danych Prawidłowa postać tabeli źródłowej dla tabeli przestawnej (wiersz tytułowy, brak podsumowań, takie same dane w każdej kolumnie). PODEJMO- WANIE DECYZJI Wspomaganie podejmowania dezycji z pomocą programu Microsoft Excel może okazać się bardzo korzystne. Szkolenie przekazuje wiedzę jak sprawnie tworzyć modele i analizować wielo-wariantowe problemy biznesowe, jak wybierać rozwiązania optymalne na bardzie dodatku optymalizującego Microsoft Solver. Wprowadzamy także podstawy analizy statystycznej danych (miary zmienności, tendencji centralnej), jak podejmować prawidłowe (nie intuicyjne) decyzje menedżerskie i finansowe, jak poprawnie prezentować oraz prognozować dane biznesowe. RWielowariantowa analiza danych Budowanie wielowariantowych modeli biznesowych za pomocą scenariuszy (np. modele bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych). Scalanie scenariuszy zawartych w różnych plikach (np. przesłanych em). Tabela danych możliwość szybkiego tworzenia wielu wariantów określonej formuły. RDodatek Solver Dodatek Solver narzędzie do budowania modeli optymalizujących zagadnienia biznesowe (np. optymalna struktura produkcji, optymalna struktura kosztów transportu, VISUAL BASIC PODSTAWY TABELE PRZESTAWNE Na szkoleniu dowiesz się jak automatyzować czynności wykonywane na arkuszu za pomocą makropoleceń, jak nagrywać i odtwarzać makra, jak wzbogacać arkusze o aktywne elementy takie jak: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, formularze użytkownika. Szkolenie wprowadza od podstaw język Visual Basic zawarty w Microsoft Excel, obiekty arkuszowe, uczy budowania prostych aplikacji w tym języku. Szkolenie polega na rozwiązywaniu praktycznych i typowych zagadnień z dziedziny analityki oraz przetwarzania danych finansowych, produkcyjnych, sprzedażowych. RNagrywanie makr Karta Developer, rozpoczęcie i kończenie nagrywania, właściwe nazywania makra. Sposoby uruchamiania makr: polecenie Makra, skróty klawiszowe przyciski na arkuszu, ikony. Makra z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi. Przechowywanie makr: skoroszyty, skoroszyt makr osobistych, dodatki. Ustawianie poziomu zabezpieczeń, zaufane lokalizacje. Zapisywanie pliku z makrem w postaci dodatku. Nagrywanie bardziej Łączenie danych na różnych arkuszach za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nazywanie zakresów źródłowych do tabel przestawnych, nazwy dynamiczne. Importowanie danych tekstowych lub z sieci Web. Czyszczenie zaimportowanych danych tekstowych. Praktyczne metody zamiany liczb i dat z postaci tekstowej na postać liczbową (za pomocą funkcji tekstowych). Opcje Kreatora konwersji tekstu na kolumny. Użycie makr do celów automatyzacji konwersji danych. RObsługa tabel przestawnych Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej.grupowanie danych w tabeli, sortowanie i filtrowanie danych, zmiana funkcji w obszarze danych. Wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy. Kalkulacje wewnątrz tabeli przestawnej pola obliczeniowe. Wykresy przestawne. Formatowanie tabel przestawnych, zamiana tabel przestawnych na zwykłe tabele. RZaawansowane tabele przestawne Tabela przestawna jako konsolidacja wielu zakresów (z różnych arkuszy). Pola obliczeniowe stosowanie formuł w tabelach przestawnych. Jakie funkcje wbudowane Excela mogą być najlepsza struktura lokowania środków pieniężnych). Budowanie modelu Solvera komórka celu, warunki ograniczające, określanie opcji Solvera. Jak interpretować wyniki z optymalizacji Solvera. Złożone modele Solvera jak postępować w sytuacji braku pojedynczej komórki celu. ROcena procesów biznesowych Podstawowe funkcje dotyczące analizy efektywności inwestycji (IRR, NPV). Statystyka opisowa - narzędzie liczbowej oceny zdarzeń niezbędne do prawidłowego podejmowania decyzji menedżerskich, pakiet Analiza danych oraz statystyczne funkcje arkuszowe. Wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, wskaźniki struktury oraz natężenia. Korelacja i kowariancja - badanie zależności oraz siły wzajemnego oddziaływania zmiennych. Wnioskowanie - jak ocenić całą populację na podstawie posiadanych danych. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji za pomocą prawdopodobieństwa zdarzeń, konstrukcja drzew decyzyjnych na arkuszu, rozkłady prawdopodobieństwa. skomplikowanych makr, dzielenie długich sekwencji czynności na fragmenty, kopiowanie kodu z makra do makra, wywoływanie makr pomiędzy sobą (Call). Sposoby uruchamiania makr: lista makr, skróty klawiszowe, przyciski na arkuszu, ikony na pasku szybki dostęp. Ograniczenia nagrywarki makr, jakich poleceń Excela nie da się nagrać, jakie operacje wymagają poprawek po nagraniu. Edycja kodu makra. REdycja i wpisywanie kodu Gdzie znajduje się kod Visual Basic: moduły, moduły arkuszowe, moduł skoroszytu, moduły formularzy. Podstawowe zasady rządzące poprawianiem kodu i wpisywaniem nowych instrukcji. Reguły nazewnictwa procedur, zmiennych, funkcji. Jakich nazw unikać, kropki, przecinki w kodzie. Okna edytora Visual Basic: Eksplorator Projektu, okno Właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika. Stosowanie podpowiedzi przy pisaniu procedur Visual Basic, pomoc kontekstowa (F1). Jak pokazywane są błędy w edytorze Visual Basic, reakcja na błąd w trakcie wykonywania (przycisk Debug, resetowanie procedury). Wyszukiwanie błędów w kodzie: ustawianie punktów przerwania, krokowe wykonywanie procedur (F8), wyświetlanie zawartości zmiennych w oknie Watches. RPodstawy języka Visual Basic Samodzielne wpisywanie nowych makr, wstawianie modułów, usuwanie procedur i modułów. Przechowywanie informacji w zmiennych, podstawowe typy zmiennych w języku Visual Basic (liczbowe, logiczne, tekstowe, daty). Instrukcja warunkowa If. Stosowanie warunków logicznych And, Or oraz Not. Wielokrotne powtarzanie operacji za pomocą pętli For Next. Pętla For Each Next i jej zastosowanie do operacji na komórkach zakresu i arkuszach w skoroszycie. Pętla Do - pętla z warunkiem logicznym. Podstawowe funkcje języka Visual Basic: funkcje tekstowe (Right, Left, Mid), funkcje konwersji (Format), sprawdzające (IsEmpty, IsNumeric), daty (Date). stosowane w polach obliczeniowych. Elementy obliczeniowe nowe kategorie w nagłówkach wierszy lub kolumn. Odwoływanie się do informacji w tabelach przestawnych za pomocą funkcji WEŹDANETABELI. Opcje tabeli przestawnej, pokazywanie błędów i wartości zerowych, opcje odświeżania. Użycie niestandardowych formatów liczbowych w tabeli przestawnej, wykorzystanie formatowania warunkowego. RSystemy tabel przestawnych Tabele przestawne oparte o inne tabele przestawne. Uzupełnianie tabel przestawnych obliczeniami na arkuszu (wielopoziomowe tabele przestawne). Duże ilości tabel przestawnych - problem objętości pliku oraz czasu odświeżania, stosowanie formatu binarnego (xlsb). Synchronizacja wielu tabel przestawnych ze sobą za pomocą fragmentatora. Sterowanie tabelą przestawną za pomocą wyboru z innej tabeli przestawnej (użycie makra). Bufor tabeli przestawnej, co zapisuje się w buforze, skuteczne czyszczenie bufora (użycie makra). Złożone wykresy przestawne, czego nie można pokazać za pomocą wykresu przestawnego. RPrognozowanie Prognozowanie - estymacja zjawiska w przyszłości na potrzeby planowania, podejmowania decyzji, tworzenia strategii. Prognozowanie typowych zmiennych: przychody, koszty, inne dane biznesowe. Analiza zmienności czasowej danych - budowa i dopasowanie linii trendu, analiza linii trendu, eliminacja wahań, wygładzanie danych źródłowych. Ocena wskaźnika istotności linii trendu. Analiza sezonowości danych wejściowych oraz odpowiednie prognozowanie danych sezonowych. Użycie funkcji, wykresów oraz modułu Analiza danych dla celów prognozowania. Ocena dokładności stworzonej prognozy, analiza składników resztkowych. RPrezentacja danych statystycznych Tworzenie tabel częstości za pomocą formuł oraz tabel przestawnych. Wykresy danych opisowych: wykresy słupkowe, wykresy kołowe, wykres Pareto. Tworzenie wykresów do prezentacji danych liczbowych: wykres typu "łodyga-liście", histogram, warstwowy, słupkowy, wykres typu "Box & Whisker", "Dot Scale". Jak zbadać relacje pomiędzy dwoma zmiennymi za pomocą wykresu punktowego. Analiza zjawisk w czasie za pomocą wykresów funkcji czasu (liniowych). 1dzień 650 RPodstawowe Obiekty Excela Obiekty - reprezentacja elementów programu Microsoft Excel w kodzie. Wyszukiwanie obiektów, przeglądanie ich właściwości oraz metod za pomocą przeglądarki obiektów. Obiekt Range (komórka) - podstawowe właściwości: Value (czytanie i zmiana wartości), Address (adres), Font (czcionka); podstawowe metody - ClearContents (kasowanie), Select (zaznaczanie). Użycie instrukcji Offset oraz Cells do wyszukiwania komórek oraz wyboru komórek z zakresu. Obiekt Worksheet oraz Workbook (arkusz i skoroszyt), podstawowe właściwości oraz metody: Select (zaznaczanie), Open (otwieranie), Save (zapisywanie). Wyświetlanie komunikatów za pomocą MsgBox, użycie okna do wprowadzania danych InputBox. RFormularze użytkownika i formanty Formanty formularza - elementy do użycia na arkuszu: pole listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia. Różnice pomiędzy formantami formularza a formantami ActiveX. Podstawowe właściwości formantów, określanie ich zakresu źródłowego (pole listy, pole kombi) wiązanie formatów z komórkami na arkuszu (łącze komórki). Uruchamianie makra po użyciu formantu (przycisk polecenia, pole listy). Budowa list rozwijalnych za pomocą formantów oraz opcji Sprawdzanie poprawności. Tworzenie formularzy, moduł formularza, podstawowe właściwości formularza (nazwa, czcionka). Użycie formantów na formularzach: pole tekstowe, etykieta, pole listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia. RKonwersja danych Użycie języka Visual Basic, obiektów Excela, formularzy oraz formantów do typowych operacji konwersji danych. Budowanie procedur działających na wstępnie zaznaczonych danych (np. operacje zmiany formatu, zmiana tekstów na liczby, zamiana kropki na przecinek, skracanie kodów towarów itp.). Budowanie procedur zmieniających postać danych: np. dodawanie nowych wierszy w danych, kopiowanie danych pomiędzy arkuszami, zmiana postaci danych dla potrzeb tabeli przestawnych. Procedury dodające wybrane dane na koniec tabeli zbiorczej, budowanie rejestrów operacji, przenoszenie danych z formularzy do tabeli zbiorczej. 1dzień

7 VISUAL BASIC ŚREDNIO- ZAAWANSOWANY Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią już nagrywać makra, próbowały już samodzielnej ich edycji, znają początki języka Visual Basic. W trakcie porządnie uczymy języka Visual Basic, tworzenia w nim profesjonalnych rozwiązań, budowania poprawnych formularzy użytkownika, jak wykonywać operacje na arkuszach, tabelach przestawnych i wykresach, plikach, jak tworzyć własne funkcje arkuszowe. Szkolenie polega na rozwiązywaniu praktycznych problemów przetwarzania danych biznesowych, sprzedażowych, finansowych. RJęzyk Visual Basic Reguły nazewnictwa w języku Visual Basic, zasady konstrukcji prawidłowego kodu, stosowanie komentarzy. Typy danych w języku Visual Basic. Zmienne złożone (Type) - definiowanie własnych typów danych. Zmienne tablicowe (wielowymiarowe), zmienne ze stałą liczną elementów, dynamiczna konstrukcja zmiennych tablicowych (ReDim). Instrukcja warunkowa If, instrukcja wielokrotnego wyboru Select Case. Wielokrotne powtarzanie operacji za pomocą pętli For oraz pętli Do. Warunki logiczne w pętli Do. Użycie pętli For Each do iteracji po obiektach takich jak: komórki, arkusze, elementy tabel przestawnych). Przydatne funkcje wbudowane języka Visual Basic: funkcje tekstowe, konwersji, sprawdzające (CDbl, CDate, Left, Mid, Replace, Instr, DatePart, DateDiff). Zasięg zmiennych: zmienne lokalne Private oraz globalne Public, zmienne typu Static. RFunkcje w języku Visual Basic Budowanie własnych funkcji do wykorzystania w innych funkcjach i procedurach lub do użycia jako funkcje arkuszowe Excela. Przekazywanie argumentów do funkcji, zmienna liczba argumentów, zwracanie wyniku przez funkcję. Tworzenie funkcji prawidłowo działających na dużych VISUAL BASIC ZAAWANSOWANY Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających język Visual Basic oraz obiekty programu Microsoft Excel. W jego trakcie dowiesz się jak tworzyć profesjonalne aplikacje w Excelu wykorzystujące profesjonalne formularze użytkownika, jak używać szerokiej gamy formantów ActiveX. Zapoznasz się także z takimi kwestiami jak: dostęp do bibliotek systemowych i funkcji API, korzystanie z obiektów Worda i Outlooka, programistycznego dostępu do baz danych (ADO), operowania na plikach oraz rejestrze Windows, zasad dystrybucji aplikacji. Poznasz wiele praktycznych tricków związanych z wykorzystaniem obiektów Excela. RZaawansowane formularze użytkownika Zasady konstrukcji poprawnych formularzy ("ergonomia" kodu). Zaawansowane właściwości formularzy i formantów: modalność, wiązanie formantów z klawiszami Enter i Escape, akceleratory, zdarzenia. Sprawdzanie poprawności danych wpisanych do pól tekstowych (zdarzenie Exit, Click). Zaawansowane metody korzystania z formantów - dostęp do właściwości i metod formantów z poziomu Visual Basic: wypełnianie list w kodzie, dynamiczne aktywowanie formantów. Zaawansowane formanty: RefEdit (pole adresu zakresu komórek), ProgressBar (wskaźnik postępu), TabStrip i Multipage (karta). Budowa aplikacji opartych na wielu formularzach, przekazywanie danych pomiędzy formularzami za pomocą zmiennych. Zasady konstrukcji poprawnych formularzy. Budowanie "dynamicznych" formularzy (ze zmienną liczbą elementów). Zapisywanie danych z formularzy do odpowiednich miejsc w arkuszu, wykorzystywanie nazw dynamicznych, lokalnych, zapisywanie danych do baz danych za pomocą ADO. RDostęp do zewnętrznych baz danych Dostęp do zewnętrznych baz danych (np. Microsoft Access, SQL Server, Oracle, mysql) za pomocą obiektów bazodanowych standardu ADO (ActiveX Data Objects). Otwieranie baz danych i tabel w kodzie, obiekty Connection oraz Recordset. Wyszukiwanie danych w tabelach: (obiekt Find, Filter), zmiana i dodawanie danych w tabelach (Update, AddNew). Uruchamianie składni SQL bezpośrednio na serwerze baz danych (obiekt ADODB.Command). Bezpośredni dostęp do plików tekstowych za pomocą języka VBA: odczytywanie oraz zapisywanie danych w plikach tekstowych (na przykład w plikach o ilości rekordów przekraczających pojemność arkusza Excela). RBiblioteki systemowe i Windows API Dostęp do funkcji API systemu Windows (Kernel32, User32, GDI32), deklarowanie funkcji API, zwracanie wyników przez funkcje API. Wykorzystanie funkcji systemowych API do obszarach (np. milion wierszy). Dostęp funkcji arkuszowych Excela w kodzie za pomocą obiektu Application.WorksheetFunction (np. użycie funkcji ILE.NIEPUSTYCH). Odświeżanie funkcji stworzonych w VBA (Application.Volatile). Prawidłowe przekazywanie argumentów do zmiennych oraz procedur, operator ByVal oraz ByRef. Argumenty tablicowe, obiektowe oraz opcjonalne. RObiekty Excela Podstawowe obiekty: Application (program Excel), Workbook (skoroszyt), Worksheet (arkusz), Range (komórka). Inne obiekty często używane w codziennej praktyce: Chart (wykres), PivotTable (tabela przestawna), PivotField (pole tabeli przestawnej), Filter (filtr). Różne metody dostępu do obiektu Range (komórka): Offset, Cells, Union, Intersect, CurrentRegion, SpecialCells, Areas. Właściwości oraz metody obiektu Range wykorzystywane w praktyce. Podstawowe właściwości obiektu Application (Screen Updating, Quit, GetOpenFilename). Zmienne obiektowe - prawidłowa deklaracja oraz użycie, zmienna ogólnego typu Object. RDebugowanie kodu Zaawansowana obsługa edytora Visual Basic, określanie opcji edytora (Option Explicit, konfiguracja czcionki, obsługa okien wewnątrz edytora). Zasady debugowania kodu w edytorze: okno Watches, ustawianie punktów przerwania, warunkowe zatrzymywanie kodu, wyświetlanie zawartości zmiennych złożonych i tablicowych. Okno Immediate - praktyczna metoda wyświetlania wartości zmiennych i obiektów Excela. Krokowe wykonywanie procedur, skróty klawiszowe F9, F8, F5. Obserwowanie wartości zmiennych, dodawanie zmiennych do okna Watches. Obsługa błędów w kodzie: instrukcja OnError Goto, OnError Resume Next. RFormularze użytkownika Formanty ActiveX na formularzach użytkownika: pole listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia. Wiązanie list ze stałym źródłem danych (nazwy stałe oraz dynamiczne), wypełnianie list za pomocą kodu VBA. Listy z możliwości zaznaczania wielu elementów (MultiSelect). Tworzenie typowych operacji takich jak: odczyt zalogowanego użytkownika, odczyt rozdzielczości ekranu, sprawdzenie klawisza CapsLock, otwarcie napędu CD. Biblioteki systemowe wscript_.shell i Shell.Application i ich typowe użycie do operacji związanych z plikami i folderami (np. kopiowanie całych folderów, usuwanie do kosza, tworzenie pliku ZIP). Użycie Application.SendKeys (wysyłanie sekwencji klawiszy) do sterowania aplikacjami, które nie udostępniają bibliotek obiektów (np. aplikacje terminalowe). RWykorzystanie Worda i Outlooka Dostęp do obiektów innych aplikacji (Word, Outlook, Project), dołączanie bibliotek obiektów, deklaracja zmiennych obiektowych, wczesne i późne wiązanie. Obiekty programu Microsoft Word: Application, Document, Selection, Bookmark. Typowe zastosowanie programu Word - tworzenie i otwieranie dokumentów tekstowych z poziomu Excela, przekazywanie danych zawartych na arkuszu, automatyczne generowanie wydruków lub gotowych dokumentów na dysku, generowanie plików PDF. Obiekty programu Microsoft Outlook: Application, MailItem, Recipient, Attachment. Typowe zastosowanie programu Microsoft Outlook: automatyczne wysyłanie i z personalizowanymi danymi do zdefiniowanych osób. Zaawansowane korzystanie z Outlooka: dynamiczne generowanie podpisów, edycja wiadomości HTML, czytanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej. RBudowa złożonych aplikacji Prawidłowe planowanie aplikacji: przechowywanie danych i kodu, czy wykorzystać zewnętrzne bazy danych, planowanie interfejsu użytkownika (formularze), wielodostęp, praca w sieci Internet). Jak budować złożone rozwiązania bazujące na tabelach przestawnych, złożonych formularzy 7 użytkownika w edytorze Visual Basic, właściwości formularzy, formularze modalne i niemodalne. Powiązanie formantów między sobą z użyciem procedur zdarzeniowych, podstawowe zdarzenia formularzy i formantów (Click, Activate, Change, AfterUpdate, Exit). Automatycznie uruchamiania formularza przy otwarciu pliku, ustawianie wartości początkowych formantów na formularzu. Zastosowanie standardowych okien do otwierania i zapisywania plików (Application.GetOpenFilename, Application.Dialog). ROperacje na plikach i zdarzenia Funkcje języka Visual Basic operujące na plikach: kopiowanie lub zmiana nazwy (FileCopy), kasowanie pliku (Kill). Sprawdzanie czy plik istnieje na dysku za pomocą polecenia Dir, użycie Dir oraz pętli do automatycznego otwierania wielu plików. Otwieranie skoroszytów Excela za pomocą Workbooks.Open, zamykanie oraz zapisywanie plików. Zdarzenia arkuszowe (wiązanie kodu z akcjami użytkownika na arkuszu): Change, SelectionChange, BeforeDoubleClick). Obsługa zdarzeń arkuszowych dla wielu arkuszy (np. Workbook.Change). Zdarzenia skoroszytowe (wiązanie kodu z akcjami użytkownika na skoroszycie): Open, BeforeClose. RZłożona konwersja danych Użycie języka Visual Basic, obiektów Excela, formularzy oraz formantów do złożonych operacji konwersji danych. Budowanie procedur automatycznie otwierających pliki, pobierających z nich dane, przetwarzających oraz zapisujących wynik do pliku docelowego. Budowanie procedur pobierających dane, przetwarzających je a następnie dzielących je według różnych kryteriów i zapisujących w różnych arkuszach oraz plikach. Procedury operujące na danych o zmiennej postaci (wymagającej odnalezienia właściwego zakresu lub początku danych). Budowanie złożonych procedur opartych o tabele przestawne (tworzenie w kodzie tabel przestawnych, dynamiczna zmiana pól oraz opcji w tabelach przestawnych, tworzenie wielopoziomowych tabel przestawnych) tworzenie oraz modyfikowanie tabel przestawnych w kodzie, użycie VBA do synchronizacji tabel przestawnych. Zabezpieczenie kodu przed dostępem, jak tworzyć aplikacje działające na różnych wersjach Microsoft Office ( ). Wczesne i późne wiązanie w odwołaniach do zewnętrznych obiektów. Jak wymusić na użytkownikach włączenie makr, odczyt loginu użytkownika aplikacji. Tworzenie niestandardowych kart oraz poleceń na kartach uruchamiających własne procedury. Wykorzystanie biblioteki dodatku Solver do tworzenia rozwiązań opartych o optymalizacje. Zapisywanie danych związanych z aplikacją w rejestrze Windows. Budowa aplikacji rozbitych na dane oraz kod, uwzględnienie przyszłej wymiany (aktualizacji) kodu zawartego w aplikacji. Wykorzystanie pliku Excela jako bazy danych (przechowywanie danych na arkuszach), użycie nazw do dostępu do danych, limity ilości i złożoności danych. RKlasy obiektów Budowa własnych klas obiektów z wykorzystaniem modułów Class Module. Kiedy klasy obiektów są bardziej przydatne i czytelne od "zwykłych" procedur oraz funkcji. Budowa klas dla potrzeb dostępu do określonych danych (np. klasa "klient", "dokument" itp.). Wykorzystanie klas obiektów do tricków związanych z wbudowanymi obiektami Excela, np. budowa jednej procedury zdarzeniowej obsługującej kilkadziesiąt list rozwijalnych na formularzu. Definiowanie metod obiektów za pomocą procedur, definiowanie właściwości obiektów za pomocą zmiennych oraz operatorów Let i Get. Przygotowanie i dystrybucja własnych klas obiektów w różnych plikach (projektach). 1150

8 8 ACCESS PODSTAWY Jeżeli chciałbyś używać programu Microsoft Access, szkolenie to dostarczy Ci umiejętności pozwalających na stosowanie baz danych dla własnych celów. Nauczysz się jak tworzyć tabele, jak wpisywać do nich informacje poprzez formularze, jak uzyskiwać odpowiedzi na interesujące Cię pytania za pomocą kwerend, jak drukować informacje na raportach. RKonstruowanie tabel Ogólne zasady rządzące tworzeniem baz danych, tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel oraz za pomocą widoku projektu. Definiowanie pól (kolumn) w tabelach, stosowanie prawidłowych typów danych: liczby, tekst, data, czas, wartości logiczne. Stosowanie reguł poprawności, formatów oraz masek wprowadzania. Do czego służy klucz podstawowy, klucze na jednym oraz wielu polach. Łączenie tabel za pomocą relacji. RFormularze Poruszanie się po formularzach, przeglądanie, wprowadzanie, modyfikacja oraz kasowanie danych za pomocą formularzy. Wyszukiwanie danych za pomocą formularzy, sortowanie danych na formularzu, dodawanie filtra do formularza. Tworzenie prostych formularzy za pomocą kreatorów oraz za pomocą narzędzi do projektowania. Najważniejsze właściwości formularza. Stosowanie formantów do upraszczania wprowadzania danych do formularza - pole kombi, pole listy, pola wyboru, przyciski opcji. Konfigurowanie wyglądu formularza. RRaporty Korzystanie z raportu, sekcje raportu, obiekty mogące znaleźć się w raporcie (podraporty, grafika, zdjęcia). Prawidłowa definicja kwerendy służącej jako źródło raportów, kwerendy z parametrami. Tworzenie prostych raportów opartych o tabele lub kwerendy za pomocą kreatorów oraz narzędzi do konstrukcji raportów, podsumowania oraz grupowanie danych. Sekcje raportów (nagłówek, szczegóły, stopka, grupy), Podstawowe właściwości raportu - czcionka, wymiary, określanie ustawień strony raportu. RKwerendy Tworzenie kwerend za pomocą siatki kwerendy, praca na siatce kwerendy: dodawanie i usuwanie tabel, tworzenie relacji pomiędzy tabelami w kwerendzie. Stosowanie kwerend wybierających do uzyskiwania informacji z jednej oraz wielu tabel w bazie danych, kryteria w jednym polu, złożone kryteria na wielu polach, stosowanie warunków złożonych (Between.. And, Or, And). Kwerendy wybierające z podsumowaniami, kwerendy krzyżowe. Wykorzystywanie parametrów w kryteriach kwerendy, ustawianie typu danych parametrów. Podstawowe kwerendy akcji (zmieniających informacje w bazie danych). RDane zewnętrzne Dołączanie tabel z innych baz danych programu Microsoft Access, z plików Microsoft Excel. Importowanie danych zewnętrznych zawartych w plikach tekstowych, plikach programu Microsoft Excel lub plikach HTML. Eksportowanie danych w różnej postaci (Excel, PDF). Tworzenie listów seryjnych w edytorze Microsoft Word. 850 Szkolenie przeznaczone dla osób już posługujących się programem Access, chcących odkryć wiele przydatnych funkcji umożliwiających jego skuteczne użycie lub wyrównać luki w wiadomościach na temat użycia baz danych. Jeżeli potrzebujesz porządnej wiedzy w zakresie: projektowania baz danych (tabel) wybierania informacji za pomocą kwerend wybierających, operowania na danych za pomocą kwerend akcji, konstrukcji złożonych formularzy i raportów, korzystania z danych zewnętrznych, podstaw makr serdecznie zapraszamy. ACCESS ŚREDNIO- ZAAWANSOWANY ACCESS RProjektowanie baz danych Podstawy relacyjnego modelu danych, podstawowe reguły poprawnego konstruowania baz danych, reguły normalizacji baz danych Szczegółowe omówienie typów danych dostępnych w tabelach (jakie typy danych pasują do typowych zastosowań: dane liczbowe, daty, teksty, dane binarne). Klucze na pojedynczych polach, klucze złożone, reguły poprawnego zakładania kluczy. Ochrona integralności danych: reguły poprawności na polach i na rekordach, użycie pól kombi w polach. Ustalanie relacji pomiędzy tabelami, stosowanie indeksów. RZaawansowane kwerendy wybierające Kwerendy na wielu tabelach - wybór typu sprzężenia, iloczyn kartezjański. Budowanie złożonych kwerend opartych o inne kwerendy. Sortowanie niestandardowe. Zaawansowane kryteria w kwerendach, generowanie wartości losowych, wyrażenia regularne. Kwerendy parametryczne. Pola obliczeniowe, stosowanie funkcji agregujących domeny do pobierania danych z tabel, zasady korzystania z konstruktora wyrażeń. Poprawne użycie właściwości rekordy unikatowe, stosowanie wartości Null. Podstawowe polecenia języka SQL (SELECT, UPDATE, DELETE). RKwerendy akcji Aktualizacja danych w tabelach za pomocą kwerend aktualizujących. Tworzenie nowych tabel za pomocą kwerend tworzących tabele oraz kwerendy definiującej dane. Przenoszenie danych pomiędzy tabelami za pomocą kwerend dołączających. Usuwanie danych z tabel za pomocą kwerend usuwających. Zaawansowane zagadnienia: wykonywanie akcji na tabelach połączonych relacjami, automatyzacja sekwencyjnego wykonywania kwerend za pomocą makr. RTworzenie formularzy Zasady rządzące konstrukcją poprawnego formularza, rozmieszczanie formantów na formularzu, opcje formatowania. Złożone formularze z podformularzami, łączenie podformularzy z formantami (np. pole kombi). Formularze dzielone, przekazywanie danych pomiędzy formularzami. Użycie podstawowych formantów: przyciski, etykiety, pola tekstowe, pola kombi, pola listy, pola wyboru, przyciski opcji, obraz, związane i niezwiązane ramki obiektów). Użycie wyrażeń w formularzach oraz formantach. Formularze wprowadzania danych pocztą . RTworzenie raportów Tworzenie prawidłowych raportów, dopracowanie strony graficznej. Łączenie raportów z podraportami, wyrażenia i funkcje w raportach i formantach. Elementy graficzne na raportach, użycie wykresów. Pola obliczeniowe: suma całkowita, sklejanie wartości tekstowych, obliczanie procentów. Obliczanie informacji na raporcie. Składowe raportu (nagłówek,stopka, sekcja szczegóły). Dynamiczne ukrywanie oraz formatowanie elementów raportu w trakcie wydruku, raporty wielokolumnowe. RPodstawy makr, funkcje wbudowane Podstawy tworzenia makr, pojęcie makra, przegląd najważniejszych makropoleceń. Użycie makr do typowych operacji: uruchamianie kwerend, uruchamianie formularzy, operacje importu/eksportu danych. Makra wbudowane w zdarzenia na formantach formularza (makra osadzone). Podstawowe funkcje wbudowane: Left, Right, Mid, Replace, IIf, Switch. Konstruktor wyrażeń. Funkcje agregujące domeny: Dlookup, DSum, DAverage. Użycie funkcji wbudowanych w kwerendach, formularzach oraz raportach. 950

9 Szkolenie, przeznaczone dla osób posługujących się bazą danych Access na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, wprowadza od początku język SQL oraz podstawy wykorzystania w codziennej praktyce baz danych SQL. Gruntownie uczymy także złożonego stosowania makr (z użyciem warunków i zmiennych), a także konstrukcji profesjonalnych formularzy zawierających różnorodne formanty oraz projektowania raportów. Omawiamy także zasady tworzenia i dystrybucji złożonych aplikacji opartych o Microsoft Access. ACCESS ZAAWANSOWANY RJęzyk SQL Wybór danych za pomocą instrukcji SELECT, klauzule FROM, GROUP BY, WHERE, ORDER BY, HAVING. Użycie operatorów ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP, PERCENT, ALIAS. Funkcje agregujące w kwerendach wybierających: SUM, MIN, MAX, AVG. Tworzenie tabeli za pomocą instrukcji SELECT INTO. Usuwanie rekordów za pomocą instrukcji DELETE, usuwanie tabel przy pomocy instrukcji DROP. Modyfikowanie danych w tabelach za pomocą instrukcji UPDATE. Kwerendy Wyłącznie SQL: składające (UNION), przekazujące oraz definicja danych. Stosowanie funkcji w języku SQL. Łącza wewnętrzne i zewnętrzne w składni SQL: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN. Instrukcja TRANSFORM kwerendy krzyżowe. RKorzystanie z serwerów SQL Konfiguracja źródła danych ODBC, sterowniki do baz danych Microsoft SQL Server oraz Oracle. Tworzenie kwerend wybierających na podstawie tabel podłączonych z zewnętrznych baz danych. Export danych (tabel) do serwera SQL. Rozdzielanie bazy danych na aplikację (front-end) w postaci pliku Accessa oraz warstwę danych (back-end) w postaci tabel na serwerze SQL. Zagadnienia prędkości przy korzystaniu z danych na serwerze SQL. Microsoft SQL Manager przeglądanie zawartości bazy danych SQL Server, konfiguracja ustawień bazy danych. RMakra Tworzenie złożonych makr automatyzujących operacje na: kwerendach (sekwencyjne wykonywanie wielu kwerend), raportach oraz formularzach (automatyczne otwieranie formularzy). Użycie makr do uruchamiania innych aplikacji oraz do importu/eksportu danych. Stosowanie instrukcji warunkowych, użycie zmiennych w makrach. Makra wbudowane w zdarzenia na formantach formularza (makra osadzone). Debugowanie makr, akcja PrzyBłędzie, okno debugowania. Makra danych: automatycznie uruchamianie makra przy zdarzeniach na tabeli: po wstawieniu, aktualizacji, usunięciu rekordu, przed usunięciem i zmianą rekordu. RZaawansowane formularze Złożone formularze z podformularzami, łączenie podformularzy z formantami (np. pole kombi), przekazywanie informacji pomiędzy formantami. Formularze dynamiczne, zmiana wartości formantów w trakcie używania formularza, ACCESS VISUAL BASIC W trakcie uczymy języka Visual Basic oraz jego użycia przede wszystkim do operacji na bazach danych (standard ADO i DAO). Uczestnicy zapoznają się także z tworzeniem złożonych formularzy z użyciem kodu Visual Basic, projektowania i dystrybucji samodzielnych aplikacji a także praktycznych metod dostępu do innych programów z użyciem obiektów tych aplikacji (na przykładzie programów: Outlook, Word, Excel). Poruszamy takie kwestie dostępu do bibliotek systemu Windows oraz funkcji API, dzięki którym można wykonywać operacje niedostępne bezpośrednio w poleceniach VBA. RJęzyk Visual Basic Edytor Visual Basic, podstawowe elementy edytora. Typy danych w języku Visual Basic, zmienne złożone. Zmienne tablicowe (wielowymiarowe). Instrukcja warunkowa If, instrukcja wielokrotnego wyboru Select Case. Wielokrotne powtarzanie operacji za pomocą pętli For oraz pętli Do. Warunki logiczne w pętli Do. Użycie pętli For Each do iteracji po obiektach. Przydatne funkcje wbudowane języka Visual Basic: funkcje tekstowe, konwersji, sprawdzające. Zasięg zmiennych: zmienne lokalne oraz globalne, zmienne typu Static. Wychwytywanie błędów. Obiekty i zmienne obiektowe, późne i wczesne wiązanie (early, late binding). RDostęp do danych za pomocą kodu DAO - podstawowa biblioteka programistyczna umożliwiająca dostęp do baz danych Accessa, podstawowe obiekty DAO: Database, Recordset, Field. Metody obiektu DAO Recordset umożliwiające operacje na rekordach: Move, Find, Delete, Edit, AddNew. Wykonywanie kodu SQL (wybierających i funkcjonalnych) w kodzie Visual Basic za pomocą biblioteki formularze typu pole d i a l o g o w e. W ł a ś c i w o ś c i formantów: pole kombi, lista, karta. Zdarzenia na formularzach i formantach, akcje, zagnieżdżone makra. Prawidłowe odświeżanie formularza. Użycie wyrażeń oraz instrukcji SQL w formularzach oraz formantach. Zaawansowane techniki formatowania, formularze ukryte. RZaawansowane raporty Tworzenie profesjonalnych raportów, łączenie raportów z podraportami, wyrażenia i funkcje w raportach i formantach. Wykresy oraz inne elementy graficzne na raportach. Obliczanie informacji na raporcie - pola obliczeniowe, numer strony, suma bieżąca, odwoływanie się do tabel (funkcje agregujące) oraz do formularzy z poziomu raportu. ACCESS DAO. Wy k o r z y s t y w a n i e funkcji agregujących domeny (np. Dlookup, DSum, Dmax) w kodzie VBA. Wykorzystanie biblioteki ADO (ActiveX Data Objects) do operacji na danych Accessa oraz zewnętrznych bazach danych: wyszukiwanie rekordów, dodawanie oraz usuwanie rekordów, modyfikacja danych w tabeli. Podstawowe obiekty bazodanowe biblioteki ADO. RZaawansowane formularze Zdarzenia na formularzu: otwarcie, zamknięcie, zdarzenia związane z danymi. Zdarzenia na obiektach formularza, procedury zdarzeniowe. Zaawansowane formanty ActiveX, formanty niestandardowe. Zasady konstrukcji formularzy. Zaawansowane zagadnienia związane ze źródłem danych formularza oraz innymi Zagadnienia zaawansowane: niestandardowa numeracja na raporcie, użycie złożonych wyrażeń, złożone opcje formatowania, omijanie wartości pustych, pobieranie danych z tabel i formantów za pomocą funkcji agregujących domeny. RDystrybucja aplikacji Rozdzielanie aplikacji na dane (back-end) oraz pozostałe obiekty (front-end). Szyfrowanie i kodowanie bazy danych przed dystrybucją. Tworzenie kompletnego instalatora aplikacji za pomocą opcji Utwórz pakiet rozwiązania. Opcje generowania pliku accdr, użycie środowiska Access Runtime, automatyczna instalacja Access Runtime. Bazy danych sieci Web sposób na udostępnianie aplikacji za pomocą SharePoint Access Services. właściwościami formularza, odświeżanie formularza oraz formantów (Refresh, Requery, Repaint). Projektowanie formularzy oraz formantów niezwiązanych z danymi. RProjektowanie aplikacji Zagadnienia projektowania aplikacji wielodostępnych. Zabezpieczenie aplikacji, zabezpieczenie kodu VBA. Budowa aplikacji w oparciu o serwery SQL, rozdzielenie aplikacji do współpracy z bazą danych Microsoft SQL Server. Przyspieszanie dostępu do danych w przypadku aplikacji jednostanowiskowych. Tworzenie ekranu startowego, okna logowania, tworzenie niestandardowych kart aplikacji. Jak udostępniać aplikację, aby poprawnie działała na różnych wersjach systemu Microsoft Office. RDostęp do innych programów Dostęp do funkcji API systemu Windows (Kernel32, User32, GDI32), deklarowanie funkcji, przekazywanie danych. Typowe funkcje API. Biblioteki systemowe wscript.shell i Shell.Application i ich typowe użycie do operacji związanych z plikami i folderami oraz rejestrem Windows. Obiekty programu Microsoft Word: Application, Document, Selection, Bookmark. Typowe zastosowanie programu Word - tworzenie i otwieranie dokumentów z poziomu Accessa. Obiekty programu Microsoft Outlook: Application, MailItem, Recipient, Attachment. Typowe zastosowanie programu Microsoft Outlook: tworzenie i wysyłanie i z załącznikami. RInne zagadnienia Obiekt DoCmd dostęp do poleceń makr z poziomu języka VBA, obiekt Applicaton, praktyczne właściwości i metody: Quit, CurrentDb, CurrentUser, FileDialog, SysCmd Operacje na plikach i folderach z użyciem instrukcji VBA. Instrukcje z grupy Interaction: Iif, MsgBox, InputBox, Switch, Choose, SendKeys. Bezpośredni dostęp do plików tekstowych. Podstawy programowania obiektowego. Tabele systemowe

10 10 Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych biznesową analizą baz danych SQL, które chcą poznać lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie tworzenia zapytań w języku SQL i Transact-SQL (T-SQL), między innymi dla: analityków, projektantów raportów, projektantów i programistów baz danych. W trakcie wprowadzamy wszystkie polecenia SQL niezbędne w codziennej pracy. Ćwiczenia odbywają się na bazie Microsoft SQL Server. RDostęp do serwera SQL JĘZYK SQL Konfiguracja źródła danych ODBC, sterowniki do baz danych Microsoft SQL Server. Podłączanie tabel, import tabel z baz danych SQL do bazy danych Microsoft Access. Importowanie danych do arkusza programu Microsoft Excel oraz do tabel przestawnych. Użycie programu SQL Server Management Studio do budowy zapytań, wykorzystywanie programu Query Designer. Import, eksport danych z i do SQL Server. RSkładnia języka SQL Podstawowe typy obiektów serwera Microsoft SQL Server: Tabele, Widoki, Procedury. Tworzenie tabel, relacji, indeksów za pomocą SQL Management Studio. Typy danych SQL: liczbowe, daty i czasu, znakowe, binarne, logiczne, NULL. Użycie graficznego interfejsu SQL Server Management Studio do tworzenia widoków (VIEW). Podstawowe instrukcje języka SQL (pobieranie danych, modyfikowanie, kasowanie, dodawanie rekordów): SELECT, UPDATE, SET, DELETE, INSERT, SELECT INTO. Modyfikacja danych w tabeli wykorzystująca dane z innych tabel. Klauzule przydatne w instrukcji SELECT: WHERE, FROM, ALIAS, AS. Wykorzystywanie podzapytań (podzapytania skorelowane oraz nieskorelowane). Operatory ograniczenia list (wybór największych/najmniejszych elementów): TOP, TOP PERCENT. Sortowanie list: ORDER BY, ASC, DSC. Filtrowanie duplikatów: DISTINCT, DISTINCTROW, różnice pomiędzy tymi operatorami. Grupowanie wyników w kwerendach wybierających: funkcje grupujące COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX(); klauzule ORDER BY, HAVING, OVER. Operatory używane w składni SQL: arytmetyczne, znakowe; logiczne AND, OR, NOT; porównania =, <, >, <>, IN, BETWEEN AND, LIKE. RJęzyk SQL - zagadnienia zaawansowane Użycie wbudowanych funkcji w składni SQL: operacje na dacie, czasie, podstawowe funkcje tekstowe (operujące na ciągach znaków). Praca na wielu tabelach: złączenia (JOIN), OUTER, INNER, APPLY, UNION (łączenie zbiorów wynikowych), INTERSECT. Obiekty bazy danych SQL Server (tabele, widoki, indeksy): ich tworzenie, modyfikacja oraz usuwanie: polecenia CREATE, ALTER, DROP dla TABLE, VIEW. Wykorzystanie stworzonych obiektów SQL Server w programach Microsoft Excel oraz Microsoft Access. Procedury: tworzenie, modyfikacja i wykonywanie: CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, EXEC. Podstawowe zagadnienia wydajności (szybkości działania) zapytań SQL. Do czego służą indeksy, powody ich użycia do przyspieszania dostępu do bazy. Planowanie indeksów, tworzenie oraz optymalizacja indeksów. Zagadnienia bezpieczeństwa danych, użycie transakcji jako metody zapewniającej bezpieczeństwo, tworzenie punktów zachowania, poziomy izolacji transakcji. RPodstawy programowania Transact SQL Funkcje: sterujące CASE,WHEN,THEN, ELSE, END; grupujące; wyszukujące SELECT z użyciem klauzuli WHERE. Sterowanie przebiegiem programu: użycie DECLARE, dyrektywa GO. Instrukcje: BEGIN END; IF ELSE; WAITFOR; WHILE, TRY CATCH. Zmienne w języku SQL (zmienne globalne, lokalne, specyficzne dla połączenia, monitorujące, konfigurujące), zmienne tablicowe służące do przechowywania tablic. Użycie lokalnych tabel tymczasowych (o zasięgu sesji) oraz globalnych zmiennych tablicowych do programowania złożonych zapytań. RProcedury składowane, funkcje skalarne, metadane Użycie procedury składowanej do upraszania korzystania ze złożonych zapytań. Interfejs procedury składowanej - określanie parametrów, wywoływanie procedury składowanej. Kompilacje, ponowne kompilacje, zagadnienia prędkości wykonywania procedur. Przeznaczenie funkcji skalarnych do obliczania i zwracania wartości, ich użycie w składni SELECT, WHERE oraz w definicjach tabel. Wywoływanie funkcji skalarnych, zagadnienia szybkości działania funkcji skalarnych, porównanie ze zmiennymi użytkownika. Podstawowe informacje o serwerze, bazach oraz obiektach tych baz. Indeksy Clustered oraz Non clustered. 950 Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych biznesową analizą baz danych SQL, posiadających już pewną wiedzę z zakresu wykorzystywania języka SQL oraz Transact-SQL (T- SQL) i pragnących ją pogłębić oraz zdobyć kompetencje niezbędne w zaawansowanych analizach biznesowych. Program przeznaczony dla: analityków, projektantów raportów, projektantów i programistów baz danych. W trakcie wprowadzamy zaawansowane elementy języka SQL oraz elementy programistyczne, m.in. pisanie własnych funkcji tablicowych i skalarnych oraz tworzenie procedur składowanych. Ćwiczenia odbywają się na bazie Microsoft SQL Server. JĘZYK SQL ZAAWANSOWANY RWielokrotne grupowania i łączenia pionowe zbiorów Tworzenie kostek analitycznych połówkowych z użyciem funkcji ROLLUP. Tworzenie pełnej kostki analitycznej z wykorzystaniem funkcji CUBE. Wielokrotne grupowanie z określeniem zbiorów atrybutów na których będziemy wykonywali agregacje za pomocą GROUPING SETS. Wykorzystanie funkcji skalarnych GROUPING() i GROUPING_ID(). Porównanie wielokrotnego grupowania z tradycyjnymi metodami wykorzystującymi grupowania pojedyncze oraz łączenia zbiorów za pomocą UNION. RPodzapytania Zapytanie jako zbiór danych. Oczekiwana liczba zwracanych wartości - zapytania skalarne oraz wielowartościowe. Samodzielne podzapytania podrzędne, podzapytania nieskorelowane. Podzapytanie skorelowane - odwołujące się kolumn znajdujących się w zapytaniu zewnętrznym. Miejsce stosowania podzapytań: SELECT, FROM, WHERE. Testy istnienia. Sprawdzanie czy podzapytanie zwraca wiersze za pomocą predykatów: EXIST, IN. Podzapytanie z operatorami IN, Any (Some), All. Zapytania wielokrotnie zagnieżdżone. RFunkcje szeregujące i rankingowe Znaczenie funkcji okna OVER(). Numerowanie rekordów z użyciem funkcji ROW_NUMBER(). Ranking z użyciem RANK() - szereg oraz DENSE_RANK() - szereg zwarty. Numerowanie rekordów według podkategorii z użyciem PARTITION BY. Dzielenie zbioru na przedziały za pomocą NTILE(). Wykorzystanie CTE - common table expression. RZaawansowane funkcje Funkcje matematyczne: RAND(), FLOOR(), POWER(), SQRT. Funkcje daty i czasu GETDATE(), GETUTCDATE(), SYSDATETIME(), DATEADD(), DATENAME(). Funkcje konwersji i typów: CAST(), CONVERT(). Tworzenie własnych funkcji za pomocą polecenia CREATE FUNCTION(). ACCESS Tworzenie funkcji tabelarycznych ze zwykłego zapytania (SELECT). Tworzenie funkcji tabelarycznych złożonych. Własne funkcje skalarne. Znajdź wystąpienie ciągu za pomocą CHARINDEX(). Pobieranie fragmentu tekstu z użyciem SUBSTRING(). Przykrywanie danych wrażliwych z wykorzystaniem funkcji STUFF(). RCTE, procedury składowane Tablicowe zapytania podrzędne, czyli wyrażenia tablicowe. Upraszczanie kodu za pomocą wspólnych wrażeń tablicowych (CTE). Wielokrotne odwołania do raz zdefiniowanego CTE. CTE jako swego rodzaju tabela pośrednia. Stosowanie CTE w kontenerach np. widokach lub definiowanych przez użytkownika funkcjach. Systemowe procedury składowane, parametry procedur składowanych, wywoływanie procedur. Tworzenie i poprawa procedur składowanych. CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE. Najważniejsze wskazówki dotyczące optymalizacji procedur: SET NOCOUNT ON, funkcje skalarne w a działanie procedur, SELECT *, zawężanie wyników, BEGIN/END TRANSACTION RInne zagadnienia XML jako zewnętrzne źródło danych, pobieranie danych XML do tabel. Czytanie plików XML z wykorzystaniem OPENXML(), OPENROWSET(). Tworzenie dokumentów XML na podstawie danych relacyjnych z użyciem FOR XML AUTO, przeszukiwanie XML za pomocą natywnych metod. Optymalizacja zapytań: logiczne przetwarzanie zapytań. Plan wykonywania zapytania. Podstawowe narzędzia optymalizacji: Sterty (stosy), Indeksy, Statystyki. Dobre praktyki tworzenia zapytań. 1150

11 Możliwości programu Microsoft Outlook sięgają znacznie poza pisanie prostych i. W trakcie nauczysz się jak sprawnie wymieniać informacje za pomocą wiadomości, zarządzać czasem własnym oraz współpracowników za pomocą kalendarza oraz zadań, jak dopasowywać program do własnych potrzeb (podpisy, automatyczne reguły wiadomości, reguły bezpieczeństwa), jak wymieniać informacje w grupie roboczej (foldery sieciowe, kalendarze). MICROSOFT OUTLOOK RPoczta elektroniczna Struktura folderów poczty elektronicznej, foldery osobiste oraz publiczne, zarządzanie wiadomościami przychodzącymi, używanie folderów publicznych programu Exchange. Konfiguracja widoków poczty elektronicznej, wyszukiwanie wiadomości według różnych kryteriów, opcje odbierania i wysyłania. Tworzenie wiadomości, określanie typu wiadomości (tekst, HTML), priorytet, ustalanie adresatów. Załączniki - wstawianie plików, wiadomości, kontaktów jako załączniki, edycja załączników, zapisywanie załączników na dysku. Oznaczanie wiadomości flagami oraz kolorami. RKalendarz Podstawowe pojęcia kalendarza: wydarzenie, termin, spotkanie. Planowanie, usuwanie, modyfikacja i akceptacja spotkań oraz terminów. Wydarzenia cykliczne: wstawianie oraz modyfikacja, przeglądanie kalendarzy własnych oraz udostępnionych, widok porównywania kalendarzy. Zarządzanie spotkaniami w firmie: MICROSOFT VISIO Jeżeli masz do czynienia z wizualizacją tego co się dzieje w firmie lub Twoim departamencie, to program Microsoft Visio jest właśnie dla Ciebie! Za jego pomocą możesz tworzyć diagramy organizacyjne lub opis procesów biznesowych, możesz także wykorzystać program Visio do mind-mappingu lub tworzenia harmonogramów oraz kalendarzy niezbędnych w zarządzaniu projektami i zarządzaniu czasem. RWprowadzenie Praca z wzorcami schematów i diagramów. Praca z zestawami kształtów - wyszukiwanie formantów, praca z wieloma zestawami jednocześnie, tworzenie spersonalizowanych zestawów kształtów. Swobodne poruszanie się po stronach ze schematami. Praca z wieloma schematami jednocześnie, kopiowanie i przenoszenie schematów i ich fragmentów. Formatowanie obszaru roboczego, skalowanie rysunków, definiowanie miar. Drukowanie schematów i diagramów - skalowanie przygotowanych schematów i diagramów, druk wielkoformatowy przy wykorzystaniu drukarek formatu A4. zapraszanie na spotkania, sprawdzanie czasu wolnego uczestników, alokowanie sal konferencyjnych. Udostępnianie informacji zawartej w kalendarzu: kalendarze sieciowe, wysyłanie kopii kalendarza w wiadomości, drukowanie. RKontakty Informacje, które można zapisać o kontakcie. Widoki folderu kontakty, grupowanie kontaktów, podział kontaktów na kategorie, synchronizacja kontaktów z telefonami komórkowymi. Używanie kilku folderów kontaktów, udostępnione foldery kontaktów. RDziennik, zadania i notatki. Rejestrowanie czynności za pomocą dziennika, rodzaje pozycji dziennika, konfigurowanie automatycznej rejestracji różnych pozycji dziennika. Zlecanie i wykonywanie zadań, ustawianie zadań o różnych priorytetach, przydzielanie zadań różnym osobom, kontrola wykonania zadań w trakcie ich wykonywania. Zlecanie zadań cyklicznych. Przechowywanie bieżących informacji za pomocą notatek. RTematy zaawansowane Konfiguracja kont pocztowych - podłączanie się do kont na serwerach firmowych. Konfiguracja archiwizacji, autoarchiwizacja, unikanie zbyt dużego rozmiaru skrzynki pocztowej. Definiowanie podpisów oraz domyślnego stylu wiadomości. Konfiguracja reguł i alertów dla wiadomości pocztowych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa (backup) danych zawartych w programie Outlook, importowanie oraz eksportowanie danych w różnych formatach. RTworzenie diagramów i schematów Umieszczanie kształtów na arkuszu, automatyczne rozmieszczanie na stronie wykorzystywanych kształtów, trasowanie. Dodawanie, usuwanie i reorganizowanie stron, umieszczanie i wykorzystanie stron w tle. Łączenie kształtów, dodawanie punktów łączenia, przyklejanie połączeń do kształtów. Dodawanie tekstu, formatowanie tekstu, zmiana pozycji tekstu względem kształtów, formatowanie nagłówka i stopki. RMind mapping Wprowadzenie do technik mind mappingu, podstawy teoretyczne. Wykorzystanie technik mind mappingu w codziennej pracy, mind mapping sposobem na szybkie i przejrzyste zapisywanie pomysłów i informacji. Narzędzia do mind mappingu w Visio. RDiagramy informatyczne Metody tworzenia diagramów informatycznych. Przedstawienie różnych rodzajów diagramów informatycznych - projekty baz danych, mapy witryn internetowych, diagram sieci komputerowej. Narzędzia do tworzenia diagramów informatycznych w Visio. RPropozycje wykorzystania Visio w firmie Tworzenie wzorców dokumentów, takich jak ankiety lub formularze. Tworzenie diagramów procesów biznesowych dla celów decyzyjnych. Tworzenie i edycja kalendarzy, importowanie kalendarzy z programu Outlook. Nadzorowanie projektów za pomocą diagramu Gantta. RZaawansowane funkcje Visio Wykorzystanie mechanizmu makr - nagrywanie makr, przypisywanie skrótów klawiszowych, makra lokalne i globalne, uruchamianie makr w dokumentach. Importowanie danych z baz danych Microsoft Access oraz arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Eksportowanie diagramów do pozostałych aplikacji pakietu Microsoft Office. Wykorzystanie diagramów i schematów Visio na witrynach internetowych. Kształty własne - tworzenie kształtów niestandardowych za pomocą narzędzi graficznych lub mechanizmu importowania. 11 OFFICE 1dzień 650 1dzień 650 WORD W FIRMIE Intensywne szkolenie poświęcone praktycznym zagadnieniom tworzenia profesjonalnych dokumentów tekstowych w praktyce korporacyjnej. Skupiamy się na najważniejszych tematach, poruszając także kwestie typowych problemów występujących w pracyz edytorem Microsoft Word. Omawiamy następujące tematy: profesjonalne formatowanie dokumentów (teksty oraz grafika), poprawna praca z dokumentami wielostronicowymi i wielokolumnowymi, stosowanie i formatowanie tabel, szablony, style oraz pola. RPodstawowe reguły pracy Organizacja informacji w dokumencie. Kolejność czynności w edytorze. Zasady tworzenia akapitów i stosowania typów czcionek, reguły interpunkcyjne. Praca z sekcjami, w tym: tworzenie zmiennych nagłówków i stopek. Klawisze edycyjnei nawigacyjne, metody zaznaczania wybranych elementów dokumentu, zaznaczanie wielu fragmentów jednocześnie. Znaki specjalne, praca z tabulatorami. RFormatowanie dokumentu Przygotowanie formatu dokumentu, rozmiaru i położenia strony, definicja marginesów. Tworzenie list punktowych oraz numerowania informacji - listy jedno i wielopoziomowe. Numerowanie ciągłe i niezależne. Tworzenie dokumentów w systemie gazetowym (wielokolumnowym). Sterowanie podziałem tekstu. Formatowanie tekstu zaznaczonego - nadawanie atrybutów czcionek, przygotowanie tytułów i fragmentów wyróżnionych, wstawianie indeksów, malarz formatów, animacja tekstu. Formatowanie akapitu. Tworzenie stylów akapitów i znaków - korzystanie ze stylów w celu zapewnienia spójności wyglądu dokumentów i łatwości formatowania oraz poprawiania całości. Numerowanie stron jak przygotować numerację taką jak w książce? RAutomatyzacja pracy Stosowanie automatycznej korekty. Praca w trybie recenzji oraz porównywanie i scalanie dwóch wersji dokumentu. Tworzenie i aktualizowanie pól data bieżąca, liczba stron itp. Przenoszenie informacji pomiędzy dokumentami. Tworzenie i stosowanie autotekstów. Tworzenie i stosowanie szablonów dokumentów. RDokumenty wielostronnicowe Praca w trybie planu dokumentu i konspektu. Zasady tworzenia spisów treści i indeksów haseł. Jak stworzyć spis ilustracji użytych w dokumencie? Praca z użyciem hiperłączy i zakładek. Masowe tworzenie listów, katalogu, wizytówki i etykiet na produkty przy użyciu korespondencji seryjnej. Dokumenty główne i podrzędne. RElementy graficzne Organizacja informacji obrazkowej - dobór grafiki do dokumentu. Wstawianie obrazków z plików oraz galerii. Zarządzanie obrazkami w dokumencie - ustawienia, zachowanie względem tekstu w tym kotwiczenie ilustracji w tekście, formatowanie obrazków. Wstawianie obiektów zewnętrznych na przykładzie wykresów Microsoft Excel. Tworzenie obiektów rysunkowych i diagramów za pomocą narzędzi paska. Użycie i zastosowanie pól formularzy pola wyboru, listy rozwijalne itp. Stosowanie inicjałów, motywu i znaku wodnego. RTabele i wykresy Tworzenie i formatowanie tabel - ukrywanie i wyświetlanie siatki, style linii, kontynuowanie tabeli na następnej stronie, zmiana wysokości wiersza i szerokości kolumny. Formatowanie tekstu w tabeli - wyrównywanie tekstu w komórkach, stosowanie tabulatorów, kierunek tekstu, powtarzanie nagłówków, definiowanie marginesów wewnętrznych itp. Dzielenie i scalanie komórek tabeli. Sortowanie tekstu w tabelach, stosowanie formuł w komórkach tabeli. Konwertowanie tekstu na tabelę oraz tabeli na tekst. Tworzenie i formatowanie wykresów. 850

12 12 Bardzo intensywne szkolenie przekazujące wiedzę w zakresie tworzenia ciekawych i profesjonalnych prezentacji w programie PowerPoint. W jego trakcie dowiesz się jak zaplanować treść oraz format prezentacji, jak umiejętnie stosować obiekty graficzne takie jak wykresy oraz obiekty SmartArt, tak aby przyciągnąć uwagę odbiorców. Nauczysz się jak profesjonalnie wklejać oraz formatować materiały multimedialne (zdjęcia, dźwięk oraz filmy) a także stosować efekty przejść oraz animacji. RNawigacja w programie PowerPoint Elementy okna programu PowerPoint. Tworzenie prezentacji od podstaw, dodawanie nowych slajdów różnych typów, korzystanie z gotowych układów i projektów slajdów. Organizacja slajdów, przenoszenie i duplikowanie slajdów. Podstawowe zasady edycji slajdów, wprowadzanie i formatowanie tekstu na slajdach. Skróty klawiszowe przydatne przy tworzeniu oraz pokazie prezentacji. Szkolenie przeznaczone dla osób już posługujących się programem PowerPoint, które chciałby osiągnąć poziom profesjonalnego prezentera. Na szkoleniu nauczysz się profesjonalnych technik budowy struktury prezentacji (scenariusze), kreatywnego użycia złożonych multimediów (złożona edycja dźwięków, zdjęć, filmów). Dowiesz się także jak poprawnie projektować duże prezentacje z ekranami typu dashboard, jak poprawnie wizualizować dane za pomocą różnych typów wykresów. Duża część zajęć poświęcona jest wystąpieniom publicznym, w trakcie których pod okiem trenera uczestnicy ćwiczą praktyczne umiejętności prezentowania. MICROSOFT POWER POINT ZAAWANSOWANY MICROSOFT POWER POINT OFFICE RProjektowanie ciekawych prezentacji Jak stworzyć poprawną i ciekawą prezentację: koncepcja, scenariusz prezentacji, gotowa prezentacja. Zasady rządzące tworzeniem i formatowaniem prezentacji: ilość tekstu na slajdach, prawidłowe kolory (koło RTworzenie prezentacji Budowanie struktury i kolejności przekazywania informacji w prezentacji - slajdy tytułowe, slajdy z treścią, podsumowania. Budowa konspektu prezentacji w programie Microsoft Word. Zasady poprawnego konstruowania i formatowania slajdów tekstowych (czcionka, wyrównanie, odstępy, cienie), kierunek tekstu. Wizualizacja slajdów tekstowych za pomocą obiektów SmartArt. Użycie standardowych punktorów, stosowanie wielopoziomowych punktorów. Podział prezentacji na sekcje. RGrafika w prezentacji Dołączanie obiektów graficznych: zdjęć, rysunków z plików oraz z Internetu. Formatowanie grafiki: wyrównanie, obracanie, przycinanie, standardowe style obrazu. Efekty obrazów, zaawansowane formatowanie obrazów: wycinanie tła, efekty artystyczne, korekta jasności, kontrastu, kolorów. Grafika SmartArt, wprowadzanie elementów diagramów, korekta układu, stylów i kolorów. Wstawianie standardowych kształtów programu Microsoft PowerPoint, zaawansowane formatowanie kształtów. Wstawianie wykresów, formatowanie wykresów - rodzaje wykresów, formatowanie tła, elementów serii danych, osi wykresu. Niestandardowe typy wykresów. Wstawianie zrzutów ekranowych. RWzorce i szablony Definiowanie wzorców slajdów, wzorce dla slajdów tytułowych oraz slajdów z zawartością. Definiowanie wzorców materiałów informacyjnych. Praca z motywami (graficzny układ prezentacji), konstrukcja własnych motywów. Edycja barw), poprawne stosowanie multimediów, prawidłowe stosowanie efektów (przejścia, animacje). Techniki budowy scenariusza prezentacji - formularz stosowany przez scenarzystów filmowych. Opowiadanie historii - jak stosować techniki znane z produkcji filmowych do budowania prawidłowych prezentacji. Techniki utrzymania uwagi słuchaczy przez cały prezentacji, wywoływanie interakcji ze słuchaczami. Icebreakers - jak szybko zdobyć uwagę słuchaczy a początku prezentacji. Projektowanie prezentacji w zależności od celu: spotkania w grupach roboczych, prezentacje dla zarządów, prezentacje dla dużej liczby odbiorców (konferencje). RZłożone wykresy i diagramy Zasady rządzące prawidłową wizualizacją danych finansowych i biznesowych. Jak pracuje nasz mózg, jakie informacją są lepiej, jakie gorzej czytane, interpretacja i wnioskowanie na podstawie prezentacji graficznej, czy stosować wykresy 3D. Właściwy dobór typu wykresu do danych, prezentacja prostych danych za pomocą wykresu kolumnowego, prezentacja większych ilości danych za pomocą wykresów liniowych, prezentacja udziałów procentowych za pomocą wykresu kołowego oraz słupkowego. Dlaczego prawidłowy format graficzny wykresu decyduje o jego czytelności i przydatności do analizy danych - graficzne metody eksponowania informacji na wykresie (prawidłowa kolorystyka, zasady konstrukcji obiektów graficznych, rysunki i zdjęcia jako wypełnienia serii i elementy dodatkowe). Nietypowe wykresy często stosowane do celów prezentacji: waterfall (także z wartościami ujemnymi), wykres bąbelkowy, wykres Gantta, wykresy oparte o niestandardową grafikę. Prawidłowe zagnieżdżanie wykresów stworzonych w programie Microsoft Excel. RDuże prezentacje Jak zaprojektować wzorzec prezentacji używany w całej firmie lub departamencie, tak aby przyspieszyć prace nad tworzeniem prezentacji. Używanie wielu wzorców w jednej prezentacji, automatyczna zamiana elementów prezentacji. Stosowanie schematów kolorów, projektowanie własnych schematów, zgodność schematów z wytycznymi kolorystycznymi firmy. Budowanie prezentacji w stylu Dashboard - główny ekran prezentacji zawierający łącza do pozostałych elementów prezentacji, nawigacja pomiędzy ekranem głównym i resztą prezentacji. Wykorzystanie grafiki (multimedia, wykresy) do budowy ekranów dashboard. Prezentacje oparte o dane pochodzące z programu Microsoft Excel (także o tabele przestawne). Budowanie prezentacji w stylu Prezi (prezentacje w "chmurze" zamiast formy sekwencyjnej), jakie są możliwości programu PowerPoint w takim typie prezentacji. RZaawansowane multimedia Podstawowa edycja multimediów (firmy, dźwięki) w programie PowerPoint. Złożona edycja palety barw motywu, zapisywanie oraz wykorzystywanie motywów w innych prezentacjach. Szablony prezentacji, kopiowanie ustawień graficznych pomiędzy prezentacjami. Prawidłowa konstrukcja prezentacji: budowanie jednolitej kolorystyki, pozycji logo, spójnego charakteru tytułów, tekstów oraz grafiki. Przenoszenie slajdów pomiędzy prezentacjami, łączenie prezentacji. RMultimedia Wstawianie plików dźwiękowych do prezentacji, ich stosowanie jako podkładu dźwiękowego. Edycja plików dźwiękowych: głośność, automatyczne uruchamianie, przycinanie, zawijanie. Wstawianie plików wideo do prezentacji, edycja wideo: przycinanie, rozjaśnianie i ściemnianie, ramki, automatyczny start. Osadzanie klipów wideo znajdujących się w sieci. Zapisywanie prezentacji w postaci filmu oraz w postaci pokazu. Kompresja multimediów. Kreator albumów fotograficznych, automatyczne generowanie prezentacji zawierających zdjęcia. RPokaz prezentacji Narzędzia prowadzenia pokazu slajdów: pióro, wskaźnik zaznaczenie. Skróty klawiszowe przydatne w trakcie pokazu prezentacji. Animacja tekstów, tabel, wykresów, obrazów oraz obiektów SmartArt. Animacja wejścia, wyróżnienia oraz wyjścia. Animacja niestandardowa (ścieżki ruchu). Przejścia pomiędzy slajdami: definiowanie efektów przejść, definicja czasu przejścia oraz szczegółowych efektów przejścia. Ustawianie automatycznego czasu wyświetlania slajdów za pomocą narzędzia próby tempa. multimediów za pomocą innych, powszechnie dostępnych programów (Microsoft Movie Maker) - zmiana formatu, dzielenie, łączenie, ścieżka dźwiękowa, efekty przejścia w filmach. Włączanie obiektów multimedialnych w formacie Flash, dołączanie plików PDF. Stosowanie standardowych przycisków akcji (przejście do przodu, tyłu, odtwarzanie dźwięku). Łączenie akcji z kliknięciem oraz ze wskazaniem obiektu wideo. Zakładki na filmach i plikach dźwiękowych, wywoływanie akcji w odpowiednich miejscach pliku multimedialnego. Praca z warstwami, możliwość złożonej edycji multimediów oraz treści tekstowej. Prawidłowy pokaz prezentacji na wielu monitorach. Złożone obiekty graficzne: stosowanie łączników, edycja kształtów. Złożona edycja grafiki w programie PowerPoint, jakie operacje są możliwe w programie PowerPoint, a jakie należy wykonać w programach graficznych. Podstawy edycji grafiki na przykładzie "darmowego" programu do edycji grafiki (Gimp): przestrzeń robocza, narzędzia do rysowania, narzędzia do przekształcania, narzędzia do zaznaczania. Podstawowe operacje edycji na grafice: wycinanie tła, zmiana formatu, przycinanie i łączenie obrazów, rozmywanie, przeźroczystość, zmiana formatu grafiki. RZaawansowane animacje Możliwości programu PowerPoint dotyczące efektów animacyjnych, budowanie złożonych animacji ze ścieżką ruchu (animacje typu "film", animacje typu "gra komputerowa"). Stosowanie wyzwalaczy uruchamiających elementy animacji (np. napisy w pliku wideo). Tworzenie i praktyczne zastosowanie długich animacji (np. prezentujących obieg dokumentów w firmie), na co należy zwrócić uwagę przy takich animacjach. Animacje z wykorzystaniem zdjęć, poprawne formatowanie plików graficznych, aby możliwa była budowa animacji z ich użyciem. Zaawansowane animowanie wykresów (np. rosnące słupki danych), metody osiągania złożonych efektów "filmowych". Animowanie obiektów SmartArt. Poprawne stosowanie hiperłączy w animacjach. RJak dobrze prezentować Pierwsze wrażenie przesądza o odbiorze całości, jak rozpocząć prezentację. Dobra prezentacja to zarówno przekazywanie treści oraz show - jak umiejętnie połączyć obydwie kwestie. Czy i kiedy można pozwolić sobie na rozluźnienie atmosfery. Podstawowe kwestie emisji głosu, jak mówić w czasie prezentacji (głośność, pauzy, dykcja, tempo mówienia). Przyciąganie głosem uwagi słuchaczy. Interakcja wzrokowa ze słuchaczami - jak utrzymywać kontakt wzrokowy przy małych i dużych widowniach, przenoszenie wzroku. Wpadki w czasie prezentacji, czy przepraszać za pomyłki, ratowanie się z opresji. Radzenie sobie z trudnymi pytaniami. Prawidłowa mowa ciała w trakcie prezentacji. Obserwowanie mowy ciała uczestników, wyciąganie wniosków z ich zachowania. Ograniczenie bądź maskowanie tremy oraz stresu podczas wystąpienia. Techniki angażowania uczestników prezentacji - zapraszanie wybranego uczestnika na scenę, zadanie do wykonania dla wszystkich, głosowanie

13 MICROSOFT ShAREPOINT OFFICE Program Microsoft SharePoint jest wiodącym programem do wspierania pracy grupowej wewnątrz firm. Szkolenie to jest przeznaczone dla aktualnych oraz nowych użytkowników tego systemu. W jego trakcie nie tylko uczymy pełenego wykorzystania możliwości tego programu (tworzenia witryn oraz stron, wspólnej pracy z dokumentami w bibliotekach, budowy list, definiowania zabezpieczeń), ale także pokazujemy jak realizować typowe cele biznesowe: witryny dla zespołów projektowych, grup roboczych, zarządzanie obiegiem dokumentów (workflow), witryny prezentujące dane dla kierownictwa (business intelligence). RTworzenie witryn i stron Przegląd funkcji programu SharePoint, logowanie się do programu, nawigacja po witrynach, uprawnienia do kolekcji i witryn, tworzenie nowej witryny. Jakie cele biznesowe mogą być realizowane za pomocą programu SharePoint - witryny grupy roboczej, projektu, departamentu, zarządzanie dokumentami. Edycja i tworzenie stron za pomocą wbudowanego edytora SharePoint. Korzystanie z plików multimedialnych na stronach, budowanie nawigacji (łącza, wykorzystanie paska szybki dostęp). Użycie elementów WebParts do szybkiego tworzenia złożonych i profesjonalnych witryn. Dostosowywanie wyglądu witryny. RPraca z dokumentami Dodawanie plików do biblioteki różnymi metodami. Edycja dokumentów udostępnionych w oknie przeglądarki (Microsoft Word, Excel, PowerPoint). Wspólna praca na jednym dokumencie, użycie mechanizmu ewidencjonowania (blokowania), użycie lokalnego folderu wersji roboczych. Mechanizm wersji - możliwość przeglądania wcześniejszych wersji dokumentów, odzyskiwanie dokumentu z wcześniejszych wersji. Biblioteki plików graficznych. Mechanizm zatwierdzania dokumentów (publikowanie po zatwierdzeniu przez przełożonych). Szybkie wyszukiwanie informacji, oznaczanie dokumentów przez znaczniki. Ustalanie praw dostępu do biblioteki oraz do pojedynczych dokumentów w bibliotece. Wykorzystanie alertów do powiadamiania em o zmianie w bibliotece lub na pojedynczym pliku. RPraca z listami Wbudowane typy list i ich praktyczne użycie: kontakty, ogłoszenia, lista dyskusyjna, kalendarz, zadania do wykonania, ankieta. Tworzenie list niestandardowych: definiowanie kolumn w liście: tekst, długi tekst, liczba, data, waluta, listy rozwijalne, listy rozwijalne bazujące na innych listach (odnośnik), kolumny obliczeniowe. Wartości domyślne w listach, wykorzystanie reguł poprawności. Tworzenie list poprzez importowanie tabel z arkusza Microsoft Excel. Lista typu kalendarz - dodawanie spotkań, spotkania powtarzalne, widok listy w postaci tabeli, kalendarza lub wykresu Gantta (harmonogramu). Obszary robocze spotkań kalendarza. Lista typu ankieta - jak szybko uzyskać odpowiedzi na wybraną kwestię. Pytania otwarte, zamknięte, rozgałęzianie ankiety, generowanie podsumowania ankiety. RIntegracja z Microsoft Office Synchronizacja kalendarza SharePoint z kalendarzem Outlook. Synchronizacja listy kontaktów witryny SharePoint z kontaktami programu Outlook. Przekazywanie i ze skrzynki pocztowej Outlooka do witryny SharePoint. Łączenie list z programem Microsoft Excel - importowanie danych do programu Excel, odświeżanie danych 13 na tabeli Excela połączonej z listą. Importowanie oraz dynamiczne łączenie list z bazą danych Microsoft Access (tabele połączone). Użycie programu Microsoft Access do budowy baz danych w środowisku SharePoint (bazy danych sieci Web, dostępnej za pomocą przeglądarki). RAdministracja witryn Menu narzędziowe i narzędzia administracyjne programu SharePoint. Zarządzanie użytkownikami: dodawanie, modyfikacja użytkowników witryny, zarządzanie grupami użytkowników. Konfiguracja zapytań o udzielenie uprawnień. Konfiguracja praw dostępu do stron, bibliotek oraz list programu SharePoint. Konfiguracja praw dostępu do pojedynczych elementów (np. plików). Definiowanie elementów wspólnych na wszystkich stronach witryny (np. logo firmy, układ paska nawigacyjnego, układ menu szybki dostęp), motyw całej witryny. RPrzepływy pracy (workflow) Wykorzystanie przepływów pracy do automatyzacji obiegu informacji związanej z plikami. Standardowe typy przepływów: zatwierdzanie oraz zbieranie opinii. Zastosowania przepływów pracy typu sekwencyjnego i równoległego, definicja uczestników przepływu, definicja sposobu uruchamiania przepływu (ręczny, automatyczny). Określanie czasu przepływu, definiowanie i z powiadomieniami. Delegowanie przepływu. Śledzenie statusu przepływu za pomocą diagramu graficznego oraz za pomocą tabeli. Wykorzystanie mechanizmu zbierania podpisów Microsoft Word. Tworzenie własnych przepływów pracy w Microsoft SharePoint Designer ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI zarządzanie projektami Każda firma prowadzi projekty. Szkolenie to uczy prawidłowej organizacji dowolnych przedsięwzięć (na przykład: projekty techniczne, marketingowe, informatyczne, zmiany organizacyjne), tworzenia prawidłowego planu projektu, monitorowania realizacji projektu, unikania typowych zagrożeń dla projektu. Wprowadza zaawansowane techniki zarządzania projektami zgodne z międzynarodowymi standardami zalecanymi przez PMI (Project Management Institute). RProjekty w firmie Jak przebiega przedsięwzięcie w firmie, cykl życia oraz krzywa postępu projektu.warunki powodzenia projektu: definicja celu, oraz wymagań, stworzenie planu projektu, monitorowanie przebiegu, prawidłowe zakończenie. Typowe przyczyny niepowodzenia projektu.elementy składające się na metodykę zarządzania projektami (krótki przegląd): karta projektu, plan projektu, plan komunikacji, procesy oceny i zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianami w trakcie trwania projektu, metody monitorowania postępu projektu.typowe dokumenty związane z zarządzaniem projektami.udziałowcy projektu, rola promotora, rola zarządzania udziałowcami projektu. RRozpoczęcie projektu Nowe przedsięwzięcie - jak ocenić czy firma powinna się zaangażować? Karta projektu, dokładność karty projektu w zależności od typu i wielkości projektu.podstawy oceny finansowej projektów inwestycyjnych, stosowanie wskaźników IRR, NPV, metoda korzyści nieodniesionych.jak prawidłowo oceniać realność celów projektu, prawidłowa definicja celu projektu.kto powinien tworzyć kartę projektu, rola promotora projektu, kiedy karta projektu nie jest potrzebna. RDefinicja zakresu Opracowanie zakresu projektu w kontekście potrzeby biznesowej, typowe problemy na etapie definicji zakresu projektu.weryfikacja zakresu, jak sformalizować akceptację zakresu przez udziałowców projektu?podział projektu na zadania za pomocą metody SPP (Struktura Podziału Prac).Zmiany zakresu w trakcie trwania projektu - szansa czy zagrożenie? Rozpoznanie i rejestracja jawnych oraz ukrytych żądań zmian, zarządzanie zmianami. RTworzenie harmonogramu Szacowanie czasu trwania projektu oraz zadań projektu, powody niedokładności w określaniu czasu, metody wspomagające szacowanie.budowa harmonogramu w widoku Gantta, definiowanie relacji pomiędzy zadaniami. Przedstawianie logiki przebiegu projektu za pomocą diagramu sieciowego.rola ścieżki krytycznej, jej wyznaczanie oraz interpretacja, zapasy czasowe dostępne na zadaniach.przydzielanie zasobów (wykonawcy, sprzęt) do zadań projektu, identyfikowanie i usuwanie konfliktów przydziałów. Definiowanie kalendarza projektu, wpływ kalendarzy zasobów na projektu, jak zapewnić optymalne wykorzystanie wykonawców i sprzętu.użycie programów komputerowych do tworzenia harmonogramów: Microsoft Project, OpenProj, Gantt Project. RBudżetowanie i kontrola kosztów Tworzenie prawidłowego budżetu projektu, budżetowanie wydatków w czasie (cash-flow), Definiowanie struktury budżetu (nakłady inwestycyjne i koszty).szacowanie kosztów wewnętrznych, w tym pracy własnego personelu. Wpływ amortyzacji na budżet projektu dla długich projektów. Planowanie oraz raportowanie roboczogodzin dla zasobów projektu.monitorowanie postępu projektu (czasowego i kosztowego) za pomocą wartości wypracowanej (earned value), praktyczne przykłady zastosowań.wskaźniki wartości wypracowanej (SV, CV, SPI, CPI), prognozowanie końca projektu. RZarządzanie ryzykiem Definicja i struktura ryzyka: wartość zagrożenia, wpływ na projekt, prawdopodobieństwo.etapy zarządzania ryzykiem projektu: identyfikacja, jakościowa analiza ryzyka (macierz zagrożeń), ilościowa analiza ryzyka.plany zapobiegawcze (minimalizujące) zagrożenia, ocena efektywności działań zapobiegawczych. Plany awaryjne.uruchamianie planów zapobiegawczych - czynniki wyzwalające działanie, możliwe sposoby reakcji.monitorowanie i kontrola ryzyka w czasie trwania długiego projektu. Klasyfikacja projektu w kontekście spodziewanych zagrożeń. RZespół projektowy Proces tworzenia zespołu projektowego, formularz przydziału, definiowanie odpowiedzialności konkretnych osób za zadania projektu.zasady prawidłowej współpracy w zespołach projektowych, motywowanie, działanie w strukturze macierzowej.pierwsze spotkanie zespołu projektowego (kickoff meeting) - jak rozbudzić entuzjazm dla projektu. Dynamika pracy grupy projektowej, jak sprawnie organizować spotkania, zasady efektywnego moderowania spotkań.metody wspomagające pracę grupową: burza mózgów, mind mapping, analiza Kepner- Tregoe.Efektywna komunikacja w zespole i otoczeniu projektu, tworzenie planu komunikacji.wykorzystanie sieciowych systemów do pracy grupowej (Lotus Notes, Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server). RMonitorowanie postępu projektu Jak szybko można wykryć zagrożenia dla projektu (zagrożenia techniczne, czasowe, finansowe)? Graficzne metody wizualizacji przebiegu projektu: wykres Gantta, linie postępu, wskaźniki wartości wypracowanej.raport postępu projektu, jego zawartość, jak często organizować spotkania oceniające projekt.ocena wpływu zmian (zakres, zasoby, koszty) na przebieg projektu, jak "panować" nad zmianami. Praktyczna organizacja procesu zarządzania zmianami, formularz akceptacji zmian. Wykorzystanie wykresu Gantta do graficznej wizualizacji postępu projektu. Zamknięcie projektu,tworzenie audytu projektu. 950

14 14 Szkolenie przeznaczone dla osób realizujących projekty, przekazujące komplet wiedzy na temat praktycznego wykorzystania programu Microsoft Project do celów planowania projektu tworzenie harmonogramów, przypisywanie zasobów, konstrukcja budżetu. W trakcie zająć pokazujemy także jak używać programu do celów monitorowania postępu projektu oraz raportowania. Szkolenie bardzo praktyczne - prowadzone przez profesjonalnych menedżerów projektu. RPodstawy nawigacji Elementy programu Project: widoki (wykres Gantta, diagram sieciowy, kalendarz, arkusz zasobów, oś czasu), tabele, formularze, karty oraz polecenia.okno informacji o zadaniu oraz projekcie. Skróty klawiszowe.sortowanie oraz wyszukiwanie zadań oraz zasobów w projekcie.grupowanie oraz wyróżnianie zadań według różnych kryteriów. Filtrowanie zadań spełniających określone kryteria. Oś czasu - prezentowanie zbiorczej informacji o projekcie, dodawanie zadań do osi czasu, formatowanie osi czasu. Formatowanie tekstów w tabelach, konstrukcja własnych tabel zawierających wybrane informacje o zadaniach.jakie elementy programu Microsoft Projekt są niezbędne w praktyce zarządzania projektem. RBudowanie harmonogramu Informacje o projekcie - wprowadzanie daty rozpoczęcia MICROSOFT PROJECT ZAAWANSOWANY MICROSOFT PROJECT Szkolenie przeznaczone dla osób już posługujących się programem Project, które chciałby wykorzystać wszystkie złożone możliwości dostępne w tym programie. W trakcie szklenia uczymy jak praktycznie tworzyć złożone harmonogramy i budżet dla dużych projektów lub programów, jak poprawnie przydzielać i bilansować duże ilości zasobów. Duża część zajęć poświęcona jest praktycznym ćwiczeniom wykorzystania wartości wypracowanej oraz możliwości dostosowywania programu Project do własnych potrzeb (pola niestandardowe, stosowanie formuł, stosowanie makr języka Visual Basic). RZłożone harmonogramy Prawidłowe stosowanie metody Struktura Podziału Prac (SPP, WBS) do dekompozycji projektu na zadania, reguły dekompozycji.kalendarze w projekcie(kalendarz projektu, kalendarze zadań, kalendarze zasobów) i ich wzajemna koordynacja.zaawansowana analiza ścieżki krytycznej, techniki skracania czasu projektu. Interpretacja całkowitego oraz swobodnego zapasu czasu.planowanie krótkich projektów (planowanie z dokładnością godzinową) oraz długich (wieloletnich) projektów. Ustalanie godzin pracy w opcjach oraz (zakończenia) projektu, oraz sposobu planowania czasowego projektu (od daty początkowej lub końcowej).budowanie prawidłowej hierarchii zadań (konspekt), kiedy zakończyć podział zadań na podzadania. Wyświetlanie numerów SPP i zadań sumarycznych. Określenie daty rozpoczęcia lub zakończenia zadania, stosowanie relacji do rozmieszczania zadań w projekcie. Zadania planowane ręcznie i automatycznie.wprowadzanie informacji o zadaniach projektu: nazwa,, ograniczenia czasowe, termin ostateczny. Jednostki czasu zadania (dni, tygodnie, miesiące, czas ciągły i roboczy).ustawianie relacji pomiędzy zadaniami - typy relacji,do jakich sytuacji stosować różne typy relacji. Wyświetlanie ścieżki krytycznej, obserwacja zapasów czasu, skracanie ścieżki krytycznej. Specjalne rodzaje zadań - punkty kontrolne, podsumowania, zadania cykliczne. Podział zadań. RKalendarze Typy kalendarzy w programie Microsoft Project: kalendarz projektu, kalendarze zadań, kalendarze zasobów, jak program wzajemnie koordynuje kalendarze.wprowadzanie dni wolnych (np. święta ustawowe) oraz dni roboczych (np. soboty pracujące), wprowadzanie powtarzalnych dni wolnych. Ustalanie ilości pracujących dni w miesiącu oraz tygodniu, ustawianie domyślnych godzin pracy.kopiowanie kalendarzy pomiędzy projektami za pomocą Organizatora.Przypisywanie kalendarza do zadania (zadań), użycie kalendarza zasobu do definiowania dostępności zasobu. Definiowanie pierwszeństwa kalendarza projektu nad kalendarzem zasobu. RZasoby Typy zasobów: praca, materiał oraz koszt, do jakich zasobów je stosować.wpisywanie zasobów do arkusza zasobów, informacje o zasobie: stawki, typ, grupa, zarządzanie projektami kalendarzy, unikanie kłopotów związanych z różnicami czasu pomiędzy kalendarzami. RZasoby projektu Równanie pracy - praktyczne wykorzystanie oraz pułapki. Kiedy wykorzystywać zadania inne niż o stałym czasie trwania.złożone przydzielanie zasobów, stosowanie krzywych rozkładu pracy. Przydziały zasobów o oparciu o roboczogodziny, dokładne planowanie zasobów (z dokładnością do godzin w trakcie dnia).likwidacja konfliktów związanych z alokacją zasobów, zrozumienie sposobu działania oraz użycie mechanizmu bilansowania zasobów z użyciem priorytetów. Automatyczne i "ręczne" bilansowanie zasobów.wykorzystanie tych samych zasobów w wielu projektach (pula zasobów) - prawidłowa konstrukcja pliku będącego pulą zasobów, unikanie konfliktów przy pracy wielodostępnej.wykorzystanie puli zasobów z programu Microsoft Project Server, koordynacja zasobów na poziomie firmy. RZaawansowane budżetowanie Sposoby podejścia do konstrukcji budżetu projektu, jakie wydatki można budżetować w programie Microsoft Project a jakie w arkuszu Microsoft Excel. Koszt pracy zasobów (zasoby typu praca, materiał, sprzęt), koszty jednostkowe (np. godzinowe), koszt pojedynczego wykorzystania, koszty pracy w nadgodzinach.definiowanie różnych tabel stawek kosztowych dla zasobów, określanie modelu rozkładu kosztów w czasie.wprowadzanie kosztów rzeczywistych w trakcie trwania projektu. Podstawowe zasady konstrukcji prawidłowego budżetu projektu, podział kosztów na zadania, budżetowanie pracy własnego personelu stawkami umownymi. Dynamiczne łączenie arkuszy Microsoft Excel z harmonogramem Microsoft Project, kopiowanie danych pomiędzy programami. kod, , tabele dostępności, tabele stawek. Definiowanie kalendarzy zasobów.przypisywanie zasobów do zadań (pełna dostępność, dostępność procentowa), przypisywanie dostępności na poziomie roboczogodzin, dokładne definiowanie pracochłonności (np. dzienne).typ zadania (praca stała, stała liczba jednostek, stały ) w kontekście zasobów.wprowadzanie kosztów zasobów (jednostkowych, przy przydziałach).wykrywanie nadmiernej alokacji zasobów (tabele, wykresy alokacji), usuwanie konfliktów przydziału zasobów.wykorzystanie widoków Terminarz zespołu, Wykres zasobów oraz Obciążenie zadaniami. RPrezentacja projektu Formatowanie wykresu Gantta, style pasków, definiowanie informacji tekstowych pojawiających się obok belek.formatowanie skali czasu. Raporty - drukowanie informacji o projekcie: informacje zbiorcze (dashboard), informacje o statusie realizacji zadań, informacje o wykorzystaniu zasobów, informacje kosztowe.formatowanie wykresu Gantta i kalendarzy do celów wydruku lub tworzenia PDF-ów.Modyfikacje raportów (wprowadzanie innej skali czasu, prezentacja innych danych), modyfikacje graficzne raportów.raporty graficzne użycie programu Microsoft Excel (wykres) oraz Microsoft Visio (diagramy). RMonitorowanie postępu projektu Zapisywanie planu bazowego projektu oraz planów pośrednich jako narzędzie monitorowania postępu. Wpisywanie rzeczywistych informacji z przebiegu projektu (procent ukończenia zadania, koszty rzeczywiste, rzeczywiste daty zakończenia).odczytywanie odchyleń od planu bazowego (data zakończenia projektu, budżet, wykorzystanie zasobów).graficzna analiza postępu projektu (data stanu, linie postępu, wykres Gantta - śledzenie), tekstowa analiza postępu projektu (tabela Śledzenie oraz Odchylenie). Przesuwanie pracy niewykonanej, automatyczna aktualizacja postępu projektu do daty stanu.użycie opcji Informacje do odczytu informacji o całym projekcie. RMonitorowanie, wartość wypracowana Praktyczne użycie jednego oraz wielu planów bazowych oraz pośrednich. Wizualizacja kilku planów bazowych na jednym wykresie Gantta.Zmiana planów bazowych dla wybranych zadań. Przenoszenie pracy niewykonanej od daty stanu.wpisywanie rzeczywistych informacji z przebiegu projektu - koszty rzeczywiste, status ukończenia zadań, daty rzeczywistego rozpoczęcia oraz zakończenia zadań. Analiza wartości wypracowanej (ang. earned value) - "pieniężna" metoda mierzenia postępu projektu.wyświetlanie oraz interpretacja wskaźników wartości wypracowanej: SV, CV, SPI, CPI, wskaźnik prognozy EAC. Prawidłowe stosowanie krzywej wydatków.ustawienie odpowiednich opcji programu Project, tak aby obliczenia wartości wypracowanej były rzetelne.polecenie Porównaj projekty i jego zastosowanie do zarządzania zmianami w projekcie. RPola niestandardowe i formuły Wykorzystanie pól niestandardowych typu koszt, tekst, data, flaga, do przechowywania własnych informacji o zadaniach, zasobach i przydziałach.użycie tabel odnośników do prostego wypełniania informacji w polach niestandardowych. Budowa formuł w polach obliczeniowych - funkcje logiczne, matematyczne oraz tekstowe.używanie symboli graficznych do prezentacji informacji w polach niestandardowych. Zaawansowane techniki formatowania widoku Gantta tak, aby dostarczał właściwej informacji o projekcie (prezentacja danych tekstowych, graficzne możliwości wizualizacji złożonych informacji o zadaniu). Raporty niestandardowe - możliwości modyfikowania raportów. Makra w programie Project - pętle automatyzujące wykonywanie obliczeń niedostępnych w programie (np. wpisywanie informacji do pól niestandardowych, zmiana informacji o zadaniach, zasobach i przydziałach). RKoordynacja wielu projektów Wstawianie plików harmonogramów jako zadań do projektów na wyższym poziomie hierarchii, scenariusze pracy wielodostępnej. Tworzenie "projektów zbiorczych" zawierających dane z projektów cząstkowych.program Microsoft Project Server narzędzie do grupowania danych z wielu projektów, definiowanie niestandardowych pól przedsiębiorstwa, globalnej puli zasobów oraz globalnych kalendarzy.wpisywanie danych o postępie projektu bezpośrednio do programu Microsoft Project Server (statusy zadań oraz tzw. Timesheets).Raportowanie zbiorcze z wielu projektów (postęp, wykorzystanie zasobów, wykonanie budżetu). Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence (np. PowerPivot) do celów raportowania

15 WARUNKI ZGŁOSZENIA Płat no ści. Wa run kiem udziału w szko le niu jest do ko na nie płat ności prze - le wem przed roz po czę ciem szko le nia (za strze ga my so bie pra wo we ry fi ka - cji do ko na nia wpła ty pierw sze go dnia szko le nia). Na sze kon to: BRE SA WBE Łódź Od wo ła nie zgło sze nia. W przy pad ku od wo ła nia zgło sze nia w ter mi nie nie póź niej szym niż 7 dni przed roz po czę ciem szko le nia, nie ob ciąża - my zgła sza jące go żad ny mi kosz ta mi. Je że li zgło sze nie zo sta nie anu lo - wa ne póź niej niż na 7 dni przed roz po czę ciem szko le nia, lub je że li oso ba zgło szo na nie przy będzie na szko le - nie, po bie ra my całość opłat za udział w szko le niu. Od wo ła - nie szko le nia mu si na stąpić pi sem nie za po śred nic twem pocz ty lub fak sem na nasz nu mer: (58) WARSZAWA Na ży cze nie wy sta wia my fak tu ry pro -for ma.go dzi ny za jęć. Za ję cia roz - po czy na ją się o go dzi nie 09.00, kończą się o go dzi nie Pod czas za - jęć prze wi dzia ny jest ser wis ka wo wy oraz prze rwa na lunch. Noc le gi. Ce na szko le nia nie obej mu je kosz tów noc le gu, ale dla uczest - ni ków na szych szko leń wy ne go cjo wa li śmy znacz ne ra ba ty (przy re zer - wa cji na le ży po wołać się na udział w szko le niu OPEN MIND). Re zer wa cja noc le gów do ko ny wa na jest bez pośred nio przez za in te re so - wa nych. Uczest ni kom na szych szko leń re ko men du je my ho te le w miej - scu gdzie od by wa się szko le nie lub in ne ho te le po ło żo ne w po bli żu. ośrodki szkoleniowe Na szko le nia za pra sza my do Cen trum Kon fe ren cyj no -Apar ta men to we go Mrów ka po - ło żo ne go w za cisz nym miej scu przy tra sie Wi la nów -Kon stan cin, w bli skiej od le gło ści Ogro du Bo ta nicz ne go PAN. Na sza sa la szko le nio wa (Sa la Dę bo wa) znaj du je się na I pię trze i jest wy po sa żo na w no wo cze sny sprzęt kom pu te ro wy. Lunch or ga ni zo wa ny jest w re stau ra cji na par te rze Cen trum, uczest ni cy na szych szko leń mo gą ko rzy stać z noc le gów w po ko jach ho te lo wych. Cen trum Kon fe ren cyj no -Apar ta men to we Mrów ka War sza wa, ul. Prze kor na 33, tel. (22) KATOWICE Nasze w Katowicach odbywają się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jest to nowoczesne centrum konferencyjne, laureat nagrody Grand Prix w konkursie "Architektura Roku Województwa Śląskiego". Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych, wyposażonych w systemy komputerowe oraz multimedialne. W skład kompleksu wchodzi również bufet, w którym organizujemy przerwy na lunch oraz patio z niepowtarzalnym nastrojem. Bardzo dogodny dojazd za pomocą komunikacji miejskiej a także samochodem z centrum Katowic oraz z autostrady A4. CENY SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCh Cena za szkolenie w formule zamkniętej, organizowane dla grupy pracowników jednej firmy (w siedzibie Zamawiającego lub w lokalizacji OPENMIND) ustalana jest indywidualnie za całą grupę. Na cenę wpływa: czas (zwykle ), ilość uczestników, ewentualne koszty dojazdu trenera, koszty wynajęcia sali szkoleniowej oraz cateringu (jeżeli szkolenie odbywa się poza siedzibą klienta) oraz koszty wypożyczenia przez OPENMIND notebooków (jeżeli są wymagane). Zadzwoń po wycenę zamkniętego: (58) Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Katowice ul. Jordana 18, tel. (32) WROCŁAW Szkolenia we Wrocławiu organizujemy w budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Industrialny charakter wrocławskiego budynku SWPS nawiązuje do światowych trendów w architekturze. Nowoczesny kompleks tworzą jasne i przestronne wnętrza o powierzchni 8,5 tys. m². Znajduje się tam nowoczesna aula na 300 osób, kilkadziesiąt sal wykładowych, w których prowadzimy nasze zajęcia. W budynku zlokalizowana jest stołówka, gdzie zapewniamy przerwy na obiad, a także hotel dla gości. Przed budynkiem znajduje się duży parking, dogodny dojazd Obwodnicą Śródmiejską lub ulicą Grabiszyńską. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wrocław, ul. Ostrowskiego 30 tel. (58) SOPOT Za pra sza my Państwa do sal szko le nio wych w ośrodku Rewita WDW położonym w So po cie tuż przy pro me na dzie nad mor skiej w nie da le kiej od ległości od mo lo oraz cen - trum mia sta. Zajęcia od by wajà się w bu dyn ku Ko rab lub Im pe rial. No wo cze sne sa le szko le nio we wy po sażone są w sprzęt kom pu te ro wy fir my OPEN MIND. Lunch dla uczest ni ków dostępny jest w re stau ra cji na par te rze bu dyn ku Ko rab. Uczest ni cy szko - le nia mogą także sko rzy stać z noc le gów w części ho te lo wej Ośrod ka (po ko je w przystępnej ce nie i wspa niałej lo ka li za cji). Rewita WDW Sopot, ul. Kilińskiego 12, Tel. (58) POZNAŃ Na szko le nia za pra sza my do ho te lu T&T po ło żo ne go w ci chym i spo koj nym miej scu (Po znań, ul. Me ta lo wa 4), nie da le ko głów nej tra sywy lo to wej z Po zna nia w kie run ku na Wro cław i au to stra dy A -2, a jed no cze nie w po bli żu Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znańskich i cen trum mia sta. Do dys po zy cji uczest ni ków szko leń do stęp ny jest par - king oraz noc le gi w wy so kiej kla sy po ko jach ho te lo wych. Prze rwy na ka wę oraz lunch or ga ni zo wa ne są w re stau ra cji ho te lo wej. Na sza sa la szko le nio wa znaj du je się na par te rze i jest wy po sa żo na w 12 no wo cze snych sta no wisk kom pu te ro wych. Ho tel T&T Po znań, ul. Me ta lo wa 4. tel. (61) teltt.com.pl

16 16 ZGŁOSZENIE imię i nazwisko imię i nazwisko imię i nazwisko imię i nazwisko stanowisko nazwa firmy adres firmy Zgłoszenie zostanie potwierdzone faksem lub mailem Wyślij zgłoszenie faksem na numer lub zeskanuj i wyślij na adres lub wypełnij online pod adresem telefon uczestnicy: numer numer numer osoba zgłaszająca: Oświadczamy, że akceptujemy podane warunki zgłoszenia. Zobowiązujemy się do wniesienia opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez firmę OPENMIND w zakresie prowadzonej przez nią działalności. NIP Pieczęć firmy i podpis osoby zgłaszającej TERMINY SZKOLEŃ Gdynia, ul. Ujejskiego 18, tel (58) , faks (58) NIP: Konto bankowe: BRE S.A. WBE ŁÓDŹ Szkolenie Termin Cena netto WARSZAWA 1. Access Podstawy września 2015 r. 850,00 zł 2. Excel w Firmie Zaawansowany września 2015 r. 950,00 zł 3. Excel w Firmie września 2015 r. 850,00 zł 4. Excel Tabele Przestawne 23 września 2015 r. 650,00 zł 5. Excel Visual Basic Podstawy września 2015 r. 950,00 zł 6. Microsoft PowerPoint września 2015 r. 850,00 zł 7. Język SQL 1-2 października 2015 r. 950,00 zł 8. Podstawy Excela 5-6 października 2015 r. 850,00 zł 9. Microsoft Outlook 7 października 2015 r. 650,00 zł 10. Access Średniozaawansowany 8-9 października 2015 r. 950,00 zł 11. Microsoft PowerPoint Zaawansowany października 2015 r. 950,00 zł 12. Excel Podejmowanie Decyzji 14 października 2015 r. 650,00 zł 13. Excel Visual Basic Średniozaawansowany października 2015 r ,00 zł 14. Microsoft SharePoint października 2015 r. 850,00 zł 15. Microsoft Project października 2015 r. 850,00 zł 16. Zarządzanie Projektami października 2015 r. 950,00 zł 17. Excel w Firmie Zaawansowany października 2015 r. 950,00 zł 18. Excel Prezentacja Danych 28 października 2015 r. 650,00 zł 19. Excel Visual Basic Zaawansowany października 2015 r ,00 zł 20. Microsoft PowerPoint 3-4 listopada 2015 r. 850,00 zł 21. Word w Firmie 3-4 listopada 2015 r. 850,00 zł 22. Access Podstawy 5-6 listopada 2015 r. 850,00 zł 23. Access Visual Basic 5-6 listopada 2015 r ,00 zł 24. Język SQL Zaawansowany listopada 2015 r ,00 zł 25. Microsoft Visio 18 listopada 2015 r. 650,00 zł 26. Excel Visual Basic Podstawy listopada 2015 r. 950,00 zł 27. Excel w Firmie listopada 2015 r. 850,00 zł 28. Excel Tabele Przestawne 25 listopada 2015 r. 650,00 zł 29. Zarządzanie Projektami 1-2 grudnia 2015 r. 950,00 zł 30. Microsoft Project Zaawansowany 1-2 grudnia 2015 r. 950,00 zł 31. Access Zaawansowany 3-4 grudnia 2015 r ,00 zł 32. Podstawy Excela 7-8 grudnia 2015 r. 850,00 zł 33. Excel Prezentacja Danych 9 grudnia 2015 r. 650,00 zł 34. Microsoft SharePoint grudnia 2015 r. 850,00 zł 35. Język SQL grudnia 2015 r. 950,00 zł 36. Excel w Firmie grudnia 2015 r. 850,00 zł 37. Excel Visual Basic Średniozaawansowany grudnia 2015 r ,00 zł 38. Excel w Firmie Zaawansowany grudnia 2015 r. 950,00 zł 39. Excel Visual Basic Zaawansowany grudnia 2015 r ,00 zł SOPOT 40. Excel Visual Basic Podstawy 5-6 października 2015 r. 950,00 zł 41. Excel w Firmie 7-8 października 2015 r. 850,00 zł 42. Excel w Firmie Zaawansowany października 2015 r. 950,00 zł 43. Microsoft PowerPoint października 2015 r. 850,00 zł 44. Excel Visual Basic Średniozaawansowany 3-4 grudnia 2015 r ,00 zł 45. Microsoft SharePoint 7-8 grudnia 2015 r. 850,00 zł 46. Excel w Firmie Zaawansowany 9-10 grudnia 2015 r. 950,00 zł POZNAŃ 47. Excel Visual Basic Podstawy listopada 2015 r. 950,00 zł 48. Excel w Firmie listopada 2015 r. 850,00 zł 49. Excel w Firmie Zaawansowany listopada 2015 r. 950,00 zł 50. Access Średniozaawansowany listopada 2015 r. 950,00 zł Ceny netto, należy doliczyć odatek VAT w wysokości 23%

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL ZAAWANSOWANY Z WPROWADZENIEM DO VBA.

Program szkolenia EXCEL ZAAWANSOWANY Z WPROWADZENIEM DO VBA. Program szkolenia EXCEL ZAAWANSOWANY Z WPROWADZENIEM DO VBA SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają dobrze program Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują MS Excel jako narzędzie analizy danych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH.

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH. Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY. Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY.

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY. Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: chcą podnieść swoje umiejętności pracy w języku VBA do poziomu średniozaawansowanego, nigdy wcześniej

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY.

Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY. Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker dobre kursy, szkolenia i konsultacje MS Excel

Żurek INFOBroker dobre kursy, szkolenia i konsultacje MS Excel Oferta szkolenia, kursu, konsultacji MS Excel ; e-mail: kontakt@jzurek.com Tel. +48 601 517 216, +48 322 114 798 Infolinia telefoniczna: tylko dni robocze, pn-pt, w godz. 9-17 Zajęcia: w siedzibie naszej

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 9 Uruchamianie i zamykanie programu 9 Wstążka

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym)

Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym) Program szkolenia MS Excel - Poziom Zaawansowany 30 godz. (wymagana znajomość obsługi programu w zakresie średnio zaawansowanym) Skróty klawiszowe Skróty do poruszania się po arkuszu. Skróty do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel-poziom zaawansowany

Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel-poziom zaawansowany Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel-poziom zaawansowany Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23685 Cena netto 770,00 zł Cena brutto 947,10 zł Cena netto za godzinę 55,00 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY)

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: nie znają programu Microsoft Excel lub znają go w nieznacznym stopniu, chcą nauczyć się podstawowych poleceń

Bardziej szczegółowo

Serie i autonumerowanie Listy niestandardowe Kopiowanie Kopiowanie formatów Daty

Serie i autonumerowanie Listy niestandardowe Kopiowanie Kopiowanie formatów Daty Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających wiedzę na poziomie umożliwiającym płynną pracę i chcących poznać zaawansowane narzędzia programu Microsoft Excel. Szkolenie daje Ci możliwość pracy przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym

Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zaawansowany Excel w Dziale Personalnym Warsztaty komputerowe 22-26 lipca 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS

Program szkoleniowy. 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS Program szkoleniowy Microsoft Excel VBA Poziom Podstawowy 24 h dydaktycznych (18 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Nagrywanie makr Procedura nagrywania makra Nadanie odpowiedniej nazwy Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL W OPARCIU O DANE LOGISTYCZNE.

Program szkolenia EXCEL W OPARCIU O DANE LOGISTYCZNE. Program szkolenia EXCEL W OPARCIU O DANE LOGISTYCZNE SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE.

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE. Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają program Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym, chcą poznać ogólne zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi Program szkoleniowy Microsoft Excel Poziom Podstawowy 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Skróty klawiszowe Skróty do przeglądania arkusza Skróty dostępu do narzędzi Skróty dotyczące

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi do analizy danych, tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych, tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany

Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Bardziej szczegółowo

EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 22-23 lutego Warszawa EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH Metody wymiany danych pomiędzy MS Excel i innymi programami Tabele przestawne, wykresy

Bardziej szczegółowo

MS Excel dla zaawansowanych

MS Excel dla zaawansowanych Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: MS Excel dla zaawansowanych Warsztaty komputerowe Ekspert: Przemysław Pedrycz Certyfikowany trener, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Excel w biznesie

Szkolenie Excel w biznesie Szkolenie Excel w biznesie Kategoria: Komputerowe Excel Miejscowość: Lublin Data rozpoczęcia: 01.01.1970 Data zakończenia: 01.01.1970 Ilość godzin: 8 Czas prowadzenia: Lublin Zakończenie kursu: Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Excel w biznesie

Zastosowanie Excel w biznesie Zastosowanie Excel w biznesie Terminy szkolenia 13-14 grudzień 2012r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** 11-12 luty 2013r., Wrocław - Hotel Campanile 11-12 kwiecień 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Lista lekcji na iexcel.pl

Lista lekcji na iexcel.pl Funkcje Lista lekcji na iexcel.pl Funkcja BD.ILE.REKORDÓW.A 00:04:24 Funkcja BD.SUMA 00:02:01 Funkcja FRAGMENT.TEKSTU 00:01:51 Funkcja PODSTAW 00:02:04 Funkcja SLN 00:01:55 Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW 00:01:36

Bardziej szczegółowo

Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel-poziom średniozaawansowany

Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel-poziom średniozaawansowany Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel-poziom średniozaawansowany Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/19/5015/13408 Cena netto 670,00 zł Cena brutto 824,10 zł Cena netto za godzinę 55,83 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

MS Excel w dziale personalnym

MS Excel w dziale personalnym Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: MS Excel w dziale personalnym Warsztaty komputerowe Ekspert: Przemysław Pedrycz Certyfikowany trener, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

INDEKS, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ).

INDEKS, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 664716 Temat: Akademia Excela. Warsztaty komputerowe. 10 Październik - 25 Listopad Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 664716 Koszt

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL 2013 W PRAKTYCE DZIAŁU PERSONALNEGO

MS EXCEL 2013 W PRAKTYCE DZIAŁU PERSONALNEGO 18-19 lipca Warszawa MS EXCEL 2013 Metody wymiany danych pomiędzy MS Excel i innymi programami Tabele przestawne, wykresy przestawne Formatowanie zawartości komórek w MS Excel 2013 Sprawdzanie poprawności

Bardziej szczegółowo

Serie i autonumerowanie Liczby Tekst Listy niestandardowe Kopiowanie Kopiowanie formatów Daty

Serie i autonumerowanie Liczby Tekst Listy niestandardowe Kopiowanie Kopiowanie formatów Daty Jeśli pracujesz w firmie, w której znajomość programu Microsoft Excel to wymóg a ty czujesz, że mógłbyś lepiej wykorzystywać jego właściwości, zapisz się na nasze szkolenie. Jest ono dedykowane osobom

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Excel dla administracji publicznej

Excel dla administracji publicznej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Excel dla administracji publicznej warsztaty komputerowe Ekspert: Arkadiusz Albiniak Kurs Microsoft Excel dla administracji

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

O autorach CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PULPITÓW MENEDŻERSKICH

O autorach CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PULPITÓW MENEDŻERSKICH O autorach Wprowadzenie Co trzeba wiedzieć? Co trzeba mieć? Konwencje typograficzne Konwencje dotyczące klawiatury Konwencje dotyczące myszy Co oznaczają ikony Układ książki Część I: Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Makra VBA w Excelu dla początkujących

Makra VBA w Excelu dla początkujących Makra VBA w Excelu dla początkujących Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5015/19680 Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł Cena netto za godzinę 62,14 zł Cena brutto za godzinę 76,43 Usługa

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2 Uruchamianie programu Excel 2

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha.

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Autorzy: Michael Alexander, John Walkenbach Wykorzystaj możliwości Excela w zarządzaniu! Co to są pulpity menedżerskie? Jak efektownie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Informacje o uczestniku. Imię i nazwisko: Stanowisko : Warsztat Innowacyjne metody dydaktyczne (np. learning by doing, design thinking)

Ankieta. Informacje o uczestniku. Imię i nazwisko: Stanowisko : Warsztat Innowacyjne metody dydaktyczne (np. learning by doing, design thinking) Szanowni Państwo, w związku z uruchomieniem szkoleń w ramach projektu Rozwój kompetencji kadry akademickiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Excel z elementami VBA w firmie.

Excel z elementami VBA w firmie. Excel z elementami VBA w firmie. Autor: Sergiusz Flanczewski Wykorzystaj potencjał Excela, by Twoja firma odniosła sukces! Jak zaprząc dodatki Excela do tworzenia dokumentacji firmowej? Jak importować

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Program Microsoft Office

Szkolenie Program Microsoft Office Szkolenie Program Microsoft Office Czas trwania szkolenia: 90 h CELE SZKOLENIA UJĘTE W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016 TWORZENIE ANALIZ I PREZENTACJA DANYCH warsztaty

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016 TWORZENIE ANALIZ I PREZENTACJA DANYCH warsztaty 13-14 czerwca Warszawa PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016 Tworzenia baz danych i list Tabele przestawne Agregowanie i konsolidajca danych Wizualizacja danych Certyfikowany trener, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: MS Excel - poziom zaawansowany

Szkolenie: MS Excel - poziom zaawansowany Szkolenie: MS Excel - poziom Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/07/7100/16623 Cena netto 540,00 zł Cena brutto 540,00 zł Cena netto za godzinę 38,57 zł Cena brutto za godzinę 38,57 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły.

Excel 2010 PL. Formuły. Excel 2010 PL. Formuły. Autor: John Walkenbach Wykorzystaj wszystkie możliwości drzemiące w formułach! Jak tworzyć formuły finansowe, tablicowe i tekstowe? Jak napisać własne funkcje arkusza w języku VBA?

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel : vademecum Walkenbacha / Michael Alexander, John Walkenbach. Gliwice, cop

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel : vademecum Walkenbacha / Michael Alexander, John Walkenbach. Gliwice, cop Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel : vademecum Walkenbacha / Michael Alexander, John Walkenbach. Gliwice, cop. 2011 Spis treści O autorach 13 O redaktorze technicznym 15 Wprowadzenie 17 Co

Bardziej szczegółowo

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji.

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Autor: Sergiusz Flanczewski Zmierz się z Excelem! Narzędzia automatyzacji prac w Excelu, czyli czego można pozbyć się od ręki Przekazywanie danych pomiędzy procedurami,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH. z konsultacjami

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH. z konsultacjami KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH z konsultacjami Przedmiot oferty Pakiet szkoleń przygotowujących w sposób kompleksowy do optymalnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop. 2016 Spis treści 1 Arkusz kalkulacyjny 9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne 12 Excel 2016 12 Przez wygodę do efektywności 14 Podsumowanie 16 2 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Power Query pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu

Power Query pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 23-24 listopada Warszawa Power Query pobieranie i przetwarzanie danych w POWER QUARY automatyczne pobieranie i przetwarzanie danych POWER QUARY

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. 50 praktycznych formuł na każdą okazję

Praktyczny Excel. 50 praktycznych formuł na każdą okazję Praktyczny Excel 50 praktycznych formuł na każdą okazję 3 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29, email:

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne

Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo