Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ogólne Świadczenia Usług"

Transkrypt

1 Warunki Ogólne Świadczenia Usług

2 Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL została stworzona przez firmę IT DEUS, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego o kapitale PLN z siedzibą pod adresem ul. Chłodna 48/1, Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Dane kontaktowe IT DEUS są następujące: Tel.: Redaktorem naczelnym publikacji jest Olivier ERENA. Redaktorem tekstów jest Olivier ERENA. Niniejsze Warunki Ogólne Świadczenia Usług (w dalszej części nazywane WOŚU ) kierowane są do każdej osoby, która chce (i) publikować Oferty Usługowe z zakresu usług informatycznych lub (ii) pozyskiwać Oferty Usługowe tego samego rodzaju. Zatem każdy Klient (termin definiowany poniżej) musi zapoznać się z WOŚU, gdyż określają one warunki udostępniania Platformy Klientom przez IT DEUS. Rejestracja Klienta na Platformie jest jednoznaczna z pełną akceptacją WOŚU. Klient, rozpoczynając proces rejestracji na stronie internetowej Platformy IT DEUS i akceptując wszystkie warunki i dokumenty wymagane do zarejestrowania się na Platformie, oświadcza, że zapoznał się z WOŚU i akceptuje je bez zastrzeżeń. Artykuł 1. Strony umowy WOŚU stanowią umowę zawartą pomiędzy: Klientem zarejestrowanym na Platformie, a Firmą IT DEUS, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego o kapitale PLN, z siedzibą pod adresem ul. Chłodna 48/1, Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , reprezentowaną przez jej Dyrektora posiadającego stosowane pełnomocnictwa. Artykuł 2. Definicje W WOŚU słowa lub wyrażenia zaczynające się od dużej litery mają następujące znaczenie: 1. Klient: każda osoba, fizyczna lub prawna, świadcząca profesjonalne usługi informatyczne, z wyłączeniem wszelkich agencji pracy tymczasowej specjalizujących się w dziedzinie informatyki, która chce publikować Oferty Usługowe lub przeglądać Oferty Usługowe publikowane przez innych Klientów. 2. Umowa o Świadczenie Usług Informatycznych: umowa zawarta między dwoma Klientami na realizację usługi przez Klienta-usługodawcę na rzecz drugiego Klienta-usługobiorcy.

3 3. Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych: umowa zawierana między dwoma Klientami na realizację usługi przez Klienta-podwykonawcę, na rzecz drugiego Klienta - głównego wykonawcy. 4. Porozumienie: Umowa o Świadczenie Usług Informatycznych lub Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych, w zależności od kontekstu i od Porozumień oznacza połączenie obydwóch. 5. Dział Klienta: dział na Platformie dostępny tylko dla Super Użytkowników Klienta, który jest jego posiadaczem, po zalogowaniu się przy pomocy odpowiedniego loginu i hasła. Wszyscy Super Użytkownicy maja dostęp do tych samych informacji o Kliencie. 6. Dział Użytkownika: dział na Platformie dostępny tylko dla Użytkowników i Super Użytkowników Klienta, który jest jego posiadaczem, po zalogowaniu się przy pomocy odpowiedniego loginu i hasła. Super Użytkownik ma dostęp do wszystkich Działów Użytkownika Klienta. Użytkownik może mieć dostęp tylko do swojego Działu Użytkownika. 7. Login: adres poczty elektronicznej umożliwiający Użytkownikowi lub Super Użytkownikowi dostęp do Działów, do których ma prawo dostępu na Platformie po podaniu swojego hasła. 8. Internauta: osoba odwiedzająca ogólnodostępne podstrony na niniejszej stronie internetowej, nieposiadająca loginu. 9. Oferta Usługowa: opis usługi natury informatycznej, którą Klient oferuje innym Klientom na Platformie celem zawarcia, z jednym lub z kilkoma Klientami, Porozumienia jako podwykonawca lub usługodawca; Klient może wówczas występować w charakterze podwykonawcy, usługodawcy, głównego wykonawcy lub usługobiorcy w stosunku do innego Klienta. 10. Platforma: wszystkie zautomatyzowane funkcjonalności informatyczne udostępniane Klientom przez IT DEUS na niniejszej stronie internetowej. 11. Profil: osoba lub osoby zatrudnione przez Klienta, które mogą być przydzielone przez niego do realizacji całości lub części ustalonego Porozumienia zawartego w następstwie Oferty Usługowej zaproponowanej przez Klienta i zaakceptowanej przez innego Klienta. 12. RFI ( Request for Interview ): wniosek o rozmowę skierowany przez Użytkownika Klienta do Użytkownika innego Klienta celem rozpoczęcia procesu negocjowania Porozumienia, w którym może uczestniczyć kilka Profili Klienta - podwykonawcy lub Klienta - usługodawcy. 13. Super Użytkownik: osoba lub osoby zatrudnione przez Klienta i mianowane przez niego do reprezentowania Klienta w IT DEUS, które mogą podejmować decyzje, mają dostęp do wszystkich danych Klienta, a zwłaszcza do danych Użytkowników, dla których mogą tworzyć, administrować i usuwać konta; działania podejmowane przez Super Użytkownika są uważane za zatwierdzone przez innych Super Użytkowników jak i przez Klienta wobec IT DEUS i są wiążące dla Klienta bez żadnych zastrzeżeń. Poza swoimi własnymi uprawnieniami Super Użytkownik dysponuje wszelkimi prawami Użytkownika. 14. Użytkownik: osoba lub osoby zatrudnione przez Klienta i mianowane przez Super Użytkownika Klienta celem, z jednej strony, tworzenia, administrowania i usuwania Ofert Usługowych Klienta, z drugiej strony, celem wybierania i odpowiadania na Oferty Usługowe

4 innych Klientów oraz, jeżeli znajduje zastosowanie, celem zawierania wszelkich Porozumień; działania podejmowane przez Użytkownika są uważane za zatwierdzone przez Super Użytkownika(ów) i innych Użytkowników Klienta, zarówno wobec IT DEUS jak i innych Klientów i są wiążące dla Klienta bez żadnych zastrzeżeń. Artykuł 3. Przedmiot WOŚU regulują warunki dostępu i korzystania z Platformy przez Klienta, a przede wszystkim warunki publikowania przez Klienta jego Ofert Usługowych mających na celu realizację usług natury informatycznej na rzecz innego Klienta, dostęp do Ofert Usługowych innych Klientów i nawiązywanie kontaktu z innymi Klientami realizowane wyłącznie z Platformy celem zawarcia Porozumienia. Artykuł 4. Dokumenty umowne Ustanawia się, że w stosunkach między IT DEUS a Klientem, WOŚU regulują wszelkie stosunki umowne i mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych porozumień. IT DEUS radzi Klientowi, by zachował lub wydrukował WOŚU nie zmieniając ich. IT DEUS zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili WOŚU poprzez opublikowanie ich nowej wersji na Platformie. Zmiany te wchodzą w życie po umieszczeniu ich online na Platformie i są od tego momentu wiążące dla każdego Internauty. Klient zostanie powiadomiony o zmianie WOŚU przez IT DEUS w swoim Dziale Klienta. Jeżeli nie nastąpi wyraźna odmowa akceptacji ze strony Klienta w terminie piętnastu (15) dni od daty przekazania powiadomienia, nowe WOŚU będą stosowane. W razie odmowy akceptacji nowych WOŚU przez Klienta, zastosowanie mają obowiązujące dotychczas w stosunkach między stronami WOŚU aż do daty ich wygaśnięcia, a umowa ulega automatycznie zakończeniu w dniu wygaśnięcia jej ważności bez możliwości automatycznego przedłużenia. Na umowę wiążącą strony składają się następujące dokumenty umowne według malejącej ważności: Niniejsze "Warunki Ogólne Świadczenia Usług, Formularz rejestracji Klienta na Platformie, ZAŁĄCZNIK Warunki Płatności, ZAŁĄCZNIK Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych, ZAŁĄCZNIK Umowa o Świadczenie Usług Informatycznych, ZAŁĄCZNIK Zamówienie. W razie braku zgody, jednoznaczności lub w razie sprzeczności zapisów poszczególnych dokumentów umownych, pod uwagę będą brane zapisy w dokumencie wyższego rzędu. Zmiany niniejszej umowy i ZAŁĄCZNIKÓW wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez przedstawicieli stron posiadających stosowne pełnomocnictwa lub dokonania wymiany wszelkich dokumentów zawierających jednoznaczną akceptację przedstawiciela prawnego stron. W przypadku kolejnych wersji dokumentów, o których mowa powyżej, obowiązuje wersja najnowsza. Poza korespondencją przedstawicieli prawnych stron, mającą na celu jednoznaczną akceptację, korespondencja wymieniana między stronami nie stanowi aneksu.

5 W niniejszej umowie przedstawiono wszystkie obowiązki stron. Anuluje ona i zastępuje wszelkie wcześniejsze zobowiązania i porozumienia, ustne lub pisemne, dotyczące jej przedmiotu. Klauzule zawarte w wymienionych wyżej dokumentach mają nadrzędne znaczenie nad wszelkimi innymi klauzulami takimi jak całe warunki ogólne zakupu Klienta, które mogą figurować na odwrocie jego dokumentów. Artykuł 5. Funkcjonalności dostępne na Platformie Internauci mają ograniczony dostęp do Platformy, a zwłaszcza nie mogą zapoznawać się z Ofertami Usługowymi. Internauta może wystąpić z wnioskiem o utworzenie konta Klienta z zastrzeżeniem, że jego wniosek, przekazany przy pomocy formularza dostępnego na niniejszej stronie internetowej, zostanie zaakceptowany przez IT DEUS z uwzględnieniem warunków formalnych i merytorycznych zawartych w niniejszych WOŚU. Po zarejestrowaniu się na Platformie IT DEUS Klient może przede wszystkim korzystać z następujących funkcjonalności Platformy pod warunkiem, że zaloguje się w Dziale Klienta i w Dziale Użytkownika: 1. Super Użytkownicy: a. Tworzenie, zatwierdzanie i usuwanie kont Użytkowników, b. Zarządzanie danymi Klientów, c. Wniosek o usunięcie konta Klienta, d. Wszystkie funkcjonalności, które mogą być wykorzystywane przez Użytkowników Klienta. 2. Użytkownicy: a. Tworzenie, modyfikowanie, administrowanie i usuwanie Ofert Usługowych i Profili publikowanych na Platformie, b. Wyszukiwanie Ofert Usługowych, c. Dostęp do Ofert Usługowych przedstawianych przez innych Klientów, d. Wysyłanie RFI do innych Klientów, e. Akceptacja RFI innych Klientów, f. Monitorowanie kontaktów nawiązanych z innymi Klientami, g. Zawieranie i monitorowanie Porozumień, h. Monitorowanie płatności. Artykuł 6. Rejestracja w charakterze Klienta Platforma ma za zadanie umożliwienie Klientom nawiązywanie kontaktów w ramach relacji autonomicznej i całkowicie niezależnej od IT DEUS, gdy zostanie ona już zapoczątkowana. Każdy Internauta, który chce opublikować Ofertę Usługową lub mieć dostęp do Ofert Usługowych publikowanych przez innych Klientów powinien wcześniej zarejestrować się na Platformie i wybrać co najmniej jednego Super Użytkownika. Surowo zabrania się Klientom rejestrowania się na Platformie z wykorzystaniem fałszywych danych osobowych. Żadna Oferta Usługowa nie może zostać opublikowana anonimowo lub pod pseudonimem. Tożsamość Klienta jest zamieszczana na drugiej stronie Oferty Usługowej.

6 IT DEUS zastrzega sobie prawo do zamknięcia dostępu do działów Platformy, gdzie wyświetlany jest Login Klienta i do zaprzestania publikowania całej Oferty Usługowej Klienta, którego login Super Użytkownika lub Użytkownika byłby sprzeczny z zasadami moralnymi lub miałby charakter niezgodny z prawem, bez uprzedzenia i bez konieczności wypłacania Klientowi odszkodowania, bez uszczerbku dla praw IT DEUS. Proces rejestracji nie może zostać zakończony, gdy jedno z wymaganych pól nie zostało uzupełnione lub gdy Klient nie zaakceptował i nie zaznaczył wszystkich warunków i dokumentów wymaganych do zarejestrowania się na Platformie IT DEUS. IT DEUS zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Klienta o uzasadnienie informacji podanych w procesie rejestracji. Podane informacje powinny być aktualne w dniu rejestracji Klienta na Platformie. Jeżeli informacje te ulegną zmianie, Klient zobowiązuje się do ich niezwłocznego skorygowania w swoim Dziale Klienta. IT DEUS nie może zweryfikować tożsamości Klientów ani prawdziwości informacji przez nich przekazanych, a zwłaszcza tych informacji, które zawarte są w Ofertach Usługowych Klientów. W związku z tym Klient oświadcza, że ponosi odpowiedzialność, za każdą przekazaną przez niego nieprawdziwą informację lub każdą informację, która okaże się taką być, zarówno wobec firmy IT DEUS, która zabezpiecza się na wypadek jakichkolwiek wyroków skazujących, jak i wobec innych Klientów. Firma IT DEUS nie może zostać na tej podstawie pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ nie jest zobowiązana do weryfikacji wyżej wymienionych informacji. Każdy Klient, akceptując niniejsze WOŚU, deklaruje IT DEUS i innym Klientom, że świadczy profesjonalne usługi informatyczne. Pomimo że firma IT DEUS nie jest zobowiązana do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia, będzie mogła skontaktować się z Klientem przy okazji wejścia w życie WOŚU i/lub w jakimkolwiek innym momencie ich obowiązywania w celu weryfikacji prawdziwości tego oświadczenia, które dla Klienta jest zasadniczym warunkiem korzystania z Platformy. Klient wybiera Loginy i hasła dla swoich Użytkowników i Super Użytkowników. Obowiązkiem Klienta jest przypominanie im o systematycznej zmianie hasła w Dziale Klienta lub w Dziale Użytkownika. Odradza się stosowania hasła w formie słów powszechnie używanych i zaleca stosowanie naprzemienne cyfr oraz małych i dużych liter. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za Loginy, hasła i ich stosowanie przez Użytkowników oraz Super Użytkowników Klienta. Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie starania, by zachowywali oni poufny charakter hasła i nie przekazywali go pod jakimkolwiek pretekstem osobom trzecim. W związku z tym Klient uznaje, że wprowadzenie jakiegokolwiek Loginu i hasła jest jednoznacznym potwierdzeniem tożsamości jego Użytkownika lub Super Użytkownika i dlatego potwierdza zgodę Klienta na wszelkie operacje, które są realizowane na Platformie po zalogowaniu. Klient powinien dbać o to, by adresy poczty elektronicznej jego Użytkowników i Super Użytkowników były ważne przez cały okres ich rejestracji na Platformie, gdyż istnieje ryzyko, że dostęp do niej stanie się niemożliwy, na przykład w przypadku utraty hasła. Konto Klienta jest osobiste i nie może być przekazywane, przy pomocy jakichkolwiek środków, osobom trzecim, nawet nieodpłatnie. Mimo to konto Klienta może być używane do publikowania

7 Ofert Usługowych różnych firm przy założeniu, że firmy te należą do jednej i tej samej grupy kapitałowej. Klient akceptuje fakt, że systemy automatycznej rejestracji IT DEUS stanowią wystarczające potwierdzenie: 1. Użycia oraz daty i godziny użycia Loginu i hasła przez Użytkowników i Super Użytkowników Klienta 2. Rodzaju i treści Ofert Usługowych 3. Rodzaju, treści, daty i godziny w przypadku wymiany korespondencji z IT DEUS i/lub innymi Klientami za pomocą narzędzi dostępnych na Platformie 4. Wszelkich informacji wymienianych za pomocą Platformy pomiędzy IT DEUS a Klientem IT DEUS nie może być odpowiedzialny wobec Klienta za jakiekolwiek szkody, jakie poniesie on w związku z użyciem Loginu i hasła jego Użytkowników i Super Użytkowników przez osobę trzecią. W razie utraty, sprzeniewierzenia lub oszukańczego wykorzystania całości lub części Loginu i hasła Klient musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie IT DEUS. Pozostaje on odpowiedzialny za jakiekolwiek wykorzystanie Loginu i hasła przed poinformowaniem IT DEUS. W przypadku, gdy Klient będzie rozpowszechniać lub stosować Login i hasło niezgodnie z przeznaczeniem, IT DEUS zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i do uniemożliwienia dostępu do Działu Klienta i Działu Użytkownika oraz do Ofert Usługowych postępującego niewłaściwie Klienta, bez wypowiedzenia i odszkodowania. IT DEUS może również wejść na drogę sądową celem uzyskania naprawy wszelkich ewentualnych szkód, jakie może ponieść w związku z tym rozpowszechnianiem lub stosowaniem. Super Użytkownik jest dla IT DEUS wyłącznym pośrednikiem w kontaktach z Klientem. Artykuł 7. Warunki publikowania Oferty Usługowej Oferta Usługowa publikowana jest przez Klienta na Platformie wyłącznie w celu promowania kompetencji informatycznych i kierowana jest do innych Klientów. Klient zobowiązuje się do promowania rzeczywistych kompetencji i niepublikowania Ofert Usługowych w celach reklamowych lub marketingowych. Celem Oferty Usługowej nie może być proponowanie lub pozyskiwanie informacji, dóbr, funduszy lub przedmiotów wartościowych. Oferta Usługowa może być publikowana przez okres obowiązywania niniejszej umowy. Klient może w każdym przypadku i w każdej chwili wycofać swoja Ofertę Usługową z publikacji na Platformie. Po wycofaniu Oferty Usługowej konieczne jest jej reaktywowanie w celu ponownego opublikowania; reaktywacja ta będzie uznawana za nową publikację z zastosowaniem ZAŁĄCZNIKA Warunki Płatności. Artykuł 8. Przestrzeganie stosownych zapisów prawa pracy we Francji Klient nie będzie zawierać Porozumień, a nawet wymieniać korespondencji za pośrednictwem Platformy, gdy wyłączny cel tych działań będzie inny niż realizacja usługi.

8 Przede wszystkim, aby uniknąć wszelkich nieporozumień, francuskie przepisy prawa pracy surowo zabraniają Klientowi nawiązywania kontaktu z Profilami w celach innych niż związane z realizowanymi usługami. Dlatego też Klient oświadcza, że powiązanie Profilu z Ofertą Usługową wynika wyłącznie z jego wyboru, ponieważ uważa, że dany Profil nadaje się najlepiej do realizacji usługi, której dotyczy Oferta Usługowa. Klient nie będzie zlecać za pośrednictwem Platformy czynności kwalifikowanych prawnie jako wykroczenie związane z pracą tymczasową, nielegalnym użyczeniem siły roboczej lub pośrednictwem pracy polegającym na udostępnianiu pracowników innemu pracodawcy. Przede wszystkim Klient nie będzie (lista niewyczerpująca): odnosić się wyłącznie do Profili w zawieranych przez siebie Porozumieniach, opisywać w niedokładny sposób usługi do wykonania, odwoływać się do Porozumienia, jeżeli Klient-podwykonawca / Klient-usługodawca nie dostarczy Klientowi - głównemu wykonawcy / Klientowi - usługobiorcy specjalistycznej wiedzy, którą ten nie dysponuje, zawierać Porozumienia, w którym - umownie lub w praktyce Klient-podwykonawca nie będzie jedynym pracodawcą Profili przydzielonych do realizacji Porozumienia lub nie jest tym, który obsługuje, opłaca i kontroluje Profile, ustalać klauzuli o wynagrodzeniu za świadczenie usług stanowiących przedmiot Porozumienia, którego istotna część nie zostanie wyliczona na podstawie kwoty ryczałtowej lub w przypadku płatności za dni pracy bez określania górnego pułapu wynagrodzeń. Ponadto Klient jest odpowiedzialny za przynależność Profili do instytucji ubezpieczeń społecznych. W związku z tym Klient oświadcza, że złożył wszelkie deklaracje wymagane przez instytucje ubezpieczeń społecznych i nie będzie odwoływać się do pracy nielegalnej, zgodnie z jej definicją zawartą w artykułach L i 5 francuskiego kodeksu pracy. Przy założeniu, że Klient będzie korzystać z usług podwykonawcy, bez względu na to czy będzie głównym wykonawcą czy podwykonawcą na mocy Umowy podwykonawstwa, zobowiązuje się dopilnować, by podwykonawca ściśle przestrzegał przepisów prawnych wymienionych w niniejszym artykule. Ponadto zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi zapobiegania i zwalczania pracy nielegalnej Klient-podwykonawca zobowiązuje się przekazać Klientowi - głównemu wykonawcy w dniu podpisania Umowy podwykonawstwa i później co 6 miesięcy aż do końca jej realizacji: zaświadczenie osobiste o złożeniu w Urzędzie Skarbowym, na dzień sporządzenia zaświadczenia, wszelkich wymaganych deklaracji podatkowych oraz potwierdzenie złożenia deklaracji, zaświadczenie o złożeniu deklaracji ubezpieczenia społecznego wydane przez instytucję ubezpieczeń społecznych pobierającą składki na ubezpieczenie społeczne, które winien jest uiszczać Klient-podwykonawca, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz, wyciąg z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (K lub K-bis dotyczący Klientapodwykonawcy) lub dokument zgodny z postanowieniami zawartymi w artykule D francuskiego Kodeksu Pracy, zaświadczenie osobiste sporządzone przez Klienta-podwykonawcę i potwierdzające, że praca jest wykonywana przez pracowników zatrudnionych zgodnie z przepisami zawartymi w artykułach L , L i R francuskiego Kodeksu Pracy. Klient zwolni IT DEUS z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek wyroków skazujących w postępowaniu cywilnym, które mogłyby zostać wydane wobec niego w związku z publikowaniem

9 na Platformie Oferty Usługowej lub innych treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Przestrzeganie zapisów niniejszego artykułu stanowi zasadniczy obowiązek Klienta w związku z WOŚU. Zaznacza się, że jakiekolwiek uchybienia w stosowaniu się do tego obowiązku uniemożliwią firmie IT DEUS nawiązanie stosunku umownego z Klientem. Artykuł 9. Przestrzeganie wymaganych zasad dotyczących rozpowszechniania treści w Internecie Treść Oferty Usługowej jest redagowana przez Klienta, który publikuje ją na swoją wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. Dlatego Klient zobowiązuje się zapoznać się i ściśle przestrzegać Karty Etyki, która zawiera szereg przykładów zakazanych informacji i którą Klient musi uwzględnić przy sporządzaniu każdej Oferty Usługowej. Poza tym, zgodnie z francuską ustawą nr z 21 czerwca 2004 roku dotyczącą zaufania w gospodarce cyfrowej, tytułem przykładu, gdyż lista nie jest wyczerpująca, Klient zobowiązuje się nie publikować Oferty Usługowej ani wiadomości, które: 1. Mają charakter pornograficzny lub pedofilski 2. Nakłaniają do przemocy, zwłaszcza do przemocy wobec kobiet, a także do naruszania godności ludzkiej, do zbrodni, do przestępstwa, do samobójstwa, do terroryzmu 3. Pochwalają zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie i przestępstwa polegające na współpracy z wrogiem lub akty terroryzmu, 4. Prowokują dyskryminację, nienawiść, przemoc wobec osoby lub grupy osób ze względu na pochodzenie lub przynależność lub brak przynależności do wspólnoty etnicznej, narodu, rasy lub religii 5. Prowokują nienawiść lub przemoc wobec osoby lub grupy osób ze względu na płeć, orientację, tożsamość seksualną lub niepełnosprawność 6. Prowokują dyskryminację wśród osób fizycznych ze względu na pochodzenie, płeć, sytuację rodzinną, ciążę, wygląd fizyczny, nazwisko, stan zdrowia, niepełnosprawność, cechy genetyczne, obyczaje, orientacje lub tożsamość seksualną, wiek, przekonania polityczne, działalność związkową, przynależność lub brak przynależności, prawdziwą lub domniemaną, do wspólnoty etnicznej, narodu, rasy lub określonej religii, 7. Naruszają honor, szacunek lub wizerunek osoby, 8. Naruszają bezpieczeństwo, życie prywatne, obraz lub intymność życia prywatnego osoby, 9. Naruszają porządek publiczny IT DEUS zastrzega sobie prawo do wycofania całej Oferty Usługowej, której treść nie będzie zgodna z Kartą Etyki lub będzie zakazana przez prawo lub też sprzeczna z dobrymi obyczajami, bez uprzedzenia lub wypłaty odszkodowania Klientowi, ani bez uszczerbku dla praw IT DEUS. Co jest wyraźnie akceptowane przez Klienta. Przestrzeganie niniejszego artykułu stanowi zasadniczy obowiązek Klienta w myśl WOŚU, bez podpisania których IT DEUS nie nawiązałby stosunku umownego z Klientem. Klient zostaje poinformowany, że każda Oferta Usługowa zawiera link hipertekstowy Zgłoś nadużycie, przy pomocy którego Klient może zgłosić IT DEUS fakt, że materiał wydaje mu się być niezgodny z prawem. W związku z tym przypomina się, że każda osoba, która zgłosi IT DEUS materiał

10 lub czynność jako niezgodną z prawem celem wycofania lub zaprzestania rozpowszechniania, wiedząc, że informacja ta jest nieprawdziwa, podlega karze jednego roku pozbawienia wolności i EUR grzywny na mocy ustawy przytoczonej powyżej. Klient udziela gwarancji firmie IT DEUS na wypadek jakiegokolwiek wyroku skazującego w postępowaniu cywilnym, który może zostać orzeczony wobec niej w związku z publikacją na Platformie Oferty Usługowej lub innego materiału niezgodnego z Kartą Etyki lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi redagowania Ofert Usługowych i publikowania materiałów online. Mając na uwadze fakt, że IT DEUS nie weryfikuje Ofert Usługowych publikowanych przez Klientów, Klient deklaruje, że jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej lub, że posiada zgodę właścicieli praw do materiałów (znaki, wzory, dane, itp.), które rozpowszechnia na Platformie i udziela IT DEUS gwarancji na wypadek skutków rozpowszechniania tych materiałów na Platformie. Ponadto surowo zabrania się Klientowi wprowadzania w jakikolwiek sposób danych, które mogą zmienić lub naruszyć zawartość lub sposób prezentowania się Platformy. Artykuł 10. Charakter dystrybucyjny IT DEUS jako firmy hostingowej i edytora Oferty Usługowe publikowane przez Klientów na Platformie nie podlegają żadnej kontroli przez IT DEUS, ani a priori, ani a posteriori, i są rozpowszechniane w sposób całkowicie automatyczny. Zgodnie z francuską ustawą nr z 21 czerwca 2004 roku dotyczącą zaufania w gospodarce cyfrowej IT DEUS jest jednoznacznie uznawany przez strony za firmę hostingową, a nie edytora Ofert Usługowych publikowanych na Platformie. W związku z tym, zgodnie z powyższą ustawą, która definiuje przede wszystkim odpowiedzialność firm hostingowych za materiały w Internecie, przypomina się, że: 1. IT DEUS nie ma obowiązku nadzorowania informacji i materiałów dostępnych na Platformie, której zapewnia hosting, ani obowiązku wyszukiwania faktów lub okoliczności związanych z nielegalnymi działaniami, 2. IT DEUS jako firma zapewniająca hosting materiałom ma obowiązek szybkiego podejmowania działania celem usuwania nielegalnych danych znajdujących się na jej serwerze lub uniemożliwienia dostępu niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy. IT DEUS występuje również w charakterze edytora wyłącznie w przypadku materiałów, które publikuje na Platformie ze swojej własnej inicjatywy. Artykuł 11. Proces negocjowania Porozumienia Jeżeli Oferta Usługowa opublikowana przez Klienta interesuje innego Klienta, ten ostatni, po zapoznaniu się ze szczegółami Oferty Usługowej, może przesłać pierwszemu RFI, o czym tamten informowany jest w swoim Dziale Użytkownika. Klient, z którym się w ten sposób skontaktowano, akceptuje bądź odrzuca otrzymany RFI. Z uwagi na fakt, że większość umów informatycznych regulowana jest zasadą intuitu personæ, zaleca się zdecydowanie Klientowi, by uważnie oceniał Profile przedstawiane mu przez innego Klienta celem realizacji Porozumienia na jego rzecz, przede wszystkim w zakresie kompetencji, dyspozycyjności i mobilności geograficznej.

11 W tym celu Klienci mogą nawiązywać kontakt między sobą albo przy pomocy funkcjonalności proponowanych przez Platformę (czat lub wideokonferencja), albo przy pomocy jakiegokolwiek innego środka, w tym spotkania twarzą w twarz. W ten sposób Klienci przed zawarciem Porozumienia mogą organizować wszelkiego rodzaju kontakty między pracownikami Klienta - głównego wykonawcy / Klienta - usługobiorcy (na przykład: kierownikiem projektu) a Profilem(ami) Klienta - podwykonawcy / Klienta - usługodawcy. Natomiast Klient nie może nawiązywać kontaktu z Profilami innego Klienta bez uprzedniego wysłania do tego Klienta RFI. W żadnym razie RFI nie może stanowić podstawy do bezpośredniego kontaktu z Profilem. Tylko Użytkownik Klienta, dla którego pracuje Profil, może otrzymać ten RFI i podjąć decyzje o jego akceptacji bądź odrzuceniu. Użytkownicy omawiają następnie warunki szczególne dla każdego Porozumienia. Artykuł 12. Zawieranie Porozumień Klient zobowiązuje się nie zawierać Porozumienia z innym Klientem z pominięciem środków udostępnionych mu przez IT DEUS za pośrednictwem Platformy, jeżeli rozmowy, które doprowadziły do zawarcia tego Porozumienia, zostały zainicjowane z myślą o Ofercie Usługowej. W razie niedotrzymania przez Klienta-głównego wykonawcę / Klienta-usługobiorcę tego zasadniczego zobowiązania, umowa zostanie rozwiązana wyłącznie z jego winy. Tytułem naprawy poniesionej szkody firma IT DEUS zatrzyma wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta - głównego wykonawcę / Klienta - usługodawcę, z jakiegokolwiek tytułu, i poza tym Klient - główny wykonawca / Klient usługodawca wypłaci jej, z tytułu klauzuli o wynagrodzeniu szkód, pięćdziesiąt procent (50%) ceny netto danej Oferty Usługowej. W razie przedłużenia Porozumienia w ciągu sześciu (6) miesięcy następujących po upływie jego początkowego okresu obowiązywania Klient, bez względu na jego charakter, zobowiązuje się do skorzystania w tym celu z Platformy. Klient-podwykonawca / Klient-usługodawca zobowiązany będzie wobec tego do zaproponowania Oferty Usługowej Klientowi - głównemu wykonawcy / Klientowi - usługobiorcy w celu przedłużenia współpracy. W razie niewywiązania się przez Klienta - głównego wykonawcę / Klienta - usługodawcę z tego zasadniczego obowiązku, umowa zostanie rozwiązana wyłącznie z jego winy. Firma IT DEUS zatrzyma wówczas wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta, z jakiegokolwiek tytułu, a Klient wypłaci IT DEUS, tytułem klauzuli o wynagrodzeniu szkód, pięćdziesiąt procent (50%) ceny wskazanej w Porozumieniu, które miało zostać zawarte. Klient akceptuje fakt, że IT DEUS może zapoznać się z treścią każdego Porozumienia za pośrednictwem Platformy (w tym również z jego ewentualnymi załącznikami i aneksami). Przy zawieraniu Porozumienia (lub aneksu do takiej umowy) Klienci mają do dyspozycji moduł zawierający standardowe wzory każdego z rodzajów Porozumienia, które Klient zobowiązuje się wykorzystać po zakończeniu negocjacji bez zmieniania zapisów. Te standardowe wzory Porozumienia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU do niniejszych WOŚU. Porozumienie zostanie uzupełnione przez Klientów będących jego stronami z zastosowaniem formularza Zamówienia (którego standardowy wzór odpowiadający każdemu rodzajowi Porozumienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKACH) zawierającego przede wszystkim następujące informacje: dane identyfikacyjne klienta końcowego; miejsce realizacji usługi; datę wejścia w życie; ustalony czas trwania usługi; produkty, które mają być dostarczone i/lub opis misji, jaka ma być wykonana; zastosowanie ewentualnych kryteriów jakości usługi; harmonogram i, jeżeli dotyczy,

12 terminy proponowane lub wymagane; ewentualne zastosowanie kar oraz warunki ich naliczania; warunki zatwierdzania dostaw; warunki określania ceny i płatność; zakres odpowiedzialności; ewentualną zmianę wartości klauzuli o wynagrodzeniu szkód znajdującej zastosowanie w przypadku niewywiązania się z obowiązku zwolnienia pracowników, o którym mowa w Porozumieniu. Porozumienie zostaje zawarte online przez Użytkowników Klientów, gdy zamówienie wydane przez Klienta - głównego wykonawcę / Klienta - usługobiorcę zostanie zaakceptowane przez innego Klienta. Podpisane w ten sposób Porozumienia są przechowywane w sejfie elektronicznym, do którego dostęp mają tylko Klienci, którzy je podpisali oraz IT DEUS. Artykuł 13. Ceny i warunki płatności 13.1 Cena Aby móc zalogować się na Platformie, Klient musi uiścić abonament określony z zastosowaniem ZAŁĄCZNIKA Warunki Płatności. Opłata musi zostać uiszczona z chwilą zarejestrowania się w serwisie i przy odnawianiu subskrypcji w kolejnych latach. Ponadto za każde Porozumienie zawarte przez Klienta w charakterze głównego wykonawcy / usługobiorcy, Klient zapłaci na rzecz IT DEUS procent od ceny usług ustalony w Porozumieniu z zastosowaniem ZAŁĄCZNIKA Warunki Płatności zgodnie z następującymi warunkami: 1. W przypadku usług fakturowanych z zastosowaniem ryczałtu cena zostanie uregulowana przez Klienta w dniu zawarcia Porozumienia. 2. W przypadku usług fakturowanych nie tylko z zastosowaniem ryczałtu, czyli każdego typu transakcji wycenianej na podstawie przepracowanych dni, bez względu na jej określenie, zapłata zostanie uregulowana na koniec miesiąca, w którym były świadczone usługi na podstawie faktur wystawionych na zakończenie danego miesiąca. Zapłata będzie należna z dołu Warunki płatności Faktury należy regulować w ciągu trzydziestu (30) dni od daty ich otrzymania. W przypadku każdej płatności IT DEUS prześle Klientowi tradycyjną pocztą fakturę z zastosowaniem podatków w obowiązującej stawce. Klient zobowiązuje się uregulować płatność na rzecz IT DEUS czekiem lub przelewem bankowym na konto otwarte przez IT DEUS w BNP PARIBAS, Oddział w Warszawie, w Polsce, którego numer jest następujący: Płatność w złotych (PLN) BIC: PPAB PLPK (SWIFT CODE) IBAN: PL Płatność w euro (EUR) BIC: PPAB PLPK ( SWIFT CODE) IBAN: PL Roszczenia W razie zakwestionowania całej faktury lub jej części, Klient zobowiązuje się uregulować część niezakwestionowaną z zachowaniem terminu i warunków ustalonych w niniejszej umowie.

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo