Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości"

Transkrypt

1 Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom oferowany jest dostęp do Serwisu, w tym Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Umową lub Regulaminem. 2. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, iż Serwis nie jest kierowany do Konsumentów. Tym samym charakter Serwisu nie pozwala Konsumentom na korzystanie z niego ani też wejście (przy wykorzystaniu Serwisu) w stosunki obligacyjne z Platformą bądź Partnerami. 3. Platforma umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie podmiotom, które zawrą Umowę i wyrażą zgodę na użycie ich danych w celu stworzenia profilu Użytkownika. 2. [AKCEPTACJA WARUNKÓW] 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje po przeprowadzeniu procesu rejestracji w Serwisie, przy czym akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wybór abonamentu oznacza zawarcie Umowy. Regulamin jest wiążący tak samo, jak umowa zawarta na piśmie. 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 3. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu, w całości lub w części, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności (na warunkach określonych w Regulaminie). 4. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek zapisem Regulaminu lub Polityki Prywatności (na warunkach określonych w Regulaminie), nie powinien kontynuować korzystania z Serwisu. 5. Każdy podmiot odwiedzający Serwis jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług. 6. Regulamin, Cennik oraz Polityka Prywatności są udostępnione zainteresowanym podmiotom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy lub rejestracją w sposób, który umożliwia: (i) ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności; (ii) pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne. 7. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

2 8. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub Polityki. 9. Użytkownik zostanie uprzednio powiadomiony drogą elektroniczną o proponowanych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji ww. zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy. Termin wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 14 dni o dnia otrzymania wiadomości o zmianie. W okresie wypowiedzenia Biuro rachunkowe nie zostanie obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z likwidacją konta lub nowymi postanowieniami regulaminu dotyczącymi płatności. Zmiana Regulaminu w zakresie poszerzenia Funkcjonalności bądź Usług Serwisu nie uprawnia Użytkownika do wypowiedzenia Umowy na podstawie niniejszego przepisu. 3. [ZNACZENIE] 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej: 1. Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez Platformę biuro obsługi Użytkowników, stanowiące biuro Projektu i mieszczące się w Poznaniu przy ul. Promienistej 83 (kod pocztowy: ), tel , 2. Cennik - załącznik do Regulaminu określający wysokość opłat za świadczone Usługi; 3. Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 4. Dobra chronione prawem dobra o charakterze niemajątkowym; 5. droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Platformą a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów Biura Obsługi Klienta; 6. Działanie - działanie, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkursy na projekty związane z wprowadzaniem na rynek e-usług oraz produktów cyfrowych (w ramach Priorytetu VIII: Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki oraz Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej); 7. E-faktura - faktura spełniająca kryteria określone w Rozporządzeniu ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej; 8. Funkcjonalność - funkcjonalności udostępniane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: wystawianie E-faktur, przesył E-faktur z systemów ERP, generowanie lub przesył raportów o charakterze księgowym lub zarządzanie Kontami; alerty (w zakresie terminów oraz kwot do uiszczenia); mini CRM (informacje o produktach/usługach Użytkownika, baza kontrahentów Użytkownika);

3 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 10. Konto - konto w Serwisie; 11. Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie z Serwisu; 12. Partner - przedsiębiorcy oraz inne podmioty będące kontrahentami Platformy, prowadzący swoją działalność również przy wykorzystaniu Serwisu; 13. Platforma Elektronicznej Księgowości bądź Platforma - spółka pod firmą ECDF Księgowość sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adresem rejestracyjnym przy ul. Promienistej 83 (kod pocztowy: ), NIP , REGON , kapitał zakładowy: 5100 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 14. Polityka Prywatności bądź Polityka Prywatności Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności; 15. Projekt - projekt Platformy pt. Stworzenie zintegrowanej platformy informatycznej służącej do świadczenia e-usługi udostepnienia narzędzi do prowadzenia e- księgowości realizowany w ramach Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej; 16. Regulamin bądź Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu; 17. Serwis - witryna internetowa Platformy, do której kieruje narzędzie współpracujące z następującymi nazwami domenowymi: i-ksiegowa.pl, e-ksiegowy.eu; 18. Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju; 19. Strony - Platforma oraz Użytkownik; 20. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego; 21. Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 22. Umowa - umowa o świadczenie Usług, określająca przede wszystkim charakter świadczonych Usług/Funkcjonalności oraz należne z tego tytułu opłaty;

4 23. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci; 24. Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności Stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci; 25. Użytkownik - nie-konsument, który korzysta z Serwisu na podstawie Umowy zawartej z Platformą; 26. Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Platformy: a. Przeglądarka internetowa (zalecane: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 6, Opera 12, Google Chrome 20), b. Włączona obsługa JavaScript. 27. Zawartość - wszelkie treści przesłane do bądź za pomocą Serwisu; 28. Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na otrzymywanie informacji handlowej od Platformy lub Partnerów oraz na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (jeżeli przekazywane dane należy - zgodnie z prawem Terytorium - postrzegać jako Dane); 29. Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System Platformy lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sieci komputerowe (w tym System Platformy lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe; 30. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu, - z wyłączeniem Zawartości bezsprzecznie niepochodzącej od Platformy. 2. Wyrażenia "powyżej", tutaj, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje. 3. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie, natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje. 4. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

5 4. [USŁUGI] 1. Platforma realizuje Usługi w następującym zakresie: (a) pośrednictwa w świadczeniu przez Partnerów Usług z zakresu księgowości podmiotów gospodarczych polegających na tworzeniu, przyjmowaniu do przechowywania, przechowywaniu, przetwarzaniu dokumentów i Danych Usługobiorcy; (b) wystawiania i przesyłania E-faktur; (c) przesyłania raportów biur rachunkowych; (d) dostępu do Funkcjonalności umożliwiających tworzenie informacji o produktach i usługach Użytkownika; (e) dostępu do Funkcjonalności umożliwiających tworzenie baz kontrahentów Użytkownika; (f) dostępu do Funkcjonalności umożliwiających organizację procesów wypełniania zobowiązań prawno-podatkowych. 2. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wszelką Zawartość, która została przesłana lub przekazana przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu - z uwagi na co, Użytkownicy zobowiązują się, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie naruszać Regulaminu ani prawa Terytorium. 3. Platforma egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości, naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa Terytorium lub w inny sposób naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, ale nie obowiązek, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ograniczenia innych praw, które mogą jej przysługiwać: do skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych Platformie środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu, w tym bez ograniczeń, blokowania określonych adresów IP lub dezaktywacji Konta. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o ograniczeniu dostępu do Konta i zostanie mu udzielony tygodniowy termin na złożenie wyjaśnień, co do informacji uzasadniających powzięte przez Platformę środki. Jeżeli Użytkownik nie złoży wyjaśnień lub uczyni to w sposób niewystarczający, Platforma może usunąć Zawartość naruszającą Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa Terytorium, a w ostateczności usunąć Konto Użytkownika. 4. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Platformy, Partnerów lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Platforma nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności. 5. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Platforma nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych. 6. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych. Użytkownik winien mieć świadomość, iż: a) Platforma może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące

6 Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) Platforma może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej; d) Użytkownik decydując się na skorzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów wyraża każdorazowo Zgodę. Adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik, przy czym Partner powinien przekazać danemu Użytkownikowi wszystkie wymagane prawem informacje. Operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli. 5. [ZASADY POSTĘPOWANIA] 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad określonych poniżej. 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub Oprogramowania wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu; każde działanie powodujące zakłócenia w pracy Serwisu lub Systemu Platformy bądź zakłócenia w korzystaniu z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności przez innych Użytkowników. 3. Poza warunkami wymienionymi powyżej Użytkownicy nie będą: a) korzystać z Serwisu celem wysyłania, umieszczania w Serwisie lub doprowadzenia do przekazywania wiadomości-śmieci, powtarzających się wiadomości, niezamówionych informacji handlowych bądź innych komunikatów tożsamych bądź analogicznych do komunikatów typu SPAM; b) podszywać się pod inne osoby lub podmioty; c) naruszać prawa do prywatności, Dóbr lub praw innych Użytkowników, Partnerów czy też osób trzecich; d) zbierać, gromadzić, ingerować lub przechowywać Dane inne niż własne Dane. 6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

7 1. Jedynym podmiotem uprawnionym do Znaków jest Platforma. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Platformy. 2. Użytkownicy zgadzają się na uzyskiwanie dostępu do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Platformę w celu korzystania z Serwisu. 3. Użytkownik winien umieszczać Zawartość w Serwisie, jak również pobierać Zawartość z Serwisu, jedynie przy wykorzystaniu Konta oraz w zgodzie z zapisami Umowy oraz Regulaminu. 7. [OPŁATY] 1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne. 2. Opłaty za korzystanie z Serwisu są naliczane na podstawie Cennika. 3. Opłatę należy uiścić z dołu za każdy miesiąc obowiązywania Umowy, na podstawie wystawionej przez Platformę E-faktury, w wysokości zależnej od wybranej przez Użytkownika opcji abonamentu, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 4. Jeżeli Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu przekroczy chociażby jeden z określonych w wybranej przez Użytkownika opcji abonamentu limitów w zakresie korzystania z Usług bądź Funkcjonalności, każdorazowo obowiązany jest do uiszczenia opłaty za dany miesiąc w wysokości przewidzianej dla opcji abonamentu, która odpowiada wolumenowi faktycznie wykorzystanych Usług bądź Funkcjonalności. 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług bądź Funkcjonalności w stopniu mniejszym, aniżeli określony w zadeklarowanym przez Użytkownika abonamencie, nie powoduje automatycznego przejścia na opcję abonamentu zawierającą niższe limity świadczonych Usług bądź Funkcjonalności. 6. Platforma zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub wyłączenia niektórych Usług, w tym Funkcjonalności, w przypadku nieterminowego regulowania opłat za korzystanie z Serwisu. 7. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem. 8. [KONTO] 1. Użytkownicy mogą a) umieszczać Zawartość w Serwisie lub b) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności jedynie po zawarciu Umowy i założeniu Konta, co wiąże się z podaniem niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. 2. Rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i

8 zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu takiego podmiotu, w szczególności wszelkich czynności związanych z założeniem Konta oraz praw i obowiązków Użytkownika. W celu założenia Konta, osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych: (a) imię i nazwisko oraz firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza (w przypadku osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wymagana jest firma przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu); (b) adres zamieszkania bądź siedziba podmiotu; (c) adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza; (d) NIP; (e) REGON; (f) KRS (jeśli podmiot podlega obowiązkowi wpisu); (g) adres Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta. Konto biura rachunkowego nie może być przedmiotem obrotu. 4. Platforma rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie Platformie przez Użytkownika wymaganych przez Platformę informacji lub dokumentów. 5. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone. 6. Platforma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług lub Funkcjonalności, czasowego blokowania Konta, dezaktywacji lub usunięcia Konta lub usuwania jego zawartości. W szczególności Platforma zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich Kont, w przypadku gdy Platforma uzyska informacje, iż Użytkownik nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza prawa lub Dobra Platformy, Partnerów innych Użytkowników bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie, jednak opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi. 7. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za: a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła, b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika oraz c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta. 9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI] 1. Platforma dołoży wszelkich możliwych starań aby dobra i dane klientów były chronione najlepszą dostępną technologią. Platforma gwarantuje, iż nie podejmie jakichkolwiek działań zmierzających do udostępnienia danych osobom trzecim lub ułatwiających zdobycie danych

9 przez osoby trzecie. Wyjątkiem od tej reguły może być jedynie postanowienie sądu lub organów ściągania. 2. Platforma zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych tylko i wyłącznie w zakresie administrowania platformy oraz zachowania lub ulepszania jej funkcjonalności. 3. Platforma przyjęła i utrzymuje system zabezpieczeń powszechnie uznawany za najlepszy dla ochrony danych. Zamiana systemu zabezpieczeń będzie możliwa jedynie w przypadku pojawianie się nowej lepszej technologii, która jednocześnie uzyska odpowiednią renomę. 4. System zabezpieczeń wymaga, przy żądaniach dostępu do danych, ustanowienia sesji, przy użyciu Secure Socket Layer (SSL), zrozumiałego jedynie dla Urządzeń końcowych Użytkownika oraz Systemu Platformy. Ponadto, wdrożono m.in.: blokadę wielokrotnych prób nieudanego logowania, utrzymanie istnienia dokumentów w przypadku awarii, hosting (bazy danych) w bezpiecznych centrach danych; kopie bezpieczeństwa; firewall - iptables, czy też system operacyjny na bazie Linux. 10. [ZABEZPIECZENIE] 5. Użytkownicy niniejszym zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Platformę, jak również powiązane z nią (kapitałowo lub osobowo) podmioty oraz Partnerów przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw (w tym Dóbr bądź praw) innych Użytkowników lub osób trzecich. 6. Platforma zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Platformę, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Platformą, zgodnie z wnioskiem Platformy, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia. 11. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI] 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Platforma lub którykolwiek Partner w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli Platforma lub Partner został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług,

10 Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu. 2. Bez ograniczania powyższego, Platforma nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników. W żadnym wypadku Platforma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Zawartości (niezależnie od jej pochodzenia), Usług lub Funkcjonalności przez Użytkowników. 3. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność Zawartości wprowadzanej do Serwisu. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za utratę Zawartości, chociażby częściową, spowodowaną jakąkolwiek przyczyną. 12. [NARUSZENIA] 1. Jeżeli ktokolwiek (niebędący Konsumentem) uważa, że którekolwiek z przysługujących mu praw lub odpowiedników Znaków bądź Dobra zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winien dokonać zgłoszenia spełniającego kumulatywnie następujące kryteria: a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa lub Dobra bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują prawa lub Dobra; b) precyzyjny opis Zawartości lub odpowiedników Znaków, co do których zostało naruszone którekolwiek z praw lub Dóbr wraz z załączaniem stosownych dokumentów; c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu); d) dokładny adres, numer telefonu stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej zgłaszającego; e) oświadczenie zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę praw oraz Dóbr, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Platformie lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z praw lub Dóbr, jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu prawa lub Dobra przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa). 2. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 2 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. 3. Wszelkie zgłoszenia winny być składane do Biura Obsługi Klienta. 4. Zasady określone w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do ewentualnych roszczeń Konsumentów. 13. [REKLAMACJE] 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania Usług z winy Platformy.

11 2. Warunki reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności świadczonych przez Partnerów - w tym zakresie Użytkownik winien stosować się do warunków reklamacji określonych przez właściwego Partnera. 3. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; d) datę zawarcia Umowy; e) dokładny opis podnoszonych roszczeń wraz z podaniem ich podstaw prawnych; f) podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Platforma, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika drogą elektroniczną do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 5. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną (o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości). 6. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu miesięcy od dnia naliczenia opłaty za reklamowaną Usługę lub od dnia naliczenia opłaty w nieprawidłowej wysokości. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Platforma powiadamia Użytkownika drogą elektroniczną. 7. Platforma udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: a) nazwę jednostki Platformy rozpatrującej reklamację; b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; f) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części. 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. 14. [ROZWIĄZANIE UMOWY] 1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu ustania jej bytu prawnego na mocy: (a) zgodnego oświadczenia Stron; (b) wypowiedzenia, przy czym termin wypowiedzenia wynosi miesiąc (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego). Za takowe wypowiedzenie będzie również uważana czynność usunięcia Konta. 2. Umowa wygasa wraz z: (a) zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika; (b) ustaniem bytu prawnego podmiotu będącego Użytkownikiem.

12 3. Platforma może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik: (a) działa na szkodę Platformy lub innych Użytkowników; (b) narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy; (c) wykorzystuje Usługi do działań niezgodnych z prawem; (d) podejmuje działania zmierzające do uzyskania dostępu do Zawartości innych Użytkowników bądź narusza bezpieczeństwo Serwisu; (e) zalega z dokonaniem opłaty za dany okres świadczenia Usług i nie uczynił tego po uprzednim wezwaniu do uregulowania płatności ze wskazanym terminem, do którego takiej zapłaty powinien dokonać. 4. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: (a) Platforma umyślnie działa na szkodę Użytkownika; (b) Platforma umyślnie łamie postanowienia Regulaminu lub Umowy; (c) przerwa w dostępie do Serwisu trwa dłużej niż 5 dni z rzędu, przy czym termin ten liczy się od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiła przerwa w dostępie do Serwisu. 5. Wypowiedzenia należy dokonać do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną (w sposób umożliwiający Platformie zapoznanie się z treścią oświadczenia Użytkownika). 6. Platforma zastrzega sobie prawo do zatrzymania opłaty za niewykorzystany okres świadczenia Usługi w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 7. Z momentem ustania bytu prawnego Umowy: a) Konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli ustania bytu prawnego Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta), b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte; c) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu. 8. Ustanie bytu prawnego Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed ustaniem bytu prawnego Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Platformy, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej. 15. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu. 2. Platforma może być zobowiązana przez prawo Terytorium do powiadamiania Użytkowników o określonych zdarzeniach. Użytkownicy niniejszym potwierdzają i zgadzają się, iż takie powiadomienia będą skutecznie doręczone Użytkownikom z chwilą zamieszczenia ich w Serwisie lub wysłania ich drogą elektroniczną. Jeśli Użytkownicy nie będą na bieżąco przeglądać Serwisu lub przekazywać Platformie dokładnych i aktualnych informacji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo