Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV"

Transkrypt

1 Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

2 OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3 format k¹ta widzenia Obiektyw z mo liwoœci¹ przybli ania (Zoom) Rodzaj obiektywów, które mog¹ w sposób ci¹g³y powiêkszaæ lub pomniejszaæ rozmiar przekazywanego obrazu, g³ównie poprzez ci¹g³¹ zmianê d³ugoœci ogniskowej. k¹t widzenia 1/3 format kamery 1/2 format kamery 1/2 format kamery Obiektywy sta³e Rodzaj obiektywów, w których ogniskowa mo e byæ zmieniana w bardzo szerokim zakresie, daj¹c w rezultacie mo liwie najlepszy obraz. Rozwi¹zanie to jest zbli one do rêcznie sterowanego przybli enia (Zoom), z tym tylko wyj¹tkiem, e obiektywy o zmiennej ogniskowej nie mog¹ œledziæ przybli enia. 1/3 format kamery Z³¹cze C/CS Obudowa obiektywu Dwa przemys³owe standardy monta u obiektywów na kamerze. Z³¹cze typu C (C-Mount) ma kryzê odsadzon¹ na 17,5mm, natomiast z³¹cze CS (CS-Mount) ma kryzê z odsadzeniem d³ugoœci 12,5mm. Przes³ona rêczna/automatyczna Przes³ona jest regulowanym otworem (przes³ona mechaniczna), przez który przechodzi regulowany strumieñ œwiat³a. Rêczna przes³ona W obiektywach z rêcznym ustawianiem przes³ony wartoœæ jej (F stop) jest na sta³e zablokowana. Rozwi¹zanie to stosuje siê dla obiektywów, pracuj¹cych w ustalonych warunkach oœwietleniowych. Obudowa obiektywu Automatyczna przes³ona W obiektywach, w których jest stosowane takie rozwi¹zanie, szczelina œwietlna otwiera siê lub przymyka w taki sposób, aby kamerze zapewniæ optymalny poziom oœwietlenia. Odleg³oœæ ogniskowa Odleg³oœæ (w milimetrach) miêdzy soczewkami a powierzchni¹ œwiat³oczu³¹. Im krótsza jest ta odleg³oœæ, tym szerszy jest k¹t widzenia. Z kolei przy du ej odleg³oœci k¹t widzenia siê zmniejsza (teleobiektyw). Obiektyw o zmiennej ogniskowej Rodzaj obiektywów, w których odleg³oœæ ogniskowa mo e byæ zmieniana w bardzo szerokich granicach w celu uzyskania najlepszego obrazu. Rozwi¹zanie to jest zbli one do obiektywów z rêcznie sterowan¹ funkcj¹ Zoom, a ró ni siê tylko brakiem mo liwoœci œledzenia przybli enia. Rozmiar obiektu w wizjerze Przeliczanie zakresu wielkoœci obrazu Szerokoœæ Wysokoœæ W (m) : Szerokoœæ obiektu H (m) : Wysokoœæ obiektu f (mm) : Odleg³oœæ ogniskowa obiektywu L (m) : Odleg³oœæ miêdzy obiektywem a obiektem CYFROWE SYSTEMY CCTV 45

3 WYBÓR OBIEKTYWÓW Opis obiektywu Model Wygl¹d Z³¹cze Przetwornik obrazu Ogniskowa Odleg³oœæ od p³aszczyzny ogniskowania Zoom Liczba przes³ony K¹t widzenia Sterowanie Przes³ona Ogniskowa Zbli enie (WxHxD)mm Waga SLA-2810D Pr¹d sta³y 40x46x57,2 65 SLM ,8 ~ 10 mm 7,8 ~ 17 mm 3,57 1,4 o 115,8 ~ o 35,8 Rêczne O34,5x57,2 55 SLA-550D Pr¹d sta³y 44,5x50,8x61,5 140 Obiektywy o zmiennej ogniskowej SLM-550 CS 1/3 5 ~ 50 mm 7,6 ~ 11 mm 10 1,8 o 64,2 ~ o 6,9 Rêczne Rêczne Rêczne O44x61,5 130 SLA-3580D Pr¹d sta³y 39x45x45,3 57 SLM ,5 ~ 8 mm 8,4 ~ 14,2 mm 2,28 1,4 o 101,7 ~ o 44,3 Rêczne O 35,5x45,3 44 SLA-2985D 2,9 ~ 8,5 mm 7,95 ~ 15,3 mm 3 1,2 o 123,4 ~ o 41,8 Pr¹d sta³y 38,3x44,7x45 50 Rozmiar obiektu w wizjerze (1/3 CCD) CYFROWE SYSTEMY CCTV 46

4 SLA-3580D/2985D/2810D/550D SLA-3580D/2985D/2810D/550D Zalet¹ obiektywów ze zmienn¹ ogniskow¹ jest to, e u ytkownik mo e dopasowaæ zgodnie ze swoimi preferencjami stopieñ przybli enia w obrêbie pola widzenia obiektywu. K¹t widzenia mo na ustawiæ, dziêki czemu osi¹ga siê mniejsz¹ iloœæ regulacji obiektywu przy zmianie pozycji kamery. Modele oferuj¹ szeroki i wyj¹tkowy wybór k¹tów obserwacji, mo liwy dziêki zastosowaniu ogniskowych: 2,9~8.5, 2,8~10mm, 3,5~8mm, 5~50mm. Wyposa one w wygodne sterowanie ustawieniami obiektywy o zmiennej ogniskowej s¹ obecnie najbardziej popularne, spoœród wszystkich innych obiektywów. Obiektywy Samsung Techwin o zmiennej ogniskowej s¹ najlepszym rozwi¹zaniem problemów zwi¹zanych z ustawianiem kamer. 1/3" Obiektywy o zmiennej ogniskowej ze z³¹czem CS, zasilane pr¹dem sta³ym Dane techniczne Cechy: Wysoka jakoœæ i niewielkie rozmiary DC Auto Iris F1.4 (SLA-3580D/2810D), F1.2 (SLA-2985D), F1.8 (SLA-550D) Wspó³praca z kamerami 1/3 Obiektywy o zmiennej ogniskowej z automatyczn¹ przes³on¹ Z³¹cze CS Obiektyw zmiennoogniskowy 3,5 ~ 8mm (SLA-3580D) 2,9 ~ 8.5mm (SLA-2985D) 2,8 ~ 10mm (SLA-2810D) 5 ~ 50mm (SLA-550D) Odleg³oœæ ogniskowa Maks. otwór wzglêdny Maks. format obrazu Efektywna szczelina œwietlna obiektywu Odleg³oœæ od p³aszczyzny ogniskowania D³ugoœæ odsadzenia kryzy Z³¹cze Przód Ty³ (WxHxD) mm SLA-3580D SLA-2985D SLA-2810D 3,5 ~ 8mm 2,9 ~ 8,5mm 2,8 ~ 10mm 1 : 1,4 ~ : 1,2 ~ : 1,4 ~ 360 4,8(H)x3,6(V) 39x45x45,3 57g 38,3x44,7x45 50g SLA-550D 5 ~ 50mm 1 : 1,7 ~ 360 Przes³ona Auto (F1,4~360) Auto (F1,2~300) Auto (F1,7~360) Auto (F1,7~360) Dzia³anie Ogniskowa Rêczna ZOOM Rêczny D 97 ~ ,4 ~ 41,8 64,2 ~ 6,9 64,2 ~ 6,9 K¹t H 74,1 ~ 33,5 96,2 ~ 33,4 51,7 ~ 5,5 51,7 ~ 5,5 widzenia V 53,8 ~ 25,1 70,7 ~ 25,1 38,9 ~ 4,1 38,9 ~ 4,1 Typ przes³ony Pr¹d sta³y O 17,5mm O 8,8mm O 21,14mm O 8,44mm 8,4 ~ 14,2mm 7,95 ~ 15,3mm 7,8 ~ 17mm 12,5 mm CS O 37,7mm O 9,0mm 40x46x57,2 65g O 37,7mm O 9,0mm 7,6 ~ 11mm 44,5x50,8x61,5 140g Jednostka: mm SLA-3580D SLA-2810D SLA-2985D SLA-550D CYFROWE SYSTEMY CCTV 47

5 SLM-3580/2810/550 SLM-3580/2810/550 Zalet¹ obiektywów ze zmienn¹ ogniskow¹ jest to, e u ytkownik mo e dopasowa zgodnie ze swoimi preferencjami stopieñ przybli enia w obrêbie pola widzenia obiektywu. K¹t widzenia mo na ustawiæ, dziêki czemu osi¹ga siê mniejsz¹ iloœæ regulacji obiektywu przy zmianie pozycji kamery. Modele oferuj¹ szeroki i wyj¹tkowy wybór k¹tów obserwacji, mo liwy dziêki zastosowaniu ogniskowych: 2,8~10mm, 3,5~8mm, 5~50mm. Wyposa one w wygodne sterowanie ustawieniami obiektywy o zmiennej ogniskowej s¹ obecnie najbardziej popularne, spoœród wszystkich innych obiektywów. Obiektywy Samsung Techwin o zmiennej ogniskowej s¹ najlepszym rozwi¹zaniem problemów zwi¹zanych z ustawianiem kamer. 1/3" Obiektywy o zmiennej ogniskowej ze z³¹czem CS Cechy: Wysoka jakoœæ i niewielkie rozmiary Wspó³praca z kamerami 1/3 Obiektywy o zmiennej ogniskowej z automatyczn¹ przys³on¹ Z³¹cze CS Jednostka: mm Dane techniczne SLM-3580D SLM-2810D SLM-550D Odleg³oœæ ogniskowa 3,5 ~ 8mm 2,8 ~ 10mm 5 ~ 50mm Maks. otwór wzglêdny 1 : 1,4 ~ : 1,4 ~ : 1,7 ~ 360 Maks. format obrazu 6(D)x4,8(H)x3,6(V) 4,8(H)x3,6(V) 4,8(H)x3,6(V) Przes³ona Rêczna Dzia³anie Ogniskowa Rêczna ZOOM Rêczny Przek¹tna 97~ ,8~ 35,3 64,2~ 6,9 K¹t Poziomy 74,1~ 33,5 93,7~ 28,3 51,7~ 5,5 widzenia Pionowy 53,8~ 25,1 70,6~ 21,2 38,9~ 4,1 Typ przes³ony Pr¹d sta³y Efektywna szczelina œwietlna obiektywu Odleg³oœæ od p³aszczyzny ogniskowania Tylne odsadzenia kryzy Z³¹cze Przód Ty³ (WxD) mm O 17,5mm O 8,8mm 8,4~ 14,2mm O33,5x45,3 44g O 20,5mm O 8,8mm 12,5mm CS O 37,7mm O 9,0mm 7,8~ 17mm 7,6~ 11mm O34,5x57,2 55g O44x61,5 130g CYFROWE SYSTEMY CCTV 48

6 Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych REJESTRATORY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

7 WYBÓR REJESTRATORÓW SVR-5116 SVR-1650 SVR-1640 Zdjêcie System operacyjny Oparty o LINUX Oparty o LINUX Windows XP Wyœwietlanie / Nagrywanie 400kl/s / 100kl/s 400kl/s / 400kl/s 400kl/s / 100kl/s Kompresja MPEG MPEG MPEG Audio 1 / 1 4 / 2 4 / 2 HDD 160GB (Maks. 3 dyski wew.) 250GB (Maks. 4 dyski wew.) 250GB (Maks. 4 dyski wew.) Zabezpieczenia Alarm utraty sygna³u video Pokrêt³o Nagrywanie wed³ug kalendarza Nadpisywanie nagrañ Korekcja zegara Nagrywanie alarmów Nagrywanie tekstu na obrazie Wyszukiwanie zdarzeñ Wyszukiwanie data / godzina Sterowanie za pomoc¹ kontrolera RS-485/422 RS-232C Sieæ poprzez RJ-45 4 cyfry 8 cyfr 4 cyfry SVR-1630 SVR-950 SVR-440 Zdjêcie System operacyjny Oparty o LINUX Oparty o LINUX Wyœwietlanie / Nagrywanie 400kl/s / 200kl/s 225kl/s / 100kl/s 100kl/s / 100kl/s Kompresja Wavelet MPEG MPEG Audio 1 / 1 4 / 2 4 / 1 HDD 250GB (Maks. 3 dyski wew.) 160GB (Maks. 4 dyski wew.) 160GB Zabezpieczenia Alarm utraty sygna³u video Pokrêt³o Nagrywanie wed³ug kalendarza Nadpisywanie nagrañ Korekcja zegara Nagrywanie alarmów Nagrywanie tekstu na obrazie Wyszukiwanie zdarzeñ Wyszukiwanie data / godzina Sterowanie za pomoc¹ kontrolera RS-485/422 RS-232C Sieæ poprzez RJ-45 4 cyfry 8 cyfr RTOS 4 cyfry CYFROWE SYSTEMY CCTV 50

8 REJESTRATORY Pojêcia i cechy Security Lock ZABEZPIECZENIE NAGRYWANIE TEKSTU W celu zapobiegania nieautoryzowanych oraz przypadkowych manipulacji podczas nagrywania u ytkownik mo e zablokowaæ klawisze funkcyjne oraz pokrêt³o poprzez 4 lub 8 cyfrowe zabezpieczenie has³em. Alarm ALARM VIDEO W przypadku utraty sygna³u video rejestrator wyœwietla informacjê o jego utracie na monitorze oraz sygnalizuje dÿwiêkiem. Nagrywanie tekstu na obrazie z wybranej kamery umo liwia wspó³pracê z bankomatem oraz kas¹ fiskaln¹. Mo liwoœæ wyszukiwania nagrañ z listy zdarzeñ alarmowych. Day / Time WYSZUKIWANIE ZDARZEÑ WYSZUKIWANIE WED UG CZASU I DATY Jog Shuttle POKRÊT O Mo liwoœæ wyszukiwania nagrañ poprzez dok³adne okreœlenie daty i czasu. Umo liwia intuicyjne zarz¹dzanie wyœwietlaniem obrazu i odtwarzaniem nagrañ poprzez przekrêcanie w prawo lub w lewo zewnêtrznego pierœcienia oraz wewnêtrznego pokrêt³a. Daylight ZMIANA CZASU Automatyczna zmiana czasu zgodnie ze stref¹ podan¹ w opcjach menu. Schedule HARMONOGRAM NAGRAÑ Mo liwoœæ definiowania programów nagrañ wed³ug kalendarza. KLAWIATURA STERUJ CA Rejestrator mo e byæ sterowany za pomoc¹ klawiatury ( SCC-3100 ) Auto Repeat POWTARZANIE ZAPISU Funkcja ta umo liwia nagrywanie w pêtli. W przypadku braku wolnego miejsca na dysku najstarszy materia³ zostaje nadpisywany aktualnym nagraniem. RS-422/485 Rejestratory zgodne z RS-422/485 umo liwiaj¹ pod³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych oraz sterowanie funkcjami PTZ kamer. SYNCHRONIZACJA ZEGARA W przypadku wiêkszej iloœci urz¹dzeñ pracuj¹cych jednoczeœnie czas systemowy jest synchronizowany z g³ównym rejestratorem raz dziennie. NAGRYWANIE ZDARZEÑ Nagrywanie zostaje aktywowane automatycznie w wyniku wykrycia sygna³u na wejœciach alarmowych lub w nastêpstwie detekcji ruchu na obrazie. RS-232C RS-232C jest magistral¹ komunikacyjn¹ przeznaczon¹ do szeregowej transmisji danych. Wykorzystywany do komunikacji z modemami oraz innymi urz¹dzeniami szeregowymi. RJ-45 Z³¹cze RJ-45 jest powszechnie u ywane do kabli sieciowych oraz telefonicznych. W szczególnych przypadkach mo e byæ wykorzystywane do po³¹czeñ szeregowych. CYFROWE SYSTEMY CCTV 51

9 SVR-5116 SVR kana³owy, rejestrator cyfrowy PC SVR-5116 jest 16 kana³owym rejestratorem cyfrowym w wersji PC. Posiada bardzo rozbudowane funkcje do zarz¹dzania systemem przez sieæ. Jest to produkt wysokiej jakoœci i jako system zabezpieczaj¹cy spe³nia doskonale swe zadanie dziêki stabilnej pracy. USB 480fps 400fps Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym z prêdkoœci¹ 400 kl/s Nagrywanie 100 kl/s Kompresja MPEG-4 Wysokie rozdzielczoœci (704x576, 704x288, 352x288) Pojemnoœæ wbudowanego dysku twardego 160GB, mo liwoœæ pod³¹czenia 3 dodatkowych dysków twardych (maks. 1.5 TB, 3x500GB) Wbudowana funkcja detekcji ruchu Rejestracja i wyszukiwanie danych dziêki ATM/POS Funkcja multi-view, mo liwoœæ zdalnej obserwacji przez wielu u ytkowników atwy sposób tworzenia kopii zapasowych z przedniego portu USB i wbudowanej nagrywarki CD-RW Przyjazny interfejs u ytkownika GUI Mo liwoœæ kontroli kamer obrotowych PTZ Kompresja MPEG-4 pozwala na 1 miesi¹c rejestracji z 1 dyskiem twardym (160GB) 160GB 16kl/s (1kl/s na kana³) 32 kl/s (2 kl/s na kana³) Bardzo wysoka rodzielczoœæ 8 dni 13 dni 4 dni Wysoka rozdzielczoœæ 6 dni Œrednia rozdzielczoœæ 34 dni 101 dni 17 dni Niska rozdzielczoœæ 51 dni 16 kana³ów z wysok¹ jakoœci¹ nadzoru. Urz¹dzenie potrafi wyœwietlaæ maksymalnie 400 klatek na sekundê wysokiej jakoœci obrazów i rejestrowaæ 100 cyfrowych obrazów na sekundê. atwe i przejrzyste menu graficzne Menu jest bardzo ³atwe w obs³udze nawet dla pocz¹tkuj¹cych u ytkowników. SVR Monitor Wyœwietlanie / Rejestracja 16 kana³ów, maksymalnie 100 kl/s Tryb podwójnego nagrywania wed³ug kalendarza Funkcje obs³ugi dÿwiêku SVR Playback Odtwarzanie nagrañ Natychmiastowe odtwarzanie z dowolnej kamery Odtwarzanie obrazu z kilku kamer jednoczeœnie 80 kl/s (5 kl/s na kana³) 2 dni 3 dni 7 dni 20 dni WEB Viewer Wyœwietlanie obrazu na ywo z kamer Sterownie kamerami, PTZ, obrazem CYFROWE SYSTEMY CCTV 52

10 16 kana³owy, rejestrator cyfrowy PC SVR-5116 Dane techniczne ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcia video Wyjœcie video Kompresja Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Rejestracja Tryb HDD Kopia zapasowa Interfejs szeregowy Wejœcie/wyjœcie alarmowe Audio Wejœcie/Wyjœcie Sieæ System operacyjny CPU / RAM Zakres Praca temperatur Przechowywanie SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk) 16 kana³ów 1BNC, D-SUB, S-VGA MPEG 400kl/s 704x576 Liczba obrazów 1 / 4 / 9 / 16 Szybkoœæ/ Rozdzielczoœæ Interfejs Protokó³ Oprogramowanie 25kl/s (po³owa D1, 704x576) 50kl/s (po³owa D1, 704x288) 100kl/s (CIF, 352x288) Kalendarz + zdarzenie 160GB (Maks. 3 dyski wew.) CD+RW, 6xUSB RS-232C, RS / 16 1 / 1 RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, SMTP SVR Manager, Web Viewer Windows XP P4 3.06GHz / 256MB 5 C ~ 40 C -10 C ~ 60 C 482 (szer.) x 177 (wys.) x 449 (g³êb.)mm 14,7kg Jednostka: mm Konfiguracja systemu CYFROWE SYSTEMY CCTV 53

11 SVR-1650 SVR-1650 System kompresji MPEG-4 oraz zintegrowanie wielu funkcji w SVR-1650 œwiadczy o jego wszechstronnoœci. Rejestrator pozwala na wyœwietlanie obrazu z prêdkoœci¹ 400 klatek na sekundê dla 16 kana³ów. Dodatkowo SVR-1650 pracuje w trybie Pentaplex, który umo liwia jednoczeœnie rejestracjê, ogl¹danie, kopiowanie, dostêp przez sieæ, odtwarzanie zapisu, wszystko przy bardzo prostej obs³udze. Rejestrator wyposa ony jest w wielojêzyczne menu, kontrolê kamer PTZ z mo liwoœci¹ obs³ugi za pomoc¹ pilota. 16 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy 480fps 400fps USB x 4 Najwy sza technologia wykorzystuj¹ca MPEG-4 Wykorzystuj¹c ten typ kompresji SVR-1650 zapewnia rejestrowanie i wyœwietlanie krystalicznie czystego obrazu z prêdkoœci¹ 400 klatek na sekundê. Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym, z prêdkoœci¹ 400 kl/s / Nagrywanie 400 kl/s Kompresja MPEG-4 Wysokie rozdzielczoœci (704x576, 704x288, 352x288) Archiwizowanie danych dziêki DVD+RW oraz 3 x USB Wbudowany dysk twardy 250GB Rejestracja i wyszukiwanie danych dziêki ATM/POS Transmisja sieciowa video w czasie rzeczywistym Aplikacja sieciowa umo liwiaj¹ca zarz¹dzanie rejestratorem Sterowanie za pomoc¹ myszy, pilota oraz kontrolera Przyjazny interfejs u ytkownika GUI Mo liwoœæ rozbudowy do 10TB Sterowanie PTZ 4 kana³y audio Atrakcyjny wygl¹d SVR-1650 posiada futurystyczn¹ obudowê, której po³ysk i czarny kolor nadaje temu urz¹dzeniu niesamowity wygl¹d. Solidnoœæ wykonania i wytrzyma³oœæ obudowy sprawia, i produkt ten jest godny polecenia. Wielofunkcyjne pokrêt³o jog-dial Pokrêt³o znajduje siê w centralnym miejscu przedniego panela. Funkcjonalnoœæ tego pokrêt³a zosta³a dostosowana do wymagañ u ytkowników przez zapewnienie intuicyjnej obs³ugi. Dodatkowo jest ono podœwietlane kilkoma kolorami. Wszechstronna kontrola za pomoc¹ myszy, pilota oraz kontrolera SVR-1650 umo liwia sterowanie zdalnie, jak równie przy pomocy myszy. Sterowanie odbywa siê przy u yciu menu graficznego. Szereg funkcji mo na uruchomiæ korzystaj¹c z opcji szybkiego dostêpu za pomoc¹ jednego przycisku. Doskona³ym sposobem sterowania jest wykorzystanie klawiatury steruj¹cej (SCC-3100), która u³atwia kontrolowanie funkcji PTZ z wykorzystaniem joysticka. Ikony szybkiego dostêpu Kopie zapasowe z wykorzystaniem DVD+RW Jedn¹ z metod tworzenia kopii zapasowych jest nagrywanie na DVD+RW. Inn¹ metod¹ kopiowania zarejestrowanych zdarzeñ jest nagrywanie przy u yciu Memory Sticka z wykorzystaniem portu USB. Jest to wyj¹tkowo ³atwy i szybki sposób tworzenia kopii. Mo liwoœæ rozszerzenia pamiêci a do 10TB SVR-1650 posiada standardowo zamontowany dysk o pojemnoœci 250GB. Jest mo liwa rozbudowa rejestratora do maksymalnie 4 dysków wewnêtrznych oraz 16 dysków zewnêtrznych (kieszeñ SVS-5). Mo liwoœæ dynamicznej rozbudowy znacz¹co wp³ywa na wyd³u enie czasu nagrañ. CYFROWE SYSTEMY CCTV 54

12 16 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy SVR-1650 Dane techniczne ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcia video Wyjœcie Video Rejetracja HDD Kompresja Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Kopia zapasowa Interfejs szeregowy Wejœcie/wyjœcie alarmowe Sterowanie OSD Zakres temperatur Monitor A Monitor B SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk) 16 kana³ów 2BNC, RCA, VGA 1BNC MPEG-4 400kl/s 704x576 Liczba obrazów 1 / 4 / 9 / 16 Szybkoœæ/ Rozdzielczoœæ Tryb Audio Network Wejœcie/Wyjœcie Interfejs Sieæ Protokó³ Oprogramowanie Szybkoœæ Praca Przechowywanie 100kl/s (po³owa D1, 704x576) 200kl/s (po³owa D1, 704x288) 400kl/s (CIF, 352x288) Rêczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie 250GB 1HDD (Maks. 4 dyski wew.) Kieszeñ SVS-5S do 16 dysków (opcja) DVD+RW, 3xUSB RS-232C, RS-485/422 (RJ-45) 16 / 4 4 / 2 (1 na panelu przednim) RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, SMTP Network Viewer Maks. 100kl/s Mysz, Pilot (obs³uga do 16 rejestratorów), Kontroler steruj¹cy (SCC-3100) Wielojêzyczne, graficzne menu, Funkcje szybkiego dostêpu, Poziomy dostêpu dla administratora oraz u ytkownika 5 C ~ 40 C -10 C ~ 60 C 430 (szer.) x 88 (wys.) x 465 (g³êb.)mm 8,9kg (1 dysk) Akcesoria Konfiguracja systemu CYFROWE SYSTEMY CCTV 55

13 SVR-1640 SVR-1640 SVR-1640 wyœwietla 400 klatek na sekundê dla 16 kana³ów. Jest wielofunkcyjnym, wolnostoj¹cym urz¹dzeniem z atrakcyjn¹ obudow¹. Wbudowany dysk o pojemnoœci 250GB oraz system operacyjny oparty na LINUX zapewnia stabiln¹ pracê. Zastosowanie MPEG-4 zapewnia skutecznoœæ kompresji i transmisji. 16 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy USB 480fps 400fps x 4 Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym, z prêdkoœci¹ 400 kl/s / Nagrywanie 100 kl/s Kompresja MPEG-4 Wysokie rozdzielczoœci (704x576, 704x288, 352x288) Archiwizowanie danych dziêki DVD+RW oraz 3 x USB Wbudowany dysk twardy 250GB Rejestracja i wyszukiwanie danych dziêki ATM/POS Transmisja sieciowa video w czasie rzeczywistym Aplikacja sieciowa umo liwiaj¹ca zarz¹dzanie rejestratorem Sterowanie za pomoc¹ myszy, pilota oraz kontrolera Przyjazny interfejs u ytkownika GUI Mo liwoœæ rozbudowy do 10TB Sterowanie PTZ 4 kana³y audio Jednostka: mm Dane techniczne ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcia Video Wyjœcie video Rejetracja HDD Kompresja Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Kopia zapasowa Interfejs szeregowy Wejœcie/wyjœcie alarmowe Sterowanie OSD Zakres temperatur Monitor A Monitor B SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk) 16 kana³ów 2BNC, RCA, VGA 1BNC MPEG-4 400kl/s 704x576 Liczba obrazów 1 / 4 / 9 / 16 Szybkoœæ/ Rozdzielczoœæ Tryb Audio Network Wejœcie/Wyjœcie Interfejs Sieæ Protokó³ Oprogramowanie Szybkoœæ Praca Przechowywanie 25kl/s (D1, 704x576) 50kl/s (po³owa D1, 704x288) 100kl/s (CIF, 352x288) Rêczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie 250GB 1HDD (Maks. 4 dyski wew.) Kieszeñ SVS-5S do 16 dysków (opcja) DVD+RW, 3xUSB RS-232C, RS-485/422 (RJ-45) 16 / 4 4 / 2 (1 na panelu przednim) RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, SMTP Network Viewer Maks. 100kl/s Mysz, Pilot (obs³uga do 16 rejestratorów), Kontroler steruj¹cy (SCC-3100) Wielojêzyczne, graficzne menu, Funkcje szybkiego dostêpu, Poziomy dostêpu dla administratora oraz u ytkownika 5 C ~ 40 C -10 C ~ 60 C 430 (szer.) x 88 (wys.) x 465 (g³êb.)mm 8,9kg (1 dysk) CYFROWE SYSTEMY CCTV 56

14 SVR-1630 SVR-1630 SVR-1630 jest 16 kana³owym, potê nym i wielofunkcyjnym wolnostoj¹cym rejestratorem cyfrowym w zwartej obudowie. Wykorzystuje on renomowan¹ technologiê cyfrow¹ Samsunga i jego doœwiadczenie, wywodz¹ce siê z wieloletniej obecnoœci na œwiatowym rynku rozwi¹za³ s³u ¹cych bezpieczeñstwu. Z firmow¹ technologiê kompresji obrazu i podwy szon¹ szybkoœci¹ zapisu, rozwi¹zaniami zintegrowanymi w programie zarz¹dzaj¹cym rejestratorem, SVR-1630 wyznacza nowy standard wœród wolnostoj¹cych rejestratorów cyfrowych. 16 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy Dane techniczne Wavelet Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym z prêdkoœci¹ 400fps / nagrywanie 200 fps Archiwizowanie danych o du ej pojemnoœci DVD+RW Pojemnoœæ wbudowanego dysku twardego 250GB, mo liwoœæ pod³¹czenia 2 dodatkowych dysków twardych atwe archiwizowanie danych przy u yciu 3 portów USB i wbudowanego napêdu DVD+RW ATM/POS rejestrowanie i przeszukiwanie danych Transmisja sieciowa video w czasie rzeczywistym Urz¹dzenia steruj¹ce: klawiatura, pilot zdalnego sterowania i mysz Przyjazny interfejs u ytkownika, OSD (dostêpne w ró nych jêzykach) Port USB 2 i wyjœcie AV z przodu urz¹dzenia Optymalna i stabilna prêdkoœæ sieci Mo liwoœæ kontroli kamer obrotowych PTZ 1 wejœcie / 1 wyjœcie audio, porty czujników pomiarowych 16 wejœæ / 4 wyjœcia Jednostka: mm ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcie video Wyjœcie video Kompresja Wyœwietlanie Rejestracja HDD Monitor A Monitor B Szybkoœæ Rozdzielczoœæ Liczba obrazów Cyfrowe powiêksz. Szybkoœæ Rozdzielczoœæ Typ W standardzie Rozszerzenie (Opcja) Kopia zapasowa Interfejs zewnêtrzny Interfejs szeregowy Zapisywanie danych tekstowych z obrazami Alarm Czujniki na wejœciu PrzekaŸniki na wyjœciu Audio Wejœcie/Wyjœcie Interfejs Sieæ Protokó³ S/W Zdalne sterowanie OSD (Wyœwietlanie na ekranie) Praca Zakres temperatur Przechowywanie SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk twardy) 16 kana³ów 2 BNC, S-Video, VGA 1 BNC Wavelet 400 kl./s 720 x 576 1, 4, 9, 16 kana³ów 2X 200 kl./s 720 x 288 Planowa, Wydarzenie (Ruch, Czujnik, Tekst) 120GB / 250GB (Do wyboru) 3 Dyski twarde (2 Wewnêtrzne, 1 R-HDD) maks. 8TB z dodatkow¹ kieszeni¹ na twardy dysk (SVR-1630S) R-HDD, IEEE-1394, USB, CD-RW (Opcja) 2 IEEE-1394, 1 USB RS-485/422, RS-232C POS / ATM kana³ / 1 kana³ 1 RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, PPPoE SVR Manager Mo liwoœæ sterowania 16 jednostkami Wielojêzyczne 5 C ~ 40 C -10 C ~ 50 C 420(W) x 88(H) x 421(D)mm W przybli eniu 8kg (1 twardy dysk) CYFROWE SYSTEMY CCTV 57

15 SVR-950 SVR kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy System kompresji MPEG-4 oraz zintegrowanie wielu funkcji w SVR-950 œwiadczy o jego wszechstronnoœci. Rejestrator pozwala na wyœwietlanie obrazu z prêdkoœci¹ 225 klatek na sekundê dla 9 kana³ów. Dodatkowo SVR-950 pracuje w trybie Pentaplex, który umo liwia jednoczeœnie rejestracjê, ogl¹danie, kopiowanie, dostêp przez sieæ, odtwarzanie zapisu, wszystko przy bardzo prostej obs³udze. Rejestrator wyposa ony jest w wielojêzyczne menu, kontrolê kamer PTZ z mo liwoœci¹ obs³ugi za pomoc¹ pilota. 270fps(N) Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym, z prêdkoœci¹ 225 kl/s / Nagrywanie 100 kl/s Kompresja MPEG-4 Wysokie rozdzielczoœci (704x576, 704x288, 352x288) Archiwizowanie danych dziêki DVD+RW oraz 3 x USB Wbudowany dysk twardy 160GB Rejestracja i wyszukiwanie danych dziêki ATM/POS Transmisja sieciowa video w czasie rzeczywistym Aplikacja sieciowa umo liwiaj¹ca zarz¹dzanie rejestratorem Sterowanie za pomoc¹ myszy, pilota oraz kontrolera Przyjazny interfejs u ytkownika GUI Mo liwoœæ rozbudowy do 10TB Sterowanie PTZ 4 kana³y audio 225fps(P) USB x 4 Jednostka: mm Dane techniczne ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcia video Wyjœcie video Rejetracja HDD Kompresja Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Kopia zapasowa Interfejs szeregowy Wejœcie/wyjœcie alarmowe Sterowanie OSD Zakres temperatur Monitor A Monitor B SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk) 9 kana³ów 2BNC, RCA, VGA 1BNC MPEG-4 225kl/s 704x576 Liczba obrazów 1 / 4 / 9 Szybkoœæ/ Rozdzielczoœæ Tryb Audio Network Wejœcie/Wyjœcie Interfejs Sieæ Protokó³ Oprogramowanie Szybkoœæ Praca Przechowywanie 25kl/s (D1, 704x576) 50kl/s (po³owa D1, 704x288) 100kl/s (CIF, 352x288) Rêczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie 160GB 1HDD (Maks. 4 dyski wew.) Kieszeñ SVS-5S do 16 dysków (opcja) DVD+RW, 3xUSB RS-232C, RS-485/422 (RJ-45) 9 / 4 4 / 2 (1 na panelu przednim) RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, SMTP Network Viewer Maks. 100kl/s Mysz, Pilot (obs³uga do 16 rejestratorów), Kontroler steruj¹cy (SCC-3100) Wielojêzyczne, graficzne menu, Funkcje szybkiego dostêpu, Poziomy dostêpu dla administratora oraz u ytkownika 5 C ~ 40 C -10 C ~ 60 C 430 (szer.) x 88 (wys.) x 465 (g³êb.)mm 8,9kg (1 dysk) CYFROWE SYSTEMY CCTV 58

16 SVR-440 SVR kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy Rejestrator idealny do zastosowañ w obiektach, takich jak ma³e sklepy, stacje paliwowe i pasa e handlowe, które nie mog¹ sobie pozwoliæ sobie na cyfrowy system CCTV ze wzglêdu na trudnoœci z u yciem i zarz¹dzaniem systemem, jak równie powszechnym przekonaniem, e system CCTV musi byæ drogi. SVR-440 oferuje ten optymalny system dla tych, którzy zostali zniechêceni do instalowania cyfrowego systemu CCTV ze wzglêdu na jego wysok¹ cenê, skomplikowanie systemu oraz niewygodê obs³ugi. SVR-440 jest wolnostoj¹cym systemem, który przeszed³ starann¹ inspekcjê Samsunga, zwiêkszy bezpieczeñstwo w obiektach, w których zosta³ zainstalowany. 120fps(N) 100fps(N) USB Transmisja sygna³u w sieci z du ¹ prêdkoœci¹ i doskona³ym obrazem Rejestrator dysponuje mo liwoœci¹ pod³¹czenia do Internetu, co umo liwia zdaln¹ obs³ugê z dowolnego miejsca. Dziêki szybkiej transmisji danych poprzez sieæ bez utraty jakoœci jest to idealne rozwi¹zanie dla ma³ych przedsiêbiorstw. Cechy Kompresja MPEG-4. Ponad 1 miesi¹c nagrywania na jednym dysku twardym Przyjazny interfejs u ytkownika, Optymalna i stabilna prêdkoœæ sieci 4-kana³owa dwukierunkowa transmisja audio i ³atwy w u yciu zapasowy USB Wysokiej jakoœci odtwarzanie / nagrywanie / praca w sieci, w czasie rzeczywistym (TRIPLEX) Algorytm kompresji MPEG-4 Wykorzystanie algorytmu kompresji MPEG-4 w SVR-440 umo liwia nagrywanie przez prawie miesi¹c na dysku 160GB (w tym przypadku 4 kana³y s¹ nagrywane przez 24 godziny ze œredni¹ jakoœci¹ obrazu i przeciêtn¹ prêdkoœci¹ 3,75 klatki na sekundê na ka dy kana³. Dwa sposoby obs³ugi dÿwiêku przez sieæ Pozwala us³yszeæ dÿwiêk pochodz¹cy z miejsca, w którym zainstalowany zosta³ system w celu wezwania pomocy i wysy³ania komunikatu ostrzegaj¹cego. Internet 160GB 4 klatki/s 15 klatek/s 20 klatek/s 25 klatek/s Wysoka jakosc obrazu / 6,4kB Srednia jakosc obrazu / 3,8kB Niska jakosc obrazu / 2,7kB 57 dni 96 dni 137 dni 15 dni 11 dni 9 dni 25 dni 19 dni 15 dni 36 dni 27 dni 22 dni atwe wykonywanie kopii zapasowej, dziêki zastosowaniu ³¹cza USB Port USB usytuowany jest na przednim panelu urz¹dzenia, dziêki czemu mo na ³atwo wykonaæ zapasow¹ kopiê danych. Ró ne tryby nagrywania i wyszukiwania Ka dy kana³ mo e byæ ustawiony dla nagrywania oddzielnie, zgodnie z warunkami panuj¹cymi w okreœlonej lokalizacji (nagrywanie ci¹g³e, detekcja ruchu, zdarzenia alarmowe). Rejestrator pozwala na szybkie wyszukanie danych, ale równie umo liwia skorzystanie z ró nych trybów wyszukiwania, takich jak wyszukiwanie na podstawie czasu, daty czy zdarzeñ. Oprogramowanie GUI maksymalizuje wygodê u ytkownika podczas obs³ugi systemu SVR posiada graficzne menu w jêzyku polskim, co u³atwia obs³ugê nawet przez pocz¹tkuj¹cych u ytkowników urz¹dzeñ CCTV. Ekran Nagrywanie System Siec Zdarzenia PTZ CYFROWE SYSTEMY CCTV 59

17 4 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy Dane techniczne Jednostka: mm ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcie video Wyjœcie video Kompresja SVR V DC (Adapter) Maks. 25W 4 kana³y 1 BNC, VGA (do wyboru) MPEG4 25fps (D1, 704x576) 100fps (CIF, 352x288) Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Liczba obrazów 1/ 4 Rejestracja Szybkoœæ Rozdzielczoœæ 25fps (D1, 704x576) 100fps (CIF, 352x288) Typ Rêczny + zdarzenie, Kalendarz + zdarzenie HDD 126GB Kopia zapasowa CD-RW (opcjonalnie), USB (z przodu) Interfejs szeregowy RS-485/422 (RJ-45) Wejœcie / Wyjœcie alarmowe 4 / 1 Audio Wejœcie / Wyjœcie 4 / 1 Interfejs RJ-45 (10/100 Base-T) Sieæ Protokó³ TCP/IP, DHCP, PPPoE Oprogramowanie Network Viewer 440 Kontrola Mysz, mo liwoœæ sterowania 9 rejestratorami OSD (Wyœwietlanie na ekranie) Stylizowane ikony Zakres temperatur Praca 5 C ~ 40 C Przechowywanie -10 C ~ 50 C 350(szer.) x 65(wys.) x 260(g³êb.)mm 3,2 kg Przyk³adowe zastosowania Legenda SID 450 SID 50 SDC 415 SOC 4030 SVR 440 CYFROWE SYSTEMY CCTV 60

18 Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych SIEÆ SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

19 PRODUKTY SIECIOWE Model SNS-400 SNS-100 SNC-550 Wygl¹d System operacyjny Wbudowany LINUX Wbudowany LINUX Wbudowany LINUX Kodek MPEG-4/JPEG do wyboru MPEG-4/JPEG do wyboru MPEG-4/JPEG do wyboru Audio 4/1, 1 kana³owy Dwukierunkowy 1/1, 1 kana³owy Dwukierunkowy 1/1, 1 kana³owy Dwukierunkowy Kamera / video 4 Wejœcia / 1 Wyjœcie 1 Wejœcie / 1 Wyjœcie 1 Wyjœcie Rozdzielczoœæ obrazu 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P) 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P) 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P) Szybkoœæ ramek CIF 100 kl./s VGA 25 kl./s VGA 25 kl./s Cechy video 1 lub 4 kana³y Sekwencyjnie, Pe³noekranowy Wyœwietlanie czasu / daty / tytu³u 1 kana³, Pe³noekranowy 1 kana³, Pe³noekranowy Wyœwietlanie czasu / daty / tytu³u Wyœwietlanie czasu / daty / tytu³u Protokó³ przesy³ania obrazu TCP/IP, SMTP, DDNS, HTTP, DHCP, FTP TCP/IP, SMTP, DDNS, HTTP, DHCP, FTP TCP/IP, SMTP, DDNS, HTTP, DHCP, FTP Interfejs sieciowy Ethernet (10/100m) Ethernet (10/100m) Ethernet (10/100m) Interfejs RS-232/422/485 RS-232/422/485 RS-485 Czujnik na wejœciu / 4 czujniki na wejœciu, 4 przekaÿniki na wyjœciu, 2 czujniki na wejœciu, 2 przekaÿniki na wyjœciu, 1 czujnik na wejœciu, 1 wyjœcie alarmowe, PrzekaŸnik na wyjœciu Detektor ruchu Detektor ruchu Detektor ruchu Przechowywanie FTP, FTP, FTP, Zarz¹dzanie Program Network Manager Program Network Manager Program Network Manager Kopia zapasowa USB USB - Obs³uga przez WEB Wbudowana Wbudowana Wbudowana Przegl¹darka IE 5.0 lub nowsza IE 5.0 lub nowsza IE 5.0 lub nowsza CYFROWE SYSTEMY CCTV 62

20 SIEÆ Pojêcia i cechy Dozór w czasie rzeczywistym, w ka dej chwili przez internet... Innowacyjna seria kamer sieciowych SWC Samsung Techwin jest perfekcyjnym i wygodnym rozwi¹zaniem dla prowadzenia dozoru za poœrednictwem Internetu. Kamery sieciowe SWC wykorzystuj¹ najbardziej efektywne metody kompresji obrazu, dziêki czemu mo liwa jest szybsza transmisja obrazu. Teraz mo na czerpaæ satysfakcjê ogl¹daj¹c w sieci obrazy na ywo i strumienie video w dowolnym czasie. Nie jest potrzebny komputer lub jakiekolwiek dodatkowe urz¹dzenia. Je eli dysponuje siê po³¹czeniem z LAN i modemem, mo na ogl¹daæ dozorowane miejsce. Przydzielenie adresu IP oraz pod³¹czenie kamery do sieci jest niezwykle ³atwe. Niezliczone zastosowania w aplikacjach biznesowych SWC jest wyposa ony w zainstalowany system operacyjny oparty na bardzo wydajnym serwerze sieciowym, dziêki czemu mo liwe jest po³¹czenie kamery u ytkownika do internetu. Rejestratora SWC mo na u ywaæ do zdalnego nadzorowania, videokonferencji, osobistego hostingu sieciowego oraz do rozmów i wielu innych celów. Produkty SWC to seria modeli, z których SWC-101 to kamera sieciowa. SWC-304 jest serwerem sieciowym. Mo na je w ci¹gu kilku minut pod³¹czyæ do sieci lokalnych. Co wiêcej, z wyrazistego obrazu video o najwy szej jakoœci mo e jednoczeœnie korzystaæ do 100 u ytkowników. Jest tam 4,5MB konfigurowalnej pamiêci flash, funkcje FTP dla archiwizowania obrazów i wsparcie dla dwukierunkowego dÿwiêku. Mo na je ³atwo zintegrowaæ z istniej¹cym ju systemem bezpieczeñstwa. Najbardziej zaawansowana technologia kompresji obrazu (wavelet) daje czytelne obrazy, których objêtoœæ jest do 300% mniejsza ni porównywalnych obrazów w formacie JPEG. SWC-304 jest serwerem sieciowym z zainstalowanymi na wejœciu czterema kana³ami video. Ma on trzy interfejsy w stosie, które mog¹ dostarczyæ do 18 kana³ów video z jednego adresu IP. Dziêki serwerowi sieciowemu, mo liwy jest dostêp przez internet do standardowych, analogowych kamer. Rozwiniêty Format Kompresji Plików MPEG-4 MPEG-4, rozwiniêty, sprzêtowy algorytm kompresji strumieni video wspomaga przesy³anie ramek z pe³n¹ szybkoœci¹ dla celów profesjonalnego dozoru video i zdalnego monitorowania. Œrodowisko Otwartych Standardów Zainstalowany System Operacyjny Linux Produkty sieciowe adaptuj¹ technologie redukcji przetwarzania obrazu i przesy³ania go do sieci. Dla produktów sieciowych sk³adaj¹cych siê z wysokowydajnych CPU (32bit RISC) pracuj¹cych pod kontrol¹ rozwiniêtego Linuxa, mo liwe jest jednoczesne pod³¹czenie siê ponad 100 u ytkowników produktu sieciowego. Prosta Administracja Wykorzystuj¹c standardow¹ przegl¹darkê sieciow¹ mo na skonfigurowaæ i zarz¹dzaæ produktem sieciowym bezpoœrednio z jego w³asnej witryny. Je eli uka e siê nowa wersja oprogramowania firmowego, mo na bêdzie w prosty sposób zdalnie i za poœrednictwem sieci, zaktualizowaæ wszystkie produkty sieciowe odnosz¹ce siê do kamer. RJ-45 Z³¹cze RJ-45 jest powszechnie u ywane w okablowaniu sieciowym i dla zastosowañ telefonicznych. Jest ono tak e stosowane dla realizacji po³¹czeñ szeregowych w przypadkach specjalnych. Przestrzeñ Oprogramowania U ytkownika Produkty sieciowe posiadaj¹ przestrzenie, przeznaczone dla oprogramowania i konfiguracji u ytkownika o objêtoœci od 6 do 8 MB ca³kowitej pamiêci typu Flash. Dla u ytkownika oznacza to posiadanie w³asnego serwera sieciowego, pozwalaj¹cego na stworzenie w³asnej witryny sieciowej lub wolnej strefy dla produktu sieciowego. PoE PoE Power over Ethernet (zasilanie z sieci) funkcja pozwalaj¹ca na zasilanie urz¹dzenia poprzez kabel sieciowy wpiêty w gniazdo Ethernet. Funkcja wykorzystywana w telefonach IP, access pointach, kamerach sieciowych, komputerach lub innych urz¹dzeniach, w których zasilanie zwyk³ym kablem jest utrudnione. Podwójne strumieniowanie Funkcja ta obs³uguje formaty MPEG-4 oraz JPEG tak, aby jednoczeœnie ogl¹daæ na ywo obraz z kamer, ale równie zapisywaæ obraz w wysokiej rozdzielczoœci co zwiêksza przepustowoœæ sieci i pozwala na wiêkszy transfer w sieci ni w urz¹dzeniach jednostrumieniowych. Dziêki wspó³dzia³aniu z TCP/IP, SMTP , HTTP i z innymi protoko³ami internetowymi, produkty sieciowe mog¹ byæ wykorzystywane w œrodowiskach opartych na ró nych systemach operacyjnych, takich jak Windows i OS/2. Pozwala to na ³atw¹ integracjê z aplikacjami WWW / Intranet i ze skryptami CGI. CYFROWE SYSTEMY CCTV 63

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL OC 500 Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu Charakterystyka 32 bitowy procesor Texas Instruments 300 MHz Czytelny wyœwietlacz, komunikaty g³osowe Praca w trybie online, obs³uga poprzez internet

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo