WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. A. DOBISZEWSKIEGO W WARSZAWIE KLASA 3 POZIOM ROZSZERZONY SEMESTR I - Na podstawie: K. Beckner, L Janasik. Geografia. Część 2. Człowiek i jego działalność. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne DZIAŁ konieczny (dop) podstawowy (dst) rozszerzający (db) dopełniający (bdb) wykraczający (cel) SEMESTR I I. PRZEMYSŁ umie scharakteryzowad pojęcie przemysłu; zna podział przemysłu wydobywczego; zna zastosowanie pozostałych surowców mineralnych dostrzega zagrożenia związane z eksploatacją surowców mineralnych zna podstawowe rodzaje elektrowni; potrafi podad ich wady i zalety wie, jaka jest sytuacja energetyki jądrowej w rozumie pojęcie okręgu przemysłowego; zna warunki niezbędne do wydzielenia okręgu przemysłu; potrafi scharakteryzowad wybrany okręg przemysłowy w Polsce; zna lokalizację kilku okręgów przemysłowych na świecie wie, co to jest PKB; dostrzega inną rolę przemysłu w różnych krajach; rozumie, jakie znaczenie zna występowanie najważniejszych surowców mineralnych na świecie; zna występowanie najważniejszych surowców mineralnych w Polsce; zna najczęściej eksploatowane surowce skalne w Polsce i na rozumie przyczyny wahao cen paliw energetycznych; dostrzega rolę, jaką spełnia recykling; jest świadomy przyszłości recyklingu. potrafi scharakteryzowad poszczególne rodzaje elektrowni; rozumie rolę produkcji energii na jednego mieszkaoca jako wskaźnika gospodarczego rozumie problemy krajów w wyborze kierunku rozwoju energii; zna sytuację energetyki w Polsce i potrafi ją scharakteryzowad; zna strukturę produkcji energii w naszym kraju zna większośd czynników zna historię zmian w zapotrzebowaniu na surowce energetyczne; wie, jaka jest czołówka krajów wydobywających najważniejsze surowce mineralne; zna miejsce Polski pod względem wydobycia najważniejszych surowców mineralnych. wie, jakie są rezerwy światowe surowców energetycznych; zna konsekwencje eksploatacji surowców mineralnych; wie, wydobycie jakich surowców jest w Polsce opłacalne. wie, gdzie znajdują się największe elektrownie świata; zna strukturę produkcji energii na świecie; potrafi wskazać regiony świata, w których koncentruje się produkcja energii. zna rolę elektrowni zna sposoby powstawania surowców energetycznych; zna perspektywy wzrostu znaczenia gazu ziemnego; rozumie przyczyny zmiany zapotrzebowania na niektóre surowce mineralne. zna sposoby przechowywania gazu ziemnego; zna wiele sposobów rekultywacji terenów górniczych. rozumie potrzebę poszukiwania nowych źródeł energii; wie, jaki jest stopień rozwoju energii niekonwencjonalnej dostrzega wątpliwości co do rozwoju energetyki w Polsce zna historię budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu. potrafi powiązać między sobą wiele czynników lokalizacji przy ocenie okręgów przemysłowych. rozumie zmiany w zna wiele przykładów różnych sposobów pozyskiwania surowców mineralnych; wie, gdzie na świecie występują największe kopalnie; potrafi powiązać informacje na temat wielkości wydobycia z koniunkturą gospodarczą na zna wiele alternatywnych źródeł energii; potrafi podać przykłady recyklingu w okolicy miejsca zamieszkania zna problematykę związaną z przesyłaniem energii na duże odległości; rozumie konieczność istnienia międzynarodowych sieci energetycznych. zna największe awarie elektrowni jądrowych na świecie i wie, jakie były ich skutki.

2 mają nakłady na naukę dla rozwoju przemysłu. rozumie podstawowe zmiany, jakie zaszły w polskiej gospodarce po 89 roku; potrafi wyjaśnid proces prywatyzacji. lokalizacji; potrafi ocenid ważnośd poszczególnych czynników zna najważniejsze okręgi przemysłowe w Polsce i na świecie; potrafi scharakteryzować najważniejsze z nich; zna podstawowe czynniki lokalizacji tych okręgów; potrafi podać przykłady produktów wytwarzanych w wybranych okręgach przemysłowych w zna udział przemysłu w PKB w Polsce; potrafi scharakteryzować rolę przemysłu w Polsce; zna pojęcie korporacji; rozumie pojęcie brudnych technologii". zna etapy prywatyzacji; dostrzega istotną rolę kapitału zagranicznego w prywatyzacji; rozumie termin restrukturyzacja; potrafi wskazać koszty transformacji jądrowych na świecie; wie, w jakich krajach podstawą energetyki jest energia jądrowa; zna wady i zalety energetyki jądrowej; wie, gdzie znajdują się największe elektrownie w dostrzega zmiany czynników lokalizacji spowodowanych rozwojem cywilizacji; zna przykłady z Polski i ze świata zakładów o różnych czynnikach lokalizacji. zna lokalizację kilku okręgów przemysłowych na świecie i potrafi je scharakteryzować; zna powiązania pomiędzy okręgami przemysłowymi na świecie; dostrzega zmiany w randze niektórych okręgów. wie, jakie jest zróżnicowanie w nakładach na badania i rozwój na świecie; potrafi scharakteryzować rolę przemysłu w wybranych krajach; zna strukturę przemysłu przetwórczego w zna stopień strukturze i randze okręgów przemysłowych w Polsce i na świecie; zna lokalizację okręgów przemysłowych na świecie; potrafi podać przykłady produktów wyparzanych w wybranych okręgach przemysłowych na świecie potrafi porównać rolę przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych i słabo rozwiniętych; potrafi podać przykłady przemysłu wysokiej technologii w wybranych krajach. zna wiele przykładów prywatyzacji w Polsce; potrafi przedstawić zalety i niebezpieczeństwa prywatyzacji; potrafi porównać sytuację bezrobocia w Polsce z innymi krajami europejskimi dostrzega współczesne procesy związane ze zmianą lokalizacji w krajach wysoko rozwiniętych i w krajach słabo rozwiniętych. dostrzega rolę korporacji i koncernów w zmianach struktury okręgów przemysłowych na potrafi wskazać przykłady okręgów, w których nastąpiła głęboka restrukturyzacja w ostatnich latach. zna przykłady transformacji gospodarczych w innych krajach; potrafi podać przykłady koncernów, korporacji i holdingów działających na terenie Polski.

3 USŁUGI rozróżnia pojęcia: transport, łączność i komunikacja; zna podstawowy podział transportu i potrafi wskazać przykłady poszczególnych gałęzi transportu. dostrzega wpływ transformacji w Polsce na zmiany w strukturze transportu; wie o zwiększającej się roli transportu samochodowego dostrzega znaczenie handlu we współczesnym świecie; rozumie, że nie ma krajów samowystarczalnych i konieczna jest wymiana handlowa pomiędzy nimi; zna kilka organizacji zajmujących się ułatwianiem wymiany handlowej na rozumie, jaka jest rola usług we współczesnej potrafi scharakteryzować poszczególne gałęzie transportu; dostrzega rosnące znaczenie transportu przesyłowego w gospodarce światowej; rozumie idee łączności jako integralnej części komunikacji. potrafi scharakteryzować strukturę transportu w Polsce; zna wady i zalety zmiany struktury transportu w ostatnich latach; wie, jaka jest największa bolączka polskiego transportu drogowego; potrafi scharakteryzować transport przesyłowy i żeglugę śródlądową. zna korzyści, jakie wynikają z handlu międzynarodowego; wie, co to jest bilans handlowy; rozumie rolę sprywatyzowania podstawowych działów gospodarki; rozumie przyczyny nierównomiernego występowania bezrobocia w zna zmiany w strukturze transportu, jakie dokonały się w ciągu ostatnich stuleci; zna kraje o różnej strukturze transportu; wie, jakie są wady i zalety transportu wodnego śródlądowego; dostrzega rolę, jaką odgrywa Internet w komunikacji. potrafi uzasadnić przyczyny zmniejszania się długości linii kolejowych; zna przyczyny nierównomiernej sieci kolejowej; wie, dlaczego nie ma w Polsce perspektyw na rozwój transportu śródlądowego. zna rozwój handlu międzynarodowego w ujęciu historycznym; zna strukturę handlu światowego; rozumie, jaki wpływ na potrafi przedstawić spójną analizę zmian zachodzących współcześnie w komunikacji. potrafi zanalizować przyczyny degradacji transportu morskiego; potrafi przedstawić perspektywy rozwoju systemu komunikacyjnego w Polsce; zna sieć kanałów śródlądowych, ich stan i wykorzystanie. rozumie przyczyny zmian w strukturze handlu światowego w ujęciu historycznym i politycznym; umie wskazać regiony działania i charakter działalności MERCOSUR, CEFTA, NAFTA, ASEAN, UE, APEC, WTO i innych. potrafi wskazać przykłady działalności MFW, Banku Światowego oraz EBOiR; zna indeksy giełdowe na zna główne drogi śródlądowe na świecie; zna historię związaną z Kanałem Panamskim i Kanałem Sueskim. potrafi przedstawić spójną wizję zmian, jakie spowoduje w polskim systemie komunikacji wstąpienie Polski do UE. potrafi podać pozytywne i negatywne skutki wolnego handlu; rozumie przyczyny i skutki procesów prowadzących do globalizacji i potrafi ustosunkować się do tych procesów orientuje się w problematyce giełdowej; rozumie rolę giełdy we współczesnej gospodarce na świecie; zna polskie spółki notowane na giełdach światowych potrafi wskazać konkretne przykłady negatywnego i

4 gospodarce; zna podstawowy podział usług. jest świadomy wzrostu usług edukacyjnych we współczesnym świecie; wie, w jakich rejonach świata analfabetyzm jest dużym problemem; zna największe i najstarsze ośrodki uniwersyteckie w wie, czym jest turystyka dla człowieka współczesnego; zna różne formy spędzania wolnego czasu; potrafi wymienić podstawowe rodzaje turystyki; rozumie rolę turystyki w gospodarkach niektórych krajów; potrafi opisać walory turystyczne Polski. zna podstawowe mierniki poziomu rozwoju gospodarczego; wie, co wpływa na ich wielkość; dostrzega zróżnicowanie rozwoju gospodarczego na wskaźników gospodarczych w charakterystyce handlu międzynarodowego; potrafi ocenić rolę wybranych organizacji gospodarczych na zna rolę OPEC w kształtowaniu się cen ropy na potrafi scharakteryzować usługi w poszczególnych grupach; zna podstawy działalności usług finansowych; potrafi wytłumaczyć podstawy działalności giełdy. rozumie przyczyny różnego poziomu nauczania w krajach wysoko i słabo rozwiniętych; zna rozmieszczenie ośrodków akademickich w zna genezę rozwoju turystyki w ostatnich latach; wie, jakie narodowości są najbardziej aktywne turystycznie; rozumie, jakie są ograniczenia w rozwoju współczesnej turystyki; rozumie różnicę pomiędzy walorami przyrodniczymi, historycznymi, religijnymi i handel międzynarodowy miały przemiany polityczne na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. zna strukturę towarową wymiany międzynarodowej; prawidłowo posługuje się pojęciami bilansu płatniczego i bilansu handlowego. zna rolę podstawowych indeksów giełdowych z GPW w Warszawie; zna największe giełdy papierów wartościowych na świecie; rozumie zadania MFW. wie, gdzie i kiedy powstawały pierwsze uniwersytety; rozumie przyczyny gwałtownego wzrostu liczby studentów w Polsce; potrafi ocenić sytuację szkolnictwa wyższego w Polsce dostrzega zależności pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym świata a wzrostem zapotrzebowania na usługi turystyczne; rozumie korelację pomiędzy zamożnością społeczeństwa a formą spędzania wolnego czasu; zna najpopularniejsze zna renomowane uniwersytety na świecie; rozumie różnice pomiędzy uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi potrafi opisać walory turystyczne wybranych krajów na świecie; zna przychody z turystyki w wybranych regionach świata; potrafi przedstawić zarówno zalety, jak i wady turystyki; wie o istnieniu turystyki kwalifikowanej i potrafi podać jej przykłady zna inne wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego; rozumie wpływ stopnia liberalizmu gospodarczego na poziom rozwoju i zamożność społeczeństwa. pozytywnego wpływu turystyki na stan środowiska przyrodniczego w Polsce i na potrafi podać wiele przykładów ze świata i Polski dotyczących działań mających na celu zniwelowanie różnic w poziomie gospodarczym; zna organizacje dążące do wyrównania poziomu gospodarczego na

5 rozrywkowymi turystyki; zna najpopularniejsze regiony turystyczne w potrafi wyjaśnić istotę PKB zna wartość PKB na jednego mieszkańca w wybranych krajach; wie, jakie informacje zawiera wskaźnik HDI; zna zróżnicowanie gospodarcze na terenie Polski regiony turystyczne na świecie; zna atrakcje turystyczne w swoim regionie. dostrzega dysproporcje w PKB w krajach wysoko i słabo rozwiniętych; wie, jaka jest różnica pomiędzy PKB liczonym wg parytetu siły nabywczej i per capita. GEOGRAFIA POLITYCZNA rozumie pojęcie i przedmiot badań geografii elektoralnej; rozumie konieczność uczestniczenia w wyborach jako możliwość wpływania na sytuację w kraju i regionie rozumie konieczność istnienia społeczeństwa obywatelskiego; potrafi wskazać przykładowe organizacje pozarządowe w Polsce i na rozumie różnice pomiędzy konfliktami międzypaństwowymi i wewnętrznymi; rozumie zależności pomiędzy wyznaczaniem okręgów wyborczych a wynikami wyborów; zna wyniki ostatnich wyborów samorządowych w swoim regionie. zna ideę społeczeństwa obywatelskiego; rozumie rolę wolontariatu jako formy aktywności społecznej w regionie potrafi wskazać i scharakteryzować obszar działania wielu organizacji pozarządowych w dostrzega rolę czynników zna preferencje wyborcze w naszym kraju; zna wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych i samorządowych w Polsce; zna granice okręgu wyborczego, w którym mieszka. zna organizacje pozarządowe istniejące w najbliższej okolicy; potrafi ocenić ich rolę w kształtowaniu się lokalnej społeczności. zna określenie wojny ekologicznej"; zna problematykę wie, ile głosów było potrzebnych aby zostać radnym, burmistrzem, starostą itp. w swoim regionie; orientuje się w sytuacji politycznej w regionie. rozumie rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu się sytuacji w skali regionalnej i ogólnopolskiej, potrafi podać przykłady ich działalności. dostrzega złożoność i wielo- aspektowość konfliktów międzynarodowych; rozumie rolę zna przykłady manipulowania okręgami wyborczymi w celu zmiany wyników wyborczych na potrafi wskazać przykłady działalności organizacji zajmujących się ochroną środowiska w skali regionalnej, ogólnopolskiej i światowej umie scharakteryzować genezę konfliktów zbrojnych na poszczególnych kontynentach.

6 potrafi podać przykłady konfliktów i ich podstawowe przyczyny, które miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu. geograficznych w powodowaniu napięć wewnętrznych i międzynarodowych; uczeń potrafi wskazać polityczno-społeczne przyczyny konfliktów. związaną z terroryzmem międzynarodowym; rozumie rolę zacofania i ubóstwa w powstawaniu napięć międzynarodowych. największych państw na świecie w utrzymaniu pokoju na

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający MAPA ŚWIATA 1. Lekcja organizacyjna. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. Dziś i jutro część I

Klasa 3. Dziś i jutro część I Temat lekcji 1. Zalety i wady demokracji 2. Społeczeństwo obywatelskie 3. Organizacje pozarządowe Zagadnienia - zalety i wady demokracji - demokracja większościowa i konstytucyjna - dobro państwa a dobro

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 Temat lekcji Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 Wymagania Podstawowe (dostateczna) Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe (dobry, bardzo dobry) Uczeń: Rozdział I 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczy w

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Rozdział I: Ja i moje otoczenie Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo