R E G U L A M I N S T U D I Ó W D O K T O R A N C K I C H W UNIWERYSTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N S T U D I Ó W D O K T O R A N C K I C H W UNIWERYSTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N S T U D I Ó W D O K T O R A N C K I C H W UNIWERYSTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zwanym w treści Uniwersytetem składa się z: A. Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich, B. Regulaminu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich. POSTANOWIENIA OGOLNE 1 Zasady odbywania studiów doktoranckich w Uniwersytecie oraz prawa i obowiązki doktorantów regulują: 1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz ze zm.), zwana w dalszej części ustawą oraz akty wykonawcze. 2) niniejszy regulamin Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb nauki, praktyki i szeroko pojętej edukacji. 2. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowującej do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora Studia doktoranckie tworzy Rektor, na wniosek Rady Wydziału uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich. 2. Uniwersytet prowadzi studia doktoranckie na Wydziałach posiadających uprawnienia, o których mowa w art. 195 ust.1 ustawy. 3. Studia doktoranckie trwają cztery lata i są prowadzone w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Rok studiów rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku. 4. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego. 5. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów, w szczególności w przypadku: 1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, 2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, 1/14

2 4) prowadzenia długotrwałych badań naukowych - łącznie nie więcej niż o rok. 6. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację oraz kartę zajęć. Osoba, która została skreślony z listy uczestników studium doktoranckiego zobowiązana jest do zwrotu legitymacji. 7. Uczestnik który ukończył studia może uzyskać dokument stwierdzający ich ukończenie. 8. Uczestnik studiów doktoranckich który uzyskał tytuł doktora, składa przyrzeczenie. Formuła przyrzeczenia doktora stanowi załącznik nr Organizację i przebieg studiów doktoranckich koordynuje Kierownik Studiów. 2. Kierownik Studiów sprawuje bieżącą kontrolę nad przebiegiem studiów, dokonując w każdym semestrze oceny postępów uczestników studiów. Po zakończeniu roku akademickiego swoją opinię w tym zakresie przedkłada Rektorowi. 3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawują Rady Wydziałów prowadzących studia doktoranckie. 4. Dokumentacja studiów doktoranckich prowadzona jest w Prorektoracie ds. Współpracy z Zagranicą i Kształcenia Podyplomowego Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą Samorząd Doktorantów; organy Samorządu Doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uniwersytetu. 2. Samorząd działa na podstawie ustawy i regulaminu uchwalonego przez organ uchwałodawczy Samorządu Doktorantów. Samorząd Doktorantów działa zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. 2. W sprawach dyscyplinarnych orzekają Komisja dyscyplinarna i odwoławcza Komisja dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich i doktorantów, na okres kadencji władz Uniwersytetu w trybie określonym w Statucie. 3. Rektor może z inicjatywy własnej lub na wniosek organu samorządu doktorantów przekazać sprawę do Sadu koleżeńskiego. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów określa Regulamin Samorządu Doktorantów. 2/14

3 A. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I. TRYB I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA Liczbę miejsc i kierunków na studiach doktoranckich, w zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych Uniwersytetu ustala na dany rok akademicki Rektor. 2. Tryb, zasady rekrutacji i liczba miejsc na studia powinny być podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, informacji wywieszonych w siedzibie Uniwersytetu oraz zawiadomień zainteresowanych kierowników jednostek organizacyjnych, nie później niż do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. II. RAMOWY PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH 8 9. Uczestnicy studiów doktoranckich obowiązani są brać udział w zajęciach obowiązkowych obejmujących wykłady, seminaria, ćwiczenia itp., w łącznym wymiarze 360 godzin w czasie całego okresu studiów. 10. Uczestnik studiów za zgodą promotora i kierownika studiów może część zajęć objętych programem odbyć w ramach praktyk zagranicznych. 11. Uczestnik studiów wracający z urlopu macierzyńskiego ma ograniczony czas prowadzenia zajęć ze studentami w ramach praktyki dydaktyczno wychowawczej do 72 godzin rocznie w danym roku akademickim Zajęcia dla doktorantów prowadzone są w grupach seminaryjnych liczących osób, w grupach ćwiczeniowych (informacja naukowa, statystyka medyczna z elementami informatyki) liczących 10 osób oraz lektoraty prowadzone w grupach 15 osobowych. 13. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: - celujący - 5,0 - bardzo dobry - 5,0 - ponad dobry -4,5 - dobry - 4,0 - dość dobry - 3,5 - dostateczny -3,0 - niedostateczny - 2,0 oraz ocen uogólnionych dla niektórych zaliczeń i bieżącej kontroli wyników nauczania ocen uogólnionych (zaliczono - zal. lub niezaliczono - nzal.). 3/14

4 3. Zajęcia obowiązkowe organizowane są wg następującego planu na poszczególne lata studiów: 1) Pierwszy rok studiów : a) zajęcia z zakresu pedagogiki w łącznym wymiarze 20 godzin zakończone egzaminem, b) zajęcia seminaryjne z zakresu informacji naukowej w łącznym wymiarze 10 godzin - zakończone kolokwium zaliczeniowym, c) lektorat z języka obcego - w łącznym wymiarze 60 godzin. Łączna ilość godzin: 90 Prowadzenie w ramach praktyki dydaktyczno-wychowawczej zajęć ze studentami typu: ćwiczenia, seminaria itp. w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin rocznie. 2) Drugi rok studiów : a) Zajęcia z zakresu statystyki medycznej z elementami informatyki w łącznym wymiarze 20 godzin zakończone zaliczeniem, b) zajęcia seminaryjne z postępu nauk medycznych zakończone zaliczeniem 30 godzin, c) zajęcia seminaryjne z etyki badań naukowych z elementami prawa własności intelektualnej 15 godz., zakończone zaliczeniem, d) lektorat z języka obcego - w łącznym wymiarze 60 godzin, Łączna ilość godzin: 125 Prowadzenie w ramach praktyki dydaktyczno-wychowawczej zajęć ze studentami typu: ćwiczenia, seminaria itp. w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin rocznie. 3) Trzeci rok studiów : a) Zajęcia seminaryjne z zakresu filozofii - w łącznym wymiarze 30 godzin zakończone egzaminem, b) Zajęcia seminaryjne z zakresu historii nauk medycznych - w łącznym wymiarze 15 godzin, zakończone zaliczeniem, c) lektorat z języka obcego - w łącznym wymiarze 30 godzin, zakończone egzaminem, Łączna ilość godzin : 75 Prowadzenie w ramach praktyki dydaktyczno-wychowawczej zajęć ze studentami typu: ćwiczenia, seminaria itp. w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin rocznie. OGÓLNA ILOŚĆ GODZIN : 290 4/14

5 4) Czwarty rok studiów : Przygotowanie i złożenie egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej, prowadzenie w ramach praktyki dydaktyczno-wychowawczej ze studentami zajęć typu ćwiczenia, seminaria itp. w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin. Ogółem liczba godzin praktyki Osoby odbywające studia doktoranckie powinny uczestniczyć nie mniej niż 6 godzin dziennie w zajęciach przygotowujących do samodzielnej działalności badawczej i twórczej prowadzącej do uzyskania stopnia naukowego doktora. 2. Doktoranci mogą odbywać dyżury lekarskie, dyżury pielęgniarskie płatne z budżetu szpitala lub stacji pogotowia, w którym się odbywają Każdy uczestnik studiów doktoranckich w ciągu 2 miesięcy po rozpoczęciu studiów powinien mieć ustalony przez kierownika naukowego indywidualny plan pracy. 2. Plan studiów powinien być tak ustalony, aby : a) otwarcie przewodu doktorskiego mogło nastąpić nie później niż w czasie III roku studiów, b) wykonanie pracy doktorskiej było zgodne z harmonogramem ustalonym przez kierownika naukowego, c) złożenie egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, odbyło się przed zakończeniem VII semestru studiów, a złożenie pracy doktorskiej nastąpiło najpóźniej w VIII semestrze IV roku, d) przyjęcie rozprawy doktorskiej i jej obrona były możliwe przed planowanym terminem zakończenia studiów. 3. Doktorant może uzyskać pokrycie finansowe na materiały i odczynniki potrzebne do realizacji pracy w wysokości ustalanej corocznie przez Senacką Komisję d/s Badań Naukowych i Wydawnictw. 4. Uczestnik studiów doktoranckich, który ukończył studia w terminie krótszym niż cztery lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej ma prawo otrzymać stypendium za okres pozostały do terminu ukończenia studiów w wysokości nie przekraczającej iloczynu kwoty pobieranego stypendium i liczby sześciu miesięcy Uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują kartę zajęć doktoranta z obowiązkiem prowadzenia jej w czasie studiów. 2. Doktorant wpisuje do karty wszystkie zajęcia wynikające z programu studiów i 5/14

6 z indywidualnego planu pracy, z uwzględnieniem praktyk i staży naukowych mających miejsce poza jednostką organizacyjną, w której odbywa studia. 3. Po zakończeniu roku akademickiego doktorant składa kartę zajęć kierownikowi jednostki, w której odbywa studia. Kierownik wpisuje do karty wniosek o zaliczenie roku względnie, jeśli istnieją ku temu podstawy, wniosek innej treści. 4. Zaliczenie roku odbywa się na podstawie karty zajęć, którą doktorant obowiązany jest złożyć w terminie do dnia 30 września każdego roku Kierownikowi Studiów. 5. Po zakończeniu studiów doktoranckich doktorant składa Kierownikowi Studiów kartę celem zaliczenia całości studiów Kierownik jednostki /katedry, zakładu, kliniki/, w której doktorant odbywa studia, wyznacza promotora (kierownika naukowego) spośród samodzielnych pracowników nauki danej jednostki. Zmiana promotora może nastąpić za zgodą Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Kształcenia Podyplomowego. 2. Promotor ustala z doktorantem ostateczny temat rozprawy doktorskiej oraz otwiera mu przewód doktorski. 3. Promotor udziela pomocy doktorantowi w jego pracy naukowej, szczególnie w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej oraz systematycznie kontroluje przebieg i wyniki pracy doktorskiej. 4. Promotor może sprawować opiekę nad dwoma doktorantami na danym roku studiów. III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem. Do podstawowych obowiązków doktorantów należy realizowanie programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu. 2. Uczestnik studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium. Minimalne stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki z zastrzeżeniem ust Uczestnik studiów otrzymujący stypendium z innego źródła niż budżet Uniwersytetu (np. stypendia z grantów), nie traci prawa do stypendium o ile wypełnia obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu, w szczególności realizuje godziny dydaktyczne. 4. Dla studentów I roku stypendium jest przyznawane na podstawie punktacji uzyskanej podczas procesu rekrutacji. 5. Dla studentów II i III roku stypendium jest przyznawane na podstawie zaliczonego roku studiów przez Kierownika Studiów, którego podstawą jest 6/14

7 potwierdzenie postępów w pracy naukowej i dydaktycznej przez promotora oraz zaliczenie zajęć przewidzianych programem danego roku studiów. 6. Dla studentów IV roku stypendium jest przyznawane na podstawie: a) zaliczonego roku studiów przez Kierownika studiów, którego podstawą jest potwierdzenie postępów w pracy naukowej i dydaktycznej przez promotora oraz zaliczenie zajęć przewidzianych programem danego roku studiów b) zaświadczenia o otwarciu przewodu doktorskiego. 7. Decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor na każdy kolejny rok akademicki. 8. Decyzje o cofnięciu stypendium, na wniosek Kierownika Studiów, podejmuje Rektor. 9. W przypadku przyznania uczestnikowi studiów doktoranckich stypendium, może on pozostać w stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wykonanie pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów. 15 Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich oprócz uprawnień wynikających z przepisów określonych w 1 ma prawo do: a) przerwy w zajęciach w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku w terminie ustalonym przez kierownika naukowego a zatwierdzonym przez Kierownika Studiów, b) przerwy w zajęciach w ramach obowiązujących dni rektorskich, c) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może udzielić uczestnikowi studiów doktoranckich zgodę na przerwę w studiach na okres nie dłuższy niż 1 rok, skutkującą zawieszeniem wypłaty stypendium Uczestnik studiów, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a w szczególności: a) nie zalicza w przewidzianym terminie egzaminów, b) pobierając stypendium pozostaje w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy bądź bez zgody Kierownika Studiów w niepełnym wymiarze czasu pracy, może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. 2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy podejmuje Kierownik Studiów. 3. O skreśleniu uczestnika z listy, Kierownik Studiów zawiadamia niezwłocznie Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Kształcenia Podyplomowego. 4. Osobie skreślonej z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje prawo odwołania się do Rektora. 5. Decyzja Rektora jest ostateczna. 17 7/14

8 Skreślenie z listy uczestników studiów powoduje utratę stypendium. Wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu. 18 Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona następuje: a) na I rok studiów na zasadach ponownej rekrutacji na studia, b) na II lub kolejne lata za zgodą Kierownika Studiów i właściwej Rady Wydziału 8/14

9 B. REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I. TRYB I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. 2. Wysokość opłat za studia i zasady ich ponoszenia ustala Rektor. 3. W sprawie zasad i trybu rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie stosuje się odpowiednio zapisy 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu. II. RAMOWY PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH 20. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych obejmujących wykłady, seminaria, ćwiczenia, w łącznym wymiarze 290 godzin w czasie całego okresu studiów. 21. Zajęcia organizowane są wg następującego planu na poszczególne lata studiów: Pierwszy rok studiów: a) zajęcia z zakresu pedagogiki w łącznym wymiarze 20 godzin zakończone egzaminem, b) zajęcia z zakresu informacji naukowej w łącznym wymiarze 10 godzin zakończone kolokwium zaliczeniowym, c) lektorat z języka obcego - w łącznym wymiarze 60 godzin. Łączna ilość godzin: 90 Prowadzenie w ramach praktyki dydaktyczno-wychowawczej zajęć ze studentami typu: ćwiczenia, seminaria w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin rocznie. Drugi rok studiów: a) zajęcia seminaryjne z postępów nauk medycznych w wymiarze 30 godzin zakończone zaliczeniem, b) zajęcia z zakresu statystyki medycznej z elementami informatyki w łącznym wymiarze 20 godzin zakończone zaliczeniem, c) zajęcia seminaryjne z etyki badań naukowych z elementami prawa własności intelektualnej 15 godz., zakończone zaliczeniem, d) lektorat z języka obcego - w łącznym wymiarze 60 godzin, Łączna ilość godzin: 125 Prowadzenie w ramach praktyki dydaktyczno-wychowawczej zajęć ze studentami typu: ćwiczenia, seminaria w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin rocznie. 9/14

10 Trzeci rok studiów: a) zajęcia z zakresu filozofii w łącznym wymiarze 30 godzin zakończone egzaminem, b) zajęcia z zakresu historii nauk medycznych w łącznym wymiarze 15 godzin, zakończone kolokwium zaliczeniowym, c) lektorat z języka obcego w łącznym wymiarze 30 godzin, zakończone egzaminem. Łączna ilość godzin : 75 OGÓLNA ILOŚĆ GODZIN : 290 Prowadzenie w ramach praktyki dydaktyczno-wychowawczej zajęć ze studentami typu: ćwiczenia, seminaria w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin rocznie. Czwarty rok studiów : Przygotowanie i złożenie egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej. Prowadzenie w ramach praktyki dydaktyczno-wychowawczej zajęć ze studentami typu: ćwiczenia, seminaria w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin rocznie. Ogółem liczba godzin praktyki Każdy uczestnik studiów doktoranckich, w ciągu 2 miesięcy po rozpoczęciu studiów, powinien mieć ustalony przez kierownika naukowego, indywidualny plan pracy w trybie i na zasadach określonych w 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu Zaliczenie roku odbywa się na podstawie oceny pracy (wyników badań) w okresie całego roku zatwierdzonej przez promotora i złożonej do dnia 30 września każdego roku Kierownikowi Studiów. 2. Po zakończeniu studiów doktoranckich, promotor wystawia ogólną ocenę studiów doktoranckich, a doktorant składa ją Kierownikowi Studiów celem zaliczenia całości studiów Kierownik jednostki /katedry, zakładu, kliniki/, w której doktorant odbywa studia wyznacza promotora (kierownika naukowego) spośród samodzielnych pracowników nauki danej jednostki. Zmiana promotora może nastąpić za zgodą Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Kształcenia Podyplomowego. 2. Promotor ustala z doktorantem ostateczny temat rozprawy doktorskiej oraz otwiera mu przewód doktorski. 10/14

11 3. Promotor udziela pomocy doktorantowi w jego pracy naukowej, szczególnie w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej oraz systematycznie kontroluje przebieg i wyniki pracy doktorskiej. 25 Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich oprócz uprawnień wynikających z przepisów określonych w 1 ma prawo do przerwy w zajęciach w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku w terminie ustalonym przez kierownika naukowego, a zatwierdzonym przez Kierownika Studiów Uczestnik studiów, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a w szczególności nie zalicza w przewidzianym terminie egzaminów - może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. 2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy podejmuje Kierownik Studiów. 3. Osobie skreślonej z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu do Rektora. 27. Regulamin studiów doktoranckich wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Senatu. 11/14

12 Załącznik Nr 1do Regulaminu Studiów Doktoranckich C. Promotor FORMUŁA PRZYRZECZENIA DOKTORA MEDYCYNY DOCTORANDI CLARISSIMI! Dissertationibus conscripttis et examinibus cum laude superatis, quae lege constituta sunt ad explorandam doctrinam et facultatem e0rum, qui in arte medica et pharmaceutica et in disciplines naturalibus DOCTORIS nomen ac honores consequi student nos adiisti, ut Vos eo honore, quem appetiisti, in hoc sollemni consessu ornaremus. Sed prius fides est danda, Vos tales semper futoros, quales Vos esse iubiebit dignitas, quam obtinebitis, et Vos fore speramus. Spondebitis igitur primum, Vos huius Academiae, in qua summum in arte medica pharmaceutica et in disciplinis naturalibus gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos, dein, honorem eum, quem in Vos collaturus sum, integrum, incolumemque servaturos neque umquam pravis moribus aut vitae infamia commaculaturos postremo, studia humanitatis impigro labore culturos ac provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam captandam gloriam, sed quo magis veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat: Haec Vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini DOCTORANDI Spondeo ac polliceor Promotor Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, Vobis imperatiamus 12/14

13 FORMUŁA PRZYRZECZENIA DOKTORA MEDYCYNY (tłumaczenie tekstu łacińskiego) Promotor (Dziekan) Wielce Szanowni Doktoranci! Po trudach wieloletniej nauki i doskonałym zdaniu egzaminów, ustanowionych zgodnie z prawem dla zbadania stanu wiedzy i talentu tych, którzy za wiedzę i biegłość w sztuce medycznej, farmaceutycznej i naukach przyrodniczych pragną zdobyć tytuł Doktora oraz związane z nim zaszczyty my, obecnie tutaj na uroczystym zgromadzeniu, pragniemy obdarzyć Was tym zaszczytnym, upragnionym przez Was tytułem. Lecz najpierw złóżcie uroczystą obietnicę, że zawsze będziecie postępować godnie i uczciwie, czego wymaga powaga tytułu: My również z nadzieją tego od Was oczekujemy. Przyrzeknijcie zatem, 1. że na zawsze zachowacie w wiernej pamięci tę Akademię, w której zdobyliście zaszczytny tytuł Doktora nauk medycznych, farmaceutycznych i przyrodniczych oraz, że według swoich możliwości będziecie wspierać jej zamierzenia i przedsięwzięcia 2. że ten zaszczytny tytuł, którym Was obdarzę, zachowacie nieskalany bezprawiem i nieuczciwością, i nie splamicie go żadnym złym obyczajem i niegodziwością w Waszym życiu, 3. że nieustanną pracą będziecie z szacunkiem kontynuować oddanie się nauce, nie dla zdobycia nieuczciwej korzyści ani niezasłużonej chwały, lecz tym bardziej będziecie walczyć o prawdę, aby jej światło jeszcze bardziej jaśniało dla dobra ludzkości. Czy przyrzekacie to zgodnie z Waszą najlepszą wiedzą i szacunkiem? Doktoranci Uroczyście przyrzekam Dziekan Zatem już nie stoi na przeszkodzie, aby nadać Wam upragnione zaszczytne tytuły Promotor Ja, Promotor, ustanowiony zgodnie z Prawem, mianuję Pana (-nią)..., obywatela (-lkę) Rzeczpospolitej Polskiej urodzonego (-ną) w... Doktorem nauk medycznych (farmaceutycznych). Ogłaszam mianowanie i upoważniam do korzystania ze wszystkich praw i przywilejów należnych osobie z tytułem 13/14

14 doktora. Na potwierdzenie przekazuję w Pana (-ni) ręce ten dyplom oznaczony pieczęcią Akademii. 14/14

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH IV. ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW DOKTORANCKICH V. URLOPY VI. OPIEKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006 ze zmianami z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 1.1.1. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu I. Postanowienie Ogólne 1 Podstawę prawną działania studiów doktoranckich ustala się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do uchwały nr 34/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN

Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN I. Podstawy prawne Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN zostało utworzone i działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Studia trzeciego stopnia studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 314/12 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ (Regulamin obowiązujący od 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IChF PAN nr 22/12 z dnia 21 maja 2012 r. Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH . POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH z dnia 27 marca 2006 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Senatu Politechniki Śląskiej: Nr XIX/123/06/07 z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica, Nowy Świat 72 00-330 Warszawa tel. (0 22) 657 27 07, fax. (0 22) 826 72 54 e-mail: inepan@inepan.waw.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 Zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej 1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. 2. 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim 1. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o: 1 1. doktorancie rozumie się przez to uczestnika studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne 1 1. Studia doktoranckie w, zwanej dalej Ignatianum, w zakresie wybranych dyscyplin naukowych, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 1. Podstawa prawna

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 1. Podstawa prawna Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. pt.: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22 maja 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. Regulamin studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/10/2009 z dnia 28 maja 2009 r. dotyczącej regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 0000-71/11 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Regulamin wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określa organizację i tok wydziałowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik do uchwały nr 27/2013 Senatu WUM z dnia 22.04.2013 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 25/2014 z dnia 28.04.2014 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity I. Zasady organizacji i funkcjonowania Studiów Doktoranckich Studia Doktoranckie prowadzone są przez

Bardziej szczegółowo

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej nr 18/275/2016 z dnia 22.02.2016 r. Tekst jednolity Regulaminu Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE KRAKÓW 2015 I. TWORZENIE STUDIÓW 1. Studia doktoranckie są prowadzone na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do Uchwały Nr 104/14-15 z 25 lutego 2015 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Tryb i zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor, na wniosek rady jednostki organizacyjnej, posiadającej uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej nr 4/270/2015, z dnia 2.03.2015 r. Tekst jednolity Regulaminu MSD dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie po 31 października 2014 r. Regulamin Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 2. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 29/12 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem rektora z dnia 9 maja 2007 r.) Spis treści I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2015 r. Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie tworzy Rektor wydając akt o utworzeniu studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu Regulamin opracowany jest na podstawie art.196 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH WIM

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH WIM REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH WIM PODSTAWY PRAWNE 1 ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Regulamin studiów doktoranckich S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Organizacja studiów doktoranckich... 2 3. Rekrutacja... 3 4. Program nauczania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 15 grudnia 2015 r. Tekst jednolity

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 15 grudnia 2015 r. Tekst jednolity REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 15 grudnia 2015 r. Tekst jednolity I. Zasady organizacji i funkcjonowania Studiów Doktoranckich Studia Doktoranckie prowadzone są przez

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r. R /DOP-014/34/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 114/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Zał. 1 do uchwały 52/2012 REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU S P I S T R E Ś C I: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Organizacja studiów doktoranckich... 3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. (tekst jednolity) Spis treści

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. (tekst jednolity) Spis treści Załącznik do Uchwały Senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (tekst jednolity) Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie na mocy ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej 1 1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów III stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 140/2007 Senatu ŚAM z dnia 27 kwietnia 2007 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W ŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 3 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 3 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 3 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 30.01.2012 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH z zakresu nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 27/08 Senatu UG z dn.27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Załącznik do uchwały nr 27/08 Senatu UG z dn.27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały nr 27/08 Senatu UG z dn.27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW III STOPNIA STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia trzeciego stopnia studia doktoranckie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2017 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zasad przygotowania i przebiegu uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych sztuki w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Spis treści. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik do uchwały senatu nr 9/2012. z dnia 24.02.2012 r. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Spis treści I. Postanowienia ogólne...2 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS

Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu SWPS 8./2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 1 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały Senatu SGGW nr - 2012/2013 z dnia 22.04.2013 r. REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia..

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia.. UCHWAŁA Nr 19/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej Senat Politechniki Koszalińskiej, działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Uchwała Nr 93 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Na podstawie art. 130 ust. 2-4, art. 131 oraz art. 197 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH. uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej. Uchwała Nr 55 z dnia 29 listopada 2006 r.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH. uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej. Uchwała Nr 55 z dnia 29 listopada 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwała Nr 55 z dnia 29 listopada 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Funkcjonowanie Studiów Doktoranckich regulują następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały Senatu SGGW nr 25-2011/2012 z dnia 23.04.2012 r. REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu Załącznik do uchwały nr 129 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH I. PRZEPISY OGÓLNE Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo