Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w indeksie WIG80. W naszym portfolio znajduje się ponad 280 zakończonych projektów inwestycyjnych. Są to projekty należące w zdecydowanej większości do dużych i prestiżowych kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa: inżynieryjno-drogowego (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej) przemysłowego (hale, centra logistyczne i handlowe), mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, szeregowe, wielorodzinne) oraz użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej). Doświadczenie zdobyte podczas realizacji tych inwestycji oraz determinacja w wykonywaniu ambitnych zadań to nasze atuty jako firmy i pracodawcy. Dzięki nim z powodzeniem działamy w branży budowlanej już od ponad 20 lat. Posiadamy wymagane przez naszych klientów know-how i jesteśmy przygotowani do spełniania stale rosnących wymagań inwestorów. MIRBUD S.A. to spółka rozpoznawalna na rynku wykonawstwa budowlanego jako jego znaczący uczestnik, która kieruje się zasadami fair play w podejściu zarówno do klientów, jak i do pracowników. Potrafimy przeprowadzić sprawnie cały proces inwestycyjny: od decyzji o warunkach zabudowy, przez projektowanie, wykonawstwo aż po przekazanie obiektu. Potrafimy budować w bardzo trudnych uwarunkowaniach, zarówno prawnych, finansowych, jak też technicznych. Powiększające się grono naszych zleceniodawców jest potwierdzeniem zaufania na które firma pracuje od początku swojego istnienia. Nasi inwestorzy wybierają MIRBUD S.A., ponieważ wierzą, że w sposób niezawodny ich oczekiwania zostaną spełnione. Serdecznie zapraszam do współpracy, licząc że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Z poważaniem Jerzy Mirgos Dyrektor Generalny MIRBUD S.A. Dear Sir or Madam, MIRBUD S.A. ranks among the biggest companies on the construction market operating in all sectors of the construction industry. Our company is listed on the Warsaw Stock Exchange and is included in the WIG80 index. There are more than 280 completed investment projects in our portfolio. In a definite majority these are projects belonging to a large and prestigious construction contracts in the following scopes: engineering and road construction works (national, provincial and district roads, elements of municipal transport infrastructure), industrial building (halls, logistic centers and shopping centers), housing (detached houses, terraced houses, and, apartment buildings), and public utility building (sports halls, stadiums, hospitals, and public administration buildings). Experience gained during realization of these investments, as well as our determination in carrying out ambitious tasks are our chief assets in our capacity as a company and an employer. Thanks to them we have been successfully operating in the construction industry already for more than 20 years. We have the know-how required by our clients and we are prepared to fulfill the ever increasing investors' requirements. MIRBUD S.A. is a recognised company on the construction and assembly services market as its important player, who is driven by the principles of fair-play in the approach to both the client and the employee. We are able to carry out the whole investment process efficiently, starting from the decision on development conditions, through design and workmanship, up to the commissioning of the object. We are able to build in very difficult conditions in terms of legal, financial as well as technical aspects. Increasing group of our employers is a confirmation of the trust for which the company has been working since the beginning of its existence. Our investors choose MIRBUD S.A. because they believe that their expectations will be fulfilled in a reliable manner. I warmly invite you to cooperation, hoping that our offer meets your interest. Yours faithfully Jerzy Mirgos Director General of MIRBUD S.A. 1

4 MIRBUD SA Symbol najwyższej jakości MIRBUD S.A. Symbol of the highest quality MIRBUD S.A. na rynku jest postrzegany jako partner godny zaufania, rzetelny, a co najważniejsze działający profesjonalnie. Oczywiście nie ukrywamy, ze naszym celem jest zysk, ale nie byłby on możliwy bez zagwarantowania Klientowi najwyższej jakości usług, sprawnej organizacji, szybkiego tempa robót oraz profesjonalnej kadry technicznej. Bierzemy odpowiedzialność za każdy etap procesu inwestycyjnego. Najlepszym potwierdzeniem standardów naszej pracy są kolejne inwestycje, które zadowoleni inwestorzy powierzają nam do wykonania. spółka notowana na GPW MIRBUD S.A. is recognized on the market as a trustworthy and diligent partner, and what is the most important, the one who acts professionally. Of course, we do not conceal that our aim is a profit, but it would not be possible without assuring the client the highest quality of our services, efficient organization, quick progress of works and professional technical staff. We take the responsibility for each stage of investment process. The best confirmation of standards of our work are subsequent investments, execution of which we are entrusted by our satisfied clients. Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Our potential is qualified staff and own base of construction equipment and means of transportation Do mocnych stron firmy należy duży potencjał ludzki. Zatrudniamy ponad 300 pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach: budowa dróg, mostów, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, konstrukcyjno-budowlanej oraz geodezyjnej obsługi inwestycji. Posiadamy również wysoko rozwinięty park maszynowy, którą tworzy ponad 200 wyspecjalizowanych jednostek zapewniających wykonywanie większości prac w oparciu o własne zaplecze. Posiadamy także dobrze zorganizowany system kooperacji z wieloma podwykonawcami branżowymi oraz dostawcami materiałów budowlanych. Potencjał ten umożliwia Spółce realizowanie największych kontraktów i pozwoli realizować plany na najbliższe lata, polegające na dalszym, systematycznym wzroście przychodów. High human potential belongs to the strong points of the company. We employ more than 300 people, including highly qualified engineers of the following specialities: motorways and bridges construction, water and sewerage systems, structure and building, and investments geodesic service. We also own highly developed machine park, consisting of more than 200 specialised units ensuring the execution of the majority of works based on own technical base. We also use a well organized cooperation system with many industry subcontractors and suppliers of building materials. This potential allows the company to perform the biggest contracts and it will allow to carry out plans for the coming years, which include further, systematic growth of income. 2

5 12 lutego 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby MIRBUD S.A. Obiekt składa się z budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej 1704,90m2 oraz budynku magazynowo-warsztatowego o powierzchni użytkowej 3403,90m2. W obiekcie swoją siedzibę ma również spółka córka JHM Developmnet zajmująca się sektorem działalności deweloperskiej. On 12 February 2010 the opening ceremony of the new premise of MIRBUD S.A. took place. The object consists of an office building with the total useable area of 1, m2, and a warehouse and workshop building with the total useable are of 3, m2. JHM Development, the subsidiary, engaged in developer activities has also its seat in the same building. MISJA \The MISSION Misją spółki jest realizacja inwestycji, w sposób godny lidera rynku budownictwa, z poszanowaniem naturalnego środowiska i zasad etyki. Każdego dnia dbamy o satysfakcję i zadowolenie naszych klientów. Nasze cele osiągamy dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami. Naszą misję realizujemy m.in. poprzez: - oferowanie wysokiej jakości usług budowlanych we wszystkich sektorach budownictwa, - przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przepisów BHP, - ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001: inwestowanie w nowoczesny sprzęt budowlany, - systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez naszą kadrę The company's mission is to carry out the investments in the manner worthy of the construction market leader, with respect for the natural environment and rules of ethics. In our day-to-day activities we take care of our clients satisfaction and contentment. We achieve our goals thanks to the professionalism and passion for building, high effectiveness, and partnership relations with suppliers and subcontractors. We carry out our mission among others through: - offering a high quality construction and assembly services in all sectors of construction industry, - respecting the regulations set forth in the building code, the rules concerning protection of the natural environment, as well as the regulations related to Health and Safety at Work, - permanent improvement of effectiveness of implemented Quality Management System according to EN ISO 9001:2000 standard, - investing in modern construction equipment, - systematic increase of qualification by our staff. 3

6 MIRBUD - Kluczowe daty w historii MIRBUD - Milestones in the history: Powstanie firmy - Rozpoczęcie realizacji kontraktów wyłącznie jako Generalny Wykonawca - Spółka otrzymała certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001 : 2000 wydany przez TUV CERT - Zmiana formy własności - przekształcenie w SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - Rozpoczęcie działalności w sektorze deweloperskim; - Spółka została nagrodzona prestiżowym tytułem Gazela Biznesu. - Przygotowania do debiutu na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. - MIRBUD S.A. wchodzi na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. - Powołano spółkę córkę - JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o (spółka w 100% zależna od MIRBUD S.A.)., która przejęła sektor działalności deweloperskiej - Jubileusz 20-lecia Spółki - MIRBUD S.A. rozpoczyna wdrażanie zintegrowanego sytemu zarządzania w oparciu o jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań SAP w branży budowlanej w Polsce. - MIRBUD S.A. znalazł się na liście polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją rynkową wartość i został uhonorowany Diamentem Forbesa. - Spółka została wyróżniona przez władze samorządowe Skierniewic tytułem Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice Do Grupy MIRBUD dołączyły dwie kolejne spółki: Marywilska 44 Sp z o.o., która jest właścicielem Centrum Hal Targowych MARYWILSKA 44 w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kobylarni; Przekształcenie spółki zależnej JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, która zamierza zadebiutować na parkiecie GPW w połowie 2011 roku Establishing the company. Beginning the execution of contracts solely as General Contractor The company received the EN ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate issued by TÜV CERT. Change of the legal form transformation of the company into the joint stock company. Beginning the operations in the sector of developer activities The company was honoured by a prestige award Gazelle of Business Preparation to the debut on the Warsaw Stock Exchange. MIRBUD S.A. entered the Warsaw Stock Exchange. JHM Development, a subsidiary, was established (this is a wholly owned subsidiary of MIRBUD S.A.), which took over the sector of developer activities. The company's 20th Anniversary Jubilee. MIRBUD S.A. star ted the implementation of integrated management system based on the one of the most comprehensive SAP solutions used in the construction industry in Poland. MIRBUD S.A. appeared on the list of Polish enterprises, which are increasing their market values at the fastest pace and was honoured with the Diamond of Forbes award. The company was awarded by the local government authorities of the city of Skierniewice with the title of Honorary Ambassador of the City of Skierniewice. Two other companies joined MIRBUD Group: Marywilska44 Sp. z o.o., which owns the Trading Halls Centre Marywilska44 in Warsaw and Construction Company of Roads and Bridges Sp. z o. o. in Kobylarnia; Conversion of the subsidiary JHM DEVELOPMENT Sp. z o. o. into a joint-stock company, which intends to debut on the trading floor at the GPW in the middle of 2011.

7 WYBRANE REALIZACJE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURY DROGOWEJ SELECTED REALIZATIONS ROAD INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION WORKS 5

8 6 POSIADAMY POTENCJAŁ DO REALIZACJI: - AUTOSTRAD I DRÓG EXPRESOWYCH - DRÓG KRAJOWYCH I OBWODNIC - DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH

9 WE HAVE THE POTENTIAL FOR REALIZATION OF: - MOTORWAYS AND EXPRESS ROADS - NATIONAL ROADS AND RING ROADS - PROVINCIAL AND DISTRICT ROADS 7

10 Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Construction of the Mszczonów ring road in the route of national road No 50 Investor: General Board of Domestic Roads and Expressways Budowa drogi krajowej nr 70 na terenie miasta Skierniewice Inwestor: Urząd Miasta Skierniewice Construction of the national road No 70 Investor: Municipality of the City of Skierniewice 8

11 WYBRANE REALIZACJE BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERYJNE SELECTED REALIZATIONS GENERAL BUILDING AND ENGINEERING CONSTRUCTION WORKS 9

12 BUDYNKI PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL BUILDINGS VOG Skierniewice Inwestor: VOG Polska Sp. z o.o. Lokalizacja: Skierniewice VOG Skierniewice Investor: VOG Skierniewice Sp. z o. o. Location: Skierniewice Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place manewrowe Area of internal access roads and manoeuvring places Tory i bocznica kolejowa Railways and railway siding m m mb Centrum Logistyczne Inwestor: Partner Logistic Sp. z o.o. Lokalizacja: Wolbórz Logistic center Investor: Partner Logistic Sp. z o. o. Location: Wolbórz Powierzchnia całkowita\total area: Powierzchnia wewnętrznych dróg i placu parkingowego Area of internal roads and car park m m2 10

13 BUDYNKI PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL BUILDINGS Black Red White - Zakład Produkcyjno-Magazynowy z częścią biurową Inwestor: Black Red White S.A. Lokalizacja: Rawa Mazowiecka Black Red White Production and Warehousing facility with office space Investor: Black Red White S.A. Location: Rawa Mazowiecka Powierzchnia całkowita\total area: Powierzchnia wewnętrznych dróg i placu parkingowego Area of internal roads and car park m m2 Hala Produkcyjna z częścią socjalno-biurową Inwestor: KNAUF PACK Sp. z o.o. Lokalizacja: Adamowice Production facility with social and office space Investor: KNAUF PACK Sp. z o. o. Powierzchnia całkowita\total area: 9 013m2 11

14 BUDYNKI PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL BUILDINGS Budowa Salonu i Stacji Serwisowej samochodów marki MERCEDES Inwestor: EWT TRUCK &TRAILER Handels GmbH Hornweg Lokalizacja: Stryków Construction of the MERCEDES car showroom and service station Investor: EWT TRUCK&TRAILER Handels GmbH Hornweg Location: Stryków Powierzchnia całkowita\total area: 5 500m2 12

15 BUDYNKI PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL BUILDINGS Hale Obsługi Logistycznej Inwestor: GDII Polska Sp. z o.o. Lokalizacja: Wólka Kosowska Logistic service halls Investor: GDII Polska Sp. z o. o. Location: Wólka Kosowska Powierzchnia całkowita\total area: Powierzchnia wewnętrznych dróg i placu parkingowego Area of internal roads and car park m m2 13

16 CENTRA HANDLOWE SHOPPING CENTERS Centrum Handlowego "MAXIMUS" Inwestor: SYBIL DEVELOPMENT Sp. z o.o.. Lokalizacja: Nadarzyn Shopping Center Maximus Investor: SYBIL DEVELOPMENT SP. z o. o. Location: Nadarzyn Powierzchnia całkowita\total area: m2 Centrum Handlowo-Biurowe Inwestor: ASEAN PL Sp. z o.o. Lokalizacja: Jablonowo Shopping and Office Center Investor: ASEAN PL SP. z o. o. Location: Jablonowo Powierzchnia całkowita\total area: m2 14

17 CENTRA HANDLOWE SHOPPING CENTERS Centrum Hal Targowych MARYWILSKA 44 Inwestor: Marywilska 44 Sp. z o.o. Lokalizacja: Warszawa Trading Halls Centre Marywilska 44 Investor: Marywilska 44 Sp. z o. o. Location: Warsaw Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe Internal access roads and car parks m m2 Rozbudowa pawilonu meblowego Black Red White Inwestor: Black Red White Lokalizacja: Łódź Development of the furniture pavilion of the Black Red White Company Investor: Black Red White Location: Łódź Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe Internal access roads and car parks m m2 15

18 BUDYNKI BIUROWE OFFICE BUILDINGS Centrum Wystawiennicze wraz z dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym Inwestor: ASG PL Sp. z o.o. Lokalizacja: Wólka Kosowska Exhibition Center with two-storey office building Investor: ASG-PL Sp. z o. o. Location: Wólka Kosowska Powierzchnia całkowita\total area: m2 Centrum Produkcyjno- Filmowe ATM Studio Inwestor: ATM STUDIO Sp. z o.o. Lokalizacja: Warszawa Production and Film Centre ATM Studio Investor: ATM Studio Sp. z o. o. Location: Warsaw Powierzchnia całkowita\total area: m2 16

19 BUDYNKI BIUROWE OFFICE BUILDINGS Przemysłowe Centrum Optyki Inwestor: Przemysłowe Centrum Optyki S.A. Lokalizacja: Warszawa Przemysłowe Centrum Optyki (Industrial Optical Center) Investor: Przemysłowe Centrum Optyki S. A. Location: Warsaw Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe Internal access roads and car parks m m2 RB LOGISTIC Inwestor: RB Logistic Sp. z o.o. Lokalizacja: Skierniewice RB LOGISTIC Investor: RB Logistic Sp. z o. o. Location: Skierniewice Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe Internal access roads and car parks 2 895m m2 17

20 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS Budowa Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika Gdańska Lokalizacja: Gdańsk Construction of the Centre of Nanotechnology for Gdansk University of Technology Investor: Gdansk University of Technology Location: Gdańsk Budowa i wyposażenie budynku dydaktyczno - laboratoryjnego CENT III I etap, przewidzianego do realizacji w ramach projektu pn. "Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Kampus Ochota (CENT III)" Inwestor: Uniwersytet Warszawski Lokalizacja: Warszawa 18 Construction and equipment of the teaching and laboratory building CENT III phase I provided for implementation under the project entitled Centre of Biological and Chemical Sciences of Warsaw University - OCHOTA Campus (CeNT III) Investor: Warsaw University Location: Warsaw

21 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS Gimnazjum wraz z halą sportową Inwestor: Urząd Miasta Mszczonowa Lokalizacja: Mszczonów Secondary school with sports hall Investor: Municipality of the City of Mszczonów Location: Mszczonów 1

22 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS Salon samochodów marki Opel ze stacją serwisową Inwestor: Trax Sp. z o.o. Lokalizacja: Skierniewice Opel car showroom and service station Investor: Trax Sp. z o. o. Location: Skierniewice Sala gimnastyczna z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Lokalizacja: Głosków Gym with backrooms and passage attached to the Primary School Investor: Municipality of Piaseczno Location: Głosków 20

23 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lokalizacja: Brzeziny Hospital of the Integrated Health Care Management Unit Investor: Independent Public Health Care Management Unit Location: Brzeziny STADION LEKKOATLETYCZNY z zespołem boisk do gier sportowych Inwestor: Miasto Skierniewice Lokalizacja: Skierniewice ATHLETICS STADIUM with a set of playing fields Investor: the City of Skierniewice Location: Skierniewice 21

24 BUDYNKI MIESZKALNE DWELLING BUILDINGS Osiedle mieszkaniowe KRÓLEWSKIE Inwestor: JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o.. Lokalizacja: Rumia KRÓLEWSKIE Housing estate Investor: JHM Development Sp. z o. o. Location: Rumia Łączna powierzchnia użytkowa Total useable area Powierzchnia chodników i miejsc postojowych Area of walkways and parking places ,5m ,6m2 Budynki wielorodzinne Inwestor: JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o.. Lokalizacja: Rawa Mazowiecka Multi-dwelling buildings Investor: JHM Development Sp. z o. o. Location: Rawa Mazowiecka 2 budynki 7-kondygnacyjne o łącznej powierzchni całkowitej Two 7-storey buildings of a total area: w tym powierzchni użytkowej including useable area: 5 660,63m ,73m2 22

25 BUDYNKI MIESZKALNE DWELLING BUILDINGS Zespół budynków wielorodzinnych - Osiedle "Słoneczne Domy" Inwestor: JHM DEVELOPMENT S.A. Lokalizacja: Żyrardów Multi-dwelling buildings - "Sunny Houses" Estate Investor: JHM Development S.A. Location: Żyrardów 83 lokale mieszkalne i 80 podziemnych miejsc postojowych. Łączna powierzchnia użytkowa:\83 dwellings and 80 underground parking places. Total usable area: 4409,4 m2 Zespół budynków wielorodzinnych "Osiedle Słoneczne" Inwestor: JHM DEVELOPMENT S.A. Lokalizacja: Skierniewice Multi-dwelling buildings - "Sunny Estate" Investor: JHM Development S.A. Location: Skierniewice 332 lokale mieszkalne i 162 garaży, o łącznej powierzchni użytkowej\332 dwellings and 162 garages of the total usable area of: ,6 m2 23

26 BUDYNKI MIESZKALNE DWELLING BUILDINGS Zespół Domów Jednorodzinnych w Zabudowie Szeregowej, Osiedle "Pod Borem" Inwestor: Mirbud S.A. Lokalizacja: Skierniewice The set of terraced houses, At the woods" Investor: Mirbud S.A. Location: Skierniewice 66 segmentów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej\66 terraced houses of the total usable area of: 7162,2 m2 Osiedle mieszkaniowe WALENDIA Inwestor: Aurum Development Sp. z o.o. Lokalizacja: Walendów WALENDIA Housing estate Investor: Aurum Development Sp. z o. o. Location: Walendów 92 budynki w tym 131 domów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 92 dwelling buildings including 131 dwelling houses of a total useable area: m2 24 Powierzchnia dróg i chodników Area of internal roads and walkways m2

27

28 Warszawa Łódź SKIERNIEWICE MIRBUD S. A. 18, Unii Europejskiej Str., Skierniewice Tel. +48 (46) , , Fax +48 (46) , mobile:

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo