1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"): I. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym: a) elementarne pojęcia z zakresu gospodarki rynkowej; b) umiejętność zarządzania własnymi pieniędzmi, c) znajomość podstawowych zasad etycznych życia gospodarczego i umiejętność stosowania ich w życiu szkolnym. 2. Określ typ projektu: Odp.: mieszany, 3. Jeśli określiłaś/określiłeś typ projektu jako mieszany - wpisz jakie elementy się na niego składają: badawczy - wybranie sposobu zainwestowania oszczędności, inwestowanie wirtualnych oszczędności na Giełdzie Papierów Wartościowych; społeczny - funkcjonowanie obywatela w społeczeństwie wolnorynkowym; medialny - ukazanie podjętych działań lokalnej społeczności (rodzicom, innym uczniom, nauczycielom); 4. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): Giełda Paierów Wartościowych, akcje, papiery wartościowe, walor, WIG 20, dywidenda, obligacje, inne - związane z rynkiem paierów wartościowych

2 b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Excel, Word, Power Point, wyszukiwarka (google), programy graficzne (np. Corel), konta elktroniczne (Outlook Express) 5. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc, 6. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: Temat zasadniczy realizowany indywidualnie przez wszystkich uczestników projektu: 1. Giełda Paierów Wartościowych (GPW) jako rynek zawierania transakcji sprzedaży i kupna: obligacji, akcji, paierów wartościowych. Pozostałe tematy realizowane w grupach: 1. Co można zrobić z zaoszczędzonymi pieniędzmi - analiza porównacza (lokata bankowa, kupno akcji, kupno obligacji, kupno obcej waluty, inne); 2. Giełda Papierów Wartościowych - przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej podstawowych pojęć i zagadnień związanych z giełdą. 3. "Parkiet" - przygotowanie szklonej gazetki informującej o realizpwanym projekcie oraz o działaniach uczestników projektu (tytuł nawiązuje do ukazującej się gazety specjalistycznej dotyczącej GPW). 4. Opracowanie znaku firmowego Projektu "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym! 7. Jak zostały wybrane tematy projektów? Odp.: uczniowie zaproponowali listę tematów, 8. Dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? To uczniowie będą realizowali zagadnienia projektu. Identyfikowanie się z adresatów działania z tematami wyzwala emocje, które wpływają na wsółpracę Nauczyciel zapoznał uczniów z konkursem realizowanym przez NAI. W wyniku wywiązanej dyskusji padły stwierdzenia, aby wykrzystać dotychczasowe działania i zgłosić do kunkursu realizowany od września w szkole projekt dotyczący Giełdy Papierów Wartościowych. Uczniowie ponadto zadeklarowali działania wymienione w punkcie Podaj główne cele projektu (maksymalnie cztery). Pamiętaj, by uwzględnić także cele

3 związane z wykorzystaniem komputera i internetu! 1. Aktywne inwestowanie na GPW wirtualnych pieniędzy wg opracowanego i przyjętego Regulaminu projektu "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!". 2. Opracowanie szkolnej edycji gazet "Parkiet" oraz logo konkursu (znak firmowy). 3. Racjonale podejmowanie decyzji dotyczącej lokowania oszczędności (prezentacja multimedialna). 4. Wdrażanie do korzystania z technologii informacyjnej (pozyskiwanie danych, przetwarzanie ich i prezentacja). 10. Uzasadnij, dlaczego uważasz, że wskazane cele są: a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Kolejno wg pkt. 9: 1. uczniowie posiadaja swoje konta inwestycyjne, mierzona są liczba złożonych zleceń, liczba zrealizowanych zlece końcowy efekt ekonomiczny (każdy uczeń otrzymał identyczną pulę wirtualnych pieniędzy i zaakceptował Regulamin); 2. Gazeta ma ukazać dokonania uczniów w każdym z realizowanych tematów. 3. Efektem tego działania ma być prezentacja multimediialna, która przedstawi analize porównawczą sposobów lokowania oszczędności. 4. Opracowaniei zaakceptowanie znaku firmowego podejmowanych działań. b) ambitne, ale realistyczne: AMBITNE Przybliżają ucznią problematykę zarządzanoa własnymi pieniędzmi. Wprowadzają w obszar pojęć ekonomicznych związanych z gospodarką wolnorynkową. Wdrażają do posługiwania się technologia informacyjną. REALISTYCZNE Uczniowie posiadają stały dostęp do sali informatycznej, korzystają z Internetu w szkole oraz w domu, otrzymują wsparcie od nauczyciela WOS i informatyka. c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Teamty przewidziane do realizacji przewidują efekt końcowy możliwy do osiągnięcia wyłącznie w wyniku nabycia podstawowych wiadomości (WOS) i umiejętności (WOS,

4 informatyka). 11. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 12. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie to ma znaczenie dla projektu? Podyktowane to było następującymi względami: - zdolnościami uczniów i ich osobistymi preferencjami - zainteresowaniem realizacją poszczególnych tematów projektu, - miejscem zamieszkania uczniów, - dostępm do Internetu w czasie pozalekcyjnym. 13. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Najłatwiejsze: - podział uczniów na grupy (uczestnicy projektu wykazali się się samooceną i podjęli się działań, które nie przerastają ich możliwości technicznych i intelektualnych) - ustalenie spospobu komunikacji w grupach, między grupami, z nauczycielem (prowadzenie wspólnego konta elektronicznego). Najtrudniejsze: - sprecyzowanie listy realizowanych tematów (niektóre propozycjie uczniowskie zostały odrzucone, inne zmodyfikowane), - ustalenie terminów sprawozdań ze stopnia zrealizowania podejmowanych tematów. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) i krótkie uzasadnienie ich wyboru: Temat 1: "Giełda Papierów Wartościowych jako rynek zawierania transakcji sprzedaży i kupna" (od września ten temat realizowany jest przez uczniów indywidualnie; uczniowie dysponują wirtualnymi pieniędzmi, które inwestują na giełdzie według wcześniej przyjętego regulaminu; regulamin m.in. zakłada sposoby komunikacji, składania zleceń oraz korzystania z aktualnych danych dotyczących cen spółek notowanych na giełdzie). Temat 2: "Co można zrobić z zaoszczędzonymi pieniędzmi?" (grupa uczniów dokonuje analizy sposobów dysponowania zaoszczędzonymi pieniędzmi - ankieta do rodziców; uczestnicy projektu próbują pozyskać dane nt. różnych form lokowania pieniędzy - waluty

5 obce, obligacje, lokaty bankowe; tutaj następuje próba porównania różnych sposobów zarządzania oszczędnościami; uczniowie odnoszą się również do efektów własnych wirtualnych inwestycji na giełdzie - patrz temat 1.). Temat 3: "Giełda Papierów Wartościowych" (grupa uczniów przygotowuje prezentacje multimedialną dotyczą giełdy, do której dane czerpie z różnych źródeł; w prezentacji wykorzystane są także działania i ustalenia innych grup). Temat 4: "Parkiet" (grupa uczniów opracowuje papierową wersję szkolnej gazetki, która wzorowana jest na rzeczywistej gazecie "Parkiet"; gazeta ma być promocją szkoły w środowisku lokalnym - ma przybliżyć cele i zadania realizowanego projektu"). Temat 5: Promocja projektu "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!" (grupa uczniów podejmuje działania na rzecz opracowania znaku firmowego projektu; pozyskuje osoby wspierające projekt - np. nauczyciel informatyki, władze szkolne, samorządowcy; podejmowane aktywne działania na rzecz przybliżenia projektu społeczności szkolnej uwieńczone są utworzeniem strony internetowej oraz zorganizowaniem szkolnej prezentacji dokonań uczestników projektu). 2. Klasa (grupa), która realizuje projekt (poziom, liczba osób): Gimnazjum - klasa IIa i IIb (łącznie 26 osób). 3. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe: WORD, EXCEL, POWER POINT, PAINT, GOOGLE, TOTAL COMMANDER, WEBSITE PRO, PHOTOSHOP, 4. Źródła informacji (jeśli internet, podaj przykładowe strony): (założenie konta elektronicznego) "Parkiet" - gazeta dla inwestorów giełdowych, podręczniki szkolne 5. Zasoby potrzebne do realizacji projektu: - pracownia internetowa; - dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania, - kserokopiarka, - drukarka, rzutniki multimedialny, - komputer w pracowni WOS, - papier,

6 - przybory do pisania, malowania, - aparat cyfrowy 6. Sposób dokumentowania: Stworzenie arkusza kalkulacyjnego (EXCEL) zawierającego zlecenia składane przez uczniów oraz klasowego konta elektronicznego (część indywidualna projektu). Poszczególne grupy uczniów będą dokumentować swoją pracę w formie elektronicznej (zdjęcia, pliki przesyłane do koordynatora projektu). Efekty prac grup mają się wyrazić w konkretnym produkcie np. prezentacji multimedialnej, opracowaniu znaku firmowego (patrz pkt. 1 Tematy projektu) i to będzie rzeczywisty obraz wywiązania się poszczególnych grup z powierzonych działań. 7. Sposób prezentacji rezultatów (przedstaw propozycję prezentacji, np.: scenariusz imprezy lub opis publikacji, zawartości strony): Szkolna prezentacja projektu (przygotowana przez liderów grup), skierowana do uczniów, rodziców oraz władz szkolnych i samorządowych. Działania te będą obejmować: - wystąpienie uczniów z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, - prezentację multimedialną dotyczącą giełdy oraz sposobów inwestowania pieniędzy, - promocję projektu - plakaty, rozdawanie gazetek szkolnych itp., - prezentację strony internetowej. Kryteria oceny: 8a. Jakie są kryteria oceny? Przedstaw listę: Kryteria oceny pracy indywidualnej: - liczba złożonych zleceń (aktywność inwestora) - 2 pkt.; - poprawność zleceń (stosowanie się do założeń ujętych w regulaminie Szkolnego Inwestora Giełdowego) - 2 pkt; - efekt ekonomiczny inwestora (środki pieniężne zgromadzone na koncie oraz środki pieniężne zgromadzone w postaci zakupionych akcji przeliczone w dniu zakończenia projektu) - 1pkt.; Kryteria oceny zespołowej: - prezentowanie efektów pracy grupowej - 2 pkt.;

7 - częstość podejmowanych konsultacji (w szkole oraz za pośrednictwem klasowego konta elektronicznego) - 1pkt. - przesyłanie danych na konto elektroniczne - 1pkt.; - terminowe wykonanie zadań cząstkowych -1pkt. - dodatkowy punkt może przydzielać lider zespołu za zaangażowanie się pracę grupy. Wagę poszczególnych kryteriów ujęto od najistotniejszego do mniej istotnego. Dodatkowy 2 punkty może przydzielać koordynator projektu za szczególne zaangażowanie się w Szkolną Prezentację Projektu. Przykład punktacji końcowej ucznia: "punktacja indywidualna (max. 5pkt.) + punktacja zespołowa (max 4 pkt.) + ewentualne 2 punkty od koordynatora projektu + ewentualny punkt od lidera = max. 12 pkt." 8b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem) i jak zostały przyjęte przez uczniów? Kryteria zostały ustalone przez uczniów. Uczniowie postanowili ująć tylko te kryteria, które dotyczą bezpośrednio projektu. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga lider zespołu lub na wniosek lidera bądź grupy - koordynator projektu. 8c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? Odp.: tak, 8d. Jak? Praca indywidualna: poprzez stosowanie się (bieżące) do regulaminu Szklonego Inwestora Giełdowego. Praca zespołowa: elektroniczna wymiana informacji z koordynatorem projektu. Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego: 9a. Jak zostały ustalone? Zasady uczestnictwa w projekcie zostały przyjęte na zasadzie konsensusu. 9b. Lista zasad:

8 Zasady uczestnictwa w projekcie Między uczestnikami projektu, poszczególnymi zespołami zadaniowymi, koordynatorem projektu następuje wymiana informacji w ramach cząstkowych prezentacji efektów prac poszczególnych grup oraz monitorowania klasowego konta elektronicznego w celu: - sprawdzania efektu ekonomicznego poszczególnych graczy giełdowych, - poznawania efektów pracy poszczególnych zespołów, - dyskusji, wymiany odczuć dotyczących realizacji podjętych zadań. Regulamin Szkolnego Inwestora Giełdowego 1. Szkolna Giełda Papierów Wartościowych jest przedsięwzięciem skierowanym do uczniów gimnazjum realizujących moduł "Wychowanie do aktywnego życia gospodarczego". 2. Cele podejmowanych działań: - przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych, - promowanie społeczeństwa przedsiębiorczego opartego na wiedzy i nowych technologiach, - wpajanie uczniom odpowiedzialności za podejmowane zadania. 3. Uczestnictwo w Szkolnej Giełdzie Papierów Wartościowych obejmuje: - zarządzanie (poprzez inwestowanie) wirtualną kwotą pieniężną w wysokości 10 tys. złotych, - składanie raz w tygodniu zleceń z wykorzystaniem informacji o ocenach akcji publikowanych na stronie internetowej - aktywne śledzenie inwestycyjnych poczynań kolegów. 4. Zlecenia są składane z wykorzystaniem klasowego konta elektronicznego lub w formie papierowej do koordynatora Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych Koordynator rozpatruje zlecenie w dniu otrzymania, biorąc pod uwagę ceny akcji publikowane po godz na stronie internetowej 6.

9 Wyniki uczniowskich zleceń publikowane są z wykorzystaniem klasowego konta elektronicznego w załączniku, który jest plikiem programu Excel. 7. Za prowadzenie konta inwestor (uczeń) ponosi opłatę stałą w wysokości 50 złotych. 8. Za każde zrealizowane zlecenie inwestor ponosi opłatę stałą w wysokości 10 złotych. 9. Skuteczność inwestora oceniania jest poprzez: - liczbę złożonych zleceń (aktywność inwestora), - poprawność złożonych zleceń, - efekt ekonomiczny inwestora (środki pieniężne zgromadzone na koncie oraz środki pieniężne zgromadzone w postaci zakupionych akcji przeliczone w dniu zakończenia projektu). 10. Kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga koordynator w obecności wszystkich uczniów objętych działaniem "Szkolna Giełda Papierów Wartościowych" Prosimy o załączenie dwóch plików (np: word, excell, pdf): 1. harmonogram, 2. Karta pracy jednego z zespołów. Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidealne lub grupowe? Nasze konsultacje sprowadzały się do oceny stopnia zaawansowania prac poszczególnych grup zadaniowych, rozwiązywania zaistniałych problemów, dyskutowania uczniowskich pomysłów - poszukiwania rozwiązań, procedur ich wdrażania. W spotkaniach brali udział wszyscy uczniowie. W trakcie trwania modułu zorganizowano trzy razy zajęcia w formie pozalekcyjnej. Permanentny charakter miały konsultacje poprzez klasowe konto elektroniczne. Tą drogą

10 następowała wymiana następujących informacji wynikających z indywidualnego obszaru projektu tj. składanie zleceń giełdowych i publikowanie danych dotyczących indywidualnych kont inwestorów giełdowych. Ponadto uczniowie przesyłali do zaopiniowania wypracowane przez siebie materiały do prezentacji multimedialnej oraz do szkolnej gazetki "Parkiet". Przykładowe obszary tematyczne spotkań: a) zasady wykorzystania klasowego konta elektronicznego, b) sposoby docierania do bieżących notowań spółek giełdowych (korzystanie z oficjalnej strony Giełdy Papierów Wartościowych), c) dobór informacji do prezentacji multimedialnej oraz szkolnej gazetki "Parkiet". 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych. O tym spotkaniu konsultacyjnym uczniowie (i ja podzielam ich zdanie) powiedzieli: "Niesamowita historia!". Po artykule o naszym projekcie, zamieszczonym w lokalnej prasie (patrz "Słowo Podlasia" z dn r. str. 4 - "Zabawa czy nauka dobrego inwestowania"), skontaktowali się z koordynatorem projektu przedstawiciele telewizji TVN. Zainteresowani naszą Szkolną Giełdą Papierów Wartościowych poprosili o możliwość nakręcenia programu o tym przedsięwzięciu. W tym celu zostali zaproszeni na spotkanie konsultacyjne. W dniu r. ekipa telewizyjna śledziła poczynania uczniów. Uczestnicy projektu zgromadzili się w pracowni komputerowej i pod okiem opiekuna projektu pracowali w grupach: a) opracowywali gadżety do Szkolnej Prezentacji Projektu, b) redagowali Szkolną Gazetkę "Parkiet", c) opracowywali raport końcowy z części indywidualnej projektu (efekt ekonomiczny każdego ucznia, stopień poprawności składanych zleceń, wskaźnik skuteczności), d) przygotowywali prezentację multimedialną, e) redagowali stronę internetową projektu. Zajęcia zostały zakończone wywiadami z uczniami oraz koordynatorem projektu. Kończąc swoją pracę ekipa telewizyjna zapewniła, że nagrany materiał zostanie wyemitowany w programie "TVN business" i/lub "TVP 3 Lublin". Teraz wszyscy niecierpliwie oczekujemy informacji o terminie emisji nagrania. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzedzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian?

11 Największe przeobrażenia nastąpiły w związku z realizacją uczniowskiego pomysłu, który dotyczy stworzenia strony internetowej. W tym celu powstała trzyosobowa grupa uczniów (o ponadprzeciętnych umiejętnościach informatycznych), która pozyskała wsparcie nauczyciela informatyki. Chłopcy na bieżąco gromadzą informacje do witryny i zdają relacje koordynatorowi projektu. W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej znaku firmowego projektu wystąpiła potrzeba zastosowania programu graficznego Corel. 4. Co uczniom szło najlepiej, a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy (przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie (temat komputera i internetu poruszysz w pytaniu poniżej). Uczniowie bardzo chętnie dzielili się informacjami, wspierali swoje działania, włączając się w promocje projektu w szkole i poza nią (przygotowano pismo do sponsorów, wytwarzają gadżety promujące projekt - plakaty, logo, znaczki, pozyskują osoby wspierające - rodziców, nauczycieli). Trudności uczniowie napotkali na etapie selekcji informacji do gazetki szkolnej oraz do prezentacji multimedialnej. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Założenia projektu, w jego warstwie dotyczącej rywalizacji uczniów w zakresie skuteczności inwestowania posiadanych środków, wymusiły na uczestnikach nabycie określonych umiejętności wykorzystywania komputera tj.: a) obsługi poczty elektronicznej onet.pl (przy składaniu zleceń i odbieraniu informacji o złożonym zleceniu i stanie konta), b) poszukiwania informacji nt. notowań spółek giełdowych (Internet - wykorzystanie i poruszanie się po oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych), c) monitorowania konta giełdowego (konto założono w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel). Wyżej wymienione umiejętności nie są obce wszystkim uczestnikom projektu i staną się podstawą do wydania na koniec projektu Certyfikatu Szkolnego Inwestora Giełdowego. Ponadprzeciętne umiejętności informatyczne prezentują uczniowie (trzech) odpowiedzialni za stworzenie strony zaskoczyli mnie pomysłowością, chęcią samokształcenia, wytrwałością i kreatywnością rozwiązywania problemów (np. pozyskali wsparcie nauczyciela informatyki). Grupa uczniów odpowiedzialna za opracowanie prezentacji multimedialnej i szkolnej gazetki doskonale radziła sobie z programami Power Point oraz Word. Największym problemem był dobór treści do poszczególnych slajdów oraz artykułów zamieszczanych w gazetce.

12 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. Najgorzej uczniowie radzili sobie z wyborem materiałów do poszczególnych slajdów oraz do artykułów zamieszczanych w gazetce. W tych przypadkach odbywały się najczęstsze konsultacje poprzez konta elektroniczne. 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (nie podawaj ich nazwisk) Indywidualny obszar projektu nie wymagał żadnej mobilizacji. Jeden raz zmotywowano zespół zadaniowy odpowiedzialny za redakcję gazetki: poproszono o przedstawienie wyników dotychczasowych prac. Po tej sugestii uczniowie błyskawicznie konsultowali swoje materiały i wywiązali się z postawionego zadania: zaprezentowali swój dotychczasowy dorobek. Czynnikiem motywującym stała się również ocena przedmiotowa. 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Ideą projektu była rywalizacja indywidualna. Tutaj uczniowie mieli permanentny wgląd w konto swoje i innych inwestorów giełdowych. Uniknięto tym sam wszelkich podejrzeń i konfliktów. Projekt zakładał współpracę między zespołami, które należycie wywiązywały się z postawionych zadań. Koordynator projektu nie zauważył sytuacji konfliktowych między grupami i wewnątrz grup. Liderzy właściwie rozkładali ciężar pracy w poszczególnych zespołach. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? Czy uważasz, że jest wystarczająca? Uzasadnij odpowiedź? Zespoły zadaniowe odpowiadają za przygotowanie konkretnego "produktu" np. gazetki "Parkiet", prezentacji multimedialnej, raportu o efektach inwestycyjnych, strony internetowej. Jest to rodzaj umowy o dzieło, której tempo realizacji sprawdzają konsultacje grupowe i indywidualne. Dokumentacja projektu to oczekiwane rezultaty pracy zespołów zadaniowych zapisywane w formie elektronicznej. Wyjątek stanowią gadżety przygotowywane do Szkolnej Prezentacji Projektu, która będzie jednocześnie forum prezentacji efektów pracy wszystkich grup i odbędzie się przy udziale władz lokalnych, szkolnych, rodziców i społeczności uczniowskiej.

13 Poniżej, jeśli chcesz, możesz zamieścić dwa zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2 MG. Jeśli załączasz zdjęcia w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł. Etap 4. Prezentacja i ocena 1. Przedstaw opis publiczej prezentacji. Jakie prezentacje przedstawiły zespoły zadaniowe? Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Nasza publiczna prezentacja założeń, przyjętych form pracy oraz rezultatów projektu wpisała się w szkolne obchody Pierwszego Dnia Wiosny. 21 marca 2007r. w sali gimnastycznej zgromadziła się gimnazjalna społeczność uczniowska, rodzice i nauczyciele. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali przybycia zaproszonych gości. Punktualnie o godz. 10 (zgodnie z zaplanowanym porządkiem 1.Otwarcie Szkolnej Prezentacji Projektu "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!". 2. Prezentacja rezultatów Projektu. 3. Wystąpienia gości. 4. Wręczenie nagród uczestnikom projektu. 5. Wystąpienie koordynatora projektu. 6. Zakończenie publicznej prezentacji Projektu. Pamiątkowe zdjęcia) do sali przybyli: starosta parczewski, dyrektor lokalnego oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej oraz Wójt Gminy z radnymi. Pani Dyrektor przywitała zebranych. Po uroczystym otwarciu Szkolnej Prezentacji Projektu głos przejęli uczniowie. Jedna z dziewcząt (Kasia), wprowadzając zebranych w tematykę, streściła prezentację multimedialną - opowiedziała w jaki sposób uczniowie przedstawią swoje projektowe dokonania Zażartowała przy tym, że będzie to w formie lekcji, ponieważ przygotowano tyle slajdów, ile jest minut w godzinie lekcyjnej. Informacji wstępnych o realizowanym projekcie udzieliła Aneta, przybliżając sylwetkę autora projektu, prezentując znak firmowy (logo) projektu, informując o celach ogólnych i operacyjnych, adresatach, czasie i miejscu trwania projektu. Podkreślono, że projekt miał również swoje miejsce w przestrzeni wirtualnej (zgłoszono go do konkursu i zbudowano jego stronę internetową). Założenia projektu streściła Małgosia Pierwsza, podając przedmiot dociekań uczniów, sposoby gromadzenia materiałów i formy komunikacji uczestników projektu. Szczególne poruszenie wśród odbiorów wywołała informacja, że przez ostanie siedem miesięcy strona warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych była najczęściej przez nas odwiedzaną witryną.

14 Część badawczą projektu referowało trzech uczniów. Łukasz, posiłkując się informacjami ze slajdów, doskonale przybliżył efekty podejmowanych przez uczniów inwestycji giełdowych. Ukazał rywalizację uczniów o miano najskuteczniejszego inwestora, omówił wskaźnik skuteczności składanych zleceń. Ogłosił, kto został zwycięzcą I Edycji Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych. Efekt ekonomiczny zwycięzcy wyraźnie poruszył zebranych! Informacja o tym, jak i o ile można pomnożyć 10 tys. zł zelektryzowała przede wszystkim dorosłą widownię Małgosia Druga omówiła skutki zainwestowania wirtualnych oszczędności w bankową lokatę terminową, skupiając się głównie na metodzie wyliczeń oraz efekcie finansowym wspomnianej formy zarządzania własnym kapitałem. Uczennica ubarwiła swój wywód odniesieniem się do 19% podatku od zysków. Jej głośne zastanawianie się czy Ministerstwo Finansów opodatkuje wirtualne profity uczestników projektu wywołało wesołość odbiorców prezentacji. "Niewdzięczną rolę" przypisaliśmy Mateuszowi, który najpierw z przekonaniem opowiadał o wrześniowej (2006r.) inwestycji 10 tys. w zakup dolarów i euro, by w końcu zdruzgotanym głosem oznajmić, że decyzja ta przyniosła w marcu (2007r.) wcale pokaźne... straty. Prezentacja slajdu z wykresem porównującym rentowność różnych form lokowania oszczędności wywołała początkowo niedowierzanie. Tutaj Mateusz popisał się "matematycznym spokojem", dowodząc wyliczeniami, że w przypadku zakupu i sprzedaży dolarów amerykańskich arytmetyka okazała się nad wyraz brutalna! Mateusz, "podpierając" się badaniami ankietowymi, odniósł sposoby lokowania oszczędności przez mieszkańców gminy do uczniowskich inwestycji. Tutaj dyplomatycznie podkreślił, że uczniowie preferowali nieco aktywniejsze formy oszczędzania "jak choćby gra na giełdzie". Kolejny obszar pracy nad projektem streszczał Marcin. Przybliżył zebranym efekty edukacyjne projektu - podał wykaz następujących umiejętności doskonalonych w trakcie realizacji zadań zespołowych i indywidualnych: 1) zarządzanie kontem - odbieranie i wysyłanie informacji, 2) wyszukiwanie w Internecie potrzebnych informacji - korzystanie ze strony Giełdy Papierów Wartościowych, 3) uczestniczenie w inwestycjach giełdowych - składanie zleceń, 4) redagowanie oficjalnych pism - zaproszeń, do sponsorów, ogłoszeń, listów, podziękowań, 5) organizowanie badań lokalnych - ankietowanie, 6) promocję własnych działań - strona internetowa, opracowanie znaku firmowego, wydanie gazetki, 7) prowadzenie konta giełdowego, tworzenie stosowanych wykresów - praca w arkuszu kalkulacyjnym. Marcin poinformował również, że uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie wyżej wymienionych umiejętności. Wywołał tym - przede wszystkim - reakcje u

15 uczniów z innych gimnazjalnych klas (II i III). Równie duże wrażenie na odbiorcach prezentacji wywarły cytowane wypowiedzi uczniów dotyczące ich oceny projektu. Prezentacji rezultatów pozaedukacyjnych projektu, produktów finalnych oraz skutków promocji dokonał zespół odpowiedzialny za promocję projektu (szczegółowy opis zawarto w punkcie 2. sprawozdania). Wystąpienie grupy zakończyło się podziękowaniami dla partnerów lokalnych, mediów oraz sponsorów I Edycji Szkolnego Projektu Edukacyjnego "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!". Pani Dyrektor podziękowała uczniom za zrelacjonowanie etapów projektu. Podkreśliła, że Projekt przyczynił się do promocji Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Szczególnie ciepło odniosła się do koordynatora projektu, życząc kolejnych ciekawych pomysłów, które zainspirują uczniów do twórczej pracy. Zaproszeni gości wypowiadali się bardzo pochlebnie o uczniowskich działaniach. Jeden z mówców podkreślił, że po dzisiejszym pobycie w Podedwórzu zupełnie inaczej będzie postępował ze swoimi oszczędnościami. Prezentacja publiczna projektu zakończyła się wręczeniem nagród książkowych dla zwycięzców I Edycji Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych oraz okolicznościowych certyfikatów dla wszystkich uczestników projektu. Koordynator projektu podziękował administracji szkolnej za stworzenie dobrych warunków do przeprowadzenia projektu. Podziękował wszystkim sponsorom oraz odniósł się do pomysłu projektu. Stwierdził, że jego nauczycielskie marzenie sprowadza do dążenia, aby uczniowie zapamiętywali wspólnie realizowane przedsięwzięcia. Chęć bycia nauczycielem zapamiętanym wymaga dostosowania strategii nauczania do realiów, do otoczenia zewnętrznego szkoły. We współczesnej szkole realizacja podstawy programowej tradycyjnymi metodami nie daje pewności, że uczniowie zapamiętają przesłanie lekcji. Projekty edukacyjne dają szansę wyzwolenia uczniowskich emocji, które odpowiednio ukierunkowane przynoszą ciekawe i często niespotykanie pozytywne efekty. Czy będę nauczycielem zapamiętanym? - pytaniem zakończył swoją wypowiedź koordynator projektu. Pani Dyrektor Szkoły poprosiła zebranych o wspólne zdjęcia z uczestnikami projektu. Podsumowując, zespoły zadaniowe przedstawiły multimedialną prezentację uczniowską w następujących obszarach: 1) Informacje wstępne o projekcie; 2) Założenia projektu; 3) Część badawcza projektu; 4) Efekty edukacyjne projektu; 5) Produkty finalne projektu; 6) Skutki promocji projektu. Prezentacji dopełnił kolportaż materiałów promocyjnych (patrz pkt. 2 sprawozdania). 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej.

16 Prosimy o nieprzysyłanie materiałów wypracowanych przez zespoły w trakcie realizacji projektu. Zamiast tego na stronie internetowej szkoły (lub własnej) powieś trzy lub cztery przykładowe prace uczniowskie (prezentacja, film, audycja, gazetka...) i wskaż w tym miejscu link do nich. Nie usuwaj tych prac ze wskazanego miejsca co najmniej do końca 2007 roku linki do nich będą kierowały osoby zainteresowane projektem również po zakończeniu tegorocznej edycji kursu NAI! Nasi specjaliści od marketingu projektu zaserwowali uczestnikom spotkania nie lada niespodzianki. Wyraźnie zaciekawienie odbiorców wzrosło przy prezentacji strony internetowej. Tutaj "dział promocji" przygotował wizytówki projektu, które uczniowie rozdali uczestnikom publicznej prezentacji. Wizytówka zawierała nazwę szkoły, tytuł projektu edukacyjnego oraz adres jego strony internetowej. Malutkie zamieszanie wynikłe z rozdawania wizytówek błyskawicznie przyćmiła Kasia - zwyciężczyni I Edycji Szkolnej Giełdy Komputerowej w kategorii "najefektywniejszy inwestor giełdowy". Szkolna "businesswoman" w krótkiej, autorskiej prezentacji podała "Przepis na sukces". Opowiedziała o swoich inwestycjach, o notowaniach akcji firm, których stawała się wirtualnym współudziałowcem, wymieniła walory, które przyniosły jej profity. Przestrzegała przed inwestycjami, które spowodowały straty. Ostatni slajd jednozdaniowo scharakteryzował "Przepis na sukces" naszej Kasi - "Tanio kupić, drogo sprzedać!". Poinformowanie, że ów przepis wywołał ogólne poruszenie widowni jest tylko redaktorskim obowiązkiem odnotowania tego faktu. Nasi specjaliści od marketingu nie próżnowali!. Prezentacja produktów finalnych projektu zakończyła się kolportażem Gazety Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych - "Parkiet" oraz Raportu ze Szkolnego Projektu Edukacyjnego - "Parkiecik". Mateusz, wracając do prezentacji multimedialnej, przedstawił skutki promocji projektu. Poinformował zebranych o artykułach prasowych w lokalnych mediach. Przedstawił przebieg wizyty ekipy TVN 24 w naszej szkole oraz zapewnił, że płyty multimedialne z promocją ogólnopolską na antenie TVN będą dostępne w połowie kwietnia i w miarę możliwości opublikowane na stronie internetowej projektu. "Dział promocji" nie zapomniał o sponsorach, którym serdecznie podziękował, dedykując słowa Janusza Korczaka "Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat." Wystąpienie grupy zakończyło się podziękowaniami dla partnerów lokalnych, mediów oraz sponsorów I Edycji Szkolnego Projektu Edukacyjnego "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!". 3. Sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Sukcesy a) "Sztuka publicznego występowania"

17 Spotkania, podział ról i próby przed Szkolnym Podsumowaniem Projektu pozwoliły zminimalizować uczniowską tremę oraz przekonać do korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych metod przekazu informacji (rzutnik multimedialny, laptop). Efektem finalnym naszych przygotowań była sprawnie przeprowadzona prezentacja multimedialna, wzbogacona płynnym, barwnym językowo komentarzem uczniów oraz promocją osiągniętych rezultatów - odbiorcą wręczono wizytówki projektu (m.in. z adresem strony internetowej) oraz gazety "Parkiet" i "Parkiecik". Podczas prezentacji publiczność szczególnie ujmowały refleksje uczniów dotyczące i pracy nad projektem, i bieżących sytuacji ekonomicznych. b) "Sukces rodzi sukces" Promocja projektu w lokalnych mediach, przyjazd ekipy telewizyjnej do szkoły, zgromadzenie materiału zdjęciowego i emisja nagranego materiału na antenie TVN24 spowodowały, że "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!" stał się "produktem" kojarzonym z naszym Gimnazjum. Goszczące w szkole władze powiatowe, gminne oraz przedstawiciel banku (sponsor) podnieśli prestiż i rangę środowiskową Szkolnego Podsumowania Projektu. Ponadto Starosta i władze gminy zadeklarowali patronat honorowy II Edycji "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!, którą wspólnie zaplanowano w roku szkolnym 2007/2008. Trudności: Ustalony termin Szkolnego Posumowania Projektu na dzień 21 marca wpisał się w Szkolne Obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Skutkowało to podjęciem wielu dodatkowych działań organizacyjnych (negocjacje z Samorządem Uczniowskim, współplanowanie i współodpowiadanie za przebieg szkolnego święta). Zmiana dotychczasowej formuły projektu nie wszystkim się podobała; co prawda nie wywołało to napięć, ale przekonanie do nowego pomysłu wymagało czasu i energii. Trudnością okazało się również zorganizowanie systemu odwożenia uczniów po popołudniowych próbach (zaangażowano rodziców). 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? W jakim stopniu waszym zdaniem projekt się udał? Na jakiej podstawie oceniliście, czy projekt się udał lub nie? Projekt oceniany był w różnych fazach realizacji. W listopadzie 2006r. uczniowie wypowiadali się o swoich odczuciach związanych z realizowanym przedsięwzięciem. I tak: a) zastosowano technikę werbalną - "dokończ zdanie" ("Gdy potrzebuję pomocy to...", "Klasowe konto elektroniczne umożliwia mi...", "Notowania spółek giełdowych sprawdzam..."); b) wykorzystano tzw. "tarczę" (technikę graficzną); odpowiadając na pytanie "Czy potraficie stosować zasady przyjęte w Regulaminie Szkolnego Inwestora Giełdowego?" uczniowie zaznaczali swoją "odpowiedź" na tarczy (od 1 do 10) - im bliżej "10", tym wyższy stopień zrozumienia przyjętych zasad.

18 Zastosowane ww. form oceniania eliminowały na tym etapie projektu niejasne dla ucznia komunikaty. Na początku lutego 2007r. posłużono się oceną jakościową. Każdy uczeń pisemnie określał co osiągnął dzięki uczestnictwu w projekcie. Wypowiadający wskazywali przede wszystkim na efekty merytoryczne tj. podniesienie poziomu wiedzy o Giełdzie Papierów wartościowych (wszystkie opinie uczniów opublikowano w Gazecie Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych "Parkiet"). W marcu 2007r. (już po wywiązaniu się zespołów zadaniowych z obowiązków) zaproponowano uczniom refleksję nad projektem techniką tzw. "niekończącej się opowieści". Na rozwijanej rolce papieru toaletowego uczestnicy wypisywali wszystkie swoje odczucia związane z realizacją postawionych zadań: to co zapamiętali, jak oceniają produkty finale projektu, co myślą o współpracy, jak oceniają zaangażowanie swoje i kolegów, co myślą o przepływie informacji między grupami i inne uwagi oraz kwestie, które były dla nich ważne podczas realizacji projektu. Ten etap oceny, obok informacji zwrotnej o realizacji projektu, pomoże koordynatorowi uniknąć błędów przy wdrażaniu kolejnych Edycji Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych. Ostatni etap oceny zaplanowano po 21 marca 2007r. (po Szkolnej Prezentacji Projektu). Nauczyciel - wspólnie z liderami - dokona oceny punktowej każdego ucznia zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami opublikowanymi w sprawozdaniu 5. Wyżej wymienione formy oceny pozwoliły - na różnych etapach pracy nad projektem - poznać opinie uczniów. Zdecydowana większość uczniów jednoznacznie stwierdziła, że projekt się udał. Biorąc pod uwagę fakt, że sponsorzy obiecali patronat nad II Edycją projektu, zadowolenie władz lokalnych oraz Dyrekcji, życzliwy odbiór i zainteresowanie nauczycieli oraz uczniów należy stwierdzić, że "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!" okazał się pomysłem trafionym i udanym. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji. Zasady komunikacji zawierał regulamin Szkolnego Inwestora Giełdowego. Elementy uczniowskiej refleksji nt. współpracy i komunikacji wystąpiły również we wskazanych w pkt. 4 niniejszego sprawozdania etapach oceny projektu. Uczniowie poproszeni o wnioski w omawianym zakresie pisali: "W trakcie projektu kontaktowaliśmy się z nauczycielem przez nasze wspólne konto internetowe. Na klasową pocztę wysyłaliśmy nasze prace na rzecz Szkolnej Giełdy, które wymagały sprawdzenia i cenienia. Między sobą głównie porozumiewaliśmy się za

19 pomocą komunikatora gadu-gadu. Teraz również korzystamy z naszej strony internetowej. Sądzimy, że ta forma komunikacji świetnie uzupełnia nasze szkolne kontakty. W trakcie pracy wszyscy byli bardzo aktywni, życzliwi i mili. Nauczyciel udzielił nam wielu rad." (grupa III) 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Efekty edukacyjne projektu określono na podstawie stopnia realizacji postawionych celów operacyjnych. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom rozwijać następujące umiejętności: 1) zarządzanie kontem (odbieranie i wysyłanie informacji), 2) wyszukiwanie w Internecie potrzebnych informacji i ich przetwarzanie (korzystanie ze strony Giełdy Papierów Wartościowych), 3) uczestniczenie w inwestycjach giełdowych (składanie zleceń poprzez konto elektroniczne), 4) komputerowe redagowanie oficjalnych pism (zaproszeń, do sponsorów, ogłoszeń, listów, podziękowań), 5) organizowanie badań lokalnych (ankietowanie) i ich interpretacja (wykresy, wnioski), 6) promocję własnych działań (strona internetowa, kontakt z mediami, komputerowe opracowanie znaku firmowego), 7) tworzenie wykresów (ilustrowanie danych liczbowych), 8) występowanie przed publicznością z wykorzystaniem techniki multimedialnej (projektor, laptop), 9) porównywanie ofert banków oraz różnych form lokowania oszczędności (obliczenia matematyczne ilustrowane wykresami, wnioski). Uczniowie muszą popracować nad selekcją informacji. Duży problem mieli z doborem treści do produktów finalnych. Redagowanie informacji na poszczególne slajdy okazało się największym mankamentem. Pojawiały się również problemy z interpretacją danych liczbowych - tworzenie wykresów wymaga również ćwiczeń i utrwalenia. 7. Co Tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? Projekt "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!" nie był pierwszym przeze mnie zaplanowanym i zrealizowanym. Podobnie jak poprzednie dostarczył mi refleksji w różnych obszarach. Oto niektóre z nich: a) obszar sentymentalny - każdy z nas miał wielu nauczycieli; ale czy wszystkich "pamięta"?; metoda projektu "powoduje", że uczniowie przy realizacji zapisów

20 programowych wyzwalają szereg emocji i uwalniają różnorodne zdolności, działają!; czyż nie jest to "klucz" do ich pamięci? Czyż nie jest to sposób na pozostanie "nauczycielem zapamiętanym"? realizowane projekty edukacyjne zawsze sentymentalnie dedykuję moim wspaniałym Nauczycielom. Tak bardzo ich pamiętam... b) obszar zawodowy - praca metodą projektu nie pozwala postrzegać rzeczywistości nauczycielskiej kategoriami rutyny; wręcz odwrotnie - dostarcza ciągłych wyzwań, pozytywnych emocji zawodowych... c) obszar relacji z uczniami - zaangażowanie twórczo każdego ucznia, nierzadko wydobycie na światło dzienne jego zainteresowań i talentów, dowartościowanie i kreowanie jego postaw nie jest w pełni możliwe bez zastosowania metody projektu; d) obszar samooceny - gdzie jestem w sensie zawodowym? Czy potrafię wykorzystywać współczesna technikę? Czy planuję i wdrażam długofalowe strategie dydaktyczno-wychowawcze? Jeśli dotrwałem do końca kursu, potrafiłem spełnić ("z małymi ociąganiami i spoźnieniami") jego wymagania to... Mam podstawę pozytywnej samooceny. Myślę o sobie, że "jestem nauczycielem z poczuciem dużego komfortu zawodowego". Kurs "Komputer i Internet w projektach edukacyjnych" dodał do wymienionych jeszcze inny - obszar wymiany doświadczeń poprzez "podglądanie pracy innych", rozmowę z moderatorem kursu... Świetna zawodowa przygoda! 8. Jak zamierzasz wykorzystywać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? Opracowany przeze mnie szkolny projekt edukacyjny "I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym!" doczeka się II Edycji w roku szkolnym 2007/2008. Zgłaszają się już chętni uczniowie oraz sponsorzy! Myślę, że ta kolejna edycja będzie lepsza, dojrzalsza organizacyjnie, bo bogatsza o dotychczasowe doświadczenia! Podczas pracy nad już zakończonym projektem uczniowie sami wskazali kolejny obszar badawczy, który sformułowałem następująco: "Porównanie ofert banków: kredyty, lokaty, promocje...". Czy jest to nazwa naszego kolejnego szkolnego projektu edukacyjnego? Z pewnością zasługuje na to młodzież, z którą przyszło mi pracować. Swoje dotychczasowe doświadczenia chciałbym przekazać na radzie szkoleniowej innym nauczycielom. Wspólne opracowanie i wdrożenie "wielkiego" interdyscyplinarnego szkolnego projektu edukacyjnego jest moim "starym" marzeniem, które organizacyjnie dojrzewa również dzięki udziałowi w niniejszym kursie.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Katolickim im. Jana Pawła II w Gdyni Gdynia 2016 I. Projekt w prawie oświatowym postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji PROJEKTU. w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN realizacji PROJEKTU. w roku szkolnym 2012/2013 REGULAMIN realizacji PROJEKTU w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r. nałożył na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny w ciągu trwania nauki w

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Baczynie 1. Każdy uczeń ma obowiązek brać udział w realizacji co najmniej jednego projektu, w przeciągu trzech lat nauki w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Beata Wójcik Dominika Muszyńska Barbara Ukleja Urszula Macikowska Agata Jamińska CHOSZCZNO 2010 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy I Zasady realizacji projektu 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu Podstawa prawna: 21a Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE 1 1. Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów klasy drugiej, w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach I. Warunki realizacji projektu gimnazjalnego. 1. Uczniowie są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum:

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: tytuł projektu opracowanie:.. (np. nazwa grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imiona i nazwiska opiekunów projektu)..... 1. WPROWADZENIE Projekt

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ZASADY 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego 80-251 Gdańsk -Wrzeszcz ul. St.Batorego26, tel. 058 341 23 63, 058 341 38 47 REGULAMIN REALIZACJI ZESPOŁOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIAZUJĄCY PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy:

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy: PROJEKT EDUKACYJNY PROJEKT EDUKACYJNY jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest on zakończony publiczną prezentacją efektów wspólnej pracy. W realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum nr 25 w Zabrzu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum nr 25 w Zabrzu w Gimnazjum nr 25 w Zabrzu Zabrze 2011 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO (szczegółowe zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych)

PROCEDURA ORGANIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO (szczegółowe zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych) Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej PROCEDURA ORGANIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO (szczegółowe zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych) 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. uczniów Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. uczniów Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach Regulamin realizacji i oceniania projektów uczniowskich w Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach 1. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie 1. Przepisy ogólne 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, odbywającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi SPIS TREŚCI 1. Zasady ogólne.3 2. Zadania opiekuna projektu..4 3. Zadania uczniów realizujących projekt...4 4. Realizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W STARYM POLU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W STARYM POLU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W STARYM POLU Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku - zmieniające

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Ustalenia ogólne 1. Na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego.

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasy I-III) w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH Załącznik I Zasady realizacji projektu 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizowana

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu 1 Postanowienia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, zwanego dalej projektem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr w Jastrzębiu Zdroju.. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie trzeciej.. Uczeń może brać udział w realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 3 W SOCHACZEWIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 3 W SOCHACZEWIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 3 W SOCHACZEWIE Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1.Temat projektu: Dlaczego Lexus/Mercedes/Ferrari (itp.) jest taki drogi? 2. Imię i nazwisko nauczyciela: Silvija M. Teresiak 3. Termin realizacji: maj 2018 r. 4.Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 2 W MIKOŁOWIE

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 2 W MIKOŁOWIE PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 2 W MIKOŁOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum obowiązkowo realizują projekty edukacyjne na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 WE WŁOCŁAWKU. Gimnazjum nr 7. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 we Włocławku

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 WE WŁOCŁAWKU. Gimnazjum nr 7. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 we Włocławku Gimnazjum nr 7 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 we Włocławku Włocławek 2011 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie

WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie Uchwała nr 18/GM-5/2015-16 WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie 1. Uczeń klasy drugiej gimnazjum zobowiązany jest zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowym

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie paragrafu 21 a Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 59 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 371 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W WARSZAWIE

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 59 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 371 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W WARSZAWIE REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 59 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 371 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W WARSZAWIE 1. 1. Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek przystąpić do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21 a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 im. A. Mickiewicza w Poznaniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 im. A. Mickiewicza w Poznaniu I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekt edukacyjny zgodnie z 21 a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie I. Postanowienia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich 1 1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU Ustalenia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Wąwelnie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Wąwelnie Załącznik nr 13 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Wąwelnie Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego temat

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI 1 Projekt edukacyjny w prawie oświatowym 21 a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Ogólne zasady realizacji projektów 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, zwanego Opiekunem projektu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Podstawa prawna : Ustawa Systemie Oświaty z dnia 17 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572) z późn. zm. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Zespole Szkół w Rząsce- Gimnazjum im W. Rutkiewicz w Rząsce

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Zespole Szkół w Rząsce- Gimnazjum im W. Rutkiewicz w Rząsce Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Zespole Szkół w Rząsce- Gimnazjum im W. Rutkiewicz w Rząsce Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniające

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa.

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Nauczyciel: Monika Januszewska Leonowicz Uczestnicy projektu: uczniowie klasy VI a. Streszczenie projektu w punktach: Organizacja pracy zespołu uczniowskiego: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Załącznik nr 2 do WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego Zatwierdzony 18 maja 2011r. uchwałą nr 8/2011

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie w roku szkolnym 2016/2017 Postanowienia ogólne Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Katolickie Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie Regulamin wchodzi w życie dnia 30 października 2010 r. Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie Celem regulaminu jest określenie szczegółowych zasad realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły)

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły) Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 26 w Poznaniu (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły) 1. Projekty realizowane są przez uczniów Gimnazjum nr 26 w klasie drugiej. 2. Uczeń może brać

Bardziej szczegółowo