EKSPERTYZA GEOLOGICZNO-GÓRNICZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA GEOLOGICZNO-GÓRNICZA"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA GEOLOGICZNO-GÓRNICZA PODŁOŻA GRUNTOWEGO PRZY UL. OPATOWICKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH AUTORZY OPRACOWANIA: Dr inż. Rafał JENDRUŚ specjalista górniczy Dr inż. Grzegorz STROZIK specjalista górniczy Piekary Śląskie, październik 2013 rok

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PODSTAWA WYKONANIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW I LITERATURY 2 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 4 3. POŁOŻENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA POŁOŻENIE OBIEKTU MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA OPIS UŻYTKOWANIA TERENU 5 4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 5 5. HISTORIA GÓRNICTWA RUDNEGO W REJONIE TARNOWSKICH GÓR 6 6. PROBLEMATYKA ZAGROŻENIA POWIERZCHNI TERENU WYSTĄPIENIEM DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 7 7. ANALIZA HISTORYCZNYCH MAP EKSPLOATACJI RUDNEJ W REJONIE TARNOWSKICH GÓR 8 8. MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ DLA OBIEKTU PRZY UL. OPATOWICKIEJ STRONY HISTORYCZNEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ WNIOSKI I ZALECENIA 11 Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 1

3 1. WSTĘP 1.1. Podstawa wykonania Niniejszą opinię geologiczno-górniczą opracowano w firmie Projektowo- Wykonawczej GeoRock z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 14/I/10 w Piekarach Śląskich na zlecenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, Oddział Regionalny w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Montelupich 50. Celem sporządzenia ekspertyzy jest identyfikacja zagrożeń dla projektowanego budynku wynikających z jego lokalizacji nad pozostałościami historycznych wyrobisk kopalni rud srebronośnych oraz wskazanie sposobów bezpiecznego posadowienia budynku i przebudowy drogi dojazdowej. Opinia niniejsza stanowi uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) Charakterystyka planowanej inwestycji W ramach planowanej inwestycji w przewiduje się realizację budynku czterokondygnacyjnego garażami w podpiwniczeniu (w rejonie A, rys. 1) oraz przebudowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi (w rejonie B, rys. 1). Obydwa obszary znajdują się na terenie zabudowanym wzdłuż południowej części ulicy Ułańskiej w pobliżu jej wylotu do ul. Opatowickiej. Lokalizację obiektu przedstawiono na rys Wykaz wykorzystanych norm i literatury W opracowaniu wykorzystano mapy historyczne związane z eksploatacją rud metali w rejonie Tarnowskich Gór : Mapa topograficzna okolic Tarnowskich Gór (arkusz 5579 Tarnowitz) z roku 1943, skala 1 : , wydana przez Niemiecki Urząd Kartograficzny, Mapa topograficzna okolic Tarnowskich Gór (arkusz 5579 Tarnowitz) z roku 1940, skala 1 : , wydana przez Niemiecki Urząd Kartograficzny, Mapa topograficzna okolic Tarnowskich Gór (arkusz 5579 Tarnowitz) z roku 1931, skala 1 : , wydana przez Niemiecki Urząd Kartograficzny, w opracowaniu Amerykańskiego Korpusu Inżynieryjnego z roku 1952, Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 2

4 Mapa geologiczna Prus i państw ościennych, wydana przez Królewski Pruski Urząd Geologiczny, skala 1 : , arkusz Tarnowitz-Brinitz, rok 1913, Mapa złóż rud metali do arkusza Tarnowitz-Brinitz mapy geologicznej Prus i państw ościennych wydana przez Królewski Pruski Urząd Geologiczny, skala 1 : , rok 1913, Mapy eksploatacji rudnej na Górnym Śląsku dawnego Głównego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, wydane w Berlinie w r , skala 1: 10000, arkusz nr 7 Tarnowskie Góry. Szkic sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000 (materiał Zleceniodawcy), Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry, skala 1 : 2000 (materiał Zleceniodawcy), Obraz satelitarny terenu pobrany z serwisu Moszny J.: Rola i znaczenie sztolni odwadniających w górnictwie tarnogórskim. Materiału sympozjum 45 lat działalności Sztoni Czrnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, str , Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 2003, ISBN Gad P., Rosenbaum S.: Tarnowskie Góry. Podziemia. Wydanie na zlecenie Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry 2010, ISBN Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 3

5 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC W oparciu o zebraną dokumentacją kartograficzną oraz informacje dotyczące przebiegu, zakresu przestrzennego oraz czasowego robót górniczych prowadzonych w rejonie lokalizacji obiektu w Tarnowskich Górach w okolicy skrzyżowania ulic Opatowickiej i Ułańskiej oraz na terenach przyległych, wykonano analizę obejmującą: Lokalizację historycznych szybów górniczych i złóż surowców mogących stanowić przedmiot historycznej eksploatacji górniczej, Historyczną eksploatację rud srebra cynku i ołowiu dokonaną przed rokiem 1912, Inne zaszłości antropogeniczne mogące mieć wpływa na warunki geotechniczne posadowienia planowanego obiektu. 3. POŁOŻENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 3.1. Położenie obiektu Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie miasta Tarnowskie Góry, w jego północno-zachodniej części, na terenie tzw. osiedla Fazos (www. wikimapia.org), wzdłuż zachodniej pierzei ulicy Ułańskiej, w jej części południowej, dochodzącej do ulicy Opatowickiej. W kierunku wschodnim bezpośrednie sąsiedztwo stanowią zabudowania jednostki wojskowej. W kierunku zachodnim występuje zabudowa mieszkaniowa kilkupiętrowa, ograniczona ul. Obwodnica, będącą zarazem przebiegiem Drogi Krajowej nr 11 w kierunku do Poznania. Na północy zaznacza się teren leśno-parkowy, tzw. park Redena, powyżej przebiegu ul. Opolskiej. Na południowej stronie ulicy Opatowickiej występuje natomiast zabudowa rozproszona niska o charakterze domów jednorodzinnych Morfologia i hydrografia Pod względem geomorfologicznym opisywany teren położony jest na Płaskowyżu Tarnowickim. Powierzchnia terenu w rozpatrywanym rejonie jest nieznacznie nachylona, stanowiąc zbocze niewielkiego wzniesienia pod nazwą Wzgórze Redena (321 m n.p.m.). Wysokość powierzchni terenu rozpatrywanego obszaru zmienia się od około 312,5 m n.p.m. w południowej części rozpatrywanego obszaru do 317,5 m n.p.m. Hydrograficznie teren badań należy do dorzecza Odry. Wody powierzchniowe spływają w kierunku północno-zachodnim ku dolinie rzeki Stoły, do której odprowadza wody Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 4

6 podziemne także sztolnia odwadniająca Dopomóż Bóg. Rozpatrywany teren leży na obszarze zdrenowanym przez historyczne roboty górnicze, zwłaszcza istniejący do dziś system odwadniający wyrobiska górnicze, związany ze sztolnią Dopomóż Bóg, która przebiega w przybliżeniu pod ulicą Opolską, w odległości około 200 m od północnej granicy rozpatrywanego obszaru. W pobliżu obiektu nie występują powierzchniowe zbiorniki i naturalne cieki wodne. Nieznaczne wzniesienie wzgórza Redena wykorzystano do lokalizacji wieży ciśnień i stacji wodociągowej. Istnienie sieci wodociągowej sięga roku 1797 i związane jest drenażem wód gruntowych przez sztolnie odwadniające Opis użytkowania terenu Przedmiotowe parcele znajdują się w strefie kilkupiętrowej zabudowy mieszkaniowej, okolonej drogami dojazdowymi z miejscami parkingowymi. W otoczeniu znajdują się tereny parkowe (od północy), rozproszona zabudowa mieszkaniowa (od południa) oraz budynki mieszkaniowe i zabudowania jednostki wojskowej (wschodnia i zachodnia granica obszaru). 4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE Bezpośrednie podłoże badanego terenu stanowią warstwy czwartorzędowe, pod którymi rozpoczyna się seria utworów triasowych, w obrębie których znajduje się strefa złożowa kruszconośna, będąca przedmiotem historycznej eksploatacji górniczej. Trias reprezentowany jest przez dolomity kruszconośne, które w części stropowej przechodzą w zwietrzeliny kamieniste i gliniasto-kamieniste. Lokalnie występują warstwy gliny tłustej i piasków żelaziastych z wystąpieniami żelaziaka brunatnego limonitu, występujących formie kieszeni w starszych utworach. Czwartorzęd reprezentowany jest przez piaski i pospółki, mogą występować także plejstoceńskie gliny i piaski gliniaste przechodzące w piaski oraz nasypy antropogeniczne. Przeprowadzone wiercenia wykazały na rozpatrywanym terenie wyłącznie piasków i pospółek czwartorzędowych. W przeprowadzonych wierceniach geotechnicznych do głębokości sześciu metrów nie stwierdzono występowania zwierciadła wód podziemnych co jest zjawiskiem typowym dla rozpatrywanego obszaru i wiąże się z wyżej wspomnianymi czynnikami hydrologicznymi i hydrogeologicznymi. Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 5

7 5. HISTORIA GÓRNICTWA RUDNEGO W REJONIE TARNOWSKICH GÓR Górnictwo w szerzej rozumianym rejonie Tarnowskich Gór (łącznie z okolicami Bytomia i Piekar Śląskich) sięga czasów wczesnego Średniowiecza czyniąc ten obszar jednym z najstarszych centrów wydobycia rud metali w Europie. Najstarsza zapisana wzmianka o górnictwie rudnym w tym rejonie pochodzi z roku 1136 i dotyczy kopalnictwa srebra w Okolicach Bytomia. Dokument wystawiony przez księcia Władysława Opolskiego w roku 1247 wspomina już o górnictwie rudnym w rejonie Rept Śląskich, a więc w bezpośredniej okolicy terenu będącego przedmiotem niniejszej opinii. Roboty górnicze w rejonie Tarnowskich Gór prowadzono praktycznie nieprzerwanie od wczesnego Średniowiecza do roku 1912, kiedy to uznano ostatecznie rejon złóż tarnogórskich za wyczerpany. Współczesny obszar historycznej eksploatacji rud metali w rejonie Tarnowskich Gór obejmuje 185 km bieżących zachowanych wyrobisk korytarzowych w formie chodników, komór, sztolni oraz ogromną ilość pozostałości po historycznej eksploatacji rud metali, głównie w formie szybów i szybików w bardzo zróżnicowanym stanie zachowania względnie likwidacji, których łączną liczbę ocenia się na około Do istotnych z geotechnicznego punktu widzenia pozostałości pogórniczych należą także rozległe tereny o powierzchni utworzonej z antropogenicznych gruntów nasypowych pochodzących z wydobytych skał płonnych i odpadów z przeróbki rud metali. Współcześnie w obrębie najlepiej zachowanej partii wyrobisk podziemnych funkcjonuje podziemne muzeum Zabytkowa Kopalnia Srebra. oraz odcinek jednej ze sztolni odwadniających pod nazwą Sztolni Czarnego Pstrąga. Adaptacja wybranych fragmentów historycznych wyrobisk górniczych do celów muzealno-turystycznych to jedyne podziemne roboty górnicze prowadzone w rejonie Tarnowskich Gór w ciągu ostatnich 100 lat. Dla rozpatrywanego rejonu istotne jest także występowanie ubogich rud żelaza, tzw. rud darniowych, reprezentowanych głównie przez żelaziak brunatny (limonit) oraz inne minerały. Te dość powszechnie występujące rudy w czasach historycznych stanowiły przedmiot eksploatacji w celu pozyskiwania żelaza oraz barwników. Eksploatowane je za pomocą niewielkich wyrobisk odkrywkowych, względnie szybików, czego współczesne ślady ujawniają się dopiero podczas badań geotechnicznych terenów, związanych z pozyskiwaniem nowych terenów pod zabudowę. Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 6

8 6. PROBLEMATYKA ZAGROŻENIA POWIERZCHNI TERENU WYSTĄPIENIEM DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH Dla współcześnie posadawianych obiektach na terenach dawnej eksploatacji górniczej szczególnie niebezpieczne są miejsca gdzie w przeszłości prowadzona była eksploatacja na niewielkich głębokościach, gdzie niskie ciśnienie warstw nadległych oraz lokalne warunki geologiczno-górniczej sprawiają, że istnieje prawdopodobieństwo występowania nie zaciśniętych pustek poeksploatacyjnych (wyrobiska korytarzowe, komory). Dodatkowe zagrożenie dla obiektów powierzchniowych występuje w rejonie dawnych wyrobisk górniczych mających połączenia z powierzchnią (szyby, sztolnie, upadowe, dukle). Większość starych szybów posiadało niewielką głębokość i wymiary. Duża większość tych wyrobisk była wykonywana w nietrwałej obudowie (najczęściej drewnianej), powszechnie stosowanej w płytkich wyrobiskach udostępniających, tak więc ich żywotność rzadko przekraczała kilka lat. Często z przyczyn technicznych wyrobiska te likwidowane były na bieżąco przez zawalenie, zasypanie lub też bez podsadzenia poprzez przykrycie drewnianą platformą i zasypanie np. ziemią. Dla znacznej części wyrobisk pionowych, zwłaszcza w rejonie płytkiej eksploatacji rudnej, sposób ich likwidacji jest nieznany lub budzi wątpliwości sposób zabezpieczenia ich wlotów na powierzchnię. Często o szybach tych nie zachowały się praktycznie żadne informacje mówiące np. o położeniu sytuacyjnych czy też parametrach technicznych jak wymiary lub głębokość. Jednocześnie należy założyć, że ze względu na specyfikę rejonu związaną od wielu setek lat z płytkim kopalnictwem rudnym, w rozpatrywanym rejonie mogą istnieć także wyrobiska o nieudokumentowanej lokalizacji i nieznanym sposobie ewentualnej likwidacji. Mogły być one w przeszłości wykonywane poza drogą formalną co tym bardziej skutkowało brakiem jakichkolwiek informacji opisowych czy też graficznych na ich temat. Miejsca takie stwarzają potencjalne zagrożenie, gdyż na skutek różnych przyczyn mogą spowodować powstanie deformacji nieciągłych powierzchni w postaci szczelin, progów, lejów i zapadlisk. Czynnikami zewnętrznymi wywołującymi powstanie deformacji nieciągłych mogą być np.: długotrwałe opady wywołujące zjawiska sufozyjne w luźnych warstwach nadkładu oraz butwienie drewnianych platform zakrywających szyby, posadowienie obiektów wywołujących duży nacisk na podłoże budowlane lub wywołujących drgania np. ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu (w tym przypadku sąsiedztwo bocznicy kolejowej kopalni). Deformacje nieciągłe mogą czasami duże wymiary Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 7

9 (powierzchnię i głębokość) i stanowią niebezpieczeństwo dla obiektów znajdujący się nad nimi lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz dla użytkowników tych obiektów. Do deformacji nieciągłych zagrażających obiektom na powierzchni terenów należą także strefy luźnych gruntów i nasypów, powstałych na skutek działalności ludzkiej (zwałowanie odpadów, zasypywanie odkrywek i dukli itp). Antropogeniczne warstwy nasypowe wpływają zwykle wysoce niekorzystne na geotechniczne własności podłoża projektowanego obiektu budowlanego 7. ANALIZA HISTORYCZNYCH MAP EKSPLOATACJI RUDNEJ W REJONIE TARNOWSKICH GÓR Z uwagi na fakt zakończenia robót górniczych w rejonie Tarnowskich Gór w roku 1912, najbogatsze w szczegóły są mapy geologiczne i górnicze pochodzące z tego właśnie okresu, zawierające najpełniejszy i najbardziej aktualny obraz zakresu dokonanej eksploatacji górniczej. Fragment najstarszej mapy przedstawiającej zakres dokonanej eksploatacji górniczej w okolicach wzgórza Redena przedstawiono na rys. 3. Wydany w 1911 r. zestaw map eksploatacji rudnej na Górnym Śląsku opiera się na danych z lat i wobec znikomego zakresu robót górniczych w ostatnich latach działalności górniczej w rejonie tarnogórskim odzwierciedla w praktyce ich stan ostateczny. Z analizy przedstawionego na rys. 3. fragmentu mapy eksploatacji rudnej okolic Starych Tarnowic wynika, że na rozpatrywanym obszarze (oznaczonym w przybliżeniu czerwonym prostokątem) nie powinny znajdować się wyrobiska górnicze związane eksploatacją złoża triasowego (dolomitów). Zachodnia krawędź złoża galeny (pole błękitne) wraz z kilkoma wyrobiskami chodnikowymi (linie niebieskie) znajduje się w odległości około 100 m od wschodniej krawędzi analizowanego obszaru. Na północ od granicy rozpatrywanego obszaru, w odległości ok. 200 m, przebiega w kierunku NW SSE sztolnia Dopomóż Bóg (Gotthelf-Stollen). W przedstawionym stanie rejon obecnej ulicy Ułańskiej i osiedla Fazos jest jeszcze terenem niezabudowanym, z drogami gruntowymi przebiegającymi zgodnie z przebiegiem obecnej ulicy Opatowieckiej i Ułańskiej. Na uwagę zasługuje obecność w pobliżu rozpatrywanego rejonu dwóch udokumentowanych szybików o głębokości 38 i 36 m dowierconych do stropu skał wapiennych oraz 5 szybików w nieco większym oddaleniu: dwa o głębokości 35 m Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 8

10 w odległości około 100 m w kierunku NW oraz trzy o nieznanej głębokości wzdłuż południowej strony obecnej ulicy Opatowieckiej. Analizowany obszar znajduje się na polu o nieregularnym kształcie zaznaczonym brązową szrafują. Jest to oznaczenie dawnych nieudokumentowanych wyrobisk górniczych o bliżej nieokreślonej lokalizacji, jednak z mapy nie wynika w jakim celu miałyby być one wykonywane, które podobnie jak szybiki znajdują się poza strefą występowania dolomitów kruszconośnych. Na rys. 4 przedstawiono lokalizację rozpatrywanego obszaru na wycinku mapy geologicznej Prus i państw ościennych wydana przez Królewski Pruski Urząd Geologiczny w roku 1913, powiększony obraz analizowanego obszaru z tej mapy przedstawiono na rys. 5. Mapa ta potwierdza, że rozpatrywany obszar znajduje się poza strefą występowania złóż galeny (obszary wyznaczone czerwonymi liniami). Wskazuje jednak na istnienie w jego obrębie i najbliższym otoczeniu sześciu zasypanych płytkich odkrywek lub dukli, z których niektóre znajdują się w centrum rozpatrywanego obszaru i prawdopodobnie można je powiązać z obszarem występowania śladów działalności górniczej oznaczonym na wyrycie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry, rys. 7. Przyczynę prowadzenia w analizowanym punkcie robót górniczych wyjaśnia dopiero analiza mapy złóż rud metali wydanej przez Królewski Pruski Urząd Geologiczny w roku 1913 jako załącznik do wcześniej wymienionej mapy geologicznej, rys. 6. Mapa ta wskazuje na obecność na rozpatrywanym obszarze darniowych rud żelaza, będących przedmiotem historycznej, płytkiej eksploatacji górniczej tego obszaru. Kolejnych informacji dostarczyć może analiza map topograficznych rejonu zbiegu obecnych ulic Opatowieckiej i Ułańskiej. I tak, na mapie z 1931r. przedstawiono już zabudowania obecnej jednostki wojskowej, natomiast obszar na zachód od obecnej ulicy Ułańskiej jest niezabudowany i przedstawiono na nim jako zapewne istniejące, ślady po dawnych robotach górniczych. Tym niemniej, największe z dawnych wyrobisk jest w przedstawionym stanie zlikwidowane i znajduje się pod zabudowaniami koszar wojskowych. Stan rozbudowy rozpatrywanego obszaru nie zmienia się przynajmniej do roku 1940, gdyż stan z budowy oraz topografii terenu w rozpatrywanym obszarze (rys. 9) jest niemal identyczny jak na mapie wydanej dziewięć lat wcześniej. Sytuacja ulega zmianie dopiero na mapie topograficznej wydanej w roku 1943, rys. 10. Rozpatrywany obszar ujęty już jest jako działka budowlana a z graficznego opisu powierzchni teren zniknęły prawie wszystkie ślady po dawnej eksploatacji górniczej. Zmiany Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 9

11 przedstawione na mapie na rys. 10 w stosunku do starszych opracowań sugerują, że rozpatrywany obszar został przeznaczony i zaadaptowany do zabudowy, co mogło się wiązać z przeprowadzeniem robót rekultywacyjnych zmierzających do usunięcia historycznych zaszłości pogórniczych na tym terenie i zapewnienia stabilności podłoża terenu pod nową zabudowę. 8. OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ DLA OBIEKTU PRZY UL. OPATOWICKIEJ STRONY HISTORYCZNEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Obszary A i AB w rejonie zbiegu ulic Opatowieckiej i Ułańskiej przeznaczone pod budowę budynku mieszkalnego wraz z przebudową dojazdów i miejscami parkingowymi znajdują się poza granicami przeprowadzonej historycznej eksploatacji rud metali w warstwach dolomitowych. Na terenie przedmiotowego obszaru nie przebiegają sztolnie ani inne udokumentowane obiekty górniczej związane z dawną eksploatacją rud srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach. Cały rozpatrywany obszar znajduje się na terenie płytkiego kopalnictwa darniowych rud żelaza. Analiza źródeł archiwalnych wskazuje na występowanie na rozpatrywanym obszarze dwóch szybików o głębokości 36 i 38 m oraz kilku płytkich odkrywek lub dukli. Pozostałości wspomnianych obiektów górniczych mogły zostać zlikwidowane w toku rozwoju przestrzennego Tarnowskich Gór i adaptacji terenów dawnej kolonii Redensberg (okolice tzw. wzgórza Redena) pod zabudowę. Przeprowadzone badania geotechniczne (w rozpatrywanym rejonie wykonano 5 otworów wiertniczych o głębokości 8mb każdy, o łącznym metrażu 40mb), nie wykazały w profilu geologicznym podłoża obecności warstw nasypowych, pozostałości szybików, ani też innych antropogenicznych zaburzeń ciągłości i własności geotechnicznych warstw podłoża. W bezpośrednim otoczeniu terenu badań nie stwierdzono również widocznych deformacji terenu ani śladów ich oddziaływania na istniejące obiekty. Świadczyć to może zarówno o poprawnym przygotowaniu terenu pod zabudowę w ramach prac, których przeprowadzenie odzwierciedla analiza map topograficznych z lat 40-tych XX wieku, jak i znikomej skali wielkości oraz potencjalnego zagrożenia geotechnicznego pozostałości górniczych udokumentowanych na archiwalnych mapach. Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 10

12 9. WNIOSKI I ZALECENIA W obszarze projektowanych prac budowlanych w rejonie zbiegu ulic Opatowieckiej i Ułańskiej w Tarnowskich Górach możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań dla powierzchni terenu i podłoża obiektów budowlanych ze strony dokonanej działalności górniczej, ocenia się następująco: stwierdza się brak możliwości występowania wstrząsów sejsmicznych oraz zjawisk deformacyjnych ciągłych typowych dla skutków bieżącej eksploatacji górniczej, prawdopodobieństwo obecności w podłożu nie zlikwidowanych historycznych wyrobisk górniczych oraz innych pustek poeksploatacyjnych grożących uaktywnieniem i doprowadzeniem do wystąpienia deformacji grożących bezpieczeństwu obiektu budowlanego ocenia się jako znikome. Działań zaradczych nie przewiduje się. występuje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk deformacyjnych na powierzchni i w płytkim podłożu gruntowym spowodowanych przez zjawiska sufozyjne i krasowe, pośrednio indukowane przez istnienie czynnego grawitacyjnego systemu odwadniającego rejon historycznej eksploatacji rud metali. Działań zaradczych nie przewiduje się. prawdopodobieństwo występowania w płytkich warstwach podłoża antropogenicznie przekształconych gruntów nasypowych mogących mieć negatywny wpływ na parametry geotechniczne podłoża ocenia się jako znikome. Nie potwierdzono ich występowania przeprowadzonymi wierceniami geotechnicznymi (odrębna dokumentacja w postaci opinii geotechnicznej). końcowa decyzja w sprawie ostatecznych - technicznych warunków posadowienia planowanego obiektu budowlanego, należy do projektanta konstruktora. Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 11

13 Rys.1. Lokalizacja obiektu w rejonie zbiegu ulic Opatowickiej i Ułańskiej. Szkic sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000 (materiał Zleceniodawcy), Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 12

14 A B Rys.2. Lokalizaca obiektów na tle obrazu fotograficzego bezpośredniego toczenia. Obraz satelitarny terenu pobrany z serwisu Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 13

15 Opinia geologiczno-górnicza Rys.3. Mapa eksploatacji rudnej na Górnym Śląsku dawnego Głównego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, wydane w Berlinie w r , skala 1: 10000, arkusz nr 6 Stare Tarnowice (opis w tekście) historyczne zroby o bliżej nie znanym stanie ani położeniu granice obszarów górniczych wyrobiska górnicze Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 14

16 Rys.4. Fragment mapy geologicznej Prus i państw ościennych wydana przez Królewski Pruski Urząd Geologiczny, skala 1 : , arkusz Tarnowitz-Brinitz, rok 1913 Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 15

17 Rys. 5. Powiększenie fragmentu mapy z rys. 4. Piaski, piaski ilaste Żwiry piaszczyste i żwiry Granica złoża galeny Obszary nasypowe Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 16

18 Rys. 6. Fragment mapy złóż rud metali wydanej przez Królewski Pruski Urząd Geologiczny, skala 1 : , arkusz Tarnowitz-Brinitz, rok 1913 Obszary występowania darniowych rud żelaza z miejscami prowadzenia płytkiej eksploatacji Obszary okruszcowania w dolomicie triasowym Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 17

19 Rys. 7. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry, skala 1 : 2000 (materiał Zleceniodawcy), Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 18

20 Rys. 8. Fragment mapy topograficznej okolic Tarnowskich Gór z roku 1931 (skala 1 : 25000) Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 19

21 Rys. 9. Fragment mapy topograficznej okolic Tarnowskich Gór z roku 1940 (skala 1 : 25000) Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 20

22 Rys. 10. Fragment mapy topograficznej okolic Tarnowskich Gór z roku 1943 (skala 1 : 25000) Firma Projektowo Wykonawcza GeoRock 21

7. ANALIZA DOKUMENTACJI ZLECENIODAWCY... 11

7. ANALIZA DOKUMENTACJI ZLECENIODAWCY... 11 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1. Podstawa wykonania... 3 1.2. Charakterystyka planowanej inwestycji... 3 1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych i literatury... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC...

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie)

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) dr inż. A.Kotyrba, dr inż. A.Frolik dr inż. Ł.Kortas, mgr S.Siwek Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych kanalizacji w rejonie ulic Harcerskiej, Klonowej, Skautów i Jodłowej w ŻYGLINIE AUTOR OPRACOWANIA KIEROWNIK JEDNOSTKI DOKUMENTUJĄCEJ mgr inż. Leszek Libera

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki Kuniów 45, Kluczbork tel

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki Kuniów 45, Kluczbork tel Kuniów 45, 46-200 Kluczbork tel. 507 665 061 e-mail: pg.rokicki@gmail.com DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla oceny geotechnicznych warunków przebudowy Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Górskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Determinant rozwoju przemysłu wydobywczego Ochrona powierzchni Zagospodarowanie przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO OBIEKT - OSUWISKO

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO OBIEKT - OSUWISKO KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO OBIEKT - OSUWISKO 1. Metryka i lokalizacja NUMER EWIDENCYJNY M-34-31-C-c/4 wersja 1/1 Autor/rzy opracowania: Autor/rzy opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO 1. Nr ewidencyjny 2. Lokalizacja 4 2.1 Miejscowość 2.2 Właściciel terenu 2.3 Gmina 2.4 Powiat 2.5 Województwo 2.6 Oznaczenie mapy

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu MRW PROJEKT SERWIS ROMUALD CHRYST 41-807 Zabrze ul. Gogolińska 2/3 tel. 504 123 111 mrwprojekt@interia.pl NIP:648-221-63-50 www.geologia.slask.pl projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Gmina Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna Wykonawca: KESKE Katarzyna Stolarska Zrębice Pierwsze, ul. Łąkowa 5, 42-256 Olsztyn tel. kom. 695 531 011, fax. 34 34 35 830 e-mail: biuro@keske.pl OPINIA

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ul. Al. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak ul. Kmicica 69 64-100 Leszno OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ;

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ; Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEO ECHNIKA ŁÓDŹ Grzegorz ROMAN 9 1-4 3 3 Ł ÓDŹ, u l. F r an ciszkańska 1 7 / 2 5 w ww.ge o te ch nika -l od z.p l Ge ologia i nżynier ska i ś rodowisk ow a Te l/fa x 4 2 65 5-50 - 9 8 e -m ai l: r o ma

Bardziej szczegółowo

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska GEOWIERT Usługi Geologiczne Gabriel Marek Rzepka Adres biura: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 NIP 754-102-93-90 Tel./fax (77) 453-06-88 Telefon

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIA NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH 21.06.2017 Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego dr Jan Damicz,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

województwo: łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Złoczew erwu-projekt, Rafał Włodarczyk ul. Polna Szczerców

województwo: łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Złoczew erwu-projekt, Rafał Włodarczyk ul. Polna Szczerców Strona 1 z 8 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 114057E w m. Czarna województwo: łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Złoczew Zamawiający: Wykonawca: Zakres opracowania: erwu-projekt, Rafał Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO. 1. Nr ewidencyjny Lokalizacja

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO. 1. Nr ewidencyjny Lokalizacja KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO 1. Nr ewidencyjny 366.31 0 2 2. Lokalizacja 2.1 Miejscowość Tulibowo 2.2 Właściciel terenu Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej 2.3

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

w związku z projektowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków

w związku z projektowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków Pracownia Usług Geologicznych 09-200 Sierpc, ul. Reja 10 tel. 0-24-275-38-22 kom. 512 306 300 z badań wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych: w miejscowości Grądy na działkach: 29, 211,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień zasoby środowiska Zasoby odnawialne Zasoby nieodnawialne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2 3. Rozwinięcie ogrodzenia. rys. nr 3 str.

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w T arnowskich Górach wpisane na Listę światowego dziedzictwa

Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w T arnowskich Górach wpisane na Listę światowego dziedzictwa Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w T arnowskich Górach wpisane na Listę światowego dziedzictwa Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, w trakcie dorocznych

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna Zakład Usług Technicznych 45-131 Opole, ul. Cygana 4 tel./ fax. ( 0-77) 44-10-290 e-mail: progeo@inetia.pl Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża terenu w Niemodlinie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot inwestycji... 3 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 3 4. Projektowane zagospodarowanie terenu...

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie Opracował mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 10.03.2010

Bardziej szczegółowo

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-a/G/N/6 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Śląskie Miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ku 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Kuźnia Raciborska 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3461Bd4 8. Kraina geograficzna:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Przedmiot LIKWIDACJA KOPALŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH 1. Wymień czynniki,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii

Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Badania geologiczno-inżynierskie a geotechniczne w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz

Bardziej szczegółowo

Fundamenty na terenach górniczych

Fundamenty na terenach górniczych Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA 87-800 WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 TEL 0501-53-66-37 e-mail archisize@wp.pl NR. 01 PROJEKT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy rowów B-13.3 i B-38 we Wrocławiu Zleceniodawca: RWK Inżynierowie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kazachska 1 lok. 58, 02-999 Warszawa Badania i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-c/G/N/4 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Rodzaj zakładu górniczego:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEREN LOKALIZACJI... - 3-2. BUDYNKI ISTNIEJĄCE... - 4-3. ZIELEŃ... - 4-4. INFRASTRUKTURA... - 4-5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY... - 4-5.1.1. STAN TYMCZASOWY... - 4-5.1.2. STAN DOCELOWY...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Bystrzyca Nieruchomość. na sprzedaż

Bystrzyca Nieruchomość. na sprzedaż Bystrzyca Plac Wolności 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bystrzyca Ulica, nr budynku Plac Wolności 3 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań. 6. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

SPIS TREŚCI. 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań. 6. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne 2. Cel badań, charakterystyka inwestycji 3. Zakres przeprowadzonych prac i badań 4. Położenie, morfologia i zagospodarowanie terenu 5. Zarys budowy geologicznej 6. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANO WYKONAWCZY

P R O J E K T BUDOWLANO WYKONAWCZY 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : studioalex@tlen.pl P R O J E K T BUDOWLANO WYKONAWCZY TEMAT : ROZBUDOWA BUDYNKU ZOZ ORAZ BUDOWA GARAŻU LOKALIZACJA : Cedry

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu

1.2. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu... 3. Budowa geologiczna podłoża gruntowego... 4.1. Litologia i stratygraia... 4..

Bardziej szczegółowo