Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w indeksie WIG80. W naszym portfolio znajduje się ponad 280 zakończonych projektów inwestycyjnych. Są to projekty należące w zdecydowanej większości do dużych i prestiżowych kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa: inżynieryjno-drogowego (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej) przemysłowego (hale, centra logistyczne i handlowe), mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, szeregowe, wielorodzinne) oraz użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej). Doświadczenie zdobyte podczas realizacji tych inwestycji oraz determinacja w wykonywaniu ambitnych zadań to nasze atuty jako firmy i pracodawcy. Dzięki nim z powodzeniem działamy w branży budowlanej już od ponad 20 lat. Posiadamy wymagane przez naszych klientów know-how i jesteśmy przygotowani do spełniania stale rosnących wymagań inwestorów. MIRBUD S.A. to spółka rozpoznawalna na rynku wykonawstwa budowlanego jako jego znaczący uczestnik, która kieruje się zasadami fair play w podejściu zarówno do klientów, jak i do pracowników. Potrafimy przeprowadzić sprawnie cały proces inwestycyjny: od decyzji o warunkach zabudowy, przez projektowanie, wykonawstwo aż po przekazanie obiektu. Potrafimy budować w bardzo trudnych uwarunkowaniach, zarówno prawnych, finansowych, jak też technicznych. Powiększające się grono naszych zleceniodawców jest potwierdzeniem zaufania na które firma pracuje od początku swojego istnienia. Nasi inwestorzy wybierają MIRBUD S.A., ponieważ wierzą, że w sposób niezawodny ich oczekiwania zostaną spełnione. Serdecznie zapraszam do współpracy, licząc że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Z poważaniem Jerzy Mirgos Dyrektor Generalny MIRBUD S.A. Dear Sir or Madam, MIRBUD S.A. ranks among the biggest companies on the construction market operating in all sectors of the construction industry. Our company is listed on the Warsaw Stock Exchange and is included in the WIG80 index. There are more than 280 completed investment projects in our portfolio. In a definite majority these are projects belonging to a large and prestigious construction contracts in the following scopes: engineering and road construction works (national, provincial and district roads, elements of municipal transport infrastructure), industrial building (halls, logistic centers and shopping centers), housing (detached houses, terraced houses, and, apartment buildings), and public utility building (sports halls, stadiums, hospitals, and public administration buildings). Experience gained during realization of these investments, as well as our determination in carrying out ambitious tasks are our chief assets in our capacity as a company and an employer. Thanks to them we have been successfully operating in the construction industry already for more than 20 years. We have the know-how required by our clients and we are prepared to fulfill the ever increasing investors' requirements. MIRBUD S.A. is a recognised company on the construction and assembly services market as its important player, who is driven by the principles of fair-play in the approach to both the client and the employee. We are able to carry out the whole investment process efficiently, starting from the decision on development conditions, through design and workmanship, up to the commissioning of the object. We are able to build in very difficult conditions in terms of legal, financial as well as technical aspects. Increasing group of our employers is a confirmation of the trust for which the company has been working since the beginning of its existence. Our investors choose MIRBUD S.A. because they believe that their expectations will be fulfilled in a reliable manner. I warmly invite you to cooperation, hoping that our offer meets your interest. Yours faithfully Jerzy Mirgos Director General of MIRBUD S.A. 1

4 MIRBUD SA Symbol najwyższej jakości MIRBUD S.A. Symbol of the highest quality MIRBUD S.A. na rynku jest postrzegany jako partner godny zaufania, rzetelny, a co najważniejsze działający profesjonalnie. Oczywiście nie ukrywamy, ze naszym celem jest zysk, ale nie byłby on możliwy bez zagwarantowania Klientowi najwyższej jakości usług, sprawnej organizacji, szybkiego tempa robót oraz profesjonalnej kadry technicznej. Bierzemy odpowiedzialność za każdy etap procesu inwestycyjnego. Najlepszym potwierdzeniem standardów naszej pracy są kolejne inwestycje, które zadowoleni inwestorzy powierzają nam do wykonania. spółka notowana na GPW MIRBUD S.A. is recognized on the market as a trustworthy and diligent partner, and what is the most important, the one who acts professionally. Of course, we do not conceal that our aim is a profit, but it would not be possible without assuring the client the highest quality of our services, efficient organization, quick progress of works and professional technical staff. We take the responsibility for each stage of investment process. The best confirmation of standards of our work are subsequent investments, execution of which we are entrusted by our satisfied clients. Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Our potential is qualified staff and own base of construction equipment and means of transportation Do mocnych stron firmy należy duży potencjał ludzki. Zatrudniamy ponad 300 pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach: budowa dróg, mostów, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, konstrukcyjno-budowlanej oraz geodezyjnej obsługi inwestycji. Posiadamy również wysoko rozwinięty park maszynowy, którą tworzy ponad 200 wyspecjalizowanych jednostek zapewniających wykonywanie większości prac w oparciu o własne zaplecze. Posiadamy także dobrze zorganizowany system kooperacji z wieloma podwykonawcami branżowymi oraz dostawcami materiałów budowlanych. Potencjał ten umożliwia Spółce realizowanie największych kontraktów i pozwoli realizować plany na najbliższe lata, polegające na dalszym, systematycznym wzroście przychodów. High human potential belongs to the strong points of the company. We employ more than 300 people, including highly qualified engineers of the following specialities: motorways and bridges construction, water and sewerage systems, structure and building, and investments geodesic service. We also own highly developed machine park, consisting of more than 200 specialised units ensuring the execution of the majority of works based on own technical base. We also use a well organized cooperation system with many industry subcontractors and suppliers of building materials. This potential allows the company to perform the biggest contracts and it will allow to carry out plans for the coming years, which include further, systematic growth of income. 2

5 12 lutego 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby MIRBUD S.A. Obiekt składa się z budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej 1704,90m2 oraz budynku magazynowo-warsztatowego o powierzchni użytkowej 3403,90m2. W obiekcie swoją siedzibę ma również spółka córka JHM Developmnet zajmująca się sektorem działalności deweloperskiej. On 12 February 2010 the opening ceremony of the new premise of MIRBUD S.A. took place. The object consists of an office building with the total useable area of 1, m2, and a warehouse and workshop building with the total useable are of 3, m2. JHM Development, the subsidiary, engaged in developer activities has also its seat in the same building. MISJA \The MISSION Misją spółki jest realizacja inwestycji, w sposób godny lidera rynku budownictwa, z poszanowaniem naturalnego środowiska i zasad etyki. Każdego dnia dbamy o satysfakcję i zadowolenie naszych klientów. Nasze cele osiągamy dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami. Naszą misję realizujemy m.in. poprzez: - oferowanie wysokiej jakości usług budowlanych we wszystkich sektorach budownictwa, - przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przepisów BHP, - ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001: inwestowanie w nowoczesny sprzęt budowlany, - systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez naszą kadrę The company's mission is to carry out the investments in the manner worthy of the construction market leader, with respect for the natural environment and rules of ethics. In our day-to-day activities we take care of our clients satisfaction and contentment. We achieve our goals thanks to the professionalism and passion for building, high effectiveness, and partnership relations with suppliers and subcontractors. We carry out our mission among others through: - offering a high quality construction and assembly services in all sectors of construction industry, - respecting the regulations set forth in the building code, the rules concerning protection of the natural environment, as well as the regulations related to Health and Safety at Work, - permanent improvement of effectiveness of implemented Quality Management System according to EN ISO 9001:2000 standard, - investing in modern construction equipment, - systematic increase of qualification by our staff. 3

6 MIRBUD - Kluczowe daty w historii MIRBUD - Milestones in the history: Powstanie firmy - Rozpoczęcie realizacji kontraktów wyłącznie jako Generalny Wykonawca - Spółka otrzymała certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001 : 2000 wydany przez TUV CERT - Zmiana formy własności - przekształcenie w SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - Rozpoczęcie działalności w sektorze deweloperskim; - Spółka została nagrodzona prestiżowym tytułem Gazela Biznesu. - Przygotowania do debiutu na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. - MIRBUD S.A. wchodzi na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. - Powołano spółkę córkę - JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o (spółka w 100% zależna od MIRBUD S.A.)., która przejęła sektor działalności deweloperskiej - Jubileusz 20-lecia Spółki - MIRBUD S.A. rozpoczyna wdrażanie zintegrowanego sytemu zarządzania w oparciu o jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań SAP w branży budowlanej w Polsce. - MIRBUD S.A. znalazł się na liście polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją rynkową wartość i został uhonorowany Diamentem Forbesa. - Spółka została wyróżniona przez władze samorządowe Skierniewic tytułem Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice Do Grupy MIRBUD dołączyły dwie kolejne spółki: Marywilska 44 Sp z o.o., która jest właścicielem Centrum Hal Targowych MARYWILSKA 44 w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kobylarni; Przekształcenie spółki zależnej JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, która zamierza zadebiutować na parkiecie GPW w połowie 2011 roku Establishing the company. Beginning the execution of contracts solely as General Contractor The company received the EN ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate issued by TÜV CERT. Change of the legal form transformation of the company into the joint stock company. Beginning the operations in the sector of developer activities The company was honoured by a prestige award Gazelle of Business Preparation to the debut on the Warsaw Stock Exchange. MIRBUD S.A. entered the Warsaw Stock Exchange. JHM Development, a subsidiary, was established (this is a wholly owned subsidiary of MIRBUD S.A.), which took over the sector of developer activities. The company's 20th Anniversary Jubilee. MIRBUD S.A. star ted the implementation of integrated management system based on the one of the most comprehensive SAP solutions used in the construction industry in Poland. MIRBUD S.A. appeared on the list of Polish enterprises, which are increasing their market values at the fastest pace and was honoured with the Diamond of Forbes award. The company was awarded by the local government authorities of the city of Skierniewice with the title of Honorary Ambassador of the City of Skierniewice. Two other companies joined MIRBUD Group: Marywilska44 Sp. z o.o., which owns the Trading Halls Centre Marywilska44 in Warsaw and Construction Company of Roads and Bridges Sp. z o. o. in Kobylarnia; Conversion of the subsidiary JHM DEVELOPMENT Sp. z o. o. into a joint-stock company, which intends to debut on the trading floor at the GPW in the middle of 2011.

7 WYBRANE REALIZACJE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURY DROGOWEJ SELECTED REALIZATIONS ROAD INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION WORKS 5

8 6 POSIADAMY POTENCJAŁ DO REALIZACJI: - AUTOSTRAD I DRÓG EXPRESOWYCH - DRÓG KRAJOWYCH I OBWODNIC - DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH

9 WE HAVE THE POTENTIAL FOR REALIZATION OF: - MOTORWAYS AND EXPRESS ROADS - NATIONAL ROADS AND RING ROADS - PROVINCIAL AND DISTRICT ROADS 7

10 Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Construction of the Mszczonów ring road in the route of national road No 50 Investor: General Board of Domestic Roads and Expressways Budowa drogi krajowej nr 70 na terenie miasta Skierniewice Inwestor: Urząd Miasta Skierniewice Construction of the national road No 70 Investor: Municipality of the City of Skierniewice 8

11 WYBRANE REALIZACJE BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERYJNE SELECTED REALIZATIONS GENERAL BUILDING AND ENGINEERING CONSTRUCTION WORKS 9

12 BUDYNKI PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL BUILDINGS VOG Skierniewice Inwestor: VOG Polska Sp. z o.o. Lokalizacja: Skierniewice VOG Skierniewice Investor: VOG Skierniewice Sp. z o. o. Location: Skierniewice Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place manewrowe Area of internal access roads and manoeuvring places Tory i bocznica kolejowa Railways and railway siding m m mb Centrum Logistyczne Inwestor: Partner Logistic Sp. z o.o. Lokalizacja: Wolbórz Logistic center Investor: Partner Logistic Sp. z o. o. Location: Wolbórz Powierzchnia całkowita\total area: Powierzchnia wewnętrznych dróg i placu parkingowego Area of internal roads and car park m m2 10

13 BUDYNKI PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL BUILDINGS Black Red White - Zakład Produkcyjno-Magazynowy z częścią biurową Inwestor: Black Red White S.A. Lokalizacja: Rawa Mazowiecka Black Red White Production and Warehousing facility with office space Investor: Black Red White S.A. Location: Rawa Mazowiecka Powierzchnia całkowita\total area: Powierzchnia wewnętrznych dróg i placu parkingowego Area of internal roads and car park m m2 Hala Produkcyjna z częścią socjalno-biurową Inwestor: KNAUF PACK Sp. z o.o. Lokalizacja: Adamowice Production facility with social and office space Investor: KNAUF PACK Sp. z o. o. Powierzchnia całkowita\total area: 9 013m2 11

14 BUDYNKI PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL BUILDINGS Budowa Salonu i Stacji Serwisowej samochodów marki MERCEDES Inwestor: EWT TRUCK &TRAILER Handels GmbH Hornweg Lokalizacja: Stryków Construction of the MERCEDES car showroom and service station Investor: EWT TRUCK&TRAILER Handels GmbH Hornweg Location: Stryków Powierzchnia całkowita\total area: 5 500m2 12

15 BUDYNKI PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL BUILDINGS Hale Obsługi Logistycznej Inwestor: GDII Polska Sp. z o.o. Lokalizacja: Wólka Kosowska Logistic service halls Investor: GDII Polska Sp. z o. o. Location: Wólka Kosowska Powierzchnia całkowita\total area: Powierzchnia wewnętrznych dróg i placu parkingowego Area of internal roads and car park m m2 13

16 CENTRA HANDLOWE SHOPPING CENTERS Centrum Handlowego "MAXIMUS" Inwestor: SYBIL DEVELOPMENT Sp. z o.o.. Lokalizacja: Nadarzyn Shopping Center Maximus Investor: SYBIL DEVELOPMENT SP. z o. o. Location: Nadarzyn Powierzchnia całkowita\total area: m2 Centrum Handlowo-Biurowe Inwestor: ASEAN PL Sp. z o.o. Lokalizacja: Jablonowo Shopping and Office Center Investor: ASEAN PL SP. z o. o. Location: Jablonowo Powierzchnia całkowita\total area: m2 14

17 CENTRA HANDLOWE SHOPPING CENTERS Centrum Hal Targowych MARYWILSKA 44 Inwestor: Marywilska 44 Sp. z o.o. Lokalizacja: Warszawa Trading Halls Centre Marywilska 44 Investor: Marywilska 44 Sp. z o. o. Location: Warsaw Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe Internal access roads and car parks m m2 Rozbudowa pawilonu meblowego Black Red White Inwestor: Black Red White Lokalizacja: Łódź Development of the furniture pavilion of the Black Red White Company Investor: Black Red White Location: Łódź Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe Internal access roads and car parks m m2 15

18 BUDYNKI BIUROWE OFFICE BUILDINGS Centrum Wystawiennicze wraz z dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym Inwestor: ASG PL Sp. z o.o. Lokalizacja: Wólka Kosowska Exhibition Center with two-storey office building Investor: ASG-PL Sp. z o. o. Location: Wólka Kosowska Powierzchnia całkowita\total area: m2 Centrum Produkcyjno- Filmowe ATM Studio Inwestor: ATM STUDIO Sp. z o.o. Lokalizacja: Warszawa Production and Film Centre ATM Studio Investor: ATM Studio Sp. z o. o. Location: Warsaw Powierzchnia całkowita\total area: m2 16

19 BUDYNKI BIUROWE OFFICE BUILDINGS Przemysłowe Centrum Optyki Inwestor: Przemysłowe Centrum Optyki S.A. Lokalizacja: Warszawa Przemysłowe Centrum Optyki (Industrial Optical Center) Investor: Przemysłowe Centrum Optyki S. A. Location: Warsaw Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe Internal access roads and car parks m m2 RB LOGISTIC Inwestor: RB Logistic Sp. z o.o. Lokalizacja: Skierniewice RB LOGISTIC Investor: RB Logistic Sp. z o. o. Location: Skierniewice Powierzchnia całkowita\total area: Drogi wewnętrzne dojazdowe i place parkingowe Internal access roads and car parks 2 895m m2 17

20 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS Budowa Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika Gdańska Lokalizacja: Gdańsk Construction of the Centre of Nanotechnology for Gdansk University of Technology Investor: Gdansk University of Technology Location: Gdańsk Budowa i wyposażenie budynku dydaktyczno - laboratoryjnego CENT III I etap, przewidzianego do realizacji w ramach projektu pn. "Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Kampus Ochota (CENT III)" Inwestor: Uniwersytet Warszawski Lokalizacja: Warszawa 18 Construction and equipment of the teaching and laboratory building CENT III phase I provided for implementation under the project entitled Centre of Biological and Chemical Sciences of Warsaw University - OCHOTA Campus (CeNT III) Investor: Warsaw University Location: Warsaw

21 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS Gimnazjum wraz z halą sportową Inwestor: Urząd Miasta Mszczonowa Lokalizacja: Mszczonów Secondary school with sports hall Investor: Municipality of the City of Mszczonów Location: Mszczonów 1

22 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS Salon samochodów marki Opel ze stacją serwisową Inwestor: Trax Sp. z o.o. Lokalizacja: Skierniewice Opel car showroom and service station Investor: Trax Sp. z o. o. Location: Skierniewice Sala gimnastyczna z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Lokalizacja: Głosków Gym with backrooms and passage attached to the Primary School Investor: Municipality of Piaseczno Location: Głosków 20

23 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lokalizacja: Brzeziny Hospital of the Integrated Health Care Management Unit Investor: Independent Public Health Care Management Unit Location: Brzeziny STADION LEKKOATLETYCZNY z zespołem boisk do gier sportowych Inwestor: Miasto Skierniewice Lokalizacja: Skierniewice ATHLETICS STADIUM with a set of playing fields Investor: the City of Skierniewice Location: Skierniewice 21

24 BUDYNKI MIESZKALNE DWELLING BUILDINGS Osiedle mieszkaniowe KRÓLEWSKIE Inwestor: JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o.. Lokalizacja: Rumia KRÓLEWSKIE Housing estate Investor: JHM Development Sp. z o. o. Location: Rumia Łączna powierzchnia użytkowa Total useable area Powierzchnia chodników i miejsc postojowych Area of walkways and parking places ,5m ,6m2 Budynki wielorodzinne Inwestor: JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o.. Lokalizacja: Rawa Mazowiecka Multi-dwelling buildings Investor: JHM Development Sp. z o. o. Location: Rawa Mazowiecka 2 budynki 7-kondygnacyjne o łącznej powierzchni całkowitej Two 7-storey buildings of a total area: w tym powierzchni użytkowej including useable area: 5 660,63m ,73m2 22

25 BUDYNKI MIESZKALNE DWELLING BUILDINGS Zespół budynków wielorodzinnych - Osiedle "Słoneczne Domy" Inwestor: JHM DEVELOPMENT S.A. Lokalizacja: Żyrardów Multi-dwelling buildings - "Sunny Houses" Estate Investor: JHM Development S.A. Location: Żyrardów 83 lokale mieszkalne i 80 podziemnych miejsc postojowych. Łączna powierzchnia użytkowa:\83 dwellings and 80 underground parking places. Total usable area: 4409,4 m2 Zespół budynków wielorodzinnych "Osiedle Słoneczne" Inwestor: JHM DEVELOPMENT S.A. Lokalizacja: Skierniewice Multi-dwelling buildings - "Sunny Estate" Investor: JHM Development S.A. Location: Skierniewice 332 lokale mieszkalne i 162 garaży, o łącznej powierzchni użytkowej\332 dwellings and 162 garages of the total usable area of: ,6 m2 23

26 BUDYNKI MIESZKALNE DWELLING BUILDINGS Zespół Domów Jednorodzinnych w Zabudowie Szeregowej, Osiedle "Pod Borem" Inwestor: Mirbud S.A. Lokalizacja: Skierniewice The set of terraced houses, At the woods" Investor: Mirbud S.A. Location: Skierniewice 66 segmentów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej\66 terraced houses of the total usable area of: 7162,2 m2 Osiedle mieszkaniowe WALENDIA Inwestor: Aurum Development Sp. z o.o. Lokalizacja: Walendów WALENDIA Housing estate Investor: Aurum Development Sp. z o. o. Location: Walendów 92 budynki w tym 131 domów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 92 dwelling buildings including 131 dwelling houses of a total useable area: m2 24 Powierzchnia dróg i chodników Area of internal roads and walkways m2

27

28 Warszawa Łódź SKIERNIEWICE MIRBUD S. A. 18, Unii Europejskiej Str., Skierniewice Tel. +48 (46) , , Fax +48 (46) , mobile:

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. 10 kwietnia 2014 r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. 10 kwietnia 2014 r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD 10 kwietnia 2014 r. PLAN PREZENTACJI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE MIRBUD 2. WYNIKI FINANSOWE GRUPY MIRBUD 3. PERSPEKTYWY GRUPY KAPITAŁOWEJ 4. WYBRANE REALIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji pozwoliło na rozszerzenie oferowanych usług o kompleksową obsługę Inwestorów i realizację obiektów w systemie projektuj-buduj.

kwalifikacji pozwoliło na rozszerzenie oferowanych usług o kompleksową obsługę Inwestorów i realizację obiektów w systemie projektuj-buduj. GRUPA INBUD BIELSKO działa w branży budowlanej od 1980 roku. Początkowo firma specjalizowała się w wykonawstwie robót budowlanych, zarówno z zakresu budownictwa przemysłowego, jak i mieszkaniowego. 37-letnie

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD Wyniki finansowe Q3 2014r. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD MIRBUD S.A. 100% 86,2% (nowa emisja) 100% PBDiM KOBYLARNIA S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. MIRBUD KAZACHSTAN

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM Kontakt: Monika Sułdecka - Karaś Knight Frank Sp. z o.o. Rynek Główny 46 31-017 Kraków Polska T +48 12 623 70 79 M +48 605 355 620 F +48 12 423 10 07 monika.suldecka@pl.knightfrank.com Orange Office Park

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

- - stany surowe - możliwe GW

- - stany surowe - możliwe GW - - stany surowe - możliwe GW www.proconst.pl O FIRMIE PROCONST działa przede wszystkim jako generalny wykonawca konstrukcji żelbetowych i stanów surowych obiektów budowlanych oraz jako generalny realizator

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 20 /

KATALOG PRODUKTÓW 20 / KATALOG PRODUKTÓW 2017/2018 O firmie Przedsiębiorstwo MAX-POL to wiodący producent zniczy i wkładów w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1985 roku i należy do grona prekursorów. Na ponad 30 letnią działalność

Bardziej szczegółowo

Warsaw, May 16th, 2012

Warsaw, May 16th, 2012 ROBYG GROUP 1Q 2012 Financial results Warsaw, May 16th, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE

GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE Powiat Sochaczew Województwo Mazowieckie POLSKA Sochaczew district Mazowieckie voivodship POLAND ul. Zielona 20 96 515 Teresin tel. (0 46) 861

Bardziej szczegółowo