KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003"

Transkrypt

1 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2003 roku działalność Spółki obejmowała: 1. roboty ogólnobudowlane, w tym: o realizowane w generalnym wykonawstwie, o fasady, 2. produkcję prefabrykatów żelbetowych, 3. usługi eksportowe, 4. pozostałą sprzedaż. Uzyskane przychody ze sprzedaży produktów i usług za I półrocze 2002 i 2003 obrazuje poniższe zestawienie: WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość (tys. zł) Struktura (%) I pół I pół.2003 I pół.2002 I pół.2003 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, ,6 89,2 Z TEGO: - Generalne Wykonawstwo ,7 77,7 - Fasady ,9 11,5 PREFABRYKATY ŻELBETOWE ,4 2,1 USŁUGI EKSPORTOWE ,6 6,8 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ ,4 1,9 RAZEM ,0 100,0 W I półroczu 2003 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły o 154% w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2002 roku. Największe przychody uzyskane zostały z kontraktów realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa, które stanowiły 77,7% przychodów ze sprzedaży produktów i usług. 2. Rynki zbytu W I półroczu 2003 roku działania Spółki obejmowały usługi krajowe i eksportowe. Działalność eksportowa dotyczyła RFN i była realizowana przez Oddział w Eschborn. Na terenie kraju usługi świadczone były przez następujące jednostki organizacyjne Spółki: - Centralę, - Oddział w Elblągu. Podział przychodów ze sprzedaży na rynek krajowy i eksport przedstawia poniższe zestawienie: WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość (tys. zł) Struktura (%) I pół I pół.2003 I pół.2002 I pół.2003 EKSPORT ,6 6,8 PRODUKCJA KRAJOWA ,4 93,2 RAZEM ,0 100,0

2 W I półroczu 2003 roku wystąpił w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, niewielki spadek udziału sprzedaży eksportowej i wzrost udziału sprzedaży krajowej w sprzedaży produktów i usług. Wielkość sprzedaży zrealizowana na rynku krajowym przez poszczególne jednostki organizacyjne Spółki przedstawia się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość (tys. zł) Struktura (%) I pół I pół.2003 I pół.2002 I pół.2003 CENTRALA ,6 95,8 ODDZIAŁ ELBLĄG ,4 4,2 RAZEM ,0 100,0 CENTRALA - łącznie sprzedaż usług realizowanych w I półroczu 2003 roku wyniosła tys. zł, z tego: - w ramach generalnego wykonawstwa uzyskano tys. zł w wyniku realizacji m. in. następujących kontraktów: budowy Centrum Handlowego Auchan we Wrocławiu, kontynuacji realizacji Pomorskiej Galerii Handlowej w Bydgoszczy, kontynuacji realizacji Centrum Handlowo - Usługowego Real w Gdańsku, kontynuacji kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego" w Gdańsku, kontynuacji realizacji domów wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku, wykonanie kompleksowej modernizacji klimatyzacji i wentylacji oraz częściowej modernizacji c.o. i c.w.u. budynku Hotelu "Mercure Hevelius" w Gdańsku, kontynuacji realizacji obiektu pn. Szpital Wielospecjalistyczny w Gdańsku. - w robotach fasadowych uzyskano tys. zł w wyniku realizacji m. in. następujących kontraktów: kontynuacji realizacji fasady aluminiowo - szklanej w budynku biurowym "Prokom" w Gdyni, kontynuacji realizacji fasady budynku biurowo - usługowego "METROPOLITAN" w Warszawie. - pozostała sprzedaż 70 tys. zł. ODDZIAŁ ELBLĄG - sprzedaż produktów Oddziału osiągnęła wartość tys. zł. Oddział wykonywał głównie prefabrykaty żelbetowe oraz beton towarowy. 3. Umowy o roboty budowlane POLNORD S.A. w I półroczu 2003 roku zawarł m.in. następujące znaczące umowy o roboty budowlane: z "ORBIS" S.A. w Warszawie, Oddział Hotel "MERCURE - HEVELIUS" w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej modernizacji klimatyzacji i wentylacji części niskiej wraz z częściową modernizacją C.O. i C.W.U. całego budynku Hotelu "MERCURE - HEVELIUS" w Gdańsku. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zł. Cena nie zawiera podatku VAT. z AUCHAN POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie. Przedmiotem umowy jest wykonanie Centrum Handlowego AUCHAN we Wrocławiu. Inwestycja obejmuje wykonanie wszelkich

3 robót budowlano-instalacyjnych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT. z LEROY-MERLIN Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie. Przedmiotem umowy jest wykonanie obiektu budowlanego "Hala handlowa Leroy - Merlin wraz z infrastrukturą" we Wrocławiu. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zł. Powyższa cena nie zawiera podatku VAT. z Inwestorami: POLNORD- DOM Sp. z o.o. w Gdańsku (Spółka zależna) i Przedsiębiorstwem Budowlanym KOKOSZKI S.A. w Gdańsku Aneks nr 1 do umowy zawartej w dniu 26 sierpnia 2002 r. Przedmiotem Aneksu nr 1 jest realizacja dalszych zadań 1 etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "budowa Osiedla Mieszkaniowego "Wilanowska w Gdańsku - Ujeścisku" obejmującego wykonanie domów wielorodzinnych, ukształtowania terenu wraz z drogami i parkingami, oświetlenia oraz terenów zielonych i małej architektury oraz uzbrojenia terenu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego Aneksem nr 1 wynosi zł i podwyższa wynagrodzenie za łączne wykonanie zadania do kwoty zł. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT. z METRO REAL Estate Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest zwiększenie zakresu umowy z dnia 21 marca 2002 r. o roboty wykończeniowe Centrum Handlowo-Usługowego REAL w Gdańsku. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT z Towarzystwem Inwestycyjnym INVESTIG S.A. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pięciu budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym OLIMP VI zlokalizowanym w Kowalach koło Gdańska. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zł. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT. z Pekao Development Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonanie Osiedla mieszkaniowego "Jarzębiny" w Warszawie składającego się z budynków mieszkalnych wraz z garażami, lokalami usługowymi, miejscami parkingowymi, drogami dojazdowymi, zasilającymi instalacjami zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury i zieleni. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zł. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT. z Akademią Medyczną z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych inwestycji pod nazwą: "Budowa Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku", zlokalizowanej w Gdańsku. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi ,70 zł brutto. z HYDROBUDOWĄ SA z siedzibą w Gdańsku. POLNORD S.A. przyjął do realizacji kompleksowe wykonanie elewacji budynku Gdańskiego Centrum Handlowego MANHATTAN wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawczej i projektu montażu. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zł. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT. z firmami niemieckimi na łączną kwotę zł. 4. Ważne wydarzenia 4.1. W dniu 30 maja 2003 odbyło się XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLNORD S.A. Uchwałami Zgromadzenia między innymi: zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002, udzielono członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, udzielono członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, podzielono osiągnięty w 2002 roku zysk netto ( ,39 zł) w taki sposób, że całą kwotę zysku netto wypracowanego w 2002 roku przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki, zaakceptowano do stosowania w Spółce, z zastrzeżeniami, zasady ładu korporacyjnego.

4 4.2. W dniu 30 czerwca 2003 Zarząd Spółki złożył Oświadczenie w sprawie: przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pod nazwą: "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.". O ś w i a d c z e n i e: "1. Deklaruje się, że Spółka przyjęła do przestrzegania wszystkie zasady zawarte w dokumencie pod nazwą: "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.", wprowadzonym Uchwałą Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i Uchwałą Nr 209/2002 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, za wyjątkiem zasady 20, 28, 40 i wyjaśnienie odnośnie nieprzestrzegania zasady 20: Zarząd Spółki stwierdza, że zgodnie z ostatnim zdaniem tej zasady oraz stosownie do treści Uchwały Nr 7/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 maja 2003 r. zawieszono do końca roku 2004 podjęcie decyzji odnośnie wdrożenia punktu 20 "Dobrych praktyk..." wraz z ewentualnym określeniem zasad i warunków członkostwa w radzie nadzorczej osób niezależnych. - wyjaśnienie odnośnie nieprzestrzegania zasady 28, 40 i 46: Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż wewnętrzne dokumenty Spółki, w szczególności takie jak np.: regulamin organizacyjny Spółki, regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu oraz inne tego typu dokumenty stanowią efekt doświadczeń i dorobku Spółki, zatem w interesie Spółki nie leży - zdaniem Zarządu - ujawnianie i publiczna dostępność wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych, które z mocy prawa nie muszą być udostępniane, a w pewnych sytuacjach mogą być wykorzystywane przeciw interesom Spółki, np. przez jej konkurentów. Zarząd Spółki nie widzi zwłaszcza potrzeby szerokiego rozpowszechniania powyższych dokumentów poprzez strony internetowe. Akcjonariusze Spółki mają pełny dostęp do dokumentów niezbędnych im do oceny działalności Spółki i jej organów, w tym do raportów kwartalnych, sprawozdań rocznych, Statutu i regulaminu obrad WZA. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach Zarząd będzie mógł wydać zgodę na przekazanie poszczególnych podstawowych regulacji wewnętrznych zainteresowanym osobom prawnym lub fizycznym, które na piśmie zwrócą się o ich udostępnienie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w podjętej Uchwale Nr 7/2003 z dnia 30 maja 2003 r. wyraziło poparcie dla wypracowanego w tym względzie stanowiska Zarządu odnośnie upubliczniania podstawowych regulacji wewnętrznych Spółki w sposób zapewniający ochronę jej interesów. 2. Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w obecnej chwili nie istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące lub mogące wskazywać na nieprzestrzeganie w Spółce zadeklarowanych do przestrzegania zasad. 3. Stanowisko Spółki odnośnie niniejszego oświadczenia Zarząd Spółki przedstawia po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki oraz w oparciu o podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałę Nr 7/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego." 4.3 Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za I półrocze 2003, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe lipca 2003 roku Spółki POLNORD S.A. i B.E. "ENERGOBUDOWA" S.A. podpisały porozumienie w sprawie działań zmierzających do połączenia spółek POLNORD S.A. oraz B.E. ENERGOBUDOWA S.A. Porozumienie to zastępuje porozumienie zawarte 23 czerwca 2000 roku. Wspólnym celem, który Spółki zamierzają realizować na podstawie zawartego Porozumienia jest doprowadzenie do połączenia Spółek; przy czym Spółki uznają Połączenie za przedsięwzięcie dwóch suwerennych, równorzędnych i równoprawnych partnerów, zaś sposób Połączenia określony w Porozumieniu za techniczno prawny instrument realizacji wspólnego celu, oraz wprowadzenia akcji POLNORD S.A. nabytych przez akcjonariuszy B.E. ENERGOBUDOWA S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do końca 2003 r.

5 2. Zarząd POLNORD S.A. w dniu 21 lipca 2003 roku złożył do Sądu Rejonowego w Gdańsku, Sądu Gospodarczego, XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdyni, plan połączenia POLNORD S.A. z B.E. ENERGOBUDOWA, sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.). Podstawowe informacje o połączeniu a) Typ, firma i siedziby łączących się Spółek Spółka przejmująca: POLNORD Spółka Akcyjna (dalej "POLNORD") z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10, Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy Polnordu wynosi złotych i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda. POLNORD jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka przejmowana: Budownictwo Energetyczne "ENERGOBUDOWA" Spółka Akcyjna (dalej "ENERGOBUDOWA") z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy Energobudowy wynosi złotych i dzieli się na zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda. b) Sposób łączenia Połączenie zostanie dokonane w trybie art pkt 1 Ksh tj. przez przeniesienia całego majątku Energobudowy na Polnord w zamian za akcje Polnord, które zostaną przyznane akcjonariuszom Energobudowy. W wyniku połączenia przestanie istnieć Energobudowa. Polnord podejmie działania w celu wprowadzenia akcji nowej emisji, które otrzymają akcjonariusze Energobudowy, do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po połączenia Spółek kapitał zakładowy Polnord zostanie podwyższony o kwotę (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych do łącznej kwoty (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda (dalej "Akcje Połączeniowe"). Po połączeniu spółka przejmująca będzie prowadziła przedsiębiorstwo pod firmą "POLNORD- ENERGOBUDOWA Spółka Akcyjna" 3. Zarząd POLNORD S.A. w dniu 22 sierpnia 2003 r. przekazał do publicznej wiadomości Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie z B.E. ENRGOBUDOWA S.A. (RB nr 40/2003). II. AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA 1. Ogólne wyniki finansowe firmy W I połowie 2003 roku Spółka uzyskała: - przychody ogółem tys. zł w tym:

6 - przychody ze sprzedaży produktów i usług tys. zł - zysk brutto tys. zł - zysk netto 598 tys. zł 2. Wybrane wskaźniki finansowe 2.1 Wskaźniki rentowności sprzedaży WYSZCZEGÓLNIENIE I pół I pół MARŻA ZYSKU NA SPRZEDAŻY 3,0% 0,6% MARŻA ZYSKU BRUTTO 1,6% 1,1% MARŻA ZYSKU NETTO 0,7% 0,5% 2.2 Wskaźniki płynności finansowej WYSZCZEGÓLNIENIE I pół I pół WSKAŹNIK BIEŻĄCY 1,34 1,48 WSKAŹNIK SZYBKI 1,19 1,27 WSKAŹNIK NATYCHMIASTOWY 0,10 0, Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia WYSZCZEGÓLNIENIE I pół I pół POKRYCIE ODSETEK ZYSKIEM 2,2 2,6 OGÓLNEGO POZIOMU ZADŁUŻENIA 52,0% 67,8% POKRYCIE AKTYWÓW KAPITAŁEM WŁASNYM 48,0% 32,2% III. AKCJONARIAT I WŁADZE SPÓŁKI 1. Akcjonariusze POLNORD S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - stan na dzień 30 czerwca 2003 r.: 1. B.E. ENERGOBUDOWA S.A. w Warszawie akcji co stanowi 30,13% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 30,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, 2. Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie akcji co stanowi 22,42% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 22,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, 3. PKO BP S.A. w Warszawie akcji co stanowi 9,87% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 9,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, W I półroczu 2003 roku w stosunku do stanu na roku miały miejsce następujące zmiany w składzie akcjonariatu: 4. PKO BP S.A. zbyła akcje i po zbyciu posiada akcji, co stanowi 9,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, 2. Władze Spółki Rada Nadzorcza i Zarząd

7 1. Skład Rady Nadzorczej: Andrzej Podgórski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Trykosko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Wojciech Grzybowski - Członek Rady Nadzorczej Wiesław Ochnik - Członek Rady Nadzorczej Szymon Ożóg - Członek Rady Nadzorczej Piotr Susło - Członek Rady Nadzorczej Ilona Wołyniec - Członek Rady Nadzorczej Skład Zarządu: Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny, Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Marketingu, Fasad i Eksportu, Wiesław Raczyński - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy. Podpisy: PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY Andrzej Ubertowski..... CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR ds. Marketingu Fasad i Eksportu Andrzej Gawrychowski..... CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR ds. Ekonomicznych GŁÓWNY KSIĘGOWY Wiesław Raczyński.....

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo