Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ogólne Świadczenia Usług"

Transkrypt

1 Warunki Ogólne Świadczenia Usług

2 Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL została stworzona przez firmę IT DEUS, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego o kapitale PLN z siedzibą pod adresem ul. Chłodna 48/1, Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Dane kontaktowe IT DEUS są następujące: Tel.: Redaktorem naczelnym publikacji jest Olivier ERENA. Redaktorem tekstów jest Olivier ERENA. Niniejsze Warunki Ogólne Świadczenia Usług (w dalszej części nazywane WOŚU ) kierowane są do każdej osoby, która chce (i) publikować Oferty Usługowe z zakresu usług informatycznych lub (ii) pozyskiwać Oferty Usługowe tego samego rodzaju. Zatem każdy Klient (termin definiowany poniżej) musi zapoznać się z WOŚU, gdyż określają one warunki udostępniania Platformy Klientom przez IT DEUS. Rejestracja Klienta na Platformie jest jednoznaczna z pełną akceptacją WOŚU. Klient, rozpoczynając proces rejestracji na stronie internetowej Platformy IT DEUS i akceptując wszystkie warunki i dokumenty wymagane do zarejestrowania się na Platformie, oświadcza, że zapoznał się z WOŚU i akceptuje je bez zastrzeżeń. Artykuł 1. Strony umowy WOŚU stanowią umowę zawartą pomiędzy: Klientem zarejestrowanym na Platformie, a Firmą IT DEUS, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego o kapitale PLN, z siedzibą pod adresem ul. Chłodna 48/1, Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , reprezentowaną przez jej Dyrektora posiadającego stosowane pełnomocnictwa. Artykuł 2. Definicje W WOŚU słowa lub wyrażenia zaczynające się od dużej litery mają następujące znaczenie: 1. Klient: każda osoba, fizyczna lub prawna, świadcząca profesjonalne usługi informatyczne, z wyłączeniem wszelkich agencji pracy tymczasowej specjalizujących się w dziedzinie informatyki, która chce publikować Oferty Usługowe lub przeglądać Oferty Usługowe publikowane przez innych Klientów. 2. Umowa o Świadczenie Usług Informatycznych: umowa zawarta między dwoma Klientami na realizację usługi przez Klienta-usługodawcę na rzecz drugiego Klienta-usługobiorcy.

3 3. Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych: umowa zawierana między dwoma Klientami na realizację usługi przez Klienta-podwykonawcę, na rzecz drugiego Klienta - głównego wykonawcy. 4. Porozumienie: Umowa o Świadczenie Usług Informatycznych lub Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych, w zależności od kontekstu i od Porozumień oznacza połączenie obydwóch. 5. Dział Klienta: dział na Platformie dostępny tylko dla Super Użytkowników Klienta, który jest jego posiadaczem, po zalogowaniu się przy pomocy odpowiedniego loginu i hasła. Wszyscy Super Użytkownicy maja dostęp do tych samych informacji o Kliencie. 6. Dział Użytkownika: dział na Platformie dostępny tylko dla Użytkowników i Super Użytkowników Klienta, który jest jego posiadaczem, po zalogowaniu się przy pomocy odpowiedniego loginu i hasła. Super Użytkownik ma dostęp do wszystkich Działów Użytkownika Klienta. Użytkownik może mieć dostęp tylko do swojego Działu Użytkownika. 7. Login: adres poczty elektronicznej umożliwiający Użytkownikowi lub Super Użytkownikowi dostęp do Działów, do których ma prawo dostępu na Platformie po podaniu swojego hasła. 8. Internauta: osoba odwiedzająca ogólnodostępne podstrony na niniejszej stronie internetowej, nieposiadająca loginu. 9. Oferta Usługowa: opis usługi natury informatycznej, którą Klient oferuje innym Klientom na Platformie celem zawarcia, z jednym lub z kilkoma Klientami, Porozumienia jako podwykonawca lub usługodawca; Klient może wówczas występować w charakterze podwykonawcy, usługodawcy, głównego wykonawcy lub usługobiorcy w stosunku do innego Klienta. 10. Platforma: wszystkie zautomatyzowane funkcjonalności informatyczne udostępniane Klientom przez IT DEUS na niniejszej stronie internetowej. 11. Profil: osoba lub osoby zatrudnione przez Klienta, które mogą być przydzielone przez niego do realizacji całości lub części ustalonego Porozumienia zawartego w następstwie Oferty Usługowej zaproponowanej przez Klienta i zaakceptowanej przez innego Klienta. 12. RFI ( Request for Interview ): wniosek o rozmowę skierowany przez Użytkownika Klienta do Użytkownika innego Klienta celem rozpoczęcia procesu negocjowania Porozumienia, w którym może uczestniczyć kilka Profili Klienta - podwykonawcy lub Klienta - usługodawcy. 13. Super Użytkownik: osoba lub osoby zatrudnione przez Klienta i mianowane przez niego do reprezentowania Klienta w IT DEUS, które mogą podejmować decyzje, mają dostęp do wszystkich danych Klienta, a zwłaszcza do danych Użytkowników, dla których mogą tworzyć, administrować i usuwać konta; działania podejmowane przez Super Użytkownika są uważane za zatwierdzone przez innych Super Użytkowników jak i przez Klienta wobec IT DEUS i są wiążące dla Klienta bez żadnych zastrzeżeń. Poza swoimi własnymi uprawnieniami Super Użytkownik dysponuje wszelkimi prawami Użytkownika. 14. Użytkownik: osoba lub osoby zatrudnione przez Klienta i mianowane przez Super Użytkownika Klienta celem, z jednej strony, tworzenia, administrowania i usuwania Ofert Usługowych Klienta, z drugiej strony, celem wybierania i odpowiadania na Oferty Usługowe

4 innych Klientów oraz, jeżeli znajduje zastosowanie, celem zawierania wszelkich Porozumień; działania podejmowane przez Użytkownika są uważane za zatwierdzone przez Super Użytkownika(ów) i innych Użytkowników Klienta, zarówno wobec IT DEUS jak i innych Klientów i są wiążące dla Klienta bez żadnych zastrzeżeń. Artykuł 3. Przedmiot WOŚU regulują warunki dostępu i korzystania z Platformy przez Klienta, a przede wszystkim warunki publikowania przez Klienta jego Ofert Usługowych mających na celu realizację usług natury informatycznej na rzecz innego Klienta, dostęp do Ofert Usługowych innych Klientów i nawiązywanie kontaktu z innymi Klientami realizowane wyłącznie z Platformy celem zawarcia Porozumienia. Artykuł 4. Dokumenty umowne Ustanawia się, że w stosunkach między IT DEUS a Klientem, WOŚU regulują wszelkie stosunki umowne i mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych porozumień. IT DEUS radzi Klientowi, by zachował lub wydrukował WOŚU nie zmieniając ich. IT DEUS zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili WOŚU poprzez opublikowanie ich nowej wersji na Platformie. Zmiany te wchodzą w życie po umieszczeniu ich online na Platformie i są od tego momentu wiążące dla każdego Internauty. Klient zostanie powiadomiony o zmianie WOŚU przez IT DEUS w swoim Dziale Klienta. Jeżeli nie nastąpi wyraźna odmowa akceptacji ze strony Klienta w terminie piętnastu (15) dni od daty przekazania powiadomienia, nowe WOŚU będą stosowane. W razie odmowy akceptacji nowych WOŚU przez Klienta, zastosowanie mają obowiązujące dotychczas w stosunkach między stronami WOŚU aż do daty ich wygaśnięcia, a umowa ulega automatycznie zakończeniu w dniu wygaśnięcia jej ważności bez możliwości automatycznego przedłużenia. Na umowę wiążącą strony składają się następujące dokumenty umowne według malejącej ważności: Niniejsze "Warunki Ogólne Świadczenia Usług, Formularz rejestracji Klienta na Platformie, ZAŁĄCZNIK Warunki Płatności, ZAŁĄCZNIK Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych, ZAŁĄCZNIK Umowa o Świadczenie Usług Informatycznych, ZAŁĄCZNIK Zamówienie. W razie braku zgody, jednoznaczności lub w razie sprzeczności zapisów poszczególnych dokumentów umownych, pod uwagę będą brane zapisy w dokumencie wyższego rzędu. Zmiany niniejszej umowy i ZAŁĄCZNIKÓW wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez przedstawicieli stron posiadających stosowne pełnomocnictwa lub dokonania wymiany wszelkich dokumentów zawierających jednoznaczną akceptację przedstawiciela prawnego stron. W przypadku kolejnych wersji dokumentów, o których mowa powyżej, obowiązuje wersja najnowsza. Poza korespondencją przedstawicieli prawnych stron, mającą na celu jednoznaczną akceptację, korespondencja wymieniana między stronami nie stanowi aneksu.

5 W niniejszej umowie przedstawiono wszystkie obowiązki stron. Anuluje ona i zastępuje wszelkie wcześniejsze zobowiązania i porozumienia, ustne lub pisemne, dotyczące jej przedmiotu. Klauzule zawarte w wymienionych wyżej dokumentach mają nadrzędne znaczenie nad wszelkimi innymi klauzulami takimi jak całe warunki ogólne zakupu Klienta, które mogą figurować na odwrocie jego dokumentów. Artykuł 5. Funkcjonalności dostępne na Platformie Internauci mają ograniczony dostęp do Platformy, a zwłaszcza nie mogą zapoznawać się z Ofertami Usługowymi. Internauta może wystąpić z wnioskiem o utworzenie konta Klienta z zastrzeżeniem, że jego wniosek, przekazany przy pomocy formularza dostępnego na niniejszej stronie internetowej, zostanie zaakceptowany przez IT DEUS z uwzględnieniem warunków formalnych i merytorycznych zawartych w niniejszych WOŚU. Po zarejestrowaniu się na Platformie IT DEUS Klient może przede wszystkim korzystać z następujących funkcjonalności Platformy pod warunkiem, że zaloguje się w Dziale Klienta i w Dziale Użytkownika: 1. Super Użytkownicy: a. Tworzenie, zatwierdzanie i usuwanie kont Użytkowników, b. Zarządzanie danymi Klientów, c. Wniosek o usunięcie konta Klienta, d. Wszystkie funkcjonalności, które mogą być wykorzystywane przez Użytkowników Klienta. 2. Użytkownicy: a. Tworzenie, modyfikowanie, administrowanie i usuwanie Ofert Usługowych i Profili publikowanych na Platformie, b. Wyszukiwanie Ofert Usługowych, c. Dostęp do Ofert Usługowych przedstawianych przez innych Klientów, d. Wysyłanie RFI do innych Klientów, e. Akceptacja RFI innych Klientów, f. Monitorowanie kontaktów nawiązanych z innymi Klientami, g. Zawieranie i monitorowanie Porozumień, h. Monitorowanie płatności. Artykuł 6. Rejestracja w charakterze Klienta Platforma ma za zadanie umożliwienie Klientom nawiązywanie kontaktów w ramach relacji autonomicznej i całkowicie niezależnej od IT DEUS, gdy zostanie ona już zapoczątkowana. Każdy Internauta, który chce opublikować Ofertę Usługową lub mieć dostęp do Ofert Usługowych publikowanych przez innych Klientów powinien wcześniej zarejestrować się na Platformie i wybrać co najmniej jednego Super Użytkownika. Surowo zabrania się Klientom rejestrowania się na Platformie z wykorzystaniem fałszywych danych osobowych. Żadna Oferta Usługowa nie może zostać opublikowana anonimowo lub pod pseudonimem. Tożsamość Klienta jest zamieszczana na drugiej stronie Oferty Usługowej.

6 IT DEUS zastrzega sobie prawo do zamknięcia dostępu do działów Platformy, gdzie wyświetlany jest Login Klienta i do zaprzestania publikowania całej Oferty Usługowej Klienta, którego login Super Użytkownika lub Użytkownika byłby sprzeczny z zasadami moralnymi lub miałby charakter niezgodny z prawem, bez uprzedzenia i bez konieczności wypłacania Klientowi odszkodowania, bez uszczerbku dla praw IT DEUS. Proces rejestracji nie może zostać zakończony, gdy jedno z wymaganych pól nie zostało uzupełnione lub gdy Klient nie zaakceptował i nie zaznaczył wszystkich warunków i dokumentów wymaganych do zarejestrowania się na Platformie IT DEUS. IT DEUS zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Klienta o uzasadnienie informacji podanych w procesie rejestracji. Podane informacje powinny być aktualne w dniu rejestracji Klienta na Platformie. Jeżeli informacje te ulegną zmianie, Klient zobowiązuje się do ich niezwłocznego skorygowania w swoim Dziale Klienta. IT DEUS nie może zweryfikować tożsamości Klientów ani prawdziwości informacji przez nich przekazanych, a zwłaszcza tych informacji, które zawarte są w Ofertach Usługowych Klientów. W związku z tym Klient oświadcza, że ponosi odpowiedzialność, za każdą przekazaną przez niego nieprawdziwą informację lub każdą informację, która okaże się taką być, zarówno wobec firmy IT DEUS, która zabezpiecza się na wypadek jakichkolwiek wyroków skazujących, jak i wobec innych Klientów. Firma IT DEUS nie może zostać na tej podstawie pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ nie jest zobowiązana do weryfikacji wyżej wymienionych informacji. Każdy Klient, akceptując niniejsze WOŚU, deklaruje IT DEUS i innym Klientom, że świadczy profesjonalne usługi informatyczne. Pomimo że firma IT DEUS nie jest zobowiązana do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia, będzie mogła skontaktować się z Klientem przy okazji wejścia w życie WOŚU i/lub w jakimkolwiek innym momencie ich obowiązywania w celu weryfikacji prawdziwości tego oświadczenia, które dla Klienta jest zasadniczym warunkiem korzystania z Platformy. Klient wybiera Loginy i hasła dla swoich Użytkowników i Super Użytkowników. Obowiązkiem Klienta jest przypominanie im o systematycznej zmianie hasła w Dziale Klienta lub w Dziale Użytkownika. Odradza się stosowania hasła w formie słów powszechnie używanych i zaleca stosowanie naprzemienne cyfr oraz małych i dużych liter. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za Loginy, hasła i ich stosowanie przez Użytkowników oraz Super Użytkowników Klienta. Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie starania, by zachowywali oni poufny charakter hasła i nie przekazywali go pod jakimkolwiek pretekstem osobom trzecim. W związku z tym Klient uznaje, że wprowadzenie jakiegokolwiek Loginu i hasła jest jednoznacznym potwierdzeniem tożsamości jego Użytkownika lub Super Użytkownika i dlatego potwierdza zgodę Klienta na wszelkie operacje, które są realizowane na Platformie po zalogowaniu. Klient powinien dbać o to, by adresy poczty elektronicznej jego Użytkowników i Super Użytkowników były ważne przez cały okres ich rejestracji na Platformie, gdyż istnieje ryzyko, że dostęp do niej stanie się niemożliwy, na przykład w przypadku utraty hasła. Konto Klienta jest osobiste i nie może być przekazywane, przy pomocy jakichkolwiek środków, osobom trzecim, nawet nieodpłatnie. Mimo to konto Klienta może być używane do publikowania

7 Ofert Usługowych różnych firm przy założeniu, że firmy te należą do jednej i tej samej grupy kapitałowej. Klient akceptuje fakt, że systemy automatycznej rejestracji IT DEUS stanowią wystarczające potwierdzenie: 1. Użycia oraz daty i godziny użycia Loginu i hasła przez Użytkowników i Super Użytkowników Klienta 2. Rodzaju i treści Ofert Usługowych 3. Rodzaju, treści, daty i godziny w przypadku wymiany korespondencji z IT DEUS i/lub innymi Klientami za pomocą narzędzi dostępnych na Platformie 4. Wszelkich informacji wymienianych za pomocą Platformy pomiędzy IT DEUS a Klientem IT DEUS nie może być odpowiedzialny wobec Klienta za jakiekolwiek szkody, jakie poniesie on w związku z użyciem Loginu i hasła jego Użytkowników i Super Użytkowników przez osobę trzecią. W razie utraty, sprzeniewierzenia lub oszukańczego wykorzystania całości lub części Loginu i hasła Klient musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie IT DEUS. Pozostaje on odpowiedzialny za jakiekolwiek wykorzystanie Loginu i hasła przed poinformowaniem IT DEUS. W przypadku, gdy Klient będzie rozpowszechniać lub stosować Login i hasło niezgodnie z przeznaczeniem, IT DEUS zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i do uniemożliwienia dostępu do Działu Klienta i Działu Użytkownika oraz do Ofert Usługowych postępującego niewłaściwie Klienta, bez wypowiedzenia i odszkodowania. IT DEUS może również wejść na drogę sądową celem uzyskania naprawy wszelkich ewentualnych szkód, jakie może ponieść w związku z tym rozpowszechnianiem lub stosowaniem. Super Użytkownik jest dla IT DEUS wyłącznym pośrednikiem w kontaktach z Klientem. Artykuł 7. Warunki publikowania Oferty Usługowej Oferta Usługowa publikowana jest przez Klienta na Platformie wyłącznie w celu promowania kompetencji informatycznych i kierowana jest do innych Klientów. Klient zobowiązuje się do promowania rzeczywistych kompetencji i niepublikowania Ofert Usługowych w celach reklamowych lub marketingowych. Celem Oferty Usługowej nie może być proponowanie lub pozyskiwanie informacji, dóbr, funduszy lub przedmiotów wartościowych. Oferta Usługowa może być publikowana przez okres obowiązywania niniejszej umowy. Klient może w każdym przypadku i w każdej chwili wycofać swoja Ofertę Usługową z publikacji na Platformie. Po wycofaniu Oferty Usługowej konieczne jest jej reaktywowanie w celu ponownego opublikowania; reaktywacja ta będzie uznawana za nową publikację z zastosowaniem ZAŁĄCZNIKA Warunki Płatności. Artykuł 8. Przestrzeganie stosownych zapisów prawa pracy we Francji Klient nie będzie zawierać Porozumień, a nawet wymieniać korespondencji za pośrednictwem Platformy, gdy wyłączny cel tych działań będzie inny niż realizacja usługi.

8 Przede wszystkim, aby uniknąć wszelkich nieporozumień, francuskie przepisy prawa pracy surowo zabraniają Klientowi nawiązywania kontaktu z Profilami w celach innych niż związane z realizowanymi usługami. Dlatego też Klient oświadcza, że powiązanie Profilu z Ofertą Usługową wynika wyłącznie z jego wyboru, ponieważ uważa, że dany Profil nadaje się najlepiej do realizacji usługi, której dotyczy Oferta Usługowa. Klient nie będzie zlecać za pośrednictwem Platformy czynności kwalifikowanych prawnie jako wykroczenie związane z pracą tymczasową, nielegalnym użyczeniem siły roboczej lub pośrednictwem pracy polegającym na udostępnianiu pracowników innemu pracodawcy. Przede wszystkim Klient nie będzie (lista niewyczerpująca): odnosić się wyłącznie do Profili w zawieranych przez siebie Porozumieniach, opisywać w niedokładny sposób usługi do wykonania, odwoływać się do Porozumienia, jeżeli Klient-podwykonawca / Klient-usługodawca nie dostarczy Klientowi - głównemu wykonawcy / Klientowi - usługobiorcy specjalistycznej wiedzy, którą ten nie dysponuje, zawierać Porozumienia, w którym - umownie lub w praktyce Klient-podwykonawca nie będzie jedynym pracodawcą Profili przydzielonych do realizacji Porozumienia lub nie jest tym, który obsługuje, opłaca i kontroluje Profile, ustalać klauzuli o wynagrodzeniu za świadczenie usług stanowiących przedmiot Porozumienia, którego istotna część nie zostanie wyliczona na podstawie kwoty ryczałtowej lub w przypadku płatności za dni pracy bez określania górnego pułapu wynagrodzeń. Ponadto Klient jest odpowiedzialny za przynależność Profili do instytucji ubezpieczeń społecznych. W związku z tym Klient oświadcza, że złożył wszelkie deklaracje wymagane przez instytucje ubezpieczeń społecznych i nie będzie odwoływać się do pracy nielegalnej, zgodnie z jej definicją zawartą w artykułach L i 5 francuskiego kodeksu pracy. Przy założeniu, że Klient będzie korzystać z usług podwykonawcy, bez względu na to czy będzie głównym wykonawcą czy podwykonawcą na mocy Umowy podwykonawstwa, zobowiązuje się dopilnować, by podwykonawca ściśle przestrzegał przepisów prawnych wymienionych w niniejszym artykule. Ponadto zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi zapobiegania i zwalczania pracy nielegalnej Klient-podwykonawca zobowiązuje się przekazać Klientowi - głównemu wykonawcy w dniu podpisania Umowy podwykonawstwa i później co 6 miesięcy aż do końca jej realizacji: zaświadczenie osobiste o złożeniu w Urzędzie Skarbowym, na dzień sporządzenia zaświadczenia, wszelkich wymaganych deklaracji podatkowych oraz potwierdzenie złożenia deklaracji, zaświadczenie o złożeniu deklaracji ubezpieczenia społecznego wydane przez instytucję ubezpieczeń społecznych pobierającą składki na ubezpieczenie społeczne, które winien jest uiszczać Klient-podwykonawca, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz, wyciąg z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (K lub K-bis dotyczący Klientapodwykonawcy) lub dokument zgodny z postanowieniami zawartymi w artykule D francuskiego Kodeksu Pracy, zaświadczenie osobiste sporządzone przez Klienta-podwykonawcę i potwierdzające, że praca jest wykonywana przez pracowników zatrudnionych zgodnie z przepisami zawartymi w artykułach L , L i R francuskiego Kodeksu Pracy. Klient zwolni IT DEUS z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek wyroków skazujących w postępowaniu cywilnym, które mogłyby zostać wydane wobec niego w związku z publikowaniem

9 na Platformie Oferty Usługowej lub innych treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Przestrzeganie zapisów niniejszego artykułu stanowi zasadniczy obowiązek Klienta w związku z WOŚU. Zaznacza się, że jakiekolwiek uchybienia w stosowaniu się do tego obowiązku uniemożliwią firmie IT DEUS nawiązanie stosunku umownego z Klientem. Artykuł 9. Przestrzeganie wymaganych zasad dotyczących rozpowszechniania treści w Internecie Treść Oferty Usługowej jest redagowana przez Klienta, który publikuje ją na swoją wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. Dlatego Klient zobowiązuje się zapoznać się i ściśle przestrzegać Karty Etyki, która zawiera szereg przykładów zakazanych informacji i którą Klient musi uwzględnić przy sporządzaniu każdej Oferty Usługowej. Poza tym, zgodnie z francuską ustawą nr z 21 czerwca 2004 roku dotyczącą zaufania w gospodarce cyfrowej, tytułem przykładu, gdyż lista nie jest wyczerpująca, Klient zobowiązuje się nie publikować Oferty Usługowej ani wiadomości, które: 1. Mają charakter pornograficzny lub pedofilski 2. Nakłaniają do przemocy, zwłaszcza do przemocy wobec kobiet, a także do naruszania godności ludzkiej, do zbrodni, do przestępstwa, do samobójstwa, do terroryzmu 3. Pochwalają zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie i przestępstwa polegające na współpracy z wrogiem lub akty terroryzmu, 4. Prowokują dyskryminację, nienawiść, przemoc wobec osoby lub grupy osób ze względu na pochodzenie lub przynależność lub brak przynależności do wspólnoty etnicznej, narodu, rasy lub religii 5. Prowokują nienawiść lub przemoc wobec osoby lub grupy osób ze względu na płeć, orientację, tożsamość seksualną lub niepełnosprawność 6. Prowokują dyskryminację wśród osób fizycznych ze względu na pochodzenie, płeć, sytuację rodzinną, ciążę, wygląd fizyczny, nazwisko, stan zdrowia, niepełnosprawność, cechy genetyczne, obyczaje, orientacje lub tożsamość seksualną, wiek, przekonania polityczne, działalność związkową, przynależność lub brak przynależności, prawdziwą lub domniemaną, do wspólnoty etnicznej, narodu, rasy lub określonej religii, 7. Naruszają honor, szacunek lub wizerunek osoby, 8. Naruszają bezpieczeństwo, życie prywatne, obraz lub intymność życia prywatnego osoby, 9. Naruszają porządek publiczny IT DEUS zastrzega sobie prawo do wycofania całej Oferty Usługowej, której treść nie będzie zgodna z Kartą Etyki lub będzie zakazana przez prawo lub też sprzeczna z dobrymi obyczajami, bez uprzedzenia lub wypłaty odszkodowania Klientowi, ani bez uszczerbku dla praw IT DEUS. Co jest wyraźnie akceptowane przez Klienta. Przestrzeganie niniejszego artykułu stanowi zasadniczy obowiązek Klienta w myśl WOŚU, bez podpisania których IT DEUS nie nawiązałby stosunku umownego z Klientem. Klient zostaje poinformowany, że każda Oferta Usługowa zawiera link hipertekstowy Zgłoś nadużycie, przy pomocy którego Klient może zgłosić IT DEUS fakt, że materiał wydaje mu się być niezgodny z prawem. W związku z tym przypomina się, że każda osoba, która zgłosi IT DEUS materiał

10 lub czynność jako niezgodną z prawem celem wycofania lub zaprzestania rozpowszechniania, wiedząc, że informacja ta jest nieprawdziwa, podlega karze jednego roku pozbawienia wolności i EUR grzywny na mocy ustawy przytoczonej powyżej. Klient udziela gwarancji firmie IT DEUS na wypadek jakiegokolwiek wyroku skazującego w postępowaniu cywilnym, który może zostać orzeczony wobec niej w związku z publikacją na Platformie Oferty Usługowej lub innego materiału niezgodnego z Kartą Etyki lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi redagowania Ofert Usługowych i publikowania materiałów online. Mając na uwadze fakt, że IT DEUS nie weryfikuje Ofert Usługowych publikowanych przez Klientów, Klient deklaruje, że jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej lub, że posiada zgodę właścicieli praw do materiałów (znaki, wzory, dane, itp.), które rozpowszechnia na Platformie i udziela IT DEUS gwarancji na wypadek skutków rozpowszechniania tych materiałów na Platformie. Ponadto surowo zabrania się Klientowi wprowadzania w jakikolwiek sposób danych, które mogą zmienić lub naruszyć zawartość lub sposób prezentowania się Platformy. Artykuł 10. Charakter dystrybucyjny IT DEUS jako firmy hostingowej i edytora Oferty Usługowe publikowane przez Klientów na Platformie nie podlegają żadnej kontroli przez IT DEUS, ani a priori, ani a posteriori, i są rozpowszechniane w sposób całkowicie automatyczny. Zgodnie z francuską ustawą nr z 21 czerwca 2004 roku dotyczącą zaufania w gospodarce cyfrowej IT DEUS jest jednoznacznie uznawany przez strony za firmę hostingową, a nie edytora Ofert Usługowych publikowanych na Platformie. W związku z tym, zgodnie z powyższą ustawą, która definiuje przede wszystkim odpowiedzialność firm hostingowych za materiały w Internecie, przypomina się, że: 1. IT DEUS nie ma obowiązku nadzorowania informacji i materiałów dostępnych na Platformie, której zapewnia hosting, ani obowiązku wyszukiwania faktów lub okoliczności związanych z nielegalnymi działaniami, 2. IT DEUS jako firma zapewniająca hosting materiałom ma obowiązek szybkiego podejmowania działania celem usuwania nielegalnych danych znajdujących się na jej serwerze lub uniemożliwienia dostępu niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy. IT DEUS występuje również w charakterze edytora wyłącznie w przypadku materiałów, które publikuje na Platformie ze swojej własnej inicjatywy. Artykuł 11. Proces negocjowania Porozumienia Jeżeli Oferta Usługowa opublikowana przez Klienta interesuje innego Klienta, ten ostatni, po zapoznaniu się ze szczegółami Oferty Usługowej, może przesłać pierwszemu RFI, o czym tamten informowany jest w swoim Dziale Użytkownika. Klient, z którym się w ten sposób skontaktowano, akceptuje bądź odrzuca otrzymany RFI. Z uwagi na fakt, że większość umów informatycznych regulowana jest zasadą intuitu personæ, zaleca się zdecydowanie Klientowi, by uważnie oceniał Profile przedstawiane mu przez innego Klienta celem realizacji Porozumienia na jego rzecz, przede wszystkim w zakresie kompetencji, dyspozycyjności i mobilności geograficznej.

11 W tym celu Klienci mogą nawiązywać kontakt między sobą albo przy pomocy funkcjonalności proponowanych przez Platformę (czat lub wideokonferencja), albo przy pomocy jakiegokolwiek innego środka, w tym spotkania twarzą w twarz. W ten sposób Klienci przed zawarciem Porozumienia mogą organizować wszelkiego rodzaju kontakty między pracownikami Klienta - głównego wykonawcy / Klienta - usługobiorcy (na przykład: kierownikiem projektu) a Profilem(ami) Klienta - podwykonawcy / Klienta - usługodawcy. Natomiast Klient nie może nawiązywać kontaktu z Profilami innego Klienta bez uprzedniego wysłania do tego Klienta RFI. W żadnym razie RFI nie może stanowić podstawy do bezpośredniego kontaktu z Profilem. Tylko Użytkownik Klienta, dla którego pracuje Profil, może otrzymać ten RFI i podjąć decyzje o jego akceptacji bądź odrzuceniu. Użytkownicy omawiają następnie warunki szczególne dla każdego Porozumienia. Artykuł 12. Zawieranie Porozumień Klient zobowiązuje się nie zawierać Porozumienia z innym Klientem z pominięciem środków udostępnionych mu przez IT DEUS za pośrednictwem Platformy, jeżeli rozmowy, które doprowadziły do zawarcia tego Porozumienia, zostały zainicjowane z myślą o Ofercie Usługowej. W razie niedotrzymania przez Klienta-głównego wykonawcę / Klienta-usługobiorcę tego zasadniczego zobowiązania, umowa zostanie rozwiązana wyłącznie z jego winy. Tytułem naprawy poniesionej szkody firma IT DEUS zatrzyma wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta - głównego wykonawcę / Klienta - usługodawcę, z jakiegokolwiek tytułu, i poza tym Klient - główny wykonawca / Klient usługodawca wypłaci jej, z tytułu klauzuli o wynagrodzeniu szkód, pięćdziesiąt procent (50%) ceny netto danej Oferty Usługowej. W razie przedłużenia Porozumienia w ciągu sześciu (6) miesięcy następujących po upływie jego początkowego okresu obowiązywania Klient, bez względu na jego charakter, zobowiązuje się do skorzystania w tym celu z Platformy. Klient-podwykonawca / Klient-usługodawca zobowiązany będzie wobec tego do zaproponowania Oferty Usługowej Klientowi - głównemu wykonawcy / Klientowi - usługobiorcy w celu przedłużenia współpracy. W razie niewywiązania się przez Klienta - głównego wykonawcę / Klienta - usługodawcę z tego zasadniczego obowiązku, umowa zostanie rozwiązana wyłącznie z jego winy. Firma IT DEUS zatrzyma wówczas wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta, z jakiegokolwiek tytułu, a Klient wypłaci IT DEUS, tytułem klauzuli o wynagrodzeniu szkód, pięćdziesiąt procent (50%) ceny wskazanej w Porozumieniu, które miało zostać zawarte. Klient akceptuje fakt, że IT DEUS może zapoznać się z treścią każdego Porozumienia za pośrednictwem Platformy (w tym również z jego ewentualnymi załącznikami i aneksami). Przy zawieraniu Porozumienia (lub aneksu do takiej umowy) Klienci mają do dyspozycji moduł zawierający standardowe wzory każdego z rodzajów Porozumienia, które Klient zobowiązuje się wykorzystać po zakończeniu negocjacji bez zmieniania zapisów. Te standardowe wzory Porozumienia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU do niniejszych WOŚU. Porozumienie zostanie uzupełnione przez Klientów będących jego stronami z zastosowaniem formularza Zamówienia (którego standardowy wzór odpowiadający każdemu rodzajowi Porozumienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKACH) zawierającego przede wszystkim następujące informacje: dane identyfikacyjne klienta końcowego; miejsce realizacji usługi; datę wejścia w życie; ustalony czas trwania usługi; produkty, które mają być dostarczone i/lub opis misji, jaka ma być wykonana; zastosowanie ewentualnych kryteriów jakości usługi; harmonogram i, jeżeli dotyczy,

12 terminy proponowane lub wymagane; ewentualne zastosowanie kar oraz warunki ich naliczania; warunki zatwierdzania dostaw; warunki określania ceny i płatność; zakres odpowiedzialności; ewentualną zmianę wartości klauzuli o wynagrodzeniu szkód znajdującej zastosowanie w przypadku niewywiązania się z obowiązku zwolnienia pracowników, o którym mowa w Porozumieniu. Porozumienie zostaje zawarte online przez Użytkowników Klientów, gdy zamówienie wydane przez Klienta - głównego wykonawcę / Klienta - usługobiorcę zostanie zaakceptowane przez innego Klienta. Podpisane w ten sposób Porozumienia są przechowywane w sejfie elektronicznym, do którego dostęp mają tylko Klienci, którzy je podpisali oraz IT DEUS. Artykuł 13. Ceny i warunki płatności 13.1 Cena Aby móc zalogować się na Platformie, Klient musi uiścić abonament określony z zastosowaniem ZAŁĄCZNIKA Warunki Płatności. Opłata musi zostać uiszczona z chwilą zarejestrowania się w serwisie i przy odnawianiu subskrypcji w kolejnych latach. Ponadto za każde Porozumienie zawarte przez Klienta w charakterze głównego wykonawcy / usługobiorcy, Klient zapłaci na rzecz IT DEUS procent od ceny usług ustalony w Porozumieniu z zastosowaniem ZAŁĄCZNIKA Warunki Płatności zgodnie z następującymi warunkami: 1. W przypadku usług fakturowanych z zastosowaniem ryczałtu cena zostanie uregulowana przez Klienta w dniu zawarcia Porozumienia. 2. W przypadku usług fakturowanych nie tylko z zastosowaniem ryczałtu, czyli każdego typu transakcji wycenianej na podstawie przepracowanych dni, bez względu na jej określenie, zapłata zostanie uregulowana na koniec miesiąca, w którym były świadczone usługi na podstawie faktur wystawionych na zakończenie danego miesiąca. Zapłata będzie należna z dołu Warunki płatności Faktury należy regulować w ciągu trzydziestu (30) dni od daty ich otrzymania. W przypadku każdej płatności IT DEUS prześle Klientowi tradycyjną pocztą fakturę z zastosowaniem podatków w obowiązującej stawce. Klient zobowiązuje się uregulować płatność na rzecz IT DEUS czekiem lub przelewem bankowym na konto otwarte przez IT DEUS w BNP PARIBAS, Oddział w Warszawie, w Polsce, którego numer jest następujący: Płatność w złotych (PLN) BIC: PPAB PLPK (SWIFT CODE) IBAN: PL Płatność w euro (EUR) BIC: PPAB PLPK ( SWIFT CODE) IBAN: PL Roszczenia W razie zakwestionowania całej faktury lub jej części, Klient zobowiązuje się uregulować część niezakwestionowaną z zachowaniem terminu i warunków ustalonych w niniejszej umowie.

13 Z inicjatywy jednej ze stron, obie strony spotkają się celem zbadania powodów podanych przez Klienta jako uzasadnienie zakwestionowania. Jeżeli będzie to konieczne, IT DEUS przekaże Klientowi fakturę korygującą lub nową fakturę, którą Klient ureguluje w terminie i zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszej umowie. W przypadku braku porozumienia w terminie piętnastu (15) dni od daty wezwania, każda ze stron będzie mogła postąpić według własnego uznania Brak zapłaty Ustala się, że, poza przypadkami, gdy zakwestionowanie faktury zostało należycie uzasadnione przez Klienta, brak zapłaty w wyznaczonym terminie daje firmie IT DEUS prawo do zastosowania bez wcześniejszego wezwania ustaleń artykułu Rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, czyli: natychmiastową wymagalność całej kwoty należnej IT DEUS, z jakiegokolwiek tytułu, zgodnie z artykułem L francuskiego Kodeksu Handlowego, od dnia następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze naliczana będzie kara za opóźnienie, której kwota odpowiada stopie odsetek za opóźnienie zastosowanej przez Europejski Bank Centralny do ostatniej operacji refinansującej powiększonej o 10 procent i będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia. W takim razie stopa znajdująca zastosowanie w pierwszym semestrze danego roku to stopa obowiązująca na dzień 1 stycznia danego roku. W drugim semestrze danego roku obowiązuje stopa na dzień 1 lipca danego roku. Kary za opóźnienie naliczane są bez konieczności wcześniejszego przypominania. Każdy profesjonalista zalegający z płatnością jest z mocy prawa winien wierzycielowi zryczałtowane odszkodowanie za koszty ściągania należności, którego wysokość jest ustalana dekretem. Jeżeli koszty ściągania należności są wyższe niż kwota zryczałtowanego odszkodowania, wierzyciel może wystąpić o dodatkowe odszkodowanie, co musi zostać przez niego odpowiednio uzasadnione. Wierzyciel nie może uzyskać powyższego odszkodowania, jeśli zostało wszczęte postępowanie ochronne, naprawcze lub likwidacji sądowej uniemożliwiające uregulowanie wierzytelności w terminie. Kwota odsetek na koniec semestru kalendarzowego ulega kapitalizacji i jest uwzględniana przy obliczaniu odsetek za opóźnienie w następującym semestrze kalendarzowym. Odsetki za opóźnienie są należne poza wszelkimi odszkodowaniami, jakiego może domagać się IT DEUS w związku z niewykonaniem umowy przez Klienta, zawieszenie świadczenia usług. Artykuł 14. Dane osobowe 14.1 Dane o charakterze osobowym przetwarzane przez IT DEUS Informuje się Klienta, że w związku z rejestracją w charakterze Klienta i z korzystaniem z Platformy, firma IT DEUS może gromadzić i przetwarzać w zautomatyzowany sposób dane osobowe Użytkowników i Super Użytkowników, w przypadku których zastosowanie znajdują postanowienia zawarte we francuskiej ustawie nr z dnia 6 stycznia 1978 roku o danych osobowych ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy nr z dnia 6 sierpnia 2004 roku. Wymóg udzielenia odpowiedzi na pytania został w odpowiedni sposób oznaczony w poszczególnych formularzach na Platformie. Zgromadzone informacje są przetwarzane komputerowo przede wszystkim celem umieszczenia online Ofert Usługowych Klientów. Dane są przekazywane do działów IT DEUS oraz, w przypadku części danych, do innych Klientów z wyłączeniem osób trzecich.

14 Użytkownikom i Super Użytkownikom Klienta przysługuje prawo dostępu i korekty informacji ich dotyczących oraz prawo nie wyrażenia zgody, z uzasadnionych powodów, na przetwarzanie informacji ich dotyczących, które mogą zrealizować kontaktując się z IT DEUS, ul. Chłodna 48/1, Warszawa, Polska Pragnąc jak najlepiej spełnić oczekiwania Klientów, IT DEUS może dzielić się niektórymi informacjami ze swoimi usługodawcami będącymi podwykonawcami w myśl wskazanej powyżej ustawy. IT DEUS może korzystać z technologii plików cookie, która polega na statystycznym przetwarzaniu danych i dostarcza szczegółowych informacji dotyczących liczby osób odwiedzających Platformę, sposobu dostępu do Platformy oraz ilości wejść na Platformę. IT DEUS zamieszcza plik cookie w komputerach Użytkowników Klientów. Pliki cookie nie są używane przez firmę IT DEUS do identyfikacji Użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, zapisują one informacje dotyczące nawigacji komputerowej na Platformie (przeglądane strony, data i godzina wizyty itp.), które IT DEUS może odczytać podczas kolejnych wizyt oraz zawierają informacje przekazane przez Użytkowników. Dzięki temu Użytkownicy Klientów nie będą musieli podczas następnej wizyty ponownie wypełniać formularza proponowanego przez IT DEUS. Informacje przechowywane są w komputerze przez sześć (6) miesięcy. Użytkownicy Klientów mogą nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookie w momencie, gdy na ich komputerze wyświetli się stosowne zapytanie, lub poprzez skonfigurowanie przeglądarki internetowej w następujący sposób: 1. Mozilla Firefox: o Wybierz menu Narzędzia, następnie Opcje o Kliknij ikonę życie prywatne o Znajdź menu cookie i wybierz odpowiednie opcje 2. Microsoft Internet Explorer 7.0: o Wybierz menu "Narzędzia", następnie "Opcje internetowe" o Kliknij zakładkę "Poufność" o Wybierz żądany poziom przy pomocy kursora 3. Opera 11.0: o Wybierz menu "Plik" >"Ustawienia">"Preferencje" o Kliknij zakładkę Zaawansowane o Kliknij Cookies o Wybierz odpowiednie opcje 4. Chrome 20.0: o Wybierz menu "Ustawienia" o Kliknij Wyświetl ustawienia zaawansowane o Kliknij przycisk Ustawienia treści o W sekcji Cookies wybierz odpowiednie opcje Metody te zostały przedstawione tytułem przykładu. Należy zauważyć, że metody te mogą ulec zmianie wraz ze zmianami odpowiedniego oprogramowania. IT DEUS oferuje Użytkownikom i Super Użytkownikom możliwość przesyłania im mailem newsletterów i wszelkich informacji dotyczących świadczonych usług. Jeżeli Użytkownicy i Super

15 Użytkownicy nie chcą ich otrzymywać, mogą zrezygnować z tego przy rejestracji lub klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdym newsletterze Dane osobowe przetwarzane przez Klienta Przypomina się Klientowi, że zgodnie z francuską ustawą nr z dnia 6 stycznia 1978 roku o ochronie danych osobowych ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy nr z dnia 6 sierpnia 2004 roku publikowanie i/lub dostęp do Profili stanowi przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym Klient musi dopełnić wszelkich formalności wymaganych prawnie, a zwłaszcza wobec CNIL (francuska Narodowa Komisja Ochrony Informacji i Wolności) i, w zależności od potrzeb, informować osoby, których dane osobowe są przetwarzane o rozpoczęciu ich przetwarzania Bezpieczeństwo Zgodnie z artykułem 35 wyżej wymienionej ustawy firma IT DEUS zobowiązuje się zapewnić środki bezpieczeństwa i poufność, o których mowa w artykule 34 tej samej ustawy. W związku z tym IT DEUS zobowiązuje się do zastosowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności w zależności od rodzaju danych i zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem na Platformie, celem zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz, przede wszystkim zapobiegnięcia ich deformacji, uszkodzenia lub uniemożliwienia dostępu niepowołanym osobom trzecim. Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy materiały hostingowane na Platformie nie zawierają wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych programów. Klient powinien zastosować wszelkie środki ostrożności, które uzna za odpowiednie, celem zapewnienia bezpieczeństwa swojego sprzętu i swoich własnych danych, oprogramowania i innych, przede wszystkim poprzez zabezpieczenie przed wirusami i/lub włamaniem, którego może paść ofiarą. Dlatego też firma IT DEUS nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w razie pogorszenia stanu sprzętu Klienta. Klient jest i pozostanie odpowiedzialny za każdy sprzęt używany do połączenia z Platformą. Artykuł 15. Dział Obsługi Klientów W sprawie wszelkich informacji, reklamacji, pytań lub doradztwa Klient może kontaktować się z Działem Obsługi Klientów IT DEUS korzystając z następujących danych: 1. Poczta tradycyjna: IT DEUS ul. Chłodna 48/1, Warszawa, Polska Telefon: +33 (1) Artykuł 16. Funkcjonowanie Platformy Platforma jest zoptymalizowana pod kątem nawigacji w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersje 9 i 10, Firefox wersja 19, Opera wersja 12, Safari wersja 6, Chrome wersja 25 i pod następującymi systemami operacyjnymi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Linux. Platforma dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poza przypadkami wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia niekontrolowanego przez IT DEUS. IT DEUS zobowiązuje się do dostarczania

16 usług konserwacji korekcyjnej i rozwojowej celem ciągłego zapewniania jakości usług zgodnie z najwyższymi standardami na rynku. Ponadto eksploatacja Platformy może ulec chwilowemu pogorszeniu lub zostać przerwana, na całej Platformie lub jej części, dla wszystkich Klientów lub tylko dla niektórych, z powodu konserwacji, aktualizacji lub ulepszeń technicznych, bez konieczności uprzedzania Klientów o tym fakcie. Klient nie może odwoływać się do odpowiedzialności IT DEUS w związku z przerwami lub zakłóceniami działania. Firma IT DEUS nie może być odpowiedzialna za brak działania, brak dostępu lub za zakłócenia w działaniu Platformy w wyniku zastosowania nieodpowiedniego sprzętu, zakłóceń w funkcjonowaniu serwisów zapewniających dostęp do Internetu ze strony Klienta, zakłóceń w funkcjonowaniu sieci internetowej. To samo dotyczy wszelkich innych przyczyn niezwiązanych z IT DEUS. Ponadto Internauci i Klienci uznają, że właściwości i wymagania sieci internetowej nie pozwalają na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa, dyspozycyjności i integralności przekazu danych. W związku z tym IT DEUS nie może zagwarantować, że Platforma będzie działać bez przerw i bez błędów. Z uwagi na fakt, że Internet jest dostępny dla wszystkich, w tym również dla osób mających złe intencje, Klienci uznają, że IT DEUS nie może zagwarantować absolutnej poufności korespondencji i danych wymienianych przy pomocy środków udostępnianych im na Platformie. Artykuł 17. Własność intelektualna IT DEUS jest posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej i/lub praw eksploatacji, zwłaszcza praw autorskich, praw do baz danych i prawa do znaków handlowych związanych z Platformą, z jej treścią i z wszystkimi elementami ją tworzącymi, wyjątkiem danych Klientów. Platforma wraz z oprogramowaniem, strukturą baz danych, tekstami, informacjami, obrazami, zdjęciami, grafiką, logami, dźwiękami, filmami, znakami handlowymi lub wszelkimi innymi danymi znajdującymi się na Platformie pozostaje wyłączną własnością IT DEUS lub, w zależności od przypadku, ich odpowiednich właścicieli, z którymi firma IT DEUS zawarła umowy użytkowania. Nie można ich w żadnym razie powielać, używać lub prezentować nie uzyskawszy wyraźnego pozwolenia na piśmie IT DEUS pod groźbą wszczęcia postepowania sądowego. IT DEUS przyznaje Klientowi niewyłączne prawo, osobiste i niepodlegające przeniesieniu, do korzystania z Platformy oraz z oryginalnych dzieł intelektualnych i znajdujących się na niej danych. Na przyznane w ten sposób prawo składa się (i) prawo do przeglądania online oryginalnych dzieł intelektualnych i danych znajdujących się na Platformie oraz (ii) prawo do powielania w formie wydruku i/lub zapisu tych oryginalnych dzieł intelektualnych i przeglądanych danych. To prawo korzystania obejmuje wyłącznie użytek prywatny. Zabrania się jakiegokolwiek innego wykorzystania Platformy przez Klienta, a zwłaszcza w celach handlowych, jeżeli nie uzyskano wyraźnej zgody na piśmie od IT DEUS. Klient nie będzie między innymi powielać i/lub prezentować do użytku innego niż prywatny, sprzedawać, dystrybuować, wydawać, tłumaczyć, adaptować, eksploatować, rozpowszechniać i przekazywać w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, w celach handlowych lub nie, jakiegokolwiek dzieła intelektualnego lub jakichkolwiek danych znajdujących się na Platformie.

17 Oferty Usługowe, jeżeli są objęte jakąkolwiek ochroną tytułem praw własności intelektualnej, mogą być przeglądane i powielane przez IT DEUS i innych Klientów, co jest wyraźnie akceptowane przez Klienta. W żadnym razie firma IT DEUS nie będzie odpowiedzialna za korzystanie z Ofert Usługowych Klienta przez osoby trzecie. Artykuł 18. Linki hipertekstowe Każdy link hipertekstowy prowadzący do Platformy, bez względu na jego rodzaj, wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia IT DEUS w formie papierowej lub elektronicznej. Na Platformie mogą znajdować się linki hipertekstowe do innych stron internetowych lub zewnętrznych zasobów internetowych. Firma IT DEUS upewniła się, na tyle, na ile było to możliwe, że na dzień utworzenia linków te strony i zasoby internetowe nie zawierają materiałów sprzecznych z przepisami francuskimi. Jednak z uwagi na fakt, że firma IT DEUS nie może stale kontrolować tych stron i tych zasobów zewnętrznych, nie może ona zagwarantować, że te strony i zasoby są zawsze zgodne z wymogami prawnymi. W związku z tym firma IT DEUS może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za udostępnianie tych stron i zasobów zewnętrznych tylko wtedy, gdy strona lub zasób internetowy, do którego(ej) prowadzi link hipertekstowy, zawiera materiał niezgodny z przepisami francuskimi w momencie utworzenia linku. Firma IT DEUS nie może być zatem odpowiedzialna za materiały, reklamy, produkty i usługi dostępne na tych stronach lub w tych zasobach, lub za ich pośrednictwem, do których możliwy jest dostęp po utworzeniu linku hipertekstowego na Platformie. Ustala się wyraźnie, że zadaniem Klienta jest dostarczenie potwierdzenia, że dany link hipertekstowy został utworzony po rozpowszechnieniu materiałów, reklam, produktów lub usług. W związku z tym Klient uznaje, że firma IT DEUS nie może być odpowiedzialna za wszelkie wykryte szkody lub straty powstałe na skutek lub w związku ze stosowaniem lub z zapoznawaniem się z materiałami, reklamami, produktami lub usługami dostępnymi na tych stronach lub w tych zewnętrznych zasobach. Jeżeli podczas takiego wyszukiwania realizowanego na Platformie wynik zaprowadzi Klienta na strony, podstrony lub fora, których tytuł i/lub treść stanowią naruszenie prawa francuskiego, mając na uwadze fakt, że IT DEUS nie jest w stanie kontrolować treści tych stron i zasobów zewnętrznych, powinien on przerwać przeglądanie danej strony, gdyż w przeciwnym razie zostanie on ukarany zgodnie z przepisami prawa francuskiego lub będzie musiał odpowiadać sądownie w sprawach, które zostaną wszczęte przeciwko niemu. Jeżeli mimo wysiłków IT DEUS któryś z linków hipertekstowych dostępnych na Platformie będzie prowadzić do strony lub zasobu internetowego, którego treść jest lub wydaje się Klientowi być niezgodna z przepisami prawa francuskiego, zobowiązuje się on do natychmiastowego skontaktowania się z Redaktorem naczelnym publikacji, pod adresem celem przekazania mu adresów podstron, których ten problem dotyczy. IT DEUS zobowiązuje się wówczas zapoznać się z taką stroną i poinformować Klienta o dalszych działaniach, jakie zamierza podjąć w rozsądnym terminie. Klient zobowiązuje się nie wszczynać postepowania sądowego przeciwko firmie IT DEUS nie uzyskawszy od niej odpowiedzi w rozsądnym

18 terminie. Klient również zobowiązuje się nie wszczynać postępowania sądowego przeciwko IT DEUS poza przypadkami odmowy usunięcia takiego linku. Artykuł 19. Audyt Poinformowawszy Klienta na piśmie, z co najmniej jednomiesięcznym (1) wyprzedzeniem, IT DEUS może przeprowadzić na swój koszt audyt księgowy Klienta celem sprawdzenia, czy są przestrzegane zobowiązania umowne w zakresie płatności. Audyt ten zostanie przeprowadzony przez audytorów wewnętrznych IT DEUS i/lub przez biuro rzeczoznawcy księgowego i/lub przez biegłego rewidenta księgowego o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Firma IT DEUS będzie mogła skorzystać z tej możliwości nie więcej niż jeden (1) raz na rok. Firma audytująca przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności musi zostać zatwierdzone przez Klienta. Udzielenie zgody na przeprowadzenie audytu nie może być bezpodstawnie wstrzymywane. Audytorzy muszą podpisać formalne zobowiązanie do nierozpowszechniania informacji uzyskanych od Klienta, bez względu na sposób ich pozyskania. Zamiast powyższego audytu Klient może przedstawić firmie IT DEUS zaświadczanie wydane przez jego biegłego rewidenta księgowego, jeżeli takowe posiada, potwierdzające, że (i) nie zawarł żadnego Porozumienia z innymi Klientami poza Platformą i (ii) nie przedłużył poza Platformą żadnego Porozumienia zawartego za pośrednictwem Platformy w czasie krótszym niż (6) miesięcy od daty jego wygaśnięcia oraz że (iii) uregulował wszelkie zobowiązania wobec IT DEUS wynikające z WOŚU. W związku z koniecznością dostarczenia dokumentów wymienionych w powyższych punktach (i) oraz (ii) IT DEUS przekaże Klientowi pełna listę RFI, w których Klient wziął udział oraz listę Porozumień zawartych przez Klienta w kontrolowanym okresie. Informuje się Klienta, że dane przekazane IT DEUS w związku z audytem mogą być zestawione z danymi pochodzącymi z Platformy i z danymi przekazanymi przez innych Klientów Klient zobowiązuje się współpracować z IT DEUS lub z firmą audytującą i przekazywać im wszelkie dokumenty natury umownej lub informacje, o które zostanie poproszony w związku z przedmiotem audytu Kopia raportu z audytu zostanie nieodpłatnie przekazana Klientowi przez IT DEUS przed jego zakończeniem tak, by Klient mógł zgłosić uwagi do raportu, które należy uwzględnić w jego ostatecznej wersji wraz z odpowiedzią na nie. Ostateczna wersja raportu zostanie przekazana Klientowi Jeżeli w ostatecznej wersji raportu z audytu znajdzie się informacja o niewywiązaniu się z któregokolwiek obowiązku Klienta, IT DEUS wystawi Klientowi dodatkową fakturę na skorygowaną kwotę, powiększoną o dwadzieścia procent (20%). Artykuł 20. Rozwiązanie WOŚU Rozwiązanie WOŚU stanowią umowę zawartą między IT DEUS a Klientem.

19 Umowa ta zostaje zawarta na okres jednego (1) roku. Ulega ona automatycznie jednokrotnemu lub wielokrotnemu przedłużeniu o jeden (1) rok, chyba że zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub za pomocą poczty elektronicznej co najmniej trzy (3) miesiące przed datą jej wygaśnięcia. Jeżeli w dniu wygaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej między Klientem a firmą IT DEUS, obowiązują jakiekolwiek Porozumienia zawarte między Klientem a innymi Klientami, Klient zobowiązuje się wypłacić IT DEUS wszystkie kwoty należne jej zgodnie z niniejszą umową przez pozostały okres obowiązywania Porozumienia. W każdym przypadku obowiązkiem Klienta jest zachowanie danych, które umieszcza na Platformie, a zwłaszcza danych z publikowanych przez niego Ofert Usługowych oraz z Ofert Usługowych, które przegląda; IT DEUS nie zobowiązuje się do bezterminowego przechowywania tych danych. IT DEUS nie zobowiązuje się do dostarczenia tych danych Klientowi w momencie zakończenia subskrypcji, bez względu na powód. W każdym przypadku z dniem rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem czasu potrzebnego na przetworzenie danych, IT DEUS usunie wszystkie dane Klienta ze swoich baz danych online i zachowa tylko jedną kopię danych w trybie offline przez okres wymagany prawnie Rozwiązanie umowy z powodu uchybienia W razie niewywiązania się jednej ze stron z obowiązków, niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez drugą stronę piętnaście (15) dni od daty formalnego wezwania do podjęcia środków naprawczych. Rozwiązanie umowy w takich okolicznościach nie poniesie za sobą żadnych konsekwencji dla strony formalnie wnoszącej o rozwiązanie umowy i będzie mogło być dla niej podstawą do roszczenia odszkodowania od strony, która nie wywiązała się z obowiązków. IT DEUS może również, według własnego uznania, skierować do Klienta nie wywiązującego się z obowiązków stosowne przypomnienie o obowiązujących go ustaleniach. IT DEUS zastrzega sobie prawo do rozwiązania każdej umowy wiążącej go z Klientem, który dostarcza nieprawdziwych informacji podczas rejestracji na Platformie lub który nie przestrzega obowiązków umownych lub obowiązujących postanowień zawartych w ustawach i rozporządzeniach. W pilnych przypadkach, a zwłaszcza przy założeniu, że firma IT DEUS będzie musiała wycofać część lub całość materiałów rozpowszechnianych na Platformie przez Klienta zgodnie z przepisami prawa i/lub WOŚU, rozwiązanie WOŚU nastąpi ze skutkiem natychmiastowym, to znaczy bez wypowiedzenia Warunki powiadamiania o rozwiązaniu umowy W przypadku rozwiązania umowy na wniosek Klienta musi on kliknąć link Dezaktywacja konta firmy, a następnie potwierdzić zamiar dezaktywowania konta. IT DEUS uniemożliwia wówczas dostęp do Platformy Użytkownikom posługującym się Loginem i hasłem przypisanym do danego Klienta. W przypadku rozwiązania umowy lub zawieszenia praw dostępu do działów na Platformie, które wymagają podania Loginu i hasła Klienta, na wniosek IT DEUS, powiadomienie o zarzucanych uchybieniach w stosunku do zapisów umownych oraz o ewentualnym rozwiązaniu WOŚU jest przekazywane Klientowi pocztą elektroniczną na przekazany przez niego adres, co nie wyklucza podjęcia przez firmę IT DEUS działań zmierzających do rekompensaty lub podjęcia środków zaradczych wobec poniesionych przez nią szkód i strat.

20 Artykuł 21. Odpowiedzialność Odpowiedzialność IT DEUS Firma IT DEUS jest odpowiedzialna wyłącznie za treść edytowanych przez nią podstron i za oferowane przez nią usługi. IT DEUS nie może zostać w żadnym razie pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą wystąpić w systemie komputerowym Klienta i/lub za utratę danych na skutek korzystania z Platformy przez Klienta. IT DEUS nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z innego tytułu niż opublikowanie Platformy. IT DEUS w żaden sposób nie gwarantuje dostępności lub funkcjonowania Platformy. IT DEUS może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie tytułem szkód bezpośrednich i przewidywalnych, zaistniałych tylko i wyłącznie w wyniku niewywiązania się przez firmę IT DEUS z jej obowiązków. Klient nie może odwoływać się do odpowiedzialności IT DEUS z powodu utraty zysku, utraty szansy, utraty danych lub utraty wizerunku. Firma IT DEUS ponosi odpowiedzialność za każdy potwierdzony błąd lub za każdą potwierdzoną szkodę do wysokości kwoty faktycznie zapłaconej przez Klienta tytułem jego abonamentu rocznego za rok, podczas którego miało miejsce zdarzenie będące u źródła szkody, jaką poniósł Klient Informacje i materiały dostarczane przez Klientów W przypadku, gdy firma IT DEUS zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z powodu niewywiązania się przez Klienta z obowiązków, którym podlega na mocy umowy wiążącej go z IT DEUS lub obowiązujących przepisów, Klient taki zobowiązuje się do zabezpieczenia IT DEUS na wypadek wszelkich wyroków skazujących, jakie mogą zostać orzeczone przeciwko firmie IT DEUS lub odszkodowania, jakie firma będzie musiała wypłacić. Zabezpieczenie to obejmuje zarówno odszkodowania, które zostaną ewentualnie wypłacone, jak i honoraria adwokatów oraz koszty sądowe, które będzie musiała ponieść firma IT DEUS. Artykuł 22. Siła wyższa Firma IT DEUS nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku błędu, opóźnienia lub niewywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z WOŚU, gdy błąd, opóźnienie lub niewywiązanie się z obowiązków jest wynikiem działania siły wyższej. Ustala się jednoznacznie, że za przypadki działania siły wyższej lub przypadki losowe, poza przykładami wymienianymi zazwyczaj przez przepisy francuskie, uznawane są również: generalne lub częściowe strajki w firmie IT DEUS lub poza nią, lokaut, niekorzystne warunki pogodowe, blokada środków komunikacji z jakiegokolwiek powodu, awarie komputera lub serwera, problemy z prądem lub problemy techniczne blokujące narzędzia telekomunikacyjne, niewydolność lub zakłócenia w działaniu sieci przekazu internetowego oraz wszelkie inne przypadki niezależne od woli stron, uniemożliwiające normalną realizację WOŚU. Ponadto Klient oświadcza, że jest świadomy złożonego charakteru sieci ogólnoświatowej, różnic w wydajności różnych podsieci, zwiększonego napływu Internautów i Użytkowników w niektórych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne REGULAMIN Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania serwisu Spred.pl Spred.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną. 2. Użytkownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej

REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej 2 listopada 2015 REGULAMIN korzystania z serwisu R-Leasing Portal oraz udostępniania przez RLPL dokumentów w formie elektronicznej 1. Wstęp Poniższy Regulamin dotyczy zasad korzystania z portalu R-Leasing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo 1. Postanowienia wstępne. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS Metal-Fach Sp. z o.o. dla Użytkowników nazywanych dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.go-local.pl, dostępny pod adresem www.go-local.pl, jest prowadzony przez Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage ZAŁĄCZNIK NR 14 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA SPÓŁEK GRUPY VANTAGE Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo