PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY"

Transkrypt

1 Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS /02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor: Tadeusz Maj Drugie, zmienione wydanie poradnika zawiera istotne nowości. Poszczególne tematy zajęć zostały uzupełnione o plan wynikowy. Zgodnie z nowymi tendencjami w metodyce kształcenia, zastąpił on wcześniejsze szczegółowe cele kształcenia. Powinno to nauczycielom ułatwić pracę. Należy jednak pamiętać, że zarówno rozkład zajęć, ich tematyka i treści oraz plan wynikowy i metodyczny, to tylko propozycje. Można z nich skorzystać w całości lub w części, lub na ich podstawie opracować własne plany. PROPOZYCJE METODYCZNE Propozycja tematyczna i plan wynikowy każdych zajęć są uzupełnione wskazówkami metodycznymi. Propozycje te mają ułatwić nauczycielowi wybór koncepcji prowadzenia zajęć. Wybór koncepcji powinien uwzględniać nie tylko osiągnięcie celów planu wynikowego, ale też uwzględniać fakt preferowania przez zdecydowaną większość młodych ludzi wiedzy konkretnej. Uczeń w trakcie zajęć powinien zyskać wiedzę i przyswoić sobie umiejętności elementarnej orientacji w dziedzinie gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki rynku pracy. Proponowane wskazówki metodyczne akcentują rozwiązania praktyczne tam, gdzie jest to tylko możliwe. Rolą nauczyciela jest przekazanie uczniom tylko takiego zakresu wiedzy, której przyswojenie jest niezbędne do samodzielnej pracy i do ćwiczeń praktycznych. Nauczyciel powinien tworzyć warunki i sytuacje umożliwiające uczniom samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych. Istotna jest przy tym praca 1

2 ukierunkowana na organizację działania uczniów, polegająca na pokazaniu wzorcowego wykonania zadania, kontroli i ćwiczeniach w sprawnym działaniu. Taka aktywizująca strategia metodyczna prowadzi do samodzielnego, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, generowania postaw racjonalnego gospodarowania w oparciu o rachunek ekonomiczny oraz zachowań pragmatycznych, ale i prospołecznych. O PLANIE WYNIKOWYM Pojęcie planu wynikowego pojawiło się kilka lat temu w pracach profesora Bolesława Niemierki, m.in. w książce Między oceną szkolną a dydaktyką. jest dokumentem nauczycielskim, który powinien zastąpić dotychczasowe rozkłady materiału. Rozkład materiału był bowiem budowany przy założeniu przerobienia z uczniami określonego zakresu treści wynikającego z programu nauczania. Natomiast plan wynikowy wychodzi od opisu wyników uczenia się ucznia, zawiera ten opis i podporządkowany owym efektom dydaktycznym uporządkowany zakres materiału nauczania. Opisane w planie wynikowym wymagania edukacyjne - to katalog osiągnięć ucznia przewidzianych programem nauczania. Osiągnięcia te są opisane jako czynności za pomocą czasowników operacyjnych (np. wyjaśnia, rozumie, określa, charakteryzuje, definiuje itp.). Są też opisem pożądanych przez nauczyciela zmian w wiedzy, umiejętnościach i postawach uczniów. jest budowany w taki sposób, aby określał wymagania edukacyjne na różnych poziomach i jest ściśle związany z ocenianiem. W niniejszym poradniku są stosowane trzy poziomy (chociaż spotyka się w planach wynikowych cztery i pięć poziomów). Poziom pierwszy, to wymagania podstawowe, które uczeń powinien opanować, aby uzyskać maksymalną ocenę dostateczną ( z plusem ). Poziom drugi, to wymagania ponadpodstawowe, których opanowanie pozwala uczniowi uzyskać ocenę bardzo dobrą ( z plusem ). Natomiast poziom trzeci wymagania 2

3 wykraczające, których opanowanie pozwala na otrzymanie oceny celującej, nie występuje we wszystkich tematach zajęć. PROPONOWANY PODZIAŁ GODZIN LEKCYJNYCH Zakres podstawowy 2 godziny tygodniowo w cyklu nauczania (jeden rok) Dział Tytuł działu Liczba godzin I Przedsiębiorczość 6 II Podstawy organizacji pracy 4 III Podstawy gospodarki rynkowej 7 IV Gospodarstwo domowe 6 V Przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej 7 VI Planowanie i podejmowanie działalności gospodarczej 8 VII Państwo w gospodarce rynkowej 5 VIII Wzrost gospodarczy i jego mierniki 3 IX Pieniądz i banki 3 X Elementy polityki monetarnej i fiskalnej 4 państwa XI Elementy finansów publicznych 3 XII Rynek pracy. Kwestia bezrobocia 9 XIII Zabezpieczenie społeczne w Polsce 2 XIV Międzynarodowe stosunki gospodarcze 3 Do dyspozycji nauczyciela 2 Razem: 2 godz. x 36 tygodni = 72 SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ WRAZ Z PROPOZYCJAMI PLANU WYNIKOWEGO I WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI DZIAŁ I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Lp. Temat zajęć 1. Pojęcie i istota przedsiębiorczości 2. Poznawanie siebie 3. Asertywność i twórcze myślenie 4. Potrzeby jako źródło aktywności człowieka 3

4 5. Dobra i usługi jako czynniki zaspokajania potrzeb 6. Pojęcie i istota komunikacji interpersonalnej TEMAT 1. Pojęcie i istota przedsiębiorczości. Treści: Przedsiębiorczość w ujęciu potocznym. Przedsiębiorczość jako cecha lub sposób zachowania się przedsiębiorcy. Przedsiębiorczość przejawiająca się w zakładaniu i prowadzeniu małych firm. Pojęcie przedsiębiorcy jako organizatora i prowadzącego działalność gospodarczą. Inne znaczenie przedsiębiorczości: w szkole, w pracy najemnej, w trudnej sytuacji życiowej. Uczeń: - rozumie pojęcie przedsiębiorczości jako rodzaj aktywności człowieka; - określa przejawy przedsiębiorczości w prowadzeniu działalności gospodarczej; - podaje przykłady zachowań przedsiębiorczych w swoim otoczeniu. Uczeń: - charakteryzuje cechy człowieka przedsiębiorczego; - uzasadnia związek między prowadzeniem małej firmy a przedsiębiorczością. Wskazówki metodyczne: Temat wprowadzający można przeprowadzić metodą pogadanki z elementami dyskusji na temat pojęcia przedsiębiorczości, ukierunkowanej na sformułowanie przez uczniów tego pojęcia i podanie przykładów przejawów przedsiębiorczości w ich otoczeniu. TEMAT 2. Poznawanie siebie. Treści: Człowiek istotą myślącą. Człowiek istotą społeczną. Definicja osobowości. Charakter człowieka. Temperament. Wiedza o samym sobie. Samoocena i autoprezentacja. Poczucie własnej wartości. Uczeń: - rozumie pojęcie człowiek istotą społeczną ; - wymienia składniki osobowości; - rozróżnia pojęcia: charakter i temperament; - określa cechy swojej osobowości. Uczeń: - charakteryzuje typy osobowości; - przygotowuje i dokonuje autoprezentacji; - uzasadnia konieczność odczuwania własnej wartości. 4

5 Wskazówki metodyczne: Wskazana jest dyskusja odwołująca się do doświadczeń uczniów, poprzedzona wprowadzającym wykładem. Pomocny może być pierwszy rozdział podręcznika 1. TEMAT 3. Asertywność i twórcze myślenie. Treści: Co to znaczy być asertywnym? Przejawy asertywności. Pięć praw asertywności. Asertywna odmowa, prośba, asertywne przyjmowanie sądów. Twórcze myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów. Cechy intelektualne sprzyjające twórczemu myśleniu. Uczeń: - wymienia i określa rodzaje zachowań; - rozróżnia zachowania asertywne od innych; - rozumie na czym polega asertywne przyjmowanie sądów; - rozwiązuje w zespole przedstawione przez nauczyciela problemy. Uczeń: - formułuje pięć praw asertywności; - formułuje asertywną odmowę i asertywną prośbę; - wie, jaki jest racjonalny model podejmowania decyzji; - sporządza drzewko decyzyjne przy rozwiązywaniu problemu. Wskazówki metodyczne: Po wprowadzeniu i wskazaniu 2. rozdziału podręcznika (Asertywność i twórcze myślenie), należy przeprowadzić ćwiczenia. W pierwszym z nich uczniowie powinni dokonać oceny swojej osobowości i na tym tle wnioskować, czy są asertywni lub czy mogą tacy być. Ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w zespołach dwuosobowych, wtedy uczniowie będą mogli oceniać się nawzajem. Wybrani uczniowie przedstawią swoje przemyślenia na forum klasy. Drugie ćwiczenie dotyczy dochodzenia do optymalnych decyzji. Należy je przeprowadzić w kilkuosobowych zespołach. Po wybraniu kierownika, zespół przystępuje do rozwiązania przedstawionej przez nauczyciela (lub zaproponowanej przez zespół) sytuacji problemowej. Wybrane rozwiązania są przedstawiane i oceniane przez klasę. TEMAT 4. Potrzeby jako źródło aktywności człowieka. Treści: Pojęcie motywacji. Potrzeby człowieka w ujęciu historycznym. Hierarchia potrzeb. Potrzeby podstawowe i wyższego rzędu. Ekonomiczne rozumienie potrzeb. 1 Podręcznika znaczyć będzie: W.J.Jakubowski, T.Maj, P.Załęski: Podstawy przedsiębiorczości, Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro 5

6 Uczeń: - rozumie pojęcie motywacji; - definiuje pojęcie potrzeby; - klasyfikuje potrzeby i podaje przykłady; - charakteryzuje zależność między potrzebami a przedsiębiorczością. Uczeń: - charakteryzuje potrzeby i dokonuje ich podziału; - analizuje piramidę hierarchii potrzeb wg Maslowa. Wymagania wykraczające: Uczeń: - wyjaśnia modele motywacyjne; - analizuje czynniki kształtujące zadowolenie i niezadowolenie z pracy. Wskazówki metodyczne: Warto tu zastosować metodę dyskusji panelowej. Po krótkim wprowadzeniu nauczyciel prowadzi dyskusję wybranej grupy uczniów na temat rodzaju i hierarchii potrzeb oraz sposobów ich zaspokajania. Wyniki dyskusji warto zapisywać na tablicy. Na koniec należy wydzielić te potrzeby, które można zaspokoić przy pomocy dóbr ekonomicznych. Pomocny dla uczniów 3. rozdział podręcznika. TEMAT 5. Dobra i usługi jako czynniki zaspokajania potrzeb. Treści: Pojęcie dóbr ekonomicznych i usług. Rodzaje i przykłady dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych (kapitałowych). Rodzaje usług i ich przykłady. Nieograniczone potrzeby i ograniczone zasoby. Zasoby gospodarcze: ziemia, kapitał, praca oraz technologia i informacja. Ziemia jako czynnik produkcyjny. Środki pracy i przedmioty pracy. Zasoby siły roboczej (pracy ludzi). Przedsiębiorczość jako specyficzny rodzaj zasobów gospodarczych. Uczeń: - definiuje dobra i usługi; - rozróżnia dobra konsumpcyjne od dóbr produkcyjnych (kapitałowych) i podaje ich przykłady; - rozumie pojęcie nieograniczonych potrzeb i ograniczonych zasobów; - charakteryzuje zasoby gospodarcze; - rozróżnia sfery procesu gospodarowania: produkcję, wymianę i konsumpcję. Uczeń: - wyjaśnia istotę procesu gospodarowania; - rozumie konieczność wyborów ekonomicznych we wszystkich sferach gospodarowania. 6

7 Wskazówki metodyczne: Warto przygotować dyskusję panelową. Po krótkim wprowadzeniu nauczyciela, przygotowana grupa 5-6 uczniów dyskutuje na temat dóbr i usług zaspokajających potrzeby, ich rodzajów, dostępności, ich społecznej hierarchii. Następnie druga grupa (ewentualnie ta sama) podejmuje temat zasobów gospodarczych, czynników produkcyjnych, procesu gospodarowania. Wyniki dyskusji warto zapisać na tablicy. Można wykorzystać treści 7. rozdziału podręcznika. TEMAT 6. Pojęcie i istota komunikacji interpersonalnej. Treści: Czym jest komunikowanie. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Komunikowanie jako narzędzie przekazywania informacji, perswadowania, przekonywania, zmieniania postaw. Bariery komunikacyjne. Style komunikowania. Komunikacja niewerbalna: gestykulacja, mimika, wyraz twarzy, pozycja ciała, kontakt wzrokowy, dotyk i kontakt fizyczny. Niewerbalne aspekty mowy. Uczeń: - definiuje proces komunikowania się; - rozróżnia komunikowanie werbalne i niewerbalne; - rozumie proces zmiany postawy i potrafi sformułować przykłady; - wie o istnieniu barier komunikacyjnych; - wymienia i opisuje formy zachowań komunikacji niewerbalnej. Uczeń: - posługuje się opisem charakterystycznych zachowań uczestników procesu komunikacyjnego do oceny zachowań kolegów; - wymienia style komunikowania się; - ilustruje wybrane stany psychiczne za pomocą znaków niewerbalnych. Wymagania wykraczające: Uczeń: - wyjaśnia bariery (błędy) pojawiające się w procesie komunikowania. Wskazówki metodyczne: Właściwą formą będzie wykład ilustrowany przykładami. Wskazane jest wcześniejsze zapoznanie się uczniów z rozdziałem 4. podręcznika (w ramach pracy domowej). Wykład warto uzupełnić ćwiczeniami w zachowaniach niewerbalnych i sposobach komunikowania się uczniów. 7

8 DZIAŁ II. PODSTAWY ORGANIZACJI PRACY Lp. Temat zajęć 7. Istota organizacji pracy 8. Praca indywidualna a zespołowa 9. Kierowanie zespołem 10. Konflikty i ich rozwiązywanie TEMAT 7. Istota organizacji pracy. Treści: Różne pojęcie organizacji. Atrybutowe pojęcie organizacji. Podstawowe właściwości organizacji. Pojęcie procesu pracy. Zasady organizacji pracy: ekonomii działania, optymalnego wyniku, podziału pracy, koncentracji pracy, ekonomii ruchów, pracy bezpiecznej. Zmęczenie pracą, wypoczynek. Uczeń: - wyjaśnia atrybutowe pojęcie organizacji; - analizuje przykładowe organizacje; - definiuje proces pracy; - wymienia zasady organizacji pracy; - określa przyczyny i skutki zmęczenia pracą. Uczeń: - wyjaśnia podstawowe właściwości organizacji; - wyjaśnia zasady organizacji pracy; - wyjaśnia związek między wydajnością pracy a zmęczeniem i wypoczynkiem. Wymagania wykraczające: Uczeń: - analizuje i ocenia swoje całodzienne czynności z punktu widzenia organizacji pracy i aspektu energetycznego (zmęczenie wypoczynek). Wskazówki metodyczne: Temat wprowadzający w zagadnienia organizacji i organizacji pracy. Najlepiej posłużyć się wykładem, odnosząc się do treści rozdziału 5. podręcznika. Należy wyeksponować pojęcia: organizacja, właściwości organizacji, organizacja pracy, proces pracy, zasady organizacji pracy. Można wywołać dyskusję na temat zasad organizacji pracy. Zwrócić należy uwagę na problemy zmęczenia pracą i racjonalnego wypoczynku. TEMAT 8. Praca indywidualna a zespołowa. 8

9 Treści: Cechy pracy indywidualnej. Cechy pracy zespołowej. Zjawisko synergii. Zasady pracy zespołowej: minimalnej liczby członków w zespole, kwalifikacji, perspektywy działania. Optymalne wielkości zespołów pracowniczych. Różnice między zespołem a grupą. Uczeń: - wyjaśnia pojęcie pracy indywidualnej; - określa pojęcie i korzyści pracy zespołowej; - charakteryzuje najważniejsze zasady pracy zespołowej. Uczeń: - wyjaśnia zjawisko synergii; - analizuje organizację pracy zespołu wykonującego zlecone przez nauczyciela zadanie. Wskazówki metodyczne: Pierwsza część zajęć powinna być poświęcona wprowadzeniu głównych pojęć z zakresu indywidualnej i zespołowej organizacji pracy oraz wyjaśnieniu zjawiska synergii. Następnie, po podzieleniu klasy na zespoły 5-6 osobowe (zespół wybiera kierownika), każdy zespół otrzymuje od nauczyciela problem do rozwiązania. Kierownik zespołu powinien dokonać takiego podziału pracy w zespole, aby każdy jego członek miał do wykonania określone czynności. Problemem może być na przykład organizacja dyskoteki, organizacja wycieczki, organizacja wyborów samorządu szkolnego itp. Po ustaleniu ról i zadań kierownicy zespołów prezentują na forum klasy sposób rozwiązania problemu. W podsumowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy członkowie zespołu są równomiernie obciążeni obowiązkami i czy wykorzystano indywidualne uzdolnienia każdego z nich (np. rysunkowe do sporządzenia plakatu). Pytania do dyskusji: czy można było tę pracę zaplanować lepiej, czy można by równie skutecznie wykonać ją indywidualnie, a nie zespołowo? TEMAT 9. Kierowanie zespołem. Treści: Przywództwo a kierowanie. Autorytet. Cechy i umiejętności dobrego kierownika. Role kierownika. Władza kierownicza. Sprawność i skuteczność kierownika. Proces decyzyjny. Style kierowania. Uczeń: - wyjaśnia różnicę między przywódcą a kierownikiem; - rozumie na czym polega autorytet kierownika; - określa w jaki sposób przejawia się władza kierownicza; - wymienia etapy procesu decyzyjnego kierownika. 9

10 Uczeń: - wymienia role kierownika; - charakteryzuje style kierowania. Wskazówki metodyczne: Wykład w połączeniu z dyskusją będzie tu zapewne najlepszą formą przeprowadzenia zajęć. W dyskusji można wykorzystać prace zespołów z poprzednich zajęć, poddając ocenie uczniów sposoby kierowania zespołami przez wybranych przez nich kierowników. Pomocny może być 6. rozdział podręcznika. TEMAT 10. Konflikty i ich rozwiązywanie. Treści: Pojęcie sytuacji konfliktowej. Konflikt i sposoby ich rozwiązywania. Negocjacje. Sztuka negocjowania w biznesie. Uczeń: - rozumie pojęcia: sytuacja konfliktowa, konflikt, negocjacje; - wymienia znane przykłady konfliktów i związanych z nimi negocjacji. Uczeń: - wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązuje się konflikty przez negocjacje; - analizuje przykładowe sytuacje konfliktowe w biznesie. Wymagania wykraczające: Uczeń: - rozwiązuje za pomocą negocjacji przykładowy konflikt zainspirowany przez nauczyciela w ramach ćwiczenia. Wskazówki metodyczne: Po wprowadzającym wykładzie można przeprowadzić ćwiczenie ilustrujące sytuację konfliktową i konflikt. Może to być np. problem ustalenia celu i organizacji wycieczki przy ograniczonych zasobach finansowych i w założonym czasie. Dwie grupy uczniów przygotowują swoje warianty propozycji rozwiązania problemu. Wybrany uczeń prowadzi negocjacje w celu uzyskania kompromisowego rozwiązania. Pomocna może być część rozdziału 6. podręcznika. DZIAŁ III. PODSTAWY GOSPODARKI RYNKOWEJ Lp. Temat zajęć 11. Gospodarka rynkowa, rynek 12. Prawo popytu i prawo podaży 13. Równowaga rynkowa. Cena rynkowa. Funkcje ceny 10

11 14. Elastyczność popytu i podaży 15. Papiery wartościowe 16. Giełdy kapitałowe na świecie i w Polsce 17. Rynek papierów wartościowych TEMAT 11. Gospodarka rynkowa, rynek. Treści: Kształtowanie się gospodarki rynkowej: proces wymiany i jego rozwój, towar, rzemieślnicy i kupcy, produkcja towarowa, handel i zysk. Historyczne i ekonomiczne określenie rynku. Gospodarka rynkowa. Gospodarka mieszana. Warunki konieczne do funkcjonowania gospodarki rynkowej: konkurencja, brak monopoli, wolność gospodarowania, system polityczny itd. Rodzaje rynków. Podział rynków pod względem przedmiotu wymiany oraz według terytorium. Rynki środków produkcji. Uczeń: - rozumie pojęcia: wymiana, gospodarka naturalna, towar, gospodarka towarowa; - określa pojęcie rynku; - określa warunki funkcjonowania gospodarki rynkowej; - rozróżnia rodzaje rynków. Uczeń: - wyjaśnia przyczyny przekształcenia się gospodarki naturalnej w towarową; - wyjaśnia, dlaczego istnienie konkurencji jest warunkiem koniecznym do istnienia gospodarki rynkowej; - identyfikuje rodzaje rynków funkcjonujących w jego środowisku lokalnym. Wskazówki metodyczne: Stosując metodę pogadanki należy zapoznać uczniów z historycznym procesem kształtowania się gospodarki rynkowej oraz z głównymi określeniami. Należy też omówić czynniki, które warunkują funkcjonowanie gospodarki rynkowej, szczególnie na konieczność istnienia konkurencji. Warto zwrócić uwagę na gospodarkę mieszaną, jako podstawowy typ gospodarki na świecie. W drugiej części zajęć warto wywołać dyskusję na temat: gdzie w środowisku lokalnym widzimy instytucje rynkowe, czy np. sklep osiedlowy jest rynkiem, czy tylko poddaje się prawom rynkowym? Można wykorzystać rozdział 8. podręcznika. TEMAT 12. Prawo popytu i prawo podaży. 11

12 Treści: Mechanizm rynkowy. Pojęcie popytu. Prawo popytu. Wykres zależności popytu od ceny. Czynniki wpływające na zmiany popytu. Dobra substytutowe i komplementarne. Pojęcie podaży. Prawo podaży. Wykres zależności podaży od ceny. Czynniki wpływające na zmiany podaży. Uczeń: - definiuje pojęcie popytu i formułuje prawo popytu; - rozumie czynniki wpływające na zmiany popytu; - sporządza krzywą popytu na podstawie danych z tabeli popytu; - definiuje pojęcie podaży i formułuje prawo podaży; - rozumie czynniki wpływające na zmiany podaży; - sporządza krzywą podaży na podstawie danych z tabeli podaży. Uczeń: - wyjaśnia czynniki powodujące zmiany popytu; - wyjaśnia pojęcia dóbr substytutowych i komplementarnych i podaje ich przykłady; - analizuje wykres popytu; - wyjaśnia czynniki powodujące zmiany podaży; - analizuje wykres podaży. Wskazówki metodyczne: Pierwszą część zajęć należy przeprowadzić w formie wykładu ilustrowanego wykresami zależności popytu, a następnie podaży od ceny. Ważne jest sprecyzowanie warunków zmian w popycie i podaży powodujących równoległe przesuwanie się krzywych (w prawo i w lewo). Następnie warto przeprowadzić przygotowane wcześniej ćwiczenie w sporządzaniu krzywych popytu i podaży na podstawie danych z tabeli (jedno lub lepiej kilka dla klasy). Wskazane jest utrwalenie pojęć i przebiegu krzywych. Można wykorzystać część rozdziału 9. podręcznika. TEMAT 13. Równowaga rynkowa. Cena rynkowa. Funkcje ceny. Treści: Popyt i podaż tego samego dobra. Łączny wykres popytu i podaży danego dobra. Równowaga rynkowa. Cena i wielkość równowagi rynkowej. Nadwyżka jako przewaga podaży nad popytem. Skutki nadwyżki. Recesja gospodarcza. Niedobór na rynku jako przewaga popytu nad podażą. Sposoby wpływania na wzrost popytu. Sposoby zwiększania podaży. Funkcje ceny. Rola państwa w kreowaniu zmian w popycie i podaży. Uczeń: - charakteryzuje stan równowagi rynkowej; - sporządza wykres popytu i podaży i odczytuje cenę oraz wielkość 12

13 równowagi; - rozumie stan niedoboru i nadwyżki na rynku; - wymienia formy interwencji państwa na rynku. Uczeń: - interpretuje wykres popytu i podaży i wyjaśnia stan nadwyżki i niedoboru na rynku; - określa skutki długotrwałej nadwyżki wielu dóbr na rynku; - uzasadnia konieczność interwencji państwa na rynku. Wskazówki metodyczne: Wykorzystując wykresy z poprzednich zajęć (najlepiej gdyby to były foliogramy) należy nazwać i wyjaśnić pojęcia: równowagi rynkowej, nadwyżki i niedoboru oraz omówić konsekwencje nierównowagi na rynku. Wskazać uczniom sposób odczytywania tych informacji z wykresu. Kontynuując ćwiczenie z poprzednich zajęć, uczniowie sporządzają wspólny wykres popytu i podaży i odczytują z nich wskazane informacje. W drugiej części zajęć należy omówić rolę państwa we wpływaniu na popyt i podaż, przypomnieć definicję ceny (z gimnazjum) oraz wyjaśnić funkcje ceny w gospodarce rynkowej. Do wykorzystania pozostała część rozdziału 9. podręcznika wraz z ćwiczeniami. TEMAT 14. Elastyczność popytu i podaży. Treści: Pojęcie elastyczności popytu. Elastyczność cenowa popytu. Sposób określania elastyczności cenowej popytu. Popyt doskonale nieelastyczny i doskonale elastyczny. Pojęcie elastyczności podaży. Elastyczność cenowa podaży. Czynniki wpływające na elastyczność podaży. Uczeń - rozumie pojęcie elastyczności popytu; - określa czynniki wpływające na elastyczność popytu; - rozróżnia popyt elastyczny od nieelastycznego i podaje przykłady; - rozumie pojęcie elastyczności podaży. Uczeń: - wyjaśnia pojęcia popytu doskonale nieelastycznego i doskonale elastycznego; - rozumie potrzebę badania elastyczności popytu; - wyróżnia czynniki wpływające na elastyczność podaży. Wskazówki metodyczne: Wykład na ten temat warto uzupełnić ćwiczeniem. Uczniowie na podstawie podanych przez nauczyciela danych określają, czy popyt lub podaż jest elastyczna, czy też nie. W końcowej dyskusji wskazane 13

14 byłoby, aby uczniowie doszli do konkluzji, czemu służy badanie elastyczności popytu i podaży. Podstawowe informacje w 10. rozdziale podręcznika. TEMAT 15. Papiery wartościowe. Treści: Papiery wartościowe o dochodzie zmiennym (np. akcje) i stałym (np. obligacje). Pojęcie i cechy akcji. Rynek pierwotny i wtórny akcji. Ceny akcji: nominalna, emisyjna i bieżąca. Pojęcie i cechy obligacji. Emitenci obligacji. Inne papiery wartościowe: weksle, czeki, listy zastawne. Istota i rodzaje weksli. Uczeń: - rozróżnia papiery wartościowe o dochodzie zmiennym i stałym; - definiuje pojęcie akcji i akcjonariusza; - rozróżnia rynek pierwotny od wtórnego; - wyjaśnia ceny akcji: nominalna, emisyjna, bieżąca; - określa charakterystyczne cechy obligacji, weksli, listów zastawnych, czeków. Uczeń - wymienia charakterystyczne cechy papierów wartościowych o dochodzie zmiennym i stałym i podaje ich przykłady; - klasyfikuje obligacje; - wyjaśnia obrót wekslami trasowanymi i własnymi. Wskazówki metodyczne: Wykład należy zilustrować (foliogramy) wzorami papierów wartościowych oraz schematami ich obiegu z 11. rozdziału podręcznika. Ze względu na następny temat warto szczegółowo omówić rynek pierwotny i wtórny akcji i związane z tym nazewnictwo cen akcji. TEMAT 16. Giełdy kapitałowe na świecie i w Polsce. Treści: Rodzaje giełd. Największe giełdy kapitałowe na świecie: Londyn, Nowy Jork, Tokio, Hongkong, Paryż, Amsterdam, Frankfurt nad Menem. Znaczenie giełd kapitałowych dla światowej gospodarki. Giełda jako barometr koniunktury gospodarczej. Organizacja Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Uczeń: - wie, gdzie znajdują się największe giełdy kapitałowe na świecie; - rozumie znaczenie giełd kapitałowych dla gospodarki światowej; - zna organizację Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Uczeń: - wyjaśnia różnicę między giełdą kapitałową a innymi giełdami; 14

15 - wyjaśnia pojęcie: giełda barometrem gospodarki. Wskazówki metodyczne: Zajęcie można przeprowadzić metodą wykładu ilustrowanego filmem (dysponuje nim TVP). Można też przeprowadzić przygotowaną przez uczniów dyskusję panelową na temat: Rola giełd kapitałowych w gospodarce rynkowej na świecie i w Polsce. TEMAT 17. Rynek papierów wartościowych w Polsce. Treści: Obrót giełdowy i pozagiełdowy papierami wartościowymi. Giełda papierów wartościowych. Zasady funkcjonowania Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Giełdowe rynki akcji: podstawowy, równoległy, wolny. Notowania ciągłe i notowania dnia. Notowania innych papierów wartościowych. Popyt i podaż papierów wartościowych. Ustalanie cen papierów wartościowych. Indeksy giełdowe. Biura maklerskie. Uczeń: - rozróżnia obrót giełdowy i pozagiełdowy papierów wartościowych; - wyjaśnia czym jest giełda papierów wartościowych; - zna podstawowe zasady funkcjonowania Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych; - wie o istnieniu różnych rynków papierów wartościowych na WGPW; - rozumie zasady powstawania cen papierów wartościowych na giełdzie; - wie, jaką rolę pełnią biura maklerskie. Uczeń: - wyjaśnia różnice między różnymi rynkami akcji; - wyjaśnia sposoby notowania różnych akcji; - nazywa i charakteryzuje indeksy giełdowe WGPW. Wskazówki metodyczne: W zależności od stopnia znajomości zagadnień związanym z obrotem giełdowym, może to być wykład (gdy wiedza jest nikła) lub rozmowa nauczająca, a właściwie porządkująca wiedzę. Dla zilustrowania wykładu warto przygotować tabele giełdowe (z prasy lub internetu), przynajmniej po jednej na ławkę. Można wykorzystać niektóre treści 11. rozdziału podręcznika. Na zakończenie zajęć należy zadać długoterminowe ćwiczenie domowe. Każdy z uczniów wybiera dwie spółki akcyjne notowane na giełdzie. Następnie, przynajmniej przez 30 kolejnych dni notowań, zapisuje codziennie wyniki notowań, określając procentowe wzrosty i spadki ich ceny w stosunku do stanu z początku swoich zapisów. Co 10 dni sporządza wykres notowań. Swoje obserwacje przedstawia na kolejnych lekcjach. 15

16 DZIAŁ IV. GOSPODARSTWO DOMOWE Lp. Temat zajęć 18. Dochody i wydatki gospodarstwa domowego 19. Budżet gospodarstwa domowego 20. Zarządzanie własnymi pieniędzmi 21. Pierwsza prezentacja ćwiczeń giełdowych 22. Prawa konsumenta 23. Instytucje i organizacje chroniące prawa konsumentów TEMAT 18. Dochody i wydatki gospodarstwa domowego. Treści: Definicja gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe w strukturze instytucji państwa. Gospodarstwo domowe jako konsument, ale i właściciel zasobów (pracy). Źródła dochodów gospodarstwa domowego: ze sprzedaży pracy, z posiadania (ziemi, nieruchomości, kapitału), z własnej przedsiębiorczości, ze świadczeń społecznych. Czynniki kształtujące wydatki: dochody, wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania, gust, moda. Zależność rodzajów wydatków od rodzaju potrzeb. Uczeń: - definiuje gospodarstwo domowe; - rozumie powiązania gospodarstwa domowego z instytucjami państwa; - wymienia źródła dochodów gospodarstw domowych; - zna czynniki wpływające na strukturę wydatków gospodarstwa domowego. Uczeń: - charakteryzuje źródła dochodów gospodarstw domowych; - wyjaśnia czynniki wpływające na strukturę wydatków gospodarstw domowych; - charakteryzuje podział wydatków na grupy w zależności od potrzeb. Wymagania wykraczające: Uczeń: - wyjaśnia schemat instytucjonalnych powiązań gospodarstw domowych. Wskazówki metodyczne: Warto przeprowadzić rozmowę nauczającą. Znane uczniom zagadnienia należy uporządkować i uzupełnić. Można wykorzystać część treści 12. rozdziału podręcznika. 16

17 TEMAT 19. Budżet gospodarstwa domowego. Treści: Pojęcie budżetu i budżetu gospodarstwa domowego. Budżet zrównoważony lub nie. Możliwości równoważenia budżetu za pomocą kredytów lub pożyczek albo przez zmniejszenie wydatków. Pojęcia minimum socjalnego i ubóstwa. Uczeń: - wyjaśnia pojęcie budżetu gospodarstwa domowego; - rozróżnia budżet zrównoważony od niezrównoważonego; - określa sposoby równoważenia budżetu; - definiuje pojęcia minimum socjalnego i ubóstwa; - zna formy pomocy społecznej najuboższym. Uczeń: - wyjaśnia zagrożenia wynikające z niezrównoważenia budżetu gospodarstwa domowego; - wymienia instytucje pomocy społecznej i podaje przykłady organizacji charytatywnych. Wskazówki metodyczne: Ponieważ temat jest bliski uczniom, warto przygotować dyskusję na ten temat. W razie potrzeby nauczyciel uzupełnia dyskusję potrzebnymi określeniami. Można wykorzystać treści rozdziału 12. podręcznika. TEMAT 20. Zarządzanie własnymi pieniędzmi. Treści: Zależność struktury spożycia od wielkości dochodów. Oszczędności jako różnica między dochodami a wydatkami. Lokowanie oszczędności. Oferty banków i innych podmiotów finansowych. Fundusze emerytalne. Uczeń: - wyjaśnia zależność struktury spożycia od wielkości dochodów; - rozumie sens oszczędzania w gospodarstwie domowym; - wymienia kilka wybranych form lokowania oszczędności; - rozumie sens oszczędzania w funduszach emerytalnych; - analizuje przykładowy budżet gospodarstwa domowego. Uczeń: - wyjaśnia zasady funkcjonowania funduszy powierniczych; - analizuje oferty różnych banków dla oszczędzających; - sporządza na podstawie zebranych informacji (wg wzoru w podręczniku) i analizuje budżet swojego gospodarstwa domowego. 17

18 Wskazówki metodyczne: Warto zainteresować uczniów tematem wcześniej, w celu zebrania informacji z różnych banków i innych instytucji finansowych. Warto też, aby niektórzy uczniowie zebrali wcześniej informacje na temat swojego budżetu domowego wg wzoru w podręczniku. Dzięki temu zajęcia będzie można przeprowadzić metodą ćwiczeniową z wykorzystaniem metody obserwacji i pomiaru. Wyjaśnienie pojęcia gry na giełdzie. TEMAT 21. Pierwsza prezentacja ćwiczeń giełdowych. Treści: Zajęcia wykorzystane zostaną do prezentacji przez uczniów analiz swoich spółek giełdowych po dwutygodniowych notowaniach. Uczeń: - ilustruje sporządzonym przez siebie wykresem zmiany notowań spółek giełdowych; - charakteryzuje zmiany w notowaniach spółek giełdowych. Uczeń: - analizuje zmiany w notowaniach spółek i określa ich przyczyny. Wymagania wykraczające: Uczeń: - wyjaśnia, na czym polega gra na giełdzie ; - podejmuje się (na okres do drugiej prezentacji ćwiczeń) roli inwestora giełdowego. Wskazówki metodyczne: Uczniowie prezentują opracowane przez siebie wyniki notowań giełdowych wybranych spółek. Wybrani uczniowie mogą podjąć się roli inwestora giełdowego wg ustalonych przez nauczyciela zasad. Uczeń dysponując określoną sumą stara się osiągnąć zysk w ciągu dwóch tygodni kupując i sprzedając akcje. TEMAT 22. Prawa konsumenta. Treści: Pojęcie praw konsumenckich. Charakterystyka praktyk monopolistycznych na rynku. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu zgodności towaru z umową. Istota gwarancji. Uczeń: - rozumie pojęcie praw konsumenckich i uzasadnia konieczność ich istnienia; - posługuje się przykładami praktyk monopolistycznych; - wyjaśnia istotę umowy kupna-sprzedaży i wynikającą stąd odpowiedzialność sprzedawcy; 18

19 - wymienia główne uregulowania ustawy O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Uczeń: - wyjaśnia zasady składania reklamacji; - zna zasady udzielania gwarancji; - analizuje przykładowe gwarancje udzielane przez producentów na sprzęt gospodarstwa domowego. Wskazówki metodyczne: Zajęcia te najlepiej przeprowadzić w formie dyskusji po analizie dokumentów, poprzedzone wprowadzającym wykładem. Uczniowie powinni poddać analizie przyniesione przez siebie lub nauczyciela dokumenty gwarancji na różne dobra, np. sprzęt gospodarstwa domowego. Analiza powinna dotyczyć punktów wspólnych i różniących gwarancje poszczególnych producentów lub sprzedawców. Warto też wyjaśnić pojęcie sprzedaży konsumenckiej i wynikające stąd uprawnienia. TEMAT 23. Instytucje i organizacje chroniące prawa konsumenckie. Treści: Konkurencja jako warunek funkcjonowania gospodarki rynkowej (przypomnienie). Działania przedsiębiorstw w celu ograniczenia konkurencji. Instytucje rządowe powołane do ochrony konsumentów i przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (głównie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Organizacje społeczne zajmujące się ochroną konsumentów (np. Federacja Konsumentów). Znaczenie organizacji konsumenckich w kraju i na świecie. Uczeń: - wyjaśnia, dlaczego konkurencja jest warunkiem funkcjonowania rynku; - posługuje się przykładami praktyk przedsiębiorstw, których celem jest ograniczenie konkurencji; - wymienia przykłady instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsumentów. Uczeń: - wyjaśnia, na czym mogą polegać praktyki przedsiębiorstw, których celem jest ograniczenie konkurencji; - wyjaśnia zasady działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencję. Wskazówki metodyczne: Najlepszą formą realizacji tematu będzie pogadanka. Po przypomnieniu, że konkurencja jest nieodzownym czynnikiem funkcjonowania rynku, należy zapoznać uczniów z przyczynami i rodzajami 19

20 praktyk przedsiębiorstw mających na celu ograniczenie konkurencji. Pomocny może być 13. rozdział podręcznika. DZIAŁ V. PRZEDSIĘBIORCY W GOSPODARCE RYNKOWEJ Lp. Temat zajęć 24. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 25. Charakterystyka przedsiębiorstw 26. Spółka jako typowa forma organizacyjno-prawna w gospodarce rynkowej 27. Druga prezentacja ćwiczeń giełdowych 28. Majątek przedsiębiorstwa 29. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 30. Koszty w przedsiębiorstwie. Wynik, rentowność, zysk. TEMAT 24. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Treści: Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Cele prowadzenia działalności gospodarczej (zysk, ale i inne). Społeczna gospodarka rynkowa. Wolność gospodarowania. Rodzaje działalności gospodarczej. Uczeń: - definiuje działalność gospodarczą i przedsiębiorcę; - posługuje się aktem prawnym Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej; - rozumie cele prowadzenia działalności gospodarczej; - wyróżnia rodzaje działalności gospodarczej i podaje przykłady. Uczeń: - charakteryzuje istotę konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej; - wyjaśnia, na czym polega wolność gospodarowania. Wskazówki metodyczne: Najlepszą formą jest tu wykład połączony z elementami dyskusji i pracy z tekstem normatywnym Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Warto przygotować odpowiednią liczbę egzemplarzy ustawy. Pomocny może też być rozdział 14. podręcznika. TEMAT 25. Charakterystyka przedsiębiorstw. 20

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo