Temat: Giełda i jej znaczenie w gospodarce rynkowej. Janusz Kostecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Giełda i jej znaczenie w gospodarce rynkowej. Janusz Kostecki"

Transkrypt

1 Temat: Giełda i jej znaczenie w gospodarce rynkowej Janusz Kostecki

2 Historia giełdy Najstarsza giełda na świecie jest amerykański New York Stock Exchange (NYSE) J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl

3 Początek NYSE jest datowany na 17 maja 1792, gdy 24 maklerów ustanowiło bawełniane porozumienie.. W słoneczne s dni handlowali oni przy 68 Wall Street, a w deszczowe dni w Tawernie Fraunces. J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl

4 W roku 1817 stowarzyszenie przybrało o nazwę New York Stock & Exchange Board. Pierwsza lokalizacja NYSE znajdowała się przy 40 Wall Street w pokoju wynajmowanym za 200$. Nowy budynek, ukończony 22 kwietnia 1903, kosztował 4mln$ i posiadał największ kszą wolną przestrzeń w NY. Parkiet był rozmiarów 33x42.4m i wysokości 22m. Mieści cił się przy18 Broad Street. Następny trading floor (parkiet), przy 30 Broad Street, otworzono w roku J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl

5 Historia giełdy w Polsce Pierwsza giełda papierów w wartościowych w Polsce otwarta została a w Warszawie 12 maja 1817 roku. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były y przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie owie XIX w. W latach między I a II wojnąświatow wiatową giełdy w Polsce działały y na podstawie rozporządzenia Prezydenta o organizacji giełd. Oprócz giełdy warszawskiej istniały y takŝe giełdy papierów w wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. W 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano 130 papierów. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została a zamknięta. J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl

6 Historia giełdy w Polsce (c.d.) We wrześniu 1989 r. nowy, niekomunistyczny rząd d rozpoczął program zmiany ustroju i odbudowy gospodarki rynkowej. Głównym G motorem zmian strukturalnych była a prywatyzacja i rozwój j rynku kapitałowego. W przeciwieństwie do doświadcze wiadczeń innych krajów, gdzie prywatyzacja prowadzona była w ramach istniejącej juŝ struktury instytucji finansowych, w Polsce - równocześnie nie z prywatyzacją - konieczne było o stworzenie niezbędnej infrastruktury rynku kapitałowego. J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl

7 Opracowanie szczegółowych procedur nowoczesnego obrotu giełdowego w okresie zaledwie kilku miesięcy było o moŝliwe dzięki pomocy merytorycznej i finansowej Francji, a konkretnie Spółki Giełd d Francuskich i Centralnego Depozytu SICOVAM. W dniu 22 marca 1991 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. dnia 12 kwietnia 1991 r., Minister Przekształce ceń Własnościowych i Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt załoŝycielski Giełdy Papierów w Wartościowych w Warszawie. Cztery dni później, 16 kwietnia odbyła a się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów w maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek. Wpłyn ynęło o wówczas w wczas 112 zleceń kupna i sprzedaŝy, a łączny obrót t giełdy wyniósł zł z (2 tys. US$).

8 J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl Siedziba giełdy

9 1. Indeksy giełdowe - USA Dow Jones Industrial Nasdaq S&P Indeksy giełdowe - Europa Giełdy na świecie Austria ATX Belgia BFX Francja CAC 40 Hiszpania SMSI Holandia AEX Niemcy DAX Norwegia OSEAX Szwajcaria SSMI Wlk. Brytania FTSE Włochy MIBTEL J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl

10 Giełda papierów w wartościowych to miejsce, w którym moŝna kupować i sprzedawać papiery wartościowe ciowe, akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji i inne... J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl

11 Funkcje giełdy Funkcje Funkcja alokacyjna Funkcja wartościująca Funkcja kontrolna

12 Cechy rynku giełdowego J. Górka, G Rynek kapitałowy.

13 Funkcje giełdy Źródło: J. Górka, G Rynek kapitałowy.

14 Miejsce giełdy papierów wartościowych w strukturze rynku finansowego Źródło: P. Kulpaka, Giełda w gospodarce, PWE, Warszawa 2007, s.49.

15 Architektura polskiego rynku papierów wartościowych J. Górka, G Rynek kapitałowy.

16 Organizacja rynku giełdowego w Polsce Źródło: W. Dębski D,Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszwa2002, s.147. Komisja Nadzoru Finansowego

17 Uczestnicy giełdy oraz podmioty rynku zorganizowanego J. Górka, G Rynek kapitałowy.

18 Członkowie giełdy Członkowie krajowi zagraniczni

19 Członkowie giełdy (przykłady) Krajowi 1. (724) Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce 2. (806) Kredyt Bank S.A. 3. (811) Ipopema Securities S.A. 4. (812) Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. 5. (814) X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 6. (821) ALIOR BANK SA 7. (822) Copernicus Securities S.A. 8. (901) Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 9. (902) ING Securities S.A. 10. (905) Bank BPH S.A. Zagraniczni 1. (700) Concorde Securities LTD 2. (701) Glitnir AB 3. (702) Wood & Company Financial Services, as 4. (703) Raiffeisen Centrobank AG 5. (705) Credit Suisse Securities (Europe) Limited 6. (707) Landsbanki Kepler 7. (706) JP Morgan Securities LTD 8. (710) Bayerische Hypo und Vereinsbank AG 9. (711) Bank Austria Creditanstalt AG 10. (714) Evli Securities AS

20 Władze giełdy NajwyŜszym organem Giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy.. Do kompetencji walnego zgromadzenia naleŝy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy. Dwunastoosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy, decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy. Rada Giełdy składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów. Zarząd Giełdy kieruje bieŝącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd Giełdy składa się z 4 osób.

21

22 Byk i niedźwied wiedź na giełdzie J. Górka, G Rynek kapitałowy.

23 Aby wejść na giełdę 1. spółka musi być spółką akcyjną. 2. akcjonariusze spółki muszą podjąć uchwałę łę. 3. naleŝy y opracować prospekt emisyjny. 4. spółka musi wystąpi pić z wnioskiem do KNF o dopuszczenie do obrotu i uzyskać akceptację. 5. spółka musi sprzedać daną część akcji (oferta publiczna). 6. zarząd d giełdy musi dopuści cić spółkę do obrotu. Po spełnieniu wszystkich warunków w spółka debiutuje na giełdzie. Zdarza się, Ŝe e spółka odstępuje od oferty publicznej (w Polsce około o 20 spółek). W. Kowacz, Funkcjonowanie giełdy.www.kowacz.pl

24 Przebieg sesji giełdowej J. Górka, G Rynek kapitałowy.

25 Harmonogram sesji notowania ciągłe

26 ZłoŜenie zlecenia Co chcę kupić/sprzedać? Ile papierów chcę kupić/sprzedać? Wmin minimalna wielkość wykonania WUJ wolumen ujawniania zlecenia Jaki ma być limit aktywacji zlecenia? STOP LIMIT aktywuj po przekroczeniu limitu STOP LOSS z limitem aktywacji, po kaŝdej cenie Po jakiej cenie chcę kupić/sprzedać? (max/min) PCR Po Cenie Rynkowej (aktualnej na rynku) PCRO Po Cenie Rynkowej na Otwarcie (początek fazy) PKC po kaŝdej cenie Jaki ma być termin waŝności zlecenia? WiN wykonaj i anuluj (do pierwszego wykonania) WuA wykonaj lub anuluj (wszystko albo nic) W. Kowacz, Funkcjonowanie giełdy.www.kowacz.pl

27 Podstawowe operacje giełdowe J. Górka, G Rynek kapitałowy.

28 System notowań na GPW J. Górka, G Rynek kapitałowy.

29 Rynek akcji Na WGPW handluje się akcjami na dwóch rynkach: rynek podstawowy akcje największych spółek najostrzejsze kryteria wprowadzenia do obrotu przykłady: PKN Orlen, Telekomunikacja Polska rynek równoległy akcje mniejszych spółek łagodne kryteria wprowadzenia do obrotu przykłady: Kruk, Interia, Mieszko

30 Indeksy giełdowe Na WGPW opracowuje się szereg indeksów: Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) WIG20 MIDWIG TechWIG WIRR NIF WIG branŝowe, np. WIG-BANKI, WIG-TELEKOM Indeksy obrazują sytuację na giełdzie. Oblicza się je na podstawie kursów spółek wchodzących w ich skład. WIG i WIG20 obliczany jest co 30 sekund. W. Kowacz, Funkcjonowanie giełdy.www.kowacz.pl

31 Indeksy Elementem organizacji rynku giełdowego jest takŝe e próba usystematyzowania zmian zachodzących cych na nim, poprzez tworzenie indeksów w giełdowych. Chodzi o pokazanie zmian na całym rynku bądźb w jego sektorach. ZałóŜmy, Ŝe e akcje spółki X wzrosły y w danym dniu o 1,5 proc., a w tym samym czasie akcje firm Y i Z straciły y odpowiednio 0,5 i 0,3 proc. Aby odpowiedzieć na pytanie jaka była a sytuacja w całym dniu stworzono indeksy giełdowe dowe,, których zmiany sąs wypadkową zmian zachodzących cych w cenach akcji notowanych na giełdzie. Stworzono przy tym indeksy obejmujące wszystkie akcje, ale teŝ subindeksy branŝowe, mierzące koniunkturę w danej branŝy śródło: : J. Stach, Spotkanie z giełdą,www.futures,pwr,wroc.pl

32 Notowanie cąigłe W czasie notowań ciągłych kupujący i sprzedający składaj adają zlecenia, które po przekazaniu na giełdę są realizowane na bieŝą Ŝąco, pod warunkiem zgodności cen, lub trafiają do arkusza zleceń i oczekują ofert przeciwnych o odpowiedniej cenie, umoŝliwiaj liwiających zawarcie transakcji. Przy realizacji zleceń obowiązuj zują dwa priorytety: cena i czas złoŝenia z zlecenia. Oznacza to, Ŝe e w przypadku gdy czekają na realizację dwa zlecenia z identycznej cenie, jako pierwsze realizowane jest to, które zostało o przekazane na giełdę wcześniej. W ramach notowań ciągłych stosowana jest jednak równier wnieŝ procedura fixingu.. Standardowo odbywa się ona na rozpoczęcie cie i zakończenie sesji. Notowania ciągłe e rozpoczynają się ogłoszeniem oszeniem kursu otwarcia (zlecenia sąs przyjmowane w fazie przed otwarciem, w czasie której nie sąs one realizowane, natomiast określany jest teoretyczny kurs otwarcia), zaś kończ czą się ogłoszeniem oszeniem kursu zamknięcia, po którym następuje 10 - minutowa dogrywka. Z chwilą ogłoszenia oszenia kursu otwarcia staje się on ceną,, po której zostają zawarte transakcje giełdowe na otwarciu. Analogicznie jest w przypadku kursu zamknięcia - na podstawie zleceń złoŝonych onych w fazie przed zamknięciem określa się kurs zamknięcia, po którym zawierane sąs transakcje na zamknięcie sesji giełdowej.

33 Notowania Jednolite Jeśli płynnop ynność handlu jest niewielka, to giełda przesuwa takie akcje do systemu podwójnego fixingu.. Wówczas W transakcje przeprowadzane sąs tylko dwa razy w ciągu dnia. Notowania w systemie kursu jednolitego opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli wyznaczenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złoŝonych onych przed rozpoczęciem ciem notowań. Pierwszą fazą sesji jest faza zwana przed otwarciem, w czasie której do systemu przyjmowane sąs zlecenia kupna i sprzedaŝy, jednak nie sąs zawierane Ŝadne transakcje. Jest natomiast wyliczany i publikowany teoretyczny kurs k otwarcia papieru wartościowego (TKO). Następnie system informatyczny, wykorzystując c odpowiedni algorytm, wyznacza kurs jednolity, po którym zawierane sąs transakcje giełdowe. Kurs jednolity określany jest na podstawie zleceń maklerskich zawierających limit ceny oraz nie zawierających tego limitu. Z chwilą ogłoszenia oszenia kursu jednolitego staje się on ceną, po której zawierane sąs transakcje giełdowe.

34 Kto moŝe e inwestować?? KaŜda osoba która ukończy czyła a 18 lat

35 Słowniczek poczatkującego cego inwestora zlecenie oferta na kupno lub sprzedaŝ danego instrumentu (np( np.. papieru wartościowego) instrument przedmiot zlecenia fixing procedura skojarzenia przeciwnych zleceń, moment dokonania transakcji i ustalenia kursu sesja okres od godziny 8:30 do 16:30, podczas którego giełda pracuje makler osoba uprawniona do wprowadzania zleceń klientów w do systemu giełdowego W. Kowacz, Funkcjonowanie giełdy.www.kowacz.pl

36 Dziękuj kuję za uwagę

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki "per aspera ad astra" System finansowy gospodarki Zajęcia nr 8 Rynek kapitałowy Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977. Inwestycje. Pierwsze kroki na giełdzie MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 1 (73) 2012 ISSN 1506 0977 Inwestycje Pierwsze kroki na giełdzie ANALIZY I REKOMENDACJe Korzystaj z unikalnej wiedzy analityków Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INWESTOWANIA

WSTĘP DO INWESTOWANIA WSTĘP DO INWESTOWANIA -RYNEK KAPITAŁOWY I ISTOTA INWESTYCJI -INWESTYCJE GIEŁDOWE A INNE FORMY LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI -JAK ZAŁOŻYĆ RACHUNEK MAKLERSKI I JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO BROKERA -GPW - SESJA GIEŁDOWA

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU. 1. Wprowadzenie

Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU. 1. Wprowadzenie Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU 1. Wprowadzenie Z końcem sierpnia 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła zorganizowany

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Tadeusz Dudycz Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2013 Recenzenci Edward RADOSIŃSKI Henryk

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE www.gpw.pl TO TRZEBA WIEDZIEĆ O WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE: największyrynekeuropyśrodkowo-wschodniej, jedenznajdynamiczniejrozwijającychsię

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Dr Daniel Kucharek Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej... 355 Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo