PROJEKT INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT Załącznik Nr.. do umowy nr /FIN/2015 z dnia r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją stanowi integralną część umowy na wykonanie usług z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej (WOFiTM) w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 57 zwanym dalej chronionym obiektem i określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, z którymi pracownicy Wykonawcy mogą się zapoznać w trakcie realizacji usługi. 2. Instrukcja została opracowana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zwanej dalej ustawą. 3. Jednostką organizacyjną, która w rozumieniu ustawy zleca realizację usług, których wykonanie może wiązać się z dostępem do informacji niejawnych, jest Jednostka Wojskowa Nr 3964 z siedzibą przy ul. Bystrej 1 w Warszawie, REGON zwana dalej Zamawiającym. 4. Usługa realizowana jest na rzecz WOFiTM zwanym dalej Użytkownikiem, który odpowiada za ochronę fizyczną chronionego obiektu oraz ochronę informacji niejawnych będących w jego posiadaniu przechowywanych na terenie obiektu chronionego. 5. Przedsiębiorcą, który w rozumieniu ww. ustawy będzie realizował usługi, których wykonanie może wiązać się z dostępem do informacji niejawnych, jest spółka: 1)... z siedzibą..-., ul...., KRS..., REGON..., zwany dalej Wykonawcą. 6. Z ramienia Wykonawcy funkcję kierownika jednostki organizacyjnej pełni Pan Za nadzór, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania obowiązku ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w związku z realizacją umowy odpowiadają: 1) Pełnomocnik Komendanta WOFiTM ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pan Jerzy SZULGA (tel ) 2) Pełnomocnik Wykonawcy ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pan (tel. ) Str. 1 / 9

2 2 PRZEDMIOT OCHRONY 1. Przedmiot ochrony stanowią niżej wymienione rodzaje informacji, materiałów, dokumentów znajdujące się w dyspozycji Użytkownika, a które są przetwarzane na terenie chronionego obiektu: 1) Informacje, materiały, dokumenty niejawnych, które zostały oznaczone klauzulą ZASTRZEŻONE : a) informacje, dokumenty i materiały niejawne z którymi pracownicy Wykonawcy mogą zapoznać się w związku z realizacją usługi, a w szczególności udostępnione Wykonawcy przez Użytkownika; b) informacje, dokumenty i materiały niejawne z którymi pracownicy Wykonawcy mogą zapoznać się w związku z realizacją usługi, a w szczególności: (1) rozmieszczenie na terenie obiektów sił ochronnych oraz tras i czasu patrolowania terenu obiektu, a także urządzeń ochrony technicznej wspomagających ochronę fizyczną chronionego obiektu, (2) rozmieszczenie i sposób ochrony stacji roboczych niejawnych systemów teleinformatycznych, c) inne informacje niejawne, które pracownicy Wykonawcy mogą poznać w związku z realizacją usługi. 2) Dane osobowe personelu Użytkownika i innych osób przebywających na terenie chronionego obiektu. 3 WYMAGANIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, z którymi w trakcie realizacji usługi Wykonawca oraz jego pracownicy mogą się zapoznać, Wykonawca zobowiązany jest: 1) Przestrzegać (Wykonawca oraz jego pracownicy) wymagań zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy oraz niniejszej instrukcji; 2) Zatrudniać w trakcie całego okresu realizacji przedmiotu usługi pracowników, którzy stanowią stały wydzielony zespół oraz: a) posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, b) posiadają aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych), Str. 2 / 9

3 c) zostali wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu usługi w chronionym obiekcie i umieszczeni w Wykazie pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy, 3) Zapoznać pracowników z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony informacji, dokumentów, materiałów niejawnych, a także zobowiązać ich do ścisłego przestrzegania postanowień Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego i obowiązujących procedur pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, a w szczególności dotyczących: a) przetwarzania informacji niejawnych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, b) deinstalowania lub instalowania elementów wchodzących w skład systemów zabezpieczeń technicznych obiektu, c) przestrzegania zasad i sposobów postępowania z informacjami niejawnymi określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz nie ujawniania osobom nieupoważnionym wszelkich wiadomości związanych z realizacją usługi. 4) Wyposażyć pracowników w jednakowe ubiory firmowe, które będą jednoznacznie identyfikować pracowników firmy realizujących obowiązki służbowe na terenie chronionego obiektu. Ubrania firmowe muszą posiadać emblemat lub nadruk zawierający nazwę własną firmy Wykonawcy. 5) Przestrzegać przepisów i ustaleń dotyczących ochrony fizycznej, danych osobowych, przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie chronionego obiektu, poszczególnych budynków, stref. 2. Korespondencja związana z realizacją usługi będzie realizowana w następujący sposób: 1) Korespondencja jawna: a) Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3964, ul. Bystra 1, Warszawa, fax: , b) Użytkownik: Wojskowy Ośrodek farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów, fax: , c) Wykonawca:., ul..,..- miejscowość fax:, 2) Korespondencja niejawna: a) Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3964, ul. Bystra 1, Warszawa, fax: , b) Użytkownik: Wojskowy Ośrodek farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów, c) Wykonawca:., ul..,..- miejscowość fax:, 3. Korespondencja niejawna przekazywana będzie zgodnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności na zasadach określonych przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1603). Str. 3 / 9

4 4. W trakcie realizacji usługi: 1) Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi podwykonawcom, za wyjątkiem firm członków konsorcjum lub innych firm wskazanych w treści umowy, które zobowiązane są do przestrzegania wymagań określonych w niniejszej instrukcji; 2) Zamawiający zabrania prowadzenia rozmów i spotkań, w siedzibie Wykonawcy, w czasie, których omawiane będą informacje niejawne pozyskane w związku z realizacją usługi; 3) Zamawiający w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE : a) przewiduje możliwość przekazywanie Wykonawcy, informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w celu ich przetwarzania w użytkowanych przez Wykonawcę obiektach, b) informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przetwarzać, w sposób określony w ustawie oraz niniejszej instrukcji, wytworzone przez siebie informacje niejawne, a w szczególności dokumenty i materiały (np. notatki służbowe, informacje, itp.) zawierające informacje niejawne wskazane w 2 ust.1. 4 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Wykonawca musi zorganizować system ochrony odpowiedni do ochrony informacji oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE związanych z realizacją usługi; 2. Materiały niejawne muszą być przechowywane w urządzeniach do przechowywania informacji niejawnych, szafach stalowych na akta, kontenerach stalowych zamykanych na zamek uniemożliwiający ich otwarcie osobom postronnym i zabezpieczonych dodatkowo przez odciśnięcie pieczęci do teczek pracy, a klucz do zamka powinien być przechowywany w warunkach uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych; 3. Przechowywać i przetwarzać informacje, dokumenty, materiały niejawne zabezpieczone przez Wykonawców w sposób uniemożliwiający przypadkowe ujawnienie ich treści osobom nieuprawnionym. 5 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Do pobrania i zwrotu z kancelarii Użytkownika materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE upoważniony jest przedstawiciel Wykonawcy na podstawie pisemnego upoważnienia Wykonawcy. 2. Informacje, dokumenty, materiały niejawne w trakcie realizacji usługi mogą być udostępniane wyłącznie osobom (pracownikom Wykonawcy), które: 1) Przedstawią ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Str. 4 / 9

5 ZASTRZEŻONE, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy; 2) Przedstawią ważne zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych; 3) Zostały zgłoszone Zamawiającemu oraz umieszczone w Wykazie pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy ; 4) Na zasadach wiedzy niezbędnej do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku służbowym, wyklucza się dostęp osób do informacji niejawnych wyłącznie z racji zajmowanego stanowiska. 3. Wykonawca co najmniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy przedstawi: 1) Szczegółowy Wykaz pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy, którzy będą wykonywali usługi stanowiące przedmiot umowy; 2) Poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w celu wykonania uwierzytelnionych kopii lub uwierzytelnione kopie wyżej wymienionych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy. 4. Wykonawca w przypadku dokonywania zmian personalnych zatrudnionych pracowników zobowiązany jest przestrzegać następujących procedur: 1) Co najmniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub podjęciem pracy przez nowego pracownika powiadomić o tym fakcie Zamawiającego; 2) w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wprowadzenia nowego pracownika Wykonawcy przedstawić Zamawiającemu aktualny Wykaz pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy, który powinien zawierać: a) imię i nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania; b) dane dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa (numer, datę wydania, klauzulę, datę ważności) lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE (datę wydania, czasokres ważności), c) dane dotyczące zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych: numer, datę wydania, zakres, datę ważności, d) oraz dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa powyżej, wyłącznie w odniesieniu do nowych osób, jeżeli nie zostały dostarczone wraz z powiadomieniem. 5. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych wobec osób przewidzianych do realizacji usługi, prowadzi pełnomocnik Wykonawcy lub Użytkownika, każdy w zakresie swojego działania. Str. 5 / 9

6 6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH W TRAKCIE REALIZACJI USŁUGI 1. Informacje, dokumenty, materiały niejawne w trakcie realizacji usługi będą: 1) Przetwarzane wyłącznie w oznaczonej strefie ochronnej, a przypadku przetwarzania w systemach teleinformatycznych, systemy muszą posiadać akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego wydaną zgodnie z zapisami ustawy; 2) Przechowywane w sposób określony w 4; 3) Oznaczane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U ); 4) Przekazywane Wykonawcy wyłącznie za pośrednictwem kancelarii Użytkownika po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowej usługi. 2. Zamawiający zabrania: 1) Niszczenia materiałów niejawnych Użytkownika pozyskanych przez pracowników Wykonawcy, wszystkie materiały i dokumenty podlegają zwrotowi do Użytkownika; 2) Kopiowania materiałów niejawnych. 3) Wykorzystania przekazanych materiałów oraz informacji pozyskanych w trakcie realizacji usługi, także jawnych, w materiałach promocyjnych, w szczególności prezentowanych w prasie, radiu, telewizji lub innych środkach przekazu; 3. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich udostępnionych dokumentów, materiałów niejawnych, najpóźniej do dnia zakończenia realizacji usługi. 4. Dokumenty, materiały niejawne będą udostępniane Wykonawcy na jego wniosek lub jeśli Użytkownik uzna, że są one niezbędne do realizacji usługi. 5. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, ma obowiązek niezwłocznego informowania Pełnomocnika Użytkownika ds. Ochrony Informacji Niejawnych o: 1) Pojawiających się zagrożeniach; 2) Zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych; 3) Zmianach osób wykonujących umowę; 4) Potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych. 6. W przypadku naruszenia systemu ochrony wskazanych w planie ochrony pomieszczeń, w których przechowywane są informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE Wykonawca postępuje w sposób określony w planie ochrony, a w szczególności: 1) Zabezpiecza pomieszczenie, poprzez realizację bezpośredniej ochrony fizycznej, uniemożliwiając dostęp do pomieszczenia osobom nieupoważnionym; Str. 6 / 9

7 2) Niezwłocznie informuje Użytkownika o stwierdzonym naruszeniu systemu ochrony; 3) Po przybyciu przedstawiciela Użytkownika przekazuje protokolarnie pomieszczenie; 4) Uczestniczy w czynnościach zmierzających do ustalenia przyczyn i sprawców naruszenia systemu ochrony. 7. Zasady użytkowania, na terenie obiektu chronionego telefonów komórkowych i innych urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku (POiD) w strefach ochronnych ustanowionych i oznaczonych zgodnie z Decyzją nr 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MON z późniejszymi zmianami): 1) Zamawiający zabrania używania, w oznaczonych strefach ochronnych I (pierwszej) i II (drugiej) urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku (np. telefonów komórkowych, innych środków łączności) bez zgody Użytkownika lub jego przedstawiciela. Przedmiotowe urządzenia należy deponować w urządzeniach do ich przechowywania. 2) Użytkownik zezwala pracownikom Wykonawcy wskazanym w Wykazie pracowników Wykonawcy zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy na używanie, w oznaczonych strefach ochronnych III (trzeciej), urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku (np. telefonów komórkowych, innych środków łączności). 3) Informację o zakazie wnoszenia, używania i obowiązku deponowania urządzeń POiD umieszcza się odpowiednio w widocznym miejscu na/przy wejściach do stref ochronnych (pomieszczeń); 4) Osoby nie posiadające uprawnień do wnoszenia urządzeń POiD do strefy ochronnej I (pierwszej) lub II (drugiej), a także nie posiadające zgody na wnoszenie urządzeń (wydanej przez uprawnionego przedstawiciela Użytkownika), są zobowiązane do zdeponowania urządzeń POiD w punkcie depozytowym w III (trzeciej) strefie ochronnej; 5) Osoby nie posiadające uprawnień do wnoszenia urządzeń POiD do strefy ochronnej III (trzeciej), a także nie posiadające zgody na wnoszenie urządzeń (wydanej przez uprawnionego przedstawiciela Użytkownika), są zobowiązane do zdeponowania urządzeń POiD w punkcie depozytowym przy wejściu do III strefy ochronnej; 6) W przypadku wejścia na teren chronionego obiekt Użytkownika osoby nie będącej żołnierzem (pracownikiem) resortu obrony narodowej za zdeponowanie urządzeń POiD w punkcie depozytowym, odpowiada przyjmujący tą osobę. Str. 7 / 9

8 7 SPRAWOWANIE NADZORU ORAZ NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. W celu zapewnienia przestrzegania, w czasie realizacji przedmiotu umowy, przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych strony ustalają następujący podział kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przedmiotowych przepisów: 1) Użytkownik sprawuje nadzór i kontrolę poprzez pełnomocnika ds. ochrony ieniu do realizacji całości niniejszej umowy; 2) Wykonawca sprawuje nadzór i kontrolę poprzez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który sprawuje ciągły nadzór nad wykonywaniem zadań wynikający z realizacji umowy. 2. Pełnomocnik Użytkownika ds. ochrony informacji niejawnych niezwłocznie powiadomi Wykonawcę oraz spowoduje właściwe zabezpieczenie dowodów stanowiących o naruszeniu bezpieczeństwa w następujących przypadkach: 1) Nieprzestrzegania zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy. 2) Nieprzestrzegania zapisów niniejszej instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego określonych ustawą, wydanych do niej aktów wykonawczych lub niniejszą instrukcją. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną określoną w artykułach od 266 do 277 ustawy z dnia r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami), dyscyplinarną oraz służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. 2. W przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody na zasadach ogólnych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Użytkownikowi wszystkich materiałów zawierających informacje niejawne, które związane są z realizacją umowy. 3. W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje ustaleń określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego Użytkownik może uznać te działania za nienależyte wykonanie umowy i zastosować określone w umowie kary. 4. W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje ustaleń określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego i doszło do ujawnienia informacji niejawnych Użytkownik uznaje te działania za nienależyte wykonanie umowy. Str. 8 / 9

9 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca poprzez podpisanie niniejszej instrukcji potwierdza przyjęcie jej do ścisłej realizacji. 2. Instrukcja została wykonana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Użytkownika i Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany treści instrukcji wymagają zachowania formy pisemnej. UŻYTKOWNIK KOMENDANT Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych WYKONAWCA KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Wyk. w 2 egz. Egz. Nr 1 Zamawiający - JW 3964 Warszawa Egz. Nr 2 - Wykonawca Str. 9 / 9

PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy na usługę budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji na terenie kompleksu przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy (zadanie Nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 287. DECYZJA Nr 221 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 287. DECYZJA Nr 221 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 287 Departament Ochrony Informacji Niejawnych DECYZJA Nr 221 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 35 DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Strona 1 z 6 LexPolonica nr 2784675. DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 302 DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3674/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM:.. Podpis Prezydenta Miasta Radomia Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 5A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102 Departament Ochrony Informacji Niejawnych DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 192/11

ZARZĄDZENIE Nr 192/11 ZARZĄDZENIE Nr 192/11 z dnia 20 lipca 2011 roku Nowa Ruda w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych BGBl. III - Ausgegeben am 18. November 2014 - Nr. 218 1 von 8 Umowa między Rządem Federalnym Republiki Austrii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Rząd Federalny

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku, pomiędzy:

dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku, pomiędzy: Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-26/14 Załącznik do SIWZ (załącznik nr 5 mowy do umowy nr z dnia.) WZÓR UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art.15 ust.1 pkt.5

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy PN/UZP/01/2013. 1. Przedmiot umowy

Projekt umowy PN/UZP/01/2013. 1. Przedmiot umowy Zawarta w dniu... pomiędzy: Projekt umowy PN/UZP/01/2013 Gliwickim Klubem Sportowym PIAST Spółka Akcyjna w Gliwicach, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice; zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie UMOWA NR (PROJEKT) na wykonywanie usługi sprzątania powierzchni biurowych wewnętrznych oraz powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych przy ul. Radiowej 49, ul. Pirenejskiej 5, ul. Kaliskiego 49,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Umowa nr../2015 w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wzory dokumentów wewnętrznych Załącznik nr.1 Upoważnienie Nr 01/2013... Działając na podstawie uprawnień nadanych mi w Urzędzie Gminy w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Dyrektora Generalnego al. Niepodległości Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Dyrektora Generalnego al. Niepodległości Warszawa nazwa Wykonawcy:... adres Wykonawcy:...... telefon:... faks:... Numer wniosku: -------------------- nadaje Zamawiający e-mail: adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej: Ministerstwo Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych

UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych Załącznik..nr. UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą: 01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45, NIP 526-21-50-068,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Wielgie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 28 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 28 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury dostępu do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 01 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 01 kwietnia 2015 r. wydawania przez Burmistrza Mieroszowa upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia,,instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Bełchatów" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:... z siedzibą w..., zarejestrowaną/ym w... pod numerem KRS..., posiadającą/ym numer NIP... oraz numer REGON..., reprezentowaną/ym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH. Nr MOPS / /.. zawarta w dniu. w Kraśniku

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH. Nr MOPS / /.. zawarta w dniu. w Kraśniku UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH Nr MOPS / /.. zawarta w dniu w Kraśniku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 23-210 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4a, NIP: 7151331106, REGON: 004173980, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest organizacja cyklicznych spotkań konsultacyjnych z e-przedsiębiorcami, ekspertami oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: Dyrektora Sądu Okręgowego - Wojciecha Szczęch zwaną/ym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez: o następującej treści:

pomiędzy: Dyrektora Sądu Okręgowego - Wojciecha Szczęch zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: o następującej treści: UMOWA NR.../2013 zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Sądem Okręgowym z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mieszka I 33 zwanym dalej Zamawiającym" działającym w swoim imieniu, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - wzór umowy. Umowa nr.../2013. zawarta w Lesku, dnia... 2013 roku, pomiędzy:

Załącznik nr 5 - wzór umowy. Umowa nr.../2013. zawarta w Lesku, dnia... 2013 roku, pomiędzy: Załącznik nr 5 - wzór umowy Umowa nr.../2013 zawarta w Lesku, dnia... 2013 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym w Lesku, 38-600 Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja 9 NIP: 688-11-35-699 REGON: 000324352 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych.

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. W dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji niejawnych Ustawa przewiduje cztery klasy informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie /projekt/ pomiędzy : Jednostką Wojskową 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392 tel. 22 6892338,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Nr post. 7/ZDEP/2014 Załącznik Nr 5 do ogłoszenia UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : a: (pełna

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Istotne postanowienia umowy zał. 2 Umowa zawarta w dniu... roku pomiędzy : Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inż. Krzysztofa Kowala Dyrektora Zarządu, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków, posiadającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU APARTAMENTÓW zawarta w dniu... roku w Kościelisku pomiędzy

UMOWA NAJMU APARTAMENTÓW zawarta w dniu... roku w Kościelisku pomiędzy UMOWA NAJMU APARTAMENTÓW zawarta w dniu... roku w Kościelisku pomiędzy JUST sp. z o.o., z siedzibą w Zawierciu 42-400 przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zawarta w Warszawie, w dniu.. 2015 r. pomiędzy: Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz wzorów oświadczeń, zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zał. nr 1...... /Nazwa wykonawcy / / miejscowość i data/ Nazwa zamówienia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. U M O W A Nr /2013 W dniu...2013 roku w Warszawie pomiędzy: 1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. z siedzibą w Warszawie (00-908) ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NIP: 525 000

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319891-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 177-319891 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../. Ryszarda Schuetz

Umowa Nr../. Ryszarda Schuetz Umowa Nr../. zawarta w dniu.. r. w Nidzicy pomiędzy Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Nidzica z siedzibą przy ul. Dębowej 2A, 13-100 Nidzica, reprezentowanym przez: Ryszarda Schuetz - Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo