PARLAMENT EUROPEJSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-MOŁDOWA PROTOKÓŁ DZIEWIĄTEGO POSIEDZENIA października 2006 r. STRASBURG SPIS TREŚCI 1. Przyjęcie projektu porządku dziennego Zatwierdzenie protokołu ósmego posiedzenia Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa w Kiszyniowie w dniach 6-7 października 2005 r Wystąpienia wstępne: prezydencji Rady Unii Europejskiej - rządu Mołdowy - Komisji Europejskiej 4. Realizacja zaleceń Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa z dnia 7 października 2005 r Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Mołdową: stan wdrożenia planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa - ostanie wydarzenia w Unii Europejskiej w kontekście systemu wizowego dla obywateli Mołdowy - zarządzanie programem TACIS: zdolność absorpcyjna 6. Sytuacja polityczna w Republice Mołdowy: ostatnie wydarzenia polityczne - przestrzeganie praw człowieka w Mołdowie ostatnie wydarzenia dotyczące środków masowego przekazu w Mołdowie, w szczególności zmiany przepisów prawa dotyczących kodeksu audiowizualnego, zgodnie z zaleceniami Rady Europy - wzmocnienie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną - funkcjonowanie systemu sądownictwa: zwiększenie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości w Mołdowie 7. Sytuacja gospodarcza w Republice Mołdowy: działania podjęte niedawno przez ministra gospodarki w odniesieniu do handlu zagranicznego - wino i inne produkty rolne a alternatywne rozwiązanie rynkowe: ostatnie wydarzenia - sektor energetyczny w Mołdowie 8. Sytuacja społeczna w Republice Mołdowy: środki przewidziane przez władze Mołdowy w odniesieniu do ubóstwa, systemu ochrony zdrowia i przemocy domowej Konflikt wewnętrzny w Mołdowie: ostatnie wydarzenia w Naddniestrzu: wdrażanie przepisów celnych - rezolucja przyjęta w trakcie dorocznego posiedzenia ZP OBWE w sprawie Mołdowy w lipcu 2006 r. w Brukseli 10. Stosunki Republiki Mołdowy z jej najbliższymi sąsiadami: Rumunią, Ukrainą, Federacją Rosyjską Przyjęcie zaleceń Inne sprawy Termin i miejsce następnego posiedzenia...11 Załącznik: Lista obecności 15 lutego 2007 r. PCC/APB/IT PV\719585PL.doc

2 Środa, 25 października 2006 r. Dziewiąte posiedzenie Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa (KWP) otwarte zostało w środę, 25 października 2006 r., o godz pod wspólnym przewodnictwem Marianne MIKKO (Parlament Europejski) i Victora STEPANIUCA (parlament Mołdowy). Marianne MIKKO powitała uczestników i odniosła się do dyskusji dotyczącej rezolucji w sprawie Naddniestrza, która miała miejsce na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przed niniejszym posiedzeniem i która zapewniła przedstawicielom Mołdowy możliwość obserwowania, w jaki sposób Parlament Europejski zajmuje się tą kwestią. 1. Projekt porządku dziennego został przyjęty bez poprawek. 2. Protokół ósmego posiedzenia KWP został przyjęty również bez poprawek. 3. W swoim wystąpieniu wstępnym JE Tapio SAARELA, ambasador Finlandii w Rumunii i Mołdowie, w imieniu fińskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej, podkreślił znaczenie stosunków pomiędzy UE a Mołdową oraz omówił dwie kwestie dotyczące konieczności rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego i przeprowadzenia w Mołdowie dalszych reform wewnętrznych, zgodnie z planem działań UE i Mołdowy. Odnośnie do sytuacji w Naddniestrzu UE zaangażowana jest w znalezienie realnego rozwiązania tego konfliktu i w rzeczywistości w pełni uczestniczy w procesie negocjacyjnym pomimo tego, że formalnie ma tylko status obserwatora. Odnosząc się do kwestii poszanowania terytorialnej integralności Mołdowy oraz przyznania Naddniestrzu szczególnego statusu wewnątrz Mołdowy jako podstawowego warunku porozumienia, Tapio SAARELA stwierdził, że rozwiązanie konfliktu naddniestrzańskiego jest możliwe. Rozwiązania tego konfliktu należy szukać we współpracy z kluczowymi państwami regionu, to jest z Rosją i Ukrainą. Wyraził on także ubolewanie, że dnia 17 września 2006 r. przeprowadzone zostało tzw. referendum w sprawie niepodległości Naddniestrza, które może skomplikować przyszłość rozmów 5+2, zawieszonych już od wiosny 2006 r. Po wyrażeniu uznania dla funkcjonowania nowego sytemu rejestracyjnego i celnego oraz misji szkoleniowo-kontrolnej UE (EUBAM) ambasador wyraził wiarę w wysiłki Unii Europejskiej na rzecz wznowienia negocjacji. W odniesieniu do procesu reform w Mołdowie ambasador zachęcił władze Mołdowy nie tylko do przyjmowania przepisów, ale także do właściwego ich stosowania oraz podkreślił znaczenie roli parlamentu w nadzorowaniu działań rządu. Pomimo wdrażania planu działań UE-Mołdowa pozostaje wiele do zrobienia w kontekście reform w podstawowych obszarach, takich jak rządy prawa, zwalczanie korupcji, niezależność środków masowego przekazu i prawa człowieka. Igor DODON, minister gospodarki i handlu Mołdowy, poruszył kwestię osiągnięć dokonanych przez Mołdowę w ostatnich miesiącach. Według ministra w Mołdowie przeprowadzone zostały znaczące reformy w celu wdrożenia planu działań UE-Mołdowa i ustanowienia dobrych stosunków z partnerami zewnętrznymi. Pod względem reform strukturalnych Mołdowa skoncentrowała się na stworzeniu warunków sprzyjających inwestowaniu oraz podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych, a w szczególności na reformie prawa. Odnośnie do wskaźników ekonomicznych w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku PKB wzrósł w 2006 r. o 5%, pomimo wstrząsów gospodarczych, a inwestycje zagraniczne o 13%. Niemniej rosyjskie embargo na produkty z Mołdowy spowodowało 6-procentowy spadek tempa rozwoju przemysłu i 7-procentowy spadek wywozu. Ponad 40% bezpośrednich inwestycji PV\719585PL.doc 2/

3 zagranicznych w Mołdowie stanowiły inwestycje podmiotów z Unii Europejskiej. W 2006 r. dokonane zostały inwestycje strategiczne, szczególnie w sektorze finansów. Igor DODON poinformował także zebranych o przyjęciu nowej strategii wspierania wywozu i przyciągania inwestycji zagranicznych na lata Priorytety rządu Mołdowy na 2007 r. obejmują wdrażanie planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa, konsolidowanie stabilności wewnętrznej i rozwój handlu zagranicznego. Mołdowa podjęła istotne środki w celu skorzystania z autonomicznych preferencji handlowych UE i oczekuje decyzji UE w tej sprawie. Hilde HARDEMAN, w imieniu Komisji Europejskiej, przedstawiła analizę obecnej sytuacji z perspektywy Komisji Europejskiej. Od października 2005 r. odnotowana została znaczna poprawa w stosunkach pomiędzy UE a Mołdową. Ponadto Komisja Europejska prowadzi obecnie prace nad dyrektywami w sprawie ułatwień wizowych i nad przygotowaniami do podjęcia negocjacji z Mołdową w sprawie umowy o readmisji oraz nad rozszerzonym zestawem środków pomocowych. Mołdowa boryka się jednak z wieloma problemami i trudnościami. Hilde HARDEMAN wyraziła zaniepokojenie ograniczeniami nałożonymi przez Rosję na towary z Mołdowy, ewentualnym negatywnym wpływem tych ograniczeń na wzrost gospodarczy Mołdowy i coraz bardziej jawnym wsparciem, jakie Rosja udziela reżimowi w Naddniestrzu. Rozwiązanie innych problemów należy nadal do Mołdowy. Hilde HARDEMAN podkreśliła szczególne znaczenie konsekwentnego stosowania przyjętych już przepisów zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami zaciągniętymi przez Mołdowę, a szczególnie tych przepisów, które wywierają znaczny wpływ na sytuację obywateli Mołdowy, w tym mieszkańców Naddniestrza, oraz na przyciąganie inwestycji zagranicznych. Doceniając w szczególności przepisy przyjęte w lipcu 2006 r. w celu poprawy wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia niezależności środków masowego przekazu, Hilde HARDEMAN zdecydowanie zachęciła parlament Mołdowy do dalszych wysiłków w tym zakresie i zapewnienia właściwego stosowania tych przepisów. 4. Jeśli chodzi o realizację zaleceń Komisji Współpracy Parlamentarnej z dnia 7 października 2005 r., Marianne MIKKO podkreśliła znaczenie zaangażowania obydwu stron w wykonywanie postanowień planu działań UE-Mołdowa. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą Mołdowy, nowym elementem jest rosyjskie embargo na produkty z Mołdowy oraz wzrost cen gazu ziemnego, co ma istotny wpływ na gospodarkę Mołdowy. W tym kontekście Marianne MIKKO poinformowała zebranych o jej owocnym spotkaniu z komisarz Benitą FERRERO-WALDNER, na którym omówione zostały te kwestie, a także kwestia ewentualnego przyznania Mołdowie autonomicznych preferencji handlowych. Jeśli chodzi o inne kwestie, Marianne MIKKO wezwała władze Mołdowy do kontynuowania walki z korupcją i handlem ludźmi oraz do poprawy systemu ochrony zdrowia i zajęcia się problemem ubóstwa. Jeśli chodzi o rządy prawa, Marianne MIKKO podkreśliła znaczenie niezawisłości sądów oraz znaczenie kompetentnej administracji publicznej. Wyraziła przekonanie, że nowy minister sprawiedliwości Mołdowy przeprowadzi wszystkie niezbędne reformy. Jeśli chodzi o niezależność środków masowego przekazu, Marianne MIKKO z zadowoleniem przyjęła przyjęcie nowych przepisów dotyczących radia i telewizji, ale podkreśliła także konieczność właściwego ich stosowania oraz wyraziła zainteresowanie otrzymaniem pełniejszych informacji o areszcie Ghenadiego BRAGHISA, dyrektora ds. sprzedaży spółki Pro-TV pod zarzutem przyjmowania łapówek. Podsumowując, Marianne MIKKO odniosła się do sytuacji w Naddniestrzu, wspominając o wizycie przedstawicieli sekretariatu Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa zeszłego lata w Mołdowie oraz o ich spotkaniu z Jewgienijem SZEWCZUKIEM, przewodniczącym tzw. Parlamentu Naddniestrza. Podstawowe zalecenie z tej wizyty dotyczy PV\719585PL.doc 3/

4 konieczności podjęcia dialogu przez obydwie strony, ale kwestia tego, kto miałby ten dialog zainicjować, pozostaje nadal otwarta i wymaga dalszych rozmów. Marianne MIKKO doceniła także formułę negocjacyjną 5+2 i przyznała, że EUBAM działa prawidłowo. 5. Igor DODON, w imieniu rządu Mołdowy, podniósł kwestię stanu realizacji planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa. Przypominając, że 2006 r. jest przedostatnim rokiem jego wdrażania, zwrócił uwagę na sukces, który Mołdowa odniosła we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz w zapewnianiu stabilności makroekonomicznej i zmniejszaniu ubóstwa. Podpisanie umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz zawarcie umów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Mołdowy to duży sukces tym zakresie. Jeśli chodzi o poprawę warunków inwestycyjnych w Mołdowie, przyjętych zostało kilka ustaw oraz podjętych zostało kilka inicjatyw mających na celu przyciągnięcie inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ważnym krokiem jest także reforma prawodawstwa, w ramach której przeglądem objętych już zostało 50% aktów prawnych mających wpływ na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyrażając swoje poparcie dla wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, minister poinformował zebranych o przyjęciu nowej ustawy odzwierciedlającej standardy europejskie w sprawie nowych zasad klasyfikacji przedsiębiorstw i strategii dla MŚP na lata Minister podziękował także Unii Europejskiej za wsparcie w uruchamianiu projektu TACIS dotyczącego MŚP. Jeśli chodzi o wspieranie handlu, minister podkreślił w szczególności konieczność wprowadzenia systemów certyfikacji jakości mołdawskich produktów przeznaczonych na wywóz. Minister wskazał trzy podstawowe warunki w tym zakresie, a mianowicie konieczność przeniesienia uprawnień w zakresie certyfikacji z Izby Handlowo- Przemysłowej do Służby Celnej, co zostało dokonane w marcu 2006 r., konieczność udzielania gwarancji wywozowych na towary z Naddniestrza, zgodnie z wymogami uzgodnionymi w Kiszyniowie, oraz konieczność podpisania z Unią Europejską umowy w sprawie wolnego handlu, ze względu na przystąpienie Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej oraz potencjalny 15% spadek wywozu z Mołdowy. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów i ich harmonizację jako istotne elementy ww. planu działań, Igor DODON poinformował zebranych o stworzeniu w Mołdowie mechanizmu umożliwiającego harmonizację przepisów ustawowych Mołdowy z dorobkiem Unii Europejskiej. Minister podniósł także kwestię Analizy wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa oraz kilku nierozwiązanych jeszcze problemów z wykonaniem zaleceń tej analizy. Z kolei Victor STEPANIUC stwierdził, że ww. plan działań ma podstawowe znaczenie dla prac parlamentu Mołdowy. Spośród 18 celów przyjętych na podstawie tego planu w 2006 r. zrealizowanych zostało już 16. Nadal pozostaje jeszcze kilka problemów do rozwiązania, szczególnie w dziedzinie prywatyzacji w sektorze audiowizualnym, reformy wymiaru sprawiedliwości, prawa wyborczego oraz zwalczania korupcji. Komisja Europejska została poinformowana o postępach poczynionych w tych dziedzinach. Następnie Victor STEPANIUC odniósł się do działań podjętych przez Mołdowę w zakresie harmonizacji swojego ustawodawstwa, co stoi w sprzeczności z geopolitycznymi interesami Rosji, a także do reperkusji, których Mołdowa doświadcza w związku z uzależnieniem od Rosji. Ponadto Victor STEPANIUC wyraził nadzieję, że narastające w tej kwestii problemy mogłyby zostać rozwiązane z pomocą Unii Europejskiej, w szczególności ze względu na utratę przez Mołdowę dostępu do rynków wschodnich i stojących przed Mołdową wyzwań społecznych. Alfred GOMOLKA zwrócił uwagę na postępy poczynione w stosunkowo krótkim czasie. Uważa on, że należałoby przyjrzeć się strategicznemu celowi Unii Europejskiej, jakim jest PV\719585PL.doc 4/

5 zapewnienie stabilności w państwach ościennych i w państwach Morza Czarnego. Następnie Alfred GOMOLKA odniósł się do sposobów wzmocnienia współpracy transgranicznej oraz znaczenia, jakie Mołdowa przykłada do tej współpracy, rozziewu pomiędzy planami realizacji ww. planu działań a rzeczywistością, tendencji i rzeczywistej skali bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Mołdowie oraz metod obliczania PKB Mołdowy. Zgadzając się z Alfredem GOMOLKĄ w kwestii owocnej współpracy z przedstawicielami Mołdowy, Horst SCHNELLHARDT poruszył kwestię wniosków wizowych i zwrócił się do przedstawicieli Mołdowy o informowanie zebranych o sytuacji obywateli Mołdowy i obywatelstwie Mołdowy oraz o środkach podjętych przez rząd w tym zakresie. Jeśli chodzi o programy realizowane obecnie we współpracy z Unią Europejską, sytuacja w Mołdowie uległa poprawie. Odnosząc się do wewnętrznego konfliktu w Naddniestrzu, Horst SCHNELLHARDT wspomniał, że Unia Europejska zdecydowanie opowiada się za zachowaniem terytorialnej integralności Mołdowy. Następnie podniósł kwestie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska naturalnego w Mołdowie, bezpieczeństwa żywności i ochrony sanitarnej produktów w wywozie z Mołdowy, zdolności władz Mołdowy w zakresie transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej w tych obszarach oraz przyszłej współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Podsumowując, Horst SCHNELLHARDT stwierdził, że skoro Mołdowa jest ważnym partnerem w grupie zadaniowej Dunaju-Morza Czarnego, priorytetem współpracy Mołdowy z Unią Europejską powinny być dostawy energii i ich bezpieczeństwo. Vladimir FILAT, poseł do parlamentu Mołdowy, nie podzielił optymizmu swoich kolegów w sprawie realizacji ww. planu działań, gdyż według niego w przypadku tego planu nie ma żadnych instrumentów oceny czy instrumentów umożliwiających dalsze działania oraz brak jest odpowiednich norm. Giorgio CAROLLO wysunął sugestię dotyczącą zapewnienia konkurencyjności rolnictwa Mołdowy poprzez przygotowanie zestawu środków pomocy obejmujących rezerwy na ochronę środowiska naturalnego, badania naukowe i rozwój obszarów wiejskich. Serafim URECHEAN zajął się kwestią systemu wizowego Unii Europejskiej dla obywateli Mołdowy. Podkreślając, że nie podziela optymizmu stanowiska rządu Mołdowy w sprawie rozwoju swojej gospodarki, przyznał, że system wizowy stanowi problem dla obywateli Mołdowy, który jeszcze się pogłębi, gdy Rumunia przystąpi do Unii Europejskiej. Europejska inicjatywa w sprawie utworzenia Wspólnego Ośrodka Wizowego w Mołdowie i jego otwarcia najpóźniej dnia 1 stycznia 2007 r. jest zatem mile widziana. Tym samym niezwykle ważne jest rozpoczęcie negocjacji pomiędzy Mołdową a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Sytuacja jest również skomplikowana ze względu na problemy paszportowe i wnioski przedłożone przez wielu obywateli Mołdowy o przyznanie obywatelstwa rumuńskiego, bułgarskiego i rosyjskiego. Laima ANDRIKIENE podkreśliła znaczenie wprowadzenia ułatwień wizowych jako podstawowego priorytetu. Wspominając o braku umowy wizowej pomiędzy Unią Europejską a Mołdową, trudnościach, jakie napotykają obywatele Mołdowy w uzyskiwaniu wiz do państw członkowskich Unii Europejskiej, wpływie przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej, decyzji Mołdowy w sprawie zniesienia wiz dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, inicjatywie w sprawie Wspólnego Ośrodka Wizowego oraz decyzji Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2006 r., aby rozpocząć negocjacje z Mołdową w sprawie wiz, Laima ANDRIKIENE podkreśliła znaczenie rozpoczęcia negocjacji w sprawie ułatwień wizowych i umowy o readmisji. PV\719585PL.doc 5/

6 Henrik LAX podkreślił, w szczególności, że jeżeli Unia Europejska chce wspierać stabilność i rozwój gospodarczy w Mołdowie, niezbędna jest ściślejsza współpraca pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Pomimo tego, że reforma wspólnotowego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice ma na celu wspieranie rozwoju wzajemnych relacji transgranicznych i zwalczanie nielegalnej imigracji, uznawanie przez Unię Europejską systemu wizowego za skuteczny instrument zwalczania przestępczości i nielegalnej imigracji oparte jest na iluzji. Z drugiej strony Henrik LAX wezwał także władze Mołdowy do kontynuowania działań mających na celu zapewnienie skutecznej kontroli granic i dokumentów podróży oraz do podpisania umowy o readmisji. Podsumowując, Henrik LAX wyraził swoje rozczarowanie niskim poziomem ambicji postanowień umowy w sprawie ułatwień wizowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją oraz wyraził nadzieję, że nie będzie precedensem dla innych państw. Kwestia programu TACIS i zdolności absorpcyjnej Mołdowy została podniesiona przez Igora DODONA. Podkreślając znaczenie programu dla Mołdowy, Igor DODON zwrócił szczególnie uwagę na fakt, że rząd Mołdowy nie napotkał żadnych trudności związanych ze zdolnością absorpcyjną. Wyjaśniając, że program TACIS dla Mołdowy zarządzany jest przez zespół Komisji Europejskiej z Kijowa, minister wyraził swoje zadowolenie z dobrej współpracy z tym zespołem, ale wspomniał również o znacznych opóźnieniach we wdrażaniu i zarządzaniu projektami TACIS w Mołdowie, będących następstwem problemów logistycznych. Tym samym Rząd Mołdowy przedłożył wniosek o przeniesienie zespołu zarządzającego tym programem z Kijowa do Kiszyniowa. Horst SCHNELLHARDT argumentował za rozważeniem lepszych możliwości funkcjonowania programu TACIS. Odniósł się w szczególności do kwestii takich, jak otwarcie drugiego biura w Kiszyniowie, monitorowanie wykorzystywania środków finansowych programu TACIS, uwzględnianie odniesień do reformy systemu rolnego, polityki ochrony środowiska naturalnego i wspierania sektora przetwórstwa spożywczego. Na zakończenie dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Hilde HARDEMAN przedstawiła stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie obecnego stanu stosunków pomiędzy Unią Europejską a Mołdową. Według Hilde HARDEMAN władze Mołdowy mają wolę polityczną podjęcia środków odzwierciedlających cele określone w planie działań UE- Mołdowa. Niemniej wdrażanie tego planu i stosowanie nowo przyjętych przepisów musi zostać wzmocnione. Od spełnienia tego warunku uzależniona jest również dalsza pomoc Unii Europejskiej dla Mołdowy. Choć osiągnięte zostały już znaczne postępy dzięki programowi TACIS i programowi zapewnienia bezpieczeństwa żywności, w ramach kolejnych perspektyw nastąpi znaczący wzrost pomocy finansowej dla Mołdowy w ramach instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa europejskiego oraz wsparcia z budżetu Komisji Europejskiej związanego z zasadą współzależności. Jeśli chodzi o kwestię zarządzania pomocą, Hilde HARDEMAN zapewniła, że przeniesienie do Kiszyniowa nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji niezbędnych urzędników nowego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Mołdowie, otwartego w 2005 r. Podsumowując, Hilde HARDEMAN argumentowała, że ułatwienia wizowe stanowią podstawowy element stosunków pomiędzy Unią Europejską a Mołdową i zapewniła Henrika LAXA, że umowa w sprawie ułatwień wizowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją nie jest z konieczności uważana za precedens. Jednakże takie umowy odzwierciedlają złożone wysyłki mające na celu osiągnięcie równowagi, w przypadku których niezbędne jest uwzględnienie stanowiska każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 6. Dyskusja nad sytuacją polityczną w Mołdowie rozpoczęła się od omówienia kwestii przestrzegania praw człowieka w tym państwie, podniesionej przez Henrika LAXA. Według niego Mołdowa jest w centrum zainteresowania Unii Europejskiej nie tylko dlatego, że stała PV\719585PL.doc 6/

7 się bezpośrednim sąsiadem Unii, ale także ze względu na to, że jest w tej samej grupie państw co Ukraina, to jest państw, które mają szansę stać się przykładami państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego znanych ze swojego zaangażowania w demokratyczne reformy. Odnosząc się do kwestii znaczenia praw człowieka i walki z korupcją dla rozwoju społecznego-gospodarczego, Henrik LAX pokreślił znaczenie różnorodności etnicznej, kulturowej i językowej dla budowania harmonijnego społeczeństwa. Victor STEPANIUC przypomniał deklaracje polityczne obecnego parlamentu Mołdowy, który uznał konsolidację demokracji i państwa prawa za jedne z podstawowych priorytetów krajowych. Kwestie te uwzględnione zostały także w planie działań na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa, a problemami z nimi związanymi zajmowały się w ostatnich kilku latach zarówno rząd jak i opozycja. Korupcja nie została jeszcze wyeliminowana, choć podejmowane są zdecydowane działania w tym zakresie. Obecne władze badają także przypadki byłych członków rządu, którzy według Victora STEPANIUCA dopuścili się wtedy naruszeń. Takie osoby utrzymują nadal, że są ofiarami walki politycznej. Podsumowując, współprzewodniczący reprezentujący Mołdowę omówił bardzo dobrą sytuację w dziedzinie praw mniejszości narodowych i różnorodności kulturowej, podając prawodawstwo Mołdowy w tym zakresie i jej pokojowe przyznanie autonomii regionowi Gagauzji za międzynarodowy przykład. Stella GHERMAN argumentowała, że sytuacja polityczna w Mołdowie jest stabilna, co znajduje odzwierciedlenie we współpracy pomiędzy rządem i opozycją w realizacji wspólnego celu, jakim jest integracja europejska. Serafim URECHEAN określił sytuację polityczną w Mołdowie jako niezwykle złożoną. Wyraził swoje wątpliwości co do właściwego wdrażania planu działań na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa. Według Serafima URECHEANA wiele reform ma charakter deklaratywny i jest podejmowanych, aby przypodobać się Unii Europejskiej. Serafim URECHEAN odniósł się w szczególności do niedociągnięć związanych z reformą systemu prawa (polityczne reperkusje wobec opozycji) oraz z nowym kodeksem audiowizualnym, co według niego nie doprowadzi do jakichkolwiek zmian. Uznając sytuację polityczną w Mołdowie za stabilną, Jan Marinus WIERSMA z zadowoleniem przyjął europeizację tego państwa i radzi Mołdowie pozostać w tej samej grupie państw, co Ukraina i Gruzja. Uznając, że walka z korupcją stanowi trudny proces, Jan Marinus WIERSMA podkreślił podstawowe znaczenie walki z korupcją oraz podstawowe znaczenie rozwiązania sporu wokół Naddniestrza dla stabilności politycznej. Według Roberta EVANSA władze Mołdowy osiągnęły w ostatnich latach znaczne postępy, a przypadek Rumunii powinien dla Mołdowy stanowić inspirację dla dalszych reform. Robert EVANS podniósł także szereg kwestii dotyczących oceny obecnej współpracy politycznej w Mołdowie podczas drugiej kadencji prezydenta Władimira WORONINA, skuteczności władz lokalnych i uczestnictwa szerszych kręgów społeczeństwa w życiu politycznym i społecznym kraju. Kwestie zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej oraz systemu sądownictwa w Mołdowie zostały podniesione przez Vladimira FILATA. Jeśli chodzi o zwalczanie korupcji, skoncentrował się on na dwóch aspektach, a mianowicie z jednej strony na działaniach dostosowawczych dotyczących ram legislacyjnych, zmierzających w dobrym kierunku, a z drugiej strony na niedostatecznym wdrażaniu środków w tym zakresie, co podkreślają organizacje międzynarodowe. Wyjaśniając wybiórczość w stosowaniu strategii zwalczania korupcji oraz zaangażowanie polityczne Ośrodka ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej, Vladimir FILAT stwierdził, że Mołdowa nie jest w stanie zwalczać tego PV\719585PL.doc 7/

8 zjawiska sama i potrzebuje pomocy Unii Europejskiej. Taki sam problem z wdrażaniem występuje w przypadku reformy systemu sądownictwa: pomimo przyjęcia w 2005 r. nowego zestawu przepisów, społeczeństwo nie odczuwa skutków tej reformy. Dlatego kwestią o podstawowym znaczeniu jest stworzenie mechanizmu monitorowania rzeczywistych skutków zmian legislacyjnych. Tadeusz ZWIEFKA z zadowoleniem przyjął działania podjęte przez władze Mołdowy w zakresie reform wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności utworzenie Krajowego Instytutu Sądownictwa, zniesienie kary śmierci, reformę systemu sądowego oraz wprowadzenie postanowienia konstytucyjnego zobowiązującego Prezydenta do uzasadnienia każdej swojej odmowy powołania sędziego. Z drugiej strony istnieją istotne problemy ze stosowaniem nowych przepisów; podstawowymi problemami są opóźnienia w wykonywaniu wyroków sądowych, działalność prokuratora, pokusa wywierania politycznych nacisków na sądy, wykorzystywanie walki z korupcją do celów rozgrywek politycznych, struktura sądownictwa i niezależność adwokatów. Podsumowując, Tadeusz ZWIEFKA z zadowoleniem przyjął harmonizację przepisów prawa Mołdowy, ale podkreślił znaczenie dobrze funkcjonującego systemu prawa. Marianne MIKKO zamknęła pierwszą część posiedzenia o godz Czwartek 26 października 2006 r. Posiedzenie zostało ponownie otwarte przez Marianne MIKKO o godz Igor DODON przedstawił zarys obecnej sytuacji gospodarczej w Republice Mołdowy, zaczynając od analizy PKB i inflacji. Poinformował o 45% wzroście PKB od 2001 r., ale także o jego 5% wzroście w 2006 r. wobec przewidywanych 8,6% ze względu na dwukrotny wzrost cen gazu oraz ograniczenia dotyczące wywozu mołdawskich produktów. W odpowiedzi na pytanie Alfreda GOMOLKI z poprzedniego dnia, dotyczące obliczania PKB Mołdowy, minister zapewnił, że w Mołdowie nie zastosowano metody polegającej na stworzeniu panelu firm, a następnie ekstrapolacji ich wyników. Zastosowana w Mołdowie i zaaprobowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy metoda obliczania PKB uwzględnia zakłady użyteczności publicznej oraz zasoby. Jeśli chodzi o inflację, to w ciągu ostatnich trzech lat uległa ona zmniejszeniu, ale z uwagi na wpływ dwóch wyżej wymienionych negatywnych czynników zewnętrznych, jej wysokość szacowano na 12% dla 2006 r. i 10% dla 2007 r. W odniesieniu do współzależności pomiędzy wywozem a inwestycjami w Mołdowie Igor DODON poinformował, że rząd pragnie uzyskać dodatkowe preferencje w handlu. W ciągu pierwszej połowy 2006 r. Mołdowa odnotowała 7-procentowy spadek wywozu i 14- procentowy wzrost przywozu. Po przedstawieniu opisu tendencji wywozowych minister zwrócił szczególną uwagę na zależność Mołdowy od zasobów energetycznych i technologii, które stanowią 65% przywozu. Igor DODON zakończył swoją prezentację analizą sytuacji w mołdawskim sektorze inwestycyjnym. Według niego w 2005 r. Mołdowa odnotowała rekord w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ich wartość wyniosła 290 mln. dolarów. W odpowiedzi na pytanie z poprzedniego dnia, dotyczące tego, które sektory przyciągają inwestycje z zagranicy, Igor DODON wskazał przede wszystkim na rozwój systemu finansowego i bankowego, nowe sektory technik informatycznych i tekstyliów, jak również na nasilające się przenoszenie ośrodków produkcyjnych z UE do Mołdowy. W opinii Zbigniewa PODKAŃSKIEGO sytuacja gospodarcza w Mołdowie jest wynikiem geopolitycznej rywalizacji pomiędzy UE a Rosją. Wobec proeuropejskiej orientacji rządu PV\719585PL.doc 8/

9 Mołdowy, pojawiły się problemy związane z nałożonymi przez Rosję restrykcjami oraz ich negatywnym wpływem na mołdawską gospodarkę. Wśród innych poważnych problemów Zbigniew PODKAŃSKI wymienił ujemny bilans w handlu, praktykę nielegalnej pracy i emigrację. Dowodził, że wsparcie UE dla Mołdowy jest niewystarczające, podczas gdy Mołdowa potrzebuje przede wszystkim długoterminowych rozwiązań, które umożliwią jej restrukturyzację gospodarki. W związku z przystąpieniem do UE Rumunii i Bułgarii sytuacja stanie się jeszcze bardziej złożona. Na koniec wezwał stronę mołdawską do ostrożnego traktowania wzrostu udziału kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. Janusz ONYSZKIEWICZ zadał stronie mołdawskiej dwa pytania: dotyczyły one poziomu rynku akcji w Mołdowie oraz wykorzystania giełdy papierów wartościowych jako instrumentu rozwoju gospodarczego, jak również roli GUAM we współpracy gospodarczej i stworzenia wspólnego frontu członków GUAM w stosunku zarówno do UE, jak i Rosji. Serafim URECHEAN nie podzielał optymistycznych wniosków mołdawskiego ministra gospodarki i uznał sytuację gospodarczą w Mołdowie za bardzo trudną. Swoje stanowisko uzasadnił kilkoma argumentami: swój wzrost gospodarczy Mołdowa zawdzięcza w dużej mierze pieniądzom przesyłanym do domu przez pracujących nielegalnie za granicą Mołdawian; ponadto wskazał na wpływ rosyjskich ograniczeń nałożonych na mołdawskie produkty oraz ograniczony wywóz do Ukrainy i Białorusi, wzrastające ceny gazu oraz wynikający stąd spadek poziomu życia. Tym samym Mołdowa potrzebuje więcej pewności, jeśli chodzi o przyszłe członkostwo w UE; w przeciwnym razie naraża się bowiem na poważne i długotrwałe trudności. Podczas, gdy milion Mołdawian już pracuje za granicą, tylko tysięcy spośród pozostałych mieszkańców stanowi aktywną część populacji. Na koniec Serafim URECHEAN położył nacisk na sytuację wizową, która jego zdaniem po dniu 1 stycznia 2007 r. stanie się nie do zniesienia, jeżeli nie zostaną podjęte natychmiastowe kroki. Jest on zdania, że bardzo wiele zależy od pracy Komisji Współpracy Parlamentarnej, a w szczególności od stanowiska PE. W odpowiedzi na uwagi Serafima URECHEANA Igor DODON przyznał, że wzrost gospodarczy Mołdowy uzależniony jest w znacznym stopniu od konsumpcji, ale podkreślił też wysiłki rządu na rzecz podtrzymania konsumpcji przy pomocy wwozu i miejscowej produkcji. W odniesieniu do kwestii rynku akcji i giełdy papierów wartościowych, którą poruszył Janusz ONYSZKIEWICZ, minister przyznał, że sektor ten nie jest jeszcze w dostatecznym stopniu rozwinięty. W celu poprawy sytuacji Ministerstwo Finansów opracowało szereg środków, których wdrażanie ma rozpocząć się dnia 1 stycznia 2007 r. Ponadto przewiduje się stworzenie wspólnych platform transakcji na giełdzie papierów wartościowych oraz współdziałanie z Rumunią i Polską w kierunku przyciągania inwestycji. W odniesieniu do GUAM rząd Mołdowy liczy oczywiście na wykorzystanie tej organizacji również jako instrumentu współpracy gospodarczej. Podjęto wprawdzie inicjatywy na rzecz redukcji zależności energetycznej od Rosji, ale Igor DODON wyraził żal z powodu braku zdecydowanego stanowiska Ukrainy w sprawie GUAM. PV\719585PL.doc 9/ *** Przewodnictwo Komisji przejął Victor STEPANIUC i wyraził chęć krótkiego przedstawienia sytuacji politycznej, którą uważa za stabilną. Pomimo różnic poglądów pomiędzy niektórymi partiami oraz prób destabilizacji społeczeństwa, można wyróżnić następujące dowody na istnienie stabilności politycznej oraz jednoczące elementy polityki: przyjęcie w 2005 r. deklaracji partii rządzącej oraz dwóch pozostałych partii politycznych w sprawie priorytetów rozwoju Mołdowy, rozstrzygnięcie sprawy Naddniestrza i przyjęcie ustawy dotyczącej statusu Naddniestrza, przyszłe wybory tzw. Baszkana w Gagauzji, demokratyzacja Kodeksu Wyborczego, przyjęcie w 2005 r. decyzji parlamentu w sprawie udziału

10 społeczeństwa obywatelskiego w procesie tworzenia prawa, poprawki dotyczące niezawisłości sądownictwa. *** Vladimir FILAT również przedstawił kilka uwag na temat sytuacji gospodarczej w Mołdowie. Dowodził on, że rosyjskie embargo na mołdawskie wina i produkty rolne, jak również wzrost cen gazu w istocie ujawniły główny problem mołdawskiej gospodarki: brak konkurencyjnych produktów i potrzebę rozwoju wolnej konkurencji. W tym odniesieniu, zwrócił uwagę na fakt, że dla zbudowania konkurencyjnej gospodarki Mołdowie potrzebna jest pomoc z zewnątrz. 8. Vladimir FILAT przedstawił swoje poglądy na sytuację społeczną w Mołdowie. Uznał ją przy tym za bolesną. Jego zdaniem władze Mołdowy z legislacyjnego punktu widzenia są przygotowane do rozwiązania problemów społecznych. Strategia Mołdowy na rzecz zwalczania ubóstwa jest w tym sensie bardzo ważnym krokiem, ale napotyka na kilka trudności, związanych z możliwościami w zakresie finansowania projektu i zarządzania nim. Innym poważnym problemem jest emigracja i jej wpływ. Dane dotyczące skali migracji są zróżnicowane, ale Vladimir FILAT wyraził zainteresowanie statusem mołdawskich emigrantów oraz poziomem ich ochrony socjalnej i prawnej. Poważnym skutkiem tego zjawiska jest duża liczba dzieci pozostawionych w Mołdowie. Jiří MASTALKA, przedstawiając ostatnie statystyki dotyczące sytuacji społecznej w Mołdowie, wyraził się z uznaniem o środkach, jakich dostarcza mołdawska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i walki o zmniejszenie ubóstwa. Wśród sposobów, w jakie UE mogłaby pomóc Mołdowie, wymienił wsparcie dla systemu rynku asymetrycznego, integralne porozumienie w sprawie bezpieczeństwa inwestycji oraz przeciw systemowi podwójnego opodatkowania oraz kwestię wiz. Stella GHERMAN przedstawiła działania, jakie podjęto na rzecz wsparcia pracy młodych praktyków na obszarach wiejskich w dziedzinach edukacji i ochrony zdrowia oraz w sprawie postępu, jaki uzyskano w trakcie realizacji państwowego programu, w ramach którego wszystkie szkoły miały zostać wyposażone w komputery, jak również o stopniowym wzroście wydatków publicznych na edukację (od 7,3% PKB w 2005 r. do 7,81% w 2006 r. i 8,41% w 2007 r.). Valentina SERPUL zgodziła się z poglądem Victora STEPANIUCA, że największe osiągnięcie Mołdowy w 2006 r. polegało na osiągnięciu politycznej stabilności, co dało możliwość skupienia się na największych problemach kraju. Mołdowa znajduje się obecnie na etapie, na którym dopiero przyjęła nowe ustawodawstwo. Największym wyzwaniem jest jednak jego wdrożenie. Valentina SERPUL opisała sytuację społeczną w Mołdowie jako alarmującą i przedstawiła odpowiednie dane statystyczne. Na zakończenie stwierdziła, że poziom życia w Mołdowie jest bardzo niski; powstrzymała się od rozważań na temat skuteczności w wymiarze gospodarczym i społecznym do czasu, gdy wpływ nowego ustawodawstwa i nowych instrumentów stanie się odczuwalny dla zwykłych ludzi. Victor STEPANIUC przyznał, że sytuacja społeczna w Mołdowie nie jest najlepsza, lecz z drugiej strony dowodził, że rozwój wydarzeń jest pomyślny, co potwierdza również Międzynarodowy Fundusz Walutowy. według niego, w ciągu ostatnich pięciu lat budżet państwa wzrósł czterokrotnie, podobnie zresztą jak wsparcie dla sektora socjalnego. Chociaż wzrost gospodarczy nie osiągnął w 2006 r. oczekiwanej wartości, to będzie to mieć jedynie wpływ na niższą stopę wzrostu wydatków publicznych. PV\719585PL.doc 10/

11 9. Bogusław SONIK przedstawił sytuację w Naddniestrzu. Przedstawiając obecną sytuację w tym regionie, stwierdził, że występują rozbieżności pomiędzy międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji a jej działaniami, jak na przykład w kwestii wycofania wojsk oraz wskazał na brak poszanowania dla jej partnerów, w tym UE. Na koniec zapewnił stronę mołdawską, że cieszy się ona pełnym wsparciem PE w tej kwestii, ale wyraził przy tym przekonanie, że inne instytucje europejskie również będą musiały zająć w tej sprawie bardziej aktywne i zdecydowane stanowisko. Marianne MIKKO również w pierwszej kolejności odniosła się do przyjęcia przez PE rezolucji w sprawie Naddniestrza i stwierdziła, że będzie ona stanowiła ważny sygnał dla SMIRNOWA i PUTINA. Dalej skupiła się na działaniach EUBAM, uznając je za pierwszy zdecydowany krok UE w tej sprawie oraz za historię sukcesu. W następstwie skutecznych działań EUBAM przeciw czarnej gospodarce w Naddniestrzu UE przyczyniła się do odbudowy integralności terytorialnej Mołdowy. Marianne MIKKO również podkreśliła osobisty sukces generała BANFIEGO oraz udział nowych członków UE w opanowaniu sytuacji. Wyraziła satysfakcję w związku ze zdecydowanym udziałem Ukrainy w tych działaniach i poinformowała o konsolidacji misji EUBAM w latach Vladimir FILAT zwrócił uwagę na zagrożenia związane z polityką wizową w kontekście podpisanych z Rosją i Ukrainą porozumień w sprawie ułatwień wizowych. Jego zdaniem, wobec faktu, że większość mieszkańców Naddniestrza posiada paszporty rosyjskie, ukraińskie i rumuńskie, ludzie ci będą mieć dostęp do możliwości swobodnego poruszania się wewnątrz UE, podczas gdy nie będzie to dotyczyło pozostałych obywateli Mołdowy. W kontekście stanowiska Ukrainy w sprawie Naddniestrza Vladimir FILAT przypomniał o niedawnym sporze w sprawie kolei oraz decyzji Ukrainy, zobowiązującej Mołdowę do wznowienia transportu kolejowego przez terytorium Naddniestrza. Poprosił UE o poruszenie tej kwestii w trakcie szczytu UE-Ukraina w Helsinkach. Janusz ONYSZKIEWICZ zadał pytania dotyczące dalszych kroków, jakie powinna podjąć Ukraina na rzecz kontroli na granicy z regionem Naddniestrza, jak również dotyczące sposobów, w jakie UE mogłaby zapobiec masowemu wydawaniu rosyjskich paszportów ludności Naddniestrza oraz oceny referendum dotyczącego niepodległości Naddniestrza. W odpowiedzi na te pytania Marianne MIKKO wyraziła przekonanie, że trzy główne instytucje Europy muszą wykazać wiele determinacji wysyłając sygnał dla Ukrainy, mówiący, że jeżeli ten kraj ma aspiracje europejskie, to niezbędne jest jego poważne zaangażowanie w działalność EUBAM. W odniesieniu do drugiego pytania w sprawie rosyjskich paszportów, zasugerowała ona podniesienie tej kwestii w trakcie szczytu UE- Rosja, zwłaszcza, że w tym kontekście ważnym narzędziem będzie rezolucja PE w sprawie Naddniestrza. 10. Victor STEPANIUC przedstawił prezentację na temat stosunków Mołdowy z jej najbliższymi sąsiadami. Skupił się na wpływie konfliktu dotyczącego Naddniestrza na trudne stosunki Mołdowy z Rosją, w której siły polityczne wspierają separatystyczny reżim. Pomimo, że w 2001 r. podpisany został traktat polityczny pomiędzy Mołdową i Rosją, stosunki pozostały skomplikowane z uwagi na geopolityczne interesy Rosji w tym regionie oraz jej dezaprobatę dla europejskich aspiracji Mołdowy. Stosunki z Ukrainą zawsze miały stabilny charakter, mimo iż niektóre siły polityczne na Ukrainie również pośrednio popierały separatyzm w Naddniestrzu. Co do stosunków z Rumunią, były one zmienne, ale w trakcie kadencji prezydenta Traiana BASESCU uległy znacznej poprawie. Victor STEPANIUC zwrócił w dalszym ciągu swojego wystąpienia uwagę na zagrożenie Mołdowy izolacją gospodarczą w wyniku wprowadzonej przez Rosję blokady gospodarczej oraz wejścia Rumunii do UE. Mołdawski współprzewodniczący podkreślił na koniec, że aspiracje Mołdowy dotyczące przystąpienia do UE nie wiążą się z dążeniem do członkostwa w NATO. PV\719585PL.doc 11/

12 11. Oświadczenie końcowe i zalecenia Komisji Współpracy Parlamentarnej na mocy art. 89 Porozumienia o Współpracy i Partnerstwie zostały przyjęte jednogłośnie w wersji zrewidowanej po przyjęciu ostatnich poprawek. 12. Innych spraw nie rozpatrywano. 13. Następne posiedzenie KWP odbędzie się w Kiszyniowie, w dniach 1-2 października 2007 r. *** Marianne MIKKO zaprosiła stronę mołdawską do obserwacji głosowań nad rezolucją PE w sprawie Naddniestrza i wyraziła satysfakcję w związku z konstruktywnym charakterem obecnego posiedzenia. Victor STEPANIUC podziękował wszystkim za konstruktywną i rzeczową dyskusję i wyraził satysfakcję z udziału w debacie mołdawskiej opozycji. Posiedzenie zakończyło się w czwartek, 26 października 2006 r., o godz PV\719585PL.doc 12/

13 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*) MIKKO (PR), PODKANSKI (1st VP), KACIN (2nd VP, 1) Anwesend Παρόvτες Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/ ANDRKIENE (1), CAROLLO, GOMOLKA, MASTALKA (1), SONIK (3), WIERSMA (1) Present Presentes Stedfortrædere/Stellvertreter/Αvαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: EVANS, GEREMEK (1), LAX, SCHNELLHARDT (1), ZWIEFKA Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 147,7 /Art Art. 166,3/ Art Art Endv. Deltog/Weitere Teiln./ Συμμετείχαv επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog ONYSZKIEWICZ (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do diapunto/punto orden del dia/ Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρώv στις/present on/présent le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) (2) (3) PV\719585PL.doc 13/

14 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do presidente/puhemiehen kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Radet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) SAARELA, YOLDI Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ Kommissionen: (*) HARDEMAN, HACK Missions/Ambassades: NEGUTA, BALITCHI Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόvτες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare OSTROVSKIS (NP, Latvia), PIEHL (EC), TEOPHILOVA-PERMAUL (CoE) Press: GEROPOULOS (New Europe News) Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Puolueryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat PPE-DE PSE ALDE Verts/ALE GUE/NGL IDM/DE MUEN NI APOSTOL, NEGREA LIGER, MYLONAS, VON BETHLENFALY PUOHLA BERGAMASCHI DYCHA Cab. du Président. Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γεvική Διεύθυvση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção general Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραμματεία επιτρoπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretaria de comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βoηθός I II III IV V VI VII VIII EXPO: STOKELJ, EPHTYMIOU POPESCU-BLACK, SCHMUTTERER, TABIRTA * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman PV\719585PL.doc 14/

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 za rok 2016 dotyczące Kosowa Motyw B B. mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, oraz mając na uwadze, że harmonogram akcesji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA BRUKSELA. Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA BRUKSELA. Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA Czternaste posiedzenie 22-23 marca 2010 r. BRUKSELA Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK Oświadczenie końcowe i zalecenia zgodnie z art. 90 umowy

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2014 r. COM(2014) 401 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY I. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2016 r. COM(2016) 816 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Aktualna sytuacja i przyszłe działania w odniesieniu do braku wzajemności z niektórymi

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Rada Zapewnienie poszanowania praworządności I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA Ósma konferencja października 2005 r. STRASBURG

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA Ósma konferencja października 2005 r. STRASBURG KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA Ósma konferencja 26-27 października 2005 r. STRASBURG Współprzewodniczący: Marek SIWIEC i Walerij PUSTOWOJTENKO Oświadczenie końcowe oraz zalecenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 2008/2135(INI) 11.11.2008 POPRAWKI 1-16 Filip Kaczmarek (PE414.227v01-00) w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami (2008/2135(INI)) AM\752443.doc

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. 6 lutego 2013 r.

PROTOKÓŁ. 6 lutego 2013 r. PARLAMENT EUROPEJSKI PV CPG 06.02.2013 PE-7/CPG/PV/2013-extra 01 KONFERENCJA PRZEWODNICZĄCYCH PROTOKÓŁ posiedzenia nadzwyczajnego w środę 6 lutego 2013 r. Budynek im. Louise Weiss, Sala R1.1 Strasburg

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3430. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (SPRAWY ZAGRANICZNE),

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI DELEGACJA DO SPRAW STOSUNKÓW Z BIAŁORUSIĄ KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NOTATKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRAC DELEGACJI DO SPRAW STOSUNKÓW Z BIAŁORUSIĄ DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK ZEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP

UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP GRUPA PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU RADA UNII EUROPEJSKIEJ ACP/21/003/14 ACP-UE 2116/14 Bruksela, 13 czerwca 2014 r. (01.07) (OR. en) WSPÓLNY DOKUMENT AKP UE Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2016 r. COM(2016) 295 final Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze PL PL Zalecenie DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej polityki wschodj:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Zagranicznych 2009 2008/2239(INI) 12.12.2008 POPRAWKI 1-22 Giorgos Dimitrakopoulos (PE414.226v01-00) w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI))

Bardziej szczegółowo

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej RESOL-VI/020 122. sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej COR-2017-00961-00-01-RES-TRA (EN) 1/5 Rezolucja Europejskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2010 KOM(2010)256 wersja ostateczna 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

14481/17 jp/mf 1 DG G 2B

14481/17 jp/mf 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 grudnia 2017 r. (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 5 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Dotyczy: Sprawozdanie Komisji dotyczące

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY stwierdzająca, że Portugalia nie podjęła skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.5.2017 r. COM(2017) 227 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określający stanowisko Komisji w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

1. Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie Partnerstwa Wschodniego, przyjęte

1. Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie Partnerstwa Wschodniego, przyjęte Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2016 r. (OR. en) 14244/16 COEST 292 CFSP/PESC 925 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 listopada 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14243/16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 214 final 2012/0011 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wykształciła się z Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Decyzję o przekształceniu KBWE

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 Sojusz Lewicy Demokratycznej Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety

Bardziej szczegółowo

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej PIERWSZA POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ UWARUNKOWANIA PROCESY DECYZYJNE OSIĄGNIĘCIA I NIEPOWODZENIA Janusz Józef Węc Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej Uwarunkowania Procesy decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

15169/15 pas/en 1 DG C 2B

15169/15 pas/en 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2015 r. (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15011/15

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej Współpraca gospodarcza i walutowa w państwach UE, której efektem jest posługiwanie się wspólną walutą euro ( ) jest jedną z największych osiągnięć integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.7.2008 KOM(2008) 476 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE-Maroko dotyczącego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 grudnia 2015 r. (OR. en) 15150/15 FISC 185 ECOFIN 965 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14947/15 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

11238/16 dh/mak 1 DGC 1

11238/16 dh/mak 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10907/16 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

14127/16 jp/mo 1 DGG 2B

14127/16 jp/mo 1 DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 14127/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 listopada 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 13265/16 Dotyczy: FIN 774 FSTR 77

Bardziej szczegółowo

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna Kancelaria Doradcza EGIDA jest konsultingowa firmą specjalizującą się w organizacji współpracy pomiędzy partnerami z Polski, Ukrainy, Białorusi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka B7-0578/2010 } RC1/Am. 10 10 Punkt F a preambuły (nowy) Fa. mając na uwadze, Ŝe nie wszystkim partiom pozwolono kandydować we wszystkich prowincjach kraju, B7-0578/2010 } RC1/Am. 11 11 Ustęp F b (nowy)

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 21.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 348 E/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE PARLAMENT EUROPEJSKI Sytuacja na Ukrainie P7_TA(2010)0035 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

TEKSTY PRZYJĘTE. Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0344 Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć Spis treści: Wstęp Rozdział I Znaczenie problemów energetycznych dla bezpieczeństwa państw 1.Energia, gospodarka, bezpieczeństwo 1.1.Energia, jej źródła i ich znaczenie dla człowieka i gospodarki 1.2.Energia

Bardziej szczegółowo

Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę. Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005

Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę. Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005 Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005 Nowi członkowie bardziej gotowi poprzeć dalsze rozszerzenie Za dalszym rozszerzeniem Za wstąpieniem Turcji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2014 r. COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 28.8.2015 2015/0062(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE JEDNOCZESNEGO ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Umawiające się Strony podkreślają

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KOMITET WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I UKRAINĄ KIJÓW/JAŁTA

KOMITET WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I UKRAINĄ KIJÓW/JAŁTA KOMITET WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I UKRAINĄ Posiedzenie jedenaste 2 3 października 2008 r. KIJÓW/JAŁTA Współprzewodniczący: Adrian SEVERIN i Borys TARASIUK Ostateczne oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam ocenę dokonaną przez Komisję Gospodarczą i Monetarną.

Poniżej przedstawiam ocenę dokonaną przez Komisję Gospodarczą i Monetarną. POUFNE 20 stycznia 2010 r. Sz. P. Luigi de MAGISTRIS Przewodniczący Komisja Kontroli Budżetowej Parlament Europejski Szanowny Panie Przewodniczący! Zgodnie z art. 106 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lutego 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lutego 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0395 (NLE) 6352/17 SCH-EVAL 61 VISA 57 COMIX 124 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data:

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.2.2014 r. COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

I.Zawody I stopnia. Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG"

I.Zawody I stopnia. Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia IX Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej GWIEZDNY KRĄG I.Zawody I stopnia 1.System instytucjonalny Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

9630/17 ds/bc/mk 1 DGE 1C

9630/17 ds/bc/mk 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9630/17 JEUN 76 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8035/17 JEUN 48 Dotyczy: Konkluzje

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Trend Siły wpływu Prawdopodobieństwo. Czynniki sfera ekonomiczna

Trend Siły wpływu Prawdopodobieństwo. Czynniki sfera ekonomiczna ekonomiczna Sytuacja na giełdzie Wielkość PKB Siła złotówki Inflacja Poziom kosztów Zmiany cyklu koniunkturalnego Poziom dochodów Trend Siły wpływu Prawdopodobieństwo Wzrost +4 0,6 Stabilizacja +2 0,2

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 czerwca 20 r. (08. 06) (OR. en) 050/ JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 84 CRIMORG 8 ENFOCUSTOM 52 PESC 78 RELEX 603 NOTA Od: Prezydencja Do: Coreper/Rada Nr poprz. dok. 0088/2/

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

B7-0128/2009 } B7-0129/2009 } B7-0130/2009 } B7-0131/2009 } B7-0132/2009 } RC1/Am. 1

B7-0128/2009 } B7-0129/2009 } B7-0130/2009 } B7-0131/2009 } B7-0132/2009 } RC1/Am. 1 B7-0132/2009 } RC1/Am. 1 1 Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba Punkt F preambuły F. mając na uwadze, że niebywale ważne jest, by UE mówiła jednym głosem, wykazała głęboką

Bardziej szczegółowo