Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) 17-23 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 11 (360) marca 2014 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU KONFERENCJA: OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO BEŁ- CHATÓW Podsekretarz stanu w MIR Paweł Orłowski weźmie udział w konferencji: Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego potencjał, innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co jeszcze?. Bełchatów, godz Poniedziałek, 17 marca SPOTKANIE PREZENTUJĄCE PROJEKT PROGRAMU REGION MORZA BAŁTYCKIEGO Podsekretarz stanu w MIR Marcin Kubiak otworzy spotkanie, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt Programu Region Morza Bałtyckiego Konferencja odbędzie się w ramach konsultacji społecznych projektu programu i oceny oddziaływania na środowisko. Warszawa, siedziba MIR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz Wtorek, 18 marca ROZPOCZĘCIE PRAC NAD BUDOWĄ SIECI SZEROKOPASMOWEJ NA LUBELSZCZYŹNIE Podsekretarz stanu w MIR Iwona Wendel weźmie udział w uroczystości rozpoczęcia prac budowlanych przy realizacji projektu: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej woj. lubelskie. Sól/k.Biłgoraja, godz Środa, 19 marca Czwartek, 20 marca KONFERENCJA NAUKOWA ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJO- WYM - DIAGNOZA I KIERUNKI ROZWOJU Podsekretarz stanu w MIR Zbigniew Klepacki wygłosi wystąpienie wprowadzające do pierwszego panelu konferencji naukowej Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym - diagnoza i kierunki rozwoju. Warszawa, Akademia Obrony Narodowej, al. Gen. Chruściela Montera 103, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, blok 101, sala 318, godz

2 KONFERENCJA "WZORNICTWO SZANSĄ DLA MSP I REGIONÓW Podsekretarz stanu w MIR Iwona Wendel weźmie udział w konferencji Wzornictwo szansą dla MSP i regionów. W swoim wystąpieniu wiceminister przedstawi źródła finansowania innowacyjnej działalności biznesowej w nowej perspektywie Warszawa, siedziba Giełdy Papierów Wartościowych, godz ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju ElŜbieta Bieńkowska weźmie udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Spotkanie poświęcone będzie m.in. priorytetom rozwoju polskich regionów w latach Karpacz, godz Piątek, 21 marca SEMINARIUM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ SEKTORA NAUKI W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE NA LATA Podsekretarz stanu w MIR Iwona Wendel otworzy seminarium informacyjno-szkoleniowe Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz sektora nauki w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata Organizatorem spotkania jest MIR we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Warszawa, siedziba MIR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz FUNDUSZE EUROPEJSKIE Forum Bankowe 2014 Instytucje bankowe odgrywają istotną rolę w procesie dystrybucji i wdraŝania unijnych środków podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas wystąpienia zamykającego XX Forum Bankowe. Organizowane corocznie spotkanie jest jednym z waŝniejszych wydarzeń środowiska bankowego, podczas którego poruszane są aktualne problemy i wyzwania, przed którymi staje ten sektor gospodarki. Tegoroczna edycja odbyła się 12 marca 2014 r. w Warszawie pod hasłem Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego. W ramach perspektywy instytucje bankowe oferowały m.in. kredyty pomostowe, słuŝące zapewnieniu płynności finansowej beneficjentów w okresie od poniesienia wydatku do czasu otrzymania refundacji ze środków unijnych, a takŝe kredyty współfinansujące wkład własny Poza produktami kredytowymi, instytucje bankowe proponowały takŝe usługi w zakresie doradztwa i rozliczeń. Nie moŝna takŝe zapomnieć o ich aktywnej roli we wdraŝaniu instrumentów zwrotnych zaznaczyła wiceminister Wendel. W programach krajowych moŝna korzystać m.in. z poŝyczek na innowacje (Program Innowacyjna Gospodarka - PO IG) i na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Program Kapitał Ludzki), a takŝe poŝyczek i poręczeń dla MŚP (Program Rozwój Polski Wschodniej). W regionalnych programach do dyspozycji są poŝyczki dla MŚP (w ramach Inicjatywy Jeremie) oraz na finansowanie projektów miejskich Inicjatywa Jessica. Wiceszefowa resortu odniosła się takŝe duŝego zainteresowania kredytem technologicznym, realizowanym w PO IG, łączącym finansowanie zwrotne z premią technologiczną. Według stanu na 7 marca 2014 r. wykorzystano niemal 100 proc. alokacji (1,8 mld zł) przewidzianej na Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny. W nowym okresie programowania rola i udział banków w finansowaniu przedsięwzięć współfinansowanych z europejskich pieniędzy ulegnie zwiększeniu, między innymi z uwagi na wzrost znaczenia 2

3 instrumentów zwrotnych poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju. Oprócz dotychczasowych rozwiązań, dostępne będą takŝe m.in. poŝyczki na wsparcie wdroŝenia wyników prac sektorów nauki i biznesu (Program Inteligentny Rozwój), a w programach regionalnych rozszerzono katalog obszarów w których moŝna je stosować o efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii oraz wsparcie uruchamiania i rozwijania własnej działalności gospodarczej. Nowością będzie moŝliwość korzystania ze zwrotnych form finansowania inwestycji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w dziedzinach związanych z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. AKTUALNOŚCI Zobacz, jak zmienia się Polska Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Discovery Polska przygotowało serię dokumentalną Polska: Operacja zmiana. W cyklu 8 odcinków przedstawiono 16 inwestycji zrealizowanych dzięki unijnemu wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Cykl poświęcony jest inwestycjom infrastrukturalnym finansowanym z największego w historii zarówno Polski jak i Unii Europejskiej Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestycje infrastrukturalne przedstawione w odcinkach pokazują wpływ funduszy europejskich na codzienne Ŝycie mieszkańców Polski i pozytywne zmiany zachodzące w ich najbliŝszym otoczeniu. - Jeździmy po coraz lepszych drogach, korzystamy z szybszych połączeń transportowych, nowoczesnego sprzętu medycznego, zmodernizowanych obiektów kulturalnych. Studenci korzystają z wyremontowanych obiektów dydaktycznych. Poprawił się równieŝ stan środowiska naturalnego oraz zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne kraju. Cykl audycji przygotowanych przez Discovery Polska pokazuje w ciekawy i sposób przykłady tych zmian powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło podczas pokazu prasowego, który odbył się 13 marca 2014r. w Warszawie. Do cyklu programów wybrano takie projekty, których zarówno skala jak i znaczenie dla danego sektora mają wyjątkowy charakter. Ponadto są to przedsięwzięcia, których elementem są nowoczesne technologie. Polska: Operacja zmiana powstała w formule presenter led documentary. Prezenter Łukasz Grass jest narratorem, pasjonatem przygód i aktywnym uczestnikiem akcji. W trakcie podróŝy poznaje ludzi, którzy realizują unijne inwestycje z niezwykłym wręcz zaangaŝowaniem, czasem nawet z naraŝeniem zdrowia. Prezenter angaŝuje się we wszystkie akcje, równieŝ te wymagające odwagi i skupienia. Czasem musi przełamać własne ograniczenia. Wyzwania są prawdziwe, nie inscenizowane. KaŜdy odcinek jest dla niego osobistym sprawdzianem odwagi, odporności, czy mnisiej cierpliwości (np. digitalizacja starych filmów). W cyklu odcinków pokazany zostanie m.in. terminal kontenerowy w Gdańsku, który jest w stanie obsłuŝyć największe statki świata. Trafimy na plac budowy gazoportu w Świnoujściu, największej tego typu inwestycji w Europie środkowo-wschodniej. Poznamy równieŝ tajniki budowy nowoczesnych tramwajów w Bydgoszczy oraz przyjrzymy się pracy superkomputera Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wspólnie z prezenterem poznamy takŝe najlepszych polskich inŝynierów, lekarzy i naukowców. Na Politechnice w Poznaniu przyjrzymy się pracy studentów pracujących nad robotami, które w przyszłości będą pomagały ludziom w akcjach ratowniczych. Wraz z inŝynierami z Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej będziemy szukali nadprzewodników materiałów o niezwykłych właściwościach, które juŝ niebawem zmienią oblicze energetyki, transportu i ochrony zdrowia. Przekonamy się takŝe, w jaki sposób lekarze z Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Warszawie dokonują niezwykle skomplikowanej operacji przez dziurkę od klucza. Premiera pierwszego odcinka programu odbędzie się w sobotę, 5 kwietnia 2014 r., o godz tylko na Discovery Channel. 3

4 Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości Problematyka przedsiębiorczości akademickiej oraz moŝliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach w celu poprawy skuteczności kształcenia na poziomie wyŝszym pod kątem potrzeb rynku pracy to główne zagadnienia, o których dyskutowali uczestnicy seminarium pn. Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Spotkanie otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Podczas odbywającego się 13 marca 2014 r. wydarzenia przedstawiono najwaŝniejsze wnioski płynące ze zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) projektu badawczego pn. Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Miał on na celu międzynarodową analizę porównawczą praktyk podejmowanych przez uczelnie wyŝsze w obszarze nauczania i promocji przedsiębiorczości. Projekt zrealizowany we współpracy z samorządami województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, ukierunkowany był w szczególności na badanie istniejących mechanizmów i dobrych praktyk, mogących pomóc w procesie lepszego dostosowania oferty systemu edukacji do wymogów rynku pracy, w procesie kształtowania samodzielności i przedsiębiorczości wśród ludzi młodych zarówno wśród studentów jak i absolwentów wybranych uczelni. Wiceminister Orłowski podkreślił, Ŝe edukacja przedsiębiorczości powinna równieŝ zmienić swoją formułę z teoretycznej na bardziej praktyczną, która wymaga interakcji z realnym przedsiębiorcą, z rzeczywistymi wyzwaniami Ŝycia gospodarczego i otoczeniem biznesowym. W tym kontekście istotna jest współpraca uczelni z przedsiębiorcami oraz z sektorem publicznym, w celu wymiany doświadczeń i kreowania postaw przedsiębiorczych w regionie zaznaczył wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju. Bruksela potwierdziła dofinansowanie dla IV fazy wodno-ściekowego Projektu Warszawskiego Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą przyznanie unijnych środków dla projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV". Inwestycja o wartości 404,7 mln euro otrzymała 196,5 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest ona częścią największego w skali Unii Europejskiej przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Strategicznym celem tzw. Projektu Warszawskiego jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy i okolic wysokiej jakości wody oraz oczyszczania wszystkich ścieków komunalnych przed odprowadzeniem do Wisły. Ze względu na złoŝoność prac koncepcyjnych i wykonawczych oraz bardzo wysokie koszty jego realizacji, został podzielony na fazy realizacyjne (I-IV). KaŜda z nich stanowiła duŝe przedsięwzięcie, o czym świadczą wartości kolejnych etapów mln euro zakończonych faz I i II oraz ok. 629 mln euro trzeciej. Łączny koszt Projektu Warszawskiego to ok. 1,2 mld euro, co czyni go największym przedsięwzięciem wodno-ściekowym w Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji przyniosła teŝ ogromne efekty ekologiczne. Do czasu jego podjęcia, ścieki były zrzucane wprost do Wisły, poniewaŝ oczyszczane były tylko w niewielkim stopniu i nie z całego terenu Warszawy. Dzięki wybudowaniu kolektora ściekowego pod rzeką, nieczystości ze środkowej i północnej części lewobrzeŝnej Warszawy są teraz przesyłane do oczyszczalni Czajka. Poziom oczyszczania ścieków spełnia obecnie wszelkie wymagane normy. Jednocześnie w Projekcie Warszawskim zastosowano najnowsze technologie do uzdatniania wody, wprowadzanej do sieci wodociągowej. Woda, która obecnie płynie z kranów w Warszawie i gminach sąsiednich podłączonych do wodociągu warszawskiego, pozwala na wszechstronne wykorzystanie, nie ma zapachu chloru, ani nie zawiera szkodliwych substancji. Inwestycje wchodzące w zakres rzeczowy fazy IV realizowane są na obszarze aglomeracji warszawskiej i pruszkowskiej, na obszarze miasta stołecznego Warszawy, Pruszkowa oraz Piastowa. 4

5 Silesia Choppers miejsce tworzenia niepowtarzalnych motocykli Pomysł pana Michała Frucza na biznes zrodził się z zamiłowania do motocykli. Swoją firmę Silesia Choppers, załoŝył dzięki funduszom Programu Kapitał Ludzki. Michał Frucz wziął udział w projekcie Lepsze Perspektywy, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu. Dla uczestników dotowanego w kwocie ponad 3,7 mln zł przedsięwzięcia, przygotowano miedzy innym grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej oraz poradnictwo zawodowe. Unijne pieniądze, jakie Pan Michał otrzymał na uruchomienie własnej firmy, umoŝliwiły zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń takich jak spawarki, wypalarki plazmowe, tokarki a takŝe prasy hydraulicznej i narzędzi podręcznych. Pozwalają one właścicielowi Sielsia Choppres tworzyć oryginalne i wyjątkowe motocykle, odmienne od tych produkowanych seryjnie. Wciela w Ŝycie wizje swoich klientów, sam równieŝ proponuje ciekawe rozwiązania. Zbudował takŝe motocykl własnego pomysłu. Fundusze szwajcarskie w 2013 r. Obradował Komitet Monitorujący Trwa realizacja projektów i programów dofinansowanych z funduszy szwajcarskich. Podsumowanie 2013 roku oraz bieŝące wydarzenia związane z programem były tematem posiedzenia Komitetu Monitorującego Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW). Jego obradom przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak. Komitet Monitorujący zatwierdził Raport roczny z wdraŝania programu w 2013 r. Członkowie Komitetu zapoznali się takŝe z aktualnym stanem jego realizacji. Wiceminister Marcin Kubiak i ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce Lukas Beglinger, zgodnie podkreślali dobrą współpracę pomiędzy instytucjami zaangaŝowanymi we wdraŝanie programu. Realizacja SPPW w 2013 r. obejmowała przede wszystkim kontynuację wdraŝania i rozpoczęcie kolejnych projektów, uruchamianie dalszych naborów, podpisywanie umów na podprojekty, prowadzenie postępowań przetargowych oraz promowanie SPPW. Ponadto, poszerzono zakres kontroli projektów i programów, będących w fazie realizacji. Na dzień dzisiejszy z polskiego budŝetu wypłacono na rzecz beneficjentów SPPW kwotę o równowartości ponad 141,5 mln franków szwajcarskich, co stanowi ponad 31,3 proc. kwoty dotacji przyznanej stronie polskiej. Ponad 128 mln franków szwajcarskich zostało - zgodnie z procedurami i terminowo zrefundowane przez stronę szwajcarską. Co nowego w funduszach norweskich i EOG? Posiedzenie Komitetu Monitorującego Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) dla funduszy norweskich i EOG, przedstawiono stan realizacji działań finansowanych z tych środków. Członkowie komitetu zaopiniowali teŝ Raport Strategiczny z wdraŝania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce w roku Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak. W 2013 roku trwały nabory i wdraŝanie pierwszych przedsięwzięć, które uzyskały decyzję o finansowaniu. Negocjowano równieŝ warunki realizacji kilku programów oraz przesunięć środków. Obecnie wszystkie programy finansowane z udziałem Funduszy Norweskich i EOG są juŝ uzgodnione. Tym samym osiągnięto maksymalny pułap zaangaŝowania przyznanych stronie polskiej środków (100 proc. kontraktacji w ramach 17 podpisanych Umów ws. Realizacji Programów Operacyjnych oraz Funduszu Pomocy Technicznej i Współpracy Dwustronnej). Ponadto, zaobserwowana została wysoka dynamika płatności. Kwota środków zawnioskowanych do darczyńców (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) wyniosła wg stanu na koniec lutego br. ponad 83,5 mln euro, co stanowi ponad 17 proc. alokacji programów wdraŝanych przez stronę polską. Dotychczas darczyńcy przekazali środki w wysokości ponad 82,4 mln euro. Do końca lutego br. rozstrzy- 5

6 gnięto juŝ 15 otwartych naborów wniosków w róŝnych obszarach. Obecnie otwarte są jeszcze 4 nabory, a 5 jest w toku oceny. Łącznie złoŝono 5109 aplikacji, z czego zatwierdzonych zostało dotychczas 441. PRAWO Obowiązujące akty prawne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej, opublikowane w Dz.U Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 6

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo