REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo artykuły, głosy, komentarze, recenzje, felietony i inne materiały prasowe opublikowane w wydawanych przez Wydawnictwo publikacjach periodycznych. Wydawnictwo zapewnia różne opcje dostępu do treści i materiałów Platformy dla Aptek (do numerów bieżących poszczególnych tytułów publikacji periodycznych włącznie. Baza ta stanowi jako całość utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 904 ze zm.), zwanej dalej Prawem autorskim. Prawa autorskie majątkowe do niej przysługują Wydawnictwu. 2. Zawartość Platformy dla Aptek jest systematycznie aktualizowana, stosownie do planu aktualizacji przyjętego przez Wydawnictwo (co najmniej 12 aktualizacji rocznie), jak i koncepcji twórczej jej autorów. W danym czasie jest dostępna w Internecie tylko jedna aktualna w świetle ww. planu, wersja Platformy dla Aptek. Wersje ją poprzedzające jako już zdezaktualizowane lub częściowo zdezaktualizowane nie są prezentowane w ww. sieci. 3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, który zawarł z Wydawnictwem umowę na prenumeratę miesięcznika Moda Na Zdrowie (MnZ) w ilości nie mniejszej niż 200 egzemplarzy. Korzystanie z wybranych zasobów Platformy dla Aptek, przebiega w obrębie czterech pakietów. Każdy pakiet jest zróżnicowany w zakresie dostępu do bazy i jest zależny od ilości prenumerowanych egzemplarzy nie mniejszej niż 200 szt. Dostęp do każdego z pakietów oraz rodzaj ich zawartości jest regulowany poprzez ilość egzemplarzy zamówionych w prenumeracie czasopisma MnZ jak również jest różnicowany pod względem merytorycznym t.j.: a)pakiet podstawowy upoważnia do korzystania z zasobów tych użytkowników platformy, których prenumerata opiewa na liczbę egzemplarzy. b) Pakiet srebrny upoważnia do korzystania z zasobów tych użytkowników platformy, których prenumerata opiewa na liczbę egzemplarzy. c) Pakiet złoty upoważnia do korzystania z zasobów tych użytkowników platformy, których prenumerata opiewa na liczbę egzemplarzy. d)pakiet platynowy upoważnia do korzystania z zasobów tych użytkowników platformy, których prenumerata opiewa na liczbę od 3000 egzemplarzy. 4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu. Umowa Zakupu prenumeraty czasopisma MnZ wraz z Regulaminem określają wzajemne prawa i obowiązki Wydawnictwa i Użytkownika, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej. 5. Umowa zawarta jest na czas oznaczony w jej treści. Dostęp Użytkownika do Platformy dla Aptek wygasa po upływie okresu, na który zawarto z nim Umowę. Poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, Wydawnictwo może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w każdym z następujących przypadków: a) Użytkownik opóźnił się z zapłatą Wydawnictwu wynagrodzenia za zamówioną prenumeratę Mody na Zdrowie, b) Użytkownik naruszył prawa autorskie do Platformy dla Aptek jako bazy danych, albo do stanowiących jej zawartość treści i materiałów, c) Użytkownik naruszył istotne postanowienia Umowy lub Regulaminu, w szczególności określone w 4 Regulaminu. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji, zasobów i usług oferowanych na platformie internetowej Mody Na Zdrowie, zwanej również Platformą dla Aptek. 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Platformie dla Aptek wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz na jego zmiany dokonywane przez Wydawnictwo. 3. Użytkownicy Platformy dla Aptek są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego. 4. Podmiotem oferującym usługi i treści na Platformie dla Aptek jest Wydawnictwo: XXL Media Sp. z o.o., Redakcja portalu MNZ, Ul. Krakowiaków 16, Warszawa, zwana dalej również Podmiotem Prowadzącym Platformę.

2 5. W celu zapewnienia wysokiej jakości materiałów i wiadomości publikowanych na Platformie dla Aptek Podmiot Prowadzący Platformę powołał redakcję Platformy dla Aptek, odpowiedzialną za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. 6. Do publikacji na Platformie dla Aptek nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej i innej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp. oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami. 7. W razie stwierdzenia zaistnienia na Platformie dla Aptek treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem platformy, użytkownicy powinni powiadomić Podmiot Prowadzący Platformę o tym fakcie przesyłając właściwą informację, na adres poczty elektronicznej: Podmiot Prowadzący Platformę podejmie niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia pochodzenia tych treści oraz zaprzestania ich publikacji, publikowane treści będą niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym. Podmiot Prowadzący Platformę zastrzega sobie podjęcie wszelkich niezbędnych kroków prawnych, z pociągnięciem osób odpowiedzialnych do odpowiedzialności karnej włącznie. 3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach portalu MNZ posiada XXL Media Sp. z o.o. ewentualne podmioty, które na podstawie odrębnych oświadczeń lub umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Platformy dla Aptek. 2. Prawem autorskim chronione są w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Platformy dla Aptek, jak również szata graficzna portalu oraz dobór, zestawienie i układ prezentowanych treści. 3. Wszelkie treści i materiały opublikowane na Platformie dla Aptek można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Wydawnictwa, w zgodzie z postanowieniami Umowy o prenumeracie miesięcznika MnZ albo na podstawie odrębnych, pisemnych oświadczeń Wydawnictwa. Postanowienia te dotyczą zarówno zastosowania w celach komercyjnych jak i prywatnych. XXL Media Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów Platformy dla Aptek, nikomu za wyjątkiem prenumeratorów posiadających odpowiednie uprawnienia wynikające z Umowy lub ww. oświadczeń, odpowiednio do ilości zaprenumerowanych egzemplarzy miesięcznika MnZ. 4. Wykorzystanie materiałów z Platformy dla Aptek do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga bezwarunkowego spełnienia wymogów zawartych w 3 pkt. 4 KORZYSTANIE Z TREŚCI, MATERIAŁÓW I USŁUG PLATFORMY 1. Zakres dostępu Użytkownika do platformy MnZ jest uzależniony od ilości zakupionych przez niego na podstawie Umowy egzemplarzy nie mniejszej niż 200 szt. Mody na Zdrowie. Wydawnictwo zapewnia dostęp do platformy MnZ w następującym wariancie zabezpieczeń: a) adres poczty elektronicznej i hasło, W tym wariancie Użytkownik zamawiając dostęp do Platformy dla Aptek przekazuje Wydawnictwu adresy poczty elektronicznej końcowych użytkowników Platformy dla Aptek. Ilość przekazanych adresów poczty elektronicznej powinna być równa ilości posiadanych aptek. W pierwszy dzień obowiązywania Umowy Wydawnictwo przesyła na podane przez Użytkownika adresy poczty elektronicznej, wiadomości zawierające informacje o haśle oraz zakresie bazy, do którego Użytkownik posiada uprawnienia. Końcowy użytkownik wchodząc na stronę serwera Wydawnictwa powinien się autoryzować podając swój adres poczty elektronicznej oraz otrzymane hasło. Użytkownik powinien zachować swoje hasło w tajemnicy. W wypadku zapomnienia hasła lub jego utraty, Użytkownik zgłasza te okoliczność na adres: i Wydawnictwo wysyła Użytkownikowi wiadomość zawierającą nowe hasło. Po zakończeniu Umowy Wydawnictwo informacje o upływie okresu Umowy i sposobach jej wznowienia. Niedopuszczalne jest logowanie się więcej niż jednego końcowego użytkownika na jeden adres poczty elektronicznej w jednym czasie. Za początek sesji rozumie się moment, w którym końcowy użytkownik podał adres poczty elektronicznej i hasło. 2. a) Użytkownicy Platformy dla Aptek mają możliwość założenia konta pozwalającego na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych na Platformie dla Aptek.

3 b) Podmiot Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie, w szczególności z przyczyn technicznych lub ze względu na konserwację, aktualizację lub rozbudowę systemu. c) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na Platformie dla Aptek zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem. d) Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania prób złamania hasła innych użytkowników oraz nie zakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób. e) Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Platformy dla Aptek, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na Platformę dla Aptek treści niezgodnej z regulaminem. f) W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto zostanie niezwłocznie zamknięte. g) Logując się na konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. h) Podmiot Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Platformie dla Aptek. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z postanowieniami regulaminu korzystania z platformy MnZ użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu nadania loginu i klucza dostępu oraz identyfikacji użytkownika. (zgodnie z Ustawą z dn roku o Ochronie danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)". 2. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, w celu realizacji umowy i/lub świadczenia usług na rzecz użytkowników Platformy dla Aptek i jest w tym celu konieczne. 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy dla Aptek jest XXL Media Sp. z o.o., Ul. Krakowiaków 16, Warszawa. 4. Użytkownik Platformy dla Aptek podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług Platformy dla Aptek, w szczególności komunikacji z użytkownikami. 5. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący Platformę dla Aptek swych danych osobowych udostępnianych w formularzu zamówienia prenumeraty i innych usługach Platformy dla Aptek w celach komunikacyjnych, historycznych, przedstawienia oferty usług świadczonych na portalu MNZ, statystycznych oraz sprawozdawczości wobec organów nadzorujących działalność podmiotu prowadzącego platformę. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych pociąga za sobą likwidację konta albo uniemożliwi korzystania z niektórych lub ze wszystkich usług Platformy dla Aptek. 7. Podmiot Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Platformy dla Aptek danych osobowych osób trzecich. 6 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Podmiot Prowadzący Platformę nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia w formie innej niż przewiduje to zgoda wyrażona przez użytkownika zgodnie z 5 pkt. 4 regulaminu, zgromadzonych danych osobowych użytkowników. 2. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji Platformy dla Aptek wykorzystywany jest mechanizm sesji i tzw. ciasteczek (ang. cookies). 3. Informacje o wykorzystaniu poszczególnych usług serwisów wchodzących w skład Platformy dla Aptek zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych. Analiza ta obejmuje także przetwarzanie informacji o adresach IP użytkowników, w celu uzyskania zbiorczych informacji statystycznych. Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników Platformy dla Aptek.

4 4. Podmiot prowadzący platformę nie udostępnia loginów dostępowych ani innych informacji o wykorzystaniu serwisów pozwalających na identyfikację użytkowników. Ograniczonemu udostępnieniu, dla podmiotów współpracujących z podmiotem prowadzącym platformę, mogą podlegać jedynie informacje zbiorcze w formie opracowań statystycznych mające na celu prezentację profilu użytkowników i wykorzystania zasobów. 5. Zasady polityki prywatności podlegają ograniczeniom wynikającym wyłącznie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz na żądanie uprawnionych organów Państwa. 7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Podmiot prowadzący platformę dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Platformie dla Aptek. 2. Dane i informacje zawarte na Platformie dla Aptek są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych, zaś działalność Wydawnictwa w tym zakresie jest działalnością uzupełniającą zasadniczą działalność Wydawnictwa. XXL Media Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Platformie dla Aptek. 3. Podmiot Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie oraz za sposób wykorzystania informacji udostępnianych na Platformie dla Aptek przez jej użytkowników. 4. Podmiot Prowadzący Platformę dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy dla Aptek oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Platformy dla Aptek, z jej funkcjonowania, wadliwego funkcjonowania lub nie funkcjonowania. 5. Podmiot Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia. 6. Podmiot Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione względami prawa, dobrych obyczajów lub zapisami albo celem Umowy. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia. 7. Podmiot Prowadzący Platformę informuje, że niektóre usługi dostępne na Platformie dla Aptek, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Podmiot Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania. 1. Dane osobowe w serwisie MNZ 8 USŁUGI NA PLATFORMIE MNZ a) Użytkownik, wyraża zgodę na przekazanie XXL Media Sp. z o.o. swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, danych do korespondencji oraz historii wykonanych usług, na potrzeby funkcjonowania serwisu, na Platformie dla Aptek celem zawarcia i wykonania umowy o prenumeracie miesięcznika MnZ określonych w regulaminie. b) Wszelkie zawiadomienia od Mody Na Zdrowie do użytkownika, będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej użytkownika podanej w formularzu zamówienia prenumeraty, bądź za pomocą Biura Obsługi Aptek będącego częścią składową podmiotu odpowiedzialnego. c) Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący Platformę dla Aptek swych danych osobowych udostępnianych w formularzu zamówienia prenumeraty w celach komunikacyjnych, historycznych, przedstawienia oferty usług świadczonych na portalu MNZ, statystycznych oraz sprawozdawczości wobec organów nadzorujących działalność Podmiotu Prowadzącego Platformę. d) Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. e) Żądanie zaprzestania przetwarzania danych na potrzeby Platformy dla Aptek jest równoznaczne z rezygnacją użytkownika z korzystania z serwisu na Platformie dla Aptek. Świadczenie usług

5 a) Po przyjęciu zamówienia oraz płatności za usługę ustaloną w umowie prenumeraty MnZ przez XXL Media Sp. z o.o., użytkownik, uzyskuje możliwość korzystania z usługi za pośrednictwem stron www na podstawie otrzymanego loginu i hasła do swojego profilu na Platformie dla Aptek. b) Użytkownicy, otrzymują nieograniczony terytorialnie, na okres określony w złożonym zamówieniu, dostęp do materiałów na warunkach określonych w umowie dotyczącej konkretnego zamówienia. c) Tematyka poszczególnych materiałów oraz okres na jaki poszczególne materiały są udostępniane zamieszczone są w serwisie na Platformie dla Aptek i dotyczą bieżącego numeru miesięcznika MnZ. d) Użytkownik zobowiązany jest korzystać z usług jedynie w celach prawnie dozwolonych. Do obowiązków użytkownika należy również zachowanie w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi loginu i hasła do swojego profilu w serwisie na platformie MNZ umożliwiających użytkownikowi korzystanie z usług serwisu. e) W celu skorzystania z Platformy dla Aptek użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach: - komputer osobisty oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, - system operacyjny Windows (9x, 2000, XP, Vista W7) lub Linux posiadający środowisko graficzne, - standardową przeglądarkę internetową (MS IE 5.5 lub wyższą Netscape 4.7), - łącze z siecią internet, - dostęp do Platformy dla Aptek nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania, - uruchomienie może wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania - informacja o tym zostanie automatycznie wyświetlona użytkownikowi. f) XXL Media Sp. z o.o. rozpoczyna świadczenie usługi niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i spełnienia warunków dotyczących płatności związanej z określonym w zamówieniu prenumeraty, na co użytkownik wyraża zgodę. 2. Zapłata za usługi a) Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za usługi na rachunek bankowy XXL Media podany na stronie internetowej. Aktualny cennik jest zamieszczony na bieżąco na stronie internetowej i jest związany z ilością zaprenumerowanych egzemplarzy miesięcznika MnZ nie mniejszą niż 200 egzemplarzy MnZ. b) W każdym przypadku XXL Media Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT na zakupioną usługę. c) Do cen usług doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązujących stawkach. Ceny te nie obejmują kosztów i wydatków Użytkownika związanych z zapewnieniem możliwości korzystania z usług, przykładowo kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usług (np. modemy, komputer) lub konfiguracji oprogramowania w celu korzystania z usługi. 3. Odpowiedzialność a) XXL Media Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług w serwisie MNZ z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych. b) XXL Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez czynniki niezależne. c) Za czynniki niezależne uważa się w szczególności: -przyczyny technologiczne związane ze specyfiką usług, - awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu sieci operatorów telekomunikacyjnych, - przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, - konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym, - okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji. W przypadku stwierdzenia przez XXL Media sp. z o.o. istotnego naruszenia niniejszego regulaminu serwisu MnZ przez Użytkownika, XXL Media Sp. z o.o. jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w serwisie z winy Użytkownika, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Użytkownika w tym również do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika wraz z zawartością. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres e- mail: 2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.

7 Kreator Stron Internetowych Dla Aptek. Definicje Właściciel: XXL Media Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 16, Warszawa, NIP wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Użytkownik przedsiębiorca prowadzący aptekę, która zamówiła prenumeratę czasopisma Moda na Zdrowie, w ilości uwzględnionej na zamówieniu egzemplarzy uprawniającej do skorzystania z usługi Kreator Stron dla Aptek Kreator Stron Internetowych dla Aptek - usługa umożliwiająca stworzenie strony www w subdomenie www/modanazdrowie.pl oraz mnz.com.pl Użytkownikowi spełniającemu warunki niniejszego Regulaminu. Useragent nagłówek wysyłany do serwera przez użytkownika strony www za pomocą przeglądarki stron. Podaje m.in. wersję systemu operacyjnego klienta i rodzaj przeglądarki. Hotlink technika budowania stron internetowych które korzystają z cudzych zasobów Złośliwe oprogramowanie to oprogramowanie powodujące szkody, wirusy, trojany, robaki, rootkity i inne. Hosting usługa udostępniania części serwera do składowania plików Subdomena adres domeny poprzedzony przedrostkiem np. apteka.mnz.com.pl to subdomena domeny mnz.com.pl 1. Warunkiem korzystania z usługi Kreatora Stron dla Aptek jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu i wykupienie odpowiedniej ilości prenumerat czasopisma Moda na Zdrowie. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Właściciel poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczając na stronie internetowej informację o dacie wprowadzenia zmian do Regulaminu. 2. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Regulaminem bądź późniejszymi zmianami Regulaminu powinien bezzwłocznie usunąć stworzoną w ramach usługi Kreatora Stron Internetowych dla Aptek stronę klikając przycisk usuń stronę w panelu zarządzania treścią (Krok Trzeci) znajdującego się pod adresem zakładka Twój Pakiet. 3. Jeden Użytkownik ma prawo do stworzenia jednej strony internetowej w subdomenie www/modanazdrowie.pl lub www/mnz.pl Właścicielem oprogramowania strony, hostingu, grafiki oraz adresów w subdomenie mnz.com.pl i modanazdrowie.pl jest Właściciel. Właściciel umożliwia jedynie skorzystanie z materiałów udostępnionych w ramach usługi Kreatora Stron dla Aptek i wyłącznie na potrzeby korzystania z tej usługi. 4. Właściciel udostępnia nieograniczony transfer dla każdej stworzonej przez usługę Kreatora Stron dla Aptek witryny z zastrzeżeniem możliwości jego ograniczenia lub odcięcia strony od sieci w przypadku, gdy ruch na stronie jest wzmożony. 5. Właściciel przekazuje login i hasło jedynie Użytkownikowi, który spełni warunki uprawniające do korzystania z usług Kreatora Stron dla Aptek. Przekazanie danych dostępowych następuje drogą elektroniczną poprzez wiadomość skierowaną na adres wskazany przez Użytkownika po uprzednim złożeniu przez Użytkownika wniosku o przyznanie mu loginu i hasła umożliwiającego skorzystanie z usługi Kreatora dla Aptek/ automatycznie po złożeniu zamówienia prenumeraty czasopisma Moda na Zdrowie w ilości odpowiadającej wymaganiom niniejszego regulaminu. 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nieujawniania podmiotom trzecim loginu i hasła oraz do nie rozpowszechniania otrzymanych od właściciela danych dostępowych pod rygorem zablokowania przez Właściciela możliwości korzystania z Kreatora Stron Internetowych dla Aptek. 7. Rozpowszechnianie danych dostępowych przez Użytkownika innym osobom, z wyjątkiem

8 pracowników Użytkownika skutkuje zablokowaniem lub usunięciem dostępu do Kreatora Stron dla Aptek. 8. Właściciel zapewnia dwie wersje Kreatora Stron Internetowych dla Aptek Wersja podstawowa - wersja podstawowa oferuje cztery zakładki: strona główna, o aptece, artykuły, kontakt, w tym interaktywna mapa dojazdu na życzenie Wersja rozbudowana -. oferuje pięć zakładek: strona główna, o aptece, promocje, artykuły, kontakt, w tym interaktywna mapa dojazdu na życzenie, a także możliwość dobrania koloru i rozmiaru czcionki(fontu) na danej podstronie oraz panel boczny umożliwiający wprowadzenie treści, które będą widoczne na każdej z podstron. Wersja kreatora zależy od ilości zamawianych egzemplarzy. 9. Zabrania się wykorzystywania materiałów, które Właściciel udostępnia w ramach Kreatora Stron dla Aptek w celach innych niż wymienione w niniejszym Regulaminie. 10. Zabrania się kopiowania całości lub fragmentów oprogramowania, zdjęć grafik, mechanizmów, funkcji oraz innych udostępnionych przez Właściciela treści. 11. Zabrania się umieszczania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności treści rasistowskich, nawołujących do przemocy, prześladowań religijnych lub etnicznych, a także złośliwego oprogramowania, przez które należy rozumieć zwłaszcza wirusy, trojany, spyware, adware, robaki, rootkity i inne. 12. Zabrania się wykorzystywania usługi do hostingu dla zewnętrznych serwerów w tym hosting plików, hotlink. 13. Właściciel zastrzega sobie prawo do upomnienia Użytkownika usługi w przypadku, gdy niestosuje się do niniejszego Regulaminu, a przypadkach rażącego naruszenia postanowień Regulaminu do zablokowania opcji dostępu lub całkowitego usunięcia konta usługi bez prawa do roszczeń z tego tytułu. 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści, wprowadzane i zamieszczane przez Użytkowników na stronach internetowych stworzonych w ramach subdomeny www/modanazdrowie.pl oraz mnz.com.pl.. Odpowiedzialność za zamieszczane na stronach treści ponoszą wyłącznie Użytkownicy. Jednak Właściciel zastrzega sobie możliwość usunięcia danej strony w przypadku wykrycia łamania przepisów prawa, oraz powiadomienia odpowiednich organów ochrony prawa. 15. Właściciel zobowiązuje się do naprawy, o ile będzie to możliwe i nie będzie wymagało poniesienia z jego strony nadmiernych kosztów, wykrytych i zgłoszonych przez Użytkowników błędów, które uniemożliwiają korzystanie z usługi. 16. Wnioski, skargi, zgłoszenia błędów oraz zapytania należy składać w formie a na adres: 17. Właściciel ma prawo w dowolnym momencie na umieszczanie treści reklamowych na stronach Użytkowników. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 18. Właściciel nie odpowiada za szkody powstałe na stronie Użytkownika wskutek działalności osób trzecich, które w jakikolwiek sposób pozyskały login i hasło. 19. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania stron stworzonych przez Użytkowników w tym częstotliwości odwiedzin, rankingu, oraz informacji, które odwiedzający daną witrynę udziela dobrowolnie w postaci useragenta i wykorzystania tych danych w celach marketingowych. 20. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, zaś skorzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją jego treści. 21. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady Udostępniania Informacji Publicznej obowiązujące w Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

Zasady Udostępniania Informacji Publicznej obowiązujące w Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 16/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zasady Udostępniania Informacji Publicznej obowiązujące w Na podstawie Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 15/2010/11 Dyrektora ZSE Dębica z dnia 28-02-2011 r. REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Zasady korzystania z Platformy Fuertigo

Rozdział II. Zasady korzystania z Platformy Fuertigo Regulamin obowiązujący od dnia 2012-10-01 Regulamin portalu szkoleniowego Fuertigo Niniejszy regulamin jest aktualnym dla serwisu szkoleniowego Fuertigo Justyna Słobodzian oraz obowiązuje każdego użytkownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez RentPlanet Sp. z o.o. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja

Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja Regulamin platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej Miasto Wiedzy TEB Edukacja, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin -

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z usługi Blox Lite",

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 31/15/16 Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady funkcjonowania Platformy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Postanowienie wstępne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Postanowienie wstępne. POLITYKA PRYWATNOŚCI Portal Nieruchomosci-online.pl przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie e - learningu prowadzonych przez SiS s.c. Romana, Mirosław Szczygielscy w Bydgoszczy

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie e - learningu prowadzonych przez SiS s.c. Romana, Mirosław Szczygielscy w Bydgoszczy Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie e - learningu prowadzonych przez SiS s.c. Romana, Mirosław Szczygielscy w Bydgoszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl

Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl I. Definicje 1. Wydawca - oznacza to 4pl Sp. z o.o., z siedzibą (30-134) Kraków ul. Kunickiego 5/201, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo

Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo Regulamin korzystania z Newslettera SMS Scrapo 1. Postanowienia wstępne. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS Metal-Fach Sp. z o.o. dla Użytkowników nazywanych dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage ZAŁĄCZNIK NR 14 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA SPÓŁEK GRUPY VANTAGE Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez MobileFormats Sp. z o.o. 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Postanowienia ogólne a) WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu EventManago

Polityka prywatności Portalu EventManago 1 Polityka prywatności Portalu EventManago I. Zasady podstawowe Administrator Danych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Portalu Eventanago

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo