Dane statystyczne za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane statystyczne za rok 2012"

Transkrypt

1 2013 Dane statystyczne za rok 2012

2 Wskaźniki giełdowe 2012 Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku) Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku) Wartość obrotów (rynek kasowy) Wartość obrotów (rynek terminowy) Wartość obrotów na sesję (wszystkie instrumenty finansowe) Liczba transakcji na sesję (wszystkie instrumenty finansowe) 523,4 mld zł 210,7 mld zł 209,0 mld zł 232,7 mld zł 1 709,2 mln zł 59,5 tys. zł Liczba spółek wprowadzonych do obrotu w 2011 roku 19 Liczba notowanych spółek na koniec roku 438 w tym spółek zagranicznych 43 Zmiana indeksu WIG20 w ciągu roku 20,45 % Zmiana indeksu mwig40 w ciągu roku 17,42 % Zmiana indeksu swig80 w ciągu roku 22,92 % Zmiana indeksu WIG-Plus w ciągu roku 7,56 % Zmiana indeksu WIG w ciągu roku 26,24 % Wskaźnik C/Z (na koniec roku) 12,4 Wskaźnik C/WK (na koniec roku) 0,95 Liczba sesji w roku 249

3 Rocznik Giełdowy 2013 Dane statystyczne za rok 2012

4 Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Copyright by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, marzec 2013 ul. Książęca 4, Warszawa Internet: Projekt okładki: Art Group Sp. z o.o. Skład: Baddog ISSN Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA dołożyła wszelkich starań dla zapewnienia poprawności informacji zawartych w niniejszej publikacji. GPW nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji zakupu jakichkolwiek opisanych tu produktów.

5 Rocznik Giełdowy 2013 zawiera dane statystyczne za rok 2012 wraz z opisem najważniejszych wydarzeń tego roku, informacje o organizacji i działaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zestawienia danych z lat poprzednich oraz informacje o notowanych instrumentach i członkach giełdy. W początkowych częściach zawiera informacje na temat rynku regulowanego GPW, w kolejnych dane na temat rynku NewConnect i rynku dłużnych instrumentów finansowych Catalyst. Rocznik Giełdowy przydatny jest dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, dziennikarzy, pracowników instytucji finansowych, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych rynkiem giełdowym w Polsce. Od wielu lat przygotowywany jest według tego samego schematu, co ułatwia użytkownikom dotarcie do poszukiwanych informacji i porównywanie ich. Jako wydawnictwo periodyczne, Rocznik Giełdowy ma ułatwić śledzenie przemian zachodzących na polskim rynku kapitałowym i rozwoju rynku giełdowego, a także pomóc w lepszym zrozumieniu roli, jaką giełda spełnia w polskiej gospodarce. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

6

7 Spis treści Polski rynek kapitałowy... 7 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA... 9 Międzynarodowa pozycja warszawskiej giełdy Najważniejsze wydarzenia na GPW w roku Główny Rynek GPW Rok 2012 na Głównym Rynku GPW Spółki Spółki zagraniczne Produkty strukturyzowane Certyfikaty inwestycyjne ETF-y Warranty opcyjnie Krótka sprzedaż Indeksy giełdowe Inwestorzy Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Programy Firm Partnerskich Członkowie GPW Zasady obrotu giełdowego Dystrybucja informacji giełdowych Lista notowanych spółek Rynek instrumentów pochodnych Rok 2012 na rynku pochodnych Kontrakty terminowe Opcje na WIG Jednostki indeksowe MiniWIG NewConnect Informacje o rynku Rok 2012 na NewConnect Spółki Inwestorzy Indeksy rynku NewConnect Zasady obrotu Członkowie Rynku Animator Rynku / Market Maker Autoryzowani Doradcy NewConnect Obowiązki informacyjne spółek Dystrybucja informacji z rynku Lista notowanych spółek Catalyst Informacje o rynku Rok 2012 na rynku Catalyst Instrumenty notowane na Catalyst Zasady obrotu Droga na Catalyst Uczestnicy rynku Autoryzowani Doradcy Catalyst Program Catalyst Strategic Partner Obowiązki informacyjne emitentów Dystrybucja informacji Lista emitentów Catalyst

8 Rynek Energii GPW Rok 2012 na Rynku Energii GPW Uczestnicy rynku Kalendarium GPW Dodatkowe dni bez sesji w 2013 r Adresy

9 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polski rynek kapitałowy Głównymi instytucjami polskiego rynku kapitałowego są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje giełdowy obrót instrumentami finansowymi, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który dokonuje rozliczeń transakcji, realizuje zobowiązania emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych i przechowuje instrumenty finansowe oraz biura maklerskie, które pośredniczą w zawieraniu transakcji. Nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) powstał w 1991 r. jako integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 7 listopada 1994 r. stał się niezależną instytucją działającą w formie spółki akcyjnej. KDPW jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. KDPW realizuje także szereg usług dla emitentów tj.: pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-listing. Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. Dzięki utworzonym linkom możliwe jest notowanie zagranicznych spółek na GPW z takich krajów jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Rumunia, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostają funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. Wprowadzając tę zmianę Krajowy Depozyt wypełnia międzynarodowe standardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. Izba rozliczeniowa prowadzi działalność z zakresu gwarantowania i rozliczania transakcji z rynku kasowego i instrumentów pochodnych, zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu oraz transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym (transakcje OTC). Transakcje przyjmowane do rozliczeń w KDPW_CCP podlegają nowacji, co oznacza, że KDPW_CCP staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego z transakcji (central counterparty). Regulowany rynek pozagiełdowy, na którym zawiera się przede wszystkim transakcje hurtowe, zorganizowany jest przez spółkę BondSpot. Spółka prowadzi działalność w obszarze hurtowego obrotu obligacjami i bonami skarbowymi w ramach rynku Treasury BondSpot Poland oraz obligacjami komunalnymi, korporacyjnymi i listami zastawnymi w ramach regulowanego rynku pozagiełdowego i ASO będących częścią Catalyst. W 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia 7

10 Rocznik Giełdowy 2013 Nadzór nad rynkiem kapitałowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wśród nadzorowanych przez KNF instytucji są m.in.: GPW, KDPW, firmy inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, maklerzy, doradcy inwestycyjni i emitenci instrumentów finansowych notowanych na GPW. Nadzór nad rynkiem kapitałowym ma zapewnić powszechny dostęp do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych oraz przestrzeganie zasad uczciwego obrotu i konkurencji przez podmioty działające na rynku. KNF współdziała z organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego. Zadaniem Komisji jest także przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz upowszechnianie wiedzy o nim. Regulacje prawne Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce regulują w szczególności następujące ustawy: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; o obrocie instrumentami finansowymi; o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz akty wykonawcze do tych ustaw Ustawy odnoszą się do trzech głównych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego: rynku pierwotnego, wtórnego oraz nadzoru nad rynkiem. Regulacje ustawowe są zgodne ze standardami obowiązującymi na jednolitym europejskim rynku finansowym wynikającymi z przepisów, dyrektyw i rozporządzeń wydawanych przez Parlament Europejski, Radę oraz Komisję Europejską. Uczestnicy rynku rynku kapitałowego KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KDPW KDPW-CCP Giełda Papierów Wartościowych Bank Rozliczeniowy (NBP) Inwestorzy Instytucjonalni Domy maklerskie Emitenci Inwestorzy Indywidualni BondSpot SA 8

11 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) rozpoczęła działalność w 1991 r. Przedmiotem jej działalności jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi, promowanie tego obrotu oraz upowszechnianie informacji z rynku. GPW organizuje również alternatywny system obrotu odbywający się poza rynkiem regulowanym. GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą w Europie Środkowej i Wschodniej. Podstawy prawne działania GPW: Kodeks spółek handlowych, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wzmacnianie pozycji międzynarodowej poprzez poszerzanie oferty produktowej dla inwestorów i emitentów, poszukiwanie nowych spółek i pośredników, doskonalenie rynku w obszarze organizacji, technologii i uregulowań prawnych. GPW realizuje strategię rozwoju, mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku na arenie międzynarodowej oraz umocnienie pozycji regionalnego centrum finansowego. 5 grudnia 2011 r. Zarząd Giełdy podjął decyzję o emisji obligacji Spółki na rynku publicznym. GPW wyemitowała 1,7 mln obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł, która została skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz 750 tys. obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł skierowanych do inwestorów indywidualnych. Obie serie notowane są na rynku instrumentów dłużnych Catalyst. Ze środków pochodzących z emisji obligacji GPW sfinansowała przejęcie TGE. GPW jako spółka publiczna W roku 1991 GPW rozpoczęła działalność jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. W roku 2010 Skarb Państwa przeprowadził ofertę publiczną akcji GPW, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem inwestorów na akcje zapisało się ponad 320 tys. inwestorów indywidualnych, a popyt inwestorów instytucjonalnych wielokrotnie przewyższał podaż. Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej akcji, w tym akcji objęli inwestorzy indywidualni w cenie jednostkowej 43 zł i inwestorzy instytucjonalni w cenie jednostkowej 46 zł. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest notowana na Głównym Rynku GPW. Celem warszawskiej giełdy jako spółki publicznej jest stałe 9

12 Rocznik Giełdowy 2013 Grupa kapitałowa GPW Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupę kapitałową GPW stanowiły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako jednostka dominująca oraz cztery spółki zależne. Ponadto GPW posiadała udziały w dwóch spółkach stowarzyszonych. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SPÓŁKI ZALEŻNE SPÓŁKI STOWARZYSZONE Towarowa Giełda Energii S.A (100%) KDPW S.A. (33,33%) IRGiT S.A. (100%) KDPW_CCP S.A. (100%) Info GT Sp. z o.o. w likwidacji (100%) Centrum Giełdowe S.A. (24,79%) BondSpot S.A. (92,47%) WSEInfoEngine S.A. (100%) Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. (100%) Przejęcie kontroli nad TGE oraz jej spółkami zależnymi nastąpiło w lutym 2012 r. na skutek nabycia w dwóch transzach odpowiednio 80,33% oraz 7,67% udziałów w kapitale podstawowym TGE. W kolejnych miesiącach GPW zwiększała stopniowo swoje zaangażowanie w TGE, w grudniu 2012 r. osiągając 100%. 10

13 Główny Rynek GPW Władze GPW Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy jest jej najwyższym organem. Prawo do udziału w zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do jego kompetencji należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy. Rada Giełdy Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i trwa 3 lata. Skład Rady Giełdy (stan na koniec 2012 r.) Leszek PAWŁOWICZ Prezes Marek WIERZBOWSKI Wiceprezes Paweł GRANIEWSKI oddelegowany przez Radę Giełdy do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy. Sławomir KRUPA Jacek LEWANDOWSKI Sebastian SKUZA Marek SŁOMSKI Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady ich wprowadzania, dopuszcza do działania na Giełdzie członków giełdy, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i domów maklerskich w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd Giełdy składa się z 3 do 5 członków. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. Skład Zarządu Giełdy (stan na 31 grudnia 2012 r.) Adam MACIEJEWSKI Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Lidia ADAMSKA członek Zarządu Beata JAROSZ członek Zarządu Ludwik SOBOLEWSKI Prezes Zarządu, zawieszony w czynnościach decyzją Rady Giełdy. 11

14 Rocznik Giełdowy 2013 Członkostwo GPW w organizacjach międzynarodowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest członkiem branżowych organizacji międzynarodowych. Od października 1994 r. GPW jest pełnym członkiem Światowej Federacji Giełd (WFE), organizacji grupującej wszystkie najważniejsze giełdy świata. W ramach tej organizacji GPW współpracuje z giełdami innych krajów w zakresie wprowadzania i ujednolicania standardów. Jako pierwsza spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej giełda warszawska otrzymała w maju 1997 r. status desygnowanego rynku zagranicznego nadany przez Amerykańską Komisję Giełd i Papierów Wartościowych. Przyznanie tego statusu stanowiło potwierdzenie pozycji GPW jako dobrze uregulowanego rynku kapitałowego zgodnego ze standardami uznawanymi w USA. Od 1992 r. GPW współpracuje z Federacją Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), od 1999 r. jest jej członkiem stowarzyszonym, a od czerwca 2004 pełnoprawnym członkiem tej organizacji. Rynki GPW Na koniec 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadziła obrót instrumentami finansowymi na następujących rynkach: Główny Rynek GPW działa od dnia uruchomienia Giełdy w dniu 16 kwietnia 1991 roku. Jest to rynek regulowany podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem handlu na Głównym Rynku GPW są następujące papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane, ETF-y, warranty opcyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje jednostki indeksowe. NewConnect to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu. Stworzony został z myślą o młodych i rozwijających się firmach. NewConnect ruszył 30 sierpnia 2007 r. Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie mogą być akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Catalyst rynek instrumentów dłużnych obligacji komunalnych, korporacyjnych, spółdzielczych, skarbowych i listów zastawnych powstał 30 września 2009 r. Tworzą go dwie platformy obrotu prowadzone przez GPW w formule rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu (ASO) oraz dwa analogiczne rynki prowadzone przez BondSpot. Rynek Energii GPW rozpoczął działalność 11 grudnia 2010 r. To platforma zawierania transakcji energią elektryczną i kontraktami terminowymi na energię dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. GPW zaprzestanie organizacji obrotu towarami giełdowymi. Zgodnie ze strategią Grupy kapitałowej koncentracja obrotu towarami giełdowymi, a więc i energią elektryczną, będzie realizowana przez Towarową Giełdę Energii spółkę należącą do Grupy kapitałowej GPW. 12

15 Główny Rynek GPW Rynki GPW (stan na koniec 2012 r.) GPW GŁÓWNY RYNEK GPW (regulowany) RYNEK NEWCONNECT (Alternatywny System Obrotu) CATALYST Rynek instrumentów dłużnych GPW i BondSpot (Regulowany + Alternatywny System Obrotu) RYNEK ENERGII GPW podstawowy równoległy Uprawnienia regulacyjne i nadzorcze Giełdy Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda określa w Regulaminie Giełdy m.in. kryteria i warunki dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach giełdowych, zasady obrotu instrumentami finansowymi oraz obowiązki informacyjne emitentów na rynku niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych. Przepisy Regulaminu Giełdy określają także warunki, które musi spełnić podmiot, aby uzyskać status członka Giełdy. Szczegółowe zasady organizacji obrotu, tryb składania zleceń i zawierania transakcji określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Regulacje te dostępne są na stronie internetowej Giełda nadzoruje wykonywanie przez emitentów i członków giełdy obowiązków przewidzianych w przepisach Regulaminu Giełdy. Zgodnie z przepisami tego Regulaminu za naruszenie tych obowiązków może zostać nałożona kara regulaminowa. Będąc organizatorem alternatywnego systemu obrotu Giełda określa zasady działania w alternatywnym systemie w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Regulamin ten obowiązuje zarówno w odniesieniu do obrotu akcjami odbywającemu się na rynku NewConnect, jak i do obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst. Regulacje prawne GPW podlegają jej stałym analizom z punktu widzenia praktyki obrotu, podnoszenia standardów działania i bezpieczeństwa obrotu, jak również pod kątem postulatów zgłaszanych przez uczestników rynku. Rozpowszechnianie informacji Rozpowszechnianie informacji z rynku należy do podstawowych zadań GPW. Informacje giełdowe są upowszechniane przede wszystkim drogą elektroniczną. Dostępne są w formie serwisów komercyjnych oraz serwisów publicznych. Dystrybutorom, którzy podpisali umowę z Giełdą, udostępniane są drogą satelitarną serwisy komercyjne przekazujące obraz rynku w czasie rzeczywistym. Informacje te są udostępniane przez dystrybutorów takim grupom odbiorców, jak inwestorzy indywidualni, czy instytucje finansowe. Oprócz płatnych serwisów udostępnianych przez agencje informacyjne, domy maklerskie, portale internetowe, inwestorzy mają do dyspozycji bezpłatne serwisy oferowane przez Giełdę: strony internetowe poszczególnych rynków, internetowe serwisy tematyczne, serwis telegazety TVP. Serwisy publiczne mają ograniczoną zawartość informacyjną i podają informacje z pewnym opóźnieniem. Giełda publikuje również Cedułę codzienny, elektroniczny biuletyn giełdowy, zawierający informacje o kursach i wskaźnikach. Więcej informacji na temat dystrybucji informacji z rynków prowadzonych przez GPW na str. 174, 279 i

16 Rocznik Giełdowy 2013 Promocja i marketing Obok funkcji organizacyjnych, nadzorczych i prowadzenia prac nad systematycznym rozwojem rynku, do zadań Giełdy należy działalność promocyjna i edukacyjna. GPW realizuje ją wielotorowo, adresując działania do kluczowych klientów oraz uczestników rynku, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, obejmujących inwestorów, potencjalnych i notowanych emitentów oraz pośredników. GPW angażuje się w działania marketingowe i promocyjne w Polsce i zagranicą, zarówno bezpośrednio z udziałem klientów i uczestników rynku, jak i pośrednio - przez sieć partnerów biznesowych i współpracowników. W siedzibie GPW co roku odbywają się liczne konferencje, seminaria i szkolenia - dla inwestorów, potencjalnych emitentów, pośredników finansowych, mediów i in. - mające na celu zapoznanie odbiorców z ofertą produktową GPW, pozyskanie nowych emitentów i inwestorów, poprawę standardów wymiany informacji pomiędzy emitentami i inwestorami, standardów ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności społecznej notowanych spółek. Największe wydarzenia promujące GPW i polski rynek kapitałowy w 2012 r. 21 marca - w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiciele polskiego biznesu spotkali się z premierem Ukrainy Mykołą Azarowem. Wizyta ukraińskiego premiera była okazją do dyskusji na temat współpracy gospodarczej obu krajów, spotkania polskiego i ukraińskiego biznesu oraz możliwości rozwoju, jakie daje ukraińskim przedsiębiorstwom warszawska giełda maja - w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji CEE IPO Summit. Goście spotkania - potencjalni emitenci i globalni inwestorzy - uczestniczyli w dyskusjach panelowych poświęconych dylematom ekonomicznym Europy, inwestycjom w Europie Środkowej i Wschodniej, a także pozycji warszawskiej giełdy na mapie europejskich rynków kapitałowych. 31 sierpnia w 5. rocznicę powstania rynku NewConnect w Warszawie odbyło się New- Connect Convention/Catalyst Bond Congress spotkanie społeczności obu rynków organizowane co roku w innym mieście (dotychczas w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku). Spotkanie składało się z części konferencyjnej oraz wystawienniczej. wrzesień - ruszyła druga odsłona organizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa kampanii edukacyjnej Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie. Kampania skierowana jest do indywidualnych inwestorów. W jej ramach uczestnicy mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów w całej Polsce, także skorzystać z zasobów wiedzy online na portalu Obywatelski.pl. GPW jest partnerem tej akcji. 4 października - GPW oraz UniCredit CAIB Poland przy współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ambasadą RP w Rzymie oraz Izbą Handlową w Mediolanie Promos zorganizowała w Mediolanie konferencję Poland a World of New Financial Opportunities at Your Fingertips. Celem konferencji było zaprezentowanie włoskim inwestorom instytucjonalnym potencjału polskiego rynku kapitałowego oraz możliwości inwestycyjnych wynikających z planu prywatyzacyjnego polskiego rządu na lata października pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Capital Market Day. To inicjatywa mająca na celu zapewnienie inwestorom indywidualnym bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółek, a także okazja do ich zaprezentowania i przybliżenia ich działalności. 6 grudnia - w siedzibie GPW odbyła się V edycja międzynarodowej konferencji Warsaw Economic Hub (wcześniej Warsaw CEE Financial Hub). Organizatorami konferencji była GPW, International Herald Tribune i The Warsaw Voice. Tematyka konferencji koncentrowała się na potencjale polskiej gospodarki i Warszawy, stolicy Polski, jako regionalnego centrum gospodarczego. Inwestorzy oraz przedsiębiorcy z Europy i świata zapoznali się z aktualnymi danymi dotyczącymi regionalnej, europejskiej oraz globalnej roli Polski oraz jej nowoczesnej i rosnącej w siłę gospodarki. 14

17 Główny Rynek GPW Międzynarodowa pozycja warszawskiej giełdy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej i jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków europejskich. Intensywnie działając na rzecz międzynarodowego rozwoju, systematycznie umacnia pozycję nie tylko w swoim regionie, ale także na całym kontynencie. Międzynarodowy charakter GPW podkreślają notowane tu spółki zagraniczne, duże zaangażowanie inwestorów zagranicznych, zdalni członkowie oraz zagraniczni partnerzy biznesowi. Porównanie z innymi giełdami europejskimi w 2012 r. wskazuje na zwiększenie przewagi GPW wobec giełd regionu. Pod względem liczby IPO w roku 2012 GPW po raz kolejny zajęła I miejsce nie tylko w regionie, ale także w Europie pozycję tę dało jej 105 debiutów na obu rynkach akcji. Pod względem wartości IPO (739 mln euro) GPW zajęła 5. miejsce w Europie. Od kilku lat warszawska giełda ma najlepszą pozycję w regionie, także jeśli chodzi o liczbę notowanych instrumentów, obroty i kapitalizację notowanych spółek. Emitenci notowani na rynkach GPW stanowią 51% spółek z giełd regionu. Ich udział w obrotach akcjami w Europie Środkowej i Wschodniej wzrósł do 54,2%. Liczba debiutów na giełdach europejskich w roku 2012 (rynek podstawowy + ASO) Liczba debiutów na giełdach europejskich w roku 2012 (rynek podstawowy + ASO) GPW LSE Group Deutsche Börse Euronext OMX Luxembourg SE BME (Spanish Exchanges) Oslo Børs SIX Swiss Źródło: IPO Watch Europe Report, nr 1-4, WSE LSE Group 15

18 Rocznik Giełdowy 2013 Zagraniczne spółki Strategia przyciągania na GPW firm regionalnych systematycznie przynosi rezultaty. W roku 2012 na parkiecie pojawiło się 6 nowych firm spoza Polski (4 na Głównym Rynku i 2 na NewConnect). Na koniec 2012 r. w notowaniach na obu rynkach akcji było 51 spółek zagranicznych (43 na Głównym Rynku i 8 na NewConnect) o łącznej kapitalizacji blisko 211 mld zł. Wśród nich najliczniej reprezentowane są spółki ukraińskie i czeskie. Rynek instrumentów pochodnych Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w 2012r. Jako jedyna w Europie Środkowej i Wschodniej, GPW oferuje inwestorom dobrze rozwinięty rynek instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych. W roku 2012 GPW ponownie znalazła się wśród europejskich liderów instrumentów pochodnych. Jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się indeksowe kontrakty terminowe. Podobnie jak w poprzednich trzech latach, w roku 2012 GPW zajęła czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotu tymi kontraktami. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w 2012 r. (mln szt.) , , ,6 0 EUREX Euronext Liffe NASDAQ OMX Nordic Źródło: IPO Watch Europe Report, 1-4, 2012 r. 9,0 7,2 5,9 5,0 2,2 GPW BME (Spanish Exchanges) Borsa Italiana Oslo Børs Athens Exchange Zagraniczni inwestorzy W roku 2012, podobnie jak w roku 2011, zagraniczni inwestorzy zdecydowanie dominowali na Głównym Rynku GPW. Ich udział w obrocie na tym rynku wyniósł 48%. Wśród brokerów zagranicznych zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu dominowały firmy z Wielkiej Brytanii, a na drugiej pozycji uplasowały się instytucje z Francji. 16

19 Główny Rynek GPW Najważniejsze wydarzenia na GPW w roku 2012 Liczne debiuty Rok 2012 to kolejny roku dużej liczby debiutów na GPW. 105 nowych emitentów na obu rynkach akcji dało GPW pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów i piąte pod względem ich wartości. 40% wszystkich europejskich IPO w 2012 r. miała miejsce na warszawskim parkiecie. 89 debiutów spośród 105 przypadło na rynek NewConnect. To najdynamiczniej rozwijający się alternatywny rynek w Europie. Na koniec 2012 r. w obrocie znajdowało się 429 spółek. W roku 2012 intensywnie rozwijał się także rynek obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 156, a wartość emisji o 30,9% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł. Rozwój oferty i produktów GPW GPW zapewnia inwestorom możliwość obrotu pełną paletą instrumentów finansowych, które są przedmiotem handlu na światowych rynkach. Inwestorzy mogą inwestować w światowe indeksy, metale szlachetne i produkty rolne. We wrześniu rozszerzono ofertę produktową o 237 produktów strukturyzowanych, obejmujących: certyfikaty turbo, trackery, warranty na WIG20 oraz nowość na GPW certyfikaty faktor, które umożliwiają inwestowanie ze stałą dźwignią w surowce (złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza) oraz indeksy giełdowe (EURO, STOXX50, WIG20 oraz DAX). W kwietniu 2012 r. wprowadzono możliwość składania zleceń typu cross. Transakcje "cross" są uzupełnieniem palety zleceń i mogą przyczynić się do zwiększenia wolumenów obrotu na warszawskiej giełdzie. Zlecenia typu cross przeznaczone są dla Członków Giełdy do zawierania transakcji giełdowych między klientami danego Członka Giełdy lub między Członkiem Giełdy a jego klientem. Stanowią formę pośrednią między zleceniami, na podstawie których realizowany jest obrót sesyjny a zleceniami na podstawie których zawierane są transakcje pakietowe. Nowe indeksy Tabela wskaźników giełdowych wzbogaciła się w roku 2012 o dwa nowe indeksy. Od 30 maja 2012 r. GPW oblicza indeks WIG-CEE; jego wprowadzenie było konsekwencją rosnącej liczby emitentów z Europy Środkowej i Wschodniej i elementem strategii umacniania pozycji GPW w regionie. WIG-CEE jest trzecim, po WIG-Poland i WIG- -Ukraine indeksem, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia emitenta. 3 grudnia 2012 r. wprowadzono indeks WIG20TR; jego skład jest zgodny z portfelem indeksu WIG20, ale obliczany jest z uwzględnieniem dochodów z akcji (z tytułu dywidend oraz praw poboru), w przeciwieństwie do indeksu WIG20, który jest indeksem typu cenowego. Z tego też względu to indeks WIG20TR powinien być uznawany za właściwy punkt odniesienia do oceny inwestycji w największe spółki giełdowe. Przejęcie Towarowej Giełdy Energii (TGE) W lutym 2012 r. GPW nabyła w dwóch transzach odpowiednio: 80,33% oraz 7,67% akcji TGE, uzyskując tym samym kontrolę nad TGE oraz jej spółkami zależnymi. W wyniku kolejnych transakcji na dzień 31 grudnia 2012 r. udział GPW w TGE wyniósł 100%. Przejęcie TGE przez GPW było istotnym krokiem dla rozwoju i konsolidacji rynku obrotu towarami giełdowymi i instrumentami finansowym opartymi o towary giełdowe. 17

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE RYNEK OPARTY NA INFORMACJI WARSZAWA, 4 GRUDNIA 2013 ROKU -1- Spis treści Wprowadzenie Linie biznesowe GPW i jej umiędzynarodowienie Informacje finansowe Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2011 na GPW

Sierpień 2011 na GPW Sierpień 2011 na GPW 4 rocznica rynku NewConnect i 300 notowanych spółek, GPW podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze, Debiut 10. spółki ukraińskiej na Głównym Rynku GPW, 22 debiuty na NewConnect

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo