Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów"

Transkrypt

1 Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Raport desk research przygotowany w ramach projektu TECHNOLOGIE DLA TRZECIEGO SEKTORA I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Materiał przygotowany dla Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Warszawa, luty 2011

2 Raport przygotowała: Monika Stec Konsultacje: Maria Wiśnicka Jest to część projektu badawczego Technologie dla III sektora/społeczności lokalnych realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia" dla Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Więcej informacji na stronie: stoczni/nowe- technologie Zespół Stoczni zajmujący się projektem: Hubert Borowski (koordynator projektu) Maria Wiśnicka (wsparcie merytoryczne) Kuba Wygnański (wsparcie merytoryczne) Zespół Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności zajmujący się projektem: Radosław Jasiński Mirosław Czyżewski Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia jest fundacją powstałą w lutym 2009 roku, której fundatorami są Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor. Stocznia powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Stawia sobie za cel także formację i rozwój intelektualny osób z różnych środowisk, gotowych do wykraczającego poza indywidualne interesy angażowania się w sprawy publiczne. Szczególnie ważne w działaniach Stoczni jest wzmacnianie współpracy między dwoma środowiskami: badaczami- akademikami oraz aktywistami społecznymi, działającymi także w organizacjach pozarządowych. Działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: rozwoju wspólnot lokalnych, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej. Więcej informacji: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, obchodząca w 2010 roku dziesięciolecie działalności programowej, została założona w USA przez Polsko- Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: umacniania efektów polskiej transformacji oraz dzielenia się doświadczeniami Polski z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach. W ciągu dziesięciu lat istnienia Fundacja przeznaczyła na swoją działalność blisko 90 mln USD, a jej fundusz wieczysty przekroczył 250 mln USD. W tym czasie zrealizowano 30 programów, w ramach których sfinansowano ponad stypendiów, projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, szkolenia dla liderów i pracowników organizacji pozarządowych, kursy dla nauczycieli, a także wizyty studyjne do Polski, w których wzięło udział ponad osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdowy oraz innych krajów. W ostatnich dwóch latach PAFW podjęła partnerską współpracę z największą pozarządową instytucją grantodawczą na świecie Fundacją Billa i Melindy Gatesów, co zaowocowało uruchomieniem w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek, w wyniku którego ponad bibliotek w małych miejscowościach zostanie przekształconych w nowoczesne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. Więcej informacji o Fundacji na stronie 2

3 PODSUMOWANIE Celem badania desk research było zebranie i zestawienie ogólnodostępnej wiedzy o wybranych programach wsparcia w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wsparcie jest tu rozumiane dość szeroko jako dostarczanie zarówno bezpłatne, jak i częściowo (wkład własny) lub całkowicie odpłatne sprzętu, oprogramowania, środków finansowych, usług doradczych czy szkoleniowych, a wreszcie szeroko rozumianej informacji. Celem badania było także prześledzenie, czy pojawiają się innowacyjne lub specyficzne (np. uzależnione od rodzaju odbiorcy) formy wsparcia. Przedmiotem zainteresowania były zwłaszcza programy wspierające organizacje pozarządowe, jednak analizie poddano też inne projekty. Niewiele form wsparcia jest skierowanych wyłącznie do organizacji pozarządowych, więcej jest takich, w których NGO- sy są jednym z odbiorców (obok np. samorządów) lub lokalnym operatorem programu. Tylko kilka projektów kieruje wsparcie bezpośrednio do indywidualnych osób najczęściej jest ono zapośredniczone. Poszczególne omówienia obejmują informacje o aktorach programu (realizatorach, partnerach, sponsorach itp.), rodzajach i odbiorcach wsparcia oraz jego zakresie czasowym i geograficznym. W miarę możliwości podane są także informacje o finansowaniu, opisane przypadki udanych i nieudanych przedsięwzięć, podane wymierne efekty programów, a także sformułowane rekomendacje. Każde opracowanie zawiera także mniej lub bardziej szczegółowy opis programu (założenia, cele, przebieg realizacji), a czasami także jego ocenę i dodatkowe informacje, np. szczegóły techniczne, nagrody oraz inne dane przydatne dla zrozumienia kontekstu funkcjonowania danego przedsięwzięcia. W kilku przypadkach zamiast opisu projektu lub programu zamieszczamy objaśnienie wielu działań podejmowanych przez jedną organizację oferujących wsparcie w zakresie ICT. Przedstawione programy są zróżnicowane, jeśli chodzi o zasięg (ogólnopolskie, regionalne, lokalne), skalę finansowania (od kilku tysięcy do kilku milionów złotych na projekt) czy dobór odbiorców i sposoby rekrutacji. Odmienny jest także sposób i skala informowania o projekcie nie tylko jeśli chodzi o komunikację wewnętrzną (między zaangażowanymi podmiotami, odbiorcami, beneficjentami itd.), a także tą przeznaczoną dla publiczności. Konsekwencjami tego są m.in. niewspółmierność danych i luki informacyjne w prezentowanym omówieniu. W związku z tym, nie w każdym przypadku ilość prezentowanych informacji jest dobrym wskaźnikiem rzeczywistej aktywności danej organizacji. Zamieszczone niżej dane zebrano w ramach researchu internetowego, a w niektórych przypadkach uzupełniono je informacjami uzyskanymi od rozmówców, z którymi przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (łącznie osiem osób). Były to: ð Agnieszka Konkel i Michał Adamczyk (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) ð Barbara Dyluś (Microsoft) ð Anna Kołtunowicz i Anna Tyrała (Miasta w Internecie) ð Klara Malecka (Fundacja Wspomagania Wsi) ð Bartosz Mioduszewski (Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo) ð Kuba Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki) W opisach programów zdarzają się braki wynika to np. z tego, że program został zakończony, nie działa już strona internetowa i niekiedy trzeba bazować na dość przypadkowych materiałach dostępnych w sieci. Niektóre dane dotyczą tylko pewnego etapu w projekcie wtedy są umieszczane z zaznaczeniem, jakiego okresu dotyczą i są wiarygodne tylko dla elementu całości. Mimo triangulacji źródeł być może nie udało się wyeliminować drobnych nieścisłości. Jednak niezależnie od metody zbierania danych, najistotniejszą i najczęstsza luką jest brak całościowej oceny programu, informacji o jego faktycznym oddziaływaniu. Trudność ze sformułowaniem takiej oceny wiąże się w wielu przypadkach z brakiem publicznie dostępnych ewaluacji, różnicami wynikającymi z innej perspektywy osób bezpośrednio zaangażowanych w program oraz zewnętrznych obserwatorów, a wreszcie ze zmieniającym się kontekstem nowych przedsięwzięć. Inaczej ocenia się program po upływie jakiegoś czasu, w kontekście późniejszych działań, a inaczej z perspektywy insidera lub 3

4 realizatora projektu, wreszcie odmiennie ze względu na cele i wartości, które w sposób deklarowany lub faktyczny stanowiły założenia danego projektu. Wnioski ogólne Poniższe zestawienie nie jest wyczerpujące, jeśli chodzi o programy wsparcia ICT w Polsce, jednak pozwala zaobserwować pewne trendy. Na przestrzeni ostatniej dekady widać zmianę w charakterze pomocy, co jest zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę rozwój technologiczny, a także przeobrażenie się mentalności użytkowników i potencjalnych użytkowników nowoczesnych technologii. 10 lat temu największym problemem był słaby dostęp do komputerów i do Internetu, a także brak podstawowych umiejętności. Ówczesne programy starały się odpowiadać na te właśnie potrzeby. Wraz z upływem czasu pojawiło się coraz więcej komponentów miękkich, nastawionych nie tylko na przekazywanie wiedzy (szkolenia), ale na dzielenie się nią (portale społecznościowe, wizyty studyjne, konferencje) oraz wsparcie w zakresie tworzenia własnych projektów, strategii rozwoju czy informatyzacji. Programy są skierowane do konkretnych (często coraz węższych) grup odbiorców od mieszkańców obszarów wiejskich przez osoby bezrobotne i absolwentów czy seniorów aż po pracowników bibliotek czy studentów wydziałów technicznych. Nadal jednak pewne grupy pozostają poza zasięgiem większości programów: niepełnosprawni mieszkańcy wsi, osoby dorosłe przed 60 rokiem życia. Kolejną zmianą jest też coraz większy nacisk na trwałość efektów projektu i ich dopasowanie do aktualnych potrzeb odbiorców, a co za tym idzie mniejsza centralizacja i większa elastyczność programów, zarówno na poziomie planowania, jak i realizacji. Kwestia trwałości efektów nieuchronnie wywołuje pytanie o to, co faktycznie zostało po zrealizowanych już programach. W kontekście działań twardych infrastrukturalnych, najbardziej interesujące są dalsze losy różnego rodzaju e- centrów, czyli publicznych miejsc dostępu do Internetu (PIAP: Public Internet Access Point). W wyniku analizowanych programów w Polsce powstało ponad 6 tysięcy PIAP- ów nie wiadomo, ile z nich nadal funkcjonuje. Nawet jeśli połowa sprzętu wciąż nadaje się do użytku, to i tak pozostała część e- centrów stanowi duży potencjał potencjał, który wart jest zagospodarowania. Wskazywały na to osoby realizujące analizowane programy choć nadal w rozlicznych miejscach problemem jest niska jakość lub brak infrastruktury, w wielu jest ona z różnych względów niewykorzystywana. Program Biblioteka+ Centra kształcenia na odległość na wsi (FPMINR) Gminne Centra Informacji Internetowe centra edukacyjno- oświatowe na wsi Ikonka Program Rozwoju Bibliotek Rzeczpospolita Internetowa Wieś Aktywna Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego e- Vita Wioska Internetowa Wirtualne Powiaty II Suma (minimum) liczba PIAP- ów brak danych brak danych Gdy chodzi o komponenty miękkie, pomiar trwałości jest jeszcze trudniejszy, jeśli nie zupełnie niemożliwy. Poprzez research internetowy nie da się np. oceniać faktycznej zmiany w poziomie kompetencji odbiorców programów, można natomiast określić, na ile trwałe i dostępne są źródła wiedzy powstałe w ramach analizowanych przedsięwzięć. Wiele programów ma wbudowany komponent tworzenia zasobów wiedzy: kursów internetowych, baz dobrych praktyk, serwisów informacyjnych itp. Niewątpliwie największe pod względem zgromadzonych zasobów są portale ngo.pl oraz 4

5 witrynawiejska.pl otwarte dla wszystkich użytkowników, choć dedykowane pracownikom organizacji społecznych oraz instytucji publicznych. Ten ostatni jest dodatkowo sprofilowany pod kątem działania na terenach wiejskich. Informacje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich zawiera także strona Krajowej Sieci Leader), choć na znacznie mniejszą skalę. Największe zasoby wiedzy związanej z rozwojem społeczeństwa informacyjnego prezentuje wspomniana już Witryna Wiejska oraz portal Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Prócz publicznych portali wiedza jest także gromadzona na platformach edukacji online. Internetowe kursy powstały w ramach programów: Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, Microsoftu, Internetowe Centra Edukacyjno- Oświatowe na Wsi oraz Wioski Internetowej. Już zgromadzona wiedza to kolejny zasób, który warto wykorzystać. Serwis operator rodzaj informacji Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki wiedza o możliwości uzyskania/oddania rzeczy, w tym sprzętu ICT Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom NiepełnosprawnymRuchowo kursy online Zespół programu Internetowe Centra Edukacyjno- Oświatowe na Wsi platforma internetowa ze szkoleniami Konsorcjum Krajowe Sieci Leader informacje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa Microsoft aktualności z dziedziny edukacji, treści edukacyjne, platform e- learningowa biblioteka.mwi.pl Stowarzyszenie Miasta w Internecie zbiór publikacji poświęconych rozwojowi społeczeństwa informacyjnego Stowarzyszenie Klon/Jawor serwis wiadomości, zaproszenia na konferencje i szkolenia, informacje o grantach, serwisy tematyczne i regionalne, baza danych o organizacjach pozarządowych i instytucjach Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego opisy ciekawych inicjatyw bibliotek i najważniejsze informacje dotyczące świata bibliotecznego spolecznepracownie.ning.com Biuro projektu Społecznych Pracowni Edukacyjno- Komputerowych platforma e- learningowa dla osób organizujących nowoczesne sytuacje edukacyjne za pomocą technologii informacji i komunikacji (ICT) Fundacja Wspomagania Wsi informacje, poradniki, zaproszenia na warsztaty, konkursy, raporty platforma.wioskainternetowa.pl Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, OPTOLAND SA kursy online osoby indywidualne główni odbiorcy organizacje społeczne i instytucje publiczne tylko jako darczyńcy tak tak tak tak tak tylko dla osób zarejestrowanych w centrum nie tak tak tak tak nie tak nie tak tak? tak tak nie nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak? 5

6 Wnioski dotyczące działań dla organizacji społecznych Niewiele jest programów skierowanych bezpośrednio do organizacji społecznych. Organizacje były lub nadal są odbiorcami przedsięwzięć Microsoftu i Banku Drugiej Ręki, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi (Aktywna Wieś), Stowarzyszenia Klon/Jawor (ngo.pl), w pewnej mierze także programów: Fundacji Orange i UNDP (Rzeczpospolita Internetowa), Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA. Dlaczego tak niewiele działań jest nastawionych na wsparcie organizacji pozarządowych? Przede wszystkim NGO- sy nie są uważane za specyficznego beneficjenta zakłada się, że mają takie same deficyty i potrzeby, jak inne grupy: potrzebują wiedzy i umiejętności, a także kontaktu z technologiami i przykładowymi zastosowaniami ICT, które uznają za użyteczne dla siebie. Ważne jest też przełamanie bariery psychologicznej. Przyjmuje się więc, że organizacje pozarządowe mogą skorzystać z programów dla wszystkich. Więcej programów kieruje wsparcie (zwłaszcza finansowe) do instytucji publicznych. Wynika to z faktu, że w projektach długoterminowych ważny jest pewny partner. Wójt, burmistrz, bibliotekarka, dyrektor szkoły to przedstawiciele instytucji, które dysponują siedzibą i mają względną stabilność organizacyjną. W lokalnych NGO- sach członkowie często pracują społecznie, w swoim wolnym czasie, we własnych domach. Organizacje pozarządowe nadal są postrzegane jako zbyt słabe, by samodzielnie udźwignąć ciężar projektu: przygotowania wniosku i jego rozliczenia. Fundator raczej postawi zatem na współpracę z lokalnym urzędem, gdzie są etatowi pracownicy, którzy mogą zostać oddelegowani do pracy przy projekcie. Nie bez znaczenia jest fakt, że szanse na sukces projektu zwiększa przychylność władz lokalnych, dlatego mocno rekomenduje się angażowanie jej przedstawicieli, nawet jeśli to nie oni mają być beneficjentami programu. Barierą dla działań wpierających NGO- sy pod względem wykorzystania ICT może być zdaniem naszych rozmówców trudność z dotarciem z informacją do potencjalnych odbiorców. W programach, w których mogły brać udział między innymi organizacje pozarządowe, było relatywnie niewiele uczestników informacja dotarła do nielicznych i nie była dalej dystrybuowana. Brakuje dobrej promocji projektów technologicznych skierowanych do NGO- sów i samej idei, że ICT może wesprzeć te organizacje w ich codziennej pracy. Respondenci wskazywali także, że wbrew pozorom niewiele jest źródeł finansowania tego typu programów skierowanych właśnie do organizacji pozarządowych. Zapisy wymagań konkursowych przewidują udział NGO- sów jako partnerów projektu, ale de facto na etapie realizacji ich rola jest często trzecioplanowa, jeśli nie czysto formalna. Ich zasobem jest większa elastyczność mogą zrobić to, czego nie może administracja publiczna. Rekomendacje Na podstawie analizowanych programów sformułowano rekomendacje dotyczące przyszłych działań wpierających wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach społecznych: 1. Najpierw diagnoza. Wsparcia nie tylko technologicznego nie można udzielać w ciemno, musi być ono sprofilowane i dopasowane do odbiorców. Rośnie tego świadomość i coraz więcej projektów jest poprzedzonych diagnozą lokalną. 2. Inwentaryzacja dostępnych zasobów. Elementem diagnozy powinna być ocena warunków, w jakich przyjdzie realizować program: jeśli polega on na dawaniu sprzętu, to najpierw należy się upewnić, czy jest miejsce, żeby go wstawić (lub je zapewnić), czy jest ktoś, kto umie pokazać, jak działa sprzęt i jak go używać, czy jest prąd, czy ktoś otworzy np. remizę itd. 3. Kompleksowość. Programy wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego powinny łączyć w sobie elementy techniczne (wyposażanie w sprzęt, łącze), finansowe (udzielanie grantów, nawet niewielkich) i społeczne (podnoszenie kompetencji, upodmiotowienie). 4. Partycypacyjne tworzenie zawartości programu. Odbiorcy programu powinni mieć wpływ na to, jaki rodzaj wsparcia jest im oferowany na przykład nie warto szkolić 20 osób z tej samej wsi z rzadkiej umiejętności, która 6

7 nie zmieni ich realnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Program musi powstawać przy udziale mieszkańców, a nie w Warszawie za biurkiem. 5. Trwałe i adekwatne efekty. Można próbować zadekretować trwałość projektu (np. trzyletnią) albo uznać, że projekt musi zainspirować odbiorców, żeby sami utrwalali lub rozwijali nabyte umiejętności, szukali źródeł finansowania na kontynuację projektu. To zainteresowanie warto regularnie podsycać, np. zapewniając przez dłuższy czas nowe treści edukacyjne, informacyjne. 6. Warsztat, nie szkolenie. Skuteczna absorpcja wiedzy odbywa się w praktyce ludzi trzeba jakoś przyciągnąć, pokazać im, że to coś dla nich. Muszą mieć możliwość spróbowania, jak coś działa, sprawdzenia żeby chcieli się tego nauczyć. Warto budować zainteresowanie na osobistym zaangażowaniu lub ciekawości uczestników. 7. Asystowanie. Programy skierowane do najmniej zaawansowanych odbiorców (np. organizacji, które nie mają doświadczenia w aplikowaniu o granty) powinny przewidywać duże wsparcie z zewnątrz na każdym etapie projektu: planowania, realizacji, rozliczania. Najlepiej, by wsparcie miało charakter bezpośredniego osobistego kontaktu wymaga to przeniesienia dużej części działań operatora w teren. Asystowanie bezpośrednie może zostać uzupełnione np. telefonicznym help deskiem. 8. Partnerzy (ale nie zbyt wielu). Praca w zespole zapewnia wzajemną mobilizację oraz konstruktywną krytykę, zwłaszcza jeśli partnerzy są zróżnicowani należą do różnych sektorów. Jednak nie powinno ich być zbyt wielu, ponieważ wtedy rozmywa się odpowiedzialność lub pojawiają się tendencje odśrodkowe. W programach realizowanych lokalnie istotna jest przychylność władzy samorządowej. 9. Elastyczność. Warto na bieżąco reagować na potrzeby odbiorców, np. dostosować temat szkolenia do ich potrzeb. 10. Decentralizacja. Warto wspierać lokalnych przedstawicieli programu, liderów osoby i instytucje, gdyż to oni mają najlepszy dostęp do wiedzy o tym, jakie są potrzeby na dole. Jednym ze sposobów wspierania lokalnych przedstawicieli programu jest decentralizacja zasobów wiedzy i pieniędzy. 11. Wykorzystanie istniejących sieci. Zdania na temat najlepszych rozgałęziaczy wsparcia technologicznego wśród naszych rozmówców były podzielone, choć najczęściej wskazywano instytucje publiczne (biblioteki i ośrodki kultury mające siedzibę, etatowych pracowników, stabilność organizacyjną). Pojawiły się głosy podkreślające duży potencjał sołtysów i rad sołeckich oraz sceptyczne wobec Ochotniczych Straży Pożarnych (kadra starzejąca się i niechętna do zmian oraz mało wydolna organizacyjnie). Bardzo mocno naciskano na konieczność nowego otwarcia istniejących punktów dostępu do Internetu. 12. Łatwe procedury rozliczania. W przypadkach programów grantowych potencjalnych beneficjentów łatwo wystraszyć procedurami finansowymi nawet jeśli nie są one bardzo skomplikowane. Komunikat o tym, że projekt jest łatwy do rozliczenia, a nawet sama możliwość uzyskania w tym pomocy, zwiększą zainteresowanie programem osób i instytucji najbardziej potrzebujących wsparcia. 13. Promocja programu. Ważne jest, żeby zdobywać uczestników, ale i sponsorów. Trzeba na bieżąco informować o tym, co dzieje się w programie, bo sama informacja może być czynnikiem albo narzędziem zmiany, np. może wzbudzać nowe potrzeby lub zaspokajać stare za pomocą nowych rozwiązań. 14. Ślad po programie. Dyplomy, certyfikaty są wbrew pozorom ważne dla uczestników to nobilituje projekt. Strona internetowa z materiałami, ich publikacja itp. dają świadomość, że uczestniczyło się w czymś ważnym. Udany projekt trzeba komunikować jako sukces ludzi w terenie, a nie nasz program, nasz sukces. 15. Dzielenie się doświadczeniami. Na wyobraźnię najlepiej działają konkretne przykłady i kontakty z żywymi ludźmi, szczególnie z miejscowości obok. 7

8 16. Krótka (pre)historia, czyli działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego przed 2000 rokiem Większość przedsięwzięć opisywanych w niniejszym opracowaniu zostało uruchomionych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Dłuższą historię mają bardzo nieliczne działania Stowarzyszenia Klon/Jawor i KANA Gliwice. Warto pamiętać, że wcześniejsze programy wspierające wykorzystanie technologii do celów społecznych realizowała w Polsce Fundacja Batorego. Jesienią 1995 roku uruchomiła ona PROGRAM INTERNET, w ramach którego do 2001 roku przeprowadzono rozmaite działania: ð Program Internet dla Szkół został zainicjowany przez grupę naukowców z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy jesienią 1994 roku rozpoczęli pracę nad systemem umożliwiającym polskim szkołom tanie korzystanie z podstawowych usług międzynarodowej sieci komputerowej Internet. Celem IdS było prowadzenie działalności związanej z edukacyjnym wykorzystaniem sieci i bezpłatne udostępnianie rezultatów tej aktywności oraz edukacja w zakresie możliwości i użytkowania Internetu. Do końca 1998 roku podłączono ponad 1200 szkół i przeszkolono ponad 6000 uczniów i 300 nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele, którzy nauczyli się posługiwać Internetem, doprowadzili do powstania licznych polskojęzycznych zasobów edukacyjnych (np. prezentując osiągnięcia szkół czy walory turystyczne swoich miast i regionów na stronach www); ð Edukacja w Internecie program grantowy; ð Edukacyjne projekty międzynarodowe: Web for Schools, Think- Quest, I*EARN; ð Pszczoły do Ula, którego podstawowym celem było opracowanie i wprowadzenie do Internetu informacji na temat organizacji pozarządowych i trzeciego sektora w Polsce; ð serwisy internetowe free.ngo.pl (w 1999 roku administratorem usług zostało Stowarzyszenie Klon/Jawor), free.med.pl i free.art.pl; ð Internet dla Niepełnosprawnych Nie jestem Sam ; ð Internet dla Lekarzy. 1 1 Informacje pochodzą z internetowego archiwum Fundacji Batorego oraz archiwalnej strony pozostałe przedsięwzięcia (poza free.ngo.pl) nie pozostawiły po sobie śladów w Internecie. 8

9 SPIS PROGRAMÓW BIBLIOTEKA DARYRZECZOWE.PL Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo GCI Gminne Centra Informacji ICEO Internetowe centra edukacyjno- oświatowe na wsi Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana KRAJOWA SIEĆ LEADER + (Program Pilotażowy Leader +) IKONKA MIASTA W INTERNECIE MICROSOFT Bezprzewodowy Autobus Internetowy NetAcad Cisco Networking Academy (CNA) NGO.PL i FREE.NGO.PL POLSKA CYFROWA, CENTRUM CYFROWE PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA SPEK Społeczne Pracownie Edukacji Komputerowej TECHNOLOGIE NON PROFIT WIEŚ AKTYWNA Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego e- VITA WIOSKA INTERNETOWA Kształcenie na odległość na terenach wiejskich WIRTUALNE POWIATY III

10 BIBLIOTEKA + Zaangażowane instytucje Odbiorcy wsparcia Rodzaj wsparcia Zasięg wsparcia Czas trwania Budżet OPIS PROJEKTU: założenia i cele Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Przygotowanie i wdrożenie: Instytut Książki Partnerzy: TP S.A., MSWiA, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ( Biblioteki z Internetem TP ); Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa, a także biblioteki miejskie, wojewódzkie i inne (we Wrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu, Lublinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie) MAK +, internetyzacja bibliotek: gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko- miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców) Szkolenia dla bibliotekarzy: bibliotekarze z bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko- miejskich i małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców) Infrastruktura bibliotek: w 2010 roku tylko biblioteki z gmin dotkniętych powodzią oprogramowanie szkolenia dofinansowanie dostępu do Internetu wsparcie finansowe (remonty bibliotek poszkodowanych w powodzi) ogólnopolski wieloletni, od 2008 roku, w tym poszczególne moduły: MAK +: od stycznia 2010 roku Internetyzacja bibliotek: od sierpnia 2009 roku do sierpnia 2012 roku (porozumienie z TP SA) Szkolenia dla bibliotekarzy: w latach (trzy roczne etapy) budżet programu w 2010 roku: 70 mln zł Internetyzacja bibliotek: Biblioteki z Internetem TP" dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Orange (Akademia Orange dla Bibliotek) częściowy lub całkowity zwrot kosztów dostępu do Internetu Szkolenia dla bibliotekarzy: w 2010 roku zł (wszystkie biblioteki wojewódzkie) Infrastruktura bibliotek: w 2010 roku blisko 1 mln zł Celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. Cztery komponenty programu: MAK +: stworzenie jednolitego, centralnego, ogólnego systemu komputerowego umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach między bibliotekami i zdalny dostęp przez Internet dla czytelników Internetyzacja bibliotek Szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. Szkolenia zostaną zorganizowane przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Instytut Książki przekaże bibliotekom wojewódzkim niezbędne środki w postaci dotacji celowej po oszacowaniu przez biblioteki wojewódzkie potrzeb szkoleniowych w danym regionie Infrastruktura bibliotek: uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych 10

11 Realizacja (problemy, zmiany ad hoc) Efekty (wymierne wskaźniki) Ocena (sukces/porażka uzasadnienie) Kontynuacje Rekomendacje INNE Źródła + Szkolenia dla bibliotekarzy: w 2010 roku zaakceptowano wnioski złożone przez 18 bibliotek wojewódzkich na sfinansowanie szkoleń dla bibliotekarzy Infrastruktura bibliotek: w III naborze (w 2010 roku) rozpatrzono pozytywnie 114 wniosków o dotacje w wysokości od 20 do 80 tys. zł Internetyzacja bibliotek; łącze internetowe (w zależności od możliwości: kabel lub radio) dostarczane jest przez TP S.A. Wśród wymagań/zaleceń technicznych jest zainstalowanie na stacjach roboczych systemu Linux (Fedora Core). &art_id=227 DARYRZECZOWE.PL Zaangażowane instytucje Odbiorcy wsparcia Rodzaj wsparcia Zasięg wsparcia Czas trwania Budżet OPIS PROJEKTU Realizacja (problemy, ad hoc) zmiany Bank Drugiej Ręki Finansowanie: rozwój serwisu daryrzeczowe.pl w latach finansowany był w ramach grantu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (EEA Grants, Norway Grants) NGO, placówka non profit sprzęt i inne dary rzeczowe ogólnopolski od 2007 roku Celem serwisu jest umożliwienie przekazania niepotrzebnych, ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy, które mogą służyć organizacjom i placówkom non profit. Internet daje możliwość spotkania się większej liczby osób i organizacji, które być może wcześniej nic o sobie nie wiedziały. Kategorie darów: AGD, RTV, artykuły biurowo- szkolne, dla dzieci i niemowląt, komputery i sprzęt biurowy, książki i edukacja, kuchenne, materiały wykończeniowe, meble, odzież i obuwie, pościel i koce, sportowe i turystyczne Problemy w redystrybucji hardware u: - konieczność wyczyszczenia dysków - geograficzne oddalenie miejsc podaży i popytu sprzętu - > koszty przechowywania i przewożenia sprzętu - utylizacja sprzętu niewykorzystanego, zepsutego - restrykcyjna polityka ochrony danych w firmach potencjalnych darczyńców - oddawanie sprzętu przez darczyńców bezpośrednio potrzebującym - niezadowolenie obdarowanych z jakości sprzętu - VAT od darowizn - > dążenie firm by sprzedawać go po złotówce 11

12 Efekty Ocena Kontynuacje Rekomendacje INNE Źródła - trudności ze zbudowaniem sieci dystrybucji około 500 zarejestrowanych organizacji non profit i 700 firm w 2008 roku ponad 25 tys. ogłoszeń w serwisie : 17 ogłoszeń darczyńców (w tym 9 z października) W bazie profili na stronie internetowej jest ponad rekordów: niektóre się powtarzają, w tej samej bazie są przemieszani darczyńcy i biorcy, ale większość to ofiarodawcy głównie osoby prywatne, ale też firmy (np. GfK Polonia, Studio S Biuro Architektoniczne, Grupa Żywiec SA, Microsoft, MTC Polska, EuroPharma Alliance) i organizacje pozarządowe (np. Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Fundacja Synapsis, Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju Puenta, Stowarzyszenie BDR, Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich) lub inne instytucje (np. American School of Warsaw, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie). Serwis wymaga zmian pod względem moderacji oraz wyglądu Rekomendacje dotyczące redystrybucji harware u - nadal warto to robić, mimo że jest to działalność droga i trudna logistycznie. Najważniejsze i najtrudniejsze jest dotarcie do tych, którzy sami z różnych powodów się nie zgłoszą po sprzęt i sami po niego nie przyjadą - pobieranie małej opłaty za sprzęt może częściowo rozwiązać problem wysokich kosztów czyszczenia dysków z danych oraz transportu - redystrybucja hardware u powinna być uzupełniona o mechanizm recyclingu sprzętu niewykorzystanego czy w złym stanie, aby nie ponosić kosztów magazynowania; redystrybucja harware u powinna działać na zasadzie franszyzy, tzn. mieć kilka lokalnych centrów redystrybucji - warunkiem powodzenia projektu jest przekonanie organizacji, że lepiej (wygodniej i bardziej opłacalnie) jest otrzymywać używany sprzęt od pośrednika (który zadba o jego przygotowanie) niż bezpośrednio od dawcy (np. banku, firmy) Bank Drugiej Ręki został powołany w czasie powodzi w 1997 roku przez Fundację Batorego, Stowarzyszenie Klon/Jawor i Polską Akcję Humanitarną jako zaplecze informatyczne do zarządzania pomocą (obsługa telefonów, bazy danych). Jego pierwotnym celem było posiadanie własnych magazynów i infrastruktury na sytuacje kryzysowe, ale w BDR szybko wyodrębniła się ścieżka związana z technologiami. BDR zajmował się między innymi redystrybucją używanego sprzętu komputerowego do organizacji pozarządowych. Zazwyczaj sprzęt był odbierany przez zainteresowane nim podmioty, zdarzało się, że na Mazowszu sprzęt był do nich wożony. Wywiad z Kubą Wygnańskim 12

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński

Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński Dyrektor Programowy PAFW Warszawa - 7 marca 2013 O Fundacji Utworzona w 1999 w USA na mocy porozumienia z Rządem RP przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Grażyna Boczar - Wolańska Obszar i zakres działania Lidera ds. osób 50+ Działania aktywizacyjne w ramach RO EFS w Krośnie, realizowane są na

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli (projekt w przygotowaniu)

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 Polska: 30 % dorosłych to analfabeci cyfrowi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Korzystanie z internetu według wieku korzystanie z internetu w

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Podstawowym celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa w zastosowaniach informatyki cięŝko

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej?

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej? Cyfrowa Misja 2015+ Cel projektu Celem Projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka+ BIBLIOTEKA +

Biblioteka+ BIBLIOTEKA + BIBLIOTEKA + Zadania programu Biblioteka+ Poszerzenie funkcji bibliotek poprzez przekształcenie ich w instytucję wypełniające misję kulturalną i społeczną, oferującą programy kulturalne i edukacyjne skierowane

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L P O Z N A Ń 2 0 1 2 O PROJEKCIE Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finansowany w ramach Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Działanie 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR I W O N A O B O J S K A C E N

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo