ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zarządu Mienia m.st. Warszawy (ZMW) Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Ustala się szczegółowe zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Zarządu Mienia m. st. Warszawy, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Realizację zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. Pracowniczych i Organizacyjnych.. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIENIA M.ST. WARSZAWY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szczegółowe zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zarządu Mienia m. st. Warszawy, zwanego dalej Jednostką lub Pracodawcą, określa się w celu zapewnienia stałego rozwoju zawodowego pracowników oraz wysokiego poziomu ich kwalifikacji zawodowych. 2. Każdy pracownik Jednostki ma prawo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania wiedzy zawodowej Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników może odbywać się poprzez: 1) naukę w formach szkolnych rozumianą jako doskonalenie wiedzy pracowników poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, jak również uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji za wyjątkiem szkoleń, 2) uczestnictwo w szkoleniach rozumianych jako doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia za wyjątkiem nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, studiów podyplomowych i doktoranckich, aplikacji i staży związanych z wykonywaniem zawodu. 3 Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Organizacyjnych odpowiedzialne jest za planowanie, nadzorowanie i realizację procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zarządu Mienia m.st. Warszawy w ramach środków określonych na ten cel w budżecie Jednostki.

3 ROZDZIAŁ 2 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W FORMACH SZKOLNYCH 4 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych może być realizowane na podstawie skierowania przez Jednostkę lub bez takiego skierowania. 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Jednostki w formach szkolnych może odbywać się w systemie wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym lub mieszanym Pracownik może uzyskać zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych wówczas gdy tematyka studiów lub zajęć wynika z: 1) potrzeb jego stanowiska pracy, 2) planów pracy Jednostki, 3) indywidualnego programu rozwoju zawodowego. 2. Pracownik ubiegający się o umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych składa wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 oraz inne dokumenty umożliwiające Pracodawcy podjęcie decyzji i sporządzenie umowy z Pracownikiem, a w szczególności: 1) zaświadczenie ze szkoły / placówki zawierające informacje określone w pkt 2 oraz potwierdzające: a) wpisanie na dany rok nauki w przypadku składania wniosku po zapisaniu się do szkoły / placówki, ale przed rozpoczęciem nauki; b) zaliczenie poprzedniego roku nauki w przypadku składania wniosku w trakcie nauki. lub w przypadku składania wniosku przed zapisaniem się do szkoły / placówki: 2) informator o szkole / placówce, zawierający: a) nazwę i adres uczelni/szkoły oraz nazwę wydziału i kierunku; b) czas trwania nauki; c) informacje o systemie kształcenia; d) aktualną wysokość czesnego oraz terminy płatności; e) numer konta bankowego szkoły / placówki. 3. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, składa się do Sekretariatu Zarządu Mienia m.st. Warszawy w terminie:

4 1) od 1 lipca do 15 sierpnia - w przypadku podejmowania nauki rozpoczynającej się w semestrze zimowym (jesiennym); 2) od 15 listopada do 31 grudnia - w przypadku podejmowania nauki rozpoczynającej się w semestrze letnim (wiosennym); 3) na 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia nauki - w przypadku podejmowania nauki rozpoczynającej się w terminach innych niż określone w pkt 1 i Wniosek, o którym mowa w ust. 2, opiniują: 1) bezpośredni przełożony, 2) przełożony wyższego szczebla, 3) Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Organizacyjnych. 5. Główny Księgowy jednostki akceptuje wniosek pod względem finansowym (kontrasygnata). 6. Decyzję o umożliwieniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych podejmuje Pracodawca lub osoba upoważniona w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia dokumentów, o których mowa w ust O umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony. 7 Pracownik podejmujący naukę w formach szkolnych powinien podjąć naukę w najbliższym ośrodku akademickim / placówce edukacyjnej. W szczególnych sytuacjach, gdy wybranego kierunku nauki nie ma w najbliższym ośrodku akademickim / placówce edukacyjnej, pracownik może podjąć naukę w innym ośrodku akademickim / placówce edukacyjnej. 8 Pracownikowi podejmującemu naukę w formach szkolnych, o których mowa w 2 pkt 1 ppkt 1, na podstawie skierowania przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z części dnia pracy w wymiarze określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych

5 i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, i innych przepisach regulujących podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracownikowi podejmującemu naukę w formach szkolnych, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1, bez skierowania, może być udzielony na jego wniosek: 1) urlop bezpłatny i/lub zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia; lub 2) urlop szkoleniowy w wymiarze ustalonym przez Pracodawcę w porozumieniu z pracownikiem. 2. Okres bezpłatnego urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się do okresu zatrudnienia w Jednostce w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, wynikających z Kodeksu pracy. 10 Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego składa się w trybie przyjętym w Jednostce dla wniosków o urlop wypoczynkowy na odpowiednim druku obowiązującym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy Pracownikom podnoszącym kwalifikacje w formach szkolnych na podstawie skierowania lub bez skierowania, Jednostka może pokryć w części koszty czesnego. 2. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od posiadanych przez Jednostkę środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników i ma charakter uznaniowy. 3. W przypadku, gdy pracownik ubiega się o pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, decyzję o przyznaniu i wysokości dofinansowania podejmuje Pracodawca lub osoba upoważniona. 4. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów czesnego, z zastrzeżeniem ust Pracodawca w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania wyższego niż określonego w ust. 4, jednakże nie może ono przekroczyć 75% kosztów poniesionych przez Pracownika.

6 6. Do przypadków, o których mowa w ust. 5 zalicza się bardzo dobre wyniki w nauce osiągane przez Pracownika. Za bardzo dobre wyniki w nauce uważa się uzyskanie średniej ocen z semestru na poziomie, co najmniej 4, W przypadku powtarzania semestru (roku) nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce Jednostka nie udziela świadczeń, o których mowa w 8,9 i 11, przez okres powtarzania semestru (roku) nauki Pracownik, który otrzymał świadczenia, o których mowa w 8, 9 i 11, zobowiązany jest do: 1) wykorzystywania przyznanych świadczeń wyłącznie w celu podnoszenia kwalifikacji, 2) systematycznego uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem nauczania i terminowego zdawania egzaminów, 3) przedstawienia dyplomu (świadectwa) ukończenia nauki w terminie 90 dni po zakończeniu nauki, 4) zwrotu całości kosztów poniesionych przez Jednostkę na jego naukę w przypadku przerwania lub nie podjęcia nauki bez uzasadnionych przyczyn, z winy pracownika. 2. Pracownik, który otrzymał dofinansowanie wyższe niż przewidziane w 11 ust.4 może zostać zobowiązany przez Pracodawcę do przepracowania w Jednostce określonego czasookresu po ukończeniu nauki, w zależności między innymi od wysokości kosztów poniesionych przez Jednostkę. Okres odpracowania winien być proporcjonalny do okresu trwania nauki; szczegółowe warunki należy precyzyjnie określić w umowie. 3. Pracownik, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest do zwrotu całości poniesionych przez Jednostkę kosztów, w przypadku: 1) rozwiązania stosunku pracy przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy bez wypowiedzenia, 2) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez Pracownika 4. Wysokość kosztów podlegających zwrotowi jest proporcjonalna do okresu pracy po ukończeniu nauki lub okresu pracy w trakcie nauki. 5. Koszty, o których mowa w ust. 2, obejmują wysokość dokonanej przez Jednostkę opłaty pobieranej za naukę przez szkołę (czesne), 6. Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów nauki poniesionych przez Jednostkę, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn określonych w 6 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy

7 i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych W przypadku, gdy pracownik uzyska zgodę Pracodawcy lub osoby upoważnionej na podjęcie nauki na podstawie skierowania lub bez skierowania i otrzyma świadczenia, o których mowa w 8, 9 i 11, Jednostka zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. 2. Wzory umów stanowią załączniki nr 2-5 i mają zastosowanie odpowiednio: 1) załącznik nr 2 w przypadku podejmowania nauki na podstawie skierowania bez zobowiązania do przepracowania w Jednostce okresu, o którym mowa w 12 ust. 2; 2) załącznik nr 3 w przypadku podejmowania nauki bez skierowania oraz bez zobowiązania do przepracowania w Jednostce okresu, o którym mowa w 12 ust. 2; 3) załącznik nr 4 w przypadku podejmowania nauki na podstawie skierowania ze zobowiązaniem do przepracowania w Jednostce okresu, o którym mowa w 12 ust. 2; 4) załącznik nr 5 w przypadku podejmowania nauki bez skierowania ze zobowiązaniem do przepracowania w Jednostce okresu, o którym mowa w 12 ust. 2; 3. Wywiązaniem się przez pracownika z warunków umowy jest zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem nauczania, zdanie egzaminu końcowego w terminie określonym umową oraz przedłożenie, odpowiednio w Sekretariacie Zarządu Mienia m.st. Warszawy, w terminie określonym w 12 ust. 1 pkt 3, dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia ukończenia nauki, którego kopię dołącza się do akt osobowych pracownika. ROZDZIAŁ 3 PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ Organizowanie szkoleń dla pracowników Jednostki odbywa się na podstawie rocznego planu szkoleń. 2. Roczny plan szkoleń opracowywany jest na podstawie: 1) analizy potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez komórki organizacyjne; 2) wyników oceny zrealizowanych szkoleń;

8 3) ofert podmiotów wyspecjalizowanych w prowadzeniu szkoleń; 4) aktualnych zobowiązań wynikających z zawartych uprzednio umów w sprawie podnoszenia kwalifikacji. 3. Tryb i zasady sporządzania rocznego planu szkoleń: 1) do dnia 1 września roku poprzedzającego rok objęty planowaniem, kierujący komórkami organizacyjnymi zgłaszają odpowiednio do Samodzielnego Stanowiska ds. Pracowniczych i Organizacyjnych; 2) Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Organizacyjnych opracowuje projekt planu szkoleń oraz określa szacunkowe koszty szkoleń i planowane źródła finansowania, 3) projekt planu szkoleń przedkładany jest kierującym komórkami organizacyjnymi do konsultacji i zgłaszania uwag w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok objęty planowaniem, 4) Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Organizacyjnych weryfikuje projekt planu szkoleń i tworzy w terminie do 30 września każdego roku, ramowy plan szkoleń zawierający preliminarz wydatków, który jest zatwierdzany przez Pracodawcę lub osobę upoważnioną i włączany do budżetu Jednostki. 5) Pracodawca w uzasadnionych przypadkach, w trakcie roku objętego planem szkoleń, może podjąć decyzję w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia innych niż ujęte w planie rocznym szkoleń i zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników. 6) Sprawozdania roczne z realizacji planu szkoleń przedstawiane są Dyrektorowi Zarządu Mienia m.st. Warszawy Z wystąpieniem o skierowanie na szkolenie może wystąpić: 1) każdy pracownik za pośrednictwem kierującego komórką organizacyjną, 2) kierujący komórką organizacyjną dla pracownika zatrudnionego w podległej komórce. 2. Skierowanie na szkolenie może uzyskać pracownik, który zatrudniony jest na podstawie stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony, a zakres tematyczny szkolenia związany jest z wykonywanymi przez niego zadaniami. 3. Wystąpienie o skierowanie na szkolenie, podpisane przez kierującego komórką organizacyjną, powinno zawierać: 1) merytoryczne uzasadnienie uczestnictwa w szkoleniu, temat, termin i miejsce szkolenia oraz jego koszt, 2) ofertę szkoleniową organizatora szkolenia wraz z wypełnioną, lecz nie podpisaną kartą zgłoszeniową.

9 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.3 stanowi załącznik nr Wystąpienie o skierowanie na szkolenie powinno być przekazane odpowiednio do Samodzielnego Stanowiska ds. Pracowniczych i Organizacyjnych najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem terminu zgłoszenia na szkolenie. 6. Pracownikowi skierowanemu przez Pracodawcę na szkolenie przysługuje: 1) pokrycie 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu; 2) zwolnienie od pracy na czas trwania zajęć z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 7. Pracownik nie może bez uzasadnionych przyczyn odmówić uczestniczenia w szkoleniu. W przypadku opuszczenia szkolenia pracownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Jednostkę w związku z jego szkoleniem. 8. Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje Pracodawca lub osoba upoważniona. 9. Pracodawca lub osoba upoważniona, w uzasadnionych przypadkach, może podjąć decyzję o przyznaniu świadczeń w mniejszym zakresie niż określonych w ust W przypadku uzasadnionym względami ekonomicznymi lub potrzebami Jednostki skierowanie na szkolenie może być uzależnione od zobowiązania się pracownika do przepracowania w Jednostce określonego czasu po ukończeniu szkolenia. W tym celu Jednostka zawiera z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron, w szczególności postanowienia 12 ust Postanowienia 13 ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 16 Pracodawca lub osoba upoważniona może polecić pracownikowi Jednostki przeprowadzenie szkolenia z zakresu posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności, które są wymagane na zajmowanym przez pracownika stanowisku pracy. Wskazana osoba przygotowuje materiały dydaktyczne w godzinach pracy i na koszt Jednostki Po ukończeniu szkolenia pracownik zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednio w komórce organizacyjnej ds. organizacyjnych i pracowniczych: 1) zaświadczenia o odbytym szkoleniu, którego kopię dołącza się do akt osobowych pracownika - w pierwszym dniu stawienia się do pracy po odbytym szkoleniu; w przypadku nie otrzymania zaświadczenia do akt osobowych dołącza się Kartę Oceny Szkolenia, o której mowa w pkt 2;

10 2) Karty Oceny Szkolenia (KOS), stanowiącej załącznik nr 7 - w ciągu 7 dni od daty stawienia się w pracy po odbytym szkoleniu; 3) faktury wystawionej przez organizatora szkolenia w przypadku jej otrzymania w pierwszym dniu stawienia się do pracy po odbytym szkoleniu, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu płatności. 2. Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych i Organizacyjnych dokonuje oceny skuteczności szkolenia na podstawie: 1) sposobu organizacji szkolenia i wykonania warunków umowy z podmiotem, któremu powierza się prowadzenie szkolenia; 2) analizy indywidualnej oceny szkolenia, dokonywanej przez uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenia w Karcie Oceny Szkolenia; 3) otrzymanych opinii bezpośrednich przełożonych uczestników szkolenia na temat zmian w sposobie wykonywania przez nich pracy i posługiwania się w pracy nabytymi podczas szkolenia umiejętnościami i wiedzą. ROZDZIAŁ 4 PRZEPISY KOŃCOWE 18 Niekompletne wnioski dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i poprzez uczestnictwo w szkoleniach, będą zwracane bez rozpatrzenia i przedstawienia do decyzji Pracodawcy lub osoby upoważnionej. 19 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm. ) oraz inne przepisy regulujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

11 Załącznik Nr 1 Wniosek pracownika o umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych (imię i nazwisko pracownika) (stanowisko) (komórka organizacyjna) (telefon kontaktowy służbowy/komórkowy) (adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) (rodzaj umowy o pracę) DYREKTOR Zarządu Mienia m.st. Warszawy Składam wniosek o umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez naukę w formach szkolnych 1. Informacje o formie nauki: a) nazwa szkoły, uczelni, placówki: b) wydział:... c) kierunek:... d) rodzaj nauki (studia licencjackie/magisterskie/podyplomowe/doktoranckie/szkoła średnia/inny):... e) system nauki (zaoczne/wieczorowe/eksternistyczne/inny): Merytoryczne uzasadnienie potrzeby skierowania (np. powołać się na aktualne i przyszłe potrzeby stanowiska pracy i Jednostki, wskazać korzyści dla Jednostki): 3. Planowany czas trwania nauki : a) całkowity czas trwania nauki w latach/semestrach:...

12 b) czas nauki pozostały do jej ukończenia (w przypadku kontynuacji):... c) data rozpoczęcia i zakończenia nauki:... Ubiegam się o: 1. udzielenie urlopu szkoleniowego (dokładny wymiar urlopu w ciągu roku nauki na podstawie rozporządzenia MEN oraz MPiPS z dnia 12 października 1993 r.) 2. pokrycie kosztów czesnego przez Jednostkę w wysokości...% kosztów roku/semestru nauki* (*niepotrzebne skreślić) a) sposób dokonania płatności rocznie/semestralnie* (*niepotrzebne skreślić) b) dokładny koszt roku nauki... c) dokładny koszt semestru nauki... d) termin dokonania pierwszej płatności inną pomoc Jednostki (np. dostęp do informacji, opiekę merytoryczną, konsultacje):... Opinia bezpośredniego przełożonego: 1. merytoryczne uzasadnienie podjęcia nauki przez pracownika: zgoda na udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze... dni w ciągu roku nauki Warszawa, dnia (pieczątka i podpis) Opinia przełożonego wyższego szczebla (Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego) 1. merytoryczne uzasadnienie podjęcia nauki przez pracownika: 2. zgoda na udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze... dni w ciągu roku nauki Warszawa, dnia (pieczątka i podpis)

13 Opinia Samodzielnego Stanowiska ds. Pracowniczych i Organizacyjnych Warszawa, dnia (pieczątka i podpis) Kontrasygnata Głównego Księgowego: Warszawa, dnia (pieczątka i podpis) DECYZJA PRACODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ: Warszawa, dnia (pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

14 ... Załącznik nr 2 (pieczęć Zarządu Mienia m.st. Warszawy) U M O W A nr.../... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy Zarządem Mienia m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 62, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym. Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy, a Panią/Panem..., zwanym/zwaną dalej Pracownikiem, zam...., zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 1 Pracodawca zobowiązuje się: 1) skierować Pracownika na: ) pokryć koszty nauki pobierane przez szkołę w wysokości...% czesnego za semestr / rok nauki w roku akademickim..., w kwocie nie przekraczającej... zł.; 8) pokrywać koszty czesnego w kolejnych latach nauki w wysokości określanej w sporządzanych w każdym roku akademickim aneksach do niniejszej umowy; 9) udzielić płatnego urlopu szkoleniowego w każdym roku nauki w wymiarze: a)... dni roboczych na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów; b) dodatkowo... dni roboczych w ostatnim roku nauki na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego; 10) zwalniać Pracownika z części dnia pracy w następujące dni tygodnia... w wymiarze nie przekraczającym... godzin tygodniowo. Pracownik zobowiązuje się: 2 1) wykorzystać przyznane świadczenia zgodnie z umową; 2) systematycznie uczęszczać na zajęcia przewidziane programem nauczania; 3) po każdym ukończonym semestrze przedstawić zaświadczenie, że zaliczył go w terminie; 4) przedstawić dyplom (świadectwo) ukończenia nauki w terminie do... W przypadku powtarzania przez Pracownika roku (semestru) z powodu niezadowalających wyników w nauce świadczenia wymienione w 1 nie przysługują przez okres powtarzania roku (semestru) nauki. Pracownik zobowiązuje się do zwrotu całości kosztów poniesionych przez Jednostkę na jego naukę w przypadku przerwania lub nie podjęcia nauki bez uzasadnionych przyczyn, z winy Pracownika. Pod pojęciem kosztów poniesionych przez Jednostkę strony rozumieją zgodnie: 1) wysokość dokonanej przez Jednostkę opłaty pobieranej za naukę przez szkołę; 2) wypłacone wynagrodzenie za udzielony Pracownikowi urlop szkoleniowy Strony zawierają umowę na czas określony, od dnia... do dnia..., tj. do dnia ukończenia nauki przez Pracownika. 2. Umowa zostaje rozwiązana w razie nie podjęcia albo przerwania nauki przez Pracownika. W tym wypadku ma zastosowanie 2 pkt 3 i 4. 4 Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

15 5 W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 z póź. zm.), przepisy kodeksu cywilnego oraz Szczegółowe zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Jednostki m.st. Warszawy, stanowiące Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Dyrektora Zarządu Mienia m. st. Warszawy. 6 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pracownik, a dwa Pracodawca Pracownik Pracodawca...

16 (pieczęć Zarządu Mienia m.st. Warszawy) Załącznik nr 3 U M O W A nr.../... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy Zarządem Mienia m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 62, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez... Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy a Panią/Panem..., zwanym/zwaną dalej Pracownikiem, zam...., zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 1 Na wniosek Pracownika w sprawie ułatwienia mu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez naukę podjętą bez skierowania na... Pracodawca zobowiązuje się: 1) pokryć koszty nauki pobierane przez szkołę w wysokości...% czesnego za semestr / rok nauki w roku akademickim..., w kwocie nie przekraczającej... zł.; 2) pokrywać koszty czesnego w kolejnych latach nauki w wysokości określanej w sporządzanych w każdym roku akademickim aneksach do niniejszej umowy. 1. Pracownik zobowiązuje się: 2 1) wykorzystać przyznane świadczenia zgodnie z umową; 2) systematycznie uczęszczać na zajęcia przewidziane programem nauczania; 3) po każdym ukończonym semestrze przedstawić zaświadczenie, że zaliczył go w terminie; 4) przedstawić dyplom (świadectwo) ukończenia nauki w terminie do.... W przypadku powtarzania przez Pracownika roku (semestru) z powodu niezadowalających wyników w nauce świadczenia wymienione w 1 nie przysługują przez okres powtarzania roku (semestru) nauki. Pracownik zobowiązuje się do zwrotu całości kosztów określonych w 1 poniesionych przez Jednostkę na jego naukę w przypadku przerwania lub nie podjęcia nauki bez uzasadnionych przyczyn, z winy Pracownika. 3 Strony zawierają umowę na czas określony, od dnia... do dnia..., tj. do dnia ukończenia nauki przez Pracownika. Umowa zostaje rozwiązana w razie nie podjęcia albo przerwania nauki przez Pracownika. W tym wypadku ma zastosowanie 2 pkt 3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 5 4 W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 z póź. zm.), przepisy kodeksu cywilnego oraz Szczegółowe zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Jednostki m.st. Warszawy, stanowiące

17 Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Dyrektora Zarządu Mienia m. st. Warszawy. 6 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pracownik, a dwa Pracodawca Pracownik Pracodawca...

18 (pieczęć Zarządu Mienia m.st. Warszawy) Załącznik nr 4 U M O W A nr.../... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy Zarządem Mienia m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Jana Kazimierza 62, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym. Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy a Panią/Panem..., zwanym/zwaną dalej Pracownikiem, zam...., zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 1 Pracodawca zobowiązuje się: 1) skierować Pracownika na: ) pokryć koszty nauki pobierane przez szkołę w wysokości...% czesnego za semestr / rok nauki w roku akademickim..., w kwocie nie przekraczającej... zł.; 3) pokrywać koszty czesnego w kolejnych latach nauki w wysokości określanej w sporządzanych w każdym roku akademickim aneksach do niniejszej umowy; 4) udzielić płatnego urlopu szkoleniowego w każdym roku nauki w wymiarze: a)... dni roboczych na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów; b) dodatkowo... dni roboczych w ostatnim roku nauki na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego; 5) zwalniać Pracownika z części dnia pracy w następujące dni tygodnia... w wymiarze nie przekraczającym... godzin tygodniowo Pracownik zobowiązuje się: 1) wykorzystać przyznane świadczenia zgodnie z umową; 2) systematycznie uczęszczać na zajęcia przewidziane programem nauczania; 3) po każdym ukończonym semestrze przedstawić zaświadczenie, że zaliczył go w terminie; 4) przedstawić dyplom (świadectwo) ukończenia nauki w terminie do... W przypadku powtarzania przez Pracownika roku (semestru) z powodu niezadowalających wyników w nauce świadczenia wymienione w 1 nie przysługują przez okres powtarzania roku (semestru) nauki. Pracownik zobowiązuje się do zwrotu całości kosztów poniesionych przez Jednostkę na jego naukę w przypadku przerwania lub nie podjęcia nauki bez uzasadnionych przyczyn, z winy Pracownika. Pracownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów określonych w 1 w przypadku,gdy w trakcie trwania nauki lub w terminie 6 miesięcy / roku / dwóch / trzech lat po jej ukończeniu: a) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, b) Jednostka rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy. Wysokość kosztów podlegających zwrotowi jest proporcjonalna do okresu pracy po ukończeniu nauki lub okresu pracy w trakcie nauki. Pod pojęciem kosztów poniesionych przez Jednostkę strony rozumieją zgodnie: 1) wysokość dokonanej przez Jednostkę opłaty pobieranej za naukę przez szkołę;

19 2) wypłacone wynagrodzenie za udzielony Pracownikowi urlop szkoleniowy Strony zawierają umowę na czas określony, od dnia... do dnia..., tj. do dnia ukończenia nauki przez Pracownika. 2. Umowa zostaje rozwiązana w razie nie podjęcia albo przerwania nauki przez Pracownika. W tym wypadku ma zastosowanie 2 pkt Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 5 W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 z póź. zm.), przepisy kodeksu cywilnego oraz Szczegółowe zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Jednostki m.st. Warszawy, stanowiące Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Dyrektora Zarządu Mienia m. st. Warszawy. 6 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pracownik, a dwa Pracodawca Pracownik Pracodawca

20 ... Załącznik nr 5 (pieczęć Zarządu Mienia m.st. Warszawy) U M O W A nr.../... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy Zarządem Mienia m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Jana Kazimierza 62, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy a Panią/Panem..., zwanym/zwaną dalej Pracownikiem, zam...., zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 1 Na wniosek Pracownika w sprawie ułatwienia mu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez naukę podjętą bez skierowania na... Pracodawca zobowiązuje się: 1) pokryć koszty nauki pobierane przez szkołę w wysokości...% czesnego za semestr / rok nauki w roku akademickim..., w kwocie nie przekraczającej... zł.; 2) pokrywać koszty czesnego w kolejnych latach nauki w wysokości określanej w sporządzanych w każdym roku akademickim aneksach do niniejszej umowy. 2 Pracownik zobowiązuje się: 1) wykorzystać przyznane świadczenia zgodnie z umową; 2) systematycznie uczęszczać na zajęcia przewidziane programem nauczania; 3) po każdym ukończonym semestrze przedstawić zaświadczenie, że zaliczył go w terminie; 4) przedstawić dyplom (świadectwo) ukończenia nauki w terminie do.... W przypadku powtarzania przez Pracownika roku (semestru) z powodu niezadowalających wyników w nauce świadczenia wymienione w 1 nie przysługują przez okres powtarzania roku (semestru) nauki. Pracownik zobowiązuje się do zwrotu całości kosztów poniesionych przez Jednostkę na jego naukę w przypadku przerwania lub nie podjęcia nauki bez uzasadnionych przyczyn, z winy Pracownika. Pracownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów określonych w 1 w przypadku, gdy w trakcie trwania nauki lub w terminie 6 miesięcy / roku / dwóch / trzech lat po jej ukończeniu: a. rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, b. Jednostka rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy. Wysokość kosztów podlegających zwrotowi jest proporcjonalna do okresu pracy po ukończeniu nauki lub okresu pracy w trakcie nauki Strony zawierają umowę na czas określony, od dnia... do dnia..., tj. do dnia ukończenia nauki przez Pracownika. 2. Umowa zostaje rozwiązana w razie nie podjęcia albo przerwania nauki przez Pracownika. W tym wypadku ma zastosowanie 2 pkt Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 5 W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 z póź. zm.), przepisy kodeksu cywilnego oraz Szczegółowe zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 1652/2004 z dnia 30czerwca 2004 r. Prezydenta m.st. Warszawy.

21 6 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pracownik, a dwa Pracodawca Pracownik Pracodawca

22 Wniosek pracownika o skierowanie na szkolenie Załącznik Nr (imię i nazwisko pracownika) (stanowisko) (komórka organizacyjna) (telefon kontaktowy służbowy/komórkowy) (adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) (rodzaj umowy o pracę) DYREKTOR Zarządu Mienia m.st. Warszawy Składam wniosek o umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkolenia: 1. Informacje o formie nauki: a) nazwa szkoły, uczelni, placówki, jednostki szkoleniowej: b) miejsce przeprowadzenia szkolenia:.. c) termin szkolenia: 2. Merytoryczne uzasadnienie potrzeby skierowania (np. powołać się na aktualne i przyszłe potrzeby stanowiska pracy i Jednostki, wskazać korzyści dla Jednostki): Ubiegam się o: 1. pokrycie kosztów szkolenia przez Jednostkę w wysokości...% kosztów szkolenia) a) sposób dokonania płatności. b) dokładny koszt szkolenia...

23 c) termin dokonania wpłaty... Opinia bezpośredniego przełożonego: 1. merytoryczne uzasadnienie szkolenia pracownika: 2. zgoda na udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze... dni Warszawa, dnia (pieczątka i podpis) Opinia przełożonego wyższego szczebla (Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego) 1. merytoryczne uzasadnienie podjęcia nauki przez pracownika: 2. zgoda na udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze... dni na czas szkolenia Warszawa, dnia (pieczątka i podpis) Opinia Samodzielnego Stanowiska ds. Pracowniczych i Organizacyjnych Warszawa, dnia (pieczątka i podpis) Kontrasygnata Głównego Księgowego: Warszawa, dnia (pieczątka i podpis)

24 DECYZJA PRACODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ: Warszawa, dnia (pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

25 ZARZĄD MIENIA M.ST. WARSZAWY Załącznik nr 7 KARTA OCENY SZKOLENIA (KOS) INSTRUKCJA: Informacje przekazane przez Panią/Pana stanowić będą ważną wskazówkę, dotyczącą skuteczności i atrakcyjności szkolenia, które się właśnie zakończyło. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Karty i przekazanie jej osobie odpowiedzialnej ze strony Jednostki za organizację szkolenia. Dziękujemy. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia Temat szkolenia Data szkolenia Metody szkolenia (zaznacz właściwe ) ο Wykład ο Warsztat ο Omawianie przypadków (case study) ο Gry symulacyjne ο Inscenizacja ο Video interaktywne ο Inne... Organizator szkolenia Miejsce szkolenia Skala oceny: od 1 (ocena najsłabsza) do 6 (ocena najlepsza). Prosimy o przyznanie punktów, zaznaczając odpowiednie pole: A. Program i metody szkolenia Zdobycie nowej wiedzy Uzyskanie nowych umiejętności Metody szkolenia, rytm pracy i środki dydaktyczne Przydatność na obecnym stanowisku Przydatność w dalszej karierze zawodowej B. Organizacja szkolenia Lokalizacja miejsca szkolenia, możliwość dojazdu Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie, itp Rozplanowanie zajęć w czasie Wyżywienie dotyczy*(ocena zaznaczyć właściwe * nie dotyczy * do 1 do 6) Zakwaterowanie zaznaczyć właściwe * nie dotyczy * dotyczy*(ocena do 1 do 6) C. Uczestnicy szkolenia Jednorodność grupy (1 grupa bardzo zróżnicowana, 6 grupa jednolita) Osobista motywacja do uczestnictwa w szkoleniu (1- bardzo niska, 6 bardzo wysoka)

26 OCENA WYKŁADOWCÓW Skala oceny: od 1 (ocena najsłabsza) do 6 (ocena najlepsza). Prosimy o podanie nazwisk poszczególnych wykładowców lub tematów prowadzonych przez nich zajęć oraz przyznanie punktów, zaznaczając odpowiednie pole. 1. Imię i nazwisko (tytuł, stopień naukowy) Wykładowcy: Przygotowanie merytoryczne, znajomość tematu Umiejętność przekazania treści Stopień realizacji programu Imię i nazwisko (tytuł, stopień naukowy) Przygotowanie merytoryczne, znajomość tematu Umiejętność przekazania treści Stopień realizacji programu Imię i nazwisko (tytuł, stopień naukowy) Przygotowanie merytoryczne, znajomość tematu Umiejętność przekazania treści Stopień realizacji programu UWAGI D. Proszę podać trzy najważniejsze zagadnienia, jakich zabrakło, zdaniem Pani/Pana, w przeprowadzonym szkoleniu E. Proszę podać inne, ogólne uwagi do zakończonego właśnie szkolenia data podpis uczestnika

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lipca 2009 roku

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lipca 2009 roku Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy w Małkini

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. W.0050.26.2012 ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach Na podstawie rt. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku. Wójt Gminy Siedlce zarządza, co następuje:

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku. Wójt Gminy Siedlce zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr W.120.34.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Siedlce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Zarządzenia Nr S.00.50.135.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 8 sierpnia 2011r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik do zarządzenia Nr 120.59.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lubawa. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi Na podstawie art. 31 i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. Załącznik do Zarządzenia nr 1/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 6 lutego 2012 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZ. z dnia 1 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r. Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury postępowania przy kierowaniu na szkolenia, kursy, konferencje i inne formy kształcenia pracowników W celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017 ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017 w sprawie: wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 maja 2013 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r.

Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r. Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r. w sprawie funkcjonowania sytemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Załącznik do Zarządzenia nr 210/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2011 roku. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Załącznik1 do Zarządzenia Nr 39 /2011 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 marca 2011 roku pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Na podstawie art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2010 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 stycznia 2014 r. Zarządzenie nr 1.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE

POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn nr 102 z dnia 01 września 2011 r. POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE Spis treści: I. Cele Polityki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 października 2009 roku

Zarządzenie Nr 76/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 października 2009 roku Zarządzenie Nr 76/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 października 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady dofinansowania kosztów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa Załącznik do zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 12 września 2011r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 11 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Kęty. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. określające zasady przyznawania świadczeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 08 marca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.247.2014 Wójta Gminy Dąbrówka Z dnia 17 marca 2014r.

Zarządzenie Nr 0050.247.2014 Wójta Gminy Dąbrówka Z dnia 17 marca 2014r. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-2 5 2 D Ą B R Ó W K A Ul. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie UG.0050.247.2014 Zarządzenie Nr 0050.247.2014 Wójta Gminy Dąbrówka Z dnia 17 marca 2014r. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 3 lutego 2015r. REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 1 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 1 października 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 1 października 2016 r. w sprawie: zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 25 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie wprowadzenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szkołach wyższych przez pracowników Urzędu Gminy Zbrosławice oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2017

Zarządzenie Nr 4/2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie z dnia 20.01.2017 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu W celu realizacji Polityki Jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Projekt z dnia 26 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia... 2016 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do 4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych

Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych Uwagi ogólne Forma nauki Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia przez pracownika na ogół leży w interesie obu stron. Toteż nierzadko przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/GOOSiP/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 21 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/GOOSiP/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 21 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 15/GOOSiP/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie : przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 29 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 29 października 2010r. ZARZĄDZENIE NR 67/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 149/O/09 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 lutego 2009roku

Zarządzenie Nr 149/O/09 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 lutego 2009roku Zarządzenie Nr 149/O/09 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 lutego 2009roku w sprawie określenia Regulaminu podziału środków na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 stycznia 2010r. Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu dysponowania środkami na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 grudnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 180/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu Opracowany na podstawie: - art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12.2016.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 21 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12.2016.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 21 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2016.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia nr 19 /2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 12 maja 2015 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.12.2009 r. w sprawie: zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia przez pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 27 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 27 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2013 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 26 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 26 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i gimnazjach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zawarta w dniu r. w Oświęcimiu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA NOWEGO z dnia 2 marca 2012

BURMISTRZA NOWEGO z dnia 2 marca 2012 ZARZĄDZENIE Nr 119//2012 BURMISTRZA NOWEGO z dnia 2 marca 2012 w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GP-OR.0050.225.2015 ZARZĄDZENIE NR 225/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r.

GP-OR.0050.225.2015 ZARZĄDZENIE NR 225/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. GP-OR.0050.225.2015 ZARZĄDZENIE NR 225/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Wójta Gminy Poraj z dnia 4 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr Wójta Gminy Poraj z dnia 4 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 1.2016 Wójta Gminy Poraj z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

z dnia 01.02.2013r. Na podstawie art. 39. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: (załącznik).

z dnia 01.02.2013r. Na podstawie art. 39. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: (załącznik). LESPOŁSZKOL im. Jana Pawła II cli. Góry św. Anny 21A 47-330 ZDZIESZOWICE 'Ai.lfax 77 484 49 97, 484 45 97 Zarządzenie nr 8-2012/13 Nil" 7Jłf1-1 tj-()9-!jns Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZASADY WYBORU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/10 Zastępcy Dyrektora PUP z dnia 29.12.2010r. BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA STUDIA PODYPLOMOWE I FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach doskonalenia zewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę 1. Użyte w niniejszych zasadach pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO.0050.24.2014. Burmistrza Ozimka. z dnia 10 marca 2014r.

Zarządzenie Nr BO.0050.24.2014. Burmistrza Ozimka. z dnia 10 marca 2014r. Zarządzenie Nr BO.0050.24.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/362/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie opracowania planu dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

4. 1 Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:

4. 1 Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy: Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym. 1. W budżecie Gminy Mrocza wyodrębnia się corocznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ROA Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr ROA Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr ROA 120. 25.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Miasta i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r. Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ. Rozdział I.

ZASADY I WARUNKI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ. Rozdział I. ZASADY I WARUNKI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 1 Rozdział I Zasady ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej

Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej Załącznik nr 10.1 Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej Postanowienia ogólne 1. Regulamin reguluje zasady odbywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie się

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w

Bardziej szczegółowo

opracowany na podstawie:

opracowany na podstawie: REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 26 kwietnia 2012 DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM W PUŁAWACH opracowany na podstawie: art. 70 a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050. 52.2015 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050. 52.2015 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 52.2015 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W MILANÓWKU OBEJMUJĄCA SZKOLENIA I KURSY

PROCEDURA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W MILANÓWKU OBEJMUJĄCA SZKOLENIA I KURSY Załącznik do Zarządzenia Nr 90/V/2008 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 03.10.2008 r. PROCEDURA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W MILANÓWKU OBEJMUJĄCA SZKOLENIA I KURSY 1. CEL I

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Kanclerza WSR w Warszawie z dnia 29.12.2011 r. WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI ANEKS do umowy nr... /. o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2011 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu

ZARZĄDZENIE NR 42/2011 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu ZARZĄDZENIE NR 42/2011 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli. ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli. W związku z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 15 kwietnia 2016r.

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 15 kwietnia 2016r. Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 w sprawie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok. Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 39.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: 1. art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/E/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 05 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 142/E/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 05 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 142/E/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie określenia Regulaminu podziału, kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia, kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE podstawa prawna: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE 1. Art.70a ust.1 i ust.1a i art.30 ust.8a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi/Studentce: 1) kształcenia na studiach pierwszego/drugiego* stopnia w Instytucie...

1. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi/Studentce: 1) kształcenia na studiach pierwszego/drugiego* stopnia w Instytucie... UMOWA o pobieranie nauki na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zawarta w dniu r. w Oświęcimiu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Wójta Gminy Poraj z dnia 26 stycznia 2017r.

Zarządzenie nr Wójta Gminy Poraj z dnia 26 stycznia 2017r. Zarządzenie nr 7.2017 Wójta Gminy Poraj z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 1 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 1 września 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 57/2016 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 1 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki szkoleniowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Lubiszynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2012 Rektora PO pomiędzy: W dniu 20.r. 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 253/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 18 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 253/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 18 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 253/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 18 września 2013 r. w sprawie regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 września 2017 roku Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/.2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

Zarządzenie Nr 17/.2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r. Zarządzenie Nr 17/.2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 24.02.2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 236/2013 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 236/2013 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 236/2013 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania refundacji do różnych form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy DO-0130/97/2012 Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU. Zasady ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU. Zasady ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 897/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU 1 Zasady ogólne 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo