UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, projekty podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert na rok 2014 w łącznej kwocie ,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji zadań, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 roku Uchwała dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 13 zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2014 i przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 1. Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin. 2. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie w tym aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy. 3. Wypracowanie i wdrażanie programów reintegracji skierowanych do grup szczególnie defaworyzowanych i narażonych na wykluczenie społeczne takich jak: skazani przebywający w wielkopolskich jednostkach penitencjarnych lub Romowie lub młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze lub migranci. 4. Koordynacja i przeprowadzenie IV edycji Konkursu fotograficznego Wielkopolska rodzina w obiektywie, którego celem będzie promowanie pozytywnych relacji w rodzinach wielodzietnych. 5. Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej. 6. Propagowanie idei wolontariatu jako formy aktywności społecznej osób starszych. 7. Wypracowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych. 8. Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących twórczość artystyczną osób starszych. 9. Utworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie wielkopolskiego portalu internetowego wymiany informacji dotyczącego osób starszych. 10. Realizacja modelowych działań wspierających rodziny osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych: - skierowanych do dzieci, których rodzic/rodzice jest/są osobą/osobami z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorą/chorymi,

3 - skierowanych do rodzeństwa osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych. 11. Promocja wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 12. Zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny. 13. Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Zlecane zadania są zgodne z Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/756/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 roku. Termin składania ofert na wyżej wymienione zadania upłynął 7 marca 2014 r. Zostało złożonych 117 ofert, spośród których 102 oferty spełniły wymogi formalne, 15 ofert nie spełniło wymogów formalnych. Oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opiniowała Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 4527/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2014 roku w następujących obszarach działań: - na rzecz rodziny, - na rzecz seniorów, - na rzecz osób z niepełnosprawnościami, - na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Komisja konkursowa opiniując złożone oferty, stosowała kryteria określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Największy nacisk był kładziony na projekty zakładające wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski i różnic między subregionami województwa wielkopolskiego oraz realizowane poza miastami grodzkimi. Pozytywnie zaopiniowano oferty spełniające następujące dodatkowe kryteria:

4 a) proponujące innowacyjne i/lub systemowe i/lub modelowe rozwiązania i metody pracy, b) o ponadlokalnym zasięgu, c) obejmujące jak największą liczbę beneficjentów, d) przydatne i istotne ze względu na specyfikę społeczności lokalnej i potrzeby mieszkańców, e) realizowane we współpracy z partnerami. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Tomasz Bugajski Członek Zarządu

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Dział 852 rozdział w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014 Oferent lp. Nazwa projektu Miejscowość (powiat) A. w obszarze działań na rzecz rodziny Koszt ogólny projektu Wnioskowana kwota Kwota dotacji Planowany zasięg Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1. Zadanie pn. Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin 1. Fundacja Po Drugie ,00 Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ... Warszawa (Warszawa) będę kochać nad życie , ,00 wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie i Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Kawiarenka u Astrid - tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla rodzin z małymi dziećmi ,00 () , ,00 powiat poznański, gnieźnieński, wrzesiński, kaliski MONDO KOLEKTIV Brave Kids Puszczykowo ,00 Puszczykowo (poznański) , ,00 powiat poznański Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Wielkopolska stawia na rodzinę , ,00 powiat krotoszyński, szamotulski, średzki 331 1

6 5. 6. () ,00 Fundacja Wspierania Rodzin ADAMS Systemowe wsparcie rodzin rekonstruowanych z wielkopolski, w tym w szczególności z terenu powiatu poznańskiego i średzkiego ,10 () ,10 Dogonić ,00 Radość Bezpieczny pies=bezpieczny przyjaciel Piła (pilski) , ,00 powiat poznański, średzki ,00 powiat pilski, chodzieski, złotowski, czarnkowskotrzcianecki 284 RAZEM ,00 2. Zadanie pn. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie w tym aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy 7. Fundacja PCPS - skie Centrum Profilaktyki Społecznej Wielkopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 () , ,00 Wielkopolska 356 RAZEM ,00 3. Zadanie pn. Wypracowanie i wdrażanie programów reintegracji skierowanych do grup szczególnie defaworyzowanych i narażonych na wykluczenie społeczne takich jak: skazani przebywający w wielkopolskich jednostkach penitencjarnych lub Romowie lub młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze lub migranci 8. Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu "Będziesz" Tarnowo Podgórne (poznański) Program Edukacyjno- Korekcyjny "Partner" , , ,00 osadzeni w Areszcie Śledczym w Poznaniu i Zakładzie Karnym w Koziegłowach Spadochron LITART ,00 () , ,00 osadzeni w Areszcie Śledczym w Poznaniu 287 2

7 10. Grupa Animacji Społecznej "REZERWAT" NASTĘPNA SZANSA ,00 () , , B w obszarze działań na rzecz seniorów RAZEM ,00 1. Zadanie pn. Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej Chodzieski Klub Gospodarczy i Polski Związek Działkowców Chodzież (chodzieski) Warszawa (Warszawa) "Małe Radości" i "Wsparcie" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy, ich Rodzin i Opiekunów Margonin (chodzieski) Margonin (chodzieski) "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku" i "Pionier" Pleszew (pleszewski) Kuczków (pleszewski) Razem dla Chodzieży - łączymy pokolenia Zdrowa i aktywna rodzina, seniora się trzyma Podaj Dalej - lokalny dialog międzypokoleniowy , , , , , , ,00 powiat chodzieski ,00 powiat chodzieski ,00 powiat pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie Krotoszyn łączy pokolenia ,00 Krotoszyn (krotoszyński) , ,00 powiat krotoszyński 310 3

8 15. na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR" Aktywny senior - międzypokoleniowa lekcja historii ,00 Słupca (słupecki) , ,00 powiat słupecki Fundacja "Odzew" Międzypokoleniowa ,00 Leszno (Leszno) Samopomoc , ,00 powiat leszczyński, kościański, Leszno RAZEM ,00 2. Zadanie pn. Wypracowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych Fundacja "Dr Clown" Jestem więc walczę ,00 Warszawa (Warszawa) ,00 Przyjaciół Model wsparcia i/lub ,00 Domu Pomocy Społecznej opiekunów osób starszych Piła (pilski) niesamodzielnych , ,00, Leszno ,00 powiat pilski, chodzieski 262 RAZEM ,00 3. Zadanie pn. Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących twórczość artystyczną osób starszych Promocji 9 250,00 Zdrowia Przegląd Zespołów teatralno - kabaretowych Pleszew (pleszewski) 8 250,00 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie VII Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód ,00 Międzychód (międzychodzki) ,00 Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim Dojrzewamy Twórczo Wspólnie z Przyjaciółmi ,49 Grodzisk Wlkp. (grodziski) 9 998, ,00 powiat pleszewski, śremski, ostrowski, jarociński, wrzesiński, kolski, krotoszyński, Konin,, Kalisz ,00 Wielkopolska ,00 powiat grodziski, nowotomyski, poznański, 357 4

9 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie Senior z inicjatywą ,00 Krotoszyn (krotoszyński) ,00 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Prezentacje Dorobku Zarząd Oddziału Artystycznego Ludzi III ,00 Okręgowego w Pile Wieku. Seniorzy wartość a i nie problem Pro-Senior Piła (pilski) ,00 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach XII Festiwal Piosenki Seniorów "Posłał Go do nas Ojciec Bóg" - Szamotuły ,00 Szamotuły (szamotulski) , , ,00 powiat krotoszyński, rawicki, gostyński, pleszewski, jarociński powiaty pilski, chodzieski, czarnkowskotrzcianecki, obornicki, szamotulski, złotowski, wągrowiecki ,00 Wielkopolska 342 RAZEM ,00 4. Zadanie pn. Utworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie wielkopolskiego portalu internetowego wymiany informacji dotyczącego osób starszych 25. Fundacja Dojrzali50 wielkopolskisenior.pl ,00 (poznański) , ,00 Wielkopolska 296 C w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami RAZEM ,00 1. Zadanie pn. Realizacja modelowych działań wspierających rodziny osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych: - skierowanych do dzieci, których rodzic/rodzice jest/są osobą/osobami z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorą/chorymi, - skierowanych do rodzeństwa osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych 26. "Ostrowskie Centrum Hipoterapii" Razem damy radę ,00 Wtórek (ostrowski) , ,00 powiat ostrowski 348 5

10 Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,00 Siła rodziny "OTWARCIE" Konin (Konin) ,00 Teraz 8 580,00 Młodzież Nie bój się Alzheimera Konin (Konin) 7 260, ,00 Konin, powiat koniński, kolski, słupecki, turecki ,00 Konin 258 RAZEM ,00 2. Zadanie pn. Promocja wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "BĄDŹMY RAZEM" Książeczka dla dzieci promująca pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami ,00 Międzychód (międzychodzki) ,00 Pleszewskie na Rzecz Osób Dzień Godności Osoby z ,50 Niepełnosprawnych "RAZEM Niepełnosprawnością W PRZYSZŁOŚĆ" Intelektualną Pleszew (pleszewski) 4 680,50 Rodzin i Osób Niepełnosprawnych ,00 "RAZEM" Jak EGOIZM myszy zjadły Gniezno (gnieźnieński) , ,00 powiat międzychodzki ,00 powiat pleszewski ,00 powiat gnieźnieński na Górze Chodzież (chodzieski) Teledysk dzieci i młodzieży z trzech wsi , ,00 "Sprawni Inaczej" w Kłodawie Folklor drogą do integracji 6 686,00 Kłodawa (kolski) 5 910,00 Fundacja Szansa dla Podaj rękę osobie Niewidomych niewidomej - integracja ,00 poprzez nowoczesną Warszawa (Warszawa) edukację , ,00 powiat pilski ,00 powiat kolski ,

11 35. Jarocin XXI Jarocin (jarociński) ZAMIENISZ SIĘ? - dzieci i młodzież pełnosprawna poznaje realia życia niepełnosprawnych kolegów , , ,00 powiat jarociński 255 RAZEM ,00 3. Zadanie pn. Zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny Fundacja Dobrze Że Jesteś Kompleksowe wsparcie pozamedyczne osób chorych nowotworowo w poznańskich szpitalach ,00 Wrocław (Wrocław) ,00 Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej Piła (pilski) Wielkopolskie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" () Hospicjum domowe Zapewnienie specjalistycznej domowej opieki paliatywnej - hospicyjnej osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób , , , , , ,00 pacjenci Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego ZOZ MSW w Poznaniu, Oddziału Hematologii w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, pacjenci 3 hosteli administrowanych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski , RAZEM ,00 7

12 D. w obszarze działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zadanie pn. Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności ,54 () ,00 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób najuboższych we współpracy z organizacjami i instytucjami charytatywnymi jako wyrównanie szans Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom Województwa ,00 Leszno (Leszno) Wielkopolskiego ,00 Bank Żywności w Koninie Żywnościowa pomoc ,00 najbiedniejszym i poprawa egzystencji ludzi Konin (Konin) zagrożonych ubóstwem na ,00 terenie wschodniej Polski Caritas Diecezji Kaliskiej ,29 Pomocna dłoń Kalisz (Kalisz) , ,00 Wielkopolska , , ,00 powiaty wolsztyński, kościański, rawicki, leszczyński, gostyński powiaty kolski, koniński, słupecki, turecki, kaliski powiaty kaliski, ostrowski, kępiński, ostrzeszowski, jarociński, krotoszyński, pleszewski RAZEM ,00 ŁĄCZNIE ,00 8

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Wykaz podmiotów, nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku Lp. Oferent Miejscowość (powiat) A. w obszarze działań na rzecz rodziny Nazwa projektu Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Rozdaj Siebie "NOWA WSPÓLNA DROGA" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wspierania Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży "SZANSA" w Krotoszynie "Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości" w Krotoszynie 6. Fundacja "Głos dla Życia" "Rodzinka" Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Mosina (poznański) Swarzędz (poznański) Konin (Konin) Krotoszyn (krotoszyński) Krotoszyn (krotoszyński) () Nowy Tomyśl (nowotomyski) Leszno (Leszno) Rodzina na plus 282 Kryzys - szansa na zmianę - specjalistyczne wsparcie dla rodzin zagrożonych rozstaniem lub inną trudną sytuacją życiową 281 Przyjazny Krąg 273 Grupy zabawowe dla dzieci nie uczęszczających do żłobka i przedszkola Szkoła dla rodziców i wychowawców Wielkopolska dla rodziny- Karta Rodziny Dużej! - kampania społeczna na rzecz wspierania wielkopolskich rodzin "Kluby wsparcia i aktywnej integracji"- specjalistyczne wsparcie rodzin poprzez rozwój sieci oparcia społecznego na terenie powiatu nowotomyskiego Z ciemności problemów do światła rozwiązań

14 9. PARUZJA Aktywności Lokalnej "MŁODZI-AKTYWNI" Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "ARS" Fundacja "SZANSA NA LEPSZE JUTRO" Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy w Turku "Lepszy Świat" Kobiet Nowy Tomyśl (nowotomyski) Konin (Konin) () Stop przemocy - spróbujemy inaczej 219 Aktywne Maluchy 195 IV ski Piknik Rodzinny 194 Sposób na dziś 154 () oferty niespełniające wymogów formalnych Warszawa (Warszawa) W rodzinie bezpieczniej 14. Projekt: Bałtyk! () Wielkopolska przeciw 15. KONSOLA () przemocy w rodzinie! Zadanie pn. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie w tym aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 16. na Rzecz Pomocy Rodzinom i Osobom Dotkniętym Przemocą o nazwie "ALAE" Buk (poznański) WOLNI OD PRZEMOCY 254 Zadanie pn. Wypracowanie i wdrażanie programów reintegracji skierowanych do grup szczególnie defaworyzowanych i narażonych na wykluczenie społeczne takich jak: skazani przebywający w wielkopolskich jednostkach penitencjarnych lub Romowie lub młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze lub migranci oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości Integracyjne Wspólnoty BARKA Przyjaciół Domu Dziecka w Pile Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej "SZTUKA POZNANIA" () Chudobczyce (międzychodzki) Piła (pilski) Readaptacja więźniów - włączenie w bieg życia Wdrażanie programów na rzecz migrantów oraz skazanych odbywających karę pozbawienia wolności i wychowanków zakładów poprawczych Warsztaty podwyższenia kompetencji rodzicielskich - Być Razem oferta niespełniająca wymogów formalnych () Interaktywny spektakl: "Dyrektor"

15 Zadanie pn. Koordynacja i przeprowadzenie IV edycji Konkursu fotograficznego Wielkopolska rodzina w obiektywie, którego celem będzie promowanie pozytywnych relacji w rodzinach wielodzietnych oferta niespełniająca wymogów formalnych 21. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych i Mały Książę - Fundacja Miłosza Melnyczka () () B. w obszarze działań na rzecz seniorów IV Edycja Konkursu Fotograficznego - "WIELKOPOLSKA RODZINA W OBIEKTYWIE" Zadanie pn. Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 22. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 23. Fundacja "Altum" na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewku Młodych Wielkopolan Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomym w Owińskach "Być Potrzebnym" "Absolwenci na Walizkach" Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Polskie Widoki "Gloria in Musica" () () Odolanów (ostrowski) Zarzewek (koniński) Gniezno (gnieźnieński) Jarocin (Jarocin) Owińska (poznański) () Miejska Górka (rawicki) Chodzież (chodzieski) () Seniorzy w akcji 292 osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Do Dzieła! - integracyjne spotkania międzypokoleniowe Integracja pokoleń w Gminie Rzgów Przyjacielskie Gesty 242 Senior pokazuje świat 239 Wspólny zespół wokalny osób starszych oraz dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej Integracja międzypokoleniowa 2014 Starość to może być Radość Razem 202 Misterium o Bł. Edmundzie Bojanowskim w 200. rocznicę urodzin 33. Na Rzecz Rozdrażew W tenisa w każdym wieku!

16 34. Rozwoju Społeczności (krotoszyński) Lokalnej "Inspiracje" "Skulsk - Skulsk Uczenie seniorów nowych Nasze Wspólne Dobro" (koniński) mediów komputerowych oferty niespełniające wymogów formalnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Fundacja Transatlantyk i Instytut Rozbitek Kopernik NT () () () Nowy Tomyśl (nowotomyski) Mojska, baki i inne potrawy krajeńskie Transatlantyk plus Międzypokoleniowa aktywność barwnymi nićmi tkana Zadanie pn. Propagowanie idei wolontariatu jako formy aktywności społecznej osób starszych 38. oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Gniezno (gnieźnieński) Wolontariat - dostałem mam daję dalej - bank wymiany inspiracji! Zadanie pn. Wypracowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych 39. oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną "Rodzina Wojskowa" Rada Naczelna Warszawa (Warszawa) Wszyscy się starzejemy - wspólnie decydujemy Zadanie pn. Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących twórczość artystyczną osób starszych oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie Artystyczno Rehabilitacyjno - Czarnków (czarnkowskotrzcianecki) Chodzież (chodzieski) Piła (pilski) Jarocin (jarociński) Leszno (Leszno) Dębnica (gnieźnieński) Piękno i uroki miast i miasteczek Północnej Wielkopolski w obiektywie i obrazie Seniora 336 Dzieci Jarocina 332 Warsztaty malarskie wielkopolskich UTW Ocalić od zapomnienia dawne rękodzielnictwo

17 Terapeutyczne "Promyk" Dębnica "Młode Ostrowite" Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (oddział rejonowy w Opalenicy) 46. Fundacja "Nasza Wieś" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni" Dodajmy Życia do Lat Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku Automobilklub Wielkopolski Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu Aktywna Szkoła-AS Ostrowite (słupecki) Warszawa (Warszawa) Trzemżal (gnieźnieński) Doruchów (ostrzeszowski) Kościan (kościański) Września (wrzesiński) () () Nowy początek - senior XXI w. 284 Pokażmy się światu 268 Kulturalne Centrum Aktywnego Seniora 256 Razem raźniej 246 Centrum Seniora "Chatka dziadka" Zdrowie na emeryturze - radość życia Aktywny Senior 229 Ars Senescendi - sztuka starzenia się 227 Gimnastyka mózgu 198 () oferty niespełniające wymogów formalnych 53. Fundacja Jesienny Leszno Uśmiech (Leszno) Stylowy Senior 54. Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" () Wyścig Jaszczurów Zadanie pn. Utworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie wielkopolskiego portalu internetowego wymiany informacji dotyczącego osób starszych oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 55. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Konin (Konin) Aktywna wspólnota seniorów z subregionu konińskiego oferta niespełniająca wymogów formalnych 254 Fundacja "Pozytywni w Wrocław Wielkopolski aktywny 56. Sieci" (Wrocław) senior w sieci C. w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Zadanie pn. Realizacja modelowych działań wspierających rodziny osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych: - skierowanych do dzieci, których rodzic/rodzice jest/są osobą/osobami z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorą/chorymi, - skierowanych do rodzeństwa osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 57. Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej Śrem (śremski) Razem możemy więcej 226 5

18 na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. "MIESZKAŃCOM GMINY GOŁUCHÓW" Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "PRZYJACIEL" () Gołuchów (pleszewski) Oborniki (obornicki) Nie zwlekaj. Modelowy projekt wsparcia 224 Niemożliwe jest niczym 167 Integracyjny biwak rodzinny na sportowo i wesoło oferta niespełniająca wymogów formalnych na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej" () Festyn Rodzinny Zadanie pn. Promocja wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną w Rzadkowie "GLOBAL PROJECT" Pomocy Edukacyjnej "KAGANEK OŚWIATY" w Pleszewie Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "FLANTROP" Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "MIŁOSIERDZIE" na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "EMPATIA" Kórnickie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA" "Nasz Dom w Falmierowie" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "GALIARDA" Rzadkowo (pilski) Pleszew (pleszewski) Pleszew (pleszewski) () Kalisz (Kalisz) Trzcianka (czarnkowskotrzcianecki) Kórnik (poznański) Falmierowo (pilski) Piaski (gostyński) Chodzież (chodzieski) () Wspólne wakacje 250 Letnia Akademia Integracji 248 Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów" 242 Poznajmy się bliżej 230 Odkrywając siebie - odkrywam innych Centrum Wolontariatu Klaudynki W zdrowym ciele zdrowy duch Weekendowy Klub Integracyjny Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych jako element integracji środowiskowej I Wielkopolski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych

19 Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON" Dogonić Radość Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ "Nutka z marzeń" oferty niespełniające wymogów formalnych Leszno (Leszno) Piła (pilski) Konin (Konin) Usłyszeć ciszę - działania na rzecz osób niepełnosprawnych Mój niepełnosprawny kolega Pozytywna postawa to podstawa! Zadanie pn. Zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny oferta, która nie uzyskała dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 75. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Śrem (śremski) Kompetentny wolontariusz - pożądany wolontariusz 237 7

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3628/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1841/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wykaz podmiotów, zadań oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Mosina Poznań Krotoszyn oferty niespełniające wymogów formalnych

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Mosina Poznań Krotoszyn oferty niespełniające wymogów formalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1979/2016 Zarządu Województwa ego z dnia 5 maja 2016 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa ego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek Załącznik Nr do uchwały Nr /07 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 0 sierpnia 07 r. Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego. Konin Mogę więcej! Edycja 3 80 000,00

Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego. Konin Mogę więcej! Edycja 3 80 000,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 867/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński 391

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński 391 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2611/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3741/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku

Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zadania : POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj zadania : POMOC SPOŁECZNA P R E L I M I N A R Z W Y D A T K Ó W Z B U DŻETU POWIATU POZNAŃS K I E G O r e a l i z o w a n y c h p r z e z W y d z i a ł Z d r o w i a i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j w 2 0 1 1 r o k u z d z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły konkursu ogłoszenie konkursu i nabór wniosków Zarówno ogłoszenie konkursu, jak nabór wniosków nastąpi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Miejscowość (powiat) oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną. Puszczykowo (poznański) Pleszew (pleszewski)

Miejscowość (powiat) oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną. Puszczykowo (poznański) Pleszew (pleszewski) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa ego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z zakresu

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU Lp. Nazwa podmiotu i dokładny adres Tytuł zadania Wnioskowana ofertą kwota dotacji (brutto w zł) Średnia punktów przyznana przez Komisję

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych narkotykowym) w roku 2016, podmiotom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3628/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 3628/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 maja 2017 roku UCHWAŁA NR 3628/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niŝszą ocenę merytoryczną

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niŝszą ocenę merytoryczną Załącznik Nr do Uchwały Nr 85/00 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 00 r. Wykaz podmiotów, nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1979/2016 Zarządu Województwa ego z dnia 5 maja 2016 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa ego Dział

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji. Rehabilitacja ruchowa i hipoterapia

Termin realizacji. Rehabilitacja ruchowa i hipoterapia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2263/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 roku Wykaz podmiotów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 JĘZYK ANGIELSKI 23. 02. 2008 godz. 10 00 Rejon I a Powiaty: kaliski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 208/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 5 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR 208/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 5 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR 208/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 5 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5007/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 7 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR 5007/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 7 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR 5007/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA UWAGA!! Kolorem niebiskim zaznaczono te placówki, które wcześniej nie posiadały umowy z NFZ na realizowanie tych usług. PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ POWIAT GMINA

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Lp. Nazwa placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa powiat miejscowość Telefon email Podmiot prowadz ący Dodatkowe informacje 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane WZÓR Pieczęć oferenta Nazwa i adres Załącznik nr 4 do warunków przetargu nieograniczonego Miejscowość, data PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami al. Niepodległości 8 61-875 Poznań Formularz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3557/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 3557/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku Uchwała nr 3557/2013 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Nasza wieś, naszą wspólną sprawą Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydawanie miesięcznika Filantrop naszych czasów i prowadzenie Klubu Literackiego Filantrop.

Wydawanie miesięcznika Filantrop naszych czasów i prowadzenie Klubu Literackiego Filantrop. Podział środków na wsparcie realizacji zadań powiatu poznańskiego w roku 2009, w zakresie pomocy społecznej. Nr Oferent Nazwa zadania Kwota wnioskowana Kwota przyznana I. Wspieranie działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2016 w

Bardziej szczegółowo

wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki

wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki 10 kwietnia 2015 Młodzi gniewni w bibliotece - spotkanie z instruktorami bibliotek powiatowych ostatni tydzień

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Kwota przekazanej dotacji 30 000,00

Kwota przekazanej dotacji 30 000,00 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2010 ROKU FUNDACJE Lp. Nazwa jednostki, której przyznano dotację/

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym. Miejscowość (powiat) Nazwa projektu. A. w obszarze działań na rzecz rodziny

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym. Miejscowość (powiat) Nazwa projektu. A. w obszarze działań na rzecz rodziny Załącznk Nr 2 do Uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Welkopolskego z dna 6 maja 2014 r. Wykaz podmotów, ne zakwalfkowanych do przyznana dotacj na realzację zadań publcznych Województwa Welkopolskego

Bardziej szczegółowo

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych)

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4223/2017 Zarządu Województwa ego z dnia 6 września 2017 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania. 3 Stowarzyszenie Echo Łagodzenie skutków biedy 7 500,00. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Zbiórka żywności w sklepach

Nazwa zadania. 3 Stowarzyszenie Echo Łagodzenie skutków biedy 7 500,00. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Zbiórka żywności w sklepach Działania związane z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna Lp. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-00 fax: (61) 841-10-09 biuro@wfosgw.poznan.pl www.wfosgw.poznan.pl 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a Dotacje dla jednostek sektora finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku

UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 31.03. 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Radzymin z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r.

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. WOLONTARIAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Justyna Ochędzan - Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Regionalne Centrum Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł

Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Całkowity koszt zadania w zł Oczekiwan a wysokość dotacji w zł Środki własne w zł lub pochodzące z innych źródeł Liczba uzyskanych (max 22 ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO. Maciej Lum Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO. Maciej Lum Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO Maciej Lum Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

średnia kwota przyznanej dotacji: 43 750,00 zł MIEJSCE SUMA PUNKTÓW:

średnia kwota przyznanej dotacji: 43 750,00 zł MIEJSCE SUMA PUNKTÓW: Poznań, dn. 05-02-2015 r. WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH OFERTY ZGŁOSZONO W RAMACH KONKURSU: KONKURS NR 1: Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wykaz przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy na realizację zadań publicznych: Wspieranie działań w zakresie pomocy socjalnej i materialnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku

UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O Lp. Nazwa Poradni 01 02 03 04 05 06 S-A ( rejon powiatu gnieźnieńskiego) W - S A ( powiat gostyński ) 07 08 09 10 Nr

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość (powiat) Gniezno (gnieźnieński) Śrem (śremski) Niepełnosprawni teŝ sprawni. Poznań (Poznań) Integralność - Laboratorium.

Miejscowość (powiat) Gniezno (gnieźnieński) Śrem (śremski) Niepełnosprawni teŝ sprawni. Poznań (Poznań) Integralność - Laboratorium. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3741/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2015 w zakresie:

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/1855/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 51/1855/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 51/1855/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2156/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 2156/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 2156/ Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie z Bazy adresowej UTW wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego w Nowym Sączu BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Sierpień 2015 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Lp.** Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka Numer wniosku KSI Nazwa beneficjenta odwoławczego* w ramach konkursu Nr POKL/7.2.1/1/10 Siedziba

Bardziej szczegółowo