kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma"

Transkrypt

1 kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy rozwoju oprogramowanie w firmie zarzdzanie firm zarzdzanie informacj logistyka i dystrybucja sprzeda i marketing finanse i ksigowo zarzdzanie zasobami ludzkimi usugi it jak skutecznie wybra najlepszego dostawc systemu informatycznego 1 przykaza kierownika projektu IT budowa i projektowanie sieci IT 8 kroków do sukcesu wdroeniowca jak zaplanowa wdroenie systemu informatycznego klient na rynku szkole informatycznych 6 opisów oprogramowania dla firm 15 dystrybutorów oprogramowania partner kompendium medium wiedzy dla biznesu

2 oprogramowanie.nf.pl baza oprogramowania dla biznesu promowane oprogramowanie promocje i zniki poradnik zakupów najpopularniejsze oprogramowanie case study wdroenia galeria funkcjonalnoci newsletter oprogramowanie. nf.pl blogi ekspertów IT tagi popularne sowa kluczowe opinie klientów, referencje i komentarze Nowoci z rynku oprogramowania Wdroenia i porady zakupowe Baza oprogramowania dla firm baza aplikacji dla firm oprogramowanie.nf.pl

3 wstpniak Model biznesowy firmy, informacje i dane, jakich organizacja wymaga do sprawnego funkcjonowania, s jednym wielkim systemem. Stao si faktem, e adna firma nie jest ju w stanie konkurowa na rynku bez sprawnego zarzdzania informacj. Do zarzdzania informacj i przetwarzania danych potrzebne s sprawnie dziaajce i przede wszystkim atwe w ich rozwijaniu systemy informatyczne. Wyniki bada, które prezentujemy w kompendium, a take analizy rynku informatycznego przewiduj powolne odchodzenie od idei kompleksowego, zintegrowanego oprogramowania od jednego dostawcy. Dotychczasowa ich zaleta, czyli pena integracja, nie musi ju by przewag. Zintegrowany system mona przecie skomponowa z wyspecjalizowanych aplikacji. Technologia obiektowa SOA bardzo ten proces uatwia. SOA to architektura wskazujca naturalny proces projektowania systemów IT: model procesowy firmy (organizacji), analiza procesów z perspektywy zasobów IT, jakimi mog by wspierane. Na podstawie tej analizy powstaje lista usug na rzecz procesów biznesowych, jakich oczekujemy od nowego systemu. Anna Wudarczyk meneder projektu Polecam lektur kolejnego wydania kompendium. Opisy dostpnych rozwiza, skonfrontowane z wynikami bada, bd dla Pastwa inspiracj do realizacji firmowych projektów wdroeniowych. Przede wszystkim jednak polecam innowacyjne mylenie, rezerw w stosowaniu benchmarkingu i ostrone podanie za trendami rynkowymi, które nie zawsze mog by najlepszym rozwizaniem dla Pastwa organizacji. Dowiadczenia wielu firm, które prezentujemy w kompendium, pokazuj jednak, e warto inwestowa w odpowiednio skomponowane oprogramowanie. Tylko taka inwestycja zapewnia firmie przewag na konkurencyjnym rynku. Eurotronic dojrzae i Reset2 Prezentacja systemur2patnikpro Systemy komponentowe maj przed sob przyszo. Bdzie to moliwe, bo rynek tego oczekuje: zoenie systemu ERP z moduów rónych dostawców. Moduy te bd odrbnymi, poczonymi za pomoc interfejsów, komponentami. Uytkownik bdzie wybiera te najlepiej pasujce do specyfiki firmy, niekoniecznie od jednego dostawcy. DGA Human Capital Management multimedialnabibliotekadlatrenerówwewntrznychwrazprofilem koncepcyjne zarzdzaniemajtkiem ITBCG DoskonaoE-biznesu Neterviev Sage Symfonia oprogramowanie dla biznesu wersje demo prezentacje informacje konferencje przez internet rozwoju zawodowego DiSCClassic ACT! program CRM 1

4 spis treci badania 4 12 obszary informatyzacji w firmie wyniki badania rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy rozwoju 16 almanach it informacje o producentach i dystrybutorach oprogramowania listopad 28 oprogramowanie w firmie 2 38 poszukiwanie pere wybór systemu ERP odpowiedniego do potrzeb i moliwoci firmy e-dokument: problemy i moliwoci 48 acuch dostaw jak spoi wszystkie ogniwa przegld ofert oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie w zakresie: zarzdzania firm 3 zarzdzania informacj 44 logistyki i dystrybucji 58 sprzeday i marketingu 65 finansów i ksigowoci 8 zarzdzania zasobami ludzkimi wszystko zaczyna si i koczy na kliencie programy FK integralna czy samodzielna cz systemu informatycznego firmy przyszo systemów HRM oddzielne aplikacje czy moduy systemów ERP 2

5 spis treci usugi it jak skutecznie wybra najlepszego dostawc systemu informatycznego 1 przykaza kierownika projektu it droga przez mk czy prosty rachunek budowa i projektowanie sieci it 8 kroków do sukcesu wdroeniowca jak zaplanowa wdroenie systemu informatycznego 11 klient na rynku szkole informatycznych wdroenia i prezentacje, wród nich: rozwizania Lawson Software pomagaj jednej z najwikszych firm odzieowych wiata 28 jedno contact center firmy Altar w wielu lokalizacjach 54 Institute for International Research wiedza dla sukcesu 68 szczegóowa charakterystyka oprogramowania: SENTE esystem 37 systemu tumaczcego Translatica 5 Server 47 R2patnikPRO 89 Forte dla Handlu firmy Sage Symfonia na stray biznesu 76 O D W Y D A W C Y Wydawca Nowoczesna Firma Sp. z o.o. ul. Flory 9/1 586 Warszawa tel faks: Meneder projektu Anna Wudarczyk Reklama Meneder sprzeday Magdalena Damrath Urszula Borzym Iwona Rozbiewska Pawe Kowalczyk Piotr Nowacki Projekt graficzny / skad Requiem Studio tel./faks: Druk Drukarnia LCL Sp. z o.o. tel./faks: 42/ Nakad: 6 egzemplarzy Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Przedruk i cytowanie tekstów zamieszczonych na amach kompendium wymaga pisemnej zgody redakcji. Przy powoywaniu si na dane zawarte w wynikach bada przeprowadzonych przez Nowoczesn Firm naley zaznaczy ródo i dat przeprowadzenia badania. Za tre reklam i wpisów reklamowych redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy prawo do skracania i redagowania nadesanych tekstów i prezentacji. 3

6 badania informatyzacja w firmie badania Obszary informatyzacji w biznesie - badanie Nowoczesnej Firmy W sierpniu i wrzeniu 28 roku Nowoczesna Firma we wspópracy z ARBOmedia przeprowadzia po raz kolejny badanie wród przedstawicieli i menederów biorcych udzia w procesie wyboru rozwiza informatycznych. Celem badania Obszary informatyzacji w biznesie byo poznanie opinii osób zatrudnionych w rónych dziaach w firmie na temat oprogramowania wykorzystywanego w codziennej pracy. badaniu wzio udzia 1462 respondentów, w tym 541 menederów. W Informacje zebrano na podstawie ankiet. Uczestnikami badania byli zarówno decydenci zakupu rozwiza informatycznych w firmie oraz ich bezporedni uytkownicy. Udzia w badaniu wzili gównie przedstawiciele maych i rednich przedsibiorstw, ich odpowiedzi to blisko 8 proc. uczestników. Wielko firm, które wziy udzia w badaniu pokazuje wykres nr 1. Wród ankietowanych znaleli si reprezentanci nastpujcych bran: finanse, FMCG, produkcja, opieka zdrowotna, usugi, handel, sektor publiczny, nauka i edukacja. Jak wida usugi i handel stanowi niemale 5 proc. odpowiedzi, co stanowi podobn jak w ubiegym roku warto. Sektor finansowy w tym roku, w stosunku do roku ubiegego zwikszy swój udzia dwukrotnie. Pozostae brane zachoway proporcje porównywalne z rokiem ubiegym. Zakadajc, e ankietowani stanowi próbk blisk reprezentatywnej, mona uzna, e gówn zmian na rynku oprogramowania jest silny rozwój sektora finansowego. Prawdopodobnie oywienie w tej brany wyjaniaj wymagania, jakie narzuciy bankom nowe 4

7 badania informatyzacja w firmie przepisy zwizane z wejciem do Unii Europejskiej. Brane reprezentowane przez ankietowanych odzwierciedla wykres nr > 25 41% 21% 14% 24% Wykres nr 1 uczestnicy badania wielko firmy. Udzia wg zatrudnienia Finanse Sek. publiczny Nauka i edukacja Handel Usugi FMCG Produkcja Opieka zdr. 35% 4% 4% 11% 34% 2% 8% 2% Wykres nr 2 przedstawiciele bran biorcych udzia w badaniu. Badanie obejmowao sze gównych obszarów funkcjonowania firm. Odpowiedzi na ankiet udzielili menederowie i uytkownicy oprogramowania do: zarzdzania firm, zarzdzania informacj, logistyki i dystrybucji, sprzeday i marketingu, finansów i ksigowoci oraz zarzdzania zasobami ludzkimi. Zarzdzanie firm Informacje o oprogramowaniu do zarzdzania firm uzyskano na podstawie odpowiedzi 53,6 proc. ankietowanych. W blisko 3 badanych firmach funkcjonuje system wspomagajcy zarzdzanie. Podobnie jak rok temu, a 42 proc. respondentów uznaje, e system klasy ERP spenia oczekiwania uytkowników tylko w niektórych obszarach. Bardzo zadowolonych jest 26 proc. ankietowanych, podobnie jak rok temu. Biorc pod uwag wielko bdu tego rodzaju badania, mona uzna, e liczba firm zadowolonych z funkcjonalno- ci systemów do zarzdzania firm w niektórych obszarach nie zmienia si. Liczba niezadowolonych spada z 11 do 5 proc., jednak niewystarczajco zadowolonych wzrosa z 14 do 25 proc. Mona uzna, e jako decyzji o rozpoczciu projektu wzrosa (zmalaa liczba niezadowolonych), jednak jako samych wdroe si pogorszya, niewystarczajco zadowolonych jest dwukrotnie wicej. Zapytano ankietowanych, jakie potrzeby spenia system do zarzdzania firm. W wikszoci przypadków ankietowani s niezdecydowani w ocenie. Wiedzc, e ok. 1/3 z nich to menederowie (czyli wicej ni odsetek menederów w firmie, który raczej nie przekracza 2 proc.), mona wierzy, e dane te s gosem odpowiedzialnych za decyzje zakupowe w firmie. Ponad jedna trzecia ankietowanych jest zdecydowanie zadowolona z automatyzacji procesów biznesowych, któr usprawniaj dziki systemom ERP. Prawie poowa ocenia, e oprogramowanie do zarzdzania firm usprawnia komunikacj midzy dziaami w ich firmach. Tego naleao si spodziewa, wikszo oprogramowania obecnie funkcjonujcego w firmach to systemy zintegrowane, przeznaczone dla wielu uytkowników, wic taki wynik nie dziwi. Oprogramowanie wychodzi wic naprzeciw potrzebom uytkowników, technologia si sprawdza i to chyba dobry prognostyk. Prawie 9 proc. ankietowanych uznao, e system pozwala na prace wielu uytkowników jednoczenie. Wielu respondentów nadal nie jest zadowolonych z poziomu otrzymywanych raportów dostosowanych do potrzeb uytkowników. Zadowolony z poziomu raportowania jest tylko co trzeci ankietowany, a 2 proc. uytkowników jest niezadowolonych. Systemy MRP to ko niezgody dostawców i odbiorców wielu statystyk. Sprzedane systemy klasy ERP (na te liczby powouj si ich dostawcy) zawsze maj w nazwie ERP lub MRP, jednak odsetek wdroe zawierajcych modu MRP (to ju deklaracje uytkowników) jest znacznie niszy. Patrzc na sposób wypeniania ankiet, mona uzna, e raczej tylko ci zdecydowani maj w peni wdroony modu MRP, a to stanowi 2 proc. ogóu. Respondenci zostali zapytani, czy funkcjonujce w firmie oprogramowanie do zarzdzania pozwala na wprowadzanie zmian i dostosowanie do potrzeb klienta. 3 proc. ankietowanych uznao, e system zdecydowanie zaspokaja ich potrzeby w tym zakresie, dla ponad 3 proc. tyko w niektórych obszarach. Respondentom zadano pytanie, jakie funkcjonalnoci oprogramowania do zarzdzania firm s dla nich najwaniejsze. W tej czci zbadano preferencje uytkowników w obszarze cech funkcjonalnych wdroonego oprogramowania. tak, bardzo w niektórych obszarach niewystarczajco nie 27% 43% 25% 5% Wykres nr 3 poziom satysfakcji z uytkowania oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie firm. Stopie zadowolenia. Obieg dokumentów od dwóch lat jest jednym z kluczowych celów wdroe. Ostatni rok pokaza, e w sferze wspomagania obiegu informacji w firmie nie jest le: ponad 9 proc. uytkowników jest zadowolona. 5

8 badania informatyzacja w firmie Wikszo ankietowanych uwaa, e jedn z kluczowych potrzeb, jakie zaspokaja system ERP, jest usprawnienie kontaktów z klientami. Dla prawie 5 proc. uytkowników ta funkcjonalno jest najwaniejsza, wspomaga w pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu ju zdobytych klientów. Dziki moliwociom kontroli procesu obsugi klienta, jakie daje oprogramowanie, znacznie podnosi si jako tej obsugi. Dla wikszoci badanych ponad 56 proc. wana jest funkcja korespondencji wysykowej. Jak wida, jest to obszar, który sta si ju wrcz norm w firmach. Dla ponad 4 proc. kluczowe s moliwo- ci analityczne oprogramowania. A 94 proc. ankietowanych przyznaje, e jedn z podstawowych funkcjonalnoci systemów ERP jest moliwo monitorowania kosztów i wpywów do firmy. Co prawda powyszy wynik moe wiadczy raczej o kontroli kosztów, a niekoniecznie o zaawansowanych metodach kontrolingowych w firmie. Dla blisko 3 proc. badanych funkcjonalno moduu MRP jest niezbyt wana lub niewana. Nadal funkcjonuj firmy, które maj wtpliwoci co do tego, e wymiana danych jest kluczem do sprawnego zarzdzania. Modu MRP jest wic traktowany nieco po macoszemu. By moe jest tak, e produkcja jako dedykowany modu, jest kosztownym wydatkiem i firmy radz sobie inaczej. Do- wiadczenie wskazuje raczej wanie na t odpowied. Respondenci za najwiksze problemy z systemami do zarzdzania firm uznali, e program nie jest dostosowany do specyfiki firmy 33 proc. Kolejne zarzuty to zbyt wysoki poziom zaawansowania aplikacji, uytkownicy nie rozumiej wielu funkcjonalnoci 27 proc. oraz zbyt wysokie koszty obsugi i integracji z innymi moduami w firmie 24 proc. Moe to dowodzi, e w firmach nadal brakuje spójnej polityki jakoci. Normy ISO nie przypadkiem nakazuj publi- Maciej Maniecki I wiceprezes zarzdu, Asseco Business Solutions Analizujc rynek oprogramowania dla biznesu, w sposób naturalny oddzieli naley kosztowne rozwizania kierowane do najwikszych firm przemysowych, energetycznych czy dystrybucyjnych, wice si z olbrzymimi nakadami finansowymi nie tylko na wdroenie, ale równie na sprzt od rozwiza dla sektora MSP. Przedstawiciele maych i rednich firm w cigu kilkunastu minionych miesicy zd- yli si ju przyzwyczai do niestabilnoci na midzynarodowym rynku finansowym. Std - przewrotnie zmniejszya si niepewno dotyczca róde finansowania projektów inwestycyjnych, take w IT. Przeoy si to na dalszy mocny wzrost inwestycji w informatyk w perspektywie najbliszych lat, szczególnie, e cay czas jest jeszcze co nadrabia wzgldem krajów Europy Zachodniej. Umacnianie si trendu dofinansowania dziaów IT jest zwizane m.in. z faktem postpujcej profesjonalizacji oraz szybkiego rozwoju maych i rednich przedsibiorstw w Polsce, a take z pojawiajc si cyklicznie niemal w kadej brany konsolidacj. Pierwsze zjawisko powoduje zwikszenie zainteresowania nowymi, bardziej wydajnymi systemami, pozwalajcymi zarzdza caociowo przedsibiorstwem, które dotychczas roso gównie dziki pracy menederów najwyszego szczebla. Szybki rozwój, zwikszanie zakresu dziaalnoci i iloci przetwarzanych danych sprawiaj, e w istotny sposób wzrasta zainteresowanie systemami wspomagajcymi zarzdzanie firm oraz zasobami ludzkimi. Z drugiej strony rozwijajce si przedsibiorstwa potrzebuj bardziej rozbudowanych rozwiza, obejmujcych swoim zasigiem wicej obszarów tematycznych, a wreszcie pozwalajcych nie tylko na zarzdzanie, ale równie na analiz informacji biznesowej i podejmowanie na tej podstawie decyzji. Wie si to z koniecznoci dostosowania istniejcych w firmie rozwiza informatycznych do nowych wymaga. To powoduje, e wzrasta ilo zapyta ofertowych kierowanych do dotychczasowych, zaufanych dostawców. W tym miejscu nie ma bowiem czasu na eksperymenty liczy si sprawdzony partner. Dlatego przedsibiorcy tak doceniaj producentów oprogramowania, którzy zapewniaj moliwo migracji do bardziej rozbudowanych rozwiza informatycznych. Na rynek oprogramowania wpywa bd równie potrzeby firm z sektorów, w których przebiega bdzie konsolidacja. W takim przypadku wyzwaniem dla dostawcy bdzie takie pogodzenie rozwiza stosowanych dotychczas w czcych si firmach, które zapewni sprawne funkcjonowanie, wykorzystanie pojawiajcych si efektów synergii, a jednoczenie pozwoli na kontynuacj codziennej pracy. Dlatego, oprócz oferowanego oprogramowania, przedsibiorcy coraz czciej i coraz bardziej zwraca bd uwag na kwesti sprawnego wdroenia, obsugi posprzeda- owej, utrzymania i konserwacji systemu. Niektórzy za kalkulujc koszty zwizane z budow i utrzymaniem infrastruktury zdecyduj si na korzystanie z oprogramowania w modelu outsourcingu. Co ciekawe wbrew stereotypowi - firmy z sektora MSP wymagaj takich samych funkcjonalnoci od systemów klasy ERP jak przedsibiorstwa rednie i due, tylko z szybszym i sprawniejszym wdroeniem oraz za mniejsze pienidze. W zwizku z tym przewidujemy, e w najbliszym czasie zapotrzebowanie na zintegrowane systemy IT umiarkowanie wzronie, w efekcie dajc stabilny wzrost koniunktury na rynku IT. 6

9 badania informatyzacja w firmie kowanie modelu procesowego wród pracowników, co nie zmienia faktu, e jest to dziaanie najczciej pomijane podczas wdroe tych norm. W efekcie nadal pracownicy wielu firm nie znaj kontekstu swojej pracy, a co za tym idzie, maj kopoty z okrelaniem tego, co oprogramowanie powinno robi i co z tego, na co program pozwala moe im pomóc. Zarzdzanie informacj Informacji w tej czci badania dostarczyo 2 proc. ankietowanych, z czego system posiada 27 proc. Podobnie jak rok temu wyniki badania wskazuj, e systemy do zarzdzania informacj s nadal produktem niszowym. Wane, e prawie 8 proc. ankietowanych jest zadowolonych z funkcjonalnoci systemów. Wykres numer 4 przedstawia poziom zadowolenia uytkowników z funkcjonowania oprogramowania do zarzdzania informacj. tak, bardzo w niektórych obszarach niewystarczajco nie 7% 14% 6% - Wykres nr 4 poziom satysfakcji z uytkowania oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie informacj. Czy ankietowany jest zadowolony z systemu? Prawie poowa z tej grupy respondentów postrzega zarzdzanie informacj jako dostp do archiwalnych dokumentów i ci uytkownicy s zadowoleni z funkcjonowania systemu. W caym badaniu wida, jak rok temu, e zarzdzanie informacj jest postrzegane jako zarzdzanie archiwum dokumentów. Innym obszarem jest wiedza o organizacji pracy w firmie (systemy zarzdzania procesami, ich dokumentowanie to take zarzdzanie wiedz w firmie) oraz 7

10 badania informatyzacja w firmie hurtownie danych (zarzdzanie wiedz i jej prezentacja). Prawie dwie trzecie posiadaczy tego typu systemów tylko za istotne i niezbyt wane (za kluczowy tylko 8 proc.) uwaa zarzdzanie prawami dostpu do tych zasobów. Intranetowy dostp uwaaj za za kluczowy i istotny. Podobnie jak w przypadku oprogramowania do zarzdzania firm, uytkownicy uwaaj, e system do zarzdzania informacj w ich firmie jest zbyt skomplikowany i nie jest dostosowany do specyfiki firmy. Na te problemy wskazaa blisko po- owa respondentów. Logistyka i dystrybucja Do posiadania tego typu systemów przyznao si 12 proc. ankietowanych. Uywa ich jedna trzecia z nich. Pozostali nie planuj wdroenia. Poziom satysfakcji z oprogramowania tego typu ilustruje wykres numer 5. tak, bardzo w niektórych obszarach nie wystarczajco 6% 6% 4% Wykres nr 5 poziom satysfakcji z uytkowania oprogramowania wspomagajcego logistyk i dystrybucj. Czy ankietowany jest zadowolony z systemu? Andrzej Boryka dyrektor ds. wdroe, BPSC SA Zmiany, jakie zachodz na rynku oprogramowania biznesowego, coraz wyraniej s wynikiem zmieniajcych si oczekiwa klientów. Rosnca konkurencja wymusza na polskich przedsibiorstwach implementacj narzdzi informatycznych, które w powanym stopniu uatwiaj kadrze kierowniczej podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych. Stale wzrasta znaczenie systemów wspomagajcych zarzdzanie relacjami z klientami, BI oraz technik internetowych, uatwiajcych obsug klienta i zwikszajcych jej jako. Gód informacji o aktualnym stanie przedsibiorstwa we wszystkich aspektach jego aktywnoci jest coraz wikszy. Obserwujc obecne kierunki rozwoju rynku mona zaoy, e bdzie si pogbia tendencja pozyskiwania systemów ERP z bardzo wyrafinowan funkcjonalnoci przez dobrze zorganizowane, rednie firmy wanie w tym segmencie szybko ronie wiadomo wymiernych korzyci pyncych z uytkowania tych narzdzi oraz moliwoci inwestowania w rozwizania informatyczne. Systematycznie wzrasta bdzie poziom wysublimowania funkcjonalnoci systemów ERP, szczególnie w kierunku zwikszenia automatyzacji procesów i podnoszenia komfortu pracy uytkowników. Obecnie wyranym trendem, znacznie waniejszym od rozbudowywania funkcjonalnoci, jest dostosowanie systemów do rzeczywistych potrzeb konkretnego klienta. Potrzeby te wynikaj gównie ze specyfiki brany, w której dziaa przedsibiorstwo. Czstym wymaganiem jest, aby funkcjonalno produkcyjna bya w peni zintegrowana z systemami CAD/CAM, najlepiej z wykorzystaniem technik PDM pozwalajcych na wymian informacji online. Wci rozwijane s funkcjonalnoci dotyczce wsparcia produkcji na danie. Produkcja taka wymaga efektywnego wsparcia systemu ju w momencie rejestracji zamówienia klienta, a czasem ju na etapie skadania oferty handlowej. Bardzo istotna w wielu branach (np. meblowej) staje si moliwo konfigurowania wyrobu wraz z kalkulacj cenow i szacowaniem moliwego czasu realizacji. Równie w planowaniu zapotrzebowa materiaowych nowa jako ma polega na procedurach dziaajcych on-line, a nie wsadowo, jak to odbywao si dotychczas. Informacja o zakupach i produkcji musi by odzwierciedleniem faktycznej sytuacji. Standardem w tej chwili jest wykorzystanie kodów kreskowych w caym procesie logistycznym oraz ledzeniu produkcji z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu ekranów dotykowych lub za pomoc urzdze mobilnych. W najbliszych latach wdroenia systemu ERP w takich bran- ach, jak logistyka czy produkcja, standardowo realizowane bd z wykorzystaniem technologii RFID, czytniki radiowe bd przyjmowa w znacznych obszarach funkcje operatorów i komputerów. Zmiany te zmierza bd do upowszechnienia si standardu ERPII, zorientowanego na funkcje wspierajce produkcj, poprzez zastosowanie zaawansowanego planowania i harmonogramowania, acuchów dostaw, optymalizacji procesów magazynowych, jak równie doskonalce zarzdzanie relacjami z klientem oraz szeroko pojmowane elektroniczne interakcje biznesowe organizacji wykorzystujce Internet. Du rol bd nadal odgrywa rozwizania specjalistyczne, zintegrowane z systemem ERP. Przykadem moe tu by System Kasy Centralnej rozwizanie przeznaczone np. dla dostawców energii elektrycznej czy operatorów usug telekomunikacyjnych. Systemu ERP bd musiay by otwarte na moliwo integracji i wspópracy z rónymi systemami zewntrznymi, ze specjalizowanymi rozwizaniami, które bd powstawa wraz z rozwojem technologii i trendami w biznesie. W zakresie integracji, przyszo to udostpnienie usug funkcjonalnoci systemu ERP, jako WEB SERVICES, czyli element tworzenia Service Oriented Architecture (SOA). 8

11 badania informatyzacja w firmie Powysze odpowiedzi mog wiadczy (poza tym, e próba jest jednak maa) o braku ugruntowanej pozycji tych systemów. Przy takich wynikach mona by uzna, e efekty ich wdraania s wrcz losowe. Jest to z drugiej strony dobra informacja dla konsultantów i form dostarczajcych tego rodzaju rozwizania. Wyniki ankiet wiadcz o tym, e tego rodzaju systemy su gównie do zarzdzania acuchem dostaw i zaopatrzenia. Ankietowani wskazuj, e oprogramowanie spenia takie ich potrzeby, jak: zarzdzanie ofertami i zamówieniami, obsuga magazynów i zarzdzanie kilkoma magazynami. Z ankiet ogólnie wynika, e najwiksz wag uytkownicy tych systemów przywizuj do obsugi klientów: oferty, dostawy, systemy wysokiego skadowania oraz dostawy bezporednio do kocowego odbiorcy. Uytkownicy sygnalizuj, i w przypadku oprogramowania do zarzdzania logistyk i dystrybucj koszty obsugi i integracji z innymi moduami s zbyt wysokie. Kolejny raz w odpowiedziach pojawia si zarzut, e system nie integruje si z innymi. Sprzeda i marketing bardzo uatwiaj zarzdzanie danymi o klientach, przygotowuj niezbdne raporty. tak, bardzo w niektórych obszarach niewystarczajco nie 14% 26% 18% 5% Wykres nr 6 poziom satysfakcji z uytkowania oprogramowania wspomagajcego sprzeda i marketing. Czy ankietowany jest zadowolony z systemu? Wedug respondentów wiele z tych programów nie jest dostosowanych do potrzeb firmy i nie integruje si z innymi programami (w sumie 44 proc.). Moe to by wynikiem stosowania w praktyce standardowych programów, które nie s dostosowane do specyficznych potrzeb uytkowników. Powysze dane mog wiadczy o jednym: systemy CRM s wdraane jako gotowe moduy lub gotowe niezalene podsystemy. Kupujcy nadal chyba wierz, e wdroenie gotowego systemu CRM istotnie podniesie skuteczno sprzeday. Wyglda jednak na to, e potwierdza si opinia, e CRM to najbardziej ryzykowne wdroenia. Paradoksalnie dostawca jest dobrze oceniany, a system ju mniej. Finanse i ksigowo Systemy finansowo-ksigowe to pierwsze zintegrowane rozwizania na rynku. Obecnie nale do najbardziej okrzepych na polskim rynku. Odpowiedzi na ankiet udzielio ponad 2 proc. ankietowanych, z czego prawie poowa korzysta z programów. Na pytanie: czy jeste zadowolony z systemu, ponad 6 proc. ankietowanych odpowiedziao pozytywnie. Blisko 4 proc. ankietowanych przedstawio swoje opinie z zakresu funkcjonalnoci oprogramowania wspomagajcego sprzeda i marketing. Tylko ponad jedna trzecia tych respondentów uywa takiego systemu. 23 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z pracy z tymi systemami wykres nr 6. Ankietowani podkrelali nastpujce cechy systemów tego typu: wdroenia istotnie skracaj proces obsugi klientów, sprawdzaj si w planowaniu i monitoringu dziaa sprzedaowych, systemy te jednak nie s zbyt podatne na zmiany, pozwalaj kontrolowa koszty, usprawniaj komunikacj dziaów sprzeday z innymi dziaami, 9

12 badania informatyzacja w firmie tak, bardzo w niektórych obszarach niewystarczajco nie 23% 29% 16% 1% Wykres nr 7 poziom satysfakcji z uytkowania oprogramowania wspomagajcego finanse i ksigowo. Ankietowani przyznali, e systemy zwane popularnie systemami FK, to gównie automatyzacja ksigowania dokumentów, raportowania i rozlicze z fiskusem. Przytaczajca wikszo ankietowanych oczekuje od oprogramowania funkcji planowania finansów, kontroli ksigowania, generowania raportów, kontroli zobowiza i nalenoci, wspomagania rozlicze z urzdem skarbowym, ZUS. Nawet komunikacja z bankami jest postrzegana jako standard. Najgorzej wypada komunikacja z innymi uytkownikami. Systemy FK nadal tego nie usprawniaj. Czyby nadal dziay ksigowoci byy hermetyczne? Problemy, które deklaruj uytkownicy tych systemów, podobnie jak w poprzednich dziaach, to brak integracji z innymi systemami oraz wysokie koszty obsugi systemów i integracji z innymi moduami. Zarzdzanie zasobami ludzkimi Z 2 proc. ankietowanych tylko co pity respondent przyznaje, e taki system funkcjonuje w jego firmie. Zadowolenie uytkowników tych aplikacji jest jednak niewielkie. To najgorszy wynik wród wszystkich badanych aplikacji. Wskazuje na to wykres numer 8. tak, bardzo w niektórych obszarach niewystarczajco nie 5% 13% 7% 3% Wykres nr 8 stopie zadowolenia z uytkowania oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie zasobami ludzkimi. Wskazano na generowanie statystyk jako najwaniejsz cech systemu! Roz- Maciej Maniecki dyrektor ds. sprzeday, DocuSoft Sp. z o.o., Bielsko-Biaa Obecnie firmy odczuwaj sprzyjajc im koniunktur wpywajc na zwikszenie iloci zlece i oboenia harmonogramu dziaa na wiele miesicy. Jednoczenie usprawnienie i efektywna realizacja procesów biznesowych w krótkim czasie staje si gówn metod podniesienia konkurencyjnoci firmy na rynku, czy te zwikszenia jej zdolnoci realizacyjnych. Coraz wiksze grono przedsibiorstw inwestuje w najnowsze rozwizania z zakresu technologii IT czy systemów zarzdzajcych przedsibiorstwem. Analizujc rynek zapotrzebowania na oprogramowanie biznesowe zauwaamy, e coraz wicej firm inwestuje w rozbudowane aplikacje nie ze wzgldu na wzrastajc mod na nie, lecz zaczynaj dostrzega jak du rol mog peni w firmie, przyczyniajc si do podniesienia komfortu i ergonomii pracy przedsibiorstwa na kadym jego poziomie i w kadej strukturze organizacyjnej. W dobie proporcjonalnie narastajcej konkurencji pomidzy przedsibiorstwami, adna z firm, która myli powanie o rozwoju i dalszej dobrej pozycji na rynku, nie moe sobie pozwoli na jakiekolwiek zaniedbania zwizane z problemami braku automatyzacji procesów biznesowych, zachodzcych we wasnych strukturach, a uderzajcych w kluczowych klientów i kontrahentów. Dojrzao rynkowa przedsibiorstw inwestujcych z rozwag w aplikacje, które bd im suy przez kilka nastpnych lat, obliguje firmy produkujce takowe rozwizania do coraz bardziej intuicyjnego podejcia do implementowania ycia firm w swoich rozwizaniach. Rozwaajc dotychczasowe osignicia w tym zakresie, mona diagnozowa dalszy rozwój i firm produkujcych jeszcze niszowy produkt, jak i samego rzeczonego produktu. Czy jednak rynek oprogramowania dla biznesu bdzie dalej tak prnie si rozwija jak do tej pory? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele i s bardzo zrónicowane. Analizujc obecn sytuacj rynkow, nie tylko macierzystego polskiego rynku, mona diagnozowa spowolnienie rozwoju tego sektora, lecz nie mona powiedzie, e zatrzyma si cakowicie, poniewa rozwój jest niejako wpisany w dewiz firm produkujcych tego typu rozwizania. Dostrzegajc fakt, i przedsibiorstwa w coraz wikszym stopniu partycypuj swoje osignicia i swoje atuty w nowoczesnych rozwizaniach aplikacyjnych, nie moemy powiedzie, e rynek oprogramowania dla biznesu diametralnie zwolni swój rozwój lub co mao prawdopodobne zatrzyma si cakowicie. Dla takich firm, nawet niestabilna sytuacja finansowa czy inne czynniki rynkowe nie staj na przeszkodzie inwestycji w oprogramowanie, bo tu przychodz z pomoc czy rodki pomocowe z UE, czy te dobre warunki leasingowania systemów. Nastawienie na rozwój przedsibiorstwa, ch profesjonalnej konkurencji na rynku, czy umocnienie obecnej pozycji, to powody otwartoci na innowacyjne rozwizania znajdujce swoje miejsce na rynku oprogramowania dla biznesu. To powody, które pozwalaj nam wnioskowa, e nastpi dalszy rozwój tego sektora. 1

13 badania informatyzacja w firmie liczanie wynagrodze i ich raportowanie to standard i tu wysoka ocena nie dziwi. Coraz czciej ankietowani wskazuj na potrzeb kontaktu zarzdu i menederów z pracownikami. To uatwiaj aplikacje HR-owe. Bez przekonania paday odpowiedzi dotyczce procesów oceny pracowników, podobnie jak integracja z systemami rejestracji czasu pracy. Z danych w ankiecie wida, e w uyciu s generalnie systemy kadrowo-pacowe z funkcjami rozlicze z ZUS, automatyzacji przelewów wynagrodze, urlopami. Badanie, podobnie jak rok temu, potwierdza, e w sferze zarzdzania zasobami oczekiwane s gównie proste funkcjonalnoci automatyzujce prac. Dodatkowe elementy, jak cieki kariery, szkolenia, rekrutacja czy oceny okresowe zaczynaj si jednak pojawia. Zdaniem respondentów aplikacje nie s a tak skomplikowane, jednak cigle mog by niedostosowane do specyfiki firmy. By moe nienadanie za rozwojem firmy, co zgaszali respondenci, to efekt tego, e zmiany metod zarzdzania diametralnie zmieniaj relacje pomidzy pracownikami i metody ich wynagradzania, a to nie raz powoduje konieczno zmiany nawet oprogramowania. Na to nadal chyba mao która firma moe sobie pozwoli. Podsumowanie badania Wyniki badania przeprowadzonego w 28 roku potwierdzaj, e niewiele si zmienio w kwestii jakoci wdroe, jednak ronie kultura informatyczna wród firm. Drugim istotnym elementem jest poprawa oceny integracji. Nowe trendy, takie jak SOA, systemy komponentowe czy powszechnie stosowane wersje przegldarkowe oprogramowania ERP czyni z nich naprawd atwiejsze w uyciu i integracji narzdzia. Podobnie jak w ubiegym roku, ankietowani nie raz wskazuj jednak na problemy z funkcjonowaniem oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie. Reasumujc, kupujcy powinni pooy wikszy nacisk na okrelanie wasnych wymaga przed wyborem rozwizania, a dostawcy powinni podnosi jako ich wdroe, zamiast skupia si na tym, Jak najszybciej wdroy nasz system, powinni skupi si na tym, Jak wdroy nasz system, by dobrze suy klientowi. Wyniki badania opracowa Jarosaw eliski, analityk biznesowy Organizator badania To opiniotwórcze medium wiedzy dla biznesu o ogólnopolskim zasigu. Poprzez tworzenie szeroko rozumianego systemu wymiany informacji na rynku z zakresu biznesu i zarzdzania, dostarcza kadrze kierowniczej w kompleksowy sposób informacje przydatne w prowadzeniu firmy. Dziaania s realizowane poprzez portal biznesowy telewizj interaktywn kadry.tv oraz szereg publikacji o charakterze kompendiów branowych. Partner badania ARBOmedia jest jedynym w Polsce europejskim Domem Sprzeday Mediów, zarówno klasycznych, jak i internetowej powierzchni reklamowej, oraz reklamy ambient. ARBOmedia kieruje swoj ofert do domów mediowych, agencji reklamowych, jak równie bezporednio do klientów korporacyjnych. Ars Lubimow specjalista ds. PR w IT Business Consulting Group Sp. z o.o. Jeeli mówimy o rozwoju rynku oprogramowania dla biznesu, przede wszystkim trzeba bra pod uwag optymalizacj kosztów przedsibiorstw decydujcych si na zakup takiego oprogramowania. Optymalizacja kosztów moe dotyczy rónych dziaów firm, lecz, jak si wydaje, najwicej zasobów pochania obieg dokumentów. Mona przyj, e w coraz bardziej zmieniajcych si warunkach ekonomicznych firmy bd dyy do optymalizacji kosztów. Dlatego coraz szerzej bd wykorzystywane dokumenty elektroniczne. Zalety s oczywiste: koszty, jakie s ponoszone przy wydruku, wysyce i archiwizacji odchodz w niepami. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych uzyskuje si gwarancj dostarczenia oraz jej terminowo, co w przypadku dokumentów papierowych nie jest tak oczywiste. Kwestie bezpieczestwa czyli niemonoci podrobienia e-dokumentu mog by zagwarantowane przy uyciu np. podpisu elektronicznego. Archiwizacja dokumentów w chwili obecnej dla wikszoci firm jest problemem stosy papieru niekiedy zajmuj znaczn cz powierzchni biurowej. Korzystajc z dokumentów w formie elektronicznej, ten problem rozwizuje si sam. Niektóre firmy ju zaczy dostrzega korzyci pynce ze stosowania elektronicznych dokumentów w miejsce papierowych. Na razie dotyczy do gównie duych firm, lecz z cigiem czasu elektronicznymi dokumentami bdzie posugiwaa si wikszo firm. Kierunek zmian jest pewny ogólna optymalizacja kosztów w przedsibiorstwach oraz stopniowe wyparcie papierowych dokumentów ich elektronicznymi odpowiednikami. 11

14 badania rynek oprogramowania badania Rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy rozwoju Firma PMR przeprowadzia w czerwcu 28 roku cykliczne badanie wród 2 najwikszych firm informatycznych. Respondentami byy osoby majce wiedz na temat sytuacji w ich firmie: dyrektorzy, kierownicy lub specjalici z dziaów marketingu, sprzeday, czonkowie zarzdu. Wyniki badania zostay zaprezentowane w raporcie Rynek IT w Polsce 28. Prognozy rozwoju na lata przeda oprogramowania pozostaje najmniejsz czci rynku IT S w Polsce. Jego udzia ju od kilku lat pozostaje na poziomie ok. 2%. W 27 r. warto tego rynku wyniosa 4,6 mld z, co wskazuje na wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o ok. 16%. Po nieco sabszych latach 24-26, dynamika wzrostu rynku przekroczya próg 15% i utrzyma ten trend równie w roku 28. Wedug przedstawicieli 2 najwikszych firm informatycznych w Polsce, ankietowanych przez PMR Research w czerwcu 27 r., w 28 r. warto rynku oprogramowania powinna si zwikszy o ok. 16% w stosunku do roku 27 r. W kolejnej edycji badania kadra menederska wskazaa na 17% wzrost sektora w 29 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskazuje to na optymizm panujcy wród respondentów co do dalszego rozwoju polskiego rynku software u. Najwikszy segment rynku oprogramowania w Polsce niezmiennie stanowi systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe, zdominowany przez firm Microsoft. Drugi pod wzgldem wartoci pozostaje dynamicznie rozwijajcy si rynek gier i programów edukacyjnych. Kolejny w rankingu jest sektor oprogramowania do zarzdzania przedsibiorstwem, który jest jednoczenie najbardziej konkurencyjny. 12

15 badania rynek oprogramowania 16,5% 11,% 28p 29p dynamika p prognoza W oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR w czerwcu 27 r. oraz w maju i czerwcu 28 r. wród 2 najwikszych firm IT w Polsce. Prognozowany rednioroczny wzrost rynku oprogramowania w Polsce, ,5% 12,3% 9,1% 7,7% 5,2% p warto rynku dynamika p prognoza ródo: Raport Rynek IT w Polsce 28. Prognozy rozwoju na lata , PMR Publications, dzia PMR Ltd., 28 Warto (mld z) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania, ,1% 16,5% 11,3% 11,% 8,2% 3,3 3,6 4, 4,6 5, p warto dynamika p prognoza ródo: Raport Rynek IT w Polsce 28. Prognozy rozwoju na lata , PMR Publications, dzia PMR Ltd., 28 Warto (mld z) i dynamika (%) polskiego rynku oprogramowania, Warto polskiego rynku oprogramowania do zarzdzania przedsibiorstwem w 27 r. wzrosa o ok. 12% w stosunku do roku poprzedniego plasujc si na poziomie 56 mln z. Powodem wzrostu sprzeday bya przede wszystkim korzystna koniunktura makroekonomiczna w Polsce. Skonio to przedsibiorstwa, równie z sektora MP do coraz wikszych wydatków na informatyk. Polscy przedsibiorcy coraz czciej s wiadomi, e aby móc konkurowa z firmami europejskimi musz dysponowa odpowiednim zapleczem IT. Rynek zawioda natomiast administracja publiczna. W 27 r. miao wystartowa 16 projektów IT, o cznej wartoci 2,4 mld z, w duej mierze równie zwizane z budow systemów IT i dostawami oprogramowania. Wikszo z nich pozostaa jednak tylko na papierze. Przyczyn opónie rozstrzygania kluczowych przetargów na oprogramowanie dla administracji publicznej, naley doszukiwa si przede wszystkim w przedterminowych wyborach. Poprzednia ekipa rzdzca, niepewna co do kontynuowania sprawowania wadzy, zawiesia procesy przetargowe. Po wyborach z kolei. administracja publiczna wskazywaa, e domknicie kluczowych projektów w dalszym cigu wymaga czasu. Do wzrostu rynku ERP w 27 r. przyczyniy si natomiast zmiany w polskim prawie emerytalnym. W poowie roku, wesza w ycie ustawa zmieniajca podzia skadki rentowej, co wymusio na przedsibiorcach aktualizacj systemów finansowo-ksigowych. Polski rynek ERP jest postrzegany jako umiarkowanie wzrostowy przez menederów najwikszych firm IT w Polsce ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu Rynek IT w Polsce 28. Prognozy rozwoju na lata Oko- o dwóch trzecich respondentów spodziewa si w najbliszych dwóch latach wanie umiarkowanego wzrostu (stabilnie, ale nieco poniej dynamiki caego rynku). Z kolei 35% ankietowanych przewiduje dynamiczny rozwój sektora. Zaledwie 1% uwaa natomiast, e w Polsce nie ma znaczcych perspektyw rozwoju rynku ERP. 13

16 badania rynek oprogramowania 64% 49% 13,5% 1% 7% 5,2% 35% 44% 12,3% przewiduj dynamiczny rozwój przewiduj umiarkowany rozwój brak znaczcych perspektyw rozwoju W oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR w maju i czerwcu 28 r. wród 2 najwikszych firm IT w Polsce. ródo: Raport Rynek IT w Polsce 28. Prognozy rozwoju na lata , PMR Publications, dzia PMR Ltd., 28 Jakie s perspektywy rozwoju polskiego rynku ERP w cigu najbiszych 2 lat? przewiduj dynamiczny rozwój przewiduj umiarkowany rozwój brak znaczcych perspektyw rozwoju W oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR w maju i czerwcu 28 r. wród 2 najwikszych firm IT w Polsce. ródo: Raport Rynek IT w Polsce 28. Prognozy rozwoju na lata , PMR Publications, dzia PMR Ltd., 28 Jakie s perspektywy rozwoju polskiego rynku CRM w cigu najbliszych 2 lat? przewiduj dynamiczny rozwój przewiduj umiarkowany rozwój brak znaczcych perspektyw rozwoju W oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR w maju i czerwcu 28 r. wród 2 najwikszych firm IT w Polsce. ródo: Raport Rynek IT w Polsce 28. Prognozy rozwoju na lata , PMR Publications, dzia PMR Ltd., 28 Jakie s perspektywy rozwoju polskiego rynku oprogramowania dla MP w cigu najbliszych 2 lat? Wród kardy menederskiej najwikszych polskich firm IT w dalszym cigu panuje optymizm co do rozwoju rynku CRM w Polsce, jest on nawet wikszy ni w poprzednim roku. 44% ankietowanych spodziewa si dynamicznego rozwoju sektora, podczas gdy rok wczeniej odpowiedzi takiej udzielio 38% respondentów. Praktycznie nie zmieni si odsetek badanych, nieprzewidujcych perspektyw rozwoju rynku CRM (wzrost o 1 p.p. z 6% do 7%). Najdynamiczniejszy wzrost przedstawiciele najwikszych firm informatycznych w Polsce przewiduj w sektorze oprogramowania dla maych i rednich przedsibiorstw. Wedug 57% ankietowanych rynek w cigu najbliszych dwóch lat zanotuje silny wzrost. Zaledwie 2% badanych nie spodziewa si rozwoju sektora. Optymistyczne prognozy respondentów s zwizane przede wszystkim z bardzo niskim nasyceniem, co pozostawia znaczcy potencja wzrostu. Z drugiej strony korzystnie bdzie oddziaywa rosnca liczba nowo powstajcych przedsibiorstw. Spodziewamy si, e w roku 28 polski rynek oprogramowania wzronie o ok. 16,5% w odniesieniu do 27 r. osigajc warto 5,4 mld z. Przyczyn wzrostu rynku oprogramowania bdzie w dalszym cigu korzystna sytuacja makroekonomiczna w Polsce i wzrost wydatków na informatyk przez przedsibiorstwa. Niewtpliwe znaczenie bd miay tak- e rodki rozwojowe dla firm przyznawane w ramach funduszy unijnych. PMR PMR to firma specjalizujca si w dostarczaniu wysokiej jakoci informacji rynkowych oraz usug firmom zainteresowanym rynkami Europy rodkowo-wschodniej. Do gównych obszarów dziaalnoci PMR Ltd. naley wydawanie publikacji biznesowych (m.in. z rynku ICT), wiadczenie usug konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 1 lat i posiadajca jedne z najczciej odwiedzanych portali informacyjnych PMR Ltd. jest jedn z najwikszych firm w swojej brany w Europie rodkowo wschodniej. Kontakt: 14

17

18 almanach it ZARZDZANIE FIRM Lucyny Herc 58, Lublin (81) Reniferowa 81, Warszawa (22) Reniferowa 81, Warszawa (22) Gaeczki 61, Chorzów (32) Wojska Polskiego Mielec (17) Celownicza 29A Biaystok (85) KIM JESTEMY Asseco Business Solutions to lider rynku rozwiza informatycznych dla przedsibiorstw. Rozwizania Asseco BS zostay wdroone ju w ponad 66 tysicach przedsibiorstw. Firma posiada biura w 11 miastach Polski oraz sie ponad 5 Partnerów Handlowych na terenie caego kraju. Partnerami technologicznymi spóki s najwiksze wiatowe koncerny, m.in.: Oracle, Microsoft, HP czy SkillSoft. Asseco BS naley do Grupy Kapitaowej Asseco, bdcej jednym z najwikszych dostawców oprogramowania wasnego w Europie rodkowo-wschodniej. KIM JESTEMY ATRE oferuje rozwizania informatyczne dla maych i rednich firm oraz dla kancelarii prawnych, adwokackich, radcowskich. Firma powstaa w 24 r. Tworz j osoby z kilkunastoletnim dowiadczeniem w brany IT. Gówne dziedziny dziaalnoci obejmuj tworzenie oprogramowania, usugi konsultingowo-wdroeniowe, szkolenia. Nadrzdnym celem ATRE jest dostarczenie nowoczesnych narzdzi informatycznych wspomagajcych zarzdzanie firm (zarzdzanie czasem, wiedz, zasobami, dokumentami). CO ROBIMY Sekretariat kompleksowy system zarzdzania sekretariatem przeznaczony dla maej i redniej firmy. Dziki takim funkcjom jak rejestrowanie prowadzonych spraw, przydzielanie i kontrolowanie zada, prowadzenie terminarzy, planowanie wydarze, spotka, kontrola dostpnych w firmie zasobów (samochody, sale konferencyjne, rzutniki, laptopy, telefony komórkowe), prowadzenie rejestru kontrahentów, korespondencji, drukowanie pocztowej ksiki nadawczej, rejestru dostpnych w firmie Asseco Business Solutions CO ROBIMY Kompleksowa oferta Asseco Business Solutions przeznaczona jest dla przedsibiorstw z rónych bran i segmentów rynku, uwzgldniajc specyfik firm i preferowan przez klienta technologi. Wród oferowanych przez Asseco BS rozwiza znajduj si indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP Safo i Softlab, system do zarzdzania kapitaem ludzkim KOMA ehr, gotowe programy WA-PRO dla maych i rednich przedsibiorstw, a take usugi outsourcingu IT, e-learningu oraz konsultingu informatycznego Incenti. ATRE S.C. A.Karczmarewicz, A.Michalak CO ROBIMY Kancelaria zaawansowany system zarzdzania o ogromnych moliwociach przeznaczony dla kancelarii prawnych, adwokackich, radcowskich, dziaów prawnych i osób prowadzcych indywidualn praktyk. Przemylane rozwizania, przejrzysty interfejs, komplet narzdzi niezbdnych w codziennej pracy prawnika, wspópraca z terminalami mobilnymi, dyktafonami cyfrowymi, z MS Office czy dostp do danych poprzez Internet, to cechy, które stawiaj Kancelari wród najlepszych produktów tego typu na rynku. ATRE S.C. A.Karczmarewicz, A.Michalak ksiek i czasopism, wspópracy z urzdzeniami do transkrypcji czy gromadzonej w programie bazy wiedzy, uytkownik dysponuje zaawansowanym narzdziem do zarzdzania i organizowania pracy w firmie. Sekretariat wspópracuje z pakietem MS-Office (dwukierunkowa komunikacja z MS-Outlook), pozwala generowa dokumenty na podstawie gotowych wzorców oraz skanowa i docza do prowadzonych spraw róne pisma (korespondencja, zawiadczenia, gwarancje itd.). Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA KIM JESTEMY BPSC od ponad 2 lat zajmuje si projektowaniem i wdraaniem systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie klasy MRPII/ERP. Jestemy wiodcym dostawc systemów tej klasy w Polsce. Liczba realizowanych przez nas wdroe z roku na rok ronie. Klienci BPSC to liderzy na swoich rynkach, firmy o wysokim poziomie organizacyjnym. Wedug biura badawczo - analitycznego DiS jestemy liderem pod wzgldem liczby nowych wdroe ERP w Polsce. KIM JESTEMY COMP Soft istnieje od 2r. Tworz go eksperci specjalizujcy si od lat, w tworzeniu systemów informatycznych. Misj naszej firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiza informatycznych poczwszy od wdroe naszego systemu, poprzez analizy potrzeb klientów, projekty systemów informatycznych a po tworzenie dedykowanych rozwiza. Zaufaniem obdarzyy nas due grupy kapitaowe: Black Red White S.A., Sokóka S.A., MARMA Polskie Folie, oraz szereg innych przedsibiorstw, banków i instytucji. KIM JESTEMY ETOB Sp. Z o.o. w Biaymstoku jest jednym z najstarszych profesjonalnych orodków informatycznych na Podlasiu. Od 1974 r. wiadczymy usugi dla wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych i urzdów administracji terenowej. Obsug naszych klientów zajmuje si grono wysokiej klasy specjalistów z zakresu projektowania i programowania. Tworzymy i wdraamy oprogramowanie do zarzdzania firm. CO ROBIMY Specjalizujemy si w dostarczaniu rozwiza wspomagajcych zarzdzanie przedsibiorstwem dla sektora produkcyjnego, handlowego i usugowego. Naszym sztandarowym produktem jest system klasy MRP II/ERP - Impuls 5. System, oparty o najnowoczeniejsze wiatowe rozwizania technologiczne i funkcjonalne, zawiera aplikacje wspomagajce m.in. zarzdzanie kapitaem, personelem, dystrybucj, transportem, produkcj, relacjami z klientem oraz obiegiem dokumentów. Korzysta z niego ju ponad 4 przedsibiorstw COMP Soft Sp. z o.o. CO ROBIMY W oparciu o technologi ORACLE stworzylimy Zintegrowany System Zarzdzania Przedsibiorstwem - MAAT. Swoim zakresem obejmuje on wszystkie obszary dziaalnoci przedsibiorstwa, poczwszy od produkcji (zarówno procesowej jak i dyskretnej), poprzez logistyk a po ksigowo. Uzupeniony o zarzdzanie majtkiem trwaym, zasobami ludzkimi, analizy wielowymiarowe, przepyw dokumentów i CRM stanowi system kompletny. MAAT to rozwizanie funkcjonalne, elastyczne i otwarte na specyficzne wymagania. DocuSoft Sp. z o.o. CO ROBIMY Jestemy autorami zintegrowanego pakietu systemów informatycznych do zarzdzania firm. Skalowalno oprogramowania pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb rónego typu przedsibiorstw oraz jednostek budetowych. S to m.in. program Finansowo- Ksigowy, Kadrowo-Pacowy, Gospodarka Materiaowa, Obrót Towarowy, Kasa, rodki Trwa- e, Wyposaenie, Kasa Zapomogowo-Poyczkowa, Czesne. Wspomagamy instalacj podpisu elektronicznego. 16

19 almanach it Parkowa Czerwionka Leszczyny (32) Widok 8, -23 Warszawa (22) Zakopiaska Pozna (61) Romana Maya 1, Pozna (61) J. Bema 89, Warszawa (22) Al. Piastów 1/6, Szczecin (91) Informatyczna Firma Konsultingowa Sp. z o.o. KIM JESTEMY Jestemy zespoem specjalistów informatyków i ekonomistów. Firma nasza powstaa w 1991r. Produkujemy oprogramowanie wspomagajce zarzdzanie przedsibiorstwem klasy ERP. Nasz Zintegrowany System Ewidencyjno-Analityczny wdroylimy w kilkudziesiciu firmach o rónych profilach dziaania: suba zdrowia, energetyka, górnictwo, rolnictwo, przemys produkcyjny i usugowy. KIM JESTEMY Javatech istnieje od 23 roku. Od pocztku naszej dziaalnoci jestemy skoncentrowani na tworzeniu przejrzystych, niezawodnych systemów internetowych w technologii Java/ J2EE. Tworzymy zaawansowane rozwizania dla firm, pozwalajce na zarzdzanie procesami i obiegiem informacji (DMS, BPM), systemy ECM, CRM i portale korporacyjne. Nasze mobilne aplikacje i unikalny system komunikacji z telefonem komórkowym poprzez Bluetooth ciesz si zaufaniem klientów na caym wiecie, na 5 kontynentach. CO ROBIMY Systemy ewidencyjno-rozliczeniowe: finansowo-ksigowe, kadrowo-pacowe, gospodarka materiaowa, rodki trwae, zbyt, RCP. Cao pracuje w technologii klient-serwer na platformach LINUX oraz WINDOWS. Gboka parametryzacja aplikacji umoliwia implementacj systemu dla dowolnego charakteru przedsibiorstwa. Obsuga systemu poprzez przegldarki internetowe (web) lub praca terminalowa. Handlowo-Usugowa OrderSoft Marek Durski KIM JESTEMY OrderSoft jest Zotym Partnerem COMARCH S.A. i zajmuje si budow rozwiza informatycznych w oparciu o programy CDN OPT!MA i CDN XL dla firm z sektora MSP. Wspópracujemy z ponad 25 firmami i realizujemy wdroenia w Polsce oraz zagranic. Dotychczasowe dowiadczenia i znajomo potrzeb analitycznych naszych klientów przeo- ylimy na stworzenie rozwizania klasy Business Intelligence - programu A posteriori. Jest to pierwsze na rynku narzdzie tej klasy skierowane do firm z sektora MSP. KIM JESTEMY Jestemy specjalistami w zakresie rozwiza jzykowych (wdraamy translatory, sowniki multimedialne PWN, wiadczymy usugi tumacze ludzkich oraz nowoczenie nauczymy jzyków obcych wykorzystujc e-learning). Naszym atutem jest wysoka jako potwierdzona przez ponad 3 Klientów biznesowych a take przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, która wpisaa wikszo publikacji multimedialnych pwn.pl na list rodków dydaktycznych. KIM JESTEMY Sage Symfonia jest wiodcym producentem oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie dla sektora MSP w Polsce. Spóka wchodzi w skad SAGE GROUP plc. nalecej do grona trzech najwikszych dostawcow rozwiza wspomagajcych zarzdzanie na wiecie. Sage Symfonia Sp. z o.o. posiada oddziay w Bytomiu, Krakowie, odzi, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Wrocawiu oraz sie ponad 5 dystrybutorów i partnerów biznesowych na terenie caego kraju. KIM JESTEMY Softline jest specjalist w obszarach inynierii oprogramowania i modelowania procesów biznesowych. Od ponad omiu lat Softline wspiera informatycznie firmy bran FMCG i TSL w zakresie dostarczania systemów mobilnych do zarzdzania pracownikami w terenie jak i realizacji projektów indywidualnych. Softline naley do grupy spóek informatycznych posiadajcych jedno z najwikszych dowiadcze na rynku polskim w dziedzinie systemów mobilnych. Kompetencje firmy potwierdzone s ponad 1 wdroeniami. CO ROBIMY wiadczymy kompleksowe usugi z zakresu budowy rozwiza informatycznych w oparciu o systemy CDN OPT!MA i CDN XL, które usprawniaj procesy zachodzce w firmach. Swoje dowiadczenia i oczekiwania naszych klientów, przeoylimy na stworzenie innowacyjnego rozwizania klasy Business Intelligence programu A posteriori. Nasze rozwizanie pozwala na szybkie tworzenie wielowymiarowych analiz danych, które gromadzone s w systemach informatycznych i uzyskania cennej wiedzy o prowadzonym biznesie. pwn.pl sp. z o.o. CO ROBIMY Firma pwn.pl zostaa zaoona w 1997 roku. Jestemy wydawc multimedialnych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. encyklopedii, atlasów, sowników. Prowadzimy take usugi tumaczeniowe, globalizacyjne i szkoleniowe. Od 23 roku pwn.pl jest partnerem firmy PolEng Sp. z o.o. i wycznym dystrybutorem programu tumaczcego Translatica. Program zosta uznany za najlepszy polski system tumaczcy dziki zastosowaniu nowoczesnej metody tumaczenia i integracji z programami biurowymi. Sage Symfonia Sp. z o.o. CO ROBIMY Oferta firmy obejmuje 3 linie biznesowe systemów informatycznych SYMFONIA : linia Forte zaawansowane rozwizania klasy ERP dla wikszych przedsibiorstw oraz linie produktów Premium i Start moduowe aplikacje dla rednich i maych firm, a take system ACT! by Sage najczciej wybierany CRM na wiecie. Firma zostaa trzykrotnie nagrodzona Zotym Laurem Klienta. Softline Rozwizania Mobilne CO ROBIMY Oferowane przez Softline rozwizania informatyczne oparte s na platformie 4mPOWER, zapewniajcej indywidualne dostosowanie systemu do potrzeb Klienta, swobodn rozbudow w czasie i integracj z systemami zewntrznymi. Do gównych obszarów obsugiwanych przez platform 4mPOWER nale: automatyzacja procesów sprzedaowych w terenie, obieg dokumentów/workflow, mobilny CRM, zarzdzanie procesem sprzeday, EDI (elektroniczna wymiana danych). Javatech Sp. z o.o. CO ROBIMY Mamy bogate dowiadczenie w projektowaniu i wykonywaniu systemów na zamówienie. Z naszych usug wynajmu kadr IT korzystaj firmy z brany finansowej, telekomunikacyjnej, medialnej i informatycznej. Niezalenie od wybranego modelu wspópracy, zakadamy jeden, wspólny cel wzorowo wykonany projekt. Dlatego te nasze usugi s czym wicej ni wypoyczaniem pracowników. Chtnie dzielimy si nasz wiedz, oferujc unikaln formu szkole z zakresu najnowszych technologii i narzdzi Java/J2EE. ZARZDZANIE INFORMACJ Warszawska Bielsko-Biaa KIM JESTEMY DocuSoft to firma zajmujca bardzo dobr pozycj na rynku informatycznym od poowy lat dziewidziesitych. Firma specjalizuje si w tworzeniu i dostarczaniu systemów do zarzdzania procesami biznesowymi w przedsibiorstwach i za swoje dziaania jest nagradzana rónymi prestiowymi nagrodami jak równie certyfikatami. Myl przewodni, niejako ide pracy DocuSoft jest zadowolenie klientów i wzrost ergonomii pracy co pociga za sob niezwyk intuicyjno rozwiza zawartych w produktach. DocuSoft Sp. z o.o. CO ROBIMY Platforma VARIO to autorska rodzina produktów spóki DocuSoft zdolna do masowego przetwarzania informacji i zarzdzania prac grupow uytkowników, co pozwala na analiz i podejmowanie decyzji w szerokim spektrum obszarów dziaania firmy. Rozwizania DocuSoft daj satysfakcj i gwarantuj rozwój swoim klientom oraz rozwizuj problemy MP oraz duych przedsibiorstw. Aplikacje ciesz si uznaniem wród najwikszych biur projektowych i firm z innych bran. 17

20 almanach it Chromika 5a Katowice (32) KIM JESTEMY Dziaamy na krajowym rynku informatycznym od 1988 roku jako integrator i dostawca systemów informatycznych przeznaczonych do zarzdzania obiegiem informacji, prac grupow i bezpieczestwem w segmencie duych i rednich przedsibiorstw. Bdc wieloletnim zaawansowanym Partnerem firmy IBM, oferujemy wasne rozwizania oparte o produkty tej firmy oraz czymy z nimi warto dodan w postaci wiedzy i kompetencji. Jestemy producentem zaawansowanego Systemu Zarzdzania Informacj i Dokumentami KODE. LOGIN Sp. z o.o. CO ROBIMY Dostarczamy i wdraamy dedykowane rozwizania z obszaru zarzdzania informacj oparte o autorsk aplikacj KODE. Realizujemy kompleksowe dostawy zaawansowanego sprztu komputerowego, pamici masowych i oprogramowania wsparte szerokim wachlarzem usug towarzyszcych. Wykonujemy projekty informatyczne wg najnowszych technologii (specjalizujemy si w rodowisku Lotus Notes/Domino) przy udziale dowiadczonych inynierów. Realizujemy wieloletnie, kompleksowe umowy zawarte ze strategicznymi partnerami LOGISTYKA I DYSTRYBUCJA Strzegomska 2-4, Wrocaw KIM JESTEMY Jestemy polskim producentem oprogramowania klasy ERP. Zajmujemy si projektowaniem i wdraaniem zintegrowanych systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie w rednich i duych przedsibiorstwach. Wykorzystujc nowoczesne technologie informatyczne doskonalimy procesy biznesowe naszych Klientów. Nasz przewag stanowi stabilny zespó dowiadczonych specjalistów rónych dziedzin informatyki i zarzdzania oraz doskonay produkt przeznaczony dla rednich przedsibiorstw. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. CO ROBIMY Naszym gównym produktem jest zintegrowany pakiet wspomagania zarzdzania klasy ERP SENTE esystem. Modu zarzdzania logistyk, gospodark magazynow, sprzeda i dystrybucj to jego zasadniczy element. Oprogramowanie to znalazo zastosowanie w wielu firmach rónych bran, np. skady budowlane, firmy handlowe, dystrybucyjne, produkcyjne. Oprogramowanie SENTE Sprzeda i Dystrybucja to jedno z najbardziej zaawansowanych narzdzi dostpnych na polskim rynku do wspierania procesów logistycznych. SPRZEDA I MARKETING Strzegomska 2-4, Wrocaw KIM JESTEMY Jestemy polskim producentem oprogramowania klasy ERP. Zajmujemy si projektowaniem i wdraaniem zintegrowanych systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie w rednich i duych przedsibiorstwach. Wykorzystujc nowoczesne technologie informatyczne doskonalimy procesy biznesowe naszych Klientów. Nasz przewag stanowi stabilny zespó dowiadczonych specjalistów rónych dziedzin informatyki i zarzdzania oraz doskonay produkt przeznaczony dla rednich przedsibiorstw. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. CO ROBIMY Naszym gównym produktem jest zintegrowany pakiet wspomagania zarzdzania klasy ERP SENTE esystem. Obejmuje swoj funkcjonalnoci równie obszary zwizane ze sprzeda, jak i z zarzdzaniem relacjami z klientami. Modu CRM zawarty w pakiecie stanowi wygodne i skuteczne narzdzie gromadzenia wiedzy o kontaktach firmy z otoczeniem, kontroli wasnych procedur obsugi klientów, organizacji pracy zespoów odpowiedzialnych za bezporedni kontakt firmy z jej klientami. FINANSE I KSIGOWO Przybyszewskiego 199/ ód (-42) Strzegomska 2-4, Wrocaw KIM JESTEMY Ami-Soft s.c. jest firm specjalizujc si w tworzeniu oprogramowania dla rónych sektorów gospodarki i urzdów administracji publicznej. Oferuje kompleksow obsug informatyczn: od analizy potrzeb i konsultingu, przez projektowanie i produkcj oprogramowania, do wdroenia i dalszej opieki serwisowej. Atutami firmy s: realizacja indywidualnych wymaga, prostota obsugi programów i szybka reakcja na zgoszenia, co przekada si na zadowolenie klientów i wieloletni wspóprac. KIM JESTEMY Jestemy polskim producentem oprogramowania klasy ERP. Zajmujemy si projektowaniem i wdraaniem zintegrowanych systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie w rednich i duych przedsibiorstwach. Wykorzystujc nowoczesne technologie informatyczne doskonalimy procesy biznesowe naszych Klientów. Nasz przewag stanowi stabilny zespó dowiadczonych specjalistów rónych dziedzin informatyki i zarzdzania oraz doskonay produkt przeznaczony dla rednich przedsibiorstw. Ami-Soft s.c. CO ROBIMY Projektujemy, tworzymy i wdraamy programy obsugujce w sposób zintegrowany zarówno typowe operacje administracyjno - ksigowe, jak i zagadnienia niekonwencjonalne. Oferujemy systemy dla ksigowoci (FK, rodki Trwae, Pace), magazynów, produkcji, handlu oraz systemy do ewidencji dziaalnoci, przewozu osób, rzeczy itp. dla urzdów, wykonujemy oprogramowanie na zamówienie, zapewniamy stay serwis i aktualizacje. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. CO ROBIMY Naszym gównym produktem jest zintegrowany pakiet wspomagania zarzdzania klasy ERP SENTE esystem. Zawiera on równie oprogramowanie niezbdne do prawidowego prowadzenia ksig rachunkowych, ewidencji VAT, ale równie skutecznie wspomaga rachunkowo zarzdcz. Swoj funkcjonalnoci obejmuje równie budetowanie, sprawozdania finansowe, analizy definiowalne i wiele innych mechanizmów raportowania niezbdnych do podejmowania prawidowych decyzji w zakresie zarzdzania firm. 18

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 12 grudnia 2003 Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play

INFORMACJA PRASOWA 12 grudnia 2003 Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play to idee, które dziki programowi promocji kultury przedsibiorczoci Przedsibiorstwo Fair Play coraz szerzej rozpowszechniaj" si w wiecie biznesu i znaczco

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo