Natura 2000 kształtowanie proekologicznych postaw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Natura 2000 kształtowanie proekologicznych postaw"

Transkrypt

1 Natura 2000 kształtowanie proekologicznych postaw Warsztaty realizowane w ramach projektu pt.: Kampania promocyjno-informacyjna: Moja Natura 2000, propagująca ochronę przyrody na terenie Województwa Wielkopolskiego realizowanego przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

2 Natura 2000 na tle innych form ochrony przyrody w Polsce

3 Ochronę przyrody w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U nr 151 poz. 1220). Czym jest ochrona przyrody? Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównowaŝonym uŝytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb Ŝycia; 4) siedlisk przyrodniczych; 5) siedlisk zagroŝonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 6) tworów przyrody Ŝywej i nieoŝywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 7) krajobrazu; 8) zieleni w miastach i wsiach; 9) zadrzewień.

4 Dlaczego potrzebna jest ochrona przyrody? Wymieranie jednych i pojawianie się na Ziemi innych gatunków organizmów to naturalne zjawisko o podstawowym znaczeniu dla ewolucji Ŝycia. Niestety, tempo wymierania gatunków i zmniejszania się zasięgów ich występowania uległo duŝemu przyspieszeniu w XX wieku, w wyniku działalności człowieka. Prowadzi to do ogromnego uboŝenia róŝnorodności biologicznej, co w wielu miejscach zagraŝa stabilności ekosystemów, skutkuje zanikiem cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków, a takŝe moŝe znacząco ograniczać moŝliwości rozwoju tych dziedzin gospodarki, które w sposób bezpośredni korzystają z zasobów przyrody.

5 Dlaczego potrzebna jest ochrona przyrody c.d. Najistotniejszym powodem wymierania gatunków jest niszczenie siedlisk ich Ŝycia. W szczególności: * bezpośrednie lub pośrednie osuszanie terenów podmokłych (na bagien i torfowisk, olsów), * zabieranie cennych przyrodniczo obszarów na cele zabudowy mieszkaniowej lub sieci infrastruktury * znaczna intensyfikacja rolnictwa i leśnictwa m.in. zamiana łąk na pola uprawne Istotnym czynnikiem wpływającym na bioróŝnorodność było takŝe wprowadzanie do środowiska duŝych ilości zanieczyszczeń co przyczyniło się do przyspieszenia wymierania wielu gatunków. Nieco mniejsze znaczenie negatywne, szczególnie w skali globalnej, ma bezpośrednie oddziaływanie człowieka na zwierzęta i rośliny czyli kłusownictwo, wybieranie jaj i piskląt ptasich, płoszenie zwierząt, zrywanie roślin.

6 Narzędzia ochrony przyrody: 1. Uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa i innych dokumentach strategicznych na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (m.in. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, programach ochrony środowiska, strategiach rozwoju, planach zagospodarowania przestrzennego, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej; 2. Obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody prawnymi formami ochrony przyrody; 3. Opracowywanie i realizacja ustaleń, planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych; 4. Realizacja krajowej strategii ochrony i zrównowaŝonego uŝytkowania róŝnorodności biologicznej wraz z programem działań; 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody; 6. Prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody.

7 Kto jest odpowiedzialny za ochronę przyrody Dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym jest obowiązkiem: organów administracji publicznej: Ministra Środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody); Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) ; wojewody; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ); starosty; wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Są oni zobowiązani do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody oraz prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony przyrody osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in. instytucji naukowych i oświatowych, publicznych środków masowego przekazu) Są oni zobowiązani do prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody. osób fizycznych, czyli kaŝdego z nas Jesteśmy zobowiązaniu do przestrzegania zasad prawnej ochrony przyrody, przemyślanego korzystania z zasobów przyrodniczych. Powinniśmy takŝe na miarę swoich moŝliwości uczestniczyć w działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody. KaŜdy moŝe przysłuŝyć się ochronie przyrody, monitorując takie miejsca, np. czy nikt nie planuje się tam jakiejś inwestycji mogącej zagrozić przyrodzie, nie popełnia pospolitych przestępstw, takich jak kłusownictwo, rozniecanie ognia czy wywóz śmieci do lasu.

8 Formy ochrony przyrody W ustawie o ochronie przyrody, przewidziano 10 form ochrony przyrody: Lp. Nazwa formy ochrony Liczba obiektów WLKP. Pow. ogółem w Polsce [w ha] % ogólnej powierzchni kraju % pow. WLKP 1. Parki narodowe (graniczny) ,4* 1,000 0,27 2. Rezerwaty przyrody ,9 0,600 0,24 3. Parki krajobrazowe ,1 8,000 5, Obszary chronionego krajobrazu Obszary Natura 2000** ,9 22,300 29,3 141 (OSO ptaków) 19 (OSO ptaków) ,9 ok. 19,9 ok. 16, (OZW siedlisk) 59 (OZW siedlisk) 6. UŜytki ekologiczne ,7 0,150 0, Stanowiska dokumentacyjne Zespoły przyrodniczokrajobrazowe Pomniki przyrody ,0 0,003 0, ,0 0,300 0, Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Ok. 350 gat. zwierząt gat. roślin grzybów i porostów *Bez otuliny źródło: Rocznik statystyczny GUS: Ochrona Środowiska 2009 (dane za 2008) i RDOŚ Poznań 2010 **obszary juŝ zatwierdzone + obszary zgłoszone do Komisji Europejskiej 30 października 2009 r, czekające na zatwierdzenie ** łączna pow. nie jest sumą OSO+SOO+OZW z uwagi na pokrywanie się obszarów [ źródło:

9 Natura 2000 jest to nowa forma ochrony przyrody, obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, i innych form, wprowadzana w naszym kraju od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli 2004 r. Sieć Natura 2000 nakłada się na dotychczasowe systemy ochrony przyrody funkcjonujące w Polsce i państwach europejskich, ale ich nie zastępuje, jej cele i funkcje są bowiem odmienne.

10 ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000 czyli JAK DZIAŁA NATURA 2000?

11 NATURA podstawowe założenia Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 zwana w skrócie siecią Natura 2000 jest systemem ochrony zagroŝonych składników róŝnorodności biologicznej kontynentu europejskiego Obszar Natura 2000 to obszar ochrony, a nie obszar chroniony. Oznacza to, Ŝe ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretne siedliska przyrodnicze i gatunki. Mówiąc o ochronie obszaru Natura 2000 lub o wpływie na obszar Natura 2000 myślimy nie o obszarze jako takim, ale o konkretnych gatunkach (wraz z ich siedliskami i z wszystkim, co jest im do Ŝycia potrzebne) i siedliskach przyrodniczych (jednak wraz z kształtującymi je czynnikami i procesami oraz ze związaną z nimi róŝnorodnością biologiczną). System wdraŝany jest od 1992 r. (Konwencja z Rio) w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej

12 NATURA podstawowe założenia Docelowo ma obejmować: * co najmniej 20% pow. Unii Europejskiej. * ok. 20% pow. Polski Obszary NATURA 2000 w Europie Źródło:

13 NATURA podstawowe założenia Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagroŝonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, jak teŝ typowych, wciąŝ jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). W Polsce występują 2 regiony: *kontynentalny (96 % powierzchni kraju) *alpejski (4 % powierzchni kraju) fot. Karol Zienkiewicz

14 NATURA podstawowe założenia Sieć Natura 2000 tworzą trzy typy obszarów: * obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), * specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), * obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (czyli projektowane SOO zatwierdzone przez Komisję Europejską) NajwaŜniejsze narzędzia realizacji celów sieci Natura 2000 to: * Oceny oddziaływania na środowisko oraz * Plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono obszar Natura 2000.

15 NATURA 2000 w Polsce 16 kwietnia 2003 r. (Traktat Ateński) - Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura kwietnia 2004 r. (Ustawa o ochronie przyrody) - akt prawny, do którego transponowano przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia i funkcjonowania sieci Natura 2000 maj 2004 r.- Minister Środowiska, w uzgodnieniu z Rządem RP przesłał Komisji Europejskiej oficjalną propozycję sieci Natura 2000 w Polsce: listę 184 proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk (ok. 3,7% pow. Polski) i 72 obszary specjalnej ochrony ptaków (7,8% pow. kraju.) propozycja ta została uznana przez organizacje pozarządowe w Polsce za niewystarczającą publikacja i przesłanie do Komisji Europejskiej tzw. Shadow List. Komisja Europejska uznała, Ŝe postulaty organizacji pozarządowych, są uzasadnione i powinny być uwzględnione przez Rząd. Do końca 2008 r. rząd Polski wyznaczył w drodze rozporządzenia 141 OSO ptaków oraz wysłał do Komisji Europejskiej 364 propozycje SOO siedlisk. W 2009 r. podjęte zostały prace nad kolejnym rozszerzeniem sieci specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przygotował a Minister Środowiska po uzgodnieniu z Radą Ministrów przesłał do Komisji Europejskiej listę 466 nowych obszarów. W rezultacie siedliskowa część sieci wzrosła do 823 obszarów pokrywających ok. 11% powierzchni Polski. Dotychczas Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą listę 331 obszarów Natura 2000 regionu kontynentalnego i 33 obszarów Natura 2000 regionu alpejskiego

16 NATURA 2000 w Polsce Obszary NATURA 2000 w Polsce Źródło: www. edroga.pl Stan do czerwca 2008 roku (czerwone obszary siedliskowe, niebieskie obszary ptasie)

17 NATURA 2000 zasady wyznaczania Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest tzw. Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG) i Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG), które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, tekst jednolity Dz.U nr 151 poz. 1220). Dla kaŝdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których naleŝy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne (rozporządzenie Ministra Środowiska Dz.U nr 77 poz. 510). Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są jedynie kryteria naukowe. Obszar Natura 2000 moŝe obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody.

18 NATURA 2000 zasady wyznaczania 1. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO lub Special Protection Areas SPA) są wyznaczane samodzielnie przez kaŝde państwo (w Polsce rozporządzeniem Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ). 2. W zakresie specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO lub Special Areas of Conservation SAC), kaŝde państwo członkowskie musi opracować i przedstawić Komisji Europejskiej listę leŝących na jego terytorium obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w Dyrektywie Siedliskowej. Następuje proces ewaluacji i selekcji obszarów na poziomie europejskim. Komisja Europejska zatwierdza obszary jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i od tej chwili juŝ obowiązują na nich wszystkie przepisy ochronne. Państwo członkowskie ma obowiązek w ciągu 6 lat wyznaczyć obszary krajowym aktem prawnym (w Polsce rozporządzeniem Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ).

19 DYREKTYWA RADY O OCHRONIE NATURALNYCH SIEDLISK ORAZ DZIKIEJ FAUNY I FLORY (92/43/EWG) z 21 maja 1992r. DYREKTYWA RADY O OCHRONIE DZIKO śyjących PTAKÓW (79/409/EWG) z 2 kwietnia 1979r. ZNANA JAKO DYREKTYWA SIEDLISKOWA ZNANA JAKO DYREKTYWA PTASIA Transpozycja przepisów do Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U nr 151 poz. 1220). OBSZARY MAJĄCE ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY. SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK (SOO) OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO) SIEĆ NATURA 2000 Struktura prawna sieci Natura 2000 w Polsce

20 NATURA zasady funkcjonowania Nadzór nad obszarem Natura 2000 sprawuje: Funkcjonowanie obszaru opiera się na trzech kluczowych obowiązkach: właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) na obszarze swojego działania, dyrektor urzędu morskiego - na obszarach morskich Dyrektor Parku Narodowego gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar parku narodowego Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOS)- w zakresie koordynacji krajowej Dla kaŝdego obszaru Natura 2000, sporządza się na 10 lat Plan zadań ochronnych ( zarządz. RDOŚ) oraz na okres 20 lat Plan Ochrony (rozp. Ministra Środowiska). obowiązek oceny obowiązek zapobiegania wszelkim pogorszeniom obowiązek proaktywnej ochrony

21 NATURA zasady funkcjonowania Obowiązek oceny 1. KaŜdy plan lub przedsięwzięcie, które potencjalnie mogłoby wpływać na obszar Natura 2000, musi być - przed zezwoleniem na nie - ocenione pod kątem tego wpływu. 2. Nie moŝna zezwolić na realizację przedsięwzięcia, którego wpływ na obszar Natura 2000 byłby znacząco negatywny. 3. Obowiązuje zasada ostroŝności - wszystkie racjonalne wątpliwości muszą być interpretowane na korzyść ochrony obszaru, a przeciwko przedsięwzięciu; 4. Wyjątkowo, mimo znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszar, moŝna na nie zezwolić jeśli jego realizacja wynika z koniecznych przyczyn nadrzędnego interesu publicznego, nie ma moŝliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz zostanie zagwarantowana kompensacja przyrodnicza.

22 NATURA zasady funkcjonowania Obowiązek zapobiegania wszelkim pogorszeniom 1. Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 obowiązany jest zapobiec wszelkim pogorszeniom stanu siedlisk i znaczącemu niepokojeniu gatunków, będących w danym obszarze przedmiotami ochrony. 2. Dotyczy to takŝe zapobieganiu pogorszeniom spowodowanym przez czynniki naturalne, albo pogorszeniom w wyniku legalnej, nie wymagającej szczególnych zezwoleń działalności człowieka. Obowiązek proaktywnej ochrony NaleŜy wprowadzić specjalne środki ochronne (np. regulacje prawne, systemy umów, działania ochrony czynnej, ustanawianie i wdraŝanie odpowiednich planów), gwarantujące docelowo zachowanie przedmiotów ochrony we właściwym stanie ochrony.

23 NATURA zasady funkcjonowania Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura Między innymi z tego względu ustanowienie planu ochrony jak i procedury oceny oddziaływania na środowisko poprzedza się przeprowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 r. Nr 199, poz ze zm.)

24 NATURA zasady funkcjonowania Dyrektywa Siedliskowa czy Ptasia nie określają sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, ale nakazują zachowanie tzw. właściwego stanu ich ochrony. W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza, Ŝe : zasięg (rozmieszczenie) gatunku nie kurczy się i jest wystarczający do trwałego zachowania gatunku, populacja gatunku nie zmniejsza się i jest wystarczająca do trwałego zachowania gatunku, a jej parametry (np. struktura wiekowa, rozrodczość, śmiertelność) nie są zaburzone, siedlisko gatunku jest odpowiedniej wielkości i jakości (z punktu widzenia konkretnego gatunku), nie ma zagroŝeń wobec utrzymywania się powyŝszych warunków w przyszłości. Właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego to stan, w którym: zasięg (rozmieszczenie) siedliska przyrodniczego nie kurczy się i jest wystarczający do trwałego zachowania siedliska, powierzchnia (areał) siedliska przyrodniczego nie zmniejsza się i jest wystarczający do trwałego zachowania siedliska; siedlisko nie jest sztucznie pofragmentowane, struktura siedliska jest niezniekształcona i niezaburzona, w tym gatunki typowe dla siedliska są obecne i we właściwym stanie ochrony, procesy kształtujące siedlisko, a takŝe funkcje siedliska w krajobrazie są Ŝywe i niezaburzone, nie ma zagroŝeń wobec utrzymywania się powyŝszych warunków w przyszłości.

25 NATURA 2000 a działalność inwestycyjna W odróŝnieniu od ochrony w formie parku narodowego czy rezerwatu ochrona w formie sieci Natura 2000 nie wyklucza gospodarczego korzystania ze środowiska i moŝe stać się dla gminy i jej mieszkańców źródłem dodatkowych dochodów, np. z agroturystyki. Podkreśla się często, Ŝe ochrona przyrody w ramach sieci Natura 2000 nie musi być sprzeczna z rozwojem. Jednak inwestycje o potencjalnym szkodliwym wpływie na obszary Natura 2000 podlegają obowiązkowej ocenie ich wpływu na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których utworzono obszar. Regulacje Natury 2000 nie muszą blokować np. rozwoju infrastruktury, jednak wymuszają wybór rozwiązań w maksymalny sposób omijających i oszczędzających miejsca waŝne dla chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

26 Schemat decyzyjny Planowanego przedsięwzięcia (PP) na obszarze Natury 2000 Opracowanie: Marta Wronka źródło:

27 NATURA 2000 a działalność inwestycyjna Obszar Natura 2000 oznacza równieŝ: Wyłączny dostęp do instrumentu finansowego LIFE+ Natura na działania ochrony przyrody; Znaczne preferencje w dostępie do środków Priorytetu V PO IiŚ na ochronę przyrody; Dodatkowe punkty w kwalifikacji wniosków do PO IiŚ na monitoring środowiska, racjonalizację gospodarki odpadami, BAT i ochronę powietrza w przedsiębiorstwach MoŜliwość uzyskania dotacji na sieć kanalizacyjną nawet gdy wskaźnik koncentracji < 120 osób/km sieci PodwyŜszone o 5-15% płatności rolnośrodowiskowe za pakiety ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk ptaków; Dodatkowy argument przy pozyskiwaniu wszelkich innych środków na ochronę środowiska, MoŜliwość skutecznej obrony przed niszczącymi środowisko inwestycjami, MoŜliwość skutecznej ochrony przyrody i pośrednio krajobrazu podstawowej bazy do rozwoju przyrodniczej turystyki MoŜliwość wykorzystania jako ekoetykietki przy promocji produktów lokalnych.

28 NATURA 2000 strony internetowe Podstawy prawne. Informacje o sieci NATURA 2000 w Polsce. Wyszukiwarka obszarów NATURA 2000 w Polsce Dokumentacja obszarów standardowe formularze danych. Mapa obszarów NATURA Poradniki utrzymania i ochrony siedlisk oraz gatunków.

29 NATURA 2000 strony internetowe Doskonała mapa obszarów NATURA 2000 w całej Europie. Wyszukiwarka obszarów. Możliwość wyboru różnych warstw tematycznych.

30 NATURA 2000 strony internetowe Informacja o sieci NATURA 2000 w Wielkopolsce. Opis wszystkich obszarów w Wielkopolsce.

31 NATURA 2000 strony internetowe Podstawy prawne. Informacje o sieci NATURA 2000 w Polsce. Zgłaszanie naruszeń na obszarach NATURA Poradniki gospodarowania na obszarach NATURA 2000 oraz ochrony siedlisk i gatunków.

32 NATURA 2000 strony internetowe Informacje o sieci NATURA 2000 w Polsce. Pakiety edukacyjne dla nauczycieli

33 NATURA 2000 strony internetowe Informacje o sieci NATURA 2000 w Polsce. Pakiety edukacyjne dla nauczycieli

34 NATURA 2000 Podstawowe założenia Program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typówsiedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uwaŝa się za cenne i zagroŝone w skali całej Europy. Optymalizacja kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo ułatwienie współdziałania wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody Kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym (nie wykluczając ich gospodarczego wykorzystania).

35 Dziękujemy za uwagę. Warsztaty realizowane w ramach projektu pt.: Kampania promocyjno-informacyjna: Moja Natura 2000, propagująca ochronę przyrody na terenie Województwa Wielkopolskiego realizowanego przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000

Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 Profesor dr hab. Janina Zbierska Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Zarządzanie obszarami Natura 2000 z uwzględnieniem wykonywania planów ochrony, planu zadań ochronnych wykonywania czynnej ochrony i źródeł finansowania Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody HIERARCHIA Art. 6. ust 1.Formami ochrony przyrody są: 1) parki narodowe;

Bardziej szczegółowo

Europejskie i polskie prawo ochrony

Europejskie i polskie prawo ochrony Europejskie i polskie prawo ochrony przyrody wobec lasów Warsztaty Udział społeczny w zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Izabelin 20-21 lutego 2015 Wymagania dyrektywy siedliskowej Natura 2000 zakaz

Bardziej szczegółowo

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki S Z E R O K I E W O D Y N A T U R Y 2 0 0 0 NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki PLH020039 Grodczyn i Homole koło

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ochronie przyrody

Przepisy o ochronie przyrody Przepisy o ochronie przyrody Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000 w ramach projektu Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Marta Żak-Wołynko Sylwia Śnieg Departament Obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników

Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Program rolnośrodowiskowy jako narzędzie służące ochronie cennych siedlisk przyrodniczych na terenach wiejskich a korzyści finansowe dla rolników Marta Żak-Wołynko Sylwia Śnieg Departament Obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Partnerzy: OBSZARY NATURA 2000. Prezentacja przygotowana w ramach projektu: Prezentacja

Partnerzy: OBSZARY NATURA 2000. Prezentacja przygotowana w ramach projektu: Prezentacja Partnerzy: OBSZARY NATURA 2000 projektu: Prezentacja Natura 2000 w Unii Europejskiej Środowisko przyrodnicze Europy ulega znacznym zmianom w wyniku industrializacji, urbanizacji i rozwoju intensywnego

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Dorota Janic Bora Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Witold Wołoszyn. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Lublin, 29 września 2011 r.

Witold Wołoszyn. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Lublin, 29 września 2011 r. Witold Wołoszyn Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Lublin, 29 września 2011 r. Natura 2000 Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody w Polsce. Wprowadzona została w

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ochrona przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ochrona przyrody S Ochrona przyrody Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Formy ochrony przyrody art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Parki narodowe Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska Natura 2000 Fundacja EkoRozwoju Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska W prezentacji wykorzystano materiały: z arch. dr Krzysztofa Świerkosza, Uniwersytet Wroclawski, prezentację Marzeny Zblewskiej Europejska

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej

Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej Natura 2000 europejska ostoja różnorodności biologicznej Cele: Zainteresowanie uczniów nową formą ochrony przyrody jaką są obszary Natura 2000. Cele kształcenia: Wiadomości - uczeń: Charakteryzuje obszary

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 IDENTYFIKACJA SIECI NATURA 2000 Definicja art.5 pkt 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Powierzchnia Nadleśnictwa Mińsk wynosi 9500 ha, rozrzuconych w 410 kompleksach. Lasy nadzorowane stanowią pow. 17340 ha.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa Obszary Natura 2000 Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański Natura 2000 - instrukcja obsługi Witold Szczepański Kadyny, 29-04-2015 Idea sieci Natura 2000 Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem obszarów chronionych, wyznaczonych wg jednolitych

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Polsce. i Unii Europejskiej.

Formy ochrony przyrody w Polsce. i Unii Europejskiej. Formy ochrony przyrody w Polsce i Unii Europejskiej. Jakub Jagiełło 1. WSTĘP Ochrona środowiska jest bardzo waŝna dla utrzymania dalszej egzystencji róŝnych form Ŝycia na Ziemi. To od Naszej dalszej opieki

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca

NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca http://natura2000.gdos.gov.pl/ NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca NATURA 2000 W EUROPIE środowisko przyrodnicze Europy ulega ciągłym zmianom; ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego jest m.in.:

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Europejska Sieć Natura 2000

Europejska Sieć Natura 2000 Europejska Sieć Natura 2000 Europejska Sieć Natura 2000 jest systemem ochrony zagroŝonych składników róŝnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, który w Unii Europejskiej jest wdraŝany od 1992

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Wojciech Hurkała Departament Ochrony Przyrody I ciągle sobie zadaję

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY www.katowice. rdos.gov.pl OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW Jolanta Prażuch Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY BIURO KONSERWACJI PRZYRODY w SZCZECINIE WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY POŁCZYN ZDRÓJ (OPERAT GENERALNY) ANEKS SZCZECIN 2003 Autorami operatów szczegółowych są: z zakresu flory i roślinności: z zakresu

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Konferencja pn. Natura 2000 naszą szansą Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Grażyna Zielińska RDOŚ w Warszawie Konferencja realizowana jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 NATURA 2000 to spójna europejska sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych dla Wspólnoty. Rodzaje siedlisk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 34 2893 Poz. 186 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

WYMOGI OCHRONNE OBSZARÓW NATURA zasady i procedury ochrony przyrody

WYMOGI OCHRONNE OBSZARÓW NATURA zasady i procedury ochrony przyrody Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna WYMOGI OCHRONNE OBSZARÓW NATURA 2000 - zasady i procedury ochrony przyrody Anna Moś Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Hel, 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PROJEKT z 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia... w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski.

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący Mariusz Poznański Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Powody wprowadzenia subwencji. Obszary chronione są ustalane przez administrację rządową na terenach

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów 01

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 4. Istniejące formy ochrony przyrody Rozdział ten obejmuje opisy wszystkich obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Andrzej Ruszkowski PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Polskie prawo zapewnia ochronę roślin i zwierząt, ekosystemów i krajobrazów oraz siedlisk i pojedynczych cennych obiektów przyrodniczych. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Arnold Donitza Z-ca PrezesaWFOSiGW 1 Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach

Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach Opracowanie wsparł NFOŚiGW w ramach projektu Dofinansowanie instytucjonalne POE na lata 2010-2011 Paweł Pawlaczyk Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody w procesach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Białystok 2012 r. 1 Po wyznaczeniu w Polsce Sieci Ekologicznej Natura 2000 trzeba było opracować system skutecznej jej ochrony. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 procedury tworzenia, aktualny stan w Europie, Polsce i Wielkopolsce. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Obszary Natura 2000 procedury tworzenia, aktualny stan w Europie, Polsce i Wielkopolsce. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Obszary Natura 2000 procedury tworzenia, aktualny stan w Europie, Polsce i Wielkopolsce. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. dr Wojciech Rakowski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Polsce

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Polsce Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Polsce Marta Żak Wołynko Departament Obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Polsce Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Natura podstawowe informacje

Natura podstawowe informacje Natura 2000 - podstawowe informacje Janina Kawałczewska RCEE w Płocku Organizator: Seminarium realizowane jest w ramach projektu pn. Natura 2000 naszą szansą realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona obszarów NATURA 2000 moŝe zablokować połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa?

Czy ochrona obszarów NATURA 2000 moŝe zablokować połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa? Czy ochrona obszarów NATURA 2000 moŝe zablokować połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa? Autor: dr inŝ. Marek Szuba - Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ( Wokół Energetyki luty 2007)

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Seminarium Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław, 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia

Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia Przemysław Doboszewski specjalista ds. ochrony ptaków i obszarów Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 jest najmłodszą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Krzysztof Mielniczuk 1 r. Informacje ogólne o sieci Natura 2000 Sieć obszarów chronionych, tworzona od 1992 r. wg jednolitych zasad w całej Europie Do polskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej S T R E S Z C Z E N I E opracowania pt. Systematyka prawnych rozwiązań ochrony przyrody w lasach (temat nr BLP-316) Autorzy: mgr inŝ. Adam

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Sieć Natura 2000. Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska

Sieć Natura 2000. Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska Sieć Natura 2000 Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska Sieć Natura 2000 480 obszarów Natura 2000 18,27% całkowitej powierzchni Polski 364 SOO - 8,95% 124 OSO - 15,62% Status wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI- główny specjalista ds. ochrony przyrody JOANNA KURZAWA Dyrektor PKPK 20-02-2017

Bardziej szczegółowo

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim 25 maja 2012 r. Andrzej Zych Inspektorat Ochrony Wybrzeża Urząd Morski w Szczecinie Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH Urszula Michajłow Łagów, 24-26 września 2007 1 Podstawowe przyczyny istotnie wpływające na zagroŝenie dla świata zwierząt to:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego Witold Wołoszyn Szkolenie regionalne Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU. Wojciech Mróz. Instytut Ochrony Przyrody PAN

CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU. Wojciech Mróz. Instytut Ochrony Przyrody PAN NATURA 2000 W KARPATACH CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN NATURA 2000 W KARPATACH Polska włączyła się do sieci Natura 2000 w maju 2004, wraz z wejściem do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONY PRZYRODY Termin: 24 czerwca 2014 r. SESJA 1

ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONY PRZYRODY Termin: 24 czerwca 2014 r. SESJA 1 Panel Ekspertów OCHRONA LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONY PRZYRODY Termin: 24 czerwca 2014 r. SESJA 1 MIEJSCE LASÓW I LEŚNICTWA W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo