2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach"

Transkrypt

1 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę ,23 zł, co stanowi 87,10% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu wg poniższej tabeli. Uchwałą Nr XIX/253/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalony został wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2007, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę zł - opis wydatków znajduje się na stronach Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2007 na łączną kwotę zł - opis wydatków znajduje się na stronach Lp. Plan na 2007 rok po zmianach Wykonanie za 2007 rok % (4:3) Struktura wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,85 69,01 8,88 2 Górnictwo i kopalnictwo ,00 41,80 0,01 3 Przetwórstwo przemysłowe ,30 72,98 1,81 4 Transport i łączność ,93 91,01 46,66 5 Turystyka ,87 97,47 0,11 6 Gospodarka mieszkaniowa ,87 93,62 0,77 7 Działalność usługowa ,94 99,24 0,53 8 Nauka ,34 87,95 0,76 9 Administracja publiczna ,03 92,03 5,68 10 Bezpieczeństwo publiczne i ,33 99,67 0,12 ochrona przeciwpożarowa 11 Obsługa długu publicznego ,57 94,79 0,47 12 Różne rozliczenia ,07 0,29 0,01 13 Oświata i wychowanie ,30 99,80 5,57 14 Szkolnictwo wyższe ,35 97,78 0,37 15 Ochrona zdrowia ,11 83,55 6,33 16 Pomoc społeczna ,31 72,37 0,52 17 Pozostałe zadania w zakresie ,48 86,93 5,65 polityki społecznej 18 Edukacyjna opieka wychowawcza ,36 98,13 2,61 19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,56 82,96 1,26 20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,85 99,81 10,93 21 Kultura fizyczna i sport ,81 99,62 0,95 Razem: ,23 87,10 100,00 85

2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2007 rok plan wykonanie Transport i łączność Kult. i ochr. dz. narod. Rolnictwo i łowiectwo Oświata i wych. oraz Edukacyjna op. wych. Ochrona zdrowia Administracja publiczna Pozost. zad. w zakr. polit. społ. Przetwórstwo przemysłowe 86

3 Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2007 roku Pozost. zad.w zakr. polit. społ. 5,65% pozostałe działy 4,62% Przetwórstwo przemysłowe 1,81% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,26% Administracja publiczna 5,68% Transport i łączność 46,66% Ochrona zdrowia 6,33% Oświata i wych. oraz Edukacyjna op. wych. 8,18% Rolnictwo i łowiectwo 8,88% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,93% 87

4 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,85 zł ROZDZIAŁ Biura geodezji i terenów rolnych ,19 zł Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu. Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,19 99,69 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , ,65 99,67 99,88 99,08 94,99 70,52 24,47 Wydatki majątkowe ,00 100,00 5,01 Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku Stan na 31 grudnia Plan Wykonanie (deklaracja ZUS DRA) Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.492,81 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.449,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości ,65 zł wydatkowano m.in. na: pobieranie wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie inwentaryzacji budynków i nieruchomości, koszty funkcjonowania Jednostki, podatki od nieruchomości w miejscowościach, w których mieszczą się Pracownie Terenowe w Kaliszu, w Chodzieży oraz w Koninie. Do zadań statutowych WBGiTR należy wykonywanie zadań na rzecz Marszałka i jego jednostek organizacyjnych w zakresie spraw z dziedziny geodezji. W 2007 roku wykonano między innymi: ustalenie granic drogi wojewódzkiej: Nr 123 Huta Szklana-Przesieki, Nr 447 Mikstat-Grabów n/prosną, Nr 443 Królików-Rychwał, pomiar cieku Stara Noteć II, badanie osiadań gruntu na terenie dawnej kopalni soli w Wapnie, sporządzono dla 26 gmin numeryczną mapę glebowo-rolniczą. 88

5 Wydatki majątkowe w 2007 roku rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Pracowni Terenowej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12 Kwota ,00 zakup 4 samochodów terenowych ,00 RAZEM: ,00 Zobowiązania ogółem wg stanu na r. wynoszą ,96 zł (w tym zobowiązania wymagalne 269,01 zł powstałe w wyniku niedopłaty do faktur) i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2007r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2007 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2008 roku, niezapłaconych faktur, zakupu usług. Należności ogółem wg stanu na r. wynoszą ,42 zł (w tym zaległości ,94 zł) w tym wymagalne ,94 zł i dotyczą należności za usługi geodezyjne i klasyfikację gruntów. ROZDZIAŁ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,65 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,65 99,99 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , ,16 99,99 99,98 100,00 93,83 76,86 16,97 Wydatki majątkowe ,97 99,97 6,17 Na planowane wydatki budżetowe w wysokości zł wykonanie za 2007r. wyniosło ,65 zł, co stanowi 99,99 %. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku Stan na 31 grudnia Plan Wykonanie (deklaracja ZUS DRA) Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.461,48 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.097,86 zł. Zarząd przyjął do wykonania w 2007 roku zadania związane z realizacją programu Rowy, tj. zatrudnienie bezrobotnych do robót konserwacyjnych na budowlach melioracji podstawowych. W roku 2007 w ramach ww. programu zatrudniając bezrobotnych stworzono 89

6 stanowiska pracy na terenie 29 powiatów i 130 gmin. Pełen nadzór nad ich pracą prowadził WZMiUW w ramach planowanych wydatków budżetowych. Ponadto Zarząd prowadził dodatkowo bezpośredni nadzór inwestorski nad planowanymi do dofinansowania ze środków FOGR zbiornikami małej retencji. Wydatki bieżące WZMiUW w kwocie ,16 zł zostały przeznaczone na: utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny p.powodziowe i budynki biurowe), zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe, konieczne remonty i konserwacje zapleczy środków transportowych i innych urządzeń technicznych, inne koszty funkcjonowania Jednostki. Wydatki majątkowe w 2007 roku Kwota zakup środków transportowych szt. 10 (samochody osobowe) , ,00 zł zakup 22 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz skanera ,22 zł zakup kserokopiarki 8.995,00 zł zakup 2 sztuk pieców centralnego ogrzewania 9.692,18 zł zakup rzutnika z ekranem 5.575,25 zł zakup 2 sztuk klimatyzatorów do pomiaru technicznego w budynku Poznań ul. Piekary 17 - szt ,86 zł wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego p.poż ,46 w całym budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 zgodnie z decyzją z 2006 r. KM PSP w Poznaniu oraz zaleceniami UE - poprawa bezpieczeństwa ppoż. osób i mienia ,17 zł wykonanie instalacji hydrantowej wew. DN - 52 i DN - 25 w całym budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 zgodnie z decyzją z 2006 r. KM PSP w Poznaniu oraz zaleceniami UE - poprawa bezpieczeństwa ppoż. osób i mienia ,11 zł wykonanie robót dodatkowych budowlanych związanych z instalacją DSO i hydrantową p.poż zgodnie z Decyzją i zaleceniem KM PSP w Poznaniu ,40 zł modernizacja bram garażowych w Inspektoracie WZMiUW we Wrześni ul. Czerniejewska ,94 zł modernizacja bram garażowych w budynku zaplecza oraz dachu budynku administracyjnego w Rejonowym Oddziale WZMiUW w Lesznie ul. Śniadeckich ,84 zł RAZEM: ,97 Zobowiązania ogółem wg stanu na r. wynoszą ,50 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2007 rok wraz z pochodnymi, które zostanie wypłacone w I kwartale 2008 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności ogółem wg stanu na r. wynoszą ,28 zł (w tym zaległości ,28 zł), w tym wymagalne ,21 zł i dotyczą głównie niezapłaconych czynszów, kosztów eksploatacyjnych. 90

7 ROZDZIAŁ Melioracje wodne ,79 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,79 62,04 100,00 Wydatki bieżące ,40 100,00 22,55 Wydatki majątkowe ,39 55,86 77,45 Na wydatki bieżące w kwocie ,40 zł składają się następujące pozycje: 1. z zakresu administracji rządowej kwota ,00 zł, opis znajduje się w części 3 na stronach , 2. środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego kwota ,00 zł przeznaczona na dofinansowanie realizacji Wojewódzkiego Programu zwalczania bezrobocia ROWY 2007, 3. zwrot dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę ,40 zł, który dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak SR.Le /06 z dnia 27 grudnia 2006roku. Na realizację wydatków majątkowych, które wykonano w 55,86% wydatkowano następujące kwoty: 1. z zakresu administracji rządowej łączna kwota ,40 zł ( 6050 kwota ,00 zł, 6058 kwota ,43 zł, 6059 kwota ,97 zł) opis znajduje się w części 3 na stronie 304, 2. środki z pomocy finansowej z budżetu Gminy Ryczywół ( kwota ,99 zł), na budowę przejazdu na Kanale Marunowskim w Skrzetuszu, 3. na podstawie umów z funduszami celowymi ( 6050 kwota ,00 zł), z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Polder Dobrów-Radyczyny modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty- Etap I Gm. Kościelec i Koło, 4. środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego ( 6050 kwota ,00 zł), na: - zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo kwota ,00 zł, - zbiornik wodny Lutynia, Gm. Dobrzyca i Kotlin prace koncepcyjne i przygotowawcze kwota ,00 zł, 5. na dotacje udzielane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( ,00 zł przekazana Gminie Kórnik) na realizację zadania pn. Stabilizacja poziomu wody w jeziorach Kórnickie i Skrzynki Duże. W ramach tego zadania, o łącznej wartości ,73 zł, przy partycypacji Województwa Wielkopolskiego w kwocie ,00 zł, wykonano: - odbudowę rzeki Kopli na odcinku od km ,5 do ,5 - odmulenie dna rzeki na odcinku od km do km oraz od km ,2 do km ,6 - wykonanie konstrukcji przegrody ze ścianki szczelnej w km rzeki Kopli. W wydatkach majątkowych została ujęta dotacja w łącznej wysokości zł na zadania realizowane w ramach SPO ROL ( 6058, 6059). Kwota ta planowana była na 91

8 kontynuację rozpoczętych i nowych zadań z programu SPO oraz na realizację nowych zadań z programu PROW Ostatecznie z powodu przesunięcia terminu uruchomienia programu PROW na rok 2008, w IV kw roku Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o zablokowaniu części przekazanej dotacji w wysokości zł. (w zł i zł). Decyzja ta spowodowała, że zablokowane środki nie mogły być wydatkowane. Blokada środków Dział rozdział Przeznaczenie środków Wysokość blokady Finansowanie zadań z progr. UE Współfinansowanie zadań z progr. UE *) blokada na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 34/2007 z dnia roku Poniżej w tabeli przedstawiono procentowy udział środków poszczególnych źródeł finansowania zadań w całości nakładów wg stanu na dzień roku. Procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania w całości środków Lp. Źródła finansowania Wysokość dotacji % Dotacja budżetu państwa, z tego: ,40 - budżet Wojewody ,00 93% - Program dla Odry ,00 - SPO ,40 2. Dotacja WFOŚiGW ,00 5% 3. Dotacje samorządowe, z tego: - dotacje gminne i powiatowe, - budżet Województwa Wielkopolskiego Wykonanie rzeczowe inwestycji , , ,00 2% Razem: ,39 100% Wykonanie rzeczowe inwestycji realizowanych w roku 2007r. zestawiono w poniższej tabeli. Lp. Rodzaj inwestycji Jednostka Wykonanie rzeczowe Cieki na potrzeby rolnictwa w tym: km 31,016 - jazy szt 5 - przepusty szt 13 - rurociągi szt zastawki szt 2 - wały km 10,000 - przepusty wałowe szt 17 - śluzy wałowe szt 2 - wpusty do nawodnień szt 1 - pozostałe szt 2 2 Wały przeciwpowodziowe km 6,472 3 Zbiorniki (rob. towarzyszące) ob. 3 92

9 4 5 Pompownie w tym: szt 1 - zbiorniki wyrównawcze szt 1 - rurociągi m 104,0 - regulacje rzek km 6,820 Samodzielne obiekty w tym: - jazy szt 4 - pozostałe budowle piętrzące szt 1 - przepławki dla ryb szt 1 - pozostałe obiekty szt 1 Zamówienia publiczne W 2007 roku WZMiUW przygotował i przeprowadził szereg postępowań, zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku. Przeprowadzone postępowania obejmowały różne formy zamówień na roboty związane z budową urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych, a także na specjalistyczne usługi projektowe. W sumie udzielono łącznie 1406 zamówień. Wydatki na dokumentacje dla zadań przyszłościowych W wydatkach majątkowych ujęto wydatki na dokumentacje dla zadań przyszłościowych. W 2007 roku wydatki wyniosły ogółem ,95 zł (wraz ze środkami własnymi budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł). Z tej kwoty ,31 zł. przeznaczono na wykonanie operatów geodezyjnych, wyceny rzeczoznawców, opłaty notarialne, wypłaty za przejęte nieruchomości na rzecz skarbu państwa, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji podstawowych. Pozostałą kwotę w wysokości ,64 zł (w tym środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ,00 zł) przeznaczono na opracowanie dokumentacji studialnych i projektowych dla projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach kolejnych, w ramach programów operacyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania Wykonawcy inwestycji W 2007 r. zadania i projekty inwestycyjne były realizowane przez jednostki wykonawcze wyłonione w drodze przetargów publicznych. Zaawansowanie finansowe inwestycji w 2007 r. W 2007 r. realizowano 8 tytułów inwestycyjnych z planowanym terminem zakończenia w 2008 roku i latach następnych, o łącznej wartości kosztorysowej zł. Zaangażowanie środków na tych inwestycjach, od początku ich realizacji, wyniosło na koniec 2007 roku zł (50,9 %), z tego: - zadania inwestycyjne (statutowe) zł. (zaawansowanie finansowe 47,96 %) - projekty inwestycyjne w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" zł. (zaawansowanie finansowe 87,0 %) Do zakończenia inwestycji po 2007 roku niezbędna jest kwota zł. 93

10 Zaawansowanie zadań 1. Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika małej retencji w dolinie Strugi Gołanieckiej z zalewem od km do km jej biegu. Celem zbiornika jest magazynowanie wody (pojemność 2,5 mln m 3 ) do nawodnień użytków rolnych (ok ha), wyrównanie przepływów rzeki Strugi Gołanieckiej - w tym umożliwienie zachowania ciągłości przepływu nienaruszalnego oraz stworzenie warunków dla ochrony przeciwpowodziowej. W roku 2007 przyznane środki wysokości zł zostały wydatkowane na: - przygotowanie materiałów geodezyjnych do wykupu zł - wykupy gruntów zł W 2007 r. zawarto z dwoma rolnikami akty notarialne dotyczące wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa. Nabyto 5 działek o łącznej powierzchni 5,02 ha (w tym działki leśne) za kwotę zł. 2. Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - Etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu Planowany zbiornik Wielowieś Klasztorna realizowany będzie na obszarze doliny rzeki Prosny. Zaporę czołową zbiornika zlokalizowano w km 93,0 rzeki Prosny, na wysokości wsi Kakawa Nowa gm. Godziesze Wielkie. Do przejęcia przewidziano grunty o ogólnej powierzchni 1991,15 ha, z tego: - grunty prywatnych właścicieli 1.546,58 ha - grunty Lasów Państwowych 242,48 ha - grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i innych jednostek Państwowych 162,76 ha - grunty Samorządów Gminnych 39,33 ha Zbiornik ma za zadanie przechwycenie fali powodziowej i zmagazynowanie 48,8 mln m 3 wody. Powierzchnia zalewu przy tej pojemności wynosi 1704 ha. Przy nadzwyczajnych, zdarzających się raz na kilkadziesiąt lat wielkich powodziach, zbiornik może przechwycić i zmagazynować 67,5 mln m 3 wody, zajmując powierzchnię 2047 ha. Do głównych celów przedsięwzięcia należy: - zabezpieczenie przed powodzią miasta Kalisza i terenów rolniczych w dolinie rzeki Prosny i Warty, - zabezpieczenie przed skutkami suszy, - gromadzenie wody w celu racjonalnego jej wykorzystania, - zapewnienie potrzeb wodnych rolnictwa i potrzeb komunalnych, - prowadzenie gospodarki rybackiej, - produkcja energii elektrycznej, - sportowe i rekreacyjne wykorzystanie zalewu i obrzeży, - aktywizacja działalności gospodarczej w gminach sąsiadujących ze zbiornikiem. Realizację I etapu przygotowanie dokumentacji oraz wykupy gruntów, rozpoczęto w 2001 roku na podstawie Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Kontraktami Wojewódzkimi w latach Inwestycja posiada dokumentacje techniczną na czaszę zbiornika, która w 2007 roku została częściowo zaktualizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Wartość kosztorysowa zadania wg zaktualizowanego w 2007 roku Studium Wykonalności wynosi ,0 tys. zł. Wartość I etapu ustalona na podstawie Studium wynosi ,0 tys. zł, z tego: - dokumentacja ,0 tys. zł - wykupy gruntów ,0 tys. zł 94

11 W 2007 roku nakłady na realizację I etapu wyniosły ogółem 7.993,8 tys. zł, z tego: - Program dla Odry ,0 tys. zł - poza planem WZMIUW środki własne budżetu woj. wlkp ,8 tys. zł Nakłady poniesione do końca 2007 roku ze wszystkich źródeł finansowania wynoszą ,0 tys. zł, z tego: - rezerwa celowa ,7 tys. zł - Program Odra ,6 tys. zł - Samorząd Województwa Wielkopolskiego ,7 tys. zł Do końca 2007 roku wykupiono od prywatnych właścicieli grunty o powierzchni 853,0204 ha (65 zabudowanych gospodarstw rolnych), z czego 739,3609 ha (26 gospodarstwa) to grunty położone w czaszy zbiornika, a 113,6595 ha to grunty leżące poza rzędną 125 m n.p.m., które będą przeznaczone jako grunty zamienne. Do wykupu od właścicieli prywatnych w czaszy zbiornika w latach pozostało 807,2191 ha. W latach sporządzono 315 aktów notarialnych. 3. Polder Dobrów Radyczyny modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty Gm. Kościelec, Koło Etap II Kontynuacja rozpoczętego w roku 2006 etapu I inwestycji, która zapewni ochronę p. powodziową użytków rolnych oraz m. Janów, Dobrów przed wodami powodziowymi rzeki Warty, celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Projektowana przebudowa istniejącego wału ma ograniczyć zjawisko szkodliwej filtracji, zarówno w korpusie wału jak i podłożu, przy wysokich stanach wody rz. Warty, co mogłoby spowodować przerwanie wału. Inwestycja polega na przebudowie istniejącego wału p.powodziowego wraz z dogęszczeniem korpusu oraz uszczelnieniem wału i podłoża przesłoną bentonitową na lewym brzegu rzeki Warty na dł. 2,98 km w km wału do Powierzchnia obszaru chronionego ha. W ramach etapu II w 2007 roku rozpoczęto modernizację wału p.powodziowego na długości 2,98 km na terenie gm. Kościelec i Brudzew. Planowany termin zakończenia etapu II planowany jest na rok Koszt całkowity etapu wynosi zł, z tego do końca 2007 roku poniesiono zł. Środki pochodziły w całości ze źródeł Programu dla Odry Renowacja zbiornika retencyjno-wyrównawczego przy przepompowni Izbice, pow. rawicki Inwestycja ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu odwadniającego na terenie obsługiwanym przez przepompownię Izbice. Zadanie obejmuje usunięcie namułu z dna zbiornika o powierzchni 2,2 ha i zwiększenie przyrostu pojemności retencyjnej o 33,9 tys. m 3. Koszt wykonania robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ,34 zł. Środki na realizację zadania w roku 2007 pochodziły z następujących źródeł: - budżet wojewody: zł - FOGR /poza planem/ zł 5. Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny etap I Modernizowany odcinek wału ma docelowo (etap I i II) chronić przed powodzią 845 ha gruntów wsi Mniszew, Żerniki, Kretków, Chwałów, Komorze i Paruchów, gmina Żerków pow. Jarocin. Przewidziany do realizacji wał jest ostatnim etapem obwałowań Węzła Żerkowskiego który chroni przed powodzią dolinę o łącznej powierzchni ha użytków rolnych oraz zabudowania miejscowości między innymi: Przybysław, Brzóstków, Antonin, Śmiełów, Lgów, Szczonów oraz wcześniej wymienione. 95

12 Koszt wykonania robót etapu I wynosi zł. Etap I prac modernizacyjnych (4,06 km) finansowano w roku 2007 w całości ze środków Programu dla Odry 2006 w wysokości zł. 6. Odbudowa rzeki Bolemki etap I Inwestycja obejmuje odbudowę rzeki na długości 8,749 km na terenie gminy i miasta Chodzież. W roku 2007 rozpoczęto realizację I etapu wykonania robót budowlanych. Koszt zadania wynosi ogółem zł, z czego w roku 2007 poniesiono zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody. 7. Projekty inwestycyjne w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" W 2007 roku do sfinansowania 2 projektów inwestycyjnych objętych Decyzjami Marszałka z terminem realizacji , zaangażowano środki o łącznej wartości zł. Środki pochodziły z następujących źródeł: - współfinansowanie projektów inwestycyjnych /010, 01008, 6059/ zł - finansowanie projektów inwestycyjnych /010, 01008, 6058/ zł - budżet wojewody /010, 01008, 6050/ zł Środki przeznaczono w całości na sfinansowanie robót budowlano-montażowych, wykupy gruntów i roboty niebudowlane, zgodnie z harmonogramem fakturowania. 7.1 Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów-odbudowa w km Rzeka Ner ujęta w sieci NATURA 2000 jest korytarzem ekologicznym najwyższej rangi. Rzeka wymaga regeneracji, a jednym ze sposobów częściowego przywrócenia ekologicznych funkcji jest odbudowa cieku, która wpłynie na: - Oczyszczenie dennych warstw rzeki Ner z zanieczyszczeń stałych i masowych, - Zwiększenie przepustowości koryta cieku, a tym samym ograniczenie wylewów powodziowych, - Zwiększenie prędkości wody w rzece, co pozytywnie wpłynie na jej natlenienie Po wykonaniu prac przepustowość koryta Neru zwiększy się o prawie 200 % w stosunku do stanu istniejącego, a na odcinku ujściowym o około 350 %. Koszt całości inwestycji na odcinku 19,93 km wynosi zł, z czego w roku 2007 wydatkowano zł. Środki pochodziły z następujących źródeł: - współfinansowanie projektów inwestycyjnych /010, 01008, 6059/ zł - finansowanie projektów inwestycyjnych /010, 01008, 6058/ zł 7.2 Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km w m.rzuchów Most usytuowany będzie na terasach zalewowych rzeki Ner w km jej biegu Długość całkowita mostu - 49,20m Światło przęsła mostu - 30,0m Szerokość całkowita obiektu - 8,5m Nośność mostu (klasa C) - 300kN Rzędna spodu konstrukcji - 97,27m npm Wykonany most zapewni dojazd do pompowni Krzykosy o znaczeniu p.powodziowym oraz zapewni dojazd do pól rolnikom gospodarującym w dolinie Neru. Koszt całości inwestycji wynosi zł, z czego w roku 2007 wydatkowano zł. Środki pochodziły z następujących źródeł: - współfinansowanie projektów inwestycyjnych (010, 01008, 6059) zł - finansowanie projektów inwestycyjnych (010, 01008, 6058) zł - budżet wojewody (010, 01008, 6050) zł 96

13 Inwestycje zakończone w 2007 r. Zgodnie z terminami umownymi, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 12 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej zł. Charakterystykę zakończonych inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli. Lp. Nazwa zadania gmina Okres realizacji Efekt końcowy Koszt inwestycji powiat zadania km/ha/szt zł Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty - Etap I gmina: Kościelec i Koło ,97 km powiat: Koło 2 Zbiornik wodny Murowaniec etap II gm. Koźminek szt Likwidacja ujemnych skutków napełnienia zbiornika Stare Miasto gmina: Stare Miasto ob powiat: Konin 4 Odbudowa przepustu w km kanału Marunowskiego gm. Ryczywół szt pow.oborniki Wlkp. 5 Modernizacja mnicha- staw B w m. Gaj, pow. Śremski ob Rzeka Orla - regulacja i obwałowanie w km ,0 km gmina: Pakosław, Jutrosin 10,0 km powiat: rawicki Jazy na rzece Orli w km , , gmina: Pakosław szt powiat: rawicki 8 Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner gmina: Dąbie ,502 km powiat: Koło 9 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach wg załącznika Gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka - Woj ,64 km wielkopolskie 10 Odbudowa jazu Krajenka gm. Krajenka pow. Złotów szt Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km do km gm. Dolsk, Borek Wlkp., Jaraczewo, woj. wielkopolskie Przepompownia na rzece Bartosz gm. Pyzdry, pow. Września, woj. Wielkopolskie ,376 km 5 szt. Jazów ob Razem:

14 ROZDZIAŁ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,28 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,28 61,01 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - SPO ROL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , , ,38 61,01 61,01 58,71 79,93 100,00 100,00 85,82 14,18 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej opis znajduje się w części 3 na stronach ROZDZIAŁ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 33,33 Wydatki majątkowe ,00 100,00 66,67 Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na: - dofinansowanie zwiększonych kosztów energii elektrycznej na 11 pompowniach zlokalizowanych wzdłuż rzeki Warty na terenie Niziny Konińsko Pyzderskiej kwota ,00 zł, - zakupy uzupełniające dla Wojewódzkich Magazynów Przeciwpowodziowych zakup pięciu zestawów pompowych oraz sztucznych zapór wodnych kwota ,00 zł. 98

15 ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,94 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,94 99,20 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - dotacje , ,00 99,20 100,00 100,00 3, ,94 99,11 90, ,00 100,00 6,64 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na: umowy o dzieło z wykładowcami, dotyczące szkoleń dla grup producentów rolnych kwota ,00 zł, umowę o dzieło dotyczącą przygotowania dokumentów do przeprowadzenia kategoryzacji polnych obwodów łowieckich - kwota 5.000,00 zł, szkolenia dla grup producentów rolnych - kwota ,48 zł, dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00) - kwota ,00 zł, dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - kwota ,00 zł, pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego grupy wielkopolskich rolników, dotyczącego szkolenia z zakresu przetwórstwa produktów ekologicznych w gospodarstwach biodynamicznych zrzeszonych w organizacji Demeter International do Dolnej Saksonii - kwota ,46 zł dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na szkolenia dla doradców rolno-środowiskowych - kwota ,00 zł. 2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,00 zł ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,00 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,00 41,80 100,00 Wydatki bieżące ,00 41,80 100,00 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 99

16 W ww. rozdziale zostały zaplanowane wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne i osiadanie powierzchni terenu, finansowane z: - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwota zł, brak wykonania opis znajduje się w części 3 na stronie 305, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota zł, z tego: 3.100,00 zł stanowiło wsparcie finansowe zadania zrealizowanego w 2006 roku, natomiast ,00 zł zostało przekazane w I kwartale 2008r. po rozliczeniu realizacji przedsięwzięcia, - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego kwota ,00 zł. Zobowiązania ogółem na dzień r. wynoszą ,00 zł i dotyczą zadania pn. Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne i osiadanie powierzchni terenu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,30 zł ROZDZIAŁ Rozwój przedsiębiorczości ,30 zł Plan na 2007 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2007 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,30 72,98 100,00 Wydatki bieżące, w tym: - ZPORR , ,44 85,45 84,77 51,38 48,69 Wydatki majątkowe, z tego: - ZPORR , ,86 63,23 63,23 48,62 48,62 W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wydatki Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zgodnie z Umową o przekazaniu środków na pokrycie wydatków (poza Pomocą Techniczną ZPORR), związanych z wdrażaniem Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR zawartą w dniu r. - w wysokości ,00 zł wydatki na realizację zadań w ramach ZPORR: Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości kwota ,50 zł, obejmującą: a) dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwota ,25 zł (z tego: ,09 zł, ,16 zł), beneficjent: - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp., Projekt nr Z/30/II/2.5/7/05 pt. Promocja przedsiębiorczości na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Pleszewskiego, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/7/U/1/6/05 kwota ,96 zł, - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp., Projekt nr Z/2.30/II/2.5/9/06 pt. Teraz My-nowe mikroprzedsiębiorstwa południowej Wielkopolski, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/9/06/U/5/06 kwota ,45 zł, 100

17 - Fundacja UAM-Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Projekt nr Z/30/II/2.5/16/05 pt. Pomysł na biznes-promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/16/U/1/2/05 kwota ,81 zł, - Fundacja UAM-Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Projekt nr Z/30/II/2.5/6/06 pt. Pomysł na biznes 2-promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/6/06/U/2/06 kwota ,25 zł, - Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile, Projekt nr Z/2.30/II/2.5/4/06 pt. Pomagamy przedsiębiorczym w północnej Wielkopolsce edycja II, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/4/06/U/1/06 kwota ,59 zł, - Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile, Projekt nr Z/30/II/2.5/5/05 pt. Pomagamy przedsiębiorczym w północnej Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/5/U/1/5/05 kwota ,29 zł, - Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu, Projekt nr Z/30/II/2.5/10/05 pt. Rozwój przedsiębiorczości w regionie kaliskim, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/10/U/1/8/05 kwota ,00 zł, - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska Milemium, Projekt nr Z/30/II/2.5/6/05 pt. Przedsiębiorca to człowiek sukcesu zdolny do tworzenia czegoś nowego i wartościowego, podejmujący ryzyko finansowe, zawodowe, psychologiczne i społeczne, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/6/U/1/7/05 kwota ,02 zł, - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Projekt nr Z/30/II/2.5/8/05 pt. Promocja przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim, realizowany jako projekt własny kwota ,08 zł, - Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa, Projekt nr Z/30/II/2.5/19/05 pt. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej studiującej w uczelniach wyższych Wielkopolski, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/19/U/1/3/05 kwota ,95 zł, - Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., Projekt nr Z/30/II/2.5/12/05 pt. Rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe doradztwo i szkolenia oraz wsparcie finansowe, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/II/2.5/12/U/1/4/05 kwota ,66 zł, - Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa, Projekt nr Z/30/II/2.5/10/06 pt. Dobra idea kluczem do sukcesu, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/10/06/U/6/06 kwota ,58 zł, - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Projekt nr Z/30/II/2.5/26/05 pt. Twój pomysł - Twoja praca - wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie kościańskim, realizowany na podstawie nr Umowy Z/30/II/2.5/26/U/1/10/05 kwota ,36 zł, - Wielkopolska Izba Rolnicza, Projekt nr Z/2.30/II/2.5/8/06 pt. Promocja przedsiębiorczości wśród osób odchodzących z rolnictwa w kierunku podejmowania własnej działalności gospodarczej w Wielkopolsce, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/8/06/U/4/06 kwota ,25 zł, - Czarneccy Grupa Edukacyjna, Projekt nr Z/2.30/II/2.5/11/06 pt. Sam sobie szefem, realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/II/2.5/11/06/U/7/06 kwota ,00 zł, b) dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota ,25 zł (z tego: ,93 zł, ,32 zł): 101

18 beneficjent: Ochotnicze Hufce Pracy Projekt nr Z/2.30/II/2.5/7/06 pt. Mój mały biznes - to marzenie można spełnić. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, realizowany na podstawie Umowy Z/2.30/II/2.5/7/06/U/3/06, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa kwota ,00 zł (z tego: ,00 zł, ,00 zł), beneficjent: - Powerbike sp. z o.o., Projekt Opracowanie strategii technologiczno - informatycznej, jej wdrożenie i optymalne wykorzystanie w przedsiębiorstwie na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/88/05/U/20/05 kwota ,00 zł, - EURO KONSULT Marcin Zaradny, Projekt Wzrost konkurencyjny przedsiębiorstwa EURO KONSULT poprzez pozyskanie nowej grupy klientów, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/142/06/U/33/06 kwota 7.000,00 zł, - STYROPOZ Sp. z o.o., Projekt Wdrożenie Systemu zgodnego z ISO 9001:2000 oraz wymaganiami dyrektywy 89/106/EEC, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/274/05/U/85/05 kwota 8.500,00 zł, - NETFLOW Michał Gortat, Projekt Dywersyfikacja logistyki sprzedaży poprzez stworzenie systemu e-commerce, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/251/06/U/50/06 kwota ,00 zł, - A&T CONSULTING, Projekt Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa A&T Consulting poprzez pozyskanie nowej grupy klientów na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/595/05/U/141/05 kwota 5.900,00 zł, - PSI-INTERNET Sp. z o.o., Projekt Opracowanie i wdrożenie strategii technologiczno - informatycznej szansą rozwoju firmy, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/324/05/U/79/05 - kwota ,00 zł, - Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, Projekt Wdrożenie oprogramowania klasy CRM szansą rozwoju Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/240/06/U/47/06 kwota ,00 zł, - NOPA NET Sp. z o.o., Projekt Technologie informatyczne narzędziem rozwoju firmy NOPA NET Sp. z o.o., na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/15/06/U/4/06 kwota ,00 zł, - Smartlink S.C., Projekt Nowa platforma informacyjna Funduszeonline, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/277/06/U/56/06 kwota ,00 zł. Priorytet IV Pomoc Techniczna łączna kwota ,26 zł, z tego: - Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę ,29 zł, - Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę 7.984,73 zł, - Działanie 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę 9.225,24 zł Środki w łącznej wysokości ,68 zł (pozostałe wydatki bieżące) stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej kwota 6.709,25 zł, oraz w ramach Działania 2.5 kwota ,43 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 102

19 W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na: dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota ,86 zł (z tego: ,50 zł, ,36 zł), beneficjent: - P.H.U. EFEKT Joanna Stawska, Projekt Wzrost konkurencyjności firmy EFEKT poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/154/05/U/34/05 kwota ,70 zł, - AM-TRUCK Mariusz Józefiak, Projekt Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę warsztatu oraz zakup niezbędnych urządzeń, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/215/05/U/54/05 kwota ,00 zł, - NZOZ Klinika Pro Bono, Projekt Podniesienie konkurencyjności Kliniki Pro Bono poprzez zakup nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/389/05/U/38/05 kwota ,00 zł, - Stanisław Bolanowski NZOZ Kontraktowa Praktyka Lekarska, Projekt Podniesienie standardu świadczonych usług poprzez komputeryzację i nowoczesny sprzęt diagnostyczny, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/515/05/U/132/05 kwota 6.599,32 zł, - VABUD Sp. z o.o., Projekt Wytwarzanie energooszczędnych materiałów budowlanych szansą na rozwój przedsiębiorstwa, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/106/06/U/26/ ,00 zł, - NOBESO Sp. J., Projekt Wzrost konkurencyjności firmy NOBESO poprzez uruchomienie nowoczesnego procesu lakierowania proszkowego, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/114/06/U/27/06 kwota ,00 zł, - Euro Trade Technology Sp. z o.o., Projekt Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do łączenia taśm transportujących, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/128/06/U/30/06 kwota ,16 zł, - ARTEGO Technologia Obróbki Skrawaniem Artur Kalbarczyk, Projekt Wprowadzenie nowych usług przez ARTEGO technologia obróbki skrawaniem, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/160/06/U/35/06 kwota ,39 zł, - Przedsiębiorstwo Usługowo Doradcze Izabela Lira, Projekt Wprowadzenie na rynek nowych usług w zakresie analizy chemicznej pasz i komponentów, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/175/06/U/66/06 kwota ,10 zł, - VERCOM Sp. z o.o., Projekt Dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowoczesnej platformy e-komunikacyjnej, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/182/06/U/67/06 kwota ,99 zł, - P.W. FAIR PLAY Monika Kozielska Nowak, Projekt Zakup maszyn modernizujących działalność gospodarczą, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/2/06/U/1/06 kwota ,00 zł, - Przedsiębiorstwo Produkcyjne WYSOCKI Andrzej Wysocki, Projekt Dofinansowanie zakupu form wtryskowych na monowieczka do akumulatorów, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/21/06/U/64/06 kwota ,00 zł, - PPHU ERGOBUD sp. z o.o., Projekt Rozpoczęcie produkcji kształtek budowlanych przez firmę EROGBUD, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/217/06/U/44/06 kwota ,00 zł, - Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, Projekt Zakup oprogramowania klasy CRM szansą rozwoju Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/241/06/U/48/06 kwota ,00 zł, - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FLOREK Damian Florek, Projekt Utworzenie przedsiębiorstwa w zakresie działalności usługowej związanej z pojazdami 103

20 samochodowymi, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/282/06/U/59/06 kwota ,50 zł, - NZOZ STOMATOLOGIA K.A. Maciejewscy s.c., Projekt Wzrost konkurencyjności Praktyki Stomatologicznej - zakup sprzętu, poszerzenie usług, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/32/06/U/6/06 kwota ,40 zł, - WO-BUD Wojciech Siedlecki, Projekt Zakup walca wibracyjnego, przyczyniającego się do wzrostu zdolności usługowych, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/39/06/U/8/06 kwota ,53 zł, - Zakład Usługowy Wodno Kanalizacyjny S.C. Cichy Czesław, Cichy Paweł, Cichy Robert, Projekt Zakup środków trwałych zwiększających gotowość techniczną i usługową przedsiębiorstwa, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/40/06/U/60/06 kwota ,60 zł, - GUTMED Sp. z o.o., Projekt Podniesienie standardu usług i konkurencyjności poradni poprzez unowocześnienie wyposażenia, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/48/06/U/10/06 kwota 3.422,56 zł, - DACH MAR Paweł Lubacki, Projekt Zakup sprzętu komputerowego i transportu do przewozu materiałów budowlanych, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/49/06/U/11/06 kwota ,00 zł, - GEODEZJA WIELKOPOLSKA, Projekt Poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa Geodezja Wielkopolska poprzez zakup specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/63/06/U/13/06 kwota ,16 zł, - Zakład Wielobranżowy SK Sławomir Majerowski, Projekt Wzrost pozycji konkurencyjnej Zakładu Wielobranżowego SK poprzez inwestycje, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/67/06/U/14/06 kwota ,00 zł, - Biuro Rozliczeń Podatkowych Alicja Pieczykolan, Projekt Wzrost konkurencyjności Biura Rozliczeń Podatkowych poprzez inwestycję w środki trwałe, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/76/06/U/15/06 - kwota 2.936,67 zł, - Usługi Dźwigowe Pazoła Robert Pazoła, Projekt Wzrost konkurencyjności firmy Usługi Dźwigowe Pazoła poprzez poszerzenie oferty usługowej, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/85/06/U/65/06 kwota ,00 zł, - Z.P.H.U. JACKON Produkcja Mebli Gasza Jacek, Projekt Weź sprawy w swoje ręce poprzez zatrudnienie szansa czy ryzyko, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/96/06/U/22/06 kwota ,00 zł, - Symetria Sp. J., Projekt Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego urządzenia wraz z oprogramowaniem, na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.4/99/06/U/23/06 kwota ,48 zł, - Konsultant Centrum Finansowo - Doradcze Sp. z o.o., Projekt Modernizacja zaplecza informatycznego i technicznego, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/103/05/U/23/05 kwota ,00 zł, - Prywatna Praktyka Weterynaryjna Lek. Wet. Paweł Mendyk, Projekt Zakup aparatu rentgenowskiego z osprzętem, ultrasonografu i komputera z oprogramowaniem, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/120/05/U/27/05 kwota ,10 zł, - Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Dentysta Justyna Lepka-Domagała, Projekt Zakup urządzeń wyposażenia nowoczesnego gabinetu stomatologicznego, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/13/05/U/2/05 kwota ,30 zł, - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KONBET BIS Barbara Lis, Projekt Nowoczesne maszyny źródłem rozwoju i sukcesów przedsiębiorstwa KONBET BIS, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/132/05/U/30/05 kwota ,00 zł, - Firma Men Sp. z o.o., Projekt Wyposażenie w środki trwałe Dworu Biesiadnego, na podstawie umowy nr Z/30/III/3.4/146/05/U/32/05 kwota ,00 zł, 104

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.1 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok po zmianach Wykonanie za 2009r. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo