Poznań, 4 września 2014 roku DOP /2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, 4 września 2014 roku DOP-0212-86/2014"

Transkrypt

1 Poznań, 4 września 2014 roku DOP /2014 Zarządzenie nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zasad zawierania umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych Na podstawie 42 ust. 4 pkt. 4 oraz ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się co następuje: 1 1. Umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych, zawierane z osobami spoza Uczelni, z doktorantami lub z pracownikami Uczelni, mają charakter umowy zlecenia. 2. Wzory umów, o których mowa w ust. 1, określają załączniki nr 1-3 do niniejszego zarządzenia, a tryb postępowania przy zawieraniu umów załącznik nr 4. Wzory rachunków zostały określone w załącznikach nr Zlecenie zajęć osobie spoza Uczelni następuje w przypadku braku moŝliwości prowadzenia zajęć z określonej dyscypliny przez zatrudnionych nauczycieli akademickich lub z potrzeby włączenia do realizacji programu osób reprezentujących otoczenie społeczno-gospodarcze. 2. Zajęcia moŝna zlecić osobom posiadającym co najmniej tytuł zawodowy magistra lub magistra inŝyniera oraz spełniającym inne wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyŝszym oraz Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 3. Doktorant Uczelni, spełniający wymagania określone w ust. 2, moŝe prowadzić zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy, po wykonaniu obowiązującej praktyki zawodowej. 4. Pracownik Uczelni niebędący nauczycielem akademickim, spełniający wymagania określone w ust. 2, moŝe prowadzić zajęcia dydaktyczne, jeŝeli nie naleŝą one do jego obowiązków słuŝbowych i są wykonywane poza obowiązującym go wymiarem czasu pracy. 5. Nauczyciel akademicki moŝe prowadzić zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy zlecenia po wykonaniu obowiązującego w danym roku akademickim pensum. 3 Zasady zawierania umów określone niniejszym zarządzeniem stosuje się na wszystkich studiach prowadzonych w Uczelni, na kursach dokształcających i szkoleniach, a takŝe na prowadzenie zajęć nadprogramowych, w ramach grup specjalnych lub innych Umowy, o których mowa w 1, zawiera Prorektor ds. Studiów, przy kontrasygnacie Kwestora, na okres nie dłuŝszy niŝ jeden semestr. 2. Z wnioskiem do Prorektora ds. Studiów o zlecenie zajęć na podstawie umowy występuje dziekan z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej - kierownik ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej, kierownik studiów podyplomowych lub doktoranckich, kursu dokształcającego lub szkolenia. Wzór wniosku został określony w załączniku nr Zlecenie zajęć osobom spoza Uczelni i doktorantom na podstawie umowy, wymaga zgody właściwej rady wydziału. 5 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Rektor /-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2014 drukować dwustronnie UMOWA ZLECENIE nr DSSS/ / na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich Umowa zawarta w dniu data w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Monika Kozłowska, przy kontrasygnacie Kwestora mgr Barbary Gierszewskiej-Szrajber, a Panem(Panią) imię i nazwisko pesel numer zamieszkałym(ą) adres, zwanym(ą) dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie zajęć dydaktycznych wg wydruku z modułu ehms/pens, załączonego do niniejszej umowy, oraz: 1) przygotowanie sylabusa modułu/przedmiotu i zamieszczenie go w Wirtualnym Dziekanacie (WD) dotyczy kierownika modułu/przedmiotu, 2) elektroniczne zaakceptowanie przydzielonych zajęć dydaktycznych (w WD), 3) wprowadzenie do protokołów dostępnych w WD ocen z modułów/przedmiotów kończących się egzaminem, ocen z modułów/przedmiotów niekończących się egzaminem, a tak- Ŝe ocen lub zaliczeń innych zajęć, 4) dostarczenie do właściwego dziekanatu wydrukowanego z WD protokołu egzaminacyjnego lub protokołu zaliczeniowego modułu/przedmiotu, 5) elektroniczne sprawozdanie wykonanych godzin dydaktycznych (w WD). 2. Zleceniodawca udostępni nieodpłatnie Zleceniobiorcy niezbędne do wykonania zlecenia sale dydaktyczne, urządzenia audiowizualne i in., w terminach i na zasadach określonych przez kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej lub ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz doświadczenie zawodowe zapewniające wykonanie zlecenia objętego umową na najwyŝszym poziomie, w sposób staranny i sumienny, tak aby umowa została zrealizowana zgodnie z celem, dla którego została zawarta. 2. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, w tym w zakresie praw autorskich, za treści prezentowane lub udostępniane w trakcie realizacji modułu/przedmiotu umowy oraz za ewentualne naruszenie w ten sposób praw osób trzecich. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w 1 ust. 1, osobiście i nie moŝe powierzyć ich w całości lub części innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Zlecenie będzie wykonywane w siedzibie Zleceniodawcy, w terminie zgodnym z harmonogramem organizacji roku akademickiego i semestralnym rozkładem zajęć. 2. Końcowy termin wykonania zlecenia ustala się na ostatni dzień sesji poprawkowej w semestrze wskazanym w zestawieniu załączonym do niniejszej umowy. 3. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie obliczone według formuły: stawka za jedną godzinę lekcyjną (45 min) liczba faktycznie zrealizowanych godzin zajęć. 4. Stawki, o których mowa w ust. 3, określa zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

3 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, wypłacone będzie jednorazowo po zakończeniu semestru lub w częściach po zakończeniu kaŝdego miesiąca a, po naleŝytym i terminowym wykonaniu zlecenia potwierdzonym przez dyrektora instytutu (kierownika katedry/ojd), na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku lub rachunku cząstkowego a. 6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminach obowiązujących w Uczelni, zgodnie z Regulaminem pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 7. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nastąpią inne umniejszenia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych W przypadku niewykonywania lub nienaleŝytego wykonywania przez Zleceniobiorcę umowy, w tym niedotrzymania terminów wykonywania pracy, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i odmówić wypłaty wynagrodzenia. 2. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zleceniobiorca odpowiada za szkody poniesione przez Zleceniodawcę, natomiast przy stwierdzeniu błędów i wad zlecenia zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W przypadku niemoŝności rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia zlecenia w terminie, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej (dyrektora instytutu/kierownika katedry/ojd) o zaistniałej przeszkodzie. 3. W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dąŝyć będą do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych studentów poprzez podpisanie oświadczenia załączonego do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca wyraŝa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zleceniodawcę na potrzeby związane z wykonywaniem zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Zleceniobiorca Kwestor Zleceniodawca a niepotrzebne skreślić, w zaleŝności od uzgodnień ze Zleceniodawcą

4 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/2014 drukować dwustronnie UMOWA ZLECENIE nr DSSS/ / na sprawowanie opieki nad dyplomantem studiów I i II stopnia Umowa zawarta w dniu data w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Monika Kozłowska, przy kontrasygnacie Kwestora mgr Barbary Gierszewskiej-Szrajber, a Panem(Panią) imię i nazwisko pesel numer zamieszkałym(ą) adres, zwanym(ą) dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy sprawowanie opieki nad dyplomantem (imię i nazwisko dyplomanta(ów).., na kierunku studiów Praca dyplomowa przygotowana pod opieką Zleceniobiorcy powinna weryfikować osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia oraz stanowić spójny, logiczny tekst, napisany poprawnie, językiem właściwym dla danej dziedziny/dyscypliny. Ponadto: 1) praca dyplomowa licencjacka powinna być samodzielnym opracowaniem i moŝe mieć charakter opisowy, analityczny, studium przypadku, projektowy, badawczy, itp. 2) praca dyplomowa inŝynierska powinna być samodzielnym opracowaniem o charakterze inŝynierskim, obejmującym przykładowo: a) analizę techniczną lub procesową wybranej technologii, w aspekcie spełnienia wymagań ilościowych, jakościowych, ekonomicznych, energetycznych i in., b) wytworzenie i/lub charakterystykę nowego produktu/urządzenia/przedmiotu uŝytkowego, c) wytworzenie i/lub charakterystykę nowej technologii, d) inwentaryzację składników majątkowych i rzeczowych, e) projekt konstrukcyjny lub technologiczny, z odpowiednią dokumentacją i opisem, f) program komputerowy, realizujący opracowany algorytm uŝytkowy lub poznawczy, wraz z opisem metodyki jego wytworzenia, g) projekt stanowiska pomiarowego wraz z opisem jego budowy i zasad działania oraz opracowaniem wyników pomiarów, h) pomiary dokumentujące działanie maszyny lub instalacji technicznej, i) pozyskanie i charakterystykę materiału biologicznego, j) analizę metod selekcji i oceny materiałów hodowlanych, k) badanie rynku dla oceny zapotrzebowania na określone produkty. 3) praca dyplomowa magisterska powinna wykazać umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów oraz korzystania z metod badawczych w danej dyscyplinie. Przedmiotem pracy moŝe być m. in. wykonanie zadania badawczego, rozwiązanie problemu technologicznego, opracowanie lub udoskonalenie metody badawczej/pomiarowej, itp. Powinna mieć charakter koncepcyjny, naukowo-badawczy oraz dowodzić pogłębionej wiedzy autora w zakresie kierunku kształcenia Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz doświadczenie zawodowe zapewniające wykonanie zlecenia objętego umową

5 na najwyŝszym poziomie, w sposób staranny i sumienny, tak aby umowa została zrealizowana zgodnie z celem, dla którego została zawarta. 2. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, w tym równieŝ w zakresie praw autorskich, za treści prezentowane lub udostępniane w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz za ewentualne naruszenie w ten sposób praw osób trzecich. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w 1 ust. 1, osobiście i nie moŝe powierzyć ich w całości lub części innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie wg stawki godzinowej określonej zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, zgodnie z zasadą: 1) za opiekę nad dyplomantem studiów I stopnia 5 godzin, 2) za opiekę nad dyplomantem studiów II stopnia 10 godzin. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone będzie jednorazowo, po złoŝeniu przez studenta pracy dyplomowej w dziekanacie, na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku. 3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminach obowiązujących w Uczelni, zgodnie z Regulaminem pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 4. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nastąpią inne umniejszenia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. 4 W przypadku niewykonywania lub nienaleŝytego wykonywania przez Zleceniobiorcę umowy, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i odmówić wypłaty wynagrodzenia Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W przypadku niemoŝności rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia zlecenia w terminie, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej (dyrektora instytutu/kierownika katedry) o zaistniałej przeszkodzie. 3. W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dąŝyć będą do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6 Zleceniobiorca wyraŝa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zleceniodawcę na potrzeby związane z wykonywaniem zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Zleceniobiorca Kwestor Zleceniodawca

6 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/2014 drukować dwustronnie UMOWA ZLECENIE nr CKU/ / na prowadzenie zajęć na studiach doktoranckich i podyplomowych, na kursach dokształcających i szkoleniach Umowa zawarta w dniu data w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Kierownik studiów/kursu/szkolenia imię i nazwisko, przy kontrasygnacie Kwestora mgr Barbary Gierszewskiej-Szrajber, a Panem(Panią) imię i nazwisko pesel numer zamieszkałym(ą) adres, zwanym(ą) dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie następujących zajęć w roku akademickim.. na studiach/kursie/szkoleniu : L.p. Nazwa przedmiotu lub rodzaj zajęć Liczba godzin Stawka za godz. 2. Zleceniodawca udostępni nieodpłatnie Zleceniobiorcy niezbędne do wykonania zlecenia sale dydaktyczne, urządzenia audiowizualne i in., w terminach i na zasadach określonych przez kierownika studiów/kursu/szkolenia Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz doświadczenie zawodowe zapewniające wykonanie zlecenia objętego umową na najwyŝszym poziomie, w sposób staranny i sumienny, tak aby umowa została zrealizowana zgodnie z celem, dla którego została zawarta. 2. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, w tym w zakresie praw autorskich, za treści prezentowane lub udostępniane w trakcie realizacji modułu/przedmiotu umowy oraz za ewentualne naruszenie w ten sposób praw osób trzecich. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w 1 ust. 1, osobiście i nie moŝe powierzyć ich w całości lub części innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Zlecenie będzie wykonywane w terminie zgodnym z harmonogramem organizacji studiów/kursu/szkolenia. 2. Końcowy termin wykonania zlecenia ustala się na. 3. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie obliczone według formuły: stawka za jedną godzinę lekcyjną (45 min) liczba zrealizowanych lub obliczeniowych godzin zajęć. 4. Stawki, o których mowa w ust. 3, określa kierownik studiów/kursu/szkolenia na podstawie zaakceptowanej kalkulacji kosztów sporządzonej zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Uczelni. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, wypłacone będzie jednorazowo po naleŝytym i terminowym wykonaniu zlecenia, potwierdzonym przez kierownika studiów/kursu/szkolenia, na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku. 6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminach obowiązujących w Uczelni, zgodnie z Regulaminem pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

7 7. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nastąpią inne umniejszenia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych W przypadku niewykonywania lub nienaleŝytego wykonywania przez Zleceniobiorcę umowy, w tym niedotrzymania terminów wykonywania pracy, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i odmówić wypłaty wynagrodzenia. 2. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zleceniobiorca odpowiada za szkody poniesione przez Zleceniodawcę, natomiast przy stwierdzeniu błędów i wad zlecenia zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W przypadku niemoŝności rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia zlecenia w terminie, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje kierownika studiów/kursu/szkolenia o zaistniałej przeszkodzie. 3. W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dąŝyć będą do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zleceniobiorca wyraŝa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zleceniodawcę na potrzeby związane z wykonywaniem zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Zleceniobiorca Kwestor Zleceniodawca

8 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 86/2014 Tryb postępowania przy zawieraniu umów A. Prowadzenie zajęć na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich 1. Zawarcie umowy w sprawie zlecenia zajęć dydaktycznych poprzedza wniosek dziekana skierowany do Prorektora ds. Studiów, przekazywany do Działu Studiów i Spraw Studenckich (DSiSS, p. 123) przed rozpoczęciem semestru. 2. Umowę przygotowuje zleceniobiorca wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Uczelni: Repozytorium dokumentów Dział Studiów i Spraw Studenckich. Warunkiem przygotowania umowy jest wprowadzenie zleceniobiorcy do modułu ehms/pens w jednostce, w której będzie prowadził zajęcia (instytut, katedra, OJD). 3. W module ehms/pens przydziela się zajęcia w zakładce: prowadzący i drukuje odpowiednio: zlecenie na prowadzenie zajęć w semestrze zimowym lub zlecenie na prowadzenie zajęć w semestrze letnim, stanowiące załącznik do umowy. 4. Kierownik jednostki (instytutu, katedry, OJD) potwierdza podpisem zlecenie zajęć, a zleceniobiorca potwierdza przyjęcie zajęć do wykonania. 5. W terminie nie później niŝ 5 dni przed rozpoczęciem zlecenia składa się w DSiSS: a) dwa egzemplarze umowy podpisanej przez zleceniobiorcę wraz z wydrukiem zlecenia z modułu ehms/pens, b) wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych, dostępne na stronie internetowej Uczelni: Repozytorium dokumentów Dział Płac i Stypendiów, c) podpisane oświadczenie o zachowaniu tajemnicy (załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 84/2014). 6. DSiSS nadaje numer umowy, wpisuje datę jej zawarcia i po podpisaniu przez Prorektora ds. Studiów przekazuje do Kwestora w celu uzyskania kontrasygnaty, a następnie umowa przekazywana jest do Działu Płac i Stypendiów. 7. Po zakończeniu zajęć i wypełnieniu obowiązków wynikających z umowy, zleceniobiorca przedkłada wypełniony rachunek kierownikowi jednostki (instytutu, katedry, OJD) do potwierdzenia. 8. Rachunek składa się w DSiSS i po podpisaniu przez Prorektora ds. Studiów przekazywany jest do Działu Płac i Stypendiów. B. Sprawowanie opieki nad dyplomantem studiów I i II stopnia 1. Zawarcie umowy w sprawie zlecenia opieki nad dyplomantem poprzedza wniosek dziekana skierowany do Prorektora ds. Studiów, przekazywany do Działu Studiów i Spraw Studenckich (DSiSS, p. 123) przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów. 2. Umowę przygotowuje zleceniobiorca, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Uczelni: Repozytorium dokumentów Dział Studiów i Spraw Studenckich. 3. W terminie nie później niŝ 5 dni przed rozpoczęciem semestru składa się w DSiSS: a) dwa egzemplarze umowy podpisanej przez zleceniobiorcę, b) wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych, dostępne na stronie internetowej Uczelni: Repozytorium dokumentów Dział Płac i Stypendiów. 4. DSiSS nadaje numer umowy, wpisuje datę jej zawarcia i po podpisaniu przez Prorektora ds. Studiów przekazuje do Kwestora w celu uzyskania kontrasygnaty, a następnie umowa przekazywana jest do Działu Płac i Stypendiów. 5. Po wypełnieniu obowiązków wynikających z umowy, zleceniobiorca przedkłada wypełniony rachunek dziekanowi do potwierdzenia. 6. Rachunek składa się w DSiSS i po podpisaniu przez Prorektora ds. Studiów przekazywany jest do Działu Płac i Stypendiów.

9 C. Prowadzenie zajęć na studiach doktoranckich, podyplomowych, kursach i szkoleniach 1. Zawarcie umowy w sprawie zlecenia zajęć poprzedza wniosek kierownika studiów/kursu/szkolenia, skierowany do Prorektora ds. Studiów, przekazywany do Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU, p. 113) przed rozpoczęciem semestru. 2. Umowę przygotowuje zleceniobiorca, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Uczelni: Repozytorium dokumentów Dział Studiów i Spraw Studenckich. 3. Dwa egzemplarze umowy podpisanej przez zleceniobiorcę wraz z wypełnionym oświadczeniem zleceniobiorcy dla celów podatkowych, dostępnym na stronie internetowej Uczelni: Repozytorium dokumentów Dział Płac i Stypendiów, składa się w CKU w terminie nie później niŝ 5 dni przed rozpoczęciem zlecenia. 4. Po zakończeniu zajęć i wypełnieniu obowiązków wynikających z umowy, zleceniobiorca przedkłada wypełniony rachunek kierownikowi studiów/kursu/szkolenia do potwierdzenia. 5. Rachunek składa się w CKU i po podpisaniu przez Prorektora ds. Studiów przekazywany jest do Działu Płac i Stypendiów.

10 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 86/2014 Imię nazwisko pesel adres zamieszkania Poznań, dnia RACHUNEK / RACHUNEK CZĄSTKOWY za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr DSSS/.. /.. z dnia A. Oświadczam, Ŝe w okresie od do przeprowadziłem(am) zajęcia dydaktyczne zgodnie z zestawieniem: Kierunek studiów Forma studiów Moduł/przedmiot Grupa Liczba godzin Łącznie: oraz wywiązałem(am) się z pozostałych zobowiązań określonych umową. B. Oświadczam, Ŝe sprawowałem(am) opiekę nad dyplomantem., kierunku.., studiów I/II stopnia. Praca została złoŝona w dziekanacie.. (podpis Zleceniobiorcy) Rozliczenie: łączna liczba godzin... x... zł stawki godzinowej =.. zł Źródło finansowania: Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Sprawdzono pod względem merytorycznym. Stwierdzam, Ŝe praca została wykonana i przyjęta zgodnie z postanowieniami zawartej umowy data i podpis.. data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ OJD lub dziekana, gdy zlecono opiekę nad dyplomantem data i podpis Kwestora data i podpis Prorektora ds. Studiów

11 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 86/2014 Imię nazwisko pesel adres zamieszkania Poznań, dnia RACHUNEK za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr CKU/ / z dnia A. Oświadczam, Ŝe w okresie od do przeprowadziłem(am) zajęcia na studiach/kursie/szkoleniu. zgodnie z zestawieniem: L.p. Nazwa przedmiotu lub rodzaj zajęć Liczba godzin Stawka za godz. Suma Łącznie: oraz wywiązałem(am) się z pozostałych zobowiązań określonych umową.. (podpis Zleceniobiorcy) NaleŜność za wykonanie umowy:.. zł Źródło finansowania: subkonto nr. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Sprawdzono pod względem merytorycznym. Stwierdzam, Ŝe praca została wykonana i przyjęta zgodnie z postanowieniami zawartej umowy data i podpis.. data i podpis kierownika studiów/kursu/szkolenia data i podpis Kwestora data i podpis Prorektora ds. Studiów

12 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 86/2014 Wniosek do Prorektora ds. Studiów w sprawie zlecenia zajęć lub opieki nad dyplomantem na podstawie umowy Proszę o zawarcie umowy na prowadzenia zajęć na b.... w roku akademickim./., semestr letni/zimowy c z następującymi osobami: Nazwisko, imię, stopień/tytuł d Nazwa modułu/przedmiotu e Wykład/ ćw./inne Liczba godzin Kierunek studiów f Oświadczam, Ŝe ww. osoby uzyskały wymaganą przepisami Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zgodę Rady Wydziału. Dziekan (kierownik OJD, studiów doktoranckich, podyplomowych, kursu, szkolenia) (data, pieczęć i podpis) b w przypadku studiów innych niŝ I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie, wpisać nazwę (dot. doktoranckich, podyplomowych, kursu, szkolenia), c niewłaściwe skreślić d oznaczyć doktoranta poprzez dodanie w nawiasie litery D, e w przypadku zlecenia opieki nad dyplomantem wpisać nazwisko studenta, f nie dotyczy studiów doktoranckich, podyplomowych; dla kierunków studiów wpisać symbol,

Zarządzenie Nr 104/2013

Zarządzenie Nr 104/2013 O-021-104/2013 Zarządzenie Nr 104/2013 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad i trybu wypłacania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13

Poznań, 23 sierpnia 2013 roku DOP /13 DOP-0212-126/13 Poznań, 23 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r.

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 429/04 z dnia 05.04.2004r. w sprawie trybu postępowania przy realizacji prac naukowo-badawczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-117/11 Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ

UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu, w trybie bezprzetargowym,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30 kwietnia 2014 roku DOP /2014

Poznań, 30 kwietnia 2014 roku DOP /2014 DOP-0212-41/2014 Poznań, 30 kwietnia 2014 roku Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. DOP-013/135/09 Poznań, 19 październik 2009r Zarządzenie nr 135/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 października 2009r w sprawie trybu postępowania, zasad przyznawania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków.

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków. UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR...

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Załącznik nr 13 a do ZW 79/2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Zawarta z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 05.07.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 05.07.2012 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 67/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009

Zarządzenie Nr 2/2009 Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zasad pełnienia obowiązków promotora, zasad sprawowania opieki

Bardziej szczegółowo

... studiów podyplomowych, lub kursów dokształcających. Dział Spraw Pracowniczych. będących nauczycielami akademickimi

... studiów podyplomowych, lub kursów dokształcających. Dział Spraw Pracowniczych. będących nauczycielami akademickimi Załącznik Nr 1 UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu..... pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2, zwaną dalej Zamawiającym, na rzecz której działają: a Panem/Panią...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok)

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok) Załącznik nr 5 do SIWZ BZP.243.6.2011.KP Nr umowy:. (Pieczęć jednostki organizacyjnej) Projekt nr: UDA POKL.04.01.01-00-054/10-00 Zadanie 4: Nowy kierunek - Journalism and Social Communication Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenie Nr 21/2011 Zarządzenie Nr 21/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r. Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie procedury rozliczania oraz terminów zapłaty wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w Uniwersytecie Wrocławskim Wprowadza się do stosowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2012 Rektora PO pomiędzy: W dniu 20.r. 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/09. Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 28.12.2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/09. Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 28.12.2009 roku ZARZĄDZENIE NR 26/09 Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 28.12.2009 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 1 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 29 listopada 2010 roku DOP-0211-149/10

Poznań, 29 listopada 2010 roku DOP-0211-149/10 DOP-0211-149/10 Poznań, 29 listopada 2010 roku Zarządzenie nr 149/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 54/2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22 marca 2010 roku DOP-013/28/2010

Poznań, 22 marca 2010 roku DOP-013/28/2010 DOP-013/28/2010 Poznań, 22 marca 2010 roku Zarządzenie nr 28/2010 w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kosztów związanych z podróŝami słuŝbowymi pracowników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7 System rozwiązywania sytuacji konfliktowych na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych

PROCEDURA NR 7 System rozwiązywania sytuacji konfliktowych na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych Strona 1/7 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest stworzenie powszechnie dostępnego, przejrzystego systemu rozwiązywania typowych sytuacji konfliktowych, jakie mogą wystąpić na studiach

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE nr 9/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne I i II stopnia Na

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie procedury ukończenia studiów wyŝszych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 8 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 8 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r.

Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r. Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie: zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie

Bardziej szczegółowo

... UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

... UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu, z wyłączeniem stosowania Ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr...

UMOWA ZLECENIE nr... UMOWA ZLECENIE nr... Dnia... 2010 r. w., pomiędzy: English Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 73 zwana dalej Zleceniodawcą, w której imieniu działa:... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły.

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły. UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zwaną dalej Umową zawarta w dniu..roku w Gdańsku pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:. a, Biurem Rachunkowym Tomasza Kaczorowskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających w Politechnice Opolskiej

Regulamin kursów dokształcających w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 13/2014 Rektora PO Regulamin kursów dokształcających w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej również Uczelnią prowadzi kursy dokształcające na podstawie

Bardziej szczegółowo

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax:

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax: WYDZIA Ł ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI www.wz.uw.edu.pl ul. Szturmowa 1/3; 02-678 Warszawa tel.: 022 55 34 002, 022 55 34 003, fax: 022 55 34 001 e-mail: wz@mail.wz.uw.edu.pl Uprawnienia i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2013 Rektora PO Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art. 62 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 69/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 69/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 8 września 2014 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Zarządzenie nr 2/213 z dnia 25 października 213 r. w sprawie ustalenia na rok akademicki 213/214 stawek wynagrodzeń ponadwymiarowych oraz stawek umów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku > w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Białostockiej" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR..

UMOWA SZKOLENIOWA NR.. UMOWA SZKOLENIOWA NR.. w ramach projektu Akademia Budownictwa profesjonalne studia podyplomowe dla inŝynierów budownictwa, zwanego dalej Projektem, zawarta w dniu. w. pomiędzy: Politechniką Łódzką z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 67 z dnia 30 września 2015 r. INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Instrukcja rozliczania realizacji zajęć dydaktycznych, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH (symbol jednostki/ komórki organizacyjnej) (MPK) (Nr projektu/ nr budżetu) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr R 6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr R 6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. Rektora UŚ Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 31 grudnia 2013 r. Nr 9 Poz. 222 ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 07/2009

Zarządzenie nr 07/2009 Zarządzenie nr 07/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 20.05.2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 4/2008 z 02.01.2008r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-0130/59/2009 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2009 roku

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-0130/59/2009 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2009 roku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DO-13/59/29 Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 29 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich Na podstawie: -

Bardziej szczegółowo

PWSW w Przemyślu będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PWSW w Przemyślu będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie nr IPiPR/1/2013 Dyrektora Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej z dn. 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji praktyk w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 5 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZALICZENIE SEMESTRU. 2. Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów ma prawo do:

ZALICZENIE SEMESTRU. 2. Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów ma prawo do: ZALICZENIE SEMESTRU 1. Kartę okresowych osiągnięć studenta student składa w dziekanacie Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego do końca sesji zimowej/letniej. 31 1. Student przystępuje do zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w Politechnice Lubelskiej i za świadczone usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko psychologa w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYSOKOŚCI I WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW

UMOWA O WYSOKOŚCI I WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW UMOWA O WYSOKOŚCI I WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW UMOWA zawarta w dniu 28 września 2016 roku w Warszawie pomiędzy Wyższą Szkołą Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków:

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... między Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zwaną w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r. Projekt Zarządzenie Nr R-55/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na studiach podyplomowych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR 61 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR 61 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Nr... /BIO2/ROK. a Panią/Panem:

Nr... /BIO2/ROK. a Panią/Panem: Umowa uczestnictwa w II edycji studiów podyplomowych pn. "Biostatystyka zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu" w roku akademickim 2014/2015 Nr... /BIO2/ROK realizowanych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Rady Wydziału ZiMK nr 114/15 z dnia 30 września 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo