2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach"

Transkrypt

1 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę ,23 zł, co stanowi 87,10% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu wg poniższej tabeli. Uchwałą Nr XIX/253/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalony został wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2007, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę zł - opis wydatków znajduje się na stronach Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2007 na łączną kwotę zł - opis wydatków znajduje się na stronach Lp. Plan na 2007 rok po zmianach Wykonanie za 2007 rok % (4:3) Struktura wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,85 69,01 8,88 2 Górnictwo i kopalnictwo ,00 41,80 0,01 3 Przetwórstwo przemysłowe ,30 72,98 1,81 4 Transport i łączność ,93 91,01 46,66 5 Turystyka ,87 97,47 0,11 6 Gospodarka mieszkaniowa ,87 93,62 0,77 7 Działalność usługowa ,94 99,24 0,53 8 Nauka ,34 87,95 0,76 9 Administracja publiczna ,03 92,03 5,68 10 Bezpieczeństwo publiczne i ,33 99,67 0,12 ochrona przeciwpożarowa 11 Obsługa długu publicznego ,57 94,79 0,47 12 Różne rozliczenia ,07 0,29 0,01 13 Oświata i wychowanie ,30 99,80 5,57 14 Szkolnictwo wyższe ,35 97,78 0,37 15 Ochrona zdrowia ,11 83,55 6,33 16 Pomoc społeczna ,31 72,37 0,52 17 Pozostałe zadania w zakresie ,48 86,93 5,65 polityki społecznej 18 Edukacyjna opieka wychowawcza ,36 98,13 2,61 19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,56 82,96 1,26 20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,85 99,81 10,93 21 Kultura fizyczna i sport ,81 99,62 0,95 Razem: ,23 87,10 100,00 85

2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2007 rok plan wykonanie Transport i łączność Kult. i ochr. dz. narod. Rolnictwo i łowiectwo Oświata i wych. oraz Edukacyjna op. wych. Ochrona zdrowia Administracja publiczna Pozost. zad. w zakr. polit. społ. Przetwórstwo przemysłowe 86

3 Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2007 roku Pozost. zad.w zakr. polit. społ. 5,65% pozostałe działy 4,62% Przetwórstwo przemysłowe 1,81% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,26% Administracja publiczna 5,68% Transport i łączność 46,66% Ochrona zdrowia 6,33% Oświata i wych. oraz Edukacyjna op. wych. 8,18% Rolnictwo i łowiectwo 8,88% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,93% 87

4 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,85 zł ROZDZIAŁ Biura geodezji i terenów rolnych ,19 zł Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu. Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,19 99,69 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , ,65 99,67 99,88 99,08 94,99 70,52 24,47 Wydatki majątkowe ,00 100,00 5,01 Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku Stan na 31 grudnia Plan Wykonanie (deklaracja ZUS DRA) Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.492,81 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.449,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości ,65 zł wydatkowano m.in. na: pobieranie wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie inwentaryzacji budynków i nieruchomości, koszty funkcjonowania Jednostki, podatki od nieruchomości w miejscowościach, w których mieszczą się Pracownie Terenowe w Kaliszu, w Chodzieży oraz w Koninie. Do zadań statutowych WBGiTR należy wykonywanie zadań na rzecz Marszałka i jego jednostek organizacyjnych w zakresie spraw z dziedziny geodezji. W 2007 roku wykonano między innymi: ustalenie granic drogi wojewódzkiej: Nr 123 Huta Szklana-Przesieki, Nr 447 Mikstat-Grabów n/prosną, Nr 443 Królików-Rychwał, pomiar cieku Stara Noteć II, badanie osiadań gruntu na terenie dawnej kopalni soli w Wapnie, sporządzono dla 26 gmin numeryczną mapę glebowo-rolniczą. 88

5 Wydatki majątkowe w 2007 roku rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Pracowni Terenowej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12 Kwota ,00 zakup 4 samochodów terenowych ,00 RAZEM: ,00 Zobowiązania ogółem wg stanu na r. wynoszą ,96 zł (w tym zobowiązania wymagalne 269,01 zł powstałe w wyniku niedopłaty do faktur) i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2007r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2007 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2008 roku, niezapłaconych faktur, zakupu usług. Należności ogółem wg stanu na r. wynoszą ,42 zł (w tym zaległości ,94 zł) w tym wymagalne ,94 zł i dotyczą należności za usługi geodezyjne i klasyfikację gruntów. ROZDZIAŁ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,65 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,65 99,99 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , ,16 99,99 99,98 100,00 93,83 76,86 16,97 Wydatki majątkowe ,97 99,97 6,17 Na planowane wydatki budżetowe w wysokości zł wykonanie za 2007r. wyniosło ,65 zł, co stanowi 99,99 %. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku Stan na 31 grudnia Plan Wykonanie (deklaracja ZUS DRA) Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.461,48 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.097,86 zł. Zarząd przyjął do wykonania w 2007 roku zadania związane z realizacją programu Rowy, tj. zatrudnienie bezrobotnych do robót konserwacyjnych na budowlach melioracji podstawowych. W roku 2007 w ramach ww. programu zatrudniając bezrobotnych stworzono 89

6 stanowiska pracy na terenie 29 powiatów i 130 gmin. Pełen nadzór nad ich pracą prowadził WZMiUW w ramach planowanych wydatków budżetowych. Ponadto Zarząd prowadził dodatkowo bezpośredni nadzór inwestorski nad planowanymi do dofinansowania ze środków FOGR zbiornikami małej retencji. Wydatki bieżące WZMiUW w kwocie ,16 zł zostały przeznaczone na: utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny p.powodziowe i budynki biurowe), zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe, konieczne remonty i konserwacje zapleczy środków transportowych i innych urządzeń technicznych, inne koszty funkcjonowania Jednostki. Wydatki majątkowe w 2007 roku Kwota zakup środków transportowych szt. 10 (samochody osobowe) , ,00 zł zakup 22 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz skanera ,22 zł zakup kserokopiarki 8.995,00 zł zakup 2 sztuk pieców centralnego ogrzewania 9.692,18 zł zakup rzutnika z ekranem 5.575,25 zł zakup 2 sztuk klimatyzatorów do pomiaru technicznego w budynku Poznań ul. Piekary 17 - szt ,86 zł wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego p.poż ,46 w całym budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 zgodnie z decyzją z 2006 r. KM PSP w Poznaniu oraz zaleceniami UE - poprawa bezpieczeństwa ppoż. osób i mienia ,17 zł wykonanie instalacji hydrantowej wew. DN - 52 i DN - 25 w całym budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 zgodnie z decyzją z 2006 r. KM PSP w Poznaniu oraz zaleceniami UE - poprawa bezpieczeństwa ppoż. osób i mienia ,11 zł wykonanie robót dodatkowych budowlanych związanych z instalacją DSO i hydrantową p.poż zgodnie z Decyzją i zaleceniem KM PSP w Poznaniu ,40 zł modernizacja bram garażowych w Inspektoracie WZMiUW we Wrześni ul. Czerniejewska ,94 zł modernizacja bram garażowych w budynku zaplecza oraz dachu budynku administracyjnego w Rejonowym Oddziale WZMiUW w Lesznie ul. Śniadeckich ,84 zł RAZEM: ,97 Zobowiązania ogółem wg stanu na r. wynoszą ,50 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2007 rok wraz z pochodnymi, które zostanie wypłacone w I kwartale 2008 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem wg stanu na r. wynoszą ,28 zł (w tym zaległości ,28 zł), w tym wymagalne ,21 zł i dotyczą głównie niezapłaconych czynszów, kosztów eksploatacyjnych. 90

7 ROZDZIAŁ Melioracje wodne ,79 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,79 62,04 100,00 Wydatki bieżące ,40 100,00 22,55 Wydatki majątkowe ,39 55,86 77,45 Na wydatki bieżące w kwocie ,40 zł składają się następujące pozycje: 1. z zakresu administracji rządowej kwota ,00 zł, opis znajduje się w części 3 na stronach , 2. środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego kwota ,00 zł przeznaczona na dofinansowanie realizacji Wojewódzkiego Programu zwalczania bezrobocia ROWY 2007, 3. zwrot dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę ,40 zł, który dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak SR.Le /06 z dnia 27 grudnia 2006roku. Na realizację wydatków majątkowych, które wykonano w 55,86% wydatkowano następujące kwoty: 1. z zakresu administracji rządowej łączna kwota ,40 zł ( 6050 kwota ,00 zł, 6058 kwota ,43 zł, 6059 kwota ,97 zł) opis znajduje się w części 3 na stronie 304, 2. środki z pomocy finansowej z budżetu Gminy Ryczywół ( kwota ,99 zł), na budowę przejazdu na Kanale Marunowskim w Skrzetuszu, 3. na podstawie umów z funduszami celowymi ( 6050 kwota ,00 zł), z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Polder Dobrów-Radyczyny modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty- Etap I Gm. Kościelec i Koło, 4. środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego ( 6050 kwota ,00 zł), na: - zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo kwota ,00 zł, - zbiornik wodny Lutynia, Gm. Dobrzyca i Kotlin prace koncepcyjne i przygotowawcze kwota ,00 zł, 5. na dotacje udzielane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( ,00 zł przekazana Gminie Kórnik) na realizację zadania pn. Stabilizacja poziomu wody w jeziorach Kórnickie i Skrzynki Duże. W ramach tego zadania, o łącznej wartości ,73 zł, przy partycypacji Województwa Wielkopolskiego w kwocie ,00 zł, wykonano: - odbudowę rzeki Kopli na odcinku od km ,5 do ,5 - odmulenie dna rzeki na odcinku od km do km oraz od km ,2 do km ,6 - wykonanie konstrukcji przegrody ze ścianki szczelnej w km rzeki Kopli. W wydatkach majątkowych została ujęta dotacja w łącznej wysokości zł na zadania realizowane w ramach SPO ROL ( 6058, 6059). Kwota ta planowana była na 91

8 kontynuację rozpoczętych i nowych zadań z programu SPO oraz na realizację nowych zadań z programu PROW Ostatecznie z powodu przesunięcia terminu uruchomienia programu PROW na rok 2008, w IV kw roku Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o zablokowaniu części przekazanej dotacji w wysokości zł. (w zł i zł). Decyzja ta spowodowała, że zablokowane środki nie mogły być wydatkowane. Blokada środków Dział rozdział Przeznaczenie środków Wysokość blokady Finansowanie zadań z progr. UE Współfinansowanie zadań z progr. UE *) blokada na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 34/2007 z dnia roku Poniżej w tabeli przedstawiono procentowy udział środków poszczególnych źródeł finansowania zadań w całości nakładów wg stanu na dzień roku. Procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania w całości środków Lp. Źródła finansowania Wysokość dotacji % Dotacja budżetu państwa, z tego: ,40 - budżet Wojewody ,00 93% - Program dla Odry ,00 - SPO ,40 2. Dotacja WFOŚiGW ,00 5% 3. Dotacje samorządowe, z tego: - dotacje gminne i powiatowe, - budżet Województwa Wielkopolskiego Wykonanie rzeczowe inwestycji , , ,00 2% Razem: ,39 100% Wykonanie rzeczowe inwestycji realizowanych w roku 2007r. zestawiono w poniższej tabeli. Lp. Rodzaj inwestycji Jednostka Wykonanie rzeczowe Cieki na potrzeby rolnictwa w tym: km 31,016 - jazy szt 5 - przepusty szt 13 - rurociągi szt zastawki szt 2 - wały km 10,000 - przepusty wałowe szt 17 - śluzy wałowe szt 2 - wpusty do nawodnień szt 1 - pozostałe szt 2 2 Wały przeciwpowodziowe km 6,472 3 Zbiorniki (rob. towarzyszące) ob. 3 92

9 4 5 Pompownie w tym: szt 1 - zbiorniki wyrównawcze szt 1 - rurociągi m 104,0 - regulacje rzek km 6,820 Samodzielne obiekty w tym: - jazy szt 4 - pozostałe budowle piętrzące szt 1 - przepławki dla ryb szt 1 - pozostałe obiekty szt 1 Zamówienia publiczne W 2007 roku WZMiUW przygotował i przeprowadził szereg postępowań, zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku. Przeprowadzone postępowania obejmowały różne formy zamówień na roboty związane z budową urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych, a także na specjalistyczne usługi projektowe. W sumie udzielono łącznie 1406 zamówień. Wydatki na dokumentacje dla zadań przyszłościowych W wydatkach majątkowych ujęto wydatki na dokumentacje dla zadań przyszłościowych. W 2007 roku wydatki wyniosły ogółem ,95 zł (wraz ze środkami własnymi budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł). Z tej kwoty ,31 zł. przeznaczono na wykonanie operatów geodezyjnych, wyceny rzeczoznawców, opłaty notarialne, wypłaty za przejęte nieruchomości na rzecz skarbu państwa, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji podstawowych. Pozostałą kwotę w wysokości ,64 zł (w tym środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł) przeznaczono na opracowanie dokumentacji studialnych i projektowych dla projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach kolejnych, w ramach programów operacyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania Wykonawcy inwestycji W 2007 r. zadania i projekty inwestycyjne były realizowane przez jednostki wykonawcze wyłonione w drodze przetargów publicznych. Zaawansowanie finansowe inwestycji w 2007 r. W 2007 r. realizowano 8 tytułów inwestycyjnych z planowanym terminem zakończenia w 2008 roku i latach następnych, o łącznej wartości kosztorysowej zł. Zaangażowanie środków na tych inwestycjach, od początku ich realizacji, wyniosło na koniec 2007 roku zł (50,9 %), z tego: - zadania inwestycyjne (statutowe) zł. (zaawansowanie finansowe 47,96 %) - projekty inwestycyjne w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" zł. (zaawansowanie finansowe 87,0 %) Do zakończenia inwestycji po 2007 roku niezbędna jest kwota zł. 93

10 Zaawansowanie zadań 1. Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika małej retencji w dolinie Strugi Gołanieckiej z zalewem od km do km jej biegu. Celem zbiornika jest magazynowanie wody (pojemność 2,5 mln m 3 ) do nawodnień użytków rolnych (ok ha), wyrównanie przepływów rzeki Strugi Gołanieckiej - w tym umożliwienie zachowania ciągłości przepływu nienaruszalnego oraz stworzenie warunków dla ochrony przeciwpowodziowej. W roku 2007 przyznane środki wysokości zł zostały wydatkowane na: - przygotowanie materiałów geodezyjnych do wykupu zł - wykupy gruntów zł W 2007 r. zawarto z dwoma rolnikami akty notarialne dotyczące wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa. Nabyto 5 działek o łącznej powierzchni 5,02 ha (w tym działki leśne) za kwotę zł. 2. Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - Etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu Planowany zbiornik Wielowieś Klasztorna realizowany będzie na obszarze doliny rzeki Prosny. Zaporę czołową zbiornika zlokalizowano w km 93,0 rzeki Prosny, na wysokości wsi Kakawa Nowa gm. Godziesze Wielkie. Do przejęcia przewidziano grunty o ogólnej powierzchni 1991,15 ha, z tego: - grunty prywatnych właścicieli 1.546,58 ha - grunty Lasów Państwowych 242,48 ha - grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i innych jednostek Państwowych 162,76 ha - grunty Samorządów Gminnych 39,33 ha Zbiornik ma za zadanie przechwycenie fali powodziowej i zmagazynowanie 48,8 mln m 3 wody. Powierzchnia zalewu przy tej pojemności wynosi 1704 ha. Przy nadzwyczajnych, zdarzających się raz na kilkadziesiąt lat wielkich powodziach, zbiornik może przechwycić i zmagazynować 67,5 mln m 3 wody, zajmując powierzchnię 2047 ha. Do głównych celów przedsięwzięcia należy: - zabezpieczenie przed powodzią miasta Kalisza i terenów rolniczych w dolinie rzeki Prosny i Warty, - zabezpieczenie przed skutkami suszy, - gromadzenie wody w celu racjonalnego jej wykorzystania, - zapewnienie potrzeb wodnych rolnictwa i potrzeb komunalnych, - prowadzenie gospodarki rybackiej, - produkcja energii elektrycznej, - sportowe i rekreacyjne wykorzystanie zalewu i obrzeży, - aktywizacja działalności gospodarczej w gminach sąsiadujących ze zbiornikiem. Realizację I etapu przygotowanie dokumentacji oraz wykupy gruntów, rozpoczęto w 2001 roku na podstawie Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Kontraktami Wojewódzkimi w latach Inwestycja posiada dokumentacje techniczną na czaszę zbiornika, która w 2007 roku została częściowo zaktualizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Wartość kosztorysowa zadania wg zaktualizowanego w 2007 roku Studium Wykonalności wynosi ,0 tys. zł. Wartość I etapu ustalona na podstawie Studium wynosi ,0 tys. zł, z tego: - dokumentacja ,0 tys. zł - wykupy gruntów ,0 tys. zł 94

11 W 2007 roku nakłady na realizację I etapu wyniosły ogółem 7.993,8 tys. zł, z tego: - Program dla Odry ,0 tys. zł - poza planem WZMIUW środki własne budżetu woj. wlkp ,8 tys. zł Nakłady poniesione do końca 2007 roku ze wszystkich źródeł finansowania wynoszą ,0 tys. zł, z tego: - rezerwa celowa ,7 tys. zł - Program Odra ,6 tys. zł - Samorząd Województwa Wielkopolskiego ,7 tys. zł Do końca 2007 roku wykupiono od prywatnych właścicieli grunty o powierzchni 853,0204 ha (65 zabudowanych gospodarstw rolnych), z czego 739,3609 ha (26 gospodarstwa) to grunty położone w czaszy zbiornika, a 113,6595 ha to grunty leżące poza rzędną 125 m n.p.m., które będą przeznaczone jako grunty zamienne. Do wykupu od właścicieli prywatnych w czaszy zbiornika w latach pozostało 807,2191 ha. W latach sporządzono 315 aktów notarialnych. 3. Polder Dobrów Radyczyny modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty Gm. Kościelec, Koło Etap II Kontynuacja rozpoczętego w roku 2006 etapu I inwestycji, która zapewni ochronę p. powodziową użytków rolnych oraz m. Janów, Dobrów przed wodami powodziowymi rzeki Warty, celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Projektowana przebudowa istniejącego wału ma ograniczyć zjawisko szkodliwej filtracji, zarówno w korpusie wału jak i podłożu, przy wysokich stanach wody rz. Warty, co mogłoby spowodować przerwanie wału. Inwestycja polega na przebudowie istniejącego wału p.powodziowego wraz z dogęszczeniem korpusu oraz uszczelnieniem wału i podłoża przesłoną bentonitową na lewym brzegu rzeki Warty na dł. 2,98 km w km wału do Powierzchnia obszaru chronionego ha. W ramach etapu II w 2007 roku rozpoczęto modernizację wału p.powodziowego na długości 2,98 km na terenie gm. Kościelec i Brudzew. Planowany termin zakończenia etapu II planowany jest na rok Koszt całkowity etapu wynosi zł, z tego do końca 2007 roku poniesiono zł. Środki pochodziły w całości ze źródeł Programu dla Odry Renowacja zbiornika retencyjno-wyrównawczego przy przepompowni Izbice, pow. rawicki Inwestycja ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu odwadniającego na terenie obsługiwanym przez przepompownię Izbice. Zadanie obejmuje usunięcie namułu z dna zbiornika o powierzchni 2,2 ha i zwiększenie przyrostu pojemności retencyjnej o 33,9 tys. m 3. Koszt wykonania robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ,34 zł. Środki na realizację zadania w roku 2007 pochodziły z następujących źródeł: - budżet wojewody: zł - FOGR /poza planem/ zł 5. Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny etap I Modernizowany odcinek wału ma docelowo (etap I i II) chronić przed powodzią 845 ha gruntów wsi Mniszew, Żerniki, Kretków, Chwałów, Komorze i Paruchów, gmina Żerków pow. Jarocin. Przewidziany do realizacji wał jest ostatnim etapem obwałowań Węzła Żerkowskiego który chroni przed powodzią dolinę o łącznej powierzchni ha użytków rolnych oraz zabudowania miejscowości między innymi: Przybysław, Brzóstków, Antonin, Śmiełów, Lgów, Szczonów oraz wcześniej wymienione. 95

12 Koszt wykonania robót etapu I wynosi zł. Etap I prac modernizacyjnych (4,06 km) finansowano w roku 2007 w całości ze środków Programu dla Odry 2006 w wysokości zł. 6. Odbudowa rzeki Bolemki etap I Inwestycja obejmuje odbudowę rzeki na długości 8,749 km na terenie gminy i miasta Chodzież. W roku 2007 rozpoczęto realizację I etapu wykonania robót budowlanych. Koszt zadania wynosi ogółem zł, z czego w roku 2007 poniesiono zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody. 7. Projekty inwestycyjne w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" W 2007 roku do sfinansowania 2 projektów inwestycyjnych objętych Decyzjami Marszałka z terminem realizacji , zaangażowano środki o łącznej wartości zł. Środki pochodziły z następujących źródeł: - współfinansowanie projektów inwestycyjnych /010, 01008, 6059/ zł - finansowanie projektów inwestycyjnych /010, 01008, 6058/ zł - budżet wojewody /010, 01008, 6050/ zł Środki przeznaczono w całości na sfinansowanie robót budowlano-montażowych, wykupy gruntów i roboty niebudowlane, zgodnie z harmonogramem fakturowania. 7.1 Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów-odbudowa w km Rzeka Ner ujęta w sieci NATURA 2000 jest korytarzem ekologicznym najwyższej rangi. Rzeka wymaga regeneracji, a jednym ze sposobów częściowego przywrócenia ekologicznych funkcji jest odbudowa cieku, która wpłynie na: - Oczyszczenie dennych warstw rzeki Ner z zanieczyszczeń stałych i masowych, - Zwiększenie przepustowości koryta cieku, a tym samym ograniczenie wylewów powodziowych, - Zwiększenie prędkości wody w rzece, co pozytywnie wpłynie na jej natlenienie Po wykonaniu prac przepustowość koryta Neru zwiększy się o prawie 200 % w stosunku do stanu istniejącego, a na odcinku ujściowym o około 350 %. Koszt całości inwestycji na odcinku 19,93 km wynosi zł, z czego w roku 2007 wydatkowano zł. Środki pochodziły z następujących źródeł: - współfinansowanie projektów inwestycyjnych /010, 01008, 6059/ zł - finansowanie projektów inwestycyjnych /010, 01008, 6058/ zł 7.2 Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km w m.rzuchów Most usytuowany będzie na terasach zalewowych rzeki Ner w km jej biegu Długość całkowita mostu - 49,20m Światło przęsła mostu - 30,0m Szerokość całkowita obiektu - 8,5m Nośność mostu (klasa C) - 300kN Rzędna spodu konstrukcji - 97,27m npm Wykonany most zapewni dojazd do pompowni Krzykosy o znaczeniu p.powodziowym oraz zapewni dojazd do pól rolnikom gospodarującym w dolinie Neru. Koszt całości inwestycji wynosi zł, z czego w roku 2007 wydatkowano zł. Środki pochodziły z następujących źródeł: - współfinansowanie projektów inwestycyjnych (010, 01008, 6059) zł - finansowanie projektów inwestycyjnych (010, 01008, 6058) zł - budżet wojewody (010, 01008, 6050) zł 96

13 Inwestycje zakończone w 2007 r. Zgodnie z terminami umownymi, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 12 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej zł. Charakterystykę zakończonych inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli. Lp. Nazwa zadania gmina Okres realizacji Efekt końcowy Koszt inwestycji powiat zadania km/ha/szt zł Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty - Etap I gmina: Kościelec i Koło ,97 km powiat: Koło 2 Zbiornik wodny Murowaniec etap II gm. Koźminek szt Likwidacja ujemnych skutków napełnienia zbiornika Stare Miasto gmina: Stare Miasto ob powiat: Konin 4 Odbudowa przepustu w km kanału Marunowskiego gm. Ryczywół szt pow.oborniki Wlkp. 5 Modernizacja mnicha- staw B w m. Gaj, pow. Śremski ob Rzeka Orla - regulacja i obwałowanie w km ,0 km gmina: Pakosław, Jutrosin 10,0 km powiat: rawicki Jazy na rzece Orli w km , , gmina: Pakosław szt powiat: rawicki 8 Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner gmina: Dąbie ,502 km powiat: Koło 9 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach wg załącznika Gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka - Woj ,64 km wielkopolskie 10 Odbudowa jazu Krajenka gm. Krajenka pow. Złotów szt Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km do km gm. Dolsk, Borek Wlkp., Jaraczewo, woj. wielkopolskie Przepompownia na rzece Bartosz gm. Pyzdry, pow. Września, woj. Wielkopolskie ,376 km 5 szt. Jazów ob Razem:

14 ROZDZIAŁ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,28 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,28 61,01 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - SPO ROL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , , ,38 61,01 61,01 58,71 79,93 100,00 100,00 85,82 14,18 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej opis znajduje się w części 3 na stronach ROZDZIAŁ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 33,33 Wydatki majątkowe ,00 100,00 66,67 Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na: - dofinansowanie zwiększonych kosztów energii elektrycznej na 11 pompowniach zlokalizowanych wzdłuż rzeki Warty na terenie Niziny Konińsko Pyzderskiej kwota ,00 zł, - zakupy uzupełniające dla Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych zakup pięciu zestawów pompowych oraz sztucznych zapór wodnych kwota ,00 zł. 98

15 ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,94 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,94 99,20 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - dotacje , ,00 99,20 100,00 100,00 3, ,94 99,11 90, ,00 100,00 6,64 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na: umowy o dzieło z wykładowcami, dotyczące szkoleń dla grup producentów rolnych kwota ,00 zł, umowę o dzieło dotyczącą przygotowania dokumentów do przeprowadzenia kategoryzacji polnych obwodów łowieckich - kwota 5.000,00 zł, szkolenia dla grup producentów rolnych - kwota ,48 zł, dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00) - kwota ,00 zł, dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - kwota ,00 zł, pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego grupy wielkopolskich rolników, dotyczącego szkolenia z zakresu przetwórstwa produktów ekologicznych w gospodarstwach biodynamicznych zrzeszonych w organizacji Demeter International do Dolnej Saksonii - kwota ,46 zł dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na szkolenia dla doradców rolno-środowiskowych - kwota ,00 zł. 2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,00 zł ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,00 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,00 41,80 100,00 Wydatki bieżące ,00 41,80 100,00 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 99

16 W ww. rozdziale zostały zaplanowane wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne i osiadanie powierzchni terenu, finansowane z: - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwota zł, brak wykonania opis znajduje się w części 3 na stronie 305, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota zł, z tego: 3.100,00 zł stanowiło wsparcie finansowe zadania zrealizowanego w 2006 roku, natomiast ,00 zł zostało przekazane w I kwartale 2008r. po rozliczeniu realizacji przedsięwzięcia, - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego kwota ,00 zł. Zobowiązania ogółem na dzień r. wynoszą ,00 zł i dotyczą zadania pn. Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne i osiadanie powierzchni terenu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,30 zł ROZDZIAŁ Rozwój przedsiębiorczości ,30 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,30 72,98 100,00 Wydatki bieżące, w tym: - ZPORR , ,44 85,45 84,77 51,38 48,69 Wydatki majątkowe, z tego: - ZPORR , ,86 63,23 63,23 48,62 48,62 W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wydatki Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zgodnie z Umową o przekazaniu środków na pokrycie wydatków (poza Pomocą Techniczną ZPORR), związanych z wdrażaniem Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR zawartą w dniu r. - w wysokości ,00 zł wydatki na realizację zadań w ramach ZPORR: Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości kwota ,50 zł, obejmującą: a) dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwota ,25 zł (z tego: ,09 zł, ,16 zł), beneficjent: - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp., Projekt nr Z/30/II/2.5/7/05 pt. Promocja przedsiębiorczości na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Pleszewskiego, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/7/U/1/6/05 kwota ,96 zł, - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp., Projekt nr Z/2.30/II/2.5/9/06 pt. Teraz My-nowe mikroprzedsiębiorstwa południowej Wielkopolski, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/9/06/U/5/06 kwota ,45 zł, 100

17 - Fundacja UAM-Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Projekt nr Z/30/II/2.5/16/05 pt. Pomysł na biznes-promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/16/U/1/2/05 kwota ,81 zł, - Fundacja UAM-Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Projekt nr Z/30/II/2.5/6/06 pt. Pomysł na biznes 2-promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/6/06/U/2/06 kwota ,25 zł, - Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile, Projekt nr Z/2.30/II/2.5/4/06 pt. Pomagamy przedsiębiorczym w północnej Wielkopolsce edycja II, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/4/06/U/1/06 kwota ,59 zł, - Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile, Projekt nr Z/30/II/2.5/5/05 pt. Pomagamy przedsiębiorczym w północnej Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/5/U/1/5/05 kwota ,29 zł, - Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu, Projekt nr Z/30/II/2.5/10/05 pt. Rozwój przedsiębiorczości w regionie kaliskim, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/10/U/1/8/05 kwota ,00 zł, - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska Milemium, Projekt nr Z/30/II/2.5/6/05 pt. Przedsiębiorca to człowiek sukcesu zdolny do tworzenia czegoś nowego i wartościowego, podejmujący ryzyko finansowe, zawodowe, psychologiczne i społeczne, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/6/U/1/7/05 kwota ,02 zł, - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Projekt nr Z/30/II/2.5/8/05 pt. Promocja przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim, realizowany jako projekt własny kwota ,08 zł, - Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa, Projekt nr Z/30/II/2.5/19/05 pt. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej studiującej w uczelniach wyższych Wielkopolski, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/19/U/1/3/05 kwota ,95 zł, - Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., Projekt nr Z/30/II/2.5/12/05 pt. Rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe doradztwo i szkolenia oraz wsparcie finansowe, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/12/U/1/4/05 kwota ,66 zł, - Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa, Projekt nr Z/30/II/2.5/10/06 pt. Dobra idea kluczem do sukcesu, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/10/06/U/6/06 kwota ,58 zł, - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Projekt nr Z/30/II/2.5/26/05 pt. Twój pomysł - Twoja praca - wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie kościańskim, realizowany na podstawie nr Umowy Z/30/II/2.5/26/U/1/10/05 kwota ,36 zł, - Wielkopolska Izba Rolnicza, Projekt nr Z/2.30/II/2.5/8/06 pt. Promocja przedsiębiorczości wśród osób odchodzących z rolnictwa w kierunku podejmowania własnej działalności gospodarczej w Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/8/06/U/4/06 kwota ,25 zł, - Czarneccy Grupa Edukacyjna, Projekt nr Z/2.30/II/2.5/11/06 pt. Sam sobie szefem, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/11/06/U/7/06 kwota ,00 zł, b) dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota ,25 zł (z tego: ,93 zł, ,32 zł): 101

18 beneficjent: Ochotnicze Hufce Pracy Projekt nr Z/2.30/II/2.5/7/06 pt. Mój mały biznes - to marzenie można spełnić. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, realizowany na podstawie Umowy Z/2.30/II/2.5/7/06/U/3/06, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa kwota ,00 zł (z tego: ,00 zł, ,00 zł), beneficjent: - Powerbike sp. z o.o., Projekt Opracowanie strategii technologiczno - informatycznej, jej wdrożenie i optymalne wykorzystanie w przedsiębiorstwie na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/88/05/U/20/05 kwota ,00 zł, - EURO KONSULT Marcin Zaradny, Projekt Wzrost konkurencyjny przedsiębiorstwa EURO KONSULT poprzez pozyskanie nowej grupy klientów, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/142/06/U/33/06 kwota 7.000,00 zł, - STYROPOZ Sp. z o.o., Projekt Wdrożenie Systemu zgodnego z ISO 9001:2000 oraz wymaganiami dyrektywy 89/106/EEC, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/274/05/U/85/05 kwota 8.500,00 zł, - NETFLOW Michał Gortat, Projekt Dywersyfikacja logistyki sprzedaży poprzez stworzenie systemu e-commerce, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/251/06/U/50/06 kwota ,00 zł, - A&T CONSULTING, Projekt Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa A&T Consulting poprzez pozyskanie nowej grupy klientów na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/595/05/U/141/05 kwota 5.900,00 zł, - PSI-INTERNET Sp. z o.o., Projekt Opracowanie i wdrożenie strategii technologiczno - informatycznej szansą rozwoju firmy, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/324/05/U/79/05 - kwota ,00 zł, - Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, Projekt Wdrożenie oprogramowania klasy CRM szansą rozwoju Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/240/06/U/47/06 kwota ,00 zł, - NOPA NET Sp. z o.o., Projekt Technologie informatyczne narzędziem rozwoju firmy NOPA NET Sp. z o.o., na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/15/06/U/4/06 kwota ,00 zł, - Smartlink S.C., Projekt Nowa platforma informacyjna Funduszeonline, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/277/06/U/56/06 kwota ,00 zł. Priorytet IV Pomoc Techniczna łączna kwota ,26 zł, z tego: - Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę ,29 zł, - Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę 7.984,73 zł, - Działanie 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę 9.225,24 zł Środki w łącznej wysokości ,68 zł (pozostałe wydatki bieżące) stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej kwota 6.709,25 zł, oraz w ramach Działania 2.5 kwota ,43 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 102

19 W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na: dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota ,86 zł (z tego: ,50 zł, ,36 zł), beneficjent: - P.H.U. EFEKT Joanna Stawska, Projekt Wzrost konkurencyjności firmy EFEKT poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/154/05/U/34/05 kwota ,70 zł, - AM-TRUCK Mariusz Józefiak, Projekt Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę warsztatu oraz zakup niezbędnych urządzeń, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/215/05/U/54/05 kwota ,00 zł, - NZOZ Klinika Pro Bono, Projekt Podniesienie konkurencyjności Kliniki Pro Bono poprzez zakup nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/389/05/U/38/05 kwota ,00 zł, - Stanisław Bolanowski NZOZ Kontraktowa Praktyka Lekarska, Projekt Podniesienie standardu świadczonych usług poprzez komputeryzację i nowoczesny sprzęt diagnostyczny, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/515/05/U/132/05 kwota 6.599,32 zł, - VABUD Sp. z o.o., Projekt Wytwarzanie energooszczędnych materiałów budowlanych szansą na rozwój przedsiębiorstwa, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/106/06/U/26/ ,00 zł, - NOBESO Sp. J., Projekt Wzrost konkurencyjności firmy NOBESO poprzez uruchomienie nowoczesnego procesu lakierowania proszkowego, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/114/06/U/27/06 kwota ,00 zł, - Euro Trade Technology Sp. z o.o., Projekt Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do łączenia taśm transportujących, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/128/06/U/30/06 kwota ,16 zł, - ARTEGO Technologia Obróbki Skrawaniem Artur Kalbarczyk, Projekt Wprowadzenie nowych usług przez ARTEGO technologia obróbki skrawaniem, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/160/06/U/35/06 kwota ,39 zł, - Przedsiębiorstwo Usługowo Doradcze Izabela Lira, Projekt Wprowadzenie na rynek nowych usług w zakresie analizy chemicznej pasz i komponentów, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/175/06/U/66/06 kwota ,10 zł, - VERCOM Sp. z o.o., Projekt Dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowoczesnej platformy e-komunikacyjnej, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/182/06/U/67/06 kwota ,99 zł, - P.W. FAIR PLAY Monika Kozielska Nowak, Projekt Zakup maszyn modernizujących działalność gospodarczą, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/2/06/U/1/06 kwota ,00 zł, - Przedsiębiorstwo Produkcyjne WYSOCKI Andrzej Wysocki, Projekt Dofinansowanie zakupu form wtryskowych na monowieczka do akumulatorów, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/21/06/U/64/06 kwota ,00 zł, - PPHU ERGOBUD sp. z o.o., Projekt Rozpoczęcie produkcji kształtek budowlanych przez firmę EROGBUD, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/217/06/U/44/06 kwota ,00 zł, - Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, Projekt Zakup oprogramowania klasy CRM szansą rozwoju Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/241/06/U/48/06 kwota ,00 zł, - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FLOREK Damian Florek, Projekt Utworzenie przedsiębiorstwa w zakresie działalności usługowej związanej z pojazdami 103

20 samochodowymi, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/282/06/U/59/06 kwota ,50 zł, - NZOZ STOMATOLOGIA K.A. Maciejewscy s.c., Projekt Wzrost konkurencyjności Praktyki Stomatologicznej - zakup sprzętu, poszerzenie usług, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/32/06/U/6/06 kwota ,40 zł, - WO-BUD Wojciech Siedlecki, Projekt Zakup walca wibracyjnego, przyczyniającego się do wzrostu zdolności usługowych, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/39/06/U/8/06 kwota ,53 zł, - Zakład Usługowy Wodno Kanalizacyjny S.C. Cichy Czesław, Cichy Paweł, Cichy Robert, Projekt Zakup środków trwałych zwiększających gotowość techniczną i usługową przedsiębiorstwa, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/40/06/U/60/06 kwota ,60 zł, - GUTMED Sp. z o.o., Projekt Podniesienie standardu usług i konkurencyjności poradni poprzez unowocześnienie wyposażenia, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/48/06/U/10/06 kwota 3.422,56 zł, - DACH MAR Paweł Lubacki, Projekt Zakup sprzętu komputerowego i transportu do przewozu materiałów budowlanych, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/49/06/U/11/06 kwota ,00 zł, - GEODEZJA WIELKOPOLSKA, Projekt Poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa Geodezja Wielkopolska poprzez zakup specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/63/06/U/13/06 kwota ,16 zł, - Zakład Wielobranżowy SK Sławomir Majerowski, Projekt Wzrost pozycji konkurencyjnej Zakładu Wielobranżowego SK poprzez inwestycje, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/67/06/U/14/06 kwota ,00 zł, - Biuro Rozliczeń Podatkowych Alicja Pieczykolan, Projekt Wzrost konkurencyjności Biura Rozliczeń Podatkowych poprzez inwestycję w środki trwałe, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/76/06/U/15/06 - kwota 2.936,67 zł, - Usługi Dźwigowe Pazoła Robert Pazoła, Projekt Wzrost konkurencyjności firmy Usługi Dźwigowe Pazoła poprzez poszerzenie oferty usługowej, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/85/06/U/65/06 kwota ,00 zł, - Z.P.H.U. JACKON Produkcja Mebli Gasza Jacek, Projekt Weź sprawy w swoje ręce poprzez zatrudnienie szansa czy ryzyko, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/96/06/U/22/06 kwota ,00 zł, - Symetria Sp. J., Projekt Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego urządzenia wraz z oprogramowaniem, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/99/06/U/23/06 kwota ,48 zł, - Konsultant Centrum Finansowo - Doradcze Sp. z o.o., Projekt Modernizacja zaplecza informatycznego i technicznego, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/103/05/U/23/05 kwota ,00 zł, - Prywatna Praktyka Weterynaryjna Lek. Wet. Paweł Mendyk, Projekt Zakup aparatu rentgenowskiego z osprzętem, ultrasonografu i komputera z oprogramowaniem, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/120/05/U/27/05 kwota ,10 zł, - Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Dentysta Justyna Lepka-Domagała, Projekt Zakup urządzeń wyposażenia nowoczesnego gabinetu stomatologicznego, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/13/05/U/2/05 kwota ,30 zł, - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KONBET BIS Barbara Lis, Projekt Nowoczesne maszyny źródłem rozwoju i sukcesów przedsiębiorstwa KONBET BIS, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/132/05/U/30/05 kwota ,00 zł, - Firma Men Sp. z o.o., Projekt Wyposażenie w środki trwałe Dworu Biesiadnego, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/146/05/U/32/05 kwota ,00 zł, 104

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podstawowymi kierunkami działalności

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5298/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr 5298/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr 5298/2014 z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 4215/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica WZMiUW w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań tel. (061) 647-54-00, fax (061) 852-55-61 strona internetowa: www.wzmiuw.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Uchwała Nr 468/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII / 121 / 2012 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXII / 121 / 2012 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok UCHWAŁA NR XXII / 121 / 2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Powiat Wrzesiński Załacznik nr 1 do Uchwały nr21/iii/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2005 r. BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne Projekt Budżetu na 2016 rok Charakterystyka Województwa Wielkopolskiego Udział Województwa Wielkopolskiego w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 1 639,01 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem 1 639,01 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r.

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.211,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/262/2017 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/262/2017 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/262/2017 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo