PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-MOŁDOWA PROTOKÓŁ DZIEWIĄTEGO POSIEDZENIA października 2006 r. STRASBURG SPIS TREŚCI 1. Przyjęcie projektu porządku dziennego Zatwierdzenie protokołu ósmego posiedzenia Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa w Kiszyniowie w dniach 6-7 października 2005 r Wystąpienia wstępne: prezydencji Rady Unii Europejskiej - rządu Mołdowy - Komisji Europejskiej 4. Realizacja zaleceń Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa z dnia 7 października 2005 r Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Mołdową: stan wdrożenia planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa - ostanie wydarzenia w Unii Europejskiej w kontekście systemu wizowego dla obywateli Mołdowy - zarządzanie programem TACIS: zdolność absorpcyjna 6. Sytuacja polityczna w Republice Mołdowy: ostatnie wydarzenia polityczne - przestrzeganie praw człowieka w Mołdowie ostatnie wydarzenia dotyczące środków masowego przekazu w Mołdowie, w szczególności zmiany przepisów prawa dotyczących kodeksu audiowizualnego, zgodnie z zaleceniami Rady Europy - wzmocnienie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną - funkcjonowanie systemu sądownictwa: zwiększenie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości w Mołdowie 7. Sytuacja gospodarcza w Republice Mołdowy: działania podjęte niedawno przez ministra gospodarki w odniesieniu do handlu zagranicznego - wino i inne produkty rolne a alternatywne rozwiązanie rynkowe: ostatnie wydarzenia - sektor energetyczny w Mołdowie 8. Sytuacja społeczna w Republice Mołdowy: środki przewidziane przez władze Mołdowy w odniesieniu do ubóstwa, systemu ochrony zdrowia i przemocy domowej Konflikt wewnętrzny w Mołdowie: ostatnie wydarzenia w Naddniestrzu: wdrażanie przepisów celnych - rezolucja przyjęta w trakcie dorocznego posiedzenia ZP OBWE w sprawie Mołdowy w lipcu 2006 r. w Brukseli 10. Stosunki Republiki Mołdowy z jej najbliższymi sąsiadami: Rumunią, Ukrainą, Federacją Rosyjską Przyjęcie zaleceń Inne sprawy Termin i miejsce następnego posiedzenia...11 Załącznik: Lista obecności 15 lutego 2007 r. PCC/APB/IT PV\719585PL.doc

2 Środa, 25 października 2006 r. Dziewiąte posiedzenie Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa (KWP) otwarte zostało w środę, 25 października 2006 r., o godz pod wspólnym przewodnictwem Marianne MIKKO (Parlament Europejski) i Victora STEPANIUCA (parlament Mołdowy). Marianne MIKKO powitała uczestników i odniosła się do dyskusji dotyczącej rezolucji w sprawie Naddniestrza, która miała miejsce na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przed niniejszym posiedzeniem i która zapewniła przedstawicielom Mołdowy możliwość obserwowania, w jaki sposób Parlament Europejski zajmuje się tą kwestią. 1. Projekt porządku dziennego został przyjęty bez poprawek. 2. Protokół ósmego posiedzenia KWP został przyjęty również bez poprawek. 3. W swoim wystąpieniu wstępnym JE Tapio SAARELA, ambasador Finlandii w Rumunii i Mołdowie, w imieniu fińskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej, podkreślił znaczenie stosunków pomiędzy UE a Mołdową oraz omówił dwie kwestie dotyczące konieczności rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego i przeprowadzenia w Mołdowie dalszych reform wewnętrznych, zgodnie z planem działań UE i Mołdowy. Odnośnie do sytuacji w Naddniestrzu UE zaangażowana jest w znalezienie realnego rozwiązania tego konfliktu i w rzeczywistości w pełni uczestniczy w procesie negocjacyjnym pomimo tego, że formalnie ma tylko status obserwatora. Odnosząc się do kwestii poszanowania terytorialnej integralności Mołdowy oraz przyznania Naddniestrzu szczególnego statusu wewnątrz Mołdowy jako podstawowego warunku porozumienia, Tapio SAARELA stwierdził, że rozwiązanie konfliktu naddniestrzańskiego jest możliwe. Rozwiązania tego konfliktu należy szukać we współpracy z kluczowymi państwami regionu, to jest z Rosją i Ukrainą. Wyraził on także ubolewanie, że dnia 17 września 2006 r. przeprowadzone zostało tzw. referendum w sprawie niepodległości Naddniestrza, które może skomplikować przyszłość rozmów 5+2, zawieszonych już od wiosny 2006 r. Po wyrażeniu uznania dla funkcjonowania nowego sytemu rejestracyjnego i celnego oraz misji szkoleniowo-kontrolnej UE (EUBAM) ambasador wyraził wiarę w wysiłki Unii Europejskiej na rzecz wznowienia negocjacji. W odniesieniu do procesu reform w Mołdowie ambasador zachęcił władze Mołdowy nie tylko do przyjmowania przepisów, ale także do właściwego ich stosowania oraz podkreślił znaczenie roli parlamentu w nadzorowaniu działań rządu. Pomimo wdrażania planu działań UE-Mołdowa pozostaje wiele do zrobienia w kontekście reform w podstawowych obszarach, takich jak rządy prawa, zwalczanie korupcji, niezależność środków masowego przekazu i prawa człowieka. Igor DODON, minister gospodarki i handlu Mołdowy, poruszył kwestię osiągnięć dokonanych przez Mołdowę w ostatnich miesiącach. Według ministra w Mołdowie przeprowadzone zostały znaczące reformy w celu wdrożenia planu działań UE-Mołdowa i ustanowienia dobrych stosunków z partnerami zewnętrznymi. Pod względem reform strukturalnych Mołdowa skoncentrowała się na stworzeniu warunków sprzyjających inwestowaniu oraz podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych, a w szczególności na reformie prawa. Odnośnie do wskaźników ekonomicznych w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku PKB wzrósł w 2006 r. o 5%, pomimo wstrząsów gospodarczych, a inwestycje zagraniczne o 13%. Niemniej rosyjskie embargo na produkty z Mołdowy spowodowało 6-procentowy spadek tempa rozwoju przemysłu i 7-procentowy spadek wywozu. Ponad 40% bezpośrednich inwestycji PV\719585PL.doc 2/

3 zagranicznych w Mołdowie stanowiły inwestycje podmiotów z Unii Europejskiej. W 2006 r. dokonane zostały inwestycje strategiczne, szczególnie w sektorze finansów. Igor DODON poinformował także zebranych o przyjęciu nowej strategii wspierania wywozu i przyciągania inwestycji zagranicznych na lata Priorytety rządu Mołdowy na 2007 r. obejmują wdrażanie planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa, konsolidowanie stabilności wewnętrznej i rozwój handlu zagranicznego. Mołdowa podjęła istotne środki w celu skorzystania z autonomicznych preferencji handlowych UE i oczekuje decyzji UE w tej sprawie. Hilde HARDEMAN, w imieniu Komisji Europejskiej, przedstawiła analizę obecnej sytuacji z perspektywy Komisji Europejskiej. Od października 2005 r. odnotowana została znaczna poprawa w stosunkach pomiędzy UE a Mołdową. Ponadto Komisja Europejska prowadzi obecnie prace nad dyrektywami w sprawie ułatwień wizowych i nad przygotowaniami do podjęcia negocjacji z Mołdową w sprawie umowy o readmisji oraz nad rozszerzonym zestawem środków pomocowych. Mołdowa boryka się jednak z wieloma problemami i trudnościami. Hilde HARDEMAN wyraziła zaniepokojenie ograniczeniami nałożonymi przez Rosję na towary z Mołdowy, ewentualnym negatywnym wpływem tych ograniczeń na wzrost gospodarczy Mołdowy i coraz bardziej jawnym wsparciem, jakie Rosja udziela reżimowi w Naddniestrzu. Rozwiązanie innych problemów należy nadal do Mołdowy. Hilde HARDEMAN podkreśliła szczególne znaczenie konsekwentnego stosowania przyjętych już przepisów zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami zaciągniętymi przez Mołdowę, a szczególnie tych przepisów, które wywierają znaczny wpływ na sytuację obywateli Mołdowy, w tym mieszkańców Naddniestrza, oraz na przyciąganie inwestycji zagranicznych. Doceniając w szczególności przepisy przyjęte w lipcu 2006 r. w celu poprawy wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia niezależności środków masowego przekazu, Hilde HARDEMAN zdecydowanie zachęciła parlament Mołdowy do dalszych wysiłków w tym zakresie i zapewnienia właściwego stosowania tych przepisów. 4. Jeśli chodzi o realizację zaleceń Komisji Współpracy Parlamentarnej z dnia 7 października 2005 r., Marianne MIKKO podkreśliła znaczenie zaangażowania obydwu stron w wykonywanie postanowień planu działań UE-Mołdowa. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą Mołdowy, nowym elementem jest rosyjskie embargo na produkty z Mołdowy oraz wzrost cen gazu ziemnego, co ma istotny wpływ na gospodarkę Mołdowy. W tym kontekście Marianne MIKKO poinformowała zebranych o jej owocnym spotkaniu z komisarz Benitą FERRERO-WALDNER, na którym omówione zostały te kwestie, a także kwestia ewentualnego przyznania Mołdowie autonomicznych preferencji handlowych. Jeśli chodzi o inne kwestie, Marianne MIKKO wezwała władze Mołdowy do kontynuowania walki z korupcją i handlem ludźmi oraz do poprawy systemu ochrony zdrowia i zajęcia się problemem ubóstwa. Jeśli chodzi o rządy prawa, Marianne MIKKO podkreśliła znaczenie niezawisłości sądów oraz znaczenie kompetentnej administracji publicznej. Wyraziła przekonanie, że nowy minister sprawiedliwości Mołdowy przeprowadzi wszystkie niezbędne reformy. Jeśli chodzi o niezależność środków masowego przekazu, Marianne MIKKO z zadowoleniem przyjęła przyjęcie nowych przepisów dotyczących radia i telewizji, ale podkreśliła także konieczność właściwego ich stosowania oraz wyraziła zainteresowanie otrzymaniem pełniejszych informacji o areszcie Ghenadiego BRAGHISA, dyrektora ds. sprzedaży spółki Pro-TV pod zarzutem przyjmowania łapówek. Podsumowując, Marianne MIKKO odniosła się do sytuacji w Naddniestrzu, wspominając o wizycie przedstawicieli sekretariatu Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa zeszłego lata w Mołdowie oraz o ich spotkaniu z Jewgienijem SZEWCZUKIEM, przewodniczącym tzw. Parlamentu Naddniestrza. Podstawowe zalecenie z tej wizyty dotyczy PV\719585PL.doc 3/

4 konieczności podjęcia dialogu przez obydwie strony, ale kwestia tego, kto miałby ten dialog zainicjować, pozostaje nadal otwarta i wymaga dalszych rozmów. Marianne MIKKO doceniła także formułę negocjacyjną 5+2 i przyznała, że EUBAM działa prawidłowo. 5. Igor DODON, w imieniu rządu Mołdowy, podniósł kwestię stanu realizacji planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa. Przypominając, że 2006 r. jest przedostatnim rokiem jego wdrażania, zwrócił uwagę na sukces, który Mołdowa odniosła we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz w zapewnianiu stabilności makroekonomicznej i zmniejszaniu ubóstwa. Podpisanie umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz zawarcie umów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Mołdowy to duży sukces tym zakresie. Jeśli chodzi o poprawę warunków inwestycyjnych w Mołdowie, przyjętych zostało kilka ustaw oraz podjętych zostało kilka inicjatyw mających na celu przyciągnięcie inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ważnym krokiem jest także reforma prawodawstwa, w ramach której przeglądem objętych już zostało 50% aktów prawnych mających wpływ na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyrażając swoje poparcie dla wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, minister poinformował zebranych o przyjęciu nowej ustawy odzwierciedlającej standardy europejskie w sprawie nowych zasad klasyfikacji przedsiębiorstw i strategii dla MŚP na lata Minister podziękował także Unii Europejskiej za wsparcie w uruchamianiu projektu TACIS dotyczącego MŚP. Jeśli chodzi o wspieranie handlu, minister podkreślił w szczególności konieczność wprowadzenia systemów certyfikacji jakości mołdawskich produktów przeznaczonych na wywóz. Minister wskazał trzy podstawowe warunki w tym zakresie, a mianowicie konieczność przeniesienia uprawnień w zakresie certyfikacji z Izby Handlowo- Przemysłowej do Służby Celnej, co zostało dokonane w marcu 2006 r., konieczność udzielania gwarancji wywozowych na towary z Naddniestrza, zgodnie z wymogami uzgodnionymi w Kiszyniowie, oraz konieczność podpisania z Unią Europejską umowy w sprawie wolnego handlu, ze względu na przystąpienie Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej oraz potencjalny 15% spadek wywozu z Mołdowy. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów i ich harmonizację jako istotne elementy ww. planu działań, Igor DODON poinformował zebranych o stworzeniu w Mołdowie mechanizmu umożliwiającego harmonizację przepisów ustawowych Mołdowy z dorobkiem Unii Europejskiej. Minister podniósł także kwestię Analizy wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa oraz kilku nierozwiązanych jeszcze problemów z wykonaniem zaleceń tej analizy. Z kolei Victor STEPANIUC stwierdził, że ww. plan działań ma podstawowe znaczenie dla prac parlamentu Mołdowy. Spośród 18 celów przyjętych na podstawie tego planu w 2006 r. zrealizowanych zostało już 16. Nadal pozostaje jeszcze kilka problemów do rozwiązania, szczególnie w dziedzinie prywatyzacji w sektorze audiowizualnym, reformy wymiaru sprawiedliwości, prawa wyborczego oraz zwalczania korupcji. Komisja Europejska została poinformowana o postępach poczynionych w tych dziedzinach. Następnie Victor STEPANIUC odniósł się do działań podjętych przez Mołdowę w zakresie harmonizacji swojego ustawodawstwa, co stoi w sprzeczności z geopolitycznymi interesami Rosji, a także do reperkusji, których Mołdowa doświadcza w związku z uzależnieniem od Rosji. Ponadto Victor STEPANIUC wyraził nadzieję, że narastające w tej kwestii problemy mogłyby zostać rozwiązane z pomocą Unii Europejskiej, w szczególności ze względu na utratę przez Mołdowę dostępu do rynków wschodnich i stojących przed Mołdową wyzwań społecznych. Alfred GOMOLKA zwrócił uwagę na postępy poczynione w stosunkowo krótkim czasie. Uważa on, że należałoby przyjrzeć się strategicznemu celowi Unii Europejskiej, jakim jest PV\719585PL.doc 4/

5 zapewnienie stabilności w państwach ościennych i w państwach Morza Czarnego. Następnie Alfred GOMOLKA odniósł się do sposobów wzmocnienia współpracy transgranicznej oraz znaczenia, jakie Mołdowa przykłada do tej współpracy, rozziewu pomiędzy planami realizacji ww. planu działań a rzeczywistością, tendencji i rzeczywistej skali bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Mołdowie oraz metod obliczania PKB Mołdowy. Zgadzając się z Alfredem GOMOLKĄ w kwestii owocnej współpracy z przedstawicielami Mołdowy, Horst SCHNELLHARDT poruszył kwestię wniosków wizowych i zwrócił się do przedstawicieli Mołdowy o informowanie zebranych o sytuacji obywateli Mołdowy i obywatelstwie Mołdowy oraz o środkach podjętych przez rząd w tym zakresie. Jeśli chodzi o programy realizowane obecnie we współpracy z Unią Europejską, sytuacja w Mołdowie uległa poprawie. Odnosząc się do wewnętrznego konfliktu w Naddniestrzu, Horst SCHNELLHARDT wspomniał, że Unia Europejska zdecydowanie opowiada się za zachowaniem terytorialnej integralności Mołdowy. Następnie podniósł kwestie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska naturalnego w Mołdowie, bezpieczeństwa żywności i ochrony sanitarnej produktów w wywozie z Mołdowy, zdolności władz Mołdowy w zakresie transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej w tych obszarach oraz przyszłej współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Podsumowując, Horst SCHNELLHARDT stwierdził, że skoro Mołdowa jest ważnym partnerem w grupie zadaniowej Dunaju-Morza Czarnego, priorytetem współpracy Mołdowy z Unią Europejską powinny być dostawy energii i ich bezpieczeństwo. Vladimir FILAT, poseł do parlamentu Mołdowy, nie podzielił optymizmu swoich kolegów w sprawie realizacji ww. planu działań, gdyż według niego w przypadku tego planu nie ma żadnych instrumentów oceny czy instrumentów umożliwiających dalsze działania oraz brak jest odpowiednich norm. Giorgio CAROLLO wysunął sugestię dotyczącą zapewnienia konkurencyjności rolnictwa Mołdowy poprzez przygotowanie zestawu środków pomocy obejmujących rezerwy na ochronę środowiska naturalnego, badania naukowe i rozwój obszarów wiejskich. Serafim URECHEAN zajął się kwestią systemu wizowego Unii Europejskiej dla obywateli Mołdowy. Podkreślając, że nie podziela optymizmu stanowiska rządu Mołdowy w sprawie rozwoju swojej gospodarki, przyznał, że system wizowy stanowi problem dla obywateli Mołdowy, który jeszcze się pogłębi, gdy Rumunia przystąpi do Unii Europejskiej. Europejska inicjatywa w sprawie utworzenia Wspólnego Ośrodka Wizowego w Mołdowie i jego otwarcia najpóźniej dnia 1 stycznia 2007 r. jest zatem mile widziana. Tym samym niezwykle ważne jest rozpoczęcie negocjacji pomiędzy Mołdową a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Sytuacja jest również skomplikowana ze względu na problemy paszportowe i wnioski przedłożone przez wielu obywateli Mołdowy o przyznanie obywatelstwa rumuńskiego, bułgarskiego i rosyjskiego. Laima ANDRIKIENE podkreśliła znaczenie wprowadzenia ułatwień wizowych jako podstawowego priorytetu. Wspominając o braku umowy wizowej pomiędzy Unią Europejską a Mołdową, trudnościach, jakie napotykają obywatele Mołdowy w uzyskiwaniu wiz do państw członkowskich Unii Europejskiej, wpływie przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej, decyzji Mołdowy w sprawie zniesienia wiz dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, inicjatywie w sprawie Wspólnego Ośrodka Wizowego oraz decyzji Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2006 r., aby rozpocząć negocjacje z Mołdową w sprawie wiz, Laima ANDRIKIENE podkreśliła znaczenie rozpoczęcia negocjacji w sprawie ułatwień wizowych i umowy o readmisji. PV\719585PL.doc 5/

6 Henrik LAX podkreślił, w szczególności, że jeżeli Unia Europejska chce wspierać stabilność i rozwój gospodarczy w Mołdowie, niezbędna jest ściślejsza współpraca pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Pomimo tego, że reforma wspólnotowego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice ma na celu wspieranie rozwoju wzajemnych relacji transgranicznych i zwalczanie nielegalnej imigracji, uznawanie przez Unię Europejską systemu wizowego za skuteczny instrument zwalczania przestępczości i nielegalnej imigracji oparte jest na iluzji. Z drugiej strony Henrik LAX wezwał także władze Mołdowy do kontynuowania działań mających na celu zapewnienie skutecznej kontroli granic i dokumentów podróży oraz do podpisania umowy o readmisji. Podsumowując, Henrik LAX wyraził swoje rozczarowanie niskim poziomem ambicji postanowień umowy w sprawie ułatwień wizowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją oraz wyraził nadzieję, że nie będzie precedensem dla innych państw. Kwestia programu TACIS i zdolności absorpcyjnej Mołdowy została podniesiona przez Igora DODONA. Podkreślając znaczenie programu dla Mołdowy, Igor DODON zwrócił szczególnie uwagę na fakt, że rząd Mołdowy nie napotkał żadnych trudności związanych ze zdolnością absorpcyjną. Wyjaśniając, że program TACIS dla Mołdowy zarządzany jest przez zespół Komisji Europejskiej z Kijowa, minister wyraził swoje zadowolenie z dobrej współpracy z tym zespołem, ale wspomniał również o znacznych opóźnieniach we wdrażaniu i zarządzaniu projektami TACIS w Mołdowie, będących następstwem problemów logistycznych. Tym samym Rząd Mołdowy przedłożył wniosek o przeniesienie zespołu zarządzającego tym programem z Kijowa do Kiszyniowa. Horst SCHNELLHARDT argumentował za rozważeniem lepszych możliwości funkcjonowania programu TACIS. Odniósł się w szczególności do kwestii takich, jak otwarcie drugiego biura w Kiszyniowie, monitorowanie wykorzystywania środków finansowych programu TACIS, uwzględnianie odniesień do reformy systemu rolnego, polityki ochrony środowiska naturalnego i wspierania sektora przetwórstwa spożywczego. Na zakończenie dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Hilde HARDEMAN przedstawiła stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie obecnego stanu stosunków pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Według Hilde HARDEMAN władze Mołdowy mają wolę polityczną podjęcia środków odzwierciedlających cele określone w planie działań UE- Mołdowa. Niemniej wdrażanie tego planu i stosowanie nowo przyjętych przepisów musi zostać wzmocnione. Od spełnienia tego warunku uzależniona jest również dalsza pomoc Unii Europejskiej dla Mołdowy. Choć osiągnięte zostały już znaczne postępy dzięki programowi TACIS i programowi zapewnienia bezpieczeństwa żywności, w ramach kolejnych perspektyw nastąpi znaczący wzrost pomocy finansowej dla Mołdowy w ramach instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa europejskiego oraz wsparcia z budżetu Komisji Europejskiej związanego z zasadą współzależności. Jeśli chodzi o kwestię zarządzania pomocą, Hilde HARDEMAN zapewniła, że przeniesienie do Kiszyniowa nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji niezbędnych urzędników nowego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Mołdowie, otwartego w 2005 r. Podsumowując, Hilde HARDEMAN argumentowała, że ułatwienia wizowe stanowią podstawowy element stosunków pomiędzy Unią Europejską a Mołdową i zapewniła Henrika LAXA, że umowa w sprawie ułatwień wizowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją nie jest z konieczności uważana za precedens. Jednakże takie umowy odzwierciedlają złożone wysyłki mające na celu osiągnięcie równowagi, w przypadku których niezbędne jest uwzględnienie stanowiska każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 6. Dyskusja nad sytuacją polityczną w Mołdowie rozpoczęła się od omówienia kwestii przestrzegania praw człowieka w tym państwie, podniesionej przez Henrika LAXA. Według niego Mołdowa jest w centrum zainteresowania Unii Europejskiej nie tylko dlatego, że stała PV\719585PL.doc 6/

7 się bezpośrednim sąsiadem Unii, ale także ze względu na to, że jest w tej samej grupie państw co Ukraina, to jest państw, które mają szansę stać się przykładami państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego znanych ze swojego zaangażowania w demokratyczne reformy. Odnosząc się do kwestii znaczenia praw człowieka i walki z korupcją dla rozwoju społecznego-gospodarczego, Henrik LAX pokreślił znaczenie różnorodności etnicznej, kulturowej i językowej dla budowania harmonijnego społeczeństwa. Victor STEPANIUC przypomniał deklaracje polityczne obecnego parlamentu Mołdowy, który uznał konsolidację demokracji i państwa prawa za jedne z podstawowych priorytetów krajowych. Kwestie te uwzględnione zostały także w planie działań na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa, a problemami z nimi związanymi zajmowały się w ostatnich kilku latach zarówno rząd jak i opozycja. Korupcja nie została jeszcze wyeliminowana, choć podejmowane są zdecydowane działania w tym zakresie. Obecne władze badają także przypadki byłych członków rządu, którzy według Victora STEPANIUCA dopuścili się wtedy naruszeń. Takie osoby utrzymują nadal, że są ofiarami walki politycznej. Podsumowując, współprzewodniczący reprezentujący Mołdowę omówił bardzo dobrą sytuację w dziedzinie praw mniejszości narodowych i różnorodności kulturowej, podając prawodawstwo Mołdowy w tym zakresie i jej pokojowe przyznanie autonomii regionowi Gagauzji za międzynarodowy przykład. Stella GHERMAN argumentowała, że sytuacja polityczna w Mołdowie jest stabilna, co znajduje odzwierciedlenie we współpracy pomiędzy rządem i opozycją w realizacji wspólnego celu, jakim jest integracja europejska. Serafim URECHEAN określił sytuację polityczną w Mołdowie jako niezwykle złożoną. Wyraził swoje wątpliwości co do właściwego wdrażania planu działań na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa. Według Serafima URECHEANA wiele reform ma charakter deklaratywny i jest podejmowanych, aby przypodobać się Unii Europejskiej. Serafim URECHEAN odniósł się w szczególności do niedociągnięć związanych z reformą systemu prawa (polityczne reperkusje wobec opozycji) oraz z nowym kodeksem audiowizualnym, co według niego nie doprowadzi do jakichkolwiek zmian. Uznając sytuację polityczną w Mołdowie za stabilną, Jan Marinus WIERSMA z zadowoleniem przyjął europeizację tego państwa i radzi Mołdowie pozostać w tej samej grupie państw, co Ukraina i Gruzja. Uznając, że walka z korupcją stanowi trudny proces, Jan Marinus WIERSMA podkreślił podstawowe znaczenie walki z korupcją oraz podstawowe znaczenie rozwiązania sporu wokół Naddniestrza dla stabilności politycznej. Według Roberta EVANSA władze Mołdowy osiągnęły w ostatnich latach znaczne postępy, a przypadek Rumunii powinien dla Mołdowy stanowić inspirację dla dalszych reform. Robert EVANS podniósł także szereg kwestii dotyczących oceny obecnej współpracy politycznej w Mołdowie podczas drugiej kadencji prezydenta Władimira WORONINA, skuteczności władz lokalnych i uczestnictwa szerszych kręgów społeczeństwa w życiu politycznym i społecznym kraju. Kwestie zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej oraz systemu sądownictwa w Mołdowie zostały podniesione przez Vladimira FILATA. Jeśli chodzi o zwalczanie korupcji, skoncentrował się on na dwóch aspektach, a mianowicie z jednej strony na działaniach dostosowawczych dotyczących ram legislacyjnych, zmierzających w dobrym kierunku, a z drugiej strony na niedostatecznym wdrażaniu środków w tym zakresie, co podkreślają organizacje międzynarodowe. Wyjaśniając wybiórczość w stosowaniu strategii zwalczania korupcji oraz zaangażowanie polityczne Ośrodka ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej, Vladimir FILAT stwierdził, że Mołdowa nie jest w stanie zwalczać tego PV\719585PL.doc 7/

8 zjawiska sama i potrzebuje pomocy Unii Europejskiej. Taki sam problem z wdrażaniem występuje w przypadku reformy systemu sądownictwa: pomimo przyjęcia w 2005 r. nowego zestawu przepisów, społeczeństwo nie odczuwa skutków tej reformy. Dlatego kwestią o podstawowym znaczeniu jest stworzenie mechanizmu monitorowania rzeczywistych skutków zmian legislacyjnych. Tadeusz ZWIEFKA z zadowoleniem przyjął działania podjęte przez władze Mołdowy w zakresie reform wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności utworzenie Krajowego Instytutu Sądownictwa, zniesienie kary śmierci, reformę systemu sądowego oraz wprowadzenie postanowienia konstytucyjnego zobowiązującego Prezydenta do uzasadnienia każdej swojej odmowy powołania sędziego. Z drugiej strony istnieją istotne problemy ze stosowaniem nowych przepisów; podstawowymi problemami są opóźnienia w wykonywaniu wyroków sądowych, działalność prokuratora, pokusa wywierania politycznych nacisków na sądy, wykorzystywanie walki z korupcją do celów rozgrywek politycznych, struktura sądownictwa i niezależność adwokatów. Podsumowując, Tadeusz ZWIEFKA z zadowoleniem przyjął harmonizację przepisów prawa Mołdowy, ale podkreślił znaczenie dobrze funkcjonującego systemu prawa. Marianne MIKKO zamknęła pierwszą część posiedzenia o godz Czwartek 26 października 2006 r. Posiedzenie zostało ponownie otwarte przez Marianne MIKKO o godz Igor DODON przedstawił zarys obecnej sytuacji gospodarczej w Republice Mołdowy, zaczynając od analizy PKB i inflacji. Poinformował o 45% wzroście PKB od 2001 r., ale także o jego 5% wzroście w 2006 r. wobec przewidywanych 8,6% ze względu na dwukrotny wzrost cen gazu oraz ograniczenia dotyczące wywozu mołdawskich produktów. W odpowiedzi na pytanie Alfreda GOMOLKI z poprzedniego dnia, dotyczące obliczania PKB Mołdowy, minister zapewnił, że w Mołdowie nie zastosowano metody polegającej na stworzeniu panelu firm, a następnie ekstrapolacji ich wyników. Zastosowana w Mołdowie i zaaprobowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy metoda obliczania PKB uwzględnia zakłady użyteczności publicznej oraz zasoby. Jeśli chodzi o inflację, to w ciągu ostatnich trzech lat uległa ona zmniejszeniu, ale z uwagi na wpływ dwóch wyżej wymienionych negatywnych czynników zewnętrznych, jej wysokość szacowano na 12% dla 2006 r. i 10% dla 2007 r. W odniesieniu do współzależności pomiędzy wywozem a inwestycjami w Mołdowie Igor DODON poinformował, że rząd pragnie uzyskać dodatkowe preferencje w handlu. W ciągu pierwszej połowy 2006 r. Mołdowa odnotowała 7-procentowy spadek wywozu i 14- procentowy wzrost przywozu. Po przedstawieniu opisu tendencji wywozowych minister zwrócił szczególną uwagę na zależność Mołdowy od zasobów energetycznych i technologii, które stanowią 65% przywozu. Igor DODON zakończył swoją prezentację analizą sytuacji w mołdawskim sektorze inwestycyjnym. Według niego w 2005 r. Mołdowa odnotowała rekord w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ich wartość wyniosła 290 mln. dolarów. W odpowiedzi na pytanie z poprzedniego dnia, dotyczące tego, które sektory przyciągają inwestycje z zagranicy, Igor DODON wskazał przede wszystkim na rozwój systemu finansowego i bankowego, nowe sektory technik informatycznych i tekstyliów, jak również na nasilające się przenoszenie ośrodków produkcyjnych z UE do Mołdowy. W opinii Zbigniewa PODKAŃSKIEGO sytuacja gospodarcza w Mołdowie jest wynikiem geopolitycznej rywalizacji pomiędzy UE a Rosją. Wobec proeuropejskiej orientacji rządu PV\719585PL.doc 8/

9 Mołdowy, pojawiły się problemy związane z nałożonymi przez Rosję restrykcjami oraz ich negatywnym wpływem na mołdawską gospodarkę. Wśród innych poważnych problemów Zbigniew PODKAŃSKI wymienił ujemny bilans w handlu, praktykę nielegalnej pracy i emigrację. Dowodził, że wsparcie UE dla Mołdowy jest niewystarczające, podczas gdy Mołdowa potrzebuje przede wszystkim długoterminowych rozwiązań, które umożliwią jej restrukturyzację gospodarki. W związku z przystąpieniem do UE Rumunii i Bułgarii sytuacja stanie się jeszcze bardziej złożona. Na koniec wezwał stronę mołdawską do ostrożnego traktowania wzrostu udziału kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. Janusz ONYSZKIEWICZ zadał stronie mołdawskiej dwa pytania: dotyczyły one poziomu rynku akcji w Mołdowie oraz wykorzystania giełdy papierów wartościowych jako instrumentu rozwoju gospodarczego, jak również roli GUAM we współpracy gospodarczej i stworzenia wspólnego frontu członków GUAM w stosunku zarówno do UE, jak i Rosji. Serafim URECHEAN nie podzielał optymistycznych wniosków mołdawskiego ministra gospodarki i uznał sytuację gospodarczą w Mołdowie za bardzo trudną. Swoje stanowisko uzasadnił kilkoma argumentami: swój wzrost gospodarczy Mołdowa zawdzięcza w dużej mierze pieniądzom przesyłanym do domu przez pracujących nielegalnie za granicą Mołdawian; ponadto wskazał na wpływ rosyjskich ograniczeń nałożonych na mołdawskie produkty oraz ograniczony wywóz do Ukrainy i Białorusi, wzrastające ceny gazu oraz wynikający stąd spadek poziomu życia. Tym samym Mołdowa potrzebuje więcej pewności, jeśli chodzi o przyszłe członkostwo w UE; w przeciwnym razie naraża się bowiem na poważne i długotrwałe trudności. Podczas, gdy milion Mołdawian już pracuje za granicą, tylko tysięcy spośród pozostałych mieszkańców stanowi aktywną część populacji. Na koniec Serafim URECHEAN położył nacisk na sytuację wizową, która jego zdaniem po dniu 1 stycznia 2007 r. stanie się nie do zniesienia, jeżeli nie zostaną podjęte natychmiastowe kroki. Jest on zdania, że bardzo wiele zależy od pracy Komisji Współpracy Parlamentarnej, a w szczególności od stanowiska PE. W odpowiedzi na uwagi Serafima URECHEANA Igor DODON przyznał, że wzrost gospodarczy Mołdowy uzależniony jest w znacznym stopniu od konsumpcji, ale podkreślił też wysiłki rządu na rzecz podtrzymania konsumpcji przy pomocy wwozu i miejscowej produkcji. W odniesieniu do kwestii rynku akcji i giełdy papierów wartościowych, którą poruszył Janusz ONYSZKIEWICZ, minister przyznał, że sektor ten nie jest jeszcze w dostatecznym stopniu rozwinięty. W celu poprawy sytuacji Ministerstwo Finansów opracowało szereg środków, których wdrażanie ma rozpocząć się dnia 1 stycznia 2007 r. Ponadto przewiduje się stworzenie wspólnych platform transakcji na giełdzie papierów wartościowych oraz współdziałanie z Rumunią i Polską w kierunku przyciągania inwestycji. W odniesieniu do GUAM rząd Mołdowy liczy oczywiście na wykorzystanie tej organizacji również jako instrumentu współpracy gospodarczej. Podjęto wprawdzie inicjatywy na rzecz redukcji zależności energetycznej od Rosji, ale Igor DODON wyraził żal z powodu braku zdecydowanego stanowiska Ukrainy w sprawie GUAM. PV\719585PL.doc 9/ *** Przewodnictwo Komisji przejął Victor STEPANIUC i wyraził chęć krótkiego przedstawienia sytuacji politycznej, którą uważa za stabilną. Pomimo różnic poglądów pomiędzy niektórymi partiami oraz prób destabilizacji społeczeństwa, można wyróżnić następujące dowody na istnienie stabilności politycznej oraz jednoczące elementy polityki: przyjęcie w 2005 r. deklaracji partii rządzącej oraz dwóch pozostałych partii politycznych w sprawie priorytetów rozwoju Mołdowy, rozstrzygnięcie sprawy Naddniestrza i przyjęcie ustawy dotyczącej statusu Naddniestrza, przyszłe wybory tzw. Baszkana w Gagauzji, demokratyzacja Kodeksu Wyborczego, przyjęcie w 2005 r. decyzji parlamentu w sprawie udziału

10 społeczeństwa obywatelskiego w procesie tworzenia prawa, poprawki dotyczące niezawisłości sądownictwa. *** Vladimir FILAT również przedstawił kilka uwag na temat sytuacji gospodarczej w Mołdowie. Dowodził on, że rosyjskie embargo na mołdawskie wina i produkty rolne, jak również wzrost cen gazu w istocie ujawniły główny problem mołdawskiej gospodarki: brak konkurencyjnych produktów i potrzebę rozwoju wolnej konkurencji. W tym odniesieniu, zwrócił uwagę na fakt, że dla zbudowania konkurencyjnej gospodarki Mołdowie potrzebna jest pomoc z zewnątrz. 8. Vladimir FILAT przedstawił swoje poglądy na sytuację społeczną w Mołdowie. Uznał ją przy tym za bolesną. Jego zdaniem władze Mołdowy z legislacyjnego punktu widzenia są przygotowane do rozwiązania problemów społecznych. Strategia Mołdowy na rzecz zwalczania ubóstwa jest w tym sensie bardzo ważnym krokiem, ale napotyka na kilka trudności, związanych z możliwościami w zakresie finansowania projektu i zarządzania nim. Innym poważnym problemem jest emigracja i jej wpływ. Dane dotyczące skali migracji są zróżnicowane, ale Vladimir FILAT wyraził zainteresowanie statusem mołdawskich emigrantów oraz poziomem ich ochrony socjalnej i prawnej. Poważnym skutkiem tego zjawiska jest duża liczba dzieci pozostawionych w Mołdowie. Jiří MASTALKA, przedstawiając ostatnie statystyki dotyczące sytuacji społecznej w Mołdowie, wyraził się z uznaniem o środkach, jakich dostarcza mołdawska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i walki o zmniejszenie ubóstwa. Wśród sposobów, w jakie UE mogłaby pomóc Mołdowie, wymienił wsparcie dla systemu rynku asymetrycznego, integralne porozumienie w sprawie bezpieczeństwa inwestycji oraz przeciw systemowi podwójnego opodatkowania oraz kwestię wiz. Stella GHERMAN przedstawiła działania, jakie podjęto na rzecz wsparcia pracy młodych praktyków na obszarach wiejskich w dziedzinach edukacji i ochrony zdrowia oraz w sprawie postępu, jaki uzyskano w trakcie realizacji państwowego programu, w ramach którego wszystkie szkoły miały zostać wyposażone w komputery, jak również o stopniowym wzroście wydatków publicznych na edukację (od 7,3% PKB w 2005 r. do 7,81% w 2006 r. i 8,41% w 2007 r.). Valentina SERPUL zgodziła się z poglądem Victora STEPANIUCA, że największe osiągnięcie Mołdowy w 2006 r. polegało na osiągnięciu politycznej stabilności, co dało możliwość skupienia się na największych problemach kraju. Mołdowa znajduje się obecnie na etapie, na którym dopiero przyjęła nowe ustawodawstwo. Największym wyzwaniem jest jednak jego wdrożenie. Valentina SERPUL opisała sytuację społeczną w Mołdowie jako alarmującą i przedstawiła odpowiednie dane statystyczne. Na zakończenie stwierdziła, że poziom życia w Mołdowie jest bardzo niski; powstrzymała się od rozważań na temat skuteczności w wymiarze gospodarczym i społecznym do czasu, gdy wpływ nowego ustawodawstwa i nowych instrumentów stanie się odczuwalny dla zwykłych ludzi. Victor STEPANIUC przyznał, że sytuacja społeczna w Mołdowie nie jest najlepsza, lecz z drugiej strony dowodził, że rozwój wydarzeń jest pomyślny, co potwierdza również Międzynarodowy Fundusz Walutowy. według niego, w ciągu ostatnich pięciu lat budżet państwa wzrósł czterokrotnie, podobnie zresztą jak wsparcie dla sektora socjalnego. Chociaż wzrost gospodarczy nie osiągnął w 2006 r. oczekiwanej wartości, to będzie to mieć jedynie wpływ na niższą stopę wzrostu wydatków publicznych. PV\719585PL.doc 10/

11 9. Bogusław SONIK przedstawił sytuację w Naddniestrzu. Przedstawiając obecną sytuację w tym regionie, stwierdził, że występują rozbieżności pomiędzy międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji a jej działaniami, jak na przykład w kwestii wycofania wojsk oraz wskazał na brak poszanowania dla jej partnerów, w tym UE. Na koniec zapewnił stronę mołdawską, że cieszy się ona pełnym wsparciem PE w tej kwestii, ale wyraził przy tym przekonanie, że inne instytucje europejskie również będą musiały zająć w tej sprawie bardziej aktywne i zdecydowane stanowisko. Marianne MIKKO również w pierwszej kolejności odniosła się do przyjęcia przez PE rezolucji w sprawie Naddniestrza i stwierdziła, że będzie ona stanowiła ważny sygnał dla SMIRNOWA i PUTINA. Dalej skupiła się na działaniach EUBAM, uznając je za pierwszy zdecydowany krok UE w tej sprawie oraz za historię sukcesu. W następstwie skutecznych działań EUBAM przeciw czarnej gospodarce w Naddniestrzu UE przyczyniła się do odbudowy integralności terytorialnej Mołdowy. Marianne MIKKO również podkreśliła osobisty sukces generała BANFIEGO oraz udział nowych członków UE w opanowaniu sytuacji. Wyraziła satysfakcję w związku ze zdecydowanym udziałem Ukrainy w tych działaniach i poinformowała o konsolidacji misji EUBAM w latach Vladimir FILAT zwrócił uwagę na zagrożenia związane z polityką wizową w kontekście podpisanych z Rosją i Ukrainą porozumień w sprawie ułatwień wizowych. Jego zdaniem, wobec faktu, że większość mieszkańców Naddniestrza posiada paszporty rosyjskie, ukraińskie i rumuńskie, ludzie ci będą mieć dostęp do możliwości swobodnego poruszania się wewnątrz UE, podczas gdy nie będzie to dotyczyło pozostałych obywateli Mołdowy. W kontekście stanowiska Ukrainy w sprawie Naddniestrza Vladimir FILAT przypomniał o niedawnym sporze w sprawie kolei oraz decyzji Ukrainy, zobowiązującej Mołdowę do wznowienia transportu kolejowego przez terytorium Naddniestrza. Poprosił UE o poruszenie tej kwestii w trakcie szczytu UE-Ukraina w Helsinkach. Janusz ONYSZKIEWICZ zadał pytania dotyczące dalszych kroków, jakie powinna podjąć Ukraina na rzecz kontroli na granicy z regionem Naddniestrza, jak również dotyczące sposobów, w jakie UE mogłaby zapobiec masowemu wydawaniu rosyjskich paszportów ludności Naddniestrza oraz oceny referendum dotyczącego niepodległości Naddniestrza. W odpowiedzi na te pytania Marianne MIKKO wyraziła przekonanie, że trzy główne instytucje Europy muszą wykazać wiele determinacji wysyłając sygnał dla Ukrainy, mówiący, że jeżeli ten kraj ma aspiracje europejskie, to niezbędne jest jego poważne zaangażowanie w działalność EUBAM. W odniesieniu do drugiego pytania w sprawie rosyjskich paszportów, zasugerowała ona podniesienie tej kwestii w trakcie szczytu UE- Rosja, zwłaszcza, że w tym kontekście ważnym narzędziem będzie rezolucja PE w sprawie Naddniestrza. 10. Victor STEPANIUC przedstawił prezentację na temat stosunków Mołdowy z jej najbliższymi sąsiadami. Skupił się na wpływie konfliktu dotyczącego Naddniestrza na trudne stosunki Mołdowy z Rosją, w której siły polityczne wspierają separatystyczny reżim. Pomimo, że w 2001 r. podpisany został traktat polityczny pomiędzy Mołdową i Rosją, stosunki pozostały skomplikowane z uwagi na geopolityczne interesy Rosji w tym regionie oraz jej dezaprobatę dla europejskich aspiracji Mołdowy. Stosunki z Ukrainą zawsze miały stabilny charakter, mimo iż niektóre siły polityczne na Ukrainie również pośrednio popierały separatyzm w Naddniestrzu. Co do stosunków z Rumunią, były one zmienne, ale w trakcie kadencji prezydenta Traiana BASESCU uległy znacznej poprawie. Victor STEPANIUC zwrócił w dalszym ciągu swojego wystąpienia uwagę na zagrożenie Mołdowy izolacją gospodarczą w wyniku wprowadzonej przez Rosję blokady gospodarczej oraz wejścia Rumunii do UE. Mołdawski współprzewodniczący podkreślił na koniec, że aspiracje Mołdowy dotyczące przystąpienia do UE nie wiążą się z dążeniem do członkostwa w NATO. PV\719585PL.doc 11/

12 11. Oświadczenie końcowe i zalecenia Komisji Współpracy Parlamentarnej na mocy art. 89 Porozumienia o Współpracy i Partnerstwie zostały przyjęte jednogłośnie w wersji zrewidowanej po przyjęciu ostatnich poprawek. 12. Innych spraw nie rozpatrywano. 13. Następne posiedzenie KWP odbędzie się w Kiszyniowie, w dniach 1-2 października 2007 r. *** Marianne MIKKO zaprosiła stronę mołdawską do obserwacji głosowań nad rezolucją PE w sprawie Naddniestrza i wyraziła satysfakcję w związku z konstruktywnym charakterem obecnego posiedzenia. Victor STEPANIUC podziękował wszystkim za konstruktywną i rzeczową dyskusję i wyraził satysfakcję z udziału w debacie mołdawskiej opozycji. Posiedzenie zakończyło się w czwartek, 26 października 2006 r., o godz PV\719585PL.doc 12/

13 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*) MIKKO (PR), PODKANSKI (1st VP), KACIN (2nd VP, 1) Anwesend Παρόvτες Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/ ANDRKIENE (1), CAROLLO, GOMOLKA, MASTALKA (1), SONIK (3), WIERSMA (1) Present Presentes Stedfortrædere/Stellvertreter/Αvαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: EVANS, GEREMEK (1), LAX, SCHNELLHARDT (1), ZWIEFKA Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 147,7 /Art Art. 166,3/ Art Art Endv. Deltog/Weitere Teiln./ Συμμετείχαv επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog ONYSZKIEWICZ (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do diapunto/punto orden del dia/ Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρώv στις/present on/présent le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) (2) (3) PV\719585PL.doc 13/

14 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do presidente/puhemiehen kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Radet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) SAARELA, YOLDI Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ Kommissionen: (*) HARDEMAN, HACK Missions/Ambassades: NEGUTA, BALITCHI Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόvτες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare OSTROVSKIS (NP, Latvia), PIEHL (EC), TEOPHILOVA-PERMAUL (CoE) Press: GEROPOULOS (New Europe News) Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Puolueryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat PPE-DE PSE ALDE Verts/ALE GUE/NGL IDM/DE MUEN NI APOSTOL, NEGREA LIGER, MYLONAS, VON BETHLENFALY PUOHLA BERGAMASCHI DYCHA Cab. du Président. Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γεvική Διεύθυvση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção general Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραμματεία επιτρoπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretaria de comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βoηθός I II III IV V VI VII VIII EXPO: STOKELJ, EPHTYMIOU POPESCU-BLACK, SCHMUTTERER, TABIRTA * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman PV\719585PL.doc 14/

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA BRUKSELA. Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA BRUKSELA. Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA Czternaste posiedzenie 22-23 marca 2010 r. BRUKSELA Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK Oświadczenie końcowe i zalecenia zgodnie z art. 90 umowy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI DELEGACJA DO SPRAW STOSUNKÓW Z BIAŁORUSIĄ KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NOTATKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRAC DELEGACJI DO SPRAW STOSUNKÓW Z BIAŁORUSIĄ DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK ZEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. 6 lutego 2013 r.

PROTOKÓŁ. 6 lutego 2013 r. PARLAMENT EUROPEJSKI PV CPG 06.02.2013 PE-7/CPG/PV/2013-extra 01 KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH PROTOKÓŁ posiedzenia nadzwyczajnego w środę 6 lutego 2013 r. Budynek im. Louise Weiss, Sala R1.1 Strasburg

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Zagranicznych 2009 2008/2239(INI) 12.12.2008 POPRAWKI 1-22 Giorgos Dimitrakopoulos (PE414.226v01-00) w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI))

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej polityki wschodj:

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 21.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 348 E/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE PARLAMENT EUROPEJSKI Sytuacja na Ukrainie P7_TA(2010)0035 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 28.8.2015 2015/0062(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KOMITET WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I UKRAINĄ KIJÓW/JAŁTA

KOMITET WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I UKRAINĄ KIJÓW/JAŁTA KOMITET WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I UKRAINĄ Posiedzenie jedenaste 2 3 października 2008 r. KIJÓW/JAŁTA Współprzewodniczący: Adrian SEVERIN i Borys TARASIUK Ostateczne oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna Kancelaria Doradcza EGIDA jest konsultingowa firmą specjalizującą się w organizacji współpracy pomiędzy partnerami z Polski, Ukrainy, Białorusi,

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka B7-0578/2010 } RC1/Am. 10 10 Punkt F a preambuły (nowy) Fa. mając na uwadze, Ŝe nie wszystkim partiom pozwolono kandydować we wszystkich prowincjach kraju, B7-0578/2010 } RC1/Am. 11 11 Ustęp F b (nowy)

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

NOTA Sekretariat Generalny Rady Delegacje Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Polski

NOTA Sekretariat Generalny Rady Delegacje Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Polski RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 17 lutego 2005 r. 6501/05 UEM 59 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Polski Delegacje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. KW Razem Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem

Bardziej szczegółowo

BAŁKANY ZACHODNIE PODSTAWA PRAWNA CELE KONTEKST INSTRUMENTY

BAŁKANY ZACHODNIE PODSTAWA PRAWNA CELE KONTEKST INSTRUMENTY BAŁKANY ZACHODNIE Unia Europejska opracowała politykę mającą na celu wsparcie stopniowej integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią. Dnia 1 lipca 2013 r. Chorwacja, jako pierwsza z siedmiu państw tego

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA PERSPEKTYWA UKRAINY REZOLUCJA STOWARZYSZENIA PASOS

EUROPEJSKA PERSPEKTYWA UKRAINY REZOLUCJA STOWARZYSZENIA PASOS EUROPEJSKA PERSPEKTYWA UKRAINY REZOLUCJA STOWARZYSZENIA PASOS 1. Wysiłki dyplomatyczne, podjęte w Kijowie w ostatnich tygodniach 2004 roku są dowodem na to, że Unia Europejska potrafi formułować i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI DELEGACJE DO KOMISJI WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE UKRAINA PROTOKÓŁ z ÓSMEGO POSIEDZENIA środa 26 października 2005 r. czwartek 27 października 2005 r. STRASBURG Współprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2015 r. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 16 lipca 2014 r. (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej (16 lipca

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1

AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1 AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1 PREAMBUŁA Zebrani w Brukseli w dniu 8 listopada 2006 r., przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Andyjskiego,

Bardziej szczegółowo

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada ta stanowi podstawę procesu integracji.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 22.1.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0402/2008, którą złożyła Pavlina Radkova (Bułgaria) w sprawie godnego życia dla jej niepełnosprawnego dziecka

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY Europejska polityka ochrony konsumentów stanowi podstawowy element dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Jej celem jest zapewnienie prawidłowych

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2015/0000(INI) 13.7.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma.

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. W ostatnich latach z powodu migracji ludności obywatele

Bardziej szczegółowo

Mandat negocjacyjny: rozszerzone porozumienie WE/Ukraina

Mandat negocjacyjny: rozszerzone porozumienie WE/Ukraina P6_TA-PROV(2007)0355 Mandat negocjacyjny: rozszerzone porozumienie WE/Ukraina Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. dla Rady w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego nowego, rozszerzonego

Bardziej szczegółowo

9011/1/15 REV 1 bc/mkk/mak 1 DG B 3A

9011/1/15 REV 1 bc/mkk/mak 1 DG B 3A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0140 (CNS) 9011/1/15 REV 1 SPRAWOZDANIE Od: Do: Prezydencja Komitet Stałych Przedstawicieli /

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0151B(NLE) 9.9.2014 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 914 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji {SWD(2013) 523 final} PL PL Zalecenie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 1 Przewodniczący Rady Unii Europejskiej oraz Szwajcarska Rada Federalna, Uwzględniając bliskie stosunki między Unią Europejską a Szwajcarią, oparte na licznych umowach sektorowych,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 2008/2196(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196 (INI))

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 2007/2253(INI) 7.3.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej (2007/2253(INI)) Komisja Kultury i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE AKP-UE Komisja Spraw Politycznych 22.2.2011 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wyzwań dla demokracji w przyszłości i poszanowania porządku konstytucyjnego w państwach AKP

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo