REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo artykuły, głosy, komentarze, recenzje, felietony i inne materiały prasowe opublikowane w wydawanych przez Wydawnictwo publikacjach periodycznych. Wydawnictwo zapewnia różne opcje dostępu do treści i materiałów Platformy dla Aptek (do numerów bieżących poszczególnych tytułów publikacji periodycznych włącznie. Baza ta stanowi jako całość utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 904 ze zm.), zwanej dalej Prawem autorskim. Prawa autorskie majątkowe do niej przysługują Wydawnictwu. 2. Zawartość Platformy dla Aptek jest systematycznie aktualizowana, stosownie do planu aktualizacji przyjętego przez Wydawnictwo (co najmniej 12 aktualizacji rocznie), jak i koncepcji twórczej jej autorów. W danym czasie jest dostępna w Internecie tylko jedna aktualna w świetle ww. planu, wersja Platformy dla Aptek. Wersje ją poprzedzające jako już zdezaktualizowane lub częściowo zdezaktualizowane nie są prezentowane w ww. sieci. 3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, który zawarł z Wydawnictwem umowę na prenumeratę miesięcznika Moda Na Zdrowie (MnZ) w ilości nie mniejszej niż 200 egzemplarzy. Korzystanie z wybranych zasobów Platformy dla Aptek, przebiega w obrębie czterech pakietów. Każdy pakiet jest zróżnicowany w zakresie dostępu do bazy i jest zależny od ilości prenumerowanych egzemplarzy nie mniejszej niż 200 szt. Dostęp do każdego z pakietów oraz rodzaj ich zawartości jest regulowany poprzez ilość egzemplarzy zamówionych w prenumeracie czasopisma MnZ jak również jest różnicowany pod względem merytorycznym t.j.: a)pakiet podstawowy upoważnia do korzystania z zasobów tych użytkowników platformy, których prenumerata opiewa na liczbę egzemplarzy. b) Pakiet srebrny upoważnia do korzystania z zasobów tych użytkowników platformy, których prenumerata opiewa na liczbę egzemplarzy. c) Pakiet złoty upoważnia do korzystania z zasobów tych użytkowników platformy, których prenumerata opiewa na liczbę egzemplarzy. d)pakiet platynowy upoważnia do korzystania z zasobów tych użytkowników platformy, których prenumerata opiewa na liczbę od 3000 egzemplarzy. 4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu. Umowa Zakupu prenumeraty czasopisma MnZ wraz z Regulaminem określają wzajemne prawa i obowiązki Wydawnictwa i Użytkownika, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej. 5. Umowa zawarta jest na czas oznaczony w jej treści. Dostęp Użytkownika do Platformy dla Aptek wygasa po upływie okresu, na który zawarto z nim Umowę. Poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, Wydawnictwo może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w każdym z następujących przypadków: a) Użytkownik opóźnił się z zapłatą Wydawnictwu wynagrodzenia za zamówioną prenumeratę Mody na Zdrowie, b) Użytkownik naruszył prawa autorskie do Platformy dla Aptek jako bazy danych, albo do stanowiących jej zawartość treści i materiałów, c) Użytkownik naruszył istotne postanowienia Umowy lub Regulaminu, w szczególności określone w 4 Regulaminu. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji, zasobów i usług oferowanych na platformie internetowej Mody Na Zdrowie, zwanej również Platformą dla Aptek. 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Platformie dla Aptek wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz na jego zmiany dokonywane przez Wydawnictwo. 3. Użytkownicy Platformy dla Aptek są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego. 4. Podmiotem oferującym usługi i treści na Platformie dla Aptek jest Wydawnictwo: XXL Media Sp. z o.o., Redakcja portalu MNZ, Ul. Krakowiaków 16, Warszawa, zwana dalej również Podmiotem Prowadzącym Platformę.

2 5. W celu zapewnienia wysokiej jakości materiałów i wiadomości publikowanych na Platformie dla Aptek Podmiot Prowadzący Platformę powołał redakcję Platformy dla Aptek, odpowiedzialną za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. 6. Do publikacji na Platformie dla Aptek nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej i innej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp. oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami. 7. W razie stwierdzenia zaistnienia na Platformie dla Aptek treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem platformy, użytkownicy powinni powiadomić Podmiot Prowadzący Platformę o tym fakcie przesyłając właściwą informację, na adres poczty elektronicznej: Podmiot Prowadzący Platformę podejmie niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia pochodzenia tych treści oraz zaprzestania ich publikacji, publikowane treści będą niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym. Podmiot Prowadzący Platformę zastrzega sobie podjęcie wszelkich niezbędnych kroków prawnych, z pociągnięciem osób odpowiedzialnych do odpowiedzialności karnej włącznie. 3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach portalu MNZ posiada XXL Media Sp. z o.o. ewentualne podmioty, które na podstawie odrębnych oświadczeń lub umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Platformy dla Aptek. 2. Prawem autorskim chronione są w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Platformy dla Aptek, jak również szata graficzna portalu oraz dobór, zestawienie i układ prezentowanych treści. 3. Wszelkie treści i materiały opublikowane na Platformie dla Aptek można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Wydawnictwa, w zgodzie z postanowieniami Umowy o prenumeracie miesięcznika MnZ albo na podstawie odrębnych, pisemnych oświadczeń Wydawnictwa. Postanowienia te dotyczą zarówno zastosowania w celach komercyjnych jak i prywatnych. XXL Media Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów Platformy dla Aptek, nikomu za wyjątkiem prenumeratorów posiadających odpowiednie uprawnienia wynikające z Umowy lub ww. oświadczeń, odpowiednio do ilości zaprenumerowanych egzemplarzy miesięcznika MnZ. 4. Wykorzystanie materiałów z Platformy dla Aptek do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga bezwarunkowego spełnienia wymogów zawartych w 3 pkt. 4 KORZYSTANIE Z TREŚCI, MATERIAŁÓW I USŁUG PLATFORMY 1. Zakres dostępu Użytkownika do platformy MnZ jest uzależniony od ilości zakupionych przez niego na podstawie Umowy egzemplarzy nie mniejszej niż 200 szt. Mody na Zdrowie. Wydawnictwo zapewnia dostęp do platformy MnZ w następującym wariancie zabezpieczeń: a) adres poczty elektronicznej i hasło, W tym wariancie Użytkownik zamawiając dostęp do Platformy dla Aptek przekazuje Wydawnictwu adresy poczty elektronicznej końcowych użytkowników Platformy dla Aptek. Ilość przekazanych adresów poczty elektronicznej powinna być równa ilości posiadanych aptek. W pierwszy dzień obowiązywania Umowy Wydawnictwo przesyła na podane przez Użytkownika adresy poczty elektronicznej, wiadomości zawierające informacje o haśle oraz zakresie bazy, do którego Użytkownik posiada uprawnienia. Końcowy użytkownik wchodząc na stronę serwera Wydawnictwa powinien się autoryzować podając swój adres poczty elektronicznej oraz otrzymane hasło. Użytkownik powinien zachować swoje hasło w tajemnicy. W wypadku zapomnienia hasła lub jego utraty, Użytkownik zgłasza te okoliczność na adres: i Wydawnictwo wysyła Użytkownikowi wiadomość zawierającą nowe hasło. Po zakończeniu Umowy Wydawnictwo informacje o upływie okresu Umowy i sposobach jej wznowienia. Niedopuszczalne jest logowanie się więcej niż jednego końcowego użytkownika na jeden adres poczty elektronicznej w jednym czasie. Za początek sesji rozumie się moment, w którym końcowy użytkownik podał adres poczty elektronicznej i hasło. 2. a) Użytkownicy Platformy dla Aptek mają możliwość założenia konta pozwalającego na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych na Platformie dla Aptek.

3 b) Podmiot Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie, w szczególności z przyczyn technicznych lub ze względu na konserwację, aktualizację lub rozbudowę systemu. c) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na Platformie dla Aptek zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem. d) Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania prób złamania hasła innych użytkowników oraz nie zakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób. e) Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Platformy dla Aptek, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na Platformę dla Aptek treści niezgodnej z regulaminem. f) W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto zostanie niezwłocznie zamknięte. g) Logując się na konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. h) Podmiot Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Platformie dla Aptek. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z postanowieniami regulaminu korzystania z platformy MnZ użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu nadania loginu i klucza dostępu oraz identyfikacji użytkownika. (zgodnie z Ustawą z dn roku o Ochronie danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)". 2. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, w celu realizacji umowy i/lub świadczenia usług na rzecz użytkowników Platformy dla Aptek i jest w tym celu konieczne. 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy dla Aptek jest XXL Media Sp. z o.o., Ul. Krakowiaków 16, Warszawa. 4. Użytkownik Platformy dla Aptek podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług Platformy dla Aptek, w szczególności komunikacji z użytkownikami. 5. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący Platformę dla Aptek swych danych osobowych udostępnianych w formularzu zamówienia prenumeraty i innych usługach Platformy dla Aptek w celach komunikacyjnych, historycznych, przedstawienia oferty usług świadczonych na portalu MNZ, statystycznych oraz sprawozdawczości wobec organów nadzorujących działalność podmiotu prowadzącego platformę. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych pociąga za sobą likwidację konta albo uniemożliwi korzystania z niektórych lub ze wszystkich usług Platformy dla Aptek. 7. Podmiot Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Platformy dla Aptek danych osobowych osób trzecich. 6 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Podmiot Prowadzący Platformę nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia w formie innej niż przewiduje to zgoda wyrażona przez użytkownika zgodnie z 5 pkt. 4 regulaminu, zgromadzonych danych osobowych użytkowników. 2. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji Platformy dla Aptek wykorzystywany jest mechanizm sesji i tzw. ciasteczek (ang. cookies). 3. Informacje o wykorzystaniu poszczególnych usług serwisów wchodzących w skład Platformy dla Aptek zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych. Analiza ta obejmuje także przetwarzanie informacji o adresach IP użytkowników, w celu uzyskania zbiorczych informacji statystycznych. Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników Platformy dla Aptek.

4 4. Podmiot prowadzący platformę nie udostępnia loginów dostępowych ani innych informacji o wykorzystaniu serwisów pozwalających na identyfikację użytkowników. Ograniczonemu udostępnieniu, dla podmiotów współpracujących z podmiotem prowadzącym platformę, mogą podlegać jedynie informacje zbiorcze w formie opracowań statystycznych mające na celu prezentację profilu użytkowników i wykorzystania zasobów. 5. Zasady polityki prywatności podlegają ograniczeniom wynikającym wyłącznie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz na żądanie uprawnionych organów Państwa. 7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Podmiot prowadzący platformę dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Platformie dla Aptek. 2. Dane i informacje zawarte na Platformie dla Aptek są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych, zaś działalność Wydawnictwa w tym zakresie jest działalnością uzupełniającą zasadniczą działalność Wydawnictwa. XXL Media Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Platformie dla Aptek. 3. Podmiot Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie oraz za sposób wykorzystania informacji udostępnianych na Platformie dla Aptek przez jej użytkowników. 4. Podmiot Prowadzący Platformę dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy dla Aptek oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Platformy dla Aptek, z jej funkcjonowania, wadliwego funkcjonowania lub nie funkcjonowania. 5. Podmiot Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia. 6. Podmiot Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione względami prawa, dobrych obyczajów lub zapisami albo celem Umowy. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia. 7. Podmiot Prowadzący Platformę informuje, że niektóre usługi dostępne na Platformie dla Aptek, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Podmiot Prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania. 1. Dane osobowe w serwisie MNZ 8 USŁUGI NA PLATFORMIE MNZ a) Użytkownik, wyraża zgodę na przekazanie XXL Media Sp. z o.o. swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, danych do korespondencji oraz historii wykonanych usług, na potrzeby funkcjonowania serwisu, na Platformie dla Aptek celem zawarcia i wykonania umowy o prenumeracie miesięcznika MnZ określonych w regulaminie. b) Wszelkie zawiadomienia od Mody Na Zdrowie do użytkownika, będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej użytkownika podanej w formularzu zamówienia prenumeraty, bądź za pomocą Biura Obsługi Aptek będącego częścią składową podmiotu odpowiedzialnego. c) Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący Platformę dla Aptek swych danych osobowych udostępnianych w formularzu zamówienia prenumeraty w celach komunikacyjnych, historycznych, przedstawienia oferty usług świadczonych na portalu MNZ, statystycznych oraz sprawozdawczości wobec organów nadzorujących działalność Podmiotu Prowadzącego Platformę. d) Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. e) Żądanie zaprzestania przetwarzania danych na potrzeby Platformy dla Aptek jest równoznaczne z rezygnacją użytkownika z korzystania z serwisu na Platformie dla Aptek. Świadczenie usług

5 a) Po przyjęciu zamówienia oraz płatności za usługę ustaloną w umowie prenumeraty MnZ przez XXL Media Sp. z o.o., użytkownik, uzyskuje możliwość korzystania z usługi za pośrednictwem stron www na podstawie otrzymanego loginu i hasła do swojego profilu na Platformie dla Aptek. b) Użytkownicy, otrzymują nieograniczony terytorialnie, na okres określony w złożonym zamówieniu, dostęp do materiałów na warunkach określonych w umowie dotyczącej konkretnego zamówienia. c) Tematyka poszczególnych materiałów oraz okres na jaki poszczególne materiały są udostępniane zamieszczone są w serwisie na Platformie dla Aptek i dotyczą bieżącego numeru miesięcznika MnZ. d) Użytkownik zobowiązany jest korzystać z usług jedynie w celach prawnie dozwolonych. Do obowiązków użytkownika należy również zachowanie w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi loginu i hasła do swojego profilu w serwisie na platformie MNZ umożliwiających użytkownikowi korzystanie z usług serwisu. e) W celu skorzystania z Platformy dla Aptek użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach: - komputer osobisty oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, - system operacyjny Windows (9x, 2000, XP, Vista W7) lub Linux posiadający środowisko graficzne, - standardową przeglądarkę internetową (MS IE 5.5 lub wyższą Netscape 4.7), - łącze z siecią internet, - dostęp do Platformy dla Aptek nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania, - uruchomienie może wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania - informacja o tym zostanie automatycznie wyświetlona użytkownikowi. f) XXL Media Sp. z o.o. rozpoczyna świadczenie usługi niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i spełnienia warunków dotyczących płatności związanej z określonym w zamówieniu prenumeraty, na co użytkownik wyraża zgodę. 2. Zapłata za usługi a) Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za usługi na rachunek bankowy XXL Media podany na stronie internetowej. Aktualny cennik jest zamieszczony na bieżąco na stronie internetowej i jest związany z ilością zaprenumerowanych egzemplarzy miesięcznika MnZ nie mniejszą niż 200 egzemplarzy MnZ. b) W każdym przypadku XXL Media Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT na zakupioną usługę. c) Do cen usług doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązujących stawkach. Ceny te nie obejmują kosztów i wydatków Użytkownika związanych z zapewnieniem możliwości korzystania z usług, przykładowo kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usług (np. modemy, komputer) lub konfiguracji oprogramowania w celu korzystania z usługi. 3. Odpowiedzialność a) XXL Media Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług w serwisie MNZ z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych. b) XXL Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez czynniki niezależne. c) Za czynniki niezależne uważa się w szczególności: -przyczyny technologiczne związane ze specyfiką usług, - awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu sieci operatorów telekomunikacyjnych, - przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, - konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym, - okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji. W przypadku stwierdzenia przez XXL Media sp. z o.o. istotnego naruszenia niniejszego regulaminu serwisu MnZ przez Użytkownika, XXL Media Sp. z o.o. jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w serwisie z winy Użytkownika, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Użytkownika w tym również do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika wraz z zawartością. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres e- mail: 2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.

7 Kreator Stron Internetowych Dla Aptek. Definicje Właściciel: XXL Media Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 16, Warszawa, NIP wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Użytkownik przedsiębiorca prowadzący aptekę, która zamówiła prenumeratę czasopisma Moda na Zdrowie, w ilości uwzględnionej na zamówieniu egzemplarzy uprawniającej do skorzystania z usługi Kreator Stron dla Aptek Kreator Stron Internetowych dla Aptek - usługa umożliwiająca stworzenie strony www w subdomenie www/modanazdrowie.pl oraz mnz.com.pl Użytkownikowi spełniającemu warunki niniejszego Regulaminu. Useragent nagłówek wysyłany do serwera przez użytkownika strony www za pomocą przeglądarki stron. Podaje m.in. wersję systemu operacyjnego klienta i rodzaj przeglądarki. Hotlink technika budowania stron internetowych które korzystają z cudzych zasobów Złośliwe oprogramowanie to oprogramowanie powodujące szkody, wirusy, trojany, robaki, rootkity i inne. Hosting usługa udostępniania części serwera do składowania plików Subdomena adres domeny poprzedzony przedrostkiem np. apteka.mnz.com.pl to subdomena domeny mnz.com.pl 1. Warunkiem korzystania z usługi Kreatora Stron dla Aptek jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu i wykupienie odpowiedniej ilości prenumerat czasopisma Moda na Zdrowie. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Właściciel poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczając na stronie internetowej informację o dacie wprowadzenia zmian do Regulaminu. 2. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Regulaminem bądź późniejszymi zmianami Regulaminu powinien bezzwłocznie usunąć stworzoną w ramach usługi Kreatora Stron Internetowych dla Aptek stronę klikając przycisk usuń stronę w panelu zarządzania treścią (Krok Trzeci) znajdującego się pod adresem zakładka Twój Pakiet. 3. Jeden Użytkownik ma prawo do stworzenia jednej strony internetowej w subdomenie www/modanazdrowie.pl lub www/mnz.pl Właścicielem oprogramowania strony, hostingu, grafiki oraz adresów w subdomenie mnz.com.pl i modanazdrowie.pl jest Właściciel. Właściciel umożliwia jedynie skorzystanie z materiałów udostępnionych w ramach usługi Kreatora Stron dla Aptek i wyłącznie na potrzeby korzystania z tej usługi. 4. Właściciel udostępnia nieograniczony transfer dla każdej stworzonej przez usługę Kreatora Stron dla Aptek witryny z zastrzeżeniem możliwości jego ograniczenia lub odcięcia strony od sieci w przypadku, gdy ruch na stronie jest wzmożony. 5. Właściciel przekazuje login i hasło jedynie Użytkownikowi, który spełni warunki uprawniające do korzystania z usług Kreatora Stron dla Aptek. Przekazanie danych dostępowych następuje drogą elektroniczną poprzez wiadomość skierowaną na adres wskazany przez Użytkownika po uprzednim złożeniu przez Użytkownika wniosku o przyznanie mu loginu i hasła umożliwiającego skorzystanie z usługi Kreatora dla Aptek/ automatycznie po złożeniu zamówienia prenumeraty czasopisma Moda na Zdrowie w ilości odpowiadającej wymaganiom niniejszego regulaminu. 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nieujawniania podmiotom trzecim loginu i hasła oraz do nie rozpowszechniania otrzymanych od właściciela danych dostępowych pod rygorem zablokowania przez Właściciela możliwości korzystania z Kreatora Stron Internetowych dla Aptek. 7. Rozpowszechnianie danych dostępowych przez Użytkownika innym osobom, z wyjątkiem

8 pracowników Użytkownika skutkuje zablokowaniem lub usunięciem dostępu do Kreatora Stron dla Aptek. 8. Właściciel zapewnia dwie wersje Kreatora Stron Internetowych dla Aptek Wersja podstawowa - wersja podstawowa oferuje cztery zakładki: strona główna, o aptece, artykuły, kontakt, w tym interaktywna mapa dojazdu na życzenie Wersja rozbudowana -. oferuje pięć zakładek: strona główna, o aptece, promocje, artykuły, kontakt, w tym interaktywna mapa dojazdu na życzenie, a także możliwość dobrania koloru i rozmiaru czcionki(fontu) na danej podstronie oraz panel boczny umożliwiający wprowadzenie treści, które będą widoczne na każdej z podstron. Wersja kreatora zależy od ilości zamawianych egzemplarzy. 9. Zabrania się wykorzystywania materiałów, które Właściciel udostępnia w ramach Kreatora Stron dla Aptek w celach innych niż wymienione w niniejszym Regulaminie. 10. Zabrania się kopiowania całości lub fragmentów oprogramowania, zdjęć grafik, mechanizmów, funkcji oraz innych udostępnionych przez Właściciela treści. 11. Zabrania się umieszczania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności treści rasistowskich, nawołujących do przemocy, prześladowań religijnych lub etnicznych, a także złośliwego oprogramowania, przez które należy rozumieć zwłaszcza wirusy, trojany, spyware, adware, robaki, rootkity i inne. 12. Zabrania się wykorzystywania usługi do hostingu dla zewnętrznych serwerów w tym hosting plików, hotlink. 13. Właściciel zastrzega sobie prawo do upomnienia Użytkownika usługi w przypadku, gdy niestosuje się do niniejszego Regulaminu, a przypadkach rażącego naruszenia postanowień Regulaminu do zablokowania opcji dostępu lub całkowitego usunięcia konta usługi bez prawa do roszczeń z tego tytułu. 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści, wprowadzane i zamieszczane przez Użytkowników na stronach internetowych stworzonych w ramach subdomeny www/modanazdrowie.pl oraz mnz.com.pl.. Odpowiedzialność za zamieszczane na stronach treści ponoszą wyłącznie Użytkownicy. Jednak Właściciel zastrzega sobie możliwość usunięcia danej strony w przypadku wykrycia łamania przepisów prawa, oraz powiadomienia odpowiednich organów ochrony prawa. 15. Właściciel zobowiązuje się do naprawy, o ile będzie to możliwe i nie będzie wymagało poniesienia z jego strony nadmiernych kosztów, wykrytych i zgłoszonych przez Użytkowników błędów, które uniemożliwiają korzystanie z usługi. 16. Wnioski, skargi, zgłoszenia błędów oraz zapytania należy składać w formie a na adres: 17. Właściciel ma prawo w dowolnym momencie na umieszczanie treści reklamowych na stronach Użytkowników. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 18. Właściciel nie odpowiada za szkody powstałe na stronie Użytkownika wskutek działalności osób trzecich, które w jakikolwiek sposób pozyskały login i hasło. 19. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania stron stworzonych przez Użytkowników w tym częstotliwości odwiedzin, rankingu, oraz informacji, które odwiedzający daną witrynę udziela dobrowolnie w postaci useragenta i wykorzystania tych danych w celach marketingowych. 20. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, zaś skorzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją jego treści. 21. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Informacja o Firmie prowadzącej sklep: Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez K3System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo