PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-MOŁDOWA PROTOKÓŁ DZIEWIĄTEGO POSIEDZENIA października 2006 r. STRASBURG SPIS TREŚCI 1. Przyjęcie projektu porządku dziennego Zatwierdzenie protokołu ósmego posiedzenia Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa w Kiszyniowie w dniach 6-7 października 2005 r Wystąpienia wstępne: prezydencji Rady Unii Europejskiej - rządu Mołdowy - Komisji Europejskiej 4. Realizacja zaleceń Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa z dnia 7 października 2005 r Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Mołdową: stan wdrożenia planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa - ostanie wydarzenia w Unii Europejskiej w kontekście systemu wizowego dla obywateli Mołdowy - zarządzanie programem TACIS: zdolność absorpcyjna 6. Sytuacja polityczna w Republice Mołdowy: ostatnie wydarzenia polityczne - przestrzeganie praw człowieka w Mołdowie ostatnie wydarzenia dotyczące środków masowego przekazu w Mołdowie, w szczególności zmiany przepisów prawa dotyczących kodeksu audiowizualnego, zgodnie z zaleceniami Rady Europy - wzmocnienie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną - funkcjonowanie systemu sądownictwa: zwiększenie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości w Mołdowie 7. Sytuacja gospodarcza w Republice Mołdowy: działania podjęte niedawno przez ministra gospodarki w odniesieniu do handlu zagranicznego - wino i inne produkty rolne a alternatywne rozwiązanie rynkowe: ostatnie wydarzenia - sektor energetyczny w Mołdowie 8. Sytuacja społeczna w Republice Mołdowy: środki przewidziane przez władze Mołdowy w odniesieniu do ubóstwa, systemu ochrony zdrowia i przemocy domowej Konflikt wewnętrzny w Mołdowie: ostatnie wydarzenia w Naddniestrzu: wdrażanie przepisów celnych - rezolucja przyjęta w trakcie dorocznego posiedzenia ZP OBWE w sprawie Mołdowy w lipcu 2006 r. w Brukseli 10. Stosunki Republiki Mołdowy z jej najbliższymi sąsiadami: Rumunią, Ukrainą, Federacją Rosyjską Przyjęcie zaleceń Inne sprawy Termin i miejsce następnego posiedzenia...11 Załącznik: Lista obecności 15 lutego 2007 r. PCC/APB/IT PV\719585PL.doc

2 Środa, 25 października 2006 r. Dziewiąte posiedzenie Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa (KWP) otwarte zostało w środę, 25 października 2006 r., o godz pod wspólnym przewodnictwem Marianne MIKKO (Parlament Europejski) i Victora STEPANIUCA (parlament Mołdowy). Marianne MIKKO powitała uczestników i odniosła się do dyskusji dotyczącej rezolucji w sprawie Naddniestrza, która miała miejsce na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przed niniejszym posiedzeniem i która zapewniła przedstawicielom Mołdowy możliwość obserwowania, w jaki sposób Parlament Europejski zajmuje się tą kwestią. 1. Projekt porządku dziennego został przyjęty bez poprawek. 2. Protokół ósmego posiedzenia KWP został przyjęty również bez poprawek. 3. W swoim wystąpieniu wstępnym JE Tapio SAARELA, ambasador Finlandii w Rumunii i Mołdowie, w imieniu fińskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej, podkreślił znaczenie stosunków pomiędzy UE a Mołdową oraz omówił dwie kwestie dotyczące konieczności rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego i przeprowadzenia w Mołdowie dalszych reform wewnętrznych, zgodnie z planem działań UE i Mołdowy. Odnośnie do sytuacji w Naddniestrzu UE zaangażowana jest w znalezienie realnego rozwiązania tego konfliktu i w rzeczywistości w pełni uczestniczy w procesie negocjacyjnym pomimo tego, że formalnie ma tylko status obserwatora. Odnosząc się do kwestii poszanowania terytorialnej integralności Mołdowy oraz przyznania Naddniestrzu szczególnego statusu wewnątrz Mołdowy jako podstawowego warunku porozumienia, Tapio SAARELA stwierdził, że rozwiązanie konfliktu naddniestrzańskiego jest możliwe. Rozwiązania tego konfliktu należy szukać we współpracy z kluczowymi państwami regionu, to jest z Rosją i Ukrainą. Wyraził on także ubolewanie, że dnia 17 września 2006 r. przeprowadzone zostało tzw. referendum w sprawie niepodległości Naddniestrza, które może skomplikować przyszłość rozmów 5+2, zawieszonych już od wiosny 2006 r. Po wyrażeniu uznania dla funkcjonowania nowego sytemu rejestracyjnego i celnego oraz misji szkoleniowo-kontrolnej UE (EUBAM) ambasador wyraził wiarę w wysiłki Unii Europejskiej na rzecz wznowienia negocjacji. W odniesieniu do procesu reform w Mołdowie ambasador zachęcił władze Mołdowy nie tylko do przyjmowania przepisów, ale także do właściwego ich stosowania oraz podkreślił znaczenie roli parlamentu w nadzorowaniu działań rządu. Pomimo wdrażania planu działań UE-Mołdowa pozostaje wiele do zrobienia w kontekście reform w podstawowych obszarach, takich jak rządy prawa, zwalczanie korupcji, niezależność środków masowego przekazu i prawa człowieka. Igor DODON, minister gospodarki i handlu Mołdowy, poruszył kwestię osiągnięć dokonanych przez Mołdowę w ostatnich miesiącach. Według ministra w Mołdowie przeprowadzone zostały znaczące reformy w celu wdrożenia planu działań UE-Mołdowa i ustanowienia dobrych stosunków z partnerami zewnętrznymi. Pod względem reform strukturalnych Mołdowa skoncentrowała się na stworzeniu warunków sprzyjających inwestowaniu oraz podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych, a w szczególności na reformie prawa. Odnośnie do wskaźników ekonomicznych w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku PKB wzrósł w 2006 r. o 5%, pomimo wstrząsów gospodarczych, a inwestycje zagraniczne o 13%. Niemniej rosyjskie embargo na produkty z Mołdowy spowodowało 6-procentowy spadek tempa rozwoju przemysłu i 7-procentowy spadek wywozu. Ponad 40% bezpośrednich inwestycji PV\719585PL.doc 2/

3 zagranicznych w Mołdowie stanowiły inwestycje podmiotów z Unii Europejskiej. W 2006 r. dokonane zostały inwestycje strategiczne, szczególnie w sektorze finansów. Igor DODON poinformował także zebranych o przyjęciu nowej strategii wspierania wywozu i przyciągania inwestycji zagranicznych na lata Priorytety rządu Mołdowy na 2007 r. obejmują wdrażanie planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa, konsolidowanie stabilności wewnętrznej i rozwój handlu zagranicznego. Mołdowa podjęła istotne środki w celu skorzystania z autonomicznych preferencji handlowych UE i oczekuje decyzji UE w tej sprawie. Hilde HARDEMAN, w imieniu Komisji Europejskiej, przedstawiła analizę obecnej sytuacji z perspektywy Komisji Europejskiej. Od października 2005 r. odnotowana została znaczna poprawa w stosunkach pomiędzy UE a Mołdową. Ponadto Komisja Europejska prowadzi obecnie prace nad dyrektywami w sprawie ułatwień wizowych i nad przygotowaniami do podjęcia negocjacji z Mołdową w sprawie umowy o readmisji oraz nad rozszerzonym zestawem środków pomocowych. Mołdowa boryka się jednak z wieloma problemami i trudnościami. Hilde HARDEMAN wyraziła zaniepokojenie ograniczeniami nałożonymi przez Rosję na towary z Mołdowy, ewentualnym negatywnym wpływem tych ograniczeń na wzrost gospodarczy Mołdowy i coraz bardziej jawnym wsparciem, jakie Rosja udziela reżimowi w Naddniestrzu. Rozwiązanie innych problemów należy nadal do Mołdowy. Hilde HARDEMAN podkreśliła szczególne znaczenie konsekwentnego stosowania przyjętych już przepisów zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami zaciągniętymi przez Mołdowę, a szczególnie tych przepisów, które wywierają znaczny wpływ na sytuację obywateli Mołdowy, w tym mieszkańców Naddniestrza, oraz na przyciąganie inwestycji zagranicznych. Doceniając w szczególności przepisy przyjęte w lipcu 2006 r. w celu poprawy wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia niezależności środków masowego przekazu, Hilde HARDEMAN zdecydowanie zachęciła parlament Mołdowy do dalszych wysiłków w tym zakresie i zapewnienia właściwego stosowania tych przepisów. 4. Jeśli chodzi o realizację zaleceń Komisji Współpracy Parlamentarnej z dnia 7 października 2005 r., Marianne MIKKO podkreśliła znaczenie zaangażowania obydwu stron w wykonywanie postanowień planu działań UE-Mołdowa. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą Mołdowy, nowym elementem jest rosyjskie embargo na produkty z Mołdowy oraz wzrost cen gazu ziemnego, co ma istotny wpływ na gospodarkę Mołdowy. W tym kontekście Marianne MIKKO poinformowała zebranych o jej owocnym spotkaniu z komisarz Benitą FERRERO-WALDNER, na którym omówione zostały te kwestie, a także kwestia ewentualnego przyznania Mołdowie autonomicznych preferencji handlowych. Jeśli chodzi o inne kwestie, Marianne MIKKO wezwała władze Mołdowy do kontynuowania walki z korupcją i handlem ludźmi oraz do poprawy systemu ochrony zdrowia i zajęcia się problemem ubóstwa. Jeśli chodzi o rządy prawa, Marianne MIKKO podkreśliła znaczenie niezawisłości sądów oraz znaczenie kompetentnej administracji publicznej. Wyraziła przekonanie, że nowy minister sprawiedliwości Mołdowy przeprowadzi wszystkie niezbędne reformy. Jeśli chodzi o niezależność środków masowego przekazu, Marianne MIKKO z zadowoleniem przyjęła przyjęcie nowych przepisów dotyczących radia i telewizji, ale podkreśliła także konieczność właściwego ich stosowania oraz wyraziła zainteresowanie otrzymaniem pełniejszych informacji o areszcie Ghenadiego BRAGHISA, dyrektora ds. sprzedaży spółki Pro-TV pod zarzutem przyjmowania łapówek. Podsumowując, Marianne MIKKO odniosła się do sytuacji w Naddniestrzu, wspominając o wizycie przedstawicieli sekretariatu Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa zeszłego lata w Mołdowie oraz o ich spotkaniu z Jewgienijem SZEWCZUKIEM, przewodniczącym tzw. Parlamentu Naddniestrza. Podstawowe zalecenie z tej wizyty dotyczy PV\719585PL.doc 3/

4 konieczności podjęcia dialogu przez obydwie strony, ale kwestia tego, kto miałby ten dialog zainicjować, pozostaje nadal otwarta i wymaga dalszych rozmów. Marianne MIKKO doceniła także formułę negocjacyjną 5+2 i przyznała, że EUBAM działa prawidłowo. 5. Igor DODON, w imieniu rządu Mołdowy, podniósł kwestię stanu realizacji planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa. Przypominając, że 2006 r. jest przedostatnim rokiem jego wdrażania, zwrócił uwagę na sukces, który Mołdowa odniosła we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz w zapewnianiu stabilności makroekonomicznej i zmniejszaniu ubóstwa. Podpisanie umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz zawarcie umów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Mołdowy to duży sukces tym zakresie. Jeśli chodzi o poprawę warunków inwestycyjnych w Mołdowie, przyjętych zostało kilka ustaw oraz podjętych zostało kilka inicjatyw mających na celu przyciągnięcie inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ważnym krokiem jest także reforma prawodawstwa, w ramach której przeglądem objętych już zostało 50% aktów prawnych mających wpływ na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyrażając swoje poparcie dla wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, minister poinformował zebranych o przyjęciu nowej ustawy odzwierciedlającej standardy europejskie w sprawie nowych zasad klasyfikacji przedsiębiorstw i strategii dla MŚP na lata Minister podziękował także Unii Europejskiej za wsparcie w uruchamianiu projektu TACIS dotyczącego MŚP. Jeśli chodzi o wspieranie handlu, minister podkreślił w szczególności konieczność wprowadzenia systemów certyfikacji jakości mołdawskich produktów przeznaczonych na wywóz. Minister wskazał trzy podstawowe warunki w tym zakresie, a mianowicie konieczność przeniesienia uprawnień w zakresie certyfikacji z Izby Handlowo- Przemysłowej do Służby Celnej, co zostało dokonane w marcu 2006 r., konieczność udzielania gwarancji wywozowych na towary z Naddniestrza, zgodnie z wymogami uzgodnionymi w Kiszyniowie, oraz konieczność podpisania z Unią Europejską umowy w sprawie wolnego handlu, ze względu na przystąpienie Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej oraz potencjalny 15% spadek wywozu z Mołdowy. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów i ich harmonizację jako istotne elementy ww. planu działań, Igor DODON poinformował zebranych o stworzeniu w Mołdowie mechanizmu umożliwiającego harmonizację przepisów ustawowych Mołdowy z dorobkiem Unii Europejskiej. Minister podniósł także kwestię Analizy wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa oraz kilku nierozwiązanych jeszcze problemów z wykonaniem zaleceń tej analizy. Z kolei Victor STEPANIUC stwierdził, że ww. plan działań ma podstawowe znaczenie dla prac parlamentu Mołdowy. Spośród 18 celów przyjętych na podstawie tego planu w 2006 r. zrealizowanych zostało już 16. Nadal pozostaje jeszcze kilka problemów do rozwiązania, szczególnie w dziedzinie prywatyzacji w sektorze audiowizualnym, reformy wymiaru sprawiedliwości, prawa wyborczego oraz zwalczania korupcji. Komisja Europejska została poinformowana o postępach poczynionych w tych dziedzinach. Następnie Victor STEPANIUC odniósł się do działań podjętych przez Mołdowę w zakresie harmonizacji swojego ustawodawstwa, co stoi w sprzeczności z geopolitycznymi interesami Rosji, a także do reperkusji, których Mołdowa doświadcza w związku z uzależnieniem od Rosji. Ponadto Victor STEPANIUC wyraził nadzieję, że narastające w tej kwestii problemy mogłyby zostać rozwiązane z pomocą Unii Europejskiej, w szczególności ze względu na utratę przez Mołdowę dostępu do rynków wschodnich i stojących przed Mołdową wyzwań społecznych. Alfred GOMOLKA zwrócił uwagę na postępy poczynione w stosunkowo krótkim czasie. Uważa on, że należałoby przyjrzeć się strategicznemu celowi Unii Europejskiej, jakim jest PV\719585PL.doc 4/

5 zapewnienie stabilności w państwach ościennych i w państwach Morza Czarnego. Następnie Alfred GOMOLKA odniósł się do sposobów wzmocnienia współpracy transgranicznej oraz znaczenia, jakie Mołdowa przykłada do tej współpracy, rozziewu pomiędzy planami realizacji ww. planu działań a rzeczywistością, tendencji i rzeczywistej skali bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Mołdowie oraz metod obliczania PKB Mołdowy. Zgadzając się z Alfredem GOMOLKĄ w kwestii owocnej współpracy z przedstawicielami Mołdowy, Horst SCHNELLHARDT poruszył kwestię wniosków wizowych i zwrócił się do przedstawicieli Mołdowy o informowanie zebranych o sytuacji obywateli Mołdowy i obywatelstwie Mołdowy oraz o środkach podjętych przez rząd w tym zakresie. Jeśli chodzi o programy realizowane obecnie we współpracy z Unią Europejską, sytuacja w Mołdowie uległa poprawie. Odnosząc się do wewnętrznego konfliktu w Naddniestrzu, Horst SCHNELLHARDT wspomniał, że Unia Europejska zdecydowanie opowiada się za zachowaniem terytorialnej integralności Mołdowy. Następnie podniósł kwestie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska naturalnego w Mołdowie, bezpieczeństwa żywności i ochrony sanitarnej produktów w wywozie z Mołdowy, zdolności władz Mołdowy w zakresie transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej w tych obszarach oraz przyszłej współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Podsumowując, Horst SCHNELLHARDT stwierdził, że skoro Mołdowa jest ważnym partnerem w grupie zadaniowej Dunaju-Morza Czarnego, priorytetem współpracy Mołdowy z Unią Europejską powinny być dostawy energii i ich bezpieczeństwo. Vladimir FILAT, poseł do parlamentu Mołdowy, nie podzielił optymizmu swoich kolegów w sprawie realizacji ww. planu działań, gdyż według niego w przypadku tego planu nie ma żadnych instrumentów oceny czy instrumentów umożliwiających dalsze działania oraz brak jest odpowiednich norm. Giorgio CAROLLO wysunął sugestię dotyczącą zapewnienia konkurencyjności rolnictwa Mołdowy poprzez przygotowanie zestawu środków pomocy obejmujących rezerwy na ochronę środowiska naturalnego, badania naukowe i rozwój obszarów wiejskich. Serafim URECHEAN zajął się kwestią systemu wizowego Unii Europejskiej dla obywateli Mołdowy. Podkreślając, że nie podziela optymizmu stanowiska rządu Mołdowy w sprawie rozwoju swojej gospodarki, przyznał, że system wizowy stanowi problem dla obywateli Mołdowy, który jeszcze się pogłębi, gdy Rumunia przystąpi do Unii Europejskiej. Europejska inicjatywa w sprawie utworzenia Wspólnego Ośrodka Wizowego w Mołdowie i jego otwarcia najpóźniej dnia 1 stycznia 2007 r. jest zatem mile widziana. Tym samym niezwykle ważne jest rozpoczęcie negocjacji pomiędzy Mołdową a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Sytuacja jest również skomplikowana ze względu na problemy paszportowe i wnioski przedłożone przez wielu obywateli Mołdowy o przyznanie obywatelstwa rumuńskiego, bułgarskiego i rosyjskiego. Laima ANDRIKIENE podkreśliła znaczenie wprowadzenia ułatwień wizowych jako podstawowego priorytetu. Wspominając o braku umowy wizowej pomiędzy Unią Europejską a Mołdową, trudnościach, jakie napotykają obywatele Mołdowy w uzyskiwaniu wiz do państw członkowskich Unii Europejskiej, wpływie przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej, decyzji Mołdowy w sprawie zniesienia wiz dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, inicjatywie w sprawie Wspólnego Ośrodka Wizowego oraz decyzji Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2006 r., aby rozpocząć negocjacje z Mołdową w sprawie wiz, Laima ANDRIKIENE podkreśliła znaczenie rozpoczęcia negocjacji w sprawie ułatwień wizowych i umowy o readmisji. PV\719585PL.doc 5/

6 Henrik LAX podkreślił, w szczególności, że jeżeli Unia Europejska chce wspierać stabilność i rozwój gospodarczy w Mołdowie, niezbędna jest ściślejsza współpraca pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Pomimo tego, że reforma wspólnotowego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice ma na celu wspieranie rozwoju wzajemnych relacji transgranicznych i zwalczanie nielegalnej imigracji, uznawanie przez Unię Europejską systemu wizowego za skuteczny instrument zwalczania przestępczości i nielegalnej imigracji oparte jest na iluzji. Z drugiej strony Henrik LAX wezwał także władze Mołdowy do kontynuowania działań mających na celu zapewnienie skutecznej kontroli granic i dokumentów podróży oraz do podpisania umowy o readmisji. Podsumowując, Henrik LAX wyraził swoje rozczarowanie niskim poziomem ambicji postanowień umowy w sprawie ułatwień wizowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją oraz wyraził nadzieję, że nie będzie precedensem dla innych państw. Kwestia programu TACIS i zdolności absorpcyjnej Mołdowy została podniesiona przez Igora DODONA. Podkreślając znaczenie programu dla Mołdowy, Igor DODON zwrócił szczególnie uwagę na fakt, że rząd Mołdowy nie napotkał żadnych trudności związanych ze zdolnością absorpcyjną. Wyjaśniając, że program TACIS dla Mołdowy zarządzany jest przez zespół Komisji Europejskiej z Kijowa, minister wyraził swoje zadowolenie z dobrej współpracy z tym zespołem, ale wspomniał również o znacznych opóźnieniach we wdrażaniu i zarządzaniu projektami TACIS w Mołdowie, będących następstwem problemów logistycznych. Tym samym Rząd Mołdowy przedłożył wniosek o przeniesienie zespołu zarządzającego tym programem z Kijowa do Kiszyniowa. Horst SCHNELLHARDT argumentował za rozważeniem lepszych możliwości funkcjonowania programu TACIS. Odniósł się w szczególności do kwestii takich, jak otwarcie drugiego biura w Kiszyniowie, monitorowanie wykorzystywania środków finansowych programu TACIS, uwzględnianie odniesień do reformy systemu rolnego, polityki ochrony środowiska naturalnego i wspierania sektora przetwórstwa spożywczego. Na zakończenie dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Hilde HARDEMAN przedstawiła stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie obecnego stanu stosunków pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Według Hilde HARDEMAN władze Mołdowy mają wolę polityczną podjęcia środków odzwierciedlających cele określone w planie działań UE- Mołdowa. Niemniej wdrażanie tego planu i stosowanie nowo przyjętych przepisów musi zostać wzmocnione. Od spełnienia tego warunku uzależniona jest również dalsza pomoc Unii Europejskiej dla Mołdowy. Choć osiągnięte zostały już znaczne postępy dzięki programowi TACIS i programowi zapewnienia bezpieczeństwa żywności, w ramach kolejnych perspektyw nastąpi znaczący wzrost pomocy finansowej dla Mołdowy w ramach instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa europejskiego oraz wsparcia z budżetu Komisji Europejskiej związanego z zasadą współzależności. Jeśli chodzi o kwestię zarządzania pomocą, Hilde HARDEMAN zapewniła, że przeniesienie do Kiszyniowa nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji niezbędnych urzędników nowego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Mołdowie, otwartego w 2005 r. Podsumowując, Hilde HARDEMAN argumentowała, że ułatwienia wizowe stanowią podstawowy element stosunków pomiędzy Unią Europejską a Mołdową i zapewniła Henrika LAXA, że umowa w sprawie ułatwień wizowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją nie jest z konieczności uważana za precedens. Jednakże takie umowy odzwierciedlają złożone wysyłki mające na celu osiągnięcie równowagi, w przypadku których niezbędne jest uwzględnienie stanowiska każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 6. Dyskusja nad sytuacją polityczną w Mołdowie rozpoczęła się od omówienia kwestii przestrzegania praw człowieka w tym państwie, podniesionej przez Henrika LAXA. Według niego Mołdowa jest w centrum zainteresowania Unii Europejskiej nie tylko dlatego, że stała PV\719585PL.doc 6/

7 się bezpośrednim sąsiadem Unii, ale także ze względu na to, że jest w tej samej grupie państw co Ukraina, to jest państw, które mają szansę stać się przykładami państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego znanych ze swojego zaangażowania w demokratyczne reformy. Odnosząc się do kwestii znaczenia praw człowieka i walki z korupcją dla rozwoju społecznego-gospodarczego, Henrik LAX pokreślił znaczenie różnorodności etnicznej, kulturowej i językowej dla budowania harmonijnego społeczeństwa. Victor STEPANIUC przypomniał deklaracje polityczne obecnego parlamentu Mołdowy, który uznał konsolidację demokracji i państwa prawa za jedne z podstawowych priorytetów krajowych. Kwestie te uwzględnione zostały także w planie działań na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa, a problemami z nimi związanymi zajmowały się w ostatnich kilku latach zarówno rząd jak i opozycja. Korupcja nie została jeszcze wyeliminowana, choć podejmowane są zdecydowane działania w tym zakresie. Obecne władze badają także przypadki byłych członków rządu, którzy według Victora STEPANIUCA dopuścili się wtedy naruszeń. Takie osoby utrzymują nadal, że są ofiarami walki politycznej. Podsumowując, współprzewodniczący reprezentujący Mołdowę omówił bardzo dobrą sytuację w dziedzinie praw mniejszości narodowych i różnorodności kulturowej, podając prawodawstwo Mołdowy w tym zakresie i jej pokojowe przyznanie autonomii regionowi Gagauzji za międzynarodowy przykład. Stella GHERMAN argumentowała, że sytuacja polityczna w Mołdowie jest stabilna, co znajduje odzwierciedlenie we współpracy pomiędzy rządem i opozycją w realizacji wspólnego celu, jakim jest integracja europejska. Serafim URECHEAN określił sytuację polityczną w Mołdowie jako niezwykle złożoną. Wyraził swoje wątpliwości co do właściwego wdrażania planu działań na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa. Według Serafima URECHEANA wiele reform ma charakter deklaratywny i jest podejmowanych, aby przypodobać się Unii Europejskiej. Serafim URECHEAN odniósł się w szczególności do niedociągnięć związanych z reformą systemu prawa (polityczne reperkusje wobec opozycji) oraz z nowym kodeksem audiowizualnym, co według niego nie doprowadzi do jakichkolwiek zmian. Uznając sytuację polityczną w Mołdowie za stabilną, Jan Marinus WIERSMA z zadowoleniem przyjął europeizację tego państwa i radzi Mołdowie pozostać w tej samej grupie państw, co Ukraina i Gruzja. Uznając, że walka z korupcją stanowi trudny proces, Jan Marinus WIERSMA podkreślił podstawowe znaczenie walki z korupcją oraz podstawowe znaczenie rozwiązania sporu wokół Naddniestrza dla stabilności politycznej. Według Roberta EVANSA władze Mołdowy osiągnęły w ostatnich latach znaczne postępy, a przypadek Rumunii powinien dla Mołdowy stanowić inspirację dla dalszych reform. Robert EVANS podniósł także szereg kwestii dotyczących oceny obecnej współpracy politycznej w Mołdowie podczas drugiej kadencji prezydenta Władimira WORONINA, skuteczności władz lokalnych i uczestnictwa szerszych kręgów społeczeństwa w życiu politycznym i społecznym kraju. Kwestie zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej oraz systemu sądownictwa w Mołdowie zostały podniesione przez Vladimira FILATA. Jeśli chodzi o zwalczanie korupcji, skoncentrował się on na dwóch aspektach, a mianowicie z jednej strony na działaniach dostosowawczych dotyczących ram legislacyjnych, zmierzających w dobrym kierunku, a z drugiej strony na niedostatecznym wdrażaniu środków w tym zakresie, co podkreślają organizacje międzynarodowe. Wyjaśniając wybiórczość w stosowaniu strategii zwalczania korupcji oraz zaangażowanie polityczne Ośrodka ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej, Vladimir FILAT stwierdził, że Mołdowa nie jest w stanie zwalczać tego PV\719585PL.doc 7/

8 zjawiska sama i potrzebuje pomocy Unii Europejskiej. Taki sam problem z wdrażaniem występuje w przypadku reformy systemu sądownictwa: pomimo przyjęcia w 2005 r. nowego zestawu przepisów, społeczeństwo nie odczuwa skutków tej reformy. Dlatego kwestią o podstawowym znaczeniu jest stworzenie mechanizmu monitorowania rzeczywistych skutków zmian legislacyjnych. Tadeusz ZWIEFKA z zadowoleniem przyjął działania podjęte przez władze Mołdowy w zakresie reform wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności utworzenie Krajowego Instytutu Sądownictwa, zniesienie kary śmierci, reformę systemu sądowego oraz wprowadzenie postanowienia konstytucyjnego zobowiązującego Prezydenta do uzasadnienia każdej swojej odmowy powołania sędziego. Z drugiej strony istnieją istotne problemy ze stosowaniem nowych przepisów; podstawowymi problemami są opóźnienia w wykonywaniu wyroków sądowych, działalność prokuratora, pokusa wywierania politycznych nacisków na sądy, wykorzystywanie walki z korupcją do celów rozgrywek politycznych, struktura sądownictwa i niezależność adwokatów. Podsumowując, Tadeusz ZWIEFKA z zadowoleniem przyjął harmonizację przepisów prawa Mołdowy, ale podkreślił znaczenie dobrze funkcjonującego systemu prawa. Marianne MIKKO zamknęła pierwszą część posiedzenia o godz Czwartek 26 października 2006 r. Posiedzenie zostało ponownie otwarte przez Marianne MIKKO o godz Igor DODON przedstawił zarys obecnej sytuacji gospodarczej w Republice Mołdowy, zaczynając od analizy PKB i inflacji. Poinformował o 45% wzroście PKB od 2001 r., ale także o jego 5% wzroście w 2006 r. wobec przewidywanych 8,6% ze względu na dwukrotny wzrost cen gazu oraz ograniczenia dotyczące wywozu mołdawskich produktów. W odpowiedzi na pytanie Alfreda GOMOLKI z poprzedniego dnia, dotyczące obliczania PKB Mołdowy, minister zapewnił, że w Mołdowie nie zastosowano metody polegającej na stworzeniu panelu firm, a następnie ekstrapolacji ich wyników. Zastosowana w Mołdowie i zaaprobowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy metoda obliczania PKB uwzględnia zakłady użyteczności publicznej oraz zasoby. Jeśli chodzi o inflację, to w ciągu ostatnich trzech lat uległa ona zmniejszeniu, ale z uwagi na wpływ dwóch wyżej wymienionych negatywnych czynników zewnętrznych, jej wysokość szacowano na 12% dla 2006 r. i 10% dla 2007 r. W odniesieniu do współzależności pomiędzy wywozem a inwestycjami w Mołdowie Igor DODON poinformował, że rząd pragnie uzyskać dodatkowe preferencje w handlu. W ciągu pierwszej połowy 2006 r. Mołdowa odnotowała 7-procentowy spadek wywozu i 14- procentowy wzrost przywozu. Po przedstawieniu opisu tendencji wywozowych minister zwrócił szczególną uwagę na zależność Mołdowy od zasobów energetycznych i technologii, które stanowią 65% przywozu. Igor DODON zakończył swoją prezentację analizą sytuacji w mołdawskim sektorze inwestycyjnym. Według niego w 2005 r. Mołdowa odnotowała rekord w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ich wartość wyniosła 290 mln. dolarów. W odpowiedzi na pytanie z poprzedniego dnia, dotyczące tego, które sektory przyciągają inwestycje z zagranicy, Igor DODON wskazał przede wszystkim na rozwój systemu finansowego i bankowego, nowe sektory technik informatycznych i tekstyliów, jak również na nasilające się przenoszenie ośrodków produkcyjnych z UE do Mołdowy. W opinii Zbigniewa PODKAŃSKIEGO sytuacja gospodarcza w Mołdowie jest wynikiem geopolitycznej rywalizacji pomiędzy UE a Rosją. Wobec proeuropejskiej orientacji rządu PV\719585PL.doc 8/

9 Mołdowy, pojawiły się problemy związane z nałożonymi przez Rosję restrykcjami oraz ich negatywnym wpływem na mołdawską gospodarkę. Wśród innych poważnych problemów Zbigniew PODKAŃSKI wymienił ujemny bilans w handlu, praktykę nielegalnej pracy i emigrację. Dowodził, że wsparcie UE dla Mołdowy jest niewystarczające, podczas gdy Mołdowa potrzebuje przede wszystkim długoterminowych rozwiązań, które umożliwią jej restrukturyzację gospodarki. W związku z przystąpieniem do UE Rumunii i Bułgarii sytuacja stanie się jeszcze bardziej złożona. Na koniec wezwał stronę mołdawską do ostrożnego traktowania wzrostu udziału kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. Janusz ONYSZKIEWICZ zadał stronie mołdawskiej dwa pytania: dotyczyły one poziomu rynku akcji w Mołdowie oraz wykorzystania giełdy papierów wartościowych jako instrumentu rozwoju gospodarczego, jak również roli GUAM we współpracy gospodarczej i stworzenia wspólnego frontu członków GUAM w stosunku zarówno do UE, jak i Rosji. Serafim URECHEAN nie podzielał optymistycznych wniosków mołdawskiego ministra gospodarki i uznał sytuację gospodarczą w Mołdowie za bardzo trudną. Swoje stanowisko uzasadnił kilkoma argumentami: swój wzrost gospodarczy Mołdowa zawdzięcza w dużej mierze pieniądzom przesyłanym do domu przez pracujących nielegalnie za granicą Mołdawian; ponadto wskazał na wpływ rosyjskich ograniczeń nałożonych na mołdawskie produkty oraz ograniczony wywóz do Ukrainy i Białorusi, wzrastające ceny gazu oraz wynikający stąd spadek poziomu życia. Tym samym Mołdowa potrzebuje więcej pewności, jeśli chodzi o przyszłe członkostwo w UE; w przeciwnym razie naraża się bowiem na poważne i długotrwałe trudności. Podczas, gdy milion Mołdawian już pracuje za granicą, tylko tysięcy spośród pozostałych mieszkańców stanowi aktywną część populacji. Na koniec Serafim URECHEAN położył nacisk na sytuację wizową, która jego zdaniem po dniu 1 stycznia 2007 r. stanie się nie do zniesienia, jeżeli nie zostaną podjęte natychmiastowe kroki. Jest on zdania, że bardzo wiele zależy od pracy Komisji Współpracy Parlamentarnej, a w szczególności od stanowiska PE. W odpowiedzi na uwagi Serafima URECHEANA Igor DODON przyznał, że wzrost gospodarczy Mołdowy uzależniony jest w znacznym stopniu od konsumpcji, ale podkreślił też wysiłki rządu na rzecz podtrzymania konsumpcji przy pomocy wwozu i miejscowej produkcji. W odniesieniu do kwestii rynku akcji i giełdy papierów wartościowych, którą poruszył Janusz ONYSZKIEWICZ, minister przyznał, że sektor ten nie jest jeszcze w dostatecznym stopniu rozwinięty. W celu poprawy sytuacji Ministerstwo Finansów opracowało szereg środków, których wdrażanie ma rozpocząć się dnia 1 stycznia 2007 r. Ponadto przewiduje się stworzenie wspólnych platform transakcji na giełdzie papierów wartościowych oraz współdziałanie z Rumunią i Polską w kierunku przyciągania inwestycji. W odniesieniu do GUAM rząd Mołdowy liczy oczywiście na wykorzystanie tej organizacji również jako instrumentu współpracy gospodarczej. Podjęto wprawdzie inicjatywy na rzecz redukcji zależności energetycznej od Rosji, ale Igor DODON wyraził żal z powodu braku zdecydowanego stanowiska Ukrainy w sprawie GUAM. PV\719585PL.doc 9/ *** Przewodnictwo Komisji przejął Victor STEPANIUC i wyraził chęć krótkiego przedstawienia sytuacji politycznej, którą uważa za stabilną. Pomimo różnic poglądów pomiędzy niektórymi partiami oraz prób destabilizacji społeczeństwa, można wyróżnić następujące dowody na istnienie stabilności politycznej oraz jednoczące elementy polityki: przyjęcie w 2005 r. deklaracji partii rządzącej oraz dwóch pozostałych partii politycznych w sprawie priorytetów rozwoju Mołdowy, rozstrzygnięcie sprawy Naddniestrza i przyjęcie ustawy dotyczącej statusu Naddniestrza, przyszłe wybory tzw. Baszkana w Gagauzji, demokratyzacja Kodeksu Wyborczego, przyjęcie w 2005 r. decyzji parlamentu w sprawie udziału

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20) C 161 E/136 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2011 włączenia organizacji reprezentujących MŚP do grupy ds. współpracy przemysłowej, odpowiedzialnej za wdrożenie europejsko-śródziemnomorskiej karty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY

PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY W niniejszym dokumencie przedstawiono najważniejsze krótko i średnio-terminowe konkretne środki, jakie Komisja oferuje jako pomoc na rzecz stabilizacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-101-14 Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ FILIPIN, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ FILIPIN, Z DRUGIEJ STRONY 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 14 Vertragstext polnisch (Normativer Teil) 1 von 67 UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka. Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski

Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka. Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski materiały robocze 2 (16) / 2010 Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Strasburg, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 17 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Budowanie

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo