Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości"

Transkrypt

1 Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom oferowany jest dostęp do Serwisu, w tym Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Umową lub Regulaminem. 2. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, iż Serwis nie jest kierowany do Konsumentów. Tym samym charakter Serwisu nie pozwala Konsumentom na korzystanie z niego ani też wejście (przy wykorzystaniu Serwisu) w stosunki obligacyjne z Platformą bądź Partnerami. 3. Platforma umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie podmiotom, które zawrą Umowę i wyrażą zgodę na użycie ich danych w celu stworzenia profilu Użytkownika. 2. [AKCEPTACJA WARUNKÓW] 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje po przeprowadzeniu procesu rejestracji w Serwisie, przy czym akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wybór abonamentu oznacza zawarcie Umowy. Regulamin jest wiążący tak samo, jak umowa zawarta na piśmie. 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 3. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu, w całości lub w części, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności (na warunkach określonych w Regulaminie). 4. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek zapisem Regulaminu lub Polityki Prywatności (na warunkach określonych w Regulaminie), nie powinien kontynuować korzystania z Serwisu. 5. Każdy podmiot odwiedzający Serwis jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług. 6. Regulamin, Cennik oraz Polityka Prywatności są udostępnione zainteresowanym podmiotom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy lub rejestracją w sposób, który umożliwia: (i) ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności; (ii) pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne. 7. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

2 8. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub Polityki. 9. Użytkownik zostanie uprzednio powiadomiony drogą elektroniczną o proponowanych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji ww. zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy. Termin wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 14 dni o dnia otrzymania wiadomości o zmianie. W okresie wypowiedzenia Biuro rachunkowe nie zostanie obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z likwidacją konta lub nowymi postanowieniami regulaminu dotyczącymi płatności. Zmiana Regulaminu w zakresie poszerzenia Funkcjonalności bądź Usług Serwisu nie uprawnia Użytkownika do wypowiedzenia Umowy na podstawie niniejszego przepisu. 3. [ZNACZENIE] 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej: 1. Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez Platformę biuro obsługi Użytkowników, stanowiące biuro Projektu i mieszczące się w Poznaniu przy ul. Promienistej 83 (kod pocztowy: ), tel , 2. Cennik - załącznik do Regulaminu określający wysokość opłat za świadczone Usługi; 3. Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 4. Dobra chronione prawem dobra o charakterze niemajątkowym; 5. droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Platformą a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów Biura Obsługi Klienta; 6. Działanie - działanie, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkursy na projekty związane z wprowadzaniem na rynek e-usług oraz produktów cyfrowych (w ramach Priorytetu VIII: Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki oraz Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej); 7. E-faktura - faktura spełniająca kryteria określone w Rozporządzeniu ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej; 8. Funkcjonalność - funkcjonalności udostępniane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: wystawianie E-faktur, przesył E-faktur z systemów ERP, generowanie lub przesył raportów o charakterze księgowym lub zarządzanie Kontami; alerty (w zakresie terminów oraz kwot do uiszczenia); mini CRM (informacje o produktach/usługach Użytkownika, baza kontrahentów Użytkownika);

3 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 10. Konto - konto w Serwisie; 11. Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie z Serwisu; 12. Partner - przedsiębiorcy oraz inne podmioty będące kontrahentami Platformy, prowadzący swoją działalność również przy wykorzystaniu Serwisu; 13. Platforma Elektronicznej Księgowości bądź Platforma - spółka pod firmą ECDF Księgowość sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adresem rejestracyjnym przy ul. Promienistej 83 (kod pocztowy: ), NIP , REGON , kapitał zakładowy: 5100 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 14. Polityka Prywatności bądź Polityka Prywatności Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności; 15. Projekt - projekt Platformy pt. Stworzenie zintegrowanej platformy informatycznej służącej do świadczenia e-usługi udostepnienia narzędzi do prowadzenia e- księgowości realizowany w ramach Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej; 16. Regulamin bądź Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu; 17. Serwis - witryna internetowa Platformy, do której kieruje narzędzie współpracujące z następującymi nazwami domenowymi: i-ksiegowa.pl, e-ksiegowy.eu; 18. Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju; 19. Strony - Platforma oraz Użytkownik; 20. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego; 21. Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 22. Umowa - umowa o świadczenie Usług, określająca przede wszystkim charakter świadczonych Usług/Funkcjonalności oraz należne z tego tytułu opłaty;

4 23. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci; 24. Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności Stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci; 25. Użytkownik - nie-konsument, który korzysta z Serwisu na podstawie Umowy zawartej z Platformą; 26. Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Platformy: a. Przeglądarka internetowa (zalecane: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 6, Opera 12, Google Chrome 20), b. Włączona obsługa JavaScript. 27. Zawartość - wszelkie treści przesłane do bądź za pomocą Serwisu; 28. Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na otrzymywanie informacji handlowej od Platformy lub Partnerów oraz na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (jeżeli przekazywane dane należy - zgodnie z prawem Terytorium - postrzegać jako Dane); 29. Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System Platformy lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sieci komputerowe (w tym System Platformy lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe; 30. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu, - z wyłączeniem Zawartości bezsprzecznie niepochodzącej od Platformy. 2. Wyrażenia "powyżej", tutaj, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje. 3. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie, natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje. 4. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

5 4. [USŁUGI] 1. Platforma realizuje Usługi w następującym zakresie: (a) pośrednictwa w świadczeniu przez Partnerów Usług z zakresu księgowości podmiotów gospodarczych polegających na tworzeniu, przyjmowaniu do przechowywania, przechowywaniu, przetwarzaniu dokumentów i Danych Usługobiorcy; (b) wystawiania i przesyłania E-faktur; (c) przesyłania raportów biur rachunkowych; (d) dostępu do Funkcjonalności umożliwiających tworzenie informacji o produktach i usługach Użytkownika; (e) dostępu do Funkcjonalności umożliwiających tworzenie baz kontrahentów Użytkownika; (f) dostępu do Funkcjonalności umożliwiających organizację procesów wypełniania zobowiązań prawno-podatkowych. 2. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wszelką Zawartość, która została przesłana lub przekazana przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu - z uwagi na co, Użytkownicy zobowiązują się, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie naruszać Regulaminu ani prawa Terytorium. 3. Platforma egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości, naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa Terytorium lub w inny sposób naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, ale nie obowiązek, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ograniczenia innych praw, które mogą jej przysługiwać: do skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych Platformie środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu, w tym bez ograniczeń, blokowania określonych adresów IP lub dezaktywacji Konta. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o ograniczeniu dostępu do Konta i zostanie mu udzielony tygodniowy termin na złożenie wyjaśnień, co do informacji uzasadniających powzięte przez Platformę środki. Jeżeli Użytkownik nie złoży wyjaśnień lub uczyni to w sposób niewystarczający, Platforma może usunąć Zawartość naruszającą Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa Terytorium, a w ostateczności usunąć Konto Użytkownika. 4. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Platformy, Partnerów lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Platforma nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności. 5. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Platforma nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych. 6. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych. Użytkownik winien mieć świadomość, iż: a) Platforma może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące

6 Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) Platforma może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej; d) Użytkownik decydując się na skorzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów wyraża każdorazowo Zgodę. Adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik, przy czym Partner powinien przekazać danemu Użytkownikowi wszystkie wymagane prawem informacje. Operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli. 5. [ZASADY POSTĘPOWANIA] 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad określonych poniżej. 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub Oprogramowania wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu; każde działanie powodujące zakłócenia w pracy Serwisu lub Systemu Platformy bądź zakłócenia w korzystaniu z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności przez innych Użytkowników. 3. Poza warunkami wymienionymi powyżej Użytkownicy nie będą: a) korzystać z Serwisu celem wysyłania, umieszczania w Serwisie lub doprowadzenia do przekazywania wiadomości-śmieci, powtarzających się wiadomości, niezamówionych informacji handlowych bądź innych komunikatów tożsamych bądź analogicznych do komunikatów typu SPAM; b) podszywać się pod inne osoby lub podmioty; c) naruszać prawa do prywatności, Dóbr lub praw innych Użytkowników, Partnerów czy też osób trzecich; d) zbierać, gromadzić, ingerować lub przechowywać Dane inne niż własne Dane. 6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

7 1. Jedynym podmiotem uprawnionym do Znaków jest Platforma. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Platformy. 2. Użytkownicy zgadzają się na uzyskiwanie dostępu do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Platformę w celu korzystania z Serwisu. 3. Użytkownik winien umieszczać Zawartość w Serwisie, jak również pobierać Zawartość z Serwisu, jedynie przy wykorzystaniu Konta oraz w zgodzie z zapisami Umowy oraz Regulaminu. 7. [OPŁATY] 1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne. 2. Opłaty za korzystanie z Serwisu są naliczane na podstawie Cennika. 3. Opłatę należy uiścić z dołu za każdy miesiąc obowiązywania Umowy, na podstawie wystawionej przez Platformę E-faktury, w wysokości zależnej od wybranej przez Użytkownika opcji abonamentu, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 4. Jeżeli Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu przekroczy chociażby jeden z określonych w wybranej przez Użytkownika opcji abonamentu limitów w zakresie korzystania z Usług bądź Funkcjonalności, każdorazowo obowiązany jest do uiszczenia opłaty za dany miesiąc w wysokości przewidzianej dla opcji abonamentu, która odpowiada wolumenowi faktycznie wykorzystanych Usług bądź Funkcjonalności. 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług bądź Funkcjonalności w stopniu mniejszym, aniżeli określony w zadeklarowanym przez Użytkownika abonamencie, nie powoduje automatycznego przejścia na opcję abonamentu zawierającą niższe limity świadczonych Usług bądź Funkcjonalności. 6. Platforma zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub wyłączenia niektórych Usług, w tym Funkcjonalności, w przypadku nieterminowego regulowania opłat za korzystanie z Serwisu. 7. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem. 8. [KONTO] 1. Użytkownicy mogą a) umieszczać Zawartość w Serwisie lub b) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności jedynie po zawarciu Umowy i założeniu Konta, co wiąże się z podaniem niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. 2. Rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i

8 zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu takiego podmiotu, w szczególności wszelkich czynności związanych z założeniem Konta oraz praw i obowiązków Użytkownika. W celu założenia Konta, osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych: (a) imię i nazwisko oraz firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza (w przypadku osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wymagana jest firma przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu); (b) adres zamieszkania bądź siedziba podmiotu; (c) adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza; (d) NIP; (e) REGON; (f) KRS (jeśli podmiot podlega obowiązkowi wpisu); (g) adres Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta. Konto biura rachunkowego nie może być przedmiotem obrotu. 4. Platforma rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie Platformie przez Użytkownika wymaganych przez Platformę informacji lub dokumentów. 5. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone. 6. Platforma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług lub Funkcjonalności, czasowego blokowania Konta, dezaktywacji lub usunięcia Konta lub usuwania jego zawartości. W szczególności Platforma zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich Kont, w przypadku gdy Platforma uzyska informacje, iż Użytkownik nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza prawa lub Dobra Platformy, Partnerów innych Użytkowników bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie, jednak opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi. 7. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za: a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła, b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika oraz c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta. 9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI] 1. Platforma dołoży wszelkich możliwych starań aby dobra i dane klientów były chronione najlepszą dostępną technologią. Platforma gwarantuje, iż nie podejmie jakichkolwiek działań zmierzających do udostępnienia danych osobom trzecim lub ułatwiających zdobycie danych

9 przez osoby trzecie. Wyjątkiem od tej reguły może być jedynie postanowienie sądu lub organów ściągania. 2. Platforma zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych tylko i wyłącznie w zakresie administrowania platformy oraz zachowania lub ulepszania jej funkcjonalności. 3. Platforma przyjęła i utrzymuje system zabezpieczeń powszechnie uznawany za najlepszy dla ochrony danych. Zamiana systemu zabezpieczeń będzie możliwa jedynie w przypadku pojawianie się nowej lepszej technologii, która jednocześnie uzyska odpowiednią renomę. 4. System zabezpieczeń wymaga, przy żądaniach dostępu do danych, ustanowienia sesji, przy użyciu Secure Socket Layer (SSL), zrozumiałego jedynie dla Urządzeń końcowych Użytkownika oraz Systemu Platformy. Ponadto, wdrożono m.in.: blokadę wielokrotnych prób nieudanego logowania, utrzymanie istnienia dokumentów w przypadku awarii, hosting (bazy danych) w bezpiecznych centrach danych; kopie bezpieczeństwa; firewall - iptables, czy też system operacyjny na bazie Linux. 10. [ZABEZPIECZENIE] 5. Użytkownicy niniejszym zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Platformę, jak również powiązane z nią (kapitałowo lub osobowo) podmioty oraz Partnerów przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw (w tym Dóbr bądź praw) innych Użytkowników lub osób trzecich. 6. Platforma zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Platformę, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Platformą, zgodnie z wnioskiem Platformy, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia. 11. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI] 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Platforma lub którykolwiek Partner w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli Platforma lub Partner został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług,

10 Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu. 2. Bez ograniczania powyższego, Platforma nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników. W żadnym wypadku Platforma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Zawartości (niezależnie od jej pochodzenia), Usług lub Funkcjonalności przez Użytkowników. 3. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność Zawartości wprowadzanej do Serwisu. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za utratę Zawartości, chociażby częściową, spowodowaną jakąkolwiek przyczyną. 12. [NARUSZENIA] 1. Jeżeli ktokolwiek (niebędący Konsumentem) uważa, że którekolwiek z przysługujących mu praw lub odpowiedników Znaków bądź Dobra zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winien dokonać zgłoszenia spełniającego kumulatywnie następujące kryteria: a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa lub Dobra bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują prawa lub Dobra; b) precyzyjny opis Zawartości lub odpowiedników Znaków, co do których zostało naruszone którekolwiek z praw lub Dóbr wraz z załączaniem stosownych dokumentów; c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu); d) dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej zgłaszającego; e) oświadczenie zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę praw oraz Dóbr, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Platformie lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z praw lub Dóbr, jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu prawa lub Dobra przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa). 2. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 2 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. 3. Wszelkie zgłoszenia winny być składane do Biura Obsługi Klienta. 4. Zasady określone w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do ewentualnych roszczeń Konsumentów. 13. [REKLAMACJE] 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania Usług z winy Platformy.

11 2. Warunki reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności świadczonych przez Partnerów - w tym zakresie Użytkownik winien stosować się do warunków reklamacji określonych przez właściwego Partnera. 3. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; d) datę zawarcia Umowy; e) dokładny opis podnoszonych roszczeń wraz z podaniem ich podstaw prawnych; f) podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Platforma, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika drogą elektroniczną do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 5. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną (o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości). 6. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu miesięcy od dnia naliczenia opłaty za reklamowaną Usługę lub od dnia naliczenia opłaty w nieprawidłowej wysokości. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Platforma powiadamia Użytkownika drogą elektroniczną. 7. Platforma udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: a) nazwę jednostki Platformy rozpatrującej reklamację; b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; f) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części. 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. 14. [ROZWIĄZANIE UMOWY] 1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu ustania jej bytu prawnego na mocy: (a) zgodnego oświadczenia Stron; (b) wypowiedzenia, przy czym termin wypowiedzenia wynosi miesiąc (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego). Za takowe wypowiedzenie będzie również uważana czynność usunięcia Konta. 2. Umowa wygasa wraz z: (a) zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika; (b) ustaniem bytu prawnego podmiotu będącego Użytkownikiem.

12 3. Platforma może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik: (a) działa na szkodę Platformy lub innych Użytkowników; (b) narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy; (c) wykorzystuje Usługi do działań niezgodnych z prawem; (d) podejmuje działania zmierzające do uzyskania dostępu do Zawartości innych Użytkowników bądź narusza bezpieczeństwo Serwisu; (e) zalega z dokonaniem opłaty za dany okres świadczenia Usług i nie uczynił tego po uprzednim wezwaniu do uregulowania płatności ze wskazanym terminem, do którego takiej zapłaty powinien dokonać. 4. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: (a) Platforma umyślnie działa na szkodę Użytkownika; (b) Platforma umyślnie łamie postanowienia Regulaminu lub Umowy; (c) przerwa w dostępie do Serwisu trwa dłużej niż 5 dni z rzędu, przy czym termin ten liczy się od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiła przerwa w dostępie do Serwisu. 5. Wypowiedzenia należy dokonać do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną (w sposób umożliwiający Platformie zapoznanie się z treścią oświadczenia Użytkownika). 6. Platforma zastrzega sobie prawo do zatrzymania opłaty za niewykorzystany okres świadczenia Usługi w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 7. Z momentem ustania bytu prawnego Umowy: a) Konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli ustania bytu prawnego Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta), b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte; c) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu. 8. Ustanie bytu prawnego Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed ustaniem bytu prawnego Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Platformy, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej. 15. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu. 2. Platforma może być zobowiązana przez prawo Terytorium do powiadamiania Użytkowników o określonych zdarzeniach. Użytkownicy niniejszym potwierdzają i zgadzają się, iż takie powiadomienia będą skutecznie doręczone Użytkownikom z chwilą zamieszczenia ich w Serwisie lub wysłania ich drogą elektroniczną. Jeśli Użytkownicy nie będą na bieżąco przeglądać Serwisu lub przekazywać Platformie dokładnych i aktualnych informacji

13 kontaktowych, Platforma nie będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności za fizyczny brak u Użytkowników pochodzących od niej komunikatów. 3. Użytkownicy zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Platformę, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta. 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące. 5. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom prawa Terytorium. 6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem bądź funkcjonowaniem Serwisu będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Platformą a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Platformy.

14 Cennik Platformy Elektronicznej Księgowości 1. Koszt miesięczny dla biura rachunkowego wynosi 50 zł netto miesięcznie. Wyjątkiem od punktu 1. jest stan rzeczy opisany w punkcie Koszt miesięczny dla biura rachunkowego wynosi 0 zł netto miesięcznie przy rejestracji konta biura rachunkowego dokonanego przed dniem na okres 24 miesięcy. 3. Biuro rachunkowe płaci na rzecz Platformy 5 zł netto miesięcznie od każdego klienta posiadającego konto na Platformie oraz będącego zarejestrowanym klientem tego biura. Weryfikacja zasadności pobrania opłaty następuje, gdy biuro rachunkowe nie zlikwiduje konta zarejestrowanego klienta do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot został zarejestrowany jako klient biura rachunkowego. Wyjątkiem od punktu 3. jest stan rzeczy opisany w punkcie Biuro rachunkowe płaci na rzecz Platformy 0 zł netto od każdego zarejestrowanego do dnia klienta, jeżeli do tego terminu będzie posiadało minimum 5 zarejestrowanych klientów. Promocja ta jest aktualna przez 24 miesiące. Za każdy podmiot zarejestrowany jako klient biura rachunkowego po pobierana jest opłata zgodna ze stanem rzeczy opisanym w punkcie Konta firm, jako podmiotów gospodarczych będących klientem wybranego biura rachunkowego nie podlegają opłatom na rzecz Platformy. 6. Na mocy postanowień z dnia promocja opisana w punktach 2 i 4 zostaje przedłużona do Zgodnie z powyższym: Koszt miesięczny dla biura rachunkowego wynosi 0 zł netto miesięcznie przy rejestracji biura rachunkowego przed dniem na okres 24 miesięcy. Biuro rachunkowe płaci na rzecz Platformy 0 zł netto miesięcznie, od każdego zarejestrowanego do dnia klienta, jeżeli do tego terminu będzie posiadało minimum 5 zarejestrowanych klientów. Promocyjna stawka 0 zł netto miesięcznie za zarejestrowanych do klientów będzie obowiązywała przez 24 miesiące.

Regulamin korzystania z Funkcjonalności drukowania Contentu Serwisu Dymki.com

Regulamin korzystania z Funkcjonalności drukowania Contentu Serwisu Dymki.com Regulamin korzystania z Funkcjonalności drukowania Contentu Serwisu Dymki.com 1. [OPIS SERWISU] Serwis tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Dymki.com jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DANEFINANSOWE.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DANEFINANSOWE.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DANEFINANSOWE.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Serwis internetowy DaneFinansowe.pl, zwany dalej Serwisem, jest witryną internetową oraz powiązanymi z nią aplikacjami, służącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu : architax.pl

Regulamin Serwisu : architax.pl Regulamin Serwisu : architax.pl 1. [Zakres przedmiotowy] Niniejszy regulamin określa zasady, sposób dostępu i warunki korzystania z serwisu, tj. witryny internetowej www.architax.pl, tworzonej, kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY 1 , 2

REGULAMIN PLATFORMY 1 , 2 REGULAMIN PLATFORMY 1 1. Właścicielem platformy EPSILON ( Platforma ) jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Regulamin serwisu QUENTA.pl Administratorem serwisu jest Quenta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych za pomocą Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. Regulamin 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL

REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym crewing.portalmorski.pl prowadzony jest przez firmę TEMAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Feved INFORMACJE OGÓLNE Właścicielem sklepu internetowego Feved jest spkłka z o.o działająca pod firmą: Feved Sp z o.o z siedzibą w Krakowie, 31-010 Krakkw, ul. Rynek Głkwny

Bardziej szczegółowo