Ponad 10 lat doświadczenia w branŝy na rynku krajowym i Europy Zachodniej, rozwinięta sieć dystrybucji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponad 10 lat doświadczenia w branŝy na rynku krajowym i Europy Zachodniej, rozwinięta sieć dystrybucji"

Transkrypt

1 WIELTON S.A. Wielton to największy polski producent naczep i przyczep oraz jeden z 10 wiodących producentów w Europie. Odbiorcami produktów spółki są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów cięŝarowych i naczep, w szczególności firmy z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii oraz z Unii Europejskiej, m.in. Włoch. Spółka jest pionierem w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii produkcji w branŝy naczepowej w kraju. Dzięki rozwiniętemu zapleczu konstrukcyjnemu, automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, Wielton konkuruje dziś z międzynarodowymi graczami pod względem jakości i zakresu oferty asortymentowej. Spółka posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych dostosowywanych kaŝdorazowo do indywidualnych wymagań klienta. Rozbudowana sieć dystrybucji produktów oraz wysoka dostępność punktów serwisowych stanowi o przewadze konkurencyjnej Wieltonu. W 2006 r. Wielton osiągnął znaczący 53% wzrost liczby sprzedanych produktów: łącznie sprzedano 3544 pojazdy transportowe. Przychody spółki wzrosły o prawie 50% do poziomu 278 mln PLN, z czego ponad 34% obrotów pochodziło z eksportu. Spółka zamknęła 2006 r. zyskiem netto na poziomie 8,4 mln PLN. Celem strategicznym spółki jest utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy naczep i przyczep w kraju oraz zdobycie znaczącej pozycji na wybranych rynkach eksportowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie realizowany program inwestycyjny obejmujący, między innymi, rozbudowę zakładów produkcyjnych, automatyzację i robotyzację parku maszynowego ma pozwolić na skokowe zwiększenie skali przychodów. Plany strategiczne spółki uwzględniają akwizycje podmiotów umoŝliwiających osiągnięcie w dalszej perspektywie efektów synergii oraz dywersyfikację źródeł przychodów. RozwaŜane są przejęcia firm z szeroko pojętego sektora motoryzacyjnego w kraju i za granicą. Ponad 10 lat doświadczenia w branŝy na rynku krajowym i Europy Zachodniej, rozwinięta sieć dystrybucji Początki historii produktów pod marką Wielton związane są z działalnością dwóch obecnych członków Rady Nadzorczej Wieltonu, Ryszarda Proznera i Krzysztofa Tylkowskiego, którzy w 1991 r. rozpoczęli import uŝywanych naczep i przyczep z krajów Europy Zachodniej. Sprowadzane z zagranicy naczepy po modernizacji sprzedawane były dalej na rynek krajowy. Widząc szansę rozpoczęcia produkcji, pod marką Wielton, w 1996 r. Ryszard Prozner i Krzysztof Tylkowski podjęli decyzję o zmianie charakteru działalności z handlowej na produkcyjną. Działalność ta prowadzona była w spółkach: Wielton sp. z o.o. (lata ), Wielton Trading sp. z o.o. (lata ) i następnie Wielton S.A. (od stycznia 2004 r.) W latach Wielton przeprowadził program inwestycyjny o wartości około 65 mln PLN pozwalający na stworzenie nowoczesnej firmy produkcyjnej posiadającej dwa zautomatyzowane zakłady produkcyjne wyposaŝone w park maszynowy najnowszej generacji. We wrześniu 2006 r. spółka przeprowadziła emisję akcji serii C do nowych akcjonariuszy Pawła i Mariusza Szataniaków (współwłaściciele spółki Pamapol). Uzyskane z emisji środki w wysokości 11 mln PLN w powiązaniu z długoterminowymi kredytami, zostały przeznaczone na wdroŝenie strategii umoŝliwiającej osiągnięcie przewagi kosztowej, poprzez zaoferowanie dogodniejszych niŝ dotychczas warunków 1

2 płatności, uzyskanie korzystniejszych warunków dostaw oraz wyselekcjonowanie strategicznych kooperantów. Na koniec 2006 r. liczba zatrudnionych w spółce wyniosła ponad 560 osób, obecnie oscyluje w granicach 725 osób. Ponad 10-letnie doświadczenie w branŝy naczepowej oraz znacząca skala działalności umoŝliwiły spółce bardzo dobrą penetrację rynku polskiego i docelowych rynków zagranicznych. Oferta Wieltonu obejmuje dziś ok. 60 typów pojazdów transportowych, a ich sprzedaŝ jest realizowana za pośrednictwem efektywnej sieci dystrybucji obejmującej przedstawicielstwa handlowe w całej Polsce wspieranych przez dział sprzedaŝy w siedzibie spółki. Za granicą Wielton posiada dwie spółki zaleŝne, na Ukrainie i w Rosji, przedstawicielstwa handlowe na Litwie, Łotwie, Białorusi oraz sieć dealerów na terenie Holandii, Estonii, Czech, Słowacji, Włoch, Rumunii, Węgier, Niemiec, Bułgarii. Lider produkcji rynku naczep i przyczep w Polsce, czołowy producent w Europie Wielton jest największym producentem naczep w kraju. Spółka naleŝy równieŝ do dziesiątki największych producentów naczep i przyczep w Europie. Z ponad 13-procentowym udziałem 1 w krajowym rynku naczepowym Wielton dystansuje polskich konkurentów oraz z powodzeniem konkuruje z międzynarodowymi graczami w branŝy. Bogata oferta asortymentowa Spółka produkuje blisko 60 typów pojazdów transportowych pogrupowanych w dziesięciu kategoriach obejmujących produkty do transportu międzynarodowego towarów przestrzennych na paletach, transportu multimodalnego (kontenery), usługowego, ładunków luźnych (węgla, kruszyw, mas bitumicznych, złomu, kamienia, produktów rolnych, etc.), maszyn, przesyłek kosztownych, kurierskich, mebli, etc. Dodatkowo, spółka dostosowuje swoje produkty do indywidualnych potrzeb tak, aby klienci mogli nabyć w jednym miejscu róŝne typy pojazdów transportowych. Innowacyjne rozwiązania technologiczne, automatyzacja procesu produkcji i rozwinięte zaplecze konstrukcyjne Wielton jest pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branŝy naczepowej: spółka od lat rozwija własną myśl technologiczną, optymalizuje proces produkcyjny, wprowadza nowości techniczne. Wielton posiada dobrze rozwinięte zaplecze konstrukcyjne i technologiczne. Zespół 28 konstruktorów i technologów opracowuje innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Rozbudowana sieć dystrybucji oraz wysoka dostępność punktów serwisowych Krajowa sieć sprzedaŝy obejmująca 16. przedstawicieli handlowych wyróŝnia spółkę na tle konkurencji dysponującej mniejszym zespołem sprzedaŝowym. Wielton posiada równieŝ sieć 60 stacji serwisowych w całej Europie, z czego 23 punkty są zlokalizowane w Polsce. Jest to największa sieć serwisowa w kraju* i stanowi o przewadze konkurencyjnej Wieltonu w porównaniu z innymi producentami w branŝy. W najbliŝszych latach spółka planuje zwiększać liczbę punktów serwisowych, głównie na rynku rosyjskim. *zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu spółki. 1 Dane wg Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców MSWiA, bez pojazdów specjalistycznych. 2

3 Akcjonariat spółki na dzień sporządzenia prospektu Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział łącznej liczby głosów IPOPEMA 1 FIZAN* ,6% Jakub Prozner ,2% Łukasz Tylkowski ,2% Mariusz Szataniak ,0% Paweł Szataniak ,0% Ogólna liczba akcji ,00% *Wszystkie certyfikaty IPOPEMA 1 FIZAN zostały objęte przez Mariusza i Pawła Szataniaków, którzy łącznie kontrolują 65,6% w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta. W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest od do Akcji Serii D nowej emisji. W przypadku objęcia Akcji w ramach Oferty Publicznej, struktura akcjonariatu Spółki będzie przedstawiać się w następujący sposób: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział łącznej liczby głosów IPOPEMA 1 FIZAN ,1% Jakub Prozner ,3% Łukasz Tylkowski ,9% Mariusz Szataniak ,8% Paweł Szataniak ,8% Nabywcy w Ofercie Publicznej ,1% Ogólna liczba akcji ,00% W przypadku objęcia Akcji w ramach Oferty Publicznej, struktura akcjonariatu Spółki będzie przedstawiać się w następujący sposób: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział łącznej liczby głosów IPOPEMA 1 FIZAN ,4% Jakub Prozner ,0% Łukasz Tylkowski ,7% Mariusz Szataniak ,7% Paweł Szataniak ,7% Nabywcy w Ofercie Publicznej ,5% Ogólna liczba akcji ,00% 3

4 Dynamiczny wzrost przychodów przy jednoczesnej poprawie marŝy operacyjnej i wyniku netto w latach RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. PLN) Przychody ze sprzedaŝy % zmiana r/r 47,2% -3% - Zysk brutto na sprzedaŝy Zysk na działalności operacyjnej Rentowność na działalności operacyjnej (%) 4,3% 1% 3,9% Zysk brutto Zysk netto Zaudytowane wyniki spółki za lata według Polskich Standardów Rachunkowości. Przychody mln PLN ,2 38,4 162,1 Wzrost przychodów +42,8% w okresie 2004/ ,1 93,2 180, Eksport Kraj W okresie ostatnich 3 lat Wielton zwiększył znacząco skalę swojej działalności: na koniec 2006 r. przychody spółki wzrosły o ok. 43% w stosunku do poziomu z 2004 r. i wyniosły 278,2 mln PLN. Przejściowy spadek przychodów w 2005 r. przy utrzymaniu wolumenu sprzedaŝy wynikał między innymi z niekorzystnego kształtowania się kursu euro w stosunku do złotego, a takŝe z osłabienia popytu. BranŜa doświadczyła fali zwiększonych zakupów dokonywanych przez klientów w 2004 r. W omawianym okresie Wielton rozwijał równieŝ sprzedaŝ eksportową, która historycznie była realizowana przy niŝszym, ale stale rosnącym poziomie marŝy. W 2005 r. spółka poniosła znaczne nakłady na umocnienie swojej pozycji na rynkach zagranicznych. W efekcie tych działań sprzedaŝ na eksport w 2006 r. była ponad trzykrotnie wyŝsza niŝ w 2004 r. i stanowiła 34% ogółu przychodów wobec 15,2% w 2004 r. 4

5 Wynik operacyjny mln PLN 14 11, ,5 8,5 8, Zysk operacyjny Zysk netto Realizacja programu inwestycyjnego w okresie o łącznej wartości około 65 mln PLN obejmującego, między innymi rozbudowę i modernizację zakładów produkcyjnych oraz parku maszynowego, skutkowała optymalizacją procesów produkcyjnych, zaś aktywność na rynkach eksportowych zwiększyła sprzedaŝ. Większa skala działalności w połączeniu z efektami wdroŝenia wysokich technologii zaowocowały poprawą rentowności. Na koniec 2006 r. rentowność operacyjna spółki wyniosła 4,3% przy zysku operacyjnym na poziomie 11,8 mln PLN wobec 1,9 mln PLN w 2005 r. Zysk netto spółki wyniósł 8,4 mln PLN wobec 666 tys. PLN w 2005 r. W latach spółka finansowała swój rozwój głównie przy wykorzystaniu zobowiązań handlowych, zysku i w niewielkim stopniu równieŝ przy wykorzystaniu zadłuŝenia bankowego oraz leasingu. We wrześniu 2006 r. nastąpiło podwyŝszenie kapitału własnego spółki o kwotę 11 mln PLN poprzez emisję akcji serii C do nowych akcjonariuszy: Pawła i Mariusza Szataniaków. Ponadto w IV kwartale 2006 r. Wielton pozyskał długoterminowe kredyty bankowe w kwocie 30 mln PLN. Tendencje w 2007 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. PLN) 1-2 poł poł Przychody ze sprzedaŝy % zmiana r/r 39,9% Zysk brutto na sprzedaŝy Zysk na działalności operacyjnej Rentowność na działalności operacyjnej (%) 13,7% 5,8% Zysk brutto Zysk netto W okresie od stycznia do września 2007 r. spółka sprzedała 3527 pojazdów, co oznacza wzrost o 36% r/r. Na dzień 1 października 2007 r. Wielton posiadał zakontraktowanych 2097 produkty do realizacji w okresie od października do końca I kw r. Dotychczasowa realizacja sprzedaŝy, portfel zamówień oraz wykorzystanie zewnętrznego usługodawcy w zakresie lakierowania produktów, w ocenie zarządu, powinno pozwolić na osiągnięcie rekordu sprzedaŝy w 2007 r. (poziom sztuk) % dotychczas zrealizowanej i zakontraktowanej ilościowej sprzedaŝy na 2007 r. zostanie dostarczona nowym klientom, którzy do tej pory nie nabywali produktów spółki. Do najwaŝniejszych kontraktów moŝna zaliczyć kontrakt na dostawę ok. 600 sztuk produktów z grupy zabudowy wywrotki do firmy Hyva Polska z przeznaczeniem na rynek rosyjski. 5

6 Od stycznia 2007 r. w głównych grupach produktowych Wielton odnotował kilkuprocentowy wzrost ceny średniej względem 2006 r. Wzrost ceny był wynikiem podniesienia cen na większość oferowanego asortymentu, jak równieŝ częściowo wynikiem wzrostu sprzedaŝy ilościowej droŝszych produktów z lepszym wyposaŝeniem. W IV kw r. przeprowadzone zostały szczegółowe negocjacje z dotychczasowymi i potencjalnymi dostawcami firmy. W wyniku tych działań dokonana została selekcja kontrahentów na 2007 r. W efekcie zamawiamy większe partie u pojedynczych dostawców, uzyskując lepsze warunki dostaw. Intensyfikacja popytu i w konsekwencji podniesienie cen oferowanych produktów w połączeniu z obniŝeniem kosztu zakupu surowców i materiałów wpłynęły pozytywnie na poziom osiąganych marŝ. W I półroczu 2007 r. marŝa brutto na sprzedaŝy wzrosła do poziomu 19,5% a marŝa zysku operacyjnego do poziomu 13,7% wobec odpowiednio 12,9% i 5,8% w I półroczu 2006 r. W czerwcu 2007 r. Wielton złoŝył wniosek o włączenie gruntów, na których prowadzi działalność produkcyjną, do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku oczekujemy, Ŝe do 50% kwoty z ok. 8 mln euro przeznaczonej na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w latach będzie podlegać moŝliwości zwrotu w postaci zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w okresie 10 lat od daty udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie. Dalszy rozwój na rynku polskim i zagranicznym, przejęcia podmiotów z branŝy motoryzacyjnej. Strategia spółki na okres najbliŝszych 5 lat zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy naczep i przyczep na rynku krajowym oraz zdobycie znaczącej pozycji na wybranych rynkach eksportowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 2. Efektem realizowanego obecnie programu inwestycyjnego będzie osiągnięcie wolumenu produkcji ok tys. pojazdów (łącznie naczep, przyczep i zabudów) oraz skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŝy na poziomie 1 mld PLN Jednocześnie dalszy rozwój spółki będzie się odbywał poprzez transakcje przejęć lub wzrost organiczny (budowa nowego zakładu).to pozwoli w ciągu 3-4 lat na przekroczenie poziomu 1 mld PLN rocznych przychodów. Wielton określił potencjalne branŝe, w których aktywnie poszukuje podmiotów produkcyjnych do przejęcia, zarówno w kraju jak i za granicą. Integracja prowadzona byłaby wśród podmiotów z szeroko pojętej branŝy motoryzacyjnej, przede wszystkim producentów naczep, przyczep i zabudów. Równocześnie spółka rozwaŝa przejęcia, które umoŝliwią rozwijanie produkcji środków transportu specjalistycznego, takie jak produkty z branŝy chłodniczej, produkty cysternowe oraz środki transportu do przewozu zwierząt Prognozy finansowe na r. W oparciu o przyjęte załoŝenia spółka prognozuje, Ŝe w 2007 r. osiągnie następujące wyniki finansowe (w tys. PLN): Przychody ze sprzedaŝy Zysk operacyjny powiększony o amortyzację) EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto Wybrane kraje Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Rosję, Ukrainę, kraje nadbałtyckie, Białoruś, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię. 6

7 W oparciu o przyjęte załoŝenia spółka prognozuje, Ŝe w 2008 r. osiągnie następujące wyniki finansowe (w tys. PLN): Przychody ze sprzedaŝy Zysk operacyjny powiększony o amortyzację) EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiąŝącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Wielton S.A. ( Emitent ) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej udostępniony jest na stronie internetowej Emitenta (http://www.wielton.com.pl) oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.gpw.com.pl). Prospekt w formie drukowanej udostępniony jest bezpłatnie w siedzibie Emitenta (Wieluń, ul. Baranowskiego 10a), w siedzibie domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (Warszawa, ul. Waliców 11), POK Millennium DM S.A., w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1) oraz Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Warszawa, ul. KsiąŜęca 4). 7

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo