Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV"

Transkrypt

1 Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

2 OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3 format k¹ta widzenia Obiektyw z mo liwoœci¹ przybli ania (Zoom) Rodzaj obiektywów, które mog¹ w sposób ci¹g³y powiêkszaæ lub pomniejszaæ rozmiar przekazywanego obrazu, g³ównie poprzez ci¹g³¹ zmianê d³ugoœci ogniskowej. k¹t widzenia 1/3 format kamery 1/2 format kamery 1/2 format kamery Obiektywy sta³e Rodzaj obiektywów, w których ogniskowa mo e byæ zmieniana w bardzo szerokim zakresie, daj¹c w rezultacie mo liwie najlepszy obraz. Rozwi¹zanie to jest zbli one do rêcznie sterowanego przybli enia (Zoom), z tym tylko wyj¹tkiem, e obiektywy o zmiennej ogniskowej nie mog¹ œledziæ przybli enia. 1/3 format kamery Z³¹cze C/CS Obudowa obiektywu Dwa przemys³owe standardy monta u obiektywów na kamerze. Z³¹cze typu C (C-Mount) ma kryzê odsadzon¹ na 17,5mm, natomiast z³¹cze CS (CS-Mount) ma kryzê z odsadzeniem d³ugoœci 12,5mm. Przes³ona rêczna/automatyczna Przes³ona jest regulowanym otworem (przes³ona mechaniczna), przez który przechodzi regulowany strumieñ œwiat³a. Rêczna przes³ona W obiektywach z rêcznym ustawianiem przes³ony wartoœæ jej (F stop) jest na sta³e zablokowana. Rozwi¹zanie to stosuje siê dla obiektywów, pracuj¹cych w ustalonych warunkach oœwietleniowych. Obudowa obiektywu Automatyczna przes³ona W obiektywach, w których jest stosowane takie rozwi¹zanie, szczelina œwietlna otwiera siê lub przymyka w taki sposób, aby kamerze zapewniæ optymalny poziom oœwietlenia. Odleg³oœæ ogniskowa Odleg³oœæ (w milimetrach) miêdzy soczewkami a powierzchni¹ œwiat³oczu³¹. Im krótsza jest ta odleg³oœæ, tym szerszy jest k¹t widzenia. Z kolei przy du ej odleg³oœci k¹t widzenia siê zmniejsza (teleobiektyw). Obiektyw o zmiennej ogniskowej Rodzaj obiektywów, w których odleg³oœæ ogniskowa mo e byæ zmieniana w bardzo szerokich granicach w celu uzyskania najlepszego obrazu. Rozwi¹zanie to jest zbli one do obiektywów z rêcznie sterowan¹ funkcj¹ Zoom, a ró ni siê tylko brakiem mo liwoœci œledzenia przybli enia. Rozmiar obiektu w wizjerze Przeliczanie zakresu wielkoœci obrazu Szerokoœæ Wysokoœæ W (m) : Szerokoœæ obiektu H (m) : Wysokoœæ obiektu f (mm) : Odleg³oœæ ogniskowa obiektywu L (m) : Odleg³oœæ miêdzy obiektywem a obiektem CYFROWE SYSTEMY CCTV 45

3 WYBÓR OBIEKTYWÓW Opis obiektywu Model Wygl¹d Z³¹cze Przetwornik obrazu Ogniskowa Odleg³oœæ od p³aszczyzny ogniskowania Zoom Liczba przes³ony K¹t widzenia Sterowanie Przes³ona Ogniskowa Zbli enie (WxHxD)mm Waga SLA-2810D Pr¹d sta³y 40x46x57,2 65 SLM ,8 ~ 10 mm 7,8 ~ 17 mm 3,57 1,4 o 115,8 ~ o 35,8 Rêczne O34,5x57,2 55 SLA-550D Pr¹d sta³y 44,5x50,8x61,5 140 Obiektywy o zmiennej ogniskowej SLM-550 CS 1/3 5 ~ 50 mm 7,6 ~ 11 mm 10 1,8 o 64,2 ~ o 6,9 Rêczne Rêczne Rêczne O44x61,5 130 SLA-3580D Pr¹d sta³y 39x45x45,3 57 SLM ,5 ~ 8 mm 8,4 ~ 14,2 mm 2,28 1,4 o 101,7 ~ o 44,3 Rêczne O 35,5x45,3 44 SLA-2985D 2,9 ~ 8,5 mm 7,95 ~ 15,3 mm 3 1,2 o 123,4 ~ o 41,8 Pr¹d sta³y 38,3x44,7x45 50 Rozmiar obiektu w wizjerze (1/3 CCD) CYFROWE SYSTEMY CCTV 46

4 SLA-3580D/2985D/2810D/550D SLA-3580D/2985D/2810D/550D Zalet¹ obiektywów ze zmienn¹ ogniskow¹ jest to, e u ytkownik mo e dopasowaæ zgodnie ze swoimi preferencjami stopieñ przybli enia w obrêbie pola widzenia obiektywu. K¹t widzenia mo na ustawiæ, dziêki czemu osi¹ga siê mniejsz¹ iloœæ regulacji obiektywu przy zmianie pozycji kamery. Modele oferuj¹ szeroki i wyj¹tkowy wybór k¹tów obserwacji, mo liwy dziêki zastosowaniu ogniskowych: 2,9~8.5, 2,8~10mm, 3,5~8mm, 5~50mm. Wyposa one w wygodne sterowanie ustawieniami obiektywy o zmiennej ogniskowej s¹ obecnie najbardziej popularne, spoœród wszystkich innych obiektywów. Obiektywy Samsung Techwin o zmiennej ogniskowej s¹ najlepszym rozwi¹zaniem problemów zwi¹zanych z ustawianiem kamer. 1/3" Obiektywy o zmiennej ogniskowej ze z³¹czem CS, zasilane pr¹dem sta³ym Dane techniczne Cechy: Wysoka jakoœæ i niewielkie rozmiary DC Auto Iris F1.4 (SLA-3580D/2810D), F1.2 (SLA-2985D), F1.8 (SLA-550D) Wspó³praca z kamerami 1/3 Obiektywy o zmiennej ogniskowej z automatyczn¹ przes³on¹ Z³¹cze CS Obiektyw zmiennoogniskowy 3,5 ~ 8mm (SLA-3580D) 2,9 ~ 8.5mm (SLA-2985D) 2,8 ~ 10mm (SLA-2810D) 5 ~ 50mm (SLA-550D) Odleg³oœæ ogniskowa Maks. otwór wzglêdny Maks. format obrazu Efektywna szczelina œwietlna obiektywu Odleg³oœæ od p³aszczyzny ogniskowania D³ugoœæ odsadzenia kryzy Z³¹cze Przód Ty³ (WxHxD) mm SLA-3580D SLA-2985D SLA-2810D 3,5 ~ 8mm 2,9 ~ 8,5mm 2,8 ~ 10mm 1 : 1,4 ~ : 1,2 ~ : 1,4 ~ 360 4,8(H)x3,6(V) 39x45x45,3 57g 38,3x44,7x45 50g SLA-550D 5 ~ 50mm 1 : 1,7 ~ 360 Przes³ona Auto (F1,4~360) Auto (F1,2~300) Auto (F1,7~360) Auto (F1,7~360) Dzia³anie Ogniskowa Rêczna ZOOM Rêczny D 97 ~ ,4 ~ 41,8 64,2 ~ 6,9 64,2 ~ 6,9 K¹t H 74,1 ~ 33,5 96,2 ~ 33,4 51,7 ~ 5,5 51,7 ~ 5,5 widzenia V 53,8 ~ 25,1 70,7 ~ 25,1 38,9 ~ 4,1 38,9 ~ 4,1 Typ przes³ony Pr¹d sta³y O 17,5mm O 8,8mm O 21,14mm O 8,44mm 8,4 ~ 14,2mm 7,95 ~ 15,3mm 7,8 ~ 17mm 12,5 mm CS O 37,7mm O 9,0mm 40x46x57,2 65g O 37,7mm O 9,0mm 7,6 ~ 11mm 44,5x50,8x61,5 140g Jednostka: mm SLA-3580D SLA-2810D SLA-2985D SLA-550D CYFROWE SYSTEMY CCTV 47

5 SLM-3580/2810/550 SLM-3580/2810/550 Zalet¹ obiektywów ze zmienn¹ ogniskow¹ jest to, e u ytkownik mo e dopasowa zgodnie ze swoimi preferencjami stopieñ przybli enia w obrêbie pola widzenia obiektywu. K¹t widzenia mo na ustawiæ, dziêki czemu osi¹ga siê mniejsz¹ iloœæ regulacji obiektywu przy zmianie pozycji kamery. Modele oferuj¹ szeroki i wyj¹tkowy wybór k¹tów obserwacji, mo liwy dziêki zastosowaniu ogniskowych: 2,8~10mm, 3,5~8mm, 5~50mm. Wyposa one w wygodne sterowanie ustawieniami obiektywy o zmiennej ogniskowej s¹ obecnie najbardziej popularne, spoœród wszystkich innych obiektywów. Obiektywy Samsung Techwin o zmiennej ogniskowej s¹ najlepszym rozwi¹zaniem problemów zwi¹zanych z ustawianiem kamer. 1/3" Obiektywy o zmiennej ogniskowej ze z³¹czem CS Cechy: Wysoka jakoœæ i niewielkie rozmiary Wspó³praca z kamerami 1/3 Obiektywy o zmiennej ogniskowej z automatyczn¹ przys³on¹ Z³¹cze CS Jednostka: mm Dane techniczne SLM-3580D SLM-2810D SLM-550D Odleg³oœæ ogniskowa 3,5 ~ 8mm 2,8 ~ 10mm 5 ~ 50mm Maks. otwór wzglêdny 1 : 1,4 ~ : 1,4 ~ : 1,7 ~ 360 Maks. format obrazu 6(D)x4,8(H)x3,6(V) 4,8(H)x3,6(V) 4,8(H)x3,6(V) Przes³ona Rêczna Dzia³anie Ogniskowa Rêczna ZOOM Rêczny Przek¹tna 97~ ,8~ 35,3 64,2~ 6,9 K¹t Poziomy 74,1~ 33,5 93,7~ 28,3 51,7~ 5,5 widzenia Pionowy 53,8~ 25,1 70,6~ 21,2 38,9~ 4,1 Typ przes³ony Pr¹d sta³y Efektywna szczelina œwietlna obiektywu Odleg³oœæ od p³aszczyzny ogniskowania Tylne odsadzenia kryzy Z³¹cze Przód Ty³ (WxD) mm O 17,5mm O 8,8mm 8,4~ 14,2mm O33,5x45,3 44g O 20,5mm O 8,8mm 12,5mm CS O 37,7mm O 9,0mm 7,8~ 17mm 7,6~ 11mm O34,5x57,2 55g O44x61,5 130g CYFROWE SYSTEMY CCTV 48

6 Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych REJESTRATORY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

7 WYBÓR REJESTRATORÓW SVR-5116 SVR-1650 SVR-1640 Zdjêcie System operacyjny Oparty o LINUX Oparty o LINUX Windows XP Wyœwietlanie / Nagrywanie 400kl/s / 100kl/s 400kl/s / 400kl/s 400kl/s / 100kl/s Kompresja MPEG MPEG MPEG Audio 1 / 1 4 / 2 4 / 2 HDD 160GB (Maks. 3 dyski wew.) 250GB (Maks. 4 dyski wew.) 250GB (Maks. 4 dyski wew.) Zabezpieczenia Alarm utraty sygna³u video Pokrêt³o Nagrywanie wed³ug kalendarza Nadpisywanie nagrañ Korekcja zegara Nagrywanie alarmów Nagrywanie tekstu na obrazie Wyszukiwanie zdarzeñ Wyszukiwanie data / godzina Sterowanie za pomoc¹ kontrolera RS-485/422 RS-232C Sieæ poprzez RJ-45 4 cyfry 8 cyfr 4 cyfry SVR-1630 SVR-950 SVR-440 Zdjêcie System operacyjny Oparty o LINUX Oparty o LINUX Wyœwietlanie / Nagrywanie 400kl/s / 200kl/s 225kl/s / 100kl/s 100kl/s / 100kl/s Kompresja Wavelet MPEG MPEG Audio 1 / 1 4 / 2 4 / 1 HDD 250GB (Maks. 3 dyski wew.) 160GB (Maks. 4 dyski wew.) 160GB Zabezpieczenia Alarm utraty sygna³u video Pokrêt³o Nagrywanie wed³ug kalendarza Nadpisywanie nagrañ Korekcja zegara Nagrywanie alarmów Nagrywanie tekstu na obrazie Wyszukiwanie zdarzeñ Wyszukiwanie data / godzina Sterowanie za pomoc¹ kontrolera RS-485/422 RS-232C Sieæ poprzez RJ-45 4 cyfry 8 cyfr RTOS 4 cyfry CYFROWE SYSTEMY CCTV 50

8 REJESTRATORY Pojêcia i cechy Security Lock ZABEZPIECZENIE NAGRYWANIE TEKSTU W celu zapobiegania nieautoryzowanych oraz przypadkowych manipulacji podczas nagrywania u ytkownik mo e zablokowaæ klawisze funkcyjne oraz pokrêt³o poprzez 4 lub 8 cyfrowe zabezpieczenie has³em. Alarm ALARM VIDEO W przypadku utraty sygna³u video rejestrator wyœwietla informacjê o jego utracie na monitorze oraz sygnalizuje dÿwiêkiem. Nagrywanie tekstu na obrazie z wybranej kamery umo liwia wspó³pracê z bankomatem oraz kas¹ fiskaln¹. Mo liwoœæ wyszukiwania nagrañ z listy zdarzeñ alarmowych. Day / Time WYSZUKIWANIE ZDARZEÑ WYSZUKIWANIE WED UG CZASU I DATY Jog Shuttle POKRÊT O Mo liwoœæ wyszukiwania nagrañ poprzez dok³adne okreœlenie daty i czasu. Umo liwia intuicyjne zarz¹dzanie wyœwietlaniem obrazu i odtwarzaniem nagrañ poprzez przekrêcanie w prawo lub w lewo zewnêtrznego pierœcienia oraz wewnêtrznego pokrêt³a. Daylight ZMIANA CZASU Automatyczna zmiana czasu zgodnie ze stref¹ podan¹ w opcjach menu. Schedule HARMONOGRAM NAGRAÑ Mo liwoœæ definiowania programów nagrañ wed³ug kalendarza. KLAWIATURA STERUJ CA Rejestrator mo e byæ sterowany za pomoc¹ klawiatury ( SCC-3100 ) Auto Repeat POWTARZANIE ZAPISU Funkcja ta umo liwia nagrywanie w pêtli. W przypadku braku wolnego miejsca na dysku najstarszy materia³ zostaje nadpisywany aktualnym nagraniem. RS-422/485 Rejestratory zgodne z RS-422/485 umo liwiaj¹ pod³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych oraz sterowanie funkcjami PTZ kamer. SYNCHRONIZACJA ZEGARA W przypadku wiêkszej iloœci urz¹dzeñ pracuj¹cych jednoczeœnie czas systemowy jest synchronizowany z g³ównym rejestratorem raz dziennie. NAGRYWANIE ZDARZEÑ Nagrywanie zostaje aktywowane automatycznie w wyniku wykrycia sygna³u na wejœciach alarmowych lub w nastêpstwie detekcji ruchu na obrazie. RS-232C RS-232C jest magistral¹ komunikacyjn¹ przeznaczon¹ do szeregowej transmisji danych. Wykorzystywany do komunikacji z modemami oraz innymi urz¹dzeniami szeregowymi. RJ-45 Z³¹cze RJ-45 jest powszechnie u ywane do kabli sieciowych oraz telefonicznych. W szczególnych przypadkach mo e byæ wykorzystywane do po³¹czeñ szeregowych. CYFROWE SYSTEMY CCTV 51

9 SVR-5116 SVR kana³owy, rejestrator cyfrowy PC SVR-5116 jest 16 kana³owym rejestratorem cyfrowym w wersji PC. Posiada bardzo rozbudowane funkcje do zarz¹dzania systemem przez sieæ. Jest to produkt wysokiej jakoœci i jako system zabezpieczaj¹cy spe³nia doskonale swe zadanie dziêki stabilnej pracy. USB 480fps 400fps Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym z prêdkoœci¹ 400 kl/s Nagrywanie 100 kl/s Kompresja MPEG-4 Wysokie rozdzielczoœci (704x576, 704x288, 352x288) Pojemnoœæ wbudowanego dysku twardego 160GB, mo liwoœæ pod³¹czenia 3 dodatkowych dysków twardych (maks. 1.5 TB, 3x500GB) Wbudowana funkcja detekcji ruchu Rejestracja i wyszukiwanie danych dziêki ATM/POS Funkcja multi-view, mo liwoœæ zdalnej obserwacji przez wielu u ytkowników atwy sposób tworzenia kopii zapasowych z przedniego portu USB i wbudowanej nagrywarki CD-RW Przyjazny interfejs u ytkownika GUI Mo liwoœæ kontroli kamer obrotowych PTZ Kompresja MPEG-4 pozwala na 1 miesi¹c rejestracji z 1 dyskiem twardym (160GB) 160GB 16kl/s (1kl/s na kana³) 32 kl/s (2 kl/s na kana³) Bardzo wysoka rodzielczoœæ 8 dni 13 dni 4 dni Wysoka rozdzielczoœæ 6 dni Œrednia rozdzielczoœæ 34 dni 101 dni 17 dni Niska rozdzielczoœæ 51 dni 16 kana³ów z wysok¹ jakoœci¹ nadzoru. Urz¹dzenie potrafi wyœwietlaæ maksymalnie 400 klatek na sekundê wysokiej jakoœci obrazów i rejestrowaæ 100 cyfrowych obrazów na sekundê. atwe i przejrzyste menu graficzne Menu jest bardzo ³atwe w obs³udze nawet dla pocz¹tkuj¹cych u ytkowników. SVR Monitor Wyœwietlanie / Rejestracja 16 kana³ów, maksymalnie 100 kl/s Tryb podwójnego nagrywania wed³ug kalendarza Funkcje obs³ugi dÿwiêku SVR Playback Odtwarzanie nagrañ Natychmiastowe odtwarzanie z dowolnej kamery Odtwarzanie obrazu z kilku kamer jednoczeœnie 80 kl/s (5 kl/s na kana³) 2 dni 3 dni 7 dni 20 dni WEB Viewer Wyœwietlanie obrazu na ywo z kamer Sterownie kamerami, PTZ, obrazem CYFROWE SYSTEMY CCTV 52

10 16 kana³owy, rejestrator cyfrowy PC SVR-5116 Dane techniczne ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcia video Wyjœcie video Kompresja Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Rejestracja Tryb HDD Kopia zapasowa Interfejs szeregowy Wejœcie/wyjœcie alarmowe Audio Wejœcie/Wyjœcie Sieæ System operacyjny CPU / RAM Zakres Praca temperatur Przechowywanie SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk) 16 kana³ów 1BNC, D-SUB, S-VGA MPEG 400kl/s 704x576 Liczba obrazów 1 / 4 / 9 / 16 Szybkoœæ/ Rozdzielczoœæ Interfejs Protokó³ Oprogramowanie 25kl/s (po³owa D1, 704x576) 50kl/s (po³owa D1, 704x288) 100kl/s (CIF, 352x288) Kalendarz + zdarzenie 160GB (Maks. 3 dyski wew.) CD+RW, 6xUSB RS-232C, RS / 16 1 / 1 RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, SMTP SVR Manager, Web Viewer Windows XP P4 3.06GHz / 256MB 5 C ~ 40 C -10 C ~ 60 C 482 (szer.) x 177 (wys.) x 449 (g³êb.)mm 14,7kg Jednostka: mm Konfiguracja systemu CYFROWE SYSTEMY CCTV 53

11 SVR-1650 SVR-1650 System kompresji MPEG-4 oraz zintegrowanie wielu funkcji w SVR-1650 œwiadczy o jego wszechstronnoœci. Rejestrator pozwala na wyœwietlanie obrazu z prêdkoœci¹ 400 klatek na sekundê dla 16 kana³ów. Dodatkowo SVR-1650 pracuje w trybie Pentaplex, który umo liwia jednoczeœnie rejestracjê, ogl¹danie, kopiowanie, dostêp przez sieæ, odtwarzanie zapisu, wszystko przy bardzo prostej obs³udze. Rejestrator wyposa ony jest w wielojêzyczne menu, kontrolê kamer PTZ z mo liwoœci¹ obs³ugi za pomoc¹ pilota. 16 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy 480fps 400fps USB x 4 Najwy sza technologia wykorzystuj¹ca MPEG-4 Wykorzystuj¹c ten typ kompresji SVR-1650 zapewnia rejestrowanie i wyœwietlanie krystalicznie czystego obrazu z prêdkoœci¹ 400 klatek na sekundê. Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym, z prêdkoœci¹ 400 kl/s / Nagrywanie 400 kl/s Kompresja MPEG-4 Wysokie rozdzielczoœci (704x576, 704x288, 352x288) Archiwizowanie danych dziêki DVD+RW oraz 3 x USB Wbudowany dysk twardy 250GB Rejestracja i wyszukiwanie danych dziêki ATM/POS Transmisja sieciowa video w czasie rzeczywistym Aplikacja sieciowa umo liwiaj¹ca zarz¹dzanie rejestratorem Sterowanie za pomoc¹ myszy, pilota oraz kontrolera Przyjazny interfejs u ytkownika GUI Mo liwoœæ rozbudowy do 10TB Sterowanie PTZ 4 kana³y audio Atrakcyjny wygl¹d SVR-1650 posiada futurystyczn¹ obudowê, której po³ysk i czarny kolor nadaje temu urz¹dzeniu niesamowity wygl¹d. Solidnoœæ wykonania i wytrzyma³oœæ obudowy sprawia, i produkt ten jest godny polecenia. Wielofunkcyjne pokrêt³o jog-dial Pokrêt³o znajduje siê w centralnym miejscu przedniego panela. Funkcjonalnoœæ tego pokrêt³a zosta³a dostosowana do wymagañ u ytkowników przez zapewnienie intuicyjnej obs³ugi. Dodatkowo jest ono podœwietlane kilkoma kolorami. Wszechstronna kontrola za pomoc¹ myszy, pilota oraz kontrolera SVR-1650 umo liwia sterowanie zdalnie, jak równie przy pomocy myszy. Sterowanie odbywa siê przy u yciu menu graficznego. Szereg funkcji mo na uruchomiæ korzystaj¹c z opcji szybkiego dostêpu za pomoc¹ jednego przycisku. Doskona³ym sposobem sterowania jest wykorzystanie klawiatury steruj¹cej (SCC-3100), która u³atwia kontrolowanie funkcji PTZ z wykorzystaniem joysticka. Ikony szybkiego dostêpu Kopie zapasowe z wykorzystaniem DVD+RW Jedn¹ z metod tworzenia kopii zapasowych jest nagrywanie na DVD+RW. Inn¹ metod¹ kopiowania zarejestrowanych zdarzeñ jest nagrywanie przy u yciu Memory Sticka z wykorzystaniem portu USB. Jest to wyj¹tkowo ³atwy i szybki sposób tworzenia kopii. Mo liwoœæ rozszerzenia pamiêci a do 10TB SVR-1650 posiada standardowo zamontowany dysk o pojemnoœci 250GB. Jest mo liwa rozbudowa rejestratora do maksymalnie 4 dysków wewnêtrznych oraz 16 dysków zewnêtrznych (kieszeñ SVS-5). Mo liwoœæ dynamicznej rozbudowy znacz¹co wp³ywa na wyd³u enie czasu nagrañ. CYFROWE SYSTEMY CCTV 54

12 16 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy SVR-1650 Dane techniczne ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcia video Wyjœcie Video Rejetracja HDD Kompresja Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Kopia zapasowa Interfejs szeregowy Wejœcie/wyjœcie alarmowe Sterowanie OSD Zakres temperatur Monitor A Monitor B SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk) 16 kana³ów 2BNC, RCA, VGA 1BNC MPEG-4 400kl/s 704x576 Liczba obrazów 1 / 4 / 9 / 16 Szybkoœæ/ Rozdzielczoœæ Tryb Audio Network Wejœcie/Wyjœcie Interfejs Sieæ Protokó³ Oprogramowanie Szybkoœæ Praca Przechowywanie 100kl/s (po³owa D1, 704x576) 200kl/s (po³owa D1, 704x288) 400kl/s (CIF, 352x288) Rêczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie 250GB 1HDD (Maks. 4 dyski wew.) Kieszeñ SVS-5S do 16 dysków (opcja) DVD+RW, 3xUSB RS-232C, RS-485/422 (RJ-45) 16 / 4 4 / 2 (1 na panelu przednim) RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, SMTP Network Viewer Maks. 100kl/s Mysz, Pilot (obs³uga do 16 rejestratorów), Kontroler steruj¹cy (SCC-3100) Wielojêzyczne, graficzne menu, Funkcje szybkiego dostêpu, Poziomy dostêpu dla administratora oraz u ytkownika 5 C ~ 40 C -10 C ~ 60 C 430 (szer.) x 88 (wys.) x 465 (g³êb.)mm 8,9kg (1 dysk) Akcesoria Konfiguracja systemu CYFROWE SYSTEMY CCTV 55

13 SVR-1640 SVR-1640 SVR-1640 wyœwietla 400 klatek na sekundê dla 16 kana³ów. Jest wielofunkcyjnym, wolnostoj¹cym urz¹dzeniem z atrakcyjn¹ obudow¹. Wbudowany dysk o pojemnoœci 250GB oraz system operacyjny oparty na LINUX zapewnia stabiln¹ pracê. Zastosowanie MPEG-4 zapewnia skutecznoœæ kompresji i transmisji. 16 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy USB 480fps 400fps x 4 Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym, z prêdkoœci¹ 400 kl/s / Nagrywanie 100 kl/s Kompresja MPEG-4 Wysokie rozdzielczoœci (704x576, 704x288, 352x288) Archiwizowanie danych dziêki DVD+RW oraz 3 x USB Wbudowany dysk twardy 250GB Rejestracja i wyszukiwanie danych dziêki ATM/POS Transmisja sieciowa video w czasie rzeczywistym Aplikacja sieciowa umo liwiaj¹ca zarz¹dzanie rejestratorem Sterowanie za pomoc¹ myszy, pilota oraz kontrolera Przyjazny interfejs u ytkownika GUI Mo liwoœæ rozbudowy do 10TB Sterowanie PTZ 4 kana³y audio Jednostka: mm Dane techniczne ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcia Video Wyjœcie video Rejetracja HDD Kompresja Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Kopia zapasowa Interfejs szeregowy Wejœcie/wyjœcie alarmowe Sterowanie OSD Zakres temperatur Monitor A Monitor B SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk) 16 kana³ów 2BNC, RCA, VGA 1BNC MPEG-4 400kl/s 704x576 Liczba obrazów 1 / 4 / 9 / 16 Szybkoœæ/ Rozdzielczoœæ Tryb Audio Network Wejœcie/Wyjœcie Interfejs Sieæ Protokó³ Oprogramowanie Szybkoœæ Praca Przechowywanie 25kl/s (D1, 704x576) 50kl/s (po³owa D1, 704x288) 100kl/s (CIF, 352x288) Rêczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie 250GB 1HDD (Maks. 4 dyski wew.) Kieszeñ SVS-5S do 16 dysków (opcja) DVD+RW, 3xUSB RS-232C, RS-485/422 (RJ-45) 16 / 4 4 / 2 (1 na panelu przednim) RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, SMTP Network Viewer Maks. 100kl/s Mysz, Pilot (obs³uga do 16 rejestratorów), Kontroler steruj¹cy (SCC-3100) Wielojêzyczne, graficzne menu, Funkcje szybkiego dostêpu, Poziomy dostêpu dla administratora oraz u ytkownika 5 C ~ 40 C -10 C ~ 60 C 430 (szer.) x 88 (wys.) x 465 (g³êb.)mm 8,9kg (1 dysk) CYFROWE SYSTEMY CCTV 56

14 SVR-1630 SVR-1630 SVR-1630 jest 16 kana³owym, potê nym i wielofunkcyjnym wolnostoj¹cym rejestratorem cyfrowym w zwartej obudowie. Wykorzystuje on renomowan¹ technologiê cyfrow¹ Samsunga i jego doœwiadczenie, wywodz¹ce siê z wieloletniej obecnoœci na œwiatowym rynku rozwi¹za³ s³u ¹cych bezpieczeñstwu. Z firmow¹ technologiê kompresji obrazu i podwy szon¹ szybkoœci¹ zapisu, rozwi¹zaniami zintegrowanymi w programie zarz¹dzaj¹cym rejestratorem, SVR-1630 wyznacza nowy standard wœród wolnostoj¹cych rejestratorów cyfrowych. 16 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy Dane techniczne Wavelet Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym z prêdkoœci¹ 400fps / nagrywanie 200 fps Archiwizowanie danych o du ej pojemnoœci DVD+RW Pojemnoœæ wbudowanego dysku twardego 250GB, mo liwoœæ pod³¹czenia 2 dodatkowych dysków twardych atwe archiwizowanie danych przy u yciu 3 portów USB i wbudowanego napêdu DVD+RW ATM/POS rejestrowanie i przeszukiwanie danych Transmisja sieciowa video w czasie rzeczywistym Urz¹dzenia steruj¹ce: klawiatura, pilot zdalnego sterowania i mysz Przyjazny interfejs u ytkownika, OSD (dostêpne w ró nych jêzykach) Port USB 2 i wyjœcie AV z przodu urz¹dzenia Optymalna i stabilna prêdkoœæ sieci Mo liwoœæ kontroli kamer obrotowych PTZ 1 wejœcie / 1 wyjœcie audio, porty czujników pomiarowych 16 wejœæ / 4 wyjœcia Jednostka: mm ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcie video Wyjœcie video Kompresja Wyœwietlanie Rejestracja HDD Monitor A Monitor B Szybkoœæ Rozdzielczoœæ Liczba obrazów Cyfrowe powiêksz. Szybkoœæ Rozdzielczoœæ Typ W standardzie Rozszerzenie (Opcja) Kopia zapasowa Interfejs zewnêtrzny Interfejs szeregowy Zapisywanie danych tekstowych z obrazami Alarm Czujniki na wejœciu PrzekaŸniki na wyjœciu Audio Wejœcie/Wyjœcie Interfejs Sieæ Protokó³ S/W Zdalne sterowanie OSD (Wyœwietlanie na ekranie) Praca Zakres temperatur Przechowywanie SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk twardy) 16 kana³ów 2 BNC, S-Video, VGA 1 BNC Wavelet 400 kl./s 720 x 576 1, 4, 9, 16 kana³ów 2X 200 kl./s 720 x 288 Planowa, Wydarzenie (Ruch, Czujnik, Tekst) 120GB / 250GB (Do wyboru) 3 Dyski twarde (2 Wewnêtrzne, 1 R-HDD) maks. 8TB z dodatkow¹ kieszeni¹ na twardy dysk (SVR-1630S) R-HDD, IEEE-1394, USB, CD-RW (Opcja) 2 IEEE-1394, 1 USB RS-485/422, RS-232C POS / ATM kana³ / 1 kana³ 1 RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, PPPoE SVR Manager Mo liwoœæ sterowania 16 jednostkami Wielojêzyczne 5 C ~ 40 C -10 C ~ 50 C 420(W) x 88(H) x 421(D)mm W przybli eniu 8kg (1 twardy dysk) CYFROWE SYSTEMY CCTV 57

15 SVR-950 SVR kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy System kompresji MPEG-4 oraz zintegrowanie wielu funkcji w SVR-950 œwiadczy o jego wszechstronnoœci. Rejestrator pozwala na wyœwietlanie obrazu z prêdkoœci¹ 225 klatek na sekundê dla 9 kana³ów. Dodatkowo SVR-950 pracuje w trybie Pentaplex, który umo liwia jednoczeœnie rejestracjê, ogl¹danie, kopiowanie, dostêp przez sieæ, odtwarzanie zapisu, wszystko przy bardzo prostej obs³udze. Rejestrator wyposa ony jest w wielojêzyczne menu, kontrolê kamer PTZ z mo liwoœci¹ obs³ugi za pomoc¹ pilota. 270fps(N) Cechy Wyœwietlanie w czasie rzeczywistym, z prêdkoœci¹ 225 kl/s / Nagrywanie 100 kl/s Kompresja MPEG-4 Wysokie rozdzielczoœci (704x576, 704x288, 352x288) Archiwizowanie danych dziêki DVD+RW oraz 3 x USB Wbudowany dysk twardy 160GB Rejestracja i wyszukiwanie danych dziêki ATM/POS Transmisja sieciowa video w czasie rzeczywistym Aplikacja sieciowa umo liwiaj¹ca zarz¹dzanie rejestratorem Sterowanie za pomoc¹ myszy, pilota oraz kontrolera Przyjazny interfejs u ytkownika GUI Mo liwoœæ rozbudowy do 10TB Sterowanie PTZ 4 kana³y audio 225fps(P) USB x 4 Jednostka: mm Dane techniczne ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcia video Wyjœcie video Rejetracja HDD Kompresja Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Kopia zapasowa Interfejs szeregowy Wejœcie/wyjœcie alarmowe Sterowanie OSD Zakres temperatur Monitor A Monitor B SVR V AC, 50/60Hz Maks. 75W (1 dysk) 9 kana³ów 2BNC, RCA, VGA 1BNC MPEG-4 225kl/s 704x576 Liczba obrazów 1 / 4 / 9 Szybkoœæ/ Rozdzielczoœæ Tryb Audio Network Wejœcie/Wyjœcie Interfejs Sieæ Protokó³ Oprogramowanie Szybkoœæ Praca Przechowywanie 25kl/s (D1, 704x576) 50kl/s (po³owa D1, 704x288) 100kl/s (CIF, 352x288) Rêczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie 160GB 1HDD (Maks. 4 dyski wew.) Kieszeñ SVS-5S do 16 dysków (opcja) DVD+RW, 3xUSB RS-232C, RS-485/422 (RJ-45) 9 / 4 4 / 2 (1 na panelu przednim) RJ-45 (10/100 Base-T) TCP/IP, DHCP, SMTP Network Viewer Maks. 100kl/s Mysz, Pilot (obs³uga do 16 rejestratorów), Kontroler steruj¹cy (SCC-3100) Wielojêzyczne, graficzne menu, Funkcje szybkiego dostêpu, Poziomy dostêpu dla administratora oraz u ytkownika 5 C ~ 40 C -10 C ~ 60 C 430 (szer.) x 88 (wys.) x 465 (g³êb.)mm 8,9kg (1 dysk) CYFROWE SYSTEMY CCTV 58

16 SVR-440 SVR kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy Rejestrator idealny do zastosowañ w obiektach, takich jak ma³e sklepy, stacje paliwowe i pasa e handlowe, które nie mog¹ sobie pozwoliæ sobie na cyfrowy system CCTV ze wzglêdu na trudnoœci z u yciem i zarz¹dzaniem systemem, jak równie powszechnym przekonaniem, e system CCTV musi byæ drogi. SVR-440 oferuje ten optymalny system dla tych, którzy zostali zniechêceni do instalowania cyfrowego systemu CCTV ze wzglêdu na jego wysok¹ cenê, skomplikowanie systemu oraz niewygodê obs³ugi. SVR-440 jest wolnostoj¹cym systemem, który przeszed³ starann¹ inspekcjê Samsunga, zwiêkszy bezpieczeñstwo w obiektach, w których zosta³ zainstalowany. 120fps(N) 100fps(N) USB Transmisja sygna³u w sieci z du ¹ prêdkoœci¹ i doskona³ym obrazem Rejestrator dysponuje mo liwoœci¹ pod³¹czenia do Internetu, co umo liwia zdaln¹ obs³ugê z dowolnego miejsca. Dziêki szybkiej transmisji danych poprzez sieæ bez utraty jakoœci jest to idealne rozwi¹zanie dla ma³ych przedsiêbiorstw. Cechy Kompresja MPEG-4. Ponad 1 miesi¹c nagrywania na jednym dysku twardym Przyjazny interfejs u ytkownika, Optymalna i stabilna prêdkoœæ sieci 4-kana³owa dwukierunkowa transmisja audio i ³atwy w u yciu zapasowy USB Wysokiej jakoœci odtwarzanie / nagrywanie / praca w sieci, w czasie rzeczywistym (TRIPLEX) Algorytm kompresji MPEG-4 Wykorzystanie algorytmu kompresji MPEG-4 w SVR-440 umo liwia nagrywanie przez prawie miesi¹c na dysku 160GB (w tym przypadku 4 kana³y s¹ nagrywane przez 24 godziny ze œredni¹ jakoœci¹ obrazu i przeciêtn¹ prêdkoœci¹ 3,75 klatki na sekundê na ka dy kana³. Dwa sposoby obs³ugi dÿwiêku przez sieæ Pozwala us³yszeæ dÿwiêk pochodz¹cy z miejsca, w którym zainstalowany zosta³ system w celu wezwania pomocy i wysy³ania komunikatu ostrzegaj¹cego. Internet 160GB 4 klatki/s 15 klatek/s 20 klatek/s 25 klatek/s Wysoka jakosc obrazu / 6,4kB Srednia jakosc obrazu / 3,8kB Niska jakosc obrazu / 2,7kB 57 dni 96 dni 137 dni 15 dni 11 dni 9 dni 25 dni 19 dni 15 dni 36 dni 27 dni 22 dni atwe wykonywanie kopii zapasowej, dziêki zastosowaniu ³¹cza USB Port USB usytuowany jest na przednim panelu urz¹dzenia, dziêki czemu mo na ³atwo wykonaæ zapasow¹ kopiê danych. Ró ne tryby nagrywania i wyszukiwania Ka dy kana³ mo e byæ ustawiony dla nagrywania oddzielnie, zgodnie z warunkami panuj¹cymi w okreœlonej lokalizacji (nagrywanie ci¹g³e, detekcja ruchu, zdarzenia alarmowe). Rejestrator pozwala na szybkie wyszukanie danych, ale równie umo liwia skorzystanie z ró nych trybów wyszukiwania, takich jak wyszukiwanie na podstawie czasu, daty czy zdarzeñ. Oprogramowanie GUI maksymalizuje wygodê u ytkownika podczas obs³ugi systemu SVR posiada graficzne menu w jêzyku polskim, co u³atwia obs³ugê nawet przez pocz¹tkuj¹cych u ytkowników urz¹dzeñ CCTV. Ekran Nagrywanie System Siec Zdarzenia PTZ CYFROWE SYSTEMY CCTV 59

17 4 kana³owy, wolnostoj¹cy rejestrator cyfrowy Dane techniczne Jednostka: mm ród³o zasilania Pobór mocy Wejœcie video Wyjœcie video Kompresja SVR V DC (Adapter) Maks. 25W 4 kana³y 1 BNC, VGA (do wyboru) MPEG4 25fps (D1, 704x576) 100fps (CIF, 352x288) Szybkoœæ Wyœwietlanie Rozdzielczoœæ Liczba obrazów 1/ 4 Rejestracja Szybkoœæ Rozdzielczoœæ 25fps (D1, 704x576) 100fps (CIF, 352x288) Typ Rêczny + zdarzenie, Kalendarz + zdarzenie HDD 126GB Kopia zapasowa CD-RW (opcjonalnie), USB (z przodu) Interfejs szeregowy RS-485/422 (RJ-45) Wejœcie / Wyjœcie alarmowe 4 / 1 Audio Wejœcie / Wyjœcie 4 / 1 Interfejs RJ-45 (10/100 Base-T) Sieæ Protokó³ TCP/IP, DHCP, PPPoE Oprogramowanie Network Viewer 440 Kontrola Mysz, mo liwoœæ sterowania 9 rejestratorami OSD (Wyœwietlanie na ekranie) Stylizowane ikony Zakres temperatur Praca 5 C ~ 40 C Przechowywanie -10 C ~ 50 C 350(szer.) x 65(wys.) x 260(g³êb.)mm 3,2 kg Przyk³adowe zastosowania Legenda SID 450 SID 50 SDC 415 SOC 4030 SVR 440 CYFROWE SYSTEMY CCTV 60

18 Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych SIEÆ SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

19 PRODUKTY SIECIOWE Model SNS-400 SNS-100 SNC-550 Wygl¹d System operacyjny Wbudowany LINUX Wbudowany LINUX Wbudowany LINUX Kodek MPEG-4/JPEG do wyboru MPEG-4/JPEG do wyboru MPEG-4/JPEG do wyboru Audio 4/1, 1 kana³owy Dwukierunkowy 1/1, 1 kana³owy Dwukierunkowy 1/1, 1 kana³owy Dwukierunkowy Kamera / video 4 Wejœcia / 1 Wyjœcie 1 Wejœcie / 1 Wyjœcie 1 Wyjœcie Rozdzielczoœæ obrazu 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P) 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P) 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P) Szybkoœæ ramek CIF 100 kl./s VGA 25 kl./s VGA 25 kl./s Cechy video 1 lub 4 kana³y Sekwencyjnie, Pe³noekranowy Wyœwietlanie czasu / daty / tytu³u 1 kana³, Pe³noekranowy 1 kana³, Pe³noekranowy Wyœwietlanie czasu / daty / tytu³u Wyœwietlanie czasu / daty / tytu³u Protokó³ przesy³ania obrazu TCP/IP, SMTP, DDNS, HTTP, DHCP, FTP TCP/IP, SMTP, DDNS, HTTP, DHCP, FTP TCP/IP, SMTP, DDNS, HTTP, DHCP, FTP Interfejs sieciowy Ethernet (10/100m) Ethernet (10/100m) Ethernet (10/100m) Interfejs RS-232/422/485 RS-232/422/485 RS-485 Czujnik na wejœciu / 4 czujniki na wejœciu, 4 przekaÿniki na wyjœciu, 2 czujniki na wejœciu, 2 przekaÿniki na wyjœciu, 1 czujnik na wejœciu, 1 wyjœcie alarmowe, PrzekaŸnik na wyjœciu Detektor ruchu Detektor ruchu Detektor ruchu Przechowywanie FTP, FTP, FTP, Zarz¹dzanie Program Network Manager Program Network Manager Program Network Manager Kopia zapasowa USB USB - Obs³uga przez WEB Wbudowana Wbudowana Wbudowana Przegl¹darka IE 5.0 lub nowsza IE 5.0 lub nowsza IE 5.0 lub nowsza CYFROWE SYSTEMY CCTV 62

20 SIEÆ Pojêcia i cechy Dozór w czasie rzeczywistym, w ka dej chwili przez internet... Innowacyjna seria kamer sieciowych SWC Samsung Techwin jest perfekcyjnym i wygodnym rozwi¹zaniem dla prowadzenia dozoru za poœrednictwem Internetu. Kamery sieciowe SWC wykorzystuj¹ najbardziej efektywne metody kompresji obrazu, dziêki czemu mo liwa jest szybsza transmisja obrazu. Teraz mo na czerpaæ satysfakcjê ogl¹daj¹c w sieci obrazy na ywo i strumienie video w dowolnym czasie. Nie jest potrzebny komputer lub jakiekolwiek dodatkowe urz¹dzenia. Je eli dysponuje siê po³¹czeniem z LAN i modemem, mo na ogl¹daæ dozorowane miejsce. Przydzielenie adresu IP oraz pod³¹czenie kamery do sieci jest niezwykle ³atwe. Niezliczone zastosowania w aplikacjach biznesowych SWC jest wyposa ony w zainstalowany system operacyjny oparty na bardzo wydajnym serwerze sieciowym, dziêki czemu mo liwe jest po³¹czenie kamery u ytkownika do internetu. Rejestratora SWC mo na u ywaæ do zdalnego nadzorowania, videokonferencji, osobistego hostingu sieciowego oraz do rozmów i wielu innych celów. Produkty SWC to seria modeli, z których SWC-101 to kamera sieciowa. SWC-304 jest serwerem sieciowym. Mo na je w ci¹gu kilku minut pod³¹czyæ do sieci lokalnych. Co wiêcej, z wyrazistego obrazu video o najwy szej jakoœci mo e jednoczeœnie korzystaæ do 100 u ytkowników. Jest tam 4,5MB konfigurowalnej pamiêci flash, funkcje FTP dla archiwizowania obrazów i wsparcie dla dwukierunkowego dÿwiêku. Mo na je ³atwo zintegrowaæ z istniej¹cym ju systemem bezpieczeñstwa. Najbardziej zaawansowana technologia kompresji obrazu (wavelet) daje czytelne obrazy, których objêtoœæ jest do 300% mniejsza ni porównywalnych obrazów w formacie JPEG. SWC-304 jest serwerem sieciowym z zainstalowanymi na wejœciu czterema kana³ami video. Ma on trzy interfejsy w stosie, które mog¹ dostarczyæ do 18 kana³ów video z jednego adresu IP. Dziêki serwerowi sieciowemu, mo liwy jest dostêp przez internet do standardowych, analogowych kamer. Rozwiniêty Format Kompresji Plików MPEG-4 MPEG-4, rozwiniêty, sprzêtowy algorytm kompresji strumieni video wspomaga przesy³anie ramek z pe³n¹ szybkoœci¹ dla celów profesjonalnego dozoru video i zdalnego monitorowania. Œrodowisko Otwartych Standardów Zainstalowany System Operacyjny Linux Produkty sieciowe adaptuj¹ technologie redukcji przetwarzania obrazu i przesy³ania go do sieci. Dla produktów sieciowych sk³adaj¹cych siê z wysokowydajnych CPU (32bit RISC) pracuj¹cych pod kontrol¹ rozwiniêtego Linuxa, mo liwe jest jednoczesne pod³¹czenie siê ponad 100 u ytkowników produktu sieciowego. Prosta Administracja Wykorzystuj¹c standardow¹ przegl¹darkê sieciow¹ mo na skonfigurowaæ i zarz¹dzaæ produktem sieciowym bezpoœrednio z jego w³asnej witryny. Je eli uka e siê nowa wersja oprogramowania firmowego, mo na bêdzie w prosty sposób zdalnie i za poœrednictwem sieci, zaktualizowaæ wszystkie produkty sieciowe odnosz¹ce siê do kamer. RJ-45 Z³¹cze RJ-45 jest powszechnie u ywane w okablowaniu sieciowym i dla zastosowañ telefonicznych. Jest ono tak e stosowane dla realizacji po³¹czeñ szeregowych w przypadkach specjalnych. Przestrzeñ Oprogramowania U ytkownika Produkty sieciowe posiadaj¹ przestrzenie, przeznaczone dla oprogramowania i konfiguracji u ytkownika o objêtoœci od 6 do 8 MB ca³kowitej pamiêci typu Flash. Dla u ytkownika oznacza to posiadanie w³asnego serwera sieciowego, pozwalaj¹cego na stworzenie w³asnej witryny sieciowej lub wolnej strefy dla produktu sieciowego. PoE PoE Power over Ethernet (zasilanie z sieci) funkcja pozwalaj¹ca na zasilanie urz¹dzenia poprzez kabel sieciowy wpiêty w gniazdo Ethernet. Funkcja wykorzystywana w telefonach IP, access pointach, kamerach sieciowych, komputerach lub innych urz¹dzeniach, w których zasilanie zwyk³ym kablem jest utrudnione. Podwójne strumieniowanie Funkcja ta obs³uguje formaty MPEG-4 oraz JPEG tak, aby jednoczeœnie ogl¹daæ na ywo obraz z kamer, ale równie zapisywaæ obraz w wysokiej rozdzielczoœci co zwiêksza przepustowoœæ sieci i pozwala na wiêkszy transfer w sieci ni w urz¹dzeniach jednostrumieniowych. Dziêki wspó³dzia³aniu z TCP/IP, SMTP , HTTP i z innymi protoko³ami internetowymi, produkty sieciowe mog¹ byæ wykorzystywane w œrodowiskach opartych na ró nych systemach operacyjnych, takich jak Windows i OS/2. Pozwala to na ³atw¹ integracjê z aplikacjami WWW / Intranet i ze skryptami CGI. CYFROWE SYSTEMY CCTV 63

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

http://www.e-bpalarm.pl Producent: INTROX Cena brutto: 7 872,00 zł Cena netto: 6 400,00 zł Waga: 5kg

http://www.e-bpalarm.pl Producent: INTROX Cena brutto: 7 872,00 zł Cena netto: 6 400,00 zł Waga: 5kg http://www.e-bpalarm.pl IN-H4416R Rejestrator cyfrowy 16 kamerowy, hexaplex, LAN, z kompresją H.264, VGA i HDMI, zapis do 400 kl/s (D1) kod produktu: IN-H4416R kategoria: Kategorie > CCTV analog > Rejestratory

Bardziej szczegółowo

cena detaliczna netto cena detaliczna brutto opis produktu 4 kanałowe BCS-DVR401QE-II 375,00 zł 461,25 zł

cena detaliczna netto cena detaliczna brutto opis produktu 4 kanałowe BCS-DVR401QE-II 375,00 zł 461,25 zł BCS-DVR401QE-II 4 kanałowe - 4 kanały wideo 25kl/s kanał D1, BNC - 2 kanały D1 + 2 kanały 720P lub 1 kanał 1080P 375,00 zł 461,25 zł BCS-DVR401QEA-II - 4 kanały wideo 25kl/s kanał D1, BNC - 4 wejścia alarmowe

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB GRUP RBTOW Zdjęcie Model SRD-480DP Cechy główne Cenna netto DOLR Cenna netto ZŁOTYCH REJESTRTORY Rejestrator cyfrowy HD-SDI, 4 wejścia wideo, 1x HDMI, 1x VG, 2 porty USB, 4 we/wy alarmowe, 4 wej/1 wyj

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator Samsung SRN-1670D Cena : 5.780,00 zł (netto) 7.109,40 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 15-10-2017 Rejestrator sieciowy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR1601X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 16 kamer

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 8x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 6x hybrydowych (HDCVI, ANALOG) + 2x IP

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-E+ Cena : 555,00 zł (netto) 682,65 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-10-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

OTVC LCD serii LXD/LX700 i LXD/LX70 firmy Pansonic nowy panel IPS Alpha i nowe funkcje

OTVC LCD serii LXD/LX700 i LXD/LX70 firmy Pansonic nowy panel IPS Alpha i nowe funkcje Panel LCD IPS Alpha oferuje szerszy k¹t ogl¹dania ni zwyk³y system VA LCD, a kolory na wyœwietlanym obrazie s¹ piêkne, nawet kiedy ogl¹da siê je pod pewnym k¹tem. Panel IPS Alpha odbiornika LX700 zapewnia

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 14 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 14 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XNA-201V kopułkowa wandaloodporna zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm, 1/2,8" Exmor CMOS progressive

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ

CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ cena: 2 355,00 zł cena netto: 1 914,63 Opis: Rejestrator HDE2424E posiada 8 wejść, do zapisu obrazu wykorzystuje nowoczesny kodek H-264, posiada pełną możliwość pracy

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne DK-2 "flash II PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Urz¹dzenie przeznaczone jest do profesjonalnego, automatycznego wygrywa hejna³ów, nadawania komunikatów s³ownych oraz wybijania godzin,kwadransów

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS wejścia wideo: 16x kanały IP wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC (CVBS) maks. rozdzielczość nagrywania: 2592x1944 (5Mpx) maks.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME-P: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401

Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

2 ~ 5 Lux w kolorze zale nie od ustawieñ w trybie nocnym. 0,2 Lux w czarno-bia³ym

2 ~ 5 Lux w kolorze zale nie od ustawieñ w trybie nocnym. 0,2 Lux w czarno-bia³ym Video Ochrona ALMIRA C-1201 Kamera 1/2" CMOS 3M, 2048 x 1536 pikseli, obraz wyœwietlany 360, 3x zoom, 11-16 V DC Art-Nr. 71701 W³aœciwoœci Kamera CCTV ultra szerokok¹tna / 360 Panorama 4 Kamery wirtualne

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP SOHO INTELLINET NETWORK SOLUTIONS model NSC15 to idealne urządzenie do zastosowań w sieciach domowych.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, HDMI, ALARM, BCS-DVR0401QEA-II

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, HDMI, ALARM, BCS-DVR0401QEA-II MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Monitory MV 090A. Monitor 10, tor audio, 800 TVL, BNC in/out E E E E E E

Monitory MV 090A. Monitor 10, tor audio, 800 TVL, BNC in/out E E E E E E Monitor 10, tor audio, 800 TVL, in/out MV 090A Czarno/bia³y monitor MV 090A o wysokiej rozdzielczo ci znajduje zastosowanie zarówno w niewielkich instalacjach jak i w du ych systemach telewizji przemys³owej.

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK. Oznaczenie w projekcie

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK. Oznaczenie w projekcie Grupa: elementy i materiały instalacji elektrycznych niskoprądowych Kamera dzień/noc CAMA-III, 1/4" CCD SONY EXview HAD; 540TVL, 1.1lx (F1.6, 1/50s) tryb kolor; 580TVL, 0.0011lx (F1.6, DSS) tryb cz-b.;

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Geovision GV1480/16 Cena : 3.890,00 zł (netto) 4.784,70 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 12-01-2017 Karta do cyfrowej rejestracji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400W Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400W umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 4-ro kanałowe. Mini rejestrator 4 kanałowy, HYBRYDOWY, ONVIF, 4x960H,

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 4-ro kanałowe. Mini rejestrator 4 kanałowy, HYBRYDOWY, ONVIF, 4x960H, MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy hybrydowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, FULL D1, H 264, 960H,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Novus (Rejestratory) 2 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : NoVus Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016 Katalog: Rejestratory analogowe firmy NoVus REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 4Mpx > Model : - Producent : BCS Uniwersalna kamera kopułowa 3 megapixelowa. Obudowa wandaloodporna z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną przysłoną. Obiektyw

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC CyfrowY MONITORING VIDEO monitoring IP VIDEO Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC Firma Urmet prezentuje nową linię produktów monitoringu

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

VKC-1354. Funkcje/w³aœciwoœci. Specyfikacje. Numer artyku³u: 92104. 1/3" kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC

VKC-1354. Funkcje/w³aœciwoœci. Specyfikacje. Numer artyku³u: 92104. 1/3 kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC VKC-1354 Numer artyku³u: 92104 1/3" kamera dzieñ/noc, DNR, DSS, oprawa CS, 540 TV L, 230 V AC * Przy zakupie kamera nie jest wyposa ona w obiektyw Funkcje/w³aœciwoœci Przetwornik 1/3" Super HAD Colour/B&W

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo