Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych"

Transkrypt

1 Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych (kontekst i praktyka) Konferencja Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,

2 Plan wyk adu cz. 1 z 3 1. Dokument elektroniczny i jego konteksty Kontekst normatywny Kontekst praktyczny 2. Typologia formatów Formaty w cyklu tworzenia publikacji cyfrowej Formaty archiwalne Formaty prezencyjne 3. Formaty hybrydowe Portable Document Format DJVu, inne

3 Dokument elektroniczny w sensie normatywnym Definicje prawne Normy Cechy DE Struktura DE Co to jest format?

4 DE prawo i normy - ISO (mi dzynarodowe) - Model of Requirements for Records Management (UE) Polska: - PN-ISO :2006 i in. - Ustawa o informatyzacji... (Dz.U nr 64, poz. 565), - Ustawa o wiadczeniu us ug drog elektroniczn - Ustawa o podpisie elektronicznym - Kodeks Karny (Dz.U nr 144, poz. 1204) (Dz.U nr 130, poz. 1450)

5 Definicje DE (1) DE (komputerowy, cyfrowy) - dokument z sygna em utrwalonym na no niku elektronicznym. Mog to by komunikaty ró nych j zyków naturalnych w subkodach akustycznych i graficznych, inne komunikaty graficzne jak obrazy, wykresy, animacje, filmy, komunikaty d wi kowe, np. muzyka (S ownik encyklopedyczny informacji, j zyków i systemów... Warszawa 2002) DE - zbiór danych wprowadzonych lub przechowywanych na dowolnym no niku przez system informatyczny lub podobny uk ad, które mog by odczytane lub wy wietlone przez osob lub przez tego rodzaju system lub uk ad, a tak e wszelkiego rodzaju prezentacja i wszelkiego rodzaju przedstawienie tych danych w formie drukowanej lub innej (Decyzja KE, 2004/563/WE)

6 Definicje DE (2) DE - dokument istniej cy w postaci elektronicznej, dost pny za po rednictwem techniki komputerowej (PN-ISO 690-2) DE - stanowi cy odr bn ca o znaczeniow zbiór danych uporz dkowanych w okre lonej strukturze wewn trznej i zapisany na informatycznym no niku danych (Ustawa o informatyzacji ) DE - ka dy przedmiot lub zapis na komputerowym no niku informacji, z którym jest wi zane okre lone prawo albo który ze wzgl du na zawart w nim tre stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczno ci maj cej znaczenie prawne (Kodeks Karny)

7 Prace nad terminologi Ustawa o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (w toku skier. do podpisu Prezydenta )

8 W wietle PN-ISO DE [...] dokument istniej cy w postaci elektronicznej, dost pny za po rednictwem techniki komputerowej [...] posta medium PN-ISO Informacja i dokumentacja -Zarz dzanie dokumentami

9 DE - cechy 1. Utrwalone na materialnym no niku; 2. Mo na je odtwarza w formie umo liwiaj cej ich percepcj ; - Nie jest istotny rodzaj no nika i sposób transmisji; - istotne za jest, aby dane mog y by wielokrotnie odtwarzane.

10 DE - wyró niki 1. Zawarto tekst, obraz, d wi k i in.; 2. Struktura logiczna, która nie musi by to sama ze struktur fizyczn, gdy mo e by zawarta bezpo rednio w dokumencie, w bazie danych lub pliku zewn trznym; 3. Kontekst, czyli metadane techniczne okre laj ce w jakiej postaci dokument b dzie prezentowany.

11 Struktura DE Struktura logiczna dokumentu elektronicznego - sposób u o enia informacji w dokumencie elektronicznym zdefiniowany poprzez okre lenie elementów informacyjnych oraz powi za mi dzy nimi; Struktura fizyczna dokumentu elektronicznego wynik przetworzenia, w tym kodowania i szyfrowania, informacji zawartych w dokumencie elektronicznym na dane w uk adzie bitowym (czyli format danych); Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 wrze nia 2005 r. w sprawie warunków organizacyjnotechnicznych dor czania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005, nr 200, poz. 1651)

12 Dokument elektroniczny w sensie praktycznym Rozumienie DE w bibliotece cyfrowej Oczekiwania wobec publikacji w bibliotece cyfrowej Porównanie procesu tworzenia publikacji tradycyjnej i elektronicznej Konsekwencje dla bibliotek

13 DE w sensie praktycznym Z punktu widzenia bibliotek cyfrowych obecnej generacji w a ciwsze jest operowanie poj ciem publikacji cyfrowej, któr nale y traktowa w sko:... to ksi ka tradycyjna na no niku elektronicznym Podobny lub identyczny: proces tworzenia proces redakcji, recenzowania proces sk adu

14 Oczekiwania czytelników Format zapisu e-ksi ki winien oferowa takie parametry, aby higiena jej czytania by a nie gorsza ni ksi ki tradycyjnej. 600 DPI 24 BPP djvu 6283x9094 pikseli 280 kb

15 Warto dodana - ZOOM Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

16 Z my l o przysz o ci Ile cali b dzie mia monitor przysz o ci?

17 Warto dodana - OCR Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

18 Ksi ka tradycyjna a e-ksi kae Ksi ka wspó czesna (druk cyfrowy) Autor Recenzent Redakcja DTP PDF Przygotowanie Ksi ka tradycyjna e-ksi ka Maszyny drukarskie Przygotowanie + metadane Biblioteka cyfrowa

19 Ksi ka tradycyjna a e-ksi kae Ksi ka dawna lub drukowana z u yciem klisz Autor Recenzent? Redakcja? DTP? Przygotowanie Biblioteka cyfrowa Skanowanie TIFF + metadane

20 Biblioteka cyfr. nowe zadania Funkcje typowe dla drukarni: przetwarzanie sk adu; montowanie publikacji; skanowanie, konwersja; Funkcje typowe dla wydawców: umowy licencyjne; regulacja praw autorskich; dora na redakcja i sk ad DTP; Funkcje typowe dla firm hostingowych: utrzymanie w ruchu infrastruktury serwerów i czy.

21 Plan wyk adu cz. 2 z 3 1. Dokument elektroniczny i jego konteksty Kontekst normatywny Kontekst praktyczny 2. Typologia formatów Formaty w cyklu tworzenia publikacji cyfrowej Formaty archiwalne Formaty prezencyjne 3. Formaty hybrydowe Portable Document Format DJVu, inne

22 Formaty dokumentów Formaty w cyklu tworzenia publikacji cyfrowej O etapach cyklu Ogólna typologia formatów

23 Cykl tworzenia PC a formaty 1. Przygotowanie materia ów do digitalizacji 2. Digitalizacja Formaty po rednie 3. Obróbka plików, porz dkowanie 4. Przechowywanie Format archiwalny 5. Udost pnianie Format prezencyjny * PC - publikacja cyfrowa

24 1. Przygotowanie materia u Strategie: Digitalizacja; Digitalizacja wraz z konserwacj ; Digitalizacja po czona z mikrofilmowaniem. Konwersja z formatów stosowanych w DTP do PDF

25 Przygotowanie podzia mat. Typ orygina u: czarno-bia e (druk, rysunek itp.); kolorowe i pó tonowe (fotografie, grafika itp.); Format orygina u Ma e (do A4); rednie (A3-A2); Du e (A1 i wi ksze); Obiekty cenne

26 2. Digitalizacja Metody: Skanowanie lub filmowanie orygina u; Skanowanie z mikroform; Skanowanie z filmów negatywowych; Konwersja z formatów po rednich paradigitalizacja

27 3. Obróbka plików Formaty plików (standardy i dobór); Wersjonowanie (f. archiwalny i prezencyjny); Retusz (f. prezencyjny); Konwersja (f. prezencyjny); OCR (f. prezencyjny); czenie i indeksowanie (f. archiwalny i prezencyjny).

28 4. Utrwalenie, archiwizacja No niki: CD/DVD/BD; Dyski; System oznacze Notacja; Obs uga wersjonowania; Zabezpieczenia: 1 kopia (macierz archiwalna) f. archiwalny; 2 kopia (macierz u ytkowa) f. archiwalny; 3 kopia (egz. u ytkowy) f. prezencyjny.

29 Formaty po rednie Zagadnienia: Automatyzacja zapisu skanów System notacji (nazwa, _,-, Aa, cyfry) No nik gazeta_polska_1867_nr_078_s_0001 Problemy: Pliki jedno- i wielostronicowe Skanowanie stron nieparzystych Skanowanie mat. w ró nych trybach (bitonal, gray)

30 5. Przechowywanie i udost pnianie Problem trwa o ci no nika: CD/DVD/BD, HDD, Internet mikroformy Udost pnianie: Offline (f. prezencyjny, f. archiwalny); intranet; no niki CD/DVD/BD; Online (f. prezencyjny); Us ugi: wydruki, wyp. miedzybibliot., us ugi komercyjne

31 Formaty archiwalne i prezencyjne Cechy formatu archiwalnego (FA): 1. wysoka jako ; 2. wierne odwzorowanie orygina u. Cechy formatu prezencyjnego (FP): 1. ma e rozmiary; 2. akceptowalna jako ; 3. wysoki poziom zorganizowania (indeksowania).

32 Formaty archiwalne i prezencyjne

33 Zalecane formaty archiwalne TIF bezstratna kompresja, obs uga przestrzeni barwnej (RGB, CMYK) i wszystkich trybów g bi bitowej; standard mi dzyplatformowy (win/mac/unix) w wersji master - raczej bez kompresji raczej nie stosowa plików wielostronicowych. PDF/A - ISO 19005:2005 zasadniczo chodzi tu o zaimportowanie do PDF dowolnych plików pierwotnych. bezpo rednio nie s u y do odtwarzania danych ma jedynie umo liwi ich bezstratny eksport.

34 Zalecane parametry dla FA Dokumenty tekstowe: rozdzielczo (600 DPI); g bia bitowa (24 lub 36 BPP) R kopisy: rozdzielczo ( DPI); g bia bitowa (36 lub 48 BPP) Ikonografia: rozdzielczo ( DPI); g bia bitowa (24 lub 36 BPP); Fotografie: rozdzielczo ( DPI); g bia bitowa (16, 36, 48 BPP); Mikrofilmy: rozdzielczo (3200 DPI); g bia bitowa (16 BPP); Szerzej - Decyzja NDAP (2005)

35 Obj to a g bia i rozdzielczo Obj to przyk adowego skanu A4 (TIF, bez kompresji) dpi 400 dpi 600 dpi 1200 dpi 0 Skala szaro ci 8 bit Skala szaro ci 16 bit Kolor 36 bit Kolor 48 bit

36 Obj to a g bia i rozdzielczo Obj to przyk adowego skanu A4 (TIF, bez kompresji) Rozdzielczo Gray 8 bit Gray 16 bit Kolor 36 bit Kolor 48 bit 300 dpi dpi dpi dpi

37 TIF kompresja ród o: A. Trembowiecki, Digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Teoria i praktyka, Warszawa 2006

38 Formaty prezencyjne

39 Formaty prezencyjne - typologia Tekstowe nieadnotowane (np. TXT) *** adnotowane (np. RTF) Graficzne rastrowe (TIF, BMP, JPG, GIF, PNG) *** wektorowe (np. CorelDraw, AutoCAD) inne natywne (np. Photoshop, CorelPhoto-Paint) Hybrydowe (PDF, djvu) *** Specjalne: audio, wideo, aplikacyjne... *** Formaty stosowane w bibliotekach cyfrowych

40 Formaty a generacje bibliotek Biblioteki I generacji ( ): - tekstowe (ASCI, HTML, RTF itp.) lub - grafika rastrowa (GIF, JPG, TIF, PNG). Biblioteki II generacji: - formaty hybrydowe: DJVu, PDF; - formaty graficzne: JPG, JPG2000, PNG, GIF + java; - formaty specjalne: mapy, nuty (zoomity, sibelius); - formaty multimedialne: mp3, mpeg, flash; - formaty aplikacyjne: np. java.

41 Formaty tekstowe - nieadnotowane TXT plik tekstowy pozbawiony elementów typograficznych (formatowania). Zakodowany w standardzie ANSI lub UTF. Przyk ad: Ala ma kota (11 znaków 11 bajtów)

42 Formaty tekstowe - adnotowane Np. RTF - (Rich Text Format). W odró nieniu od TXT pozwala na zapis formatowania. Od wersji 1.6 obs uguje UTF. Przyk ad: Ala ma kota (11 znaków 189 b)

43 Formaty tekstowe - zalety i wady Zalety: Ma y rozmiar pliku; Mo liwo wyszukiwania tekstowego; Wady: Niski wspó czynnik bezpiecze stwa; Liczne standardy kodowania (ANSI, ISO, UTF...); Formaty i aplikacje natywne (np. Word); Brak mo liwo ci wiernego odwzorowania oryg.; Mo liwe problemy z czcionkami (typy, kroje); Du y nak ad pracy podczas konwersji (OCR).

44 Grafika rastrowa - wybór JPEG pe na paleta barw, wysoki wspó czynnik kompresji (tylko stratna), mo liwa progresja, brak kana u przezroczysto ci. Dobre efekty i wierne odwzor dla obrazów z du a liczb szczegó ów. GIF 256 kolorów, kana przezroczysto ci, wysoki wspó czynnik kompresji (tylko stratna). Dobre efekty dla obrazów z du ymi jednorodnymi przestrzeniami. PNG nast pca GIFa, pe na paleta barw, mo liwa kompresja bezstratna. Sprawdza si tylko dla niektórych kategorii obrazów (zrzuty, mapy). TIF jako format prezencyjny sprawdza si tylko dla obrazów bitonalnych, mo liwa kompresja bezstratna.

45 Obraz kompresja stratna Bez kompresji (196 kb) Kompresja 25% (4 kb) ród o: Wikipedia Kompresja 5% (1,7 kb)

46 Tekst kompresja tekstu Bez kompresji (5 kb) Kompresja 25% (2 kb) Kompresja 5% (1,2 kb)

47 G bia a jako 24 BPP 8 BPP 4 BPP 8 BPP 4 BPP 1 BPP

48 Dla wi kszo ci skanowanych druków Bitonal Kolor 4-8 BPP 1 BPP Gray 4 BPP

49 Dla wspó czesnych wyd. ilustrowanych RGB Kolor 24 BP

50 Problem prezentacji rastra Raster - bitonalny obraz sk adaj cy si z drobnych kropek (lub linii), daj cy podczas ogl dania z normalnej odleg o ci wra enie istnienia pó tonów

51 Raster w gazecie z lat 60.

52 Z udzenia optyczne (raster, 1BPP) wyg adzony brak wyg adzenia FastStone ImageViewer FastStone MaxView Programowe renderowanie obrazów xnview

53 Korekty ród o: L. Buczy ski: Skanery i skanowanie. Warszawa 2005

54 Przetwarzanie wsadowe (win)

55 Przetwarzanie wsadowe (unix( unix) ImageMagick/DJVulibre/bash (przyk ady): Wszystkie djvu do tiff [1 strona] (ddjvu): find. -name '*.djvu' -exec ddjvu -v -format=tiff - page=1 {} {}.tiff '; Miniatury 200 pix z wszystkich tiff (ImageMagick): find. -name '*.tiff' -exec mogrify -format jpg -quality 82 -thumbnail 200 {} ';

56 Narz dzia do grafiki rastrowej Edytory: Adobe Photoshop komercyjny (win, mac) GUI; Gimp bezp atny (unix, win, mac) GUI; ImageMagic bezp atny (unix, win, mac) konsola. Przegl darki i konwertery (bezp atne): FastStone Viewer (win); xnview (win); irfanview (win); liczne narz dzia (linux, mac)

57 Formaty rastrowe - zalety i wady Zalety: Wierne odwzorowanie orygina u; Ma y nak ad pracy podczas tworzenia; Standardy mi dzyplatformowe (jpeg, gif, tif, png); atwo u ytkowania, du a popularno na www. Wady: Du a obj to pliku (w stosunku do jako ci); Brak mo liwo ci osadzania warstwy tekstowej; Zwykle poddane kompresji stratnej (prezencyjne); Niski poziom zorganizowania (obrazy jednostr.).

58 Dylemat: tekst czy grafika Kazania wi tokrzyskie nieczytelne, autentyczne czytelne, nieautentyczne

59 Plan wyk adu cz. 3 z 3 1. Dokument elektroniczny i jego konteksty Kontekst normatywny Kontekst praktyczny 2. Typologia formatów Formaty w cyklu tworzenia publikacji cyfrowej Formaty archiwalne Formaty prezencyjne 3. Formaty hybrydowe Portable Document Format DJVu, inne

60 Format hybrydowy Cechy: Mo e czy cechy formatów tekstowych i graficznych; Oferuje wysoki poziom zorganizowania mo liwa obs uga struktury logicznej dokumentu; Inne nowe mo liwo ci Wybrane specyfikacje: PDF DJVu

61 Portable Document Format PDF (Portable Document Format) - jest formatem plików s u cym do prezentacji, przenoszenia, drukowania i przechowywania tre ci tekstowo-graficznych. J zykiem opisu PDF jest okrojona wersja j zyka PostScript wzbogacona o elementy hipertekstowe i aplikacyjne. Twórca: Adobe Systems

62 Portable Document Format PDF w zale no ci od wersji mo e pe ni okre lone funkcje: 1. Zastosowanie do celów poligraficznych PDF/X (ISO 15930; ISO TC130) 2. Kontenera danych PDF/A (ISO 19005; ISO TC171) 3. Zastosowanie do wymiany obiektów graficznych i dokumentacji technicznej PDF/E (ISO TC171)

63 Portable Document Format W plikach PDF mo e by zawarty tekst, grafika (rastrowa, wektorowa), a tak e elementy aktywne. W styczniu 2007 Adobe ca kowicie otwar a format PDF i przekaza a jego specyfikacj organizacji AIIM. 2 lipca 2008 og oszono norm ISO :2008

64 Czym jest PDF? 1. PDF podstawa nowoczesnej poligrafii (du e pliki wysoka jako np. PDF/X). 2. Mo e pe ni funkcj kontenera (PDF/A; PDF/E). 3. PDF jako format prezencyjny - ale po wyrafinowanych zabiegach adaptacyjnych. 4. PDF w pe ni poprawnie funkcjonuje tylko na oprogramowaniu Adobe. 5. Mog istnie problemy prawne (por. licencje EULA). 6. PDF format bardzo z o ony, czy: tekst, grafik rastrowa i wektorow oraz elementy aplikacyjne.

65 PDF (w poligrafii i nie tylko)

66 PDF - narz dzia 1. Adobe Acrobat - edytor (komercyjny)* 2. Brak godnych polecenia edytorów bezp atnych; 3. Liczne przegl darki (na czele z Adobe Reader); 4. Liczne drukarki wirtualne (z regu y bezp atne) lub wbudowane w aplikacje (np. MS Office, AutoCad); 5. Liczne narz dzia do manipulacji na plikach PDF; 6. Poza Adobe Acrobatem wszystkie narz dza oferuj tylko pewien poziom obs ugi formatu PDF (skutkuje to z jako ci, rozmiarem, niepoprawnymi parametrami). * Nadto inne specjalistyczne stosowane w poligrafii

67 Adobe Acrobat 8.0 Prof. (9.0)

68 Adobe Acrobat wybrane funkcje - mo liwo manipulacji na danych (uk ad, grafika, tekst, czcionki, parametry obiektów itp.); - mo liwo importu dowolnych danych; - mo liwo dodania warstwy OCR*; - zabezpieczenia; metadane; - narz dza do edycji i optymalizacji; - formularze, komentarze, - liczne opcje eksportu; - narz dzia kontroli i inspekcji. * Niska jako wbudowanego engine OCR

69 PDF (zaimportowany TIF)

70 PDF obiekt tekstowo-graficzny

71 PDF osadzone matadane

72 PDF osadzony DublinCore

73 Optymalizacja zawsze potrzebna

74 PDF wirtualne drukarki Mimo szerokiej oferty programów tylko nieliczne dzia aj w pe ni poprawnie: 1. Narz dzia oparte na silniku Adobe: Acrobat Distiller i kontrolki Adobe (InDesign i in.) Wtyczki do popularnych programów (Word, Corel, AutoCad) 2. Niektóre programy oparte na GPL/AFPL GhostScript: PDF Creator*; Wtyczki do OpenOffice i GoogleDoc. 3. Uniksowe narz dzia do PostScriptu. * Drobne b dy

75 Adobe Distiller

76 PDF eksport z InDesign

77 PDF Creator

78 PDF Creator b dy

79 PDF edycja Nieliczne dzia aj ce poprawnie bezp atne programy, które s u ba do czenia, dzielenia, naprawy, nak adania znaków wodnych; ustawiania zabezpiecze ; manipulacji na PDF. - PDF Tools (win) - PDFTK (win, unix)

80 PDFTools

81 PDF TK (unix( unix) Wybrane polecenia: rozdziel na pojedyncze strony: pdftk nazwa.pdf burst sklej wszystkie pliki pdf): pdftk cat *.pdf output nowy.pdf napraw plik: pdftk stary.pdf output nowy.pdf zmie wersj PDF (do 1.2): ps2pdf12 stary.pdf nowy.pdf

82 PDF TK (win)

83 PDF eksport Funkcj kontrolera eksportu do tif/jpg mo e pe ni : Ghostscript/Ghostview lub jego klony: PDFill PDF Tools lub PDF-XChange Narz dzia te nie oferuj dost pu do opcji zaawansowanych Brak jednak sprawnych bezp atnych programów do optymalizacji PDF i edycji metadanych.

84 PDFill

85 AFPL GhostScript+GSview GSview

86 Nowe horyzonty AdobeDigital

87 AdobeDigital

88 AdobeDigital

89 Spo eczno : Adobe Adobe DC:

90 Spo eczno : PDF PDF Zone: :

91 Spo eczno : Planet PDF Spo eczno :

92 Zalety i wady PDF (jako formatu prezencyjnego) Zalety Popularno, atwo u ytkowania; Idealny dla ma ych tekstowych dokumentów; Umo liwia popr. wy wietlanie skomplikowanych znaków (np. mat., chem.) tworzonych LaTeXem. Wady: Du e rozmiary plików dla dokumentów innych ni tekstowe; Problem z sekwencyjnym serwowaniem i wy wietlaniem stron; Potencjalne problemy z osadzonymi fontami.

93 DjVu DjVu - technologia rozwijana od 1996 r. przez koncern AT&T do kompresji skanowanych dokumentów. Oprogramowanie oparte na tej technologii stworzy a i opatentowa a firma LizardTech Inc. Od 2008 roku technologia rozwijana pod szyldem Celartem Technology Inc. (spó ki matki, która jest w a cicielem LizardTecha).

94 Czym jest DjVu Format DJVu w przeciwie stwie do PDF ma charakter czysto graficzny. Algorytm DJVu opiera si na metodzie segmentacji obrazu i wydzieleniu warstw (por. Photoshop) Wynikowe pliki - najmniejsze z mo liwych (por. JPG) Mo e mie zakotwiczona warstw tekstow OCR. Jasny status prawny brak ogranicze licencyjnych zarówno do celów nie komercyjnych jak i niekomerc. Istniej zarówno komercyjne (Cartlem/LizardTech), jak i bezp atne aplikacje (DJVuLibre)

95 DjVu w a ciwo ci dokumentu

96 Warstwy Trzy warstwy t a Kolor Tre T o

97 Warstwy djvu ród o: Léon Bottou: Efficient Conversion of Digital Documents to Raster Formats Multilayer (2001)

98 DjVu ma e rozmiary Ma e rozmiary Morfologia pliku djvu Dokumenty DjVu s nieedytowalne daj wi c gwarancj wiarygodno ci

99 DjVu kompresja (zestawienie)

100 DjVu pejza

101 DJVu dokumenty matematyczne

102 DJVU - akwarele

103 Dokumentacja techniczna ród o GB Soft

104 DJVu portret

105 DJVu rysunek

106 DJVu jako poligraficzna

107 DJVu jako poligraficzna

108 DJVu zoom 1000% (600 dpi) Jako poligraficzna

109 DjVu - oprogramowanie Edytory: Document Express edytor, komercyjny (win, unix) DJVU Virtual Printer drukarka, komercyjna (win) DjVu Solo prosty bezp atny edytor (win) DjVuLibre bezp atny pakiet narz dziowy (unix, win) Przegl darki (bezp.): - DjVu Browser (LizardTech) DJView 4.3 (DjVuLibre) - Inne (unix, win i inne) wyra nie s absze

110 Document Express Editor

111 Document Express Editor Prof. Funkcje*: - import plików (TIF, BMP, inne) - manipulacje stronami dokumentu; - dodawanie adnotacji, etykiet, linków; - OCR - eksport do formatów graficznych; - wydruk do DjVu z dowolnej aplikacji (drukarka) - obs uga skanowania * W wersji Enterprise znacznie wi cej opcji i funkcji

112 DjVu Solo (bezp atny)

113 DjVu Virtual Printer

114 DjVuLibre (unix) - przyk ady Wszystkie PDF do djvu (bez OCR) [pe ny kolor] find. -name '*.pdf' -exec djvudigital -dpi=600 -exact-color {} ';' Wstaw adnotacj do wszystkich djvu find. -name 'e*.djvu' -exec djvused -f nasz.txt nasz.txt {} -s {}-v -s'; -v '; Osad miniaturki we wszystkich djvu find. -name '*.djvu' -exec djvused {} {} -e 'set-thumbnails' -e 'set-thumbnails' -s -v -s';' -v ';' Zapisz jako rozdzielony:.../djvmcvt...\ -i -input.djvu.. index.djvu

115 pdf2djvu (unix( unix) - przyk ady Konwersja pdf do djvu (wraz z OCR) pdf2djvu --words --dpi=600 pismo.pdf > pismo.djvu: - page #1 -> # bits/pixel; 1.656:1, 39.62% saved, bytes in, bytes out Niestabilna wersja windows/cygwin

116 DjVu Browser szybki, sprawny Tre

117 DJView 4.3 nowe mo liwo ci

118 Najwi ksze biblioteki (z DJVu) Internet Archive: Open Library: Gutenberg Consortia Center: Nadto liczne o zasi gu narodowym: USA Japonia Rosja Polska Islandia W ochy i in.

119 Wiele formatów: IA/OL Tre

120 DJVu z IA Tre

121 Zalety i wady DJVu Zalety Bardzo ma e rozmiary; Sekwencyjne wy wietlanie (str. fizycznie rozdzielone); Idealny dla d ugich dokumentów; Du y wybór aplikacji komercyjnych i bezp atnych; Jasna sytuacja prawna, wsparcie w Polsce (GB Soft). Wady Nieco trudny w obs udze w fazie tworzenia, konwersji; Ma o skuteczny engine OCR wbudowany w DE.

122 Kilka wskazówek Jak w djvu poprawi OCR? Jak wykona djvu i OCR przy 72 dpi? Jak zaprojektowa rozwi zanie serwerowe

123 Poprawa OCR 1. Eksport DJVu do TIFF wielostronicowy (najlepiej 1BPP)

124 Poprawa OCR 2. OCR w Abbyy Fine Reader i zapis do wi zki

125 Poprawa OCR osadzanie wi zki

126 DJVuOCR inne opcje

127 DJVuLibre djvused [edytor] Fragment strony pomocy: Parametr: -- set-txt txt [djvusedtxtfile] Insert hidden text information into the selected pages. The optional argument djvusedtxtfile names a file containing the hidden text information. This file must contain data similar to what is produced by command printtxt. When the optional argument is omitted, the program reads the hidden text information from the djvused script until reaching an end-of-file or a line containing a single period....

128 Jak wykona djvu i OCR z 72 dpi?

129 Jak wykona djvu i OCR z 72 dpi?

130 DJVu rozwi zanie serwerowe 1. Infrastruktura oparta na Document Express Enterprise wraz z elementami dedykowanymi komercyjne 2. Infrastruktura wykorzystuj ca równolegle Document Express Prof. i komponenty bezp atne na platform linuksa (DJVuLibre, Tesseract, ImageMagick, pdftk). 3. Jak 2. ale zamiast Tesseracta u ywany jest Abbyy FineReader (komercyjny).

131 DJVu serw. rozwi zanie Dwie metody tworzenia djvu: na platformie linuksa wówczas jedynie kopiujemy pdf lub tif na serwer (DJVuLibre lub pdf2djvu); wykonane w aplikacjach windows w tym przypadku kopiujemy na serwer pliki djvu do dalszej obróbki; 2. Przed OCR. eksport djvu do TIFF (ddjvu); 3. OCR (Tesseract lub FineReader); 4. Osadzanie tekstu z djvu (djvused) 5. Czynno ci ko cowe: miniatury jpg, thumb, rozdzielnie 6. Kopiowanie gotowych katalogów z serwera na udzia y samby.

132 DJVu rozwi zanie serwerowe PDF/X maj du obj to FTP 4 Mb/s PDF-djvu konwersja formatu A2 trwa d ugo (30 sek./str.) Obróbka grafiki potrzebuje du ej mocy

133 Abbyy FineReader skuteczny, inteligentny ród o: AutoID API (rozwi zania dedykowane) wersja pude kowa

134 Tesseract - bezp atny

135 Kto tak pracuje?

136 Google Books - tekst

137 Any2DjVu Server

138 Spo eczno ci

139 Spo eczno ci

140 Spo eczno ci

141 Inne formaty: TeX Natywne formaty prezencyjne TeX, Latex popularne w kr gach matematyków, fizyków i in ynierów (*.dvi)

142 Inne formaty: postscript PostScript - niezale nym od urz dzenia wyj ciowego j zykiem programowania, który opisuje tekst i grafik na stronie. Jego polecenia steruj drukark laserow (lub dowolnym innym urz dzeniem postscriptowym), umieszczaj c w odpowiednim miejscu lini, okr g, tekst czy te map bitow. Do odczytu plików Postscriptowych (*.ps) mo na u y programu GhostScript (GSview)

143 Zoomify EZ, Google Maps Inteligentna forma prezentacji jpg (ci cie, scalanie)

144 Zoomify (z Photoshopem) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

145 Sibelius Inteligentna forma czenia obrazu i d wi ku Wtyczka

146 Sibelius

147 Technologia czy sztuka?

148 Technologia

149 Sztuka

150 Profesja

151 Dzi kuj

Tworzenie zasobów cyfrowych

Tworzenie zasobów cyfrowych Tworzenie zasobów cyfrowych Wykład 8, Digitalizacja. Cz. 1, Organizacja pracy, prezentacja danych, standardy Etapy tworzenia PC Przygotowanie materiałów do dygitalizacji Digitalizacja Obróbka plików Porządkowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować projekt

Jak przygotować projekt Jak przygotować projekt Najwyższa jakość wydruku oraz zgodność wydruku z projektem są możliwe przy wypełnieniu poniższych zasad związanych z technicznymi możliwościami dla druku offsetowego. AkselDRUK

Bardziej szczegółowo

MBC technologia - instrukcja 3 1

MBC technologia - instrukcja 3 1 MBC technologia - instrukcja 3 1 3. MBC pdf2djvu konwersja PDF do DJVu Procedura konwersji publikacji w formacie PDF do formatu DJVu Założenia. A. Do zastosowania tej metody kwalifikują się wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Część 2 struktura e-paczki

Część 2 struktura e-paczki e-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Część 2 struktura e-paczki.. zaraz po opublikowaniu pierwszej części opracowania otrzymaliśmy szereg

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ

PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ CEL ZAJĘĆ: Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w Internecie

Usługi publiczne w Internecie Usługi publiczne w Internecie Dagmara Niemczyk Syców, 6 maja 2010 roku Zadaniem podmiotu publicznego jest świadczenie usług dla swoich klientów, w tym również usług elektronicznych. Każdy obywatel ma prawo

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych

Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych Krakowskie Centrum Edukacji Archiwalnej www.archiwa.org.pl biuro@archiwa.org.pl Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych A. Prawo kancelaryjno-archiwalne w podmiotach publicznych:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych w świadomości pracowników polskich bibliotek

Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych w świadomości pracowników polskich bibliotek Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 Poznań, 9 grudnia 2009 r. Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych w świadomości pracowników polskich bibliotek Aneta Januszko-Szakiel, Krakowska Akademia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Jakub Bajer Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej POZNAŃSKA FUNDACJA Krzysztof Ober Poznańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesu digitalizacji przy pomocy systemu DigitLab

Realizacja procesu digitalizacji przy pomocy systemu DigitLab Realizacja procesu digitalizacji przy pomocy systemu DigitLab Adam Dudczak, Piotr Smoczyk {maneo, smoq}@man.poznan.pl Konferencja Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra Czym jest DigitLab? System operacyjny

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup 148 ilustracji/infografik na potrzeby realizacji projektu E-podręczniki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku do szacowania wartości zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Wersja 1.0 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bs.katowice.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - Zamówienia publiczne) Katowice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych grafika rastowa grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa służy do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zasobów cyfrowych

Tworzenie zasobów cyfrowych Tworzenie zasobów cyfrowych Wykład 9, Dygitalizacja. Cz. 2, Skanowanie Technologia czy sztuka? Technologia Technologia Sztuka Profesja Wybrane parametry skanerów Obsługiwany format (nośnika) - Od mikrofilmów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Aplikacja do wypożyczeń Liberetto

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI P A W E Ł W A L C Z A K, M I C R O S O F T ZNACZENIE ROZPORZĄDZENIA Projekt Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8455074, faks 022 540 83 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8455074, faks 022 540 83 33. Strona 1 z 5 Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ Numer ogłoszenia: 332929-2010; data zamieszczenia: 23.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Jakim skalpelem przecinać prawno-autorski węzeł gordyjski?

Jakim skalpelem przecinać prawno-autorski węzeł gordyjski? Jakim skalpelem przecinać prawno-autorski węzeł gordyjski? Rozwiązywanie problemów z pozyskiwaniem współczesnych utworów do bibliotek cyfrowych na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.05.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.05.2015. Warszawa: Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 19. Pikniku Naukowego Numer ogłoszenia: 53544-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv I. Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Starway spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Czas trwania procedury: 5 miesięcy Interaktywna instrukcja składania wniosku Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo