MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej"

Transkrypt

1 MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski

2 - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA, WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁACIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ I NUMEREM WŁACIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna Kunia Raciborska ul. Staszica 1 Polska Tel.: Fax: REGON: NIP: ) LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTO NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI PAPIERÓW WARTOCIOWYCH, KTÓRE MAJ BY PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. wprowadzanych jest akcji serii A-E ( akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E). Warto nominalna akcji serii A, B, C, D i E wynosi 10 zł (dziesi złotych). Akcje oznaczone s w KDPW kodem PLRFMET ) OKRELENIE PODSTAWY PRAWNEJ UBIEGANIA SI O DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJCIA DECYZJI O UBIEGANIU SI O DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, ORAZ DATY I FORMY PODJCIA TEJ DECYZJI Podstaw prawn ubiegania si o dopuszczenie papierów wartociowych do obrotu na rynku regulowanym stanowi Uchwała nr 1/I/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzib w Kuni Raciborskiej z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany rynku notowa akcji Spółki z regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego przez MTS CeTO S.A. na regulowany rynek giełdowy prowadzony przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. 5) STRESZCZENIE PRAW I OBOWIZKÓW Z PAPIERÓW WARTOCIOWYCH, PRZEWIDZIANYCH WIADCZE DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CICYCH NA NABYWCY, A TAKE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWC LUB ZBYWC ODPOWIEDNICH ZEZWOLE LUB OBOWIZKU DOKONANIA OKRELONYCH ZAWIADOMIE Prawa i obowizki zwizane z akcjami Spółki s okrelone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji naley skorzysta z porady osób i podmiotów uprawnionych do wiadczenia usług doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego. Akcjonariuszowi Spółki przysługuj nastpujce prawa o charakterze majtkowym: 1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh). Zysk rozdziela si w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje adnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, e na kad z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokoci. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który moe zosta wyznaczony przez

3 - 3 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie powzicia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesicy, liczc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalajc dzie dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wzi pod uwag regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równie termin wypłaty dywidendy (art Ksh). W nastpstwie podjcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywaj roszczenie o wypłat dywidendy. Roszczenie o wypłat dywidendy staje si wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Kwota przeznaczona do podziału midzy akcjonariuszy nie moe przekracza zysku za ostatni rok obrotowy, powikszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mog by przeznaczone na wypłat dywidendy. Kwot t naley pomniejszy o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustaw lub statutem powinny by przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art Ksh). Przepisy prawa nie zawieraj innych postanowie na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, czstotliwoci oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 2) Prawo pierwszestwa do objcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art i 3 Ksh Akcjonariusz moe zosta pozbawiony tego prawa w czci lub w całoci w interesie Spółki moc uchwały Walnego Zgromadzenia podjtej wikszoci co najmniej czterech pitych głosów; 3) Z akcjami Emitenta nie jest zwizane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególnoci Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych wiadectw załoycielskich, w celu wynagrodzenia usług wiadczonych przy powstaniu Spółki, lub wiadectw uytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone. 4) Prawo do udziału w majtku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji; Zgodnie z art Ksh majtek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli si midzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez kadego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje adnego uprzywilejowania w tym zakresie. 5) Prawo do zbywania posiadanych akcji. 6) Prawo do obciania posiadanych akcji zastawem lub uytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uytkowanie, s zapisane na rachunkach papierów wartociowych w domu maklerskim lub w banku prowadzcym rachunki papierów wartociowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art Ksh). Akcjonariuszom Spółki przysługuj nastpujce uprawnienia niemajtkowe zwizane z uczestnictwem w Spółce: 1) Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 412 Ksh) oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art Ksh). Kadej akcji przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu. 2) Prawo do złoenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złoenia wniosku o umieszczenie w porzdku obrad najbliszego walnego zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadajcym co najmniej jedn dziesit kapitału zakładowego Spółki (art Ksh). We wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia naley wskaza sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania zarzdowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sd rejestrowy moe, po wezwaniu zarzdu do złoenia owiadczenia, upowani do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wystpujcych z tym daniem (art Ksh). 3) Prawo do zaskarania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach okrelonych w art Ksh. 4) Prawo do dania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujcych co najmniej jedn pit cz kapitału zakładowego wybór

4 - 4 - rady nadzorczej powinien by dokonany przez najblisze walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 5) Prawo do dania zbadania przez biegłego okrelonego zagadnienia zwizanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwał w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadajcych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych); jeeli walne zgromadzenie nie uwzgldni wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mog wystpi o wyznaczenie takiego rewidenta do sdu rejestrowego w terminie 14 dni od powzicia uchwały (art. 85 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). 6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób okrelony przepisami prawa, w szczególnoci zgodnie z art. 428 Ksh, podczas obrad walnego zgromadzenia Zarzd jest obowizany do udzielenia akcjonariuszowi na jego danie informacji dotyczcych Spółki, jeeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objtej porzdkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia danej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, moe złoy wniosek do sdu rejestrowego o zobowizanie zarzdu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh). 7) Prawo do imiennego wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzcy rachunek papierów wartociowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art Ksh). 8) Prawo do dania wydania odpisów sprawozdania zarzdu z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóniej na pitnacie dni przed walnym zgromadzeniem (art Ksh). 9) Prawo do przegldania w lokalu zarzdu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz dania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzdzenia (art Ksh). 10) Prawo do dania wydania odpisu wniosków w sprawach objtych porzdkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art Ksh). 11) Prawo do złoenia wniosku o sprawdzenie listy obecnoci na walnym zgromadzeniu przez wybran w tym celu komisj, złoon co najmniej z trzech osób. Wniosek mog złoy akcjonariusze, posiadajcy jedn dziesit kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy maj prawo wyboru jednego członka komisji (art Ksh). 12) Prawo do przegldania ksigi protokołów oraz dania wydania powiadczonych przez zarzd odpisów uchwał (art Ksh). 13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrzdzonej Spółce na zasadach okrelonych w art. 486 i 487 Ksh, jeeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrzdzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrzdzajcego szkod. 14) Prawo do przegldania dokumentów oraz dania udostpnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art Ksh (w przypadku połczenia spółek), w art Ksh (przypadku podziału Spółki) oraz w art Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki). 15) Prawo do przegldania ksigi akcyjnej i dania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporzdzenia (art Ksh). 16) Prawo dania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zalenoci wobec okrelonej spółki handlowej albo spółdzielni bdcej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zalenoci ustał. Akcjonariusz moe da równie ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka

5 - 5 - handlowa posiada, w tym take jako zastawnik, uytkownik lub na podstawie porozumie z innymi osobami. danie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny by złoone na pimie (art. 6 4 i 6 Ksh). Statut Emitenta nie zawiera adnych postanowie dotyczcych ogranicze zbywania akcji Emitenta. Obrót papierami wartociowymi Emitenta, jako spółki publicznej podlega ograniczeniom okrelonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz z pón. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z pón. zm.), które wraz z ustaw z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 157, poz z pón. zm.), zastpiły przepisy Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartociowymi. Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeeli ustawa nie stanowi inaczej: papiery wartociowe objte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mog by przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłcznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartociowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga porednictwa firmy inwestycyjnej. Członkowie zarzdu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostajce z tym emitentem lub wystawc w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mog nabywa lub zbywa na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczcych akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powizanych oraz dokonywa na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynnoci prawnych, powodujcych lub mogcych powodowa rozporzdzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamknitego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Okresem zamknitym jest: okres od wejcia w posiadanie przez osob fizyczn informacji poufnej dotyczcej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniajcych warunki okrelone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomoci, w przypadku raportu rocznego dwa miesice przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomoci lub okres pomidzy kocem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomoci, gdyby okres ten byłkrótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, e osoba fizyczna nie posiadała dostpu do danych finansowych, na podstawie których został sporzdzony raport, w przypadku raportu półrocznego miesic przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomoci lub okres pomidzy dniem zakoczenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomoci, gdyby okres ten byłkrótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, e osoba fizyczna nie posiadała dostpu do danych finansowych, na podstawie których zostałsporzdzony raport, w przypadku raportu kwartalnego dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomoci lub okres pomidzy dniem zakoczenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomoci, gdyby okres ten byłkrótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, e osoba fizyczna nie posiadała dostpu do danych finansowych, na podstawie których zostałsporzdzony raport. Osoby, wchodzce w skład organów zarzdzajcych lub nadzorczych Emitenta albo bdce prokurentami, inne osoby pełnice w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadaj stały dostp do informacji poufnych dotyczcych bezporednio lub porednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierajcych wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalnoci gospodarczej s obowizane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powizane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczcych akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powizanych z tymi papierami wartociowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub bdcych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, kady:

6 - 6 - kto osignłlub przekroczył5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, kto posiadałco najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osignłodpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów, kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone s do obrotu na rynku oficjalnych notowa giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone s do innego rynku regulowanego, albo kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, jest zobowizany zawiadomi o tym Komisj Nadzoru Finansowego oraz spółk w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bd od dnia, w którym dowiedziałsi o takiej zmianie lub przy zachowaniu naleytej starannoci mógł si o niej dowiedzie. Zawiadomienie powinno zawiera informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodujcego zmian udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmian udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a take o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie zwizane z osigniciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawiera informacje dotyczce zamiarów dalszego zwikszania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesicy od złoenia zawiadomienia oraz celu zwikszania tego udziału. W przypadku kadorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowizany niezwłocznie, nie póniej ni w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowa o tym Komisj Nadzoru Finansowego oraz spółk. Obowizek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartociowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osignicia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wie si powstanie tych obowizków. Stosownie do art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodujcej zwikszenie udziału w ogólnej liczbie głosów o wicej ni 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym ni 60 dni przez podmiot, którego udziałw ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej ni 33% albo o wicej ni 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym ni 12 miesicy, przez akcjonariusza, którego udziałw ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, moe nastpi wyłcznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania si na sprzeda lub zamian tych akcji (art. 72 ust. 1 ustawy). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa wyej, zwikszenie udziału w ogólnej liczbie głosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby głosów nastpiło w wyniku zajcia innego zdarzenia prawnego ni czynno prawna, akcjonariusz jest zobowizany, w terminie 3 miesicy od dnia zajcia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która spowoduje, e ten udziałnie zwikszy si w tym okresie odpowiednio o wicej ni 10% lub 5% ogólnej liczby głosów (art. 72 ust. 2 ustawy). Ponadto, przekroczenie: 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moe nastpi wyłcznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania si na sprzeda lub zamian akcji tej spółki w liczbie zapewniajcej osignicie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjtkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastpi w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniej (art. 73 ust. 1 ustawy); 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moe nastpi wyłcznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania si na sprzeda lub zamian wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1), przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieninego, połczenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wyganicia uprzywilejowania akcji lub zajcia innego ni czynno prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowizany, w terminie 3 miesicy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania si na sprzeda lub zamian akcji tej spółki w liczbie powodujcej osignicie 66% ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodujcej osignicie odpowiednio nie wicej ni 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, chyba e w tym terminie udziałakcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie

7 - 7 - zmniejszeniu odpowiednio do nie wicej ni 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wyganicia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). Obowizek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie take w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udziałw ogólnej liczbie głosów uległdalszemu zwikszeniu, z tym, e termin trzymiesiczny liczy si od dnia, w którym nastpiło zdarzenie powodujce zwikszenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 ustawy). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 ustawy stosuje si odpowiednio w sytuacji zwikszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów przez podmioty zalene od podmiotu zobowizanego do ogłoszenia wezwania lub wobec niego dominujce, a take podmioty bdce stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczcego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczcego istotnych spraw spółki (art. 74 ust. 4 ustawy). Akcjonariusz, który w okresie 6 miesicy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 nabył, po cenie wyszej ni cena okrelona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób ni w ramach wezwa, jest obowizany, w terminie miesica od tego nabycia, do zapłacenia rónicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłczeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obnionej w przypadku okrelonym w art. 79 ust. 4. Obowizki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstaj w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieninego oraz w przypadku połczenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obowizki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstaj w przypadku nabywania akcji od Skarbu Pastwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakoczenia sprzeday przez Skarb Pastwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, obowizki o których mowa w art ustawy nie powstaj w przypadku nabywania akcji: wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie s przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie s dopuszczone do tego obrotu, od podmiotu wchodzcego w skład tej samej grupy kapitałowej, w trybie okrelonym przepisami prawa upadłociowego i naprawczego oraz w postpowaniu egzekucyjnym, zgodnie z umow o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawart przez uprawnione podmioty na warunkach okrelonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871), obcionych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegajcego na przejciu na własno przedmiotu zastawu; w drodze dziedziczenia, za wyjtkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy. Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrotu nie mog by akcje obcione zastawem, do chwili jego wyganicia za wyjtkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji nastpuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Zgodnie z art. 76 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zamian za akcje bdce przedmiotem wezwania do zapisywania si na zamian akcji mog by nabywane wyłcznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które s zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Pastwa, a w przypadku, gdy przedmiotem wezwania maj by wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywa moliwo sprzeday akcji przez podmiot zgłaszajcy si w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy. Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ogłoszenie wezwania nastpuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokoci nie mniejszej ni 100% wartoci akcji, które maj by przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno by udokumentowane zawiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielajcej zabezpieczenia lub poredniczcej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za porednictwem podmiotu prowadzcego działalno maklersk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowizany,

8 - 8 - nie póniej ni na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzcej rynek regulowany, na którym s notowane dane akcje i dołczenia do niego treci wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy). Odstpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne chyba, e po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosiłwezwanie dotyczce tych samych akcji, a odstpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosiłwezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niszej ni w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowizany do ogłoszenia wezwania oraz zarzd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informacj o tym wezwaniu, wraz z jego treci, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszajcych pracowników spółki, a w przypadku ich braku bezporednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia, Komisja Nadzoru Finansowego moe najpóniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczcia przyjmowania zapisów, zgłosi danie wprowadzenia niezbdnych zmian lub uzupełnie w treci wezwania lub przekazania wyjanie dotyczcych jego treci, w terminie okrelonym w daniu, nie krótszym ni 2 dni (art. 78 ust. 1 ustawy). W okresie pomidzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzcej rynek regulowany, na którym s notowane dane akcje o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakoczeniem wezwania, podmiot zobowizany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zalene od niego lub wobec niego dominujce, a take podmioty bdce stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczcego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczcego istotnych spraw spółki mog nabywa akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim okrelony i jednoczenie nie mog zbywa takich akcji, ani zawiera umów, z których mógłby wynika obowizek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania (art. 77 ust. 4 ustawy). Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powinna zosta ustalona na zasadach okrelonych w art. 79 ustawy. Wyliczone wyej obowizki, zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych spoczywaj równie na: 1) podmiocie, który osignł lub przekroczył okrelony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w zwizku z: zajciem innego ni czynno prawna zdarzenia prawnego, nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych wystawionych w zwizku z akcjami takiej spółki, jak równie innych papierów wartociowych, z których wynika prawo lub obowizek nabycia jej akcji, uzyskaniem statusu podmiotu dominujcego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadajcej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bd innej osobie prawnej bdcej wobec niej podmiotem dominujcym, dokonywaniem czynnoci prawnej przez jego podmiot zaleny lub zajciem innego zdarzenia prawnego dotyczcego tego podmiotu zalenego, 2) funduszu inwestycyjnym take w przypadku, gdy osignicie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów okrelonego w tych przepisach nastpuje w zwizku z posiadaniem akcji łcznie przez: inne fundusze inwestycyjne zarzdzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarzdzane przez ten sam podmiot, 3) podmiocie, w przypadku, którego osignicie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów okrelonego w tych przepisach nastpuje w zwizku z posiadaniem akcji: przez osob trzeci w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłczeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynnoci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w ramach wykonywania czynnoci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie akcji wchodzcych w skład zarzdzanych portfeli papierów wartociowych, z których podmiot ten, jako zarzdzajcy, moe w imieniu zleceniodawców wykonywa prawo głosu na walnym zgromadzeniu, przez osob trzeci, z któr ten podmiot zawarłumow, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 4) podmiocie prowadzcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalno maklersk, który w ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartociowych wobec emitentów, wykonuje, na

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-053/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. 1 SPÓŁKA JAWNA Spółka jawn jest spółk osobow, która prowadzi przedsibiorstwo pod własn firm. Firma spółki jawnej wg art. 24 k.s.h., powinna zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)

STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) STATUT PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka jest prowadzona pod firm Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna. Spółka

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 87 / 14

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 87 / 14 NOVITA RB-W 87 14 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 87 / 14 Data sporządzenia: 2014-11-04 Skrócona nazwa emitenta NOVITA Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita"

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzie 30 maja 2006 r. w siedzibie Spółki UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Dochody opodatkowane - rodzaj podatku finansowego

Dochody opodatkowane - rodzaj podatku finansowego Opodatkowanie niektórych rodzajów dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z instrumentów finansowych notowanych na GPW - według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r. (w zarysie) * * Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

#9 #" #127# 1# 7## 3 & # '"

#9 # #127# 1# 7## 3 & # ' !"#$%#&'()'*' *+,-.-/- 0##-12!#3 4 3 & 2# %# 512. 6 7# 8)1'8# # 3 & " 2#" 2#" 7# 7# #9 #" #127# 1# 7## 3 & # '" #:# ;':# $2#2 7? @**+,-.-/- #A #A &21&1) & # 9 1"#$&;%#&()*' *+,-.-/-# 1 21 Załcznik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

6. OWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

6. OWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 6. OWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 6.1. Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego Zarzd Vistal Gdynia SA, działajc na podstawie 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. S4E Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny. S4E Spółka Akcyjna S4E Spółka Akcyjna sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Niniejszy dokument informacyjny został sporzdzony w zwizku z ubieganiem si o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarzd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna z siedzib w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU Do pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Dane o emisji

Rozdział 3. Dane o emisji Rozdział 3. Dane o emisji 28 PC GUARD S.A. PC GUARD S.A. 29 3.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych Akcji oraz Akcji wprowadzanych do publicznego obrotu 3.1.1. Akcje Oferowane. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I. Przepisy wspólne. Art. 1.

Kodeks spółek handlowych TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I. Przepisy wspólne. Art. 1. Kodeks spółek handlowych TYTUŁ I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy wspólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizacj, funkcjonowanie, rozwizywanie, łczenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny www.ibizaicecafe.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo