Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"

Transkrypt

1 Paweł Skowron * Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Proces raportowania jest coraz bardziej powszechnym sposobem komunikacji przedsiębiorstwa z zainteresowanymi stronami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W praktyce gospodarczej istnieje szereg rodzajów raportów przygotowywanych przez organizacje służących różnym celom, różnym aspektom działalności firm. Generalnie można wyróżnić dwa rodzaje raportów: obowiązkowych wymaganych przez przepisy prawa, jak Ustawa o rachunkowości, czy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (np. MSR 38) oraz fakultatywne określone w innych dokumentach, jak Rozporządzenie EMAS, norma ISO itp. Należy jednak zauważyć, że z chwilą podjęcia decyzji o wdrożeniu określonego standardu (EMAS, ISO 26000) wymagania te stają się obowiązkowe dla danego podmiotu. Informowanie interesariuszy o ryzyku stało się podstawowym elementem działalności wielu przedsiębiorstw. W szczególny sposób dotyczy to organizacji z sektora finansów, w których obowiązują takie regulacje, jak uchwalona w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych Ustawa Sarbanesa-Oxleya. Celem artykułu jest prezentacja sposobów ujawniania ryzyka oraz zarządzania ryzykiem i wskazania osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem przez największe spółki giełdowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu Autor dokonał analizy publikowanych raportów rocznych wszystkich spółek należących do indeksu WIG Pojęcie ryzyka Jak wskazuje T.T. Kaczmarek etymologia pojęcia ryzyka nie została dotąd jednoznacznie wyjaśniona [Kaczmarek, 2008, s. 51]. Słowo ryzyko * Dr, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 3, Jelenia Góra

2 424 Paweł Skowron w różnych językach świata można interpretować jako: los, odwagę, niebezpieczeństwo, omijanie czegoś czy dopust boży. W przytoczonych objaśnieniach etymologicznych pojęcia ryzyka dominuje więc niebezpieczeństwo, zagrożenie, możliwość wystąpienia czegoś nieprzewidywalnego. Ma to oczywiście swoje przełożenie na sposób definiowania ryzyka w praktyce gospodarczej. Ryzyko można zdefiniować jako zdarzenie niechciane, co do którego nie ma pewności, że się wydarzy. Ryzyko najczęściej, w języku potocznym, utożsamiane jest z niebezpieczeństwem zagrożeniem, stratą, szkodą. Dominuje raczej element zagrożenia, rzadziej oczekiwania, spełnienia się czegoś pozytywnego. Niemniej jednak ten drugi aspekt ryzyka powinien być brany pod uwagę zarówno w opracowaniach naukowych, jak i przez prowadzących działalność gospodarczą. K. Jajuga wskazuje, że definiując pojęcie ryzyka, powinno się brać pod uwagę dwie jego koncepcje. Negatywna koncepcja ryzyka traktuje je jako zagrożenie. Mówi się o ryzyku wtedy, kiedy istnieje możliwość straty, szkody, czy po prostu niezrealizowania określonego celu działania lub też nieosiągnięcia określonego efektu. Z kolei w neutralnej koncepcji ryzyka traktuje się je z jednej strony jako zagrożenie, ale z drugiej jako szansę. Osiągnięty wynik pewnego działania może być gorszy lub lepszy od spodziewanego działania [Zarządzanie ryzykiem, 2007, s. 13]. Ryzyko to możliwość sukcesu, ale także niepowodzenia, porażki, straty. To także przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny, wątpliwy. Ryzyko to również możliwość powstania szkody [Słownik współczesnego, 1998, s. 598]. T. Kaczmarek wskazuje, że ryzyko to zespół czynników, działań powodujących szkodę na ciele lub stratę materialną bądź wywołujących inne straty. O ryzyku należy mówić wówczas, gdy następstwa są niepewne. Zupełnie pewna strata nie jest ryzykiem [Kaczmarek, 2008, s ]. Ryzyko jest pochodną niepewności i ma charakter wymierny. Oznacza to, że są podstawy nie tylko do identyfikacji ryzyka, ale też do jego weryfikacji empirycznej przy zastosowaniu odpowiednich metod pomiaru. Natomiast niepewność ma wymiar informacyjny, a jej czynnikiem jest bariera dostępu do informacji lub niewiarygodność pozyskanych informacji. Nie można więc ustalić prawdopodobieństw wystąpienia ustalonych działań i możliwych rezultatów. Ryzyko jest abstraktem posiadającym możliwości dokonania pomiaru w sytuacji, kiedy istnieją dostępne informacje umożliwiające ocenę potencjalnych strat

3 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 425 i zysków związanych z danym działaniem, czyli przewidywanych skutków przyszłych decyzji [Staniec, Klimczak, 2008, s. 17]. Ryzyko to możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko jest mierzone wpływem (skutkami) i prawdopodobieństwem wystąpienia [Komunikat, 2009]. Według innego źródła ryzyko oznacza prawdopodobieństwo lub zagrożenie uszkodzenia, szkody, odpowiedzialności, strat lub jakiegokolwiek innego negatywnego wystąpienia, które jest spowodowane przez zewnętrzne lub wewnętrzne luki, a którego można uniknąć poprzez działania prewencyjne [http://www.businessdictionary.com]. Jak podaje A. Osborne ryzyko jest nieuniknione. Każdy rodzaj działalności gospodarczej, bez względu na wielkość ma stale do czynienia z ryzykiem. Przedsiębiorstwo może funkcjonować dzięki skutecznemu uwzględnianiu ryzyka. Dlatego cele każdej organizacji muszą być określone w sposób, który poprawnie zrównoważy je pomiędzy ryzykiem a potencjalnymi zyskami. Celem jest właściwe zarządzanie ryzykiem a nie tylko jego eliminowanie. Najlepszym sposobem do osiągnięcia tego celu jest uczynienie zarządzania ryzykiem częścią kultury biznesu. Wówczas każdy w organizacji ma swoją część do wykonania. Przy zastosowaniu kilku prostych technik, wszystkie departamenty, działy mogą identyfikować swoją część ryzyka w poszczególnych procesach oraz podejmować środki zaradcze w celu redukcji wpływu ryzyka najistotniejszego [Osborne, 2007, s. 23]. W normie ISO ryzyko jest definiowane jako wpływ niepewności na cele. W dokumencie tym zauważono jednocześnie, że [PN-ISO 31000, 2012, s. 15]: 1) wpływ niepewności powoduje odchylenie od oczekiwań pozytywne i/lub negatywne, 2) cele mogą dotyczyć różnych aspektów (takich jak np. finansowe, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiskowe) oraz mogą być stosowane na różnych szczeblach (takich jak np. strategicznym, dotyczącym całej organizacji, projektu, wyrobu bądź też procesu), 3) ryzyko jest często określane w odniesieniu do potencjalnych zdarzeń i następstw lub ich kombinacji, 4) ryzyko jest często wyrażone jako kombinacja następstwa zdarzenia (z uwzględnieniem zmian okoliczności) i związanego z nim prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

4 426 Paweł Skowron 2. Kategorie i rodzaje ryzyka Na podstawie dostępnej literatury przeprowadzono przegląd etymologicznego znaczenia ryzyka oraz sposobów jego definiowana przez różnych autorów. W tablicy 1 zaprezentowano otwartą typologię ryzyka. Tablica 1. Typologia ryzyka Autor/ Kategoria ryzyka Dokument Orange Ryzyko zewnętrzne Book W. Tarczyński, M. Mojsewicz C. Culp A. Socik T. T. Kaczmarek Ryzyko operacyjne Ryzyko związane ze zmianą Ryzyko systematyczne Ryzyko specyficzne Ryzyko podstawowe (kluczowe) Ryzyko poboczne Ryzyko finansowe Rodzaje ryzyka ryzyko: polityczne, ekonomiczne, społecznokulturowe, technologiczne, legislacyjne, ekologiczne realizacja zobowiązań (dostarczanie wyrobu, wykonanie projektu); wydajność i potencjał (zasoby, relacje, operacje, reputacja); wyniki i zdolność w zakresie zarządzania ryzykiem (nadzór, monitorowanie, odporność i wytrzymałość, bezpieczeństwo) cele związane z umowami, programy zmian, nowe projekty, nowa polityka stopy procentowej, walutowe, rynku, siły nabywczej, polityczne, wydarzeń niedotrzymania warunków płatności, zarządzania, biznesowe, finansowe, bankructwa, płynności rynkowej, zmiany ceny, reinwestowania - ryzyko rynkowe ryzyko: rynkowe, finansowania, płynności rynku, kredytowe, prawne Ryzyko niefinansowe - Ryzyko biznesowe ryzyko powodzenia nowego produktu, Ryzyko rynkowe ryzyko: cen, stóp procentowych, płynności, Ryzyko kredytowe - Ryzyko operacyjne por. ryzyka zawarte w umowie bazylejskiej - ubezpieczeniowe, ekonomiczne, kursu walutowego i stopy procentowej, produkcyjne, prawne, organizacyjne, polityczne, związane z nowymi technologiami i ekologią, medyczne i epidemiologiczne, farmaceutyczne, chemiczne, psychologiczne, socjologiczne, medialne środków przekazu, cywilizacyjne i kulturowe, filozoficzne, etyczne i religijne, siły wyższej

5 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 427 Ernst & Young Bazylejska Umowa Kapitałowa P. Borkowski Ryzyko finansowe ryzyko: księgowości i raportowania, rynkowe, płynności i kredytowe, podatkowe, związane ze strukturą kapitałową Ryzyko strategiczne planowanie i alokacja zasobów; relacje inwestorskie i komunikowanie; duże inicjatywy i programy angażujące istotnie kapitał; dynamika konkurencji na rynku; fuzje i przejęcia; dynamika rynku w ujęciu makro Ryzyko zgodności ład korporacyjny i zarządzanie, ryzyko regulacyjne, ryzyko prawne, ryzyko związane z kodeksem postępowania, Ryzyko operacyjne technologie informatyczne, zasoby materialne, sprzedaż i marketing, ludzie, badania i rozwój, łańcuch dostaw, ryzyko katastroficzne Ryzyko kredytowe - Ryzyko operacyjne nadużycia wewnętrzne: kradzieże dokonywane przez pracowników, fałszowanie dokumentów i inne oszustwa; nadużycia zewnętrzne: napady, kradzieże, włamania fizyczne i komputerowe; zasady zatrudnienia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy: dyskryminacja, niezadowolenie pracowników, złe warunki pracy; praktyki biznesowe: wykorzystywanie poufnych danych o klientach, pranie brudnych pieniędzy, sprzedaż nieautoryzowanych produktów; zniszczenia aktywów: akty wandalizmu, terroryzmu i zdarzenia nieoczekiwane; brak ciągłości pracy instytucji, przerwanie pracy systemów, załamanie pracy systemów: problemy ze sprzętem, z łącznością, z oprogramowaniem; zarządzanie w instytucji, zarządzanie procesami: błędy przy wprowadzaniu danych, niekompletna dokumentacja prawna, reklamacje; ryzyko procesów Ryzyko rynkowe - Ryzyko ekonomiczne ryzyko finansowe, strategiczne, biznesowe, Ryzyko pozaekonomiczne Ryzyko w projektach inwestycyjnych Ryzyko specyficzne Ryzyko niesystematyczne ryzyko zdarzeń losowych, przyrodnicze, rozwoju, polityczne ryzyko: specyficzne projektu, konkurencji, specyficzne sektora, międzynarodowe, rynkowe j.w. j.w.

6 428 Paweł Skowron Ustawa o rachunkowości Bank Rozliczeń Międzynarodowych Ryzyko finansowe ryzyko: zmiany cen, kredytowe, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych, utraty płynności finansowej - ryzyko: kredytowe, rynkowe, operacyjne, płynności, prawne, Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [The Orange Book, 2004, s. 17; Kaczmarek, 2008, s ; Borkowski, 2008, s ; Zarządzanie, 2008, s ; The Future of Risk..., 2009, s. 3; Ostrowska, 2002, s ; ustawa, 1994]. Zaprezentowana w tablicy 1 klasyfikacja rodzajów ryzyka występującego w praktyce gospodarczej z pewnością nie stanowi wyczerpującej listy. Warto tutaj wskazać na sektor ubezpieczeniowy, w którym występują takie rodzaje ryzyka, jak ryzyko czyste czy spekulacyjne, własności, osobiste, odpowiedzialności, majątkowe, ryzyko wynikające z punktu widzenia niebezpieczeństwa (pożaru, kradzieży itp.). Dla przedsiębiorstwa istotną kwestią są wyzwania związane z kompletną identyfikacją rodzajów ryzyk, które powinny być zarządzane [Kasiewicz, 2011, s. 45]. W tablicy 2 zaprezentowano rodzaje ryzyka zidentyfikowane przez firmę Ernst & Young w latach Tablica 2. Rodzaje ryzyk w 14 największych sektorach gospodarki światowej w raportach firmy Ernst & Young w latach Lp. Rodzaje ryzyk Ranking społeczne ryzyko akceptacji/społeczna odpowiedzialność biznesu regulacja i ocena zgodności zarządzanie talentami redukcja kosztów realizacja sojuszy i transakcji 10-6 nietradycyjne podmioty 7-7 wzrost zainteresowania sprawami ekologii 8-8 wschodzące rynki 5-9 powolne ożywienie / recesja dostęp do kredytów presja cenowa nowe technologie ryzyko rynkowe wzrost roli urzędów/rządu - 7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [The Ernst & Young Business Risk.., 2010, s. 5; Turn Risks and Opportunities, 2011, s. 7].

7 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 429 Jak wykazują badania przeprowadzone przez Katedrę Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH i Harvard Business Review Polska w czerwcu 2010 roku na grupie 124 menedżerów wyższego szczebla, reprezentujących w równych proporcjach małe, średnie i duże firmy poziom zarządzania ryzykiem w firmach działających w Polsce nie jest jeszcze w pełni wdrożony [Kasiewicz, Kurkliński, Świerżewski, 2010]. Na rysunku 1 zaprezentowano wyniki badań dotyczących sposobów postępowania z ryzykiem. Rysunek 1. Sposoby postępowania z ryzykiem Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Kasiewicz, Kurkliński, Świerżewski, 2010]. Poziom zarządzania ryzykiem w polskich firmach najlepiej ocenili sami respondenci pytani o generalną ocenę tej dziedziny w Polsce 56% uznało, że przedsiębiorstwa nie zarządzają profesjonalnie ryzykiem, a tylko 10% stwierdziło, że firmy są przygotowane do realizacji tej funkcji we własnym zakresie. Kondycja zarządzania ryzykiem w Polsce może być jeszcze słabsza, biorąc pod uwagę fakt, że ankietę wypełniali świadomi menedżerowie zainteresowani tym tematem. Stały wzrost poziomu niepewności i co ważniejsze podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności zarządczych menedżerów dają jednak nadzieję na stopniową profesjonalizację zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach.

8 430 Paweł Skowron 3. Raportowanie ryzyka Wraz z rozwojem i rosnącym system komplikacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, pojawianiu się nowych zdarzeń i konieczności ich rejestrowania, zmieniają sie sposoby komunikowania organizacji biznesowych z otoczeniem oraz wewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Współczesne systemy sprawozdawczości stawiają coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące rodzaju i zakresu raportów oraz ujawniania informacji na temat ryzyka. Coraz częściej, mając na uwadze, doświadczenia ze spektakularnymi upadkami firm, wahania stóp procentowych, niestabilność przepisów prawnych, nadużycia wewnątrz organizacji itp. stawiane są szczegółowe wymagania dotyczące ujawniania ryzyk i incydentów w organizacji. Nie wystarczy już zatem przygotowanie i opublikowanie jedynie tradycyjnego sprawozdanie z działalności obejmującego jedynie historyczne informacje liczbowe, czy finansowe. Obecne tendencje w zakresie raportowania głównie najważniejszych spółek giełdowych, instytucji finansowych, spółek prawa handlowego wymagają przygotowywania raportów obejmujących szeroki wachlarz informacji liczbowych, finansowych, wymaganych przez prawo oraz tych podawanych w sposób dobrowolny obejmujących zarówno okres historyczny, jak i prospektywny. Zmienia się również sposób prezentowania raportów oraz ich dostępność. Zdecydowana większość raportów ma charakter elektroniczny (dostępny na stronach internetowych spółek). Raporty udostępniane są w sposób bezpłatny, co zwiększa krąg osób zainteresowanych działalnością konkretnej organizacji. M. Marcinkowska, wskazuje na fakt, iż ewolucja sprawozdań podlega zmianom w czterech płaszczyznach [Marcinkowska, 2004, s. 9]: informacje finansowe uzupełniane są informacjami niefinansowymi, informacjom liczbowym towarzyszą informacje opisowe, podmioty ujawniają nie tylko dane obligatoryjnie wymagane regulacjami prawnymi, ale również dokonują ujawnień dobrowolnych, raport nie koncentruje się na wartościach historycznych, ale dostarcza również informacji o charakterze prospektywnym. Powstaje więc pytanie: Komu mają służyć przygotowywane raporty dotyczące ryzyka. Norma ISO dotycząca zarządzania ryzykiem wskazuje na dwa rodzaje raportów dotyczących ryzyka, a mianowicie raportowanie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Jak zauważa T.T. Kaczmarek dla przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma sprawny system

9 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 431 informacji i komunikacji w zakresie zarządzania ryzykiem [Kaczmarek, 2008, s. 269]. Zagadnienie dotyczące informowania o ryzyku ma kluczowe znaczenie zarówno dla kierownictwa wewnątrz organizacji, jak i zainteresowanych stron będących w otoczeniu tej organizacji. Każdy z nich ma różne oczekiwania co do systemu raportowania o ryzyku. W tablicy 3 zaprezentowano przykładowe oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych stron zainteresowanych dotyczące ujawnianych informacji na temat ryzyka. Tablica 3. Oczekiwania dotyczące ujawnianych informacji na temat ryzyka Oczekiwania interesariuszy wewnętrznych zewnętrznych Komunikacja Weryfikacja wewnętrznego systemu sprawozdawczości Utrzymywanie ciągłego raportowania Możliwość podejmowania działań korygujących, korekcyjnych czy zapobiegawczych Skuteczność podjętych działań Zmiana poziomu istotności zidentyfikowanych zagrożeń Postępy we wdrażaniu określonych reakcji na ryzyko Ocenę narażania przedsiębiorstwa na nowe sytuacje Wizerunek organizacji Ocena zarządu i kierownictwa firmy Monitorowanie stanów poszczególnych ryzyk Źródło: Opracowanie własne. Komunikacja Obraz wyników działalności przedsiębiorstwa Weryfikacja zewnętrznego systemu sprawozdawczości Utrzymywanie ciągłego raportowania Spełnienie wymagań prawnych Monitorowanie stanów poszczególnych ryzyk Ocena zarządu i kierownictwa firmy Wizerunek organizacji Sposoby zarządzania ryzkiem Zamieszczone w tablicy 3 oczekiwania interesariuszy z pewnością nie wyczerpują szeregu potrzeb dotyczących ryzyka w raportach. Każda organizacja powinna zatem samodzielnie określić profil potencjalnych, jak i obecnych interesariuszy i ich oczekiwania odnośnie prezentowanych danych.

10 432 Paweł Skowron W normie ISO wskazuje się również na kilka istotnych przesłanek podejmowania procesu raportowania ryzyka i wyników zarządzania nim. Należą do nich [PN-ISO 31000, 2012, s. 15]: 1) zapewnienie, że zarządzanie ryzykiem jest skuteczne, 2) zapewnienie, że zarządzanie ryzykiem w sposób ciągły wspiera działalność organizacji, 3) wdrażanie wybranych opcji postępowania w planowaniu zarządzania ryzykiem, 4) monitorowanie rezultatów i przeglądów, 5) zapewnienie ciągłej komunikacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami, 6) zapewnienie skutecznego ładu organizacyjnego, 7) zapewnienie przestrzegania wymagań prawnych, regulacyjnych i ładu organizacyjnego, 8) wsparcie i zachęcenie do przyjęcia rozliczalności i właścicielstwa ryzyka. Uzupełnieniem tej listy mogą być również takie przesłanki, jak: tworzenie wartości organizacji, budowanie reputacji firmy, czy pozyskanie kapitału. Raportowanie na temat ryzyka może odbywać się w różny sposób: poprzez okresowe raporty pisemne, ustne, okresową sprawozdawczość w zakresie realizacji celów i zadań, na bieżąco. Istotne jest, aby informacje zawarte w sprawozdaniach na temat ryzyka były wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji zarządczych. Dobrą praktyką jest, aby informacje na temat ryzyk były przekazywane wraz z okresowymi informacjami opisującymi stan realizacji celów i zadań [Komunikat, 2012]. W tym momencie można odnieść się do wymagań i zasad raportowania w sektorze finansowym, w którym precyzyjnie zostały określone wytyczne dotyczące raportowania ryzyka. Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest dokument pn. Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting z 28 sierpnia 2012 r. W dokumencie tym określono, że dokładne, kompletne i aktualne dane są podstawą do efektywnego zarządzania ryzykiem. Jednak same dane nie gwarantują, że zarząd i kierownictwo wyższego szczebla otrzymują odpowiednie informacje do podejmowania skutecznych decyzji o ryzyku. Aby efektywnie zarządzać ryzykiem, informacje muszą być przedstawione odpowiednim osobom i w odpowiednim czasie. Raporty ryzyka na podstawie danych ryzyka powinny być rzetelne, jasne i pełne. Powinny one

11 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 433 zawierać poprawną treść i być przedstawiane do odpowiednich decydentów w czasie, który pozwala na odpowiednią reakcję. Raporty dotyczące ryzyka powinny przyczynić się do należytego zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji przez ich odpowiednich odbiorców, w tym zwłaszcza zarządu i wyższego szczebla zarządzania. Aby zapewnić przydatność tych sprawozdań, powinny one być zgodne z określonymi zasadami [Principles, 2012, s. 9]. Zasady te, choć odnoszą się do organizacji z sektora finansowego mogą być transponowane na pozostałe sektory gospodarki. W tablicy 4 zamieszczono charakterystykę zasad raportowania ryzyka. Tablica 4. Zasady budowania raportu ryzyka Zasada Opis Dokładnoświnny być uzgodnione i zatwierdzone. - raporty ryzyka powinny dokładne i precyzyjne; raporty po- Kompleksowość materialnych w organizacji; szczegółowość i zakres tych rapor- - raporty ryzyka powinny obejmować wszystkie obszary ryzyk tów powinna być zgodna z wielkością i złożonością działalności organizacji i jej profilu ryzyka, jak również wymaganiami odbiorców. Przejrzystość Częstotliwość Dystrybucja - raporty ryzyka powinny przekazywać informacje w sposób jasny i zwięzły; sprawozdania powinny być łatwe do zrozumienia i pomocne w podejmowaniu decyzji; Sprawozdania powinny zawierać odpowiednią proporcje między danymi, analizą i interpretacjami oraz wyjaśnieniami jakościowymi. - zarząd i kierownictwo wyższego szczebla (lub innych odbiorców, o ile to jest właściwe) powinny ustalić częstotliwość zarządzania przygotowaniem raportów ryzyka i ich dystrybucji. Wymagania co do częstotliwości publikacji powinny odzwierciedlać potrzeby odbiorców, charakter ryzyka i jego zmian, jak również znaczenie raportów w przyczynianiu się do należytego zarządzania ryzykiem w celu skutecznego i efektywnego podejmowanie decyzji. Częstotliwość sprawozdań powinna być zwiększona w czasach kryzysu. - raporty ryzyka powinny być dystrybuowane do odpowiednich i zainteresowanych stron i zawierać istotne informacje dostosowane do potrzeb odbiorców, zapewniając jednocześnie poufność. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Principles, 2012, s ].

12 434 Paweł Skowron Według G. Świderskiej efektywny raport biznesowy, zaspokajający zapotrzebowanie informacyjne interesariuszy, powinien obejmować opis otoczenia, czyli warunków zewnętrznych, analityczny wykaz kluczowych czynników sukcesu w kreowaniu wartości, ujawnienia dotyczące planów strategicznych i operacyjnych, analizę konkurencyjności działań jednostki oraz analizę i raport dotyczący ryzyka [Świderska, 2007, s. 330]. M. Marcinkowska doprecyzowuje to stwierdzenie i wskazuje, jakiego rodzaju informacje należy uwzględnić w raporcie dotyczącym ryzyka. Należą do nich informacje dotyczące [Marcinkowska, 2004, s ]: 1) niepewności związanej z możliwością kontynuowania działalności w przyszłości, 2) postępowań toczących się w sądzie wraz ze wskazaniem zagrożeń oraz potencjalnych zobowiązań spółki, 3) czynników ryzyka i niepewności odnośnie przyszłych wyników działalności, 4) czynników ryzyka finansowego (kredytowego, rynkowego, utraty płynności) i operacyjnego, 5) polityki oraz organizacji systemu zarządzania ryzykiem, 6) zasad pomiaru ryzyka i stosowanych systemów i narzędzi, 7) kwantyfikacji i nadawania priorytetów czynnikom ryzyka w ramach poszczególnych grup ryzyka, 8) działań podejmowanych w zakresie zarządzania ryzykiem, 9) prezentowania informacji dotyczących ryzyka ułatwiających ich porównywanie. Niezwykle ważną kwestią jest zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych spółek. Organizacja powinna rozważyć, czy [Marcinkowska, 2004, s. 158]: 1) są one istotne, przydatne, wiarygodne, porównywalne i zrozumiałe, 2) mają charakter prospektywny, 3) są odpowiednie do docelowych użytkowników raportu, 4) są jasne i przejrzyste odnośnie rozpatrywanej skali czasu, 5) nie są zbyt wrażliwie komercyjnie, aby je ujawnić, np. ujawnienie informacji nie spowoduje zbyt wysokich kosztów lub utratę konkurencyjności. Na podstawie raportów rocznych dwudziestu największych spółek giełdowych autor dokonał analizy ujawnianych informacji na temat ryzyka. W tym celu autor posłużył się dwiema kategoriami ryzyka,

13 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 435 a w szczególności: ryzykiem finansowym (obejmującym ryzyko walutowe, kredytowe, utraty płynności, zmian cen papierów wartościowych oraz zmiany stóp procentowych) oraz ryzykiem operacyjnym definiowanym według Komitetu Bazylejskiego 1 (por. tablica 1). Podział ten najczęściej występuje w badanych raportach spółek giełdowych. Autor dokonał również podziału badanych, największych spółek giełdowych w celu precyzyjnego określenia zakresu i rodzajów ujawnianych ryzyk w badanych podmiotach na dwie grupy, tj.: organizacje finansowe i niefinansowe. Do pierwszego rodzaju organizacji zostało zakwalifikowanych pięć instytucji. W drugiej grupie znalazło się pozostałe piętnaście firm. Szczegółowe zestawienie wyników analizy zaprezentowano na rysunku 2. Rysunek 2. Struktura ryzyka finansowego w największych spółkach giełdowych cen papierów wartościowych utraty płynności 20% 80% 87% 80% walutowe 60% 87% kredytowe stopy procentowej 80% 80% 93% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% organizacje niefinansowe organizacje finansowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. W wyniku przeprowadzonej analizy raportów największych finansowych spółek giełdowych w Polsce można wskazać, że najczęstszym ryzykiem ujawnianym w sprawdzaniu jest ryzyko kredytowe. Dotyczyło to wszystkich badanych firm. W następnej kolejności spółki wskazują na ryzyko zmiany stóp procentowych, utraty płynności oraz zmiany cen 1 Oprócz wymienionych ryzyk operacyjnych Umowa Bazylejska wskazuje na trzy inne rodzaje ryzyka operacyjnego: strategiczne, reputacji i prawne, którymi na potrzeby niniejszego opracowania posłużył się autor.

14 436 Paweł Skowron papierów wartościowych (80% badanych organizacji należących do sektora finansowego). Wśród firm z sektora niefinansowego 93% badanych spółek identyfikuje ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. 87% z nich wskazuje również na ryzyka związane z: utratą płynności oraz wahaniem kursów walut. Dla 20% firm z sektora niefinansowego ważnym jest również ryzyko zmiany cen papierów wartościowych. Szczegółowe zestawienie dotyczące czynników ryzyka operacyjnego zaprezentowano na rysunku 3. Wszystkie badane spółki giełdowe jako najistotniejszym czynnik ryzyka operacyjnego wskazały brak zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi regulacjami. Wskazało na to odpowiednio 73% organizacji niefinansowych oraz 60% instytucji finansowych. W raportach firmy jednoznacznie wskazują na problemy w dostosowaniu do obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego, ochrony środowiska, a także regulacji administracyjnych, jak koncesje, urzędowe regulacje cen itp. Kolejnymi, pod względem ujawnianych, są zewnętrze elementy ryzyka, na które spółki nie mają wpływu i do których zaliczają w większości przypadków zdarzenia losowe oraz ryzyko związane z brakiem zachowania stabilności cen surowców, materiałów, wyrobów czy usług w realizacji transakcji handlowych. Na ten rodzaj ryzyka wskazało odpowiednio 60% finansowych i 47% niefinansowych największych spółek giełdowych w Polsce. Dla 80% badanych spółek działających z sferze finansów najistotniejszym jest ryzyko utraty reputacji. Utrata dobrego imienia, wizerunku firmy może stać się przyczyną jej upadku. Jest to więc proces trudno naprawialny i mający kluczowe znaczenie dla ciągłości działania organizacji, zwłaszcza że jest to element wyróżniający ją na rynku. Ciekawym jest fakt, że organizacje ze sfery finansowej 2 zwracają na reputację znacznie większą uwagę, aniżeli firmy ze sfery niefinansowej. Tylko 13% badanych spółek ze sfery niefinansowej wskazało na ten rodzaj ryzyka. Dla odpowiednio 60% badanych spółek z sektora finansów oraz 33% organizacji niefinansowych ryzyko związane z funkcjonowaniem własnych procesów ma kluczowe znaczenie. 2 Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że ryzyko utraty reputacji zostało uwzględnione w takich dokumentach, jak Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach z 2004 r. i 2013 r. Jest to więc kategoria ryzyka ujawniana w sprawozdaniach rocznych spółek należących do sfery finansowej.

15 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 437 Rysunek 3. Struktura ryzyka operacyjnego w największych spółkach giełdowych organizacje niefinansowe organizacje finansowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Dla największych finansowych spółek giełdowych takie ryzyka, jak: zdolność kredytowa kontrahentów, i ich wypłacalność, utrata kluczowych pracowników, zawarcie transakcji z nieuczciwym kontrahentem, ryzyko polityczne, ekonomiczne, ryzyko związane z przejęciem i fuzjami, prowadzeniem działalności w innym obszarze geograficznym, oddziaływaniem na lokalne społeczności, niewystarczającą zdolnością

16 438 Paweł Skowron produkcyjną, niską jakością pracy wykonawców, ryzykiem wypadków przy pracy i niezdolności do pracy pracowników nie są ujawniane w raportach rocznych. Nie oznacza to, zdaniem autora, że ryzyko tego typu nie jest w ogóle zauważalne przez te organizacje. W badanych największych spółkach finansowych szczególną uwagę zwraca się na ryzyko związane z błędami pracowników, ryzyko strategiczne. Wskazało na to 60% badanych spółek. Z kolei w 60% największych spółkach giełdowych należących do sfery niefinansowej kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej mają zmienne ceny towarów i surowców. Jest to tym bardziej istotne, że nawet wzrost kosztów pracy, czy ryzyko wynikające z udzielonych gwarancji, toczących się sporów nie mają takiego znaczenia. Ciekawym elementem jest również wskazanie przez zaledwie 7% badanych spółek (ze sfery niefinansowej) na zjawisko nadużyć. W żadnej ze spółek należących do instytucji finansowych taki rodzaj zagrożenia nie został wskazany i ujawniony, co może pozostawać w sprzeczności z opublikowanym w maju 2013 roku raportem firmy Ernst & Young dotyczącym nadużyć gospodarczych. Badanie to zostało przeprowadzone w 43 krajach. Wyniki badania wskazują, że spółki są świadome ryzyka stwarzanego przez nadużycia gospodarcze, przekupstwo i korupcję, a zdecydowana większość z nich podejmuje odpowiednie działania mające na celu jego ograniczenie. Mimo to, w strategiach zarządzania ryzykiem przyjętych przez wiele organizacji nadal są istotne luki. Spółki niedostatecznie często sięgają po narzędzia z zakresu analizy danych oraz inne rozwiązania informatyczne. Kompleksowe audyty zgodności, uwzględniające testowanie transakcji, ciągle należą do rzadkości. Konsekwencje takiego stanu rzeczy powinny budzić poważne obawy na szczeblu zarządów [O krok dalej, 2013, s. 1]. Autorzy badania podają, że 15% dyrektorów finansowych, których ankietowali, odpowiedziało, że przekazaliby korzyści pieniężne, aby zyskać zamówienia, 4% przyznało, że byłoby w stanie zmanipulować wyniki finansowe. Tylko 46% zostało przeszkolonych w zakresie procedur antykorupcyjnych [O krok dalej, 2013, s. 3]. Stanowi to o skali zjawiska i powinno skłaniać do refleksji. Norma ISO w punkcie wymaga, aby organizacja ustaliła sposób rozliczalności, uprawnienia oraz odpowiednie kompetencje do zarządzania ryzykiem, łącznie z wdrażaniem i utrzymaniem procesu

17 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 439 zarządzania ryzykiem oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wszystkich środków kontroli. Może to być ułatwione poprzez [PN-ISO 31000, 2012, s. 35]: identyfikację właścicieli ryzyka rozliczanych z zarządzania ryzykiem i mających uprawnienia do zarządzania nim, identyfikację osób, które będą rozliczane z opracowania, wdrażania i utrzymania struktury ramowej zarządzania ryzykiem, identyfikację innych odpowiedzialności osób na wszystkich poziomach w organizacji za proces zarządzania ryzykiem. Autor dokonał analizy dostępnych raportów i sprawozdań rocznych największych spółek giełdowych w celu wskazania, w jaki sposób spółki te zapewniają skuteczne zarządzania ryzykiem poprzez przydział obowiązków i uprawnień w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać, kto jest odpowiedzialny za ryzyko w badanych organizacjach. W badanych spółkach giełdowych należących do sfery finansów odpowiedzialność za ryzyko ponoszą: komitety ds. ryzyka, zarząd oraz rada nadzorcza. Szczegółowe zestawienie odpowiedzialności za ryzyko zaprezentowano na rysunku 4. Rysunek 4. Odpowiedzialność za ryzyko w największych spółkach giełdowych w Polsce organizacje niefinansowe organizacje finansowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. W 87% badanych spółek ze sfery niefinansowej za ryzyko odpowiada zarząd. W 47% tych firm powołano do istnienia specjalne zespoły ds. ryzyka. W 60% badanych spółek należących do sektora finansowego funkcjonują komitety ds. audytu wewnętrznego oraz departamenty ds.

18 440 Paweł Skowron ryzyka. W przypadku spółek niebędących jednostkami finansowymi komitet audytu wewnętrznego powołano w 27% badanych podmiotów. Tylko w 13% badanych spółek należących do organizacji niefinansowych ryzyka przypisano poszczególnym właścicielom, przy czym w żadnej z badanych podmiotów ze sfery finansowej nie utworzono takiego organu odpowiedzialnego za ryzyko. Mając na uwadze wymagania dotyczące ryzyka i zarządzania nim autor zweryfikował, czy spółki giełdowe realizują wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem. W tym celu wskazał na procesy opisane w normie ISO obejmujące takie działania, jak identyfikację ryzyka, analizę, ewaluację i postępowanie z ryzykiem. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane na rysunku 5. Rysunek 5. Procesy zarządzania ryzykiem w największych spółkach giełdowych w Polsce organizacje niefinansowe organizacje finansowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Jak wynika z przeprowadzonych badań we wszystkich spółkach można zaobserwować fakt istnienia poszczególnych procesów zarządzania ryzykiem, o których mowa w normie ISO Spółki w raportach rocznych informują o zidentyfikowanym ryzyku, podejmują analizy ryzyka w powołanych zespołach ds. ryzyka lub departamentach, dokonują jego ewaluacji przy zastosowaniu równych metod (najczęściej przy zastosowaniu metody VaR (Value at Risk) metodzie rekomendowanej przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego). W raportach rocznych 75% największych spółek giełdowych w Polsce wskazuje, że posiada określoną politykę zarządzania ryzykiem. Niektóre z badanych spółek informuje, że wdrożyły program, a nawet strategię zarządzania ryzykiem. W większości przypadków polityki te odnoszą się

19 Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych 441 do postępowania dotyczącego ryzyka kredytowego. Niektóre z badanych podmiotów wskazują na fakt wdrożenia polityki zarządzania ryzkiem operacyjnym. Zakończenie Proces raportowania ryzyka wśród podmiotów gospodarczych nie jest jeszcze powszechnym zjawiskiem. Wynikać to może z obawy przed zakresem ujawnianych informacji na temat ryzyka. Z jednej strony informacje dotyczące ryzyka regulowane są przez przepisy prawne wewnętrzne i zewnętrzne, z drugiej brakuje precyzyjnych wytycznych dotyczących ujawnionych elementów ryzyka w celu zachowania ich porównywalności. Wymagania w zakresie sprawozdawczości ryzyka różnią się znacznie co wynika z odmiennych przepisów regulacyjnych, a więc byłoby niepraktycznym proponowanie zmian, które miałyby jedynie ogólną ważność [Reporting, 2011]. Publikacja na temat zarządzania ryzykiem stanowi istotny element w komunikowaniu się z zainteresowanymi stronami i jest zachętą do zwrócenia uwagi na proces zarządzania ryzykiem, zwiększa zaufanie odbiorców raportu do organizacji, a także przyczynia się do skutecznego ładu organizacyjnego. Znaczącym jest jednak fakt, że wiele podmiotów stosuje odrębne raporty dotyczące ryzyka. Przykładem niech będą firmy LOTOS SA, czy PKO Bank Polski SA, które w swojej strategii zdecydowały się na taką formę komunikacji ze swoimi interesariuszami. W praktyce gospodarczej można zaobserwować pewne tendencje dotyczące raportowania spółek. Pojawia się nowa forma raportu, a mianowicie raport zintegrowany. W Polsce, jak dotychczas, powstało kilka takich raportów. Przykładami są raporty takich firm, jak: LOTOS SA, Zakłady Azotowe Puławy SA, czy GAZ-SYSTEM SA. Jest to nowa forma raportowania. Dotychczas na świecie powstało około 350 raportów zintegrowanych (według danych CorporateRegister.com [http://www.corporateregister.com]. Literatura 1. Borkowski P. (2008), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 2. dostęp dnia rijtwe, dostęp dnia

20 442 Paweł Skowron 4. Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa. 5. Kasiewicz S. (2011), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa. 6. Kasiewicz S., Kurkliński L., Świerżewski Ł. (2010), Pasywne podejście do zarządzania ryzykiem, Harward Business Review Polska, dostępny na stronie: dostęp dnia Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz.Urz. Ministra Finansów z 2 marca 2009, poz Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz.Urz. Ministra Finansów z 18 grudnia 2012, poz Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 10. O krok dalej: miejsce w biznesie. 12 Światowe badanie nadużyć gospodarczych (2013), Ernst&Young, maj. 11. Osborne A. (2007), Practical Business Continuity Management, Word4Word, Evesham, UK. 12. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa. 13. PN-ISO (2012), Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, PKN, Warszawa. 14. Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting (2012), Basel Committee on Banking Supervision, June. 15. Reporting Business Risks: Meeting Expectations Forms Part of The Information for Better Markets (2011), ICAEW. 16. Słownik współczesnego języka polskiego (1998), PWN, Warszawa. 17. Staniec I., Klimczak K.M. (2008), Panorama ryzyka, w: Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa. 18. Świderska G. (2007), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, rachunkowość, wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa. 19. The Ernst & Young Business Risk Report The Top 10 Risks for Business A Sector-Wide View of The Risks Facing Businesses Across The Globe (2010), Ernst & Young.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17 KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki

Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki Monika Marcinkowska * Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez polskie banki Wstęp Fundamentalnym warunkiem sprawnego i stabilnego działania systemu finansowego jest zapewnienie stabilności finansowej

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Agnieszka Słomka-Gołębiowska Szkoła Główna Handlowa Piotr Urbanek Uniwersytet Łódzki IX Kongres Ekonomistów Polskich POLITYKA WYNAGRADZANIA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE PO KRYZYSIE

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniki badań

Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniki badań ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 139 150 Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka 26 Artykuły MBA. CE 2/2012 Management and Business Administration. Central Europe 2/2012 (115): s. 26 40, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KAZIMIERZ SAWICKI Uniwersytet Szczeciński RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo