Informacje dla klienta odnośnie polityki należytej realizacji zleceń klientów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla klienta odnośnie polityki należytej realizacji zleceń klientów"

Transkrypt

1 Informacje dla klienta odnośnie polityki należytej realizacji zleceń klientów W poniższych informacjach słowa my i nas odnoszą się do IP Global Markets OOD - Sofia, do klientów odnosi się zwrot Państwo. IP Global Markets to licencjonowany pośrednik inwestycyjny, świadczący usługi inwestycyjne, obejmujące realizację zleceń klientów i zarządzanie ich indywidualnymi portfelami instrumentów finansowych, jak również przyjmowanie zleceń i przekazywanie ich wykonania osobom trzecim. 1. Warunki zrealizowania zlecenia Przeznaczeniem poniższego dokumentu jest udzielenie Państwu informacji o polityce i procedurach, związanych z realizacją zleceń zgodnie z Dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmieniającą dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, wprowadzoną w Bułgarii wraz z Ustawą o rynkach instrumentów finansowych (Закон за пазарите на финансови инструменти, dalej w skrócie UoRIF). Zgodnie z wymaganiami powyższych aktów, począwszy od 1 listopada 2007 r., każda Państwa dyspozycja/zlecenie musi zawierać oświadczenie, że zgadzacie się Państwo z naszą polityką. Nie możemy podejmować działań w Państwa imieniu, jeżeli nie zaakceptujecie Państwo najpierw stosowanej przez nas polityki. Jesteśmy zobowiązani realizować zlecone nam przez Państwa zlecenia zgodnie z tą polityką i jeśli sobie tego Państwo zażyczycie mamy obowiązek to udokumentować. Naszym obowiązkiem jest również niezwłocznie poinformować Państwa o zmianach wprowadzonych w naszej polityce. 2. Zastosowanie Obowiązek należytej realizacji ma zastosowanie w odniesieniu do opisanych w Załączniku nr 1 instrumentów, które nabywacie lub zbywacie Państwo za naszym pośrednictwem. Powinniście Państwo uważnie przeczytać punkty 4 i 5 Załącznika nr 1, opisujące sposób w jaki traktujemy Państwa zlecenie, jeśli przekazujecie nam Państwo jakieś specjalne instrukcje (wskazania). Zawsze staramy się osiągnąć jak najlepsze rezultaty, bez względu na to czy sami realizujemy zlecone przez Państwa zadania, czy też przyjmujemy od Państwa zlecenie i przekazujemy je do realizacji

2 pośrednikowi inwestycyjnemu z zewnątrz. Poniższą politykę stosujemy odpowiednio w odniesieniu do decyzji, które podejmujemy zarządzając powierzonymi nam indywidualnymi portfelami klientów według własnego uznania, gdy klient nie przekazał konkretnych instrukcji. 3. Wymóg osiągnięcia jak najlepszego wyniku а) Osiąganie jak najlepszego wyniku Kiedy działamy w Państwa imieniu, podejmujemy wszelkie czynności niezbędne do osiągnięcia jak najlepszego wyniku, biorąc przy tym pod uwagę czynniki wskazane w pkt 3 b. Zlecenia realizowane są w miejscach wybieranych w oparciu o czynniki i kryteria opisane w pkt 3, b i c. Podejmujemy się zleceń związanych z każdym z instrumentów finansowych, wskazanych w Załączniku nr 1 i dokładamy wszelkich starań by osiągnąć jak najlepszy wynik przeprowadzanej transakcji, nawet jeśli: - należycie Państwo do uprawnionych kontrahentów; - przekazaliście nam Państwo specjalne instrukcje co do tego jak ma zostać zrealizowane zlecenie. Musicie zdawać sobie Państwo sprawę z tego, że przekazane przez Państwa instrukcje specjalne, dotyczące pewnych aspektów zlecenia, mogą powstrzymać nas od zastosowania w odniesieniu do tych aspektów, przewidzianej w poniższej polityce, zasady podejmowania wszelkich działań niezbędnych do uzyskania najlepszego rezultatu. Przyjmuje się, że spełniliśmy swoje zobowiązania wobec klienta, jeśli zrealizowaliśmy zlecenie lub jego specyficzny aspekt, stosując się do instrukcji specjalnych, które klient nam przekazał. b) Czynniki decydujące o wyborze miejsca realizacji Aby osiągnąć jak najlepszy wynik, przy wyborze miejsca realizacji bierzemy pod uwagę (na tyle na ile wydaje się to słuszne i stosowne) następujące czynniki: - możliwa cena oraz płynność przy tej cenie; - związane z transakcją koszty, ponoszone przez Państwa bezpośrednio lub pośrednio (tj. prowizje i opłaty za realizację zlecenia w danym miejscu, wliczając w to koszty usług rozliczeniowych i rozrachunkowych); - czas realizacji transakcji na danym rynku; - prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia transakcji (tj. płynność danego produktu na rynku);

3 - możliwości danego miejsca w zakresie realizacji zleceń złożonych; - warunki rozliczenia i rozrachunku; - wszelkie inne czynniki mające wpływ na realizację powierzonego zlecenia. Waga poszczególnych czynników jest różna w odniesieniu do różnych rodzajów instrumentów finansowych. W przypadku zlecenia złożonego przez klienta indywidualnego z sektora finansowego, czynnikami determinującymi wybór najkorzystniejszego miejsca realizacji są cena i ponoszone koszty, choć zdarza się niekiedy, że inne czynniki okazują się priorytetowe z racji tego, że mogą być środkiem do uzyskania najlepszej ceny. Przy zleceniach od klientów profesjonalnych największe znaczenie mają tak samo cena i ponoszone koszty, choć bierzemy również pod uwagę (w odpowiednim stopniu) wszelkie inne istotne okoliczności, włącznie z oceną możliwości uzyskania lepszej ceny. Przy zleceniu kupna najlepsza cena oznacza możliwie najniższą cenę zakupu i najniższe koszty transakcji, jeśli nie są one wliczone w cenę. W przypadku zlecenia sprzedaży jest odwrotnie najlepszy rezultat osiąga się przy możliwie najwyższej cenie po odliczeniu kosztów klienta. W przypadku gdy tylko w jednym miejscu realizacji można sfinalizować zlecenie, przyjmuje się, że wykonanie go w tym właśnie miejscu jest równoznaczne z osiągnięciem najlepszego rezultatu. Najlepsze wykonanie zlecenia to proces a nie gwarantowany rezultat. Oznacza to, że wykonując dla Państwa zlecenia, działamy tak by osiągnąć jak najlepsze wyniki ale nie gwarantujemy, że uzyskamy najkorzystniejszą możliwą cenę we wszystkich okolicznościach, gdyż w trakcie realizacji konkretnych transakcji, działają różne czynniki, które mogą różnie wpływać na ostateczne rezultaty. W pewnych sytuacjach zasada najlepszego wykonania nie znajduje zastosowania, na przykład przy większych wstrząsach rynkowych i/lub w przypadku wewnętrznych lub zewnętrznych awarii systemowych, kiedy czynnikiem priorytetowym może okazać się wykonanie zlecenia na czas (lub jego wykonanie w ogóle). W przypadku uszkodzenia systemów możemy nie mieć dostępu do żadnego z miejsc realizacji. c) Kryteria decydujące o sposobie realizacji Jak już wspomniano w pkt 3 b, o wyborze miejsca realizacji zlecenia (jeśli istnieje więcej niż jedno możliwe miejsce realizacji) decydują pewne czynniki. Przy określaniu wagi poszczególnych czynników w konkretnej sytuacji bierzemy pod uwagę następujące kryteria: - Państwa właściwości jako klienta (włączając w to Państwa przynależność do którejś z grup

4 klientów grupy klientów indywidualnych w sektorze finansowym, lub grupy klientów profesjonalnych); - cechy Państwa zlecenia, np. jego wielkość i prawdopodobny wynik, to czy zlecenie zawiera polecenie redukcji strat, jakieś ograniczenia ilościowe lub restrykcje odnośnie rynku; - właściwości instrumentu finansowego, który jest przedmiotem zlecenia, np. czy są to udziałowe papiery wartościowe, nieudziałowe papiery wartościowe, derywaty, instrumenty zamienne itd., czy to instrumenty płynne czy też niepłynne; instrumenty strukturyzowane (standaryzowane) itd.; - właściwości miejsca realizacji (patrz pkt 3 b i d ); - wszelkie inne okoliczności, które mogą mieć w danym przypadku znaczenie. d) Miejsca realizacji Miejsca realizacji to rynki regulowane, wielostronne platformy obrotu (MTF, działające na zasadach giełdy), podmioty systematycznie internalizujące transakcje, animatorzy rynku lub inni dostawcy płynności, zlokalizowani w obrębie UE i innych państw, należących do EOG (państwa członkowskie UE plus Islandia, Lichtenstein i Norwegia), lub też spełniające podobne do wyliczonych powyżej funkcje, podmioty pochodzące z krajów trzecich. Miejsca, które darzymy największym zaufaniem i w których zazwyczaj realizujemy zlecenia, to: Dla akcji, obligacji i innych instrumentów o stałym dochodzie, jak również dla instrumentów pochodnych: - wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym: o rynek regulowany o MTF o broker, działający jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje - będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym: o odpowiedni sprzedawca/kupiec Dla akcji i udziałów w spółkach i funduszach inwestycyjnych: - zamkniętych: standardowe procedury przewidziane dla akcji - otwartych: procedury przewidziane w prospekcie, czyli subskrypcja/odkupienie przez spółkę zarządzającą po ogłoszonej cenie (która opiera się na wartości aktywów netto) lub też nabycie/zbycie na rynku regulowanym, na którym akcje/udziały są w obrocie.

5 Zlecenia klientów mogą być realizowane poza rynkiem regulowanym lub też wielostronnymi platformami obrotu, do których klienci zostali dopuszczeni, tylko pod warunkiem, że klient wyraźnie się na to zgodzi. Lista głównych miejsc realizacji znajduje się w Załączniku nr Zobowiązania związane z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń Poniższe zobowiązania odnoszą się do: - przyjmowania i przekazywania zleceń, dotyczących instrumentów dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu poza EOG; - zleceń, które przekazujemy do realizacji innym pośrednikom inwestycyjnym. Zobowiązujemy się zlecać lub przekazywać realizację transakcji pośrednikowi inwestycyjnemu z zewnątrz tylko w ramach działania w najlepiej pojętym interesie klienta. Dołożymy wszelkich możliwych starań aby osiągnąć jak najlepszy wynik. W tym celu weźmiemy pod uwagę czynniki i kryteria, wskazane powyżej w pkt 3 b i d. Osiągniemy najlepszy możliwy wynik zlecając/przekazując realizację transakcji spółkom, które mogą spełnić wymagania odnośnie najlepszej realizacji, zawarte w Ustawie o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ): - zdecydujemy się na spółkę/i, której wybór będzie dawał największe prawdopodobieństwo osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku dla naszych klientów. Będziemy polegać przede wszystkim na spółkach, które podobnie jak my mają obowiązek stosować się do wymogów dotyczących osiągania najlepszych możliwych wyników, zawartych w Ustawie o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ) i Rozporządzeniu nr 38. Upewnimy się, że polityka realizacji zleceń klientów, stosowana przez te spółki, zgadza się z naszą polityką. - Jeżeli wybrana spółka nie ma obowiązku stosować się do wymogów Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ) i Rozporządzenia nr 38, umieścimy w umowie klauzule gwarantujące osiągnięcie najlepszego rezultatu. - Ocenimy jakość realizacji i wyeliminujemy niedociągnięcia.

6 5. Ocena realizacji IP Global Markets OOD będzie nieustannie poszukiwać dla swoich klientów najlepszych możliwych wyników podejmowanych zleceń, a także regularnie monitorować skuteczność stosowanej polityki i tam gdzie to możliwe eliminować wychwycone uchybienia. IP Global Markets raz do roku przeprowadza weryfikację poniższej polityki, podczas której sprawdza czy uwzględnione w tej polityce miejsca realizacji, nadal zapewniają najlepsze wyniki transakcji, a także czy konieczne jest wprowadzenie w tej polityce jakichś zmian. 6. Inne postanowienia IP Global Markets ma obowiązek realizować wydane przez klienta polecenia niezwłocznie i dokładnie, a jeśli pojawia się kilka identycznych dyspozycji musi wykonać je według kolejności zgłoszenia. Poniższa polityka realizacji zleceń może być zmieniana i/lub uzupełniana. Aktualnie obowiązującą wersję możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej lub w naszym biurze w Sofii, Triadica, Os. Motopista, bul. Bulgaria 53, wejście A, V piętro, ap. 10. Poniższa polityka została przyjęta decyzją zarządu IP Global Marekts OOD w 2012 r.

7 Załącznik 1 Okoliczności, przy których znajdują zastosowanie wymogi jak najlepszej realizacji 1. Instrumenty finansowe Wymogi te odnoszą się do transakcji instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ), a dokładnie chodzi tu o: 1. papiery wartościowe w tym akcje, obligacje i inne papiery wartościowe zgodnie z 1, pkt 1 Postanowień uzupełniających Ustawy o rynkach instrumentów finansowych (ЗПФИ); 2. instrumenty niebędące papierami wartościowymi: а) instrumenty rynku pieniężnego; b) tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach inwestowania zbiorowego; c) opcje, kontrakty terminowe typu futures, swapy, umowy forward na stopę procentową lub inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy i które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne; d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne, według wyboru jednej ze stron (poza przypadkami niewykonania lub innego zdarzenia prowadzącego do zerwania umowy); e) opcje, kontrakty terminowe futures, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i/lub w alternatywnym systemie obrotu; f) opcje, kontrakty terminowe futures, swapy, umowy typu forward oraz inne kontrakty pochodne, których nie ujęto w podpunkcie e, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i które, zgodnie z art. 38, par. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006, wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, w zależności od tego czy podlegają rozliczeniu i rozrachunkowi przez uznane izby rozrachunkowe czy też są wykorzystywane jako zabezpieczenie przy transakcjach z depozytem zabezpieczającym lub transakcjach krótkiej sprzedaży; g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego; h) kontrakty na różnicę;

8 i) opcje, kontrakty terminowe futures, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne, odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron (poza przypadkami niewykonania lub innego zdarzenia prowadzącego do przerwania umowy), a także wszelkie inne kontrakty pochodne odnoszące się do niewymienionych w tym punkcie aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, w zależności od tego czy są przeznaczone do celów handlowych na rynku regulowanym, czy podlegają rozliczeniu i rozrachunkowi przez uznane izby rozrachunkowe, czy też czy są wykorzystywane jako zabezpieczenie przy transakcjach z depozytem zabezpieczającym lub transakcjach krótkiej sprzedaży; a także kontrakty pochodne zgodnie z art. 38, par. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/ Kategoryzacja klientów Wymóg najlepszej realizacji dotyczy Państwa zleceń jeżeli zakwalifikowano Państwa jako klienta detalicznego lub profesjonalnego, ale nie ma zastosowania jeśli należycie Państwo do grupy uprawnionych kontrahentów. O kategorii, do której Państwa zaliczono powinniście Państwo zostać powiadomieni wcześniej. 3. Transakcje o jedynym możliwym miejscu realizacji Może się okazać, że transakcja będzie mogła zostać zrealizowana tylko w jednym miejscu. W takich przypadkach podstawowe znaczenie ma czas realizacji, niemożliwe natomiast staje się ocenienie wyniku transakcji poprzez porównanie cen w różnych miejscach realizacji. Sytuacje tego typu zdarzają się na przykład przy transakcjach z akcjami dopuszczonymi do obrotu lub akcjami, które mogą być przedmiotem obrotu tylko na jednym rynku regulowanym. 4. Instrukcje specjalne Gdy dostajemy od Państwa instrukcje specjalne, mamy obowiązek się do nich zastosować, a zatem jeżeli dany aspekt zlecenia został przez Państwa szczegółowo określony w instrukcjach, przestaje nas obowiązywać w stosunku do niego zasada jak najlepszego wykonania. Na przykład przekazaliście nam Państwo w instrukcjach, że życzycie sobie byśmy przeprowadzili w Państwa imieniu transakcję papierami wartościowymi emisji ABC, w określonym przez Państwa

9 miejscu realizacji lub na określonym rynku albo też po określonej cenie (niezależnie od tego czy składacie Państwo zamówienie z limitem czy bez). W rezultacie spada z nas odpowiedzialność za wybór miejsca realizacji i za cenę, ale mamy prawo zadecydować o innych aspektach realizacji zlecenia, na przykład o czasie realizacji. Przekazywane przez Państwa instrukcje specjalne mogą dotyczyć: - konkretnego miejsca realizacji; - konkretnego brokera, który ma zrealizować zlecenie; - ograniczeń czasowych; - konkretnej ceny. Musicie mieć Państwo świadomość, że przekazanie nam jakichkolwiek instrukcji specjalnych - z racji priorytetowości tego typu poleceń - może powstrzymać nas od podjęcia, przewidzianych w poniższej polityce, działań mających na celu osiągnięcie jak najlepszego wyniku dla klienta. 5. Dostęp do rynku za pośrednictwem elektronicznego systemu sprzedaży Jeżeli składacie Państwo zlecenie za pośrednictwem elektronicznego systemu sprzedaży (np. COBOS), który zapewnia Państwu dostęp do jednego lub większej ilości miejsc realizacji, to Państwo przejmujecie odpowiedzialność za osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Przy tego typu zamówieniach nasze usługi nie obejmują wyboru czasu realizacji transakcji, jej ceny ani innych okoliczności realizacji transakcji. Zlecenia składane za pośrednictwem elektronicznego systemu sprzedaży traktujemy w taki sam sposób jak, wspomniane już w pkt 4 powyżej, zlecenia ze specjalnymi instrukcjami od klienta.

10 Załącznik 2 Lista podstawowych miejsc realizacji wykorzystywanych przez Global Markets OOD (poniższa lista jest otwarta) Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych - Sofia Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych NASDAQ (Automatyczny System Notowań Amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych) Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych Praska Giełda Papierów Wartościowych

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3

DECYZJE. 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo