Konkurs Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego"

Transkrypt

1 Konkurs Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego W celu zgłoszenia udziału w Konkursie Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego należy wypełnić niniejszy formularz i przesłać go wraz z załącznikami na adres Organizatora Konkursu, którym jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 74A, I piętro, Lublin. Odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu powinny być wyczerpujące i precyzyjne, gdyż na ich podstawie Kapituła Konkursu dokona oceny złożonych aplikacji konkursowych. Formularz aplikacji konkursowej składa się z pięciu części: A. Lider Partnerstwa B. Partnerstwo C. Potencjał i koncepcja rozwoju współpracy D. Pomysł wykorzystania lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej E. Misja i wizja w kontekście rozwoju branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej w okresie do 2020 roku.

2 A. LIDER PARTNERSTWA Dane Lidera Partnerstwa PEŁNA NAZWA.. DATA I MIEJSCE REJESTRACJI* W PRZYPADKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NAZWA REJESTRU I NUMER WPISU DO KRS* Data /./ ADRES SIEDZIBY Adres Gmina Kod Powiat ADRES DO KORESPONDENCJI Adres Gmina Kod Powiat DANE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE APLIKACJI Imię i nazwis ko Stan owis ko Tel./fax * W PRZYPADKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ B. PARTNERSTWO B.1 Dane dotyczące każdego z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa B.1.1 Jednostki samorządu terytorialnego (jst) Należy wymienić wszystkie jst wchodzące w skład partnerstwa (proszę skopiować tabelę w miarę potrzeb) NAZWA JST Gmina Powiat SIEDZIBA Adres

3 OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PARTNERSTWA IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TEL./FAX B.1.2 Organizacje pozarządowe (op) Należy wymienić wszystkie op wchodzące w skład partnerstwa (proszę skopiować tabelę w miarę potrzeb) NAZWA OP Gmina Powiat SIEDZIBA Adres ZASIĘG DZIAŁANIA* OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PARTNERSTWA IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TEL./FAX B.1.3 Inne podmioty (samorządy gospodarcze, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy i społeczność lokalna) Należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład partnerstwa (proszę skopiować tabelę w miarę potrzeb) NAZWA PODMIOTU Gmina Powiat SIEDZIBA Adres

4 ZASIĘG DZIAŁANIA* OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PARTNERSTWA IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TEL./FAX * proszę jakie powiaty obejmuje działaniem dany podmiot C. POTENCJAŁ I KONCEPCJA ROZWOJU WSPÓŁPRACY C.1 Opis dotychczasowej współpracy podmiotów wchodzących w skład partnerstwa Należy w sposób zwięzły opisać dotychczas prowadzoną przez podmioty wchodzące w skład partnerstwa współpracę, podać miesiąc i rok jej rozpoczęcia i opisać okoliczności w jakich została zainicjowana, a także podać powody jej zainicjowania. C.2 Proszę opisać co skłoniło podmioty wchodzące w skład partnerstwa do podjęcia współpracy przy opracowaniu formularza aplikacji konkursowej i udziału w konkursie Należy podać czym kierowały się poszczególne podmioty wchodzące w skład partnerstwa podejmując decyzję o partnerskiej współpracy przy opracowaniu aplikacji i dlaczego partnerstwo podjęło decyzję o udziale w konkursie. Informacje proszę podać w odniesieniu do każdego podmiotu osobno.

5 C.3 Koncepcja rozwoju przyszłej współpracy partnerstwa Należy przeanalizować i podać te mocne strony i cechy poszczególnych partnerów, które mogą wpłynąć na powodzenie współpracy w ramach partnerstwa. Należy przeanalizować i podać te aspekty współpracy, które budzą szczególne obawy odnośnie utrzymania współpracy w ramach partnerstwa w przyszłości. Należy przedstawić jak będzie wyglądało koordynowanie współpracy w ramach partnerstwa, a także komunikacja, planowanie i realizacja zadań, monitorowanie i ewaluacja działań oraz promocja.

6 D. Pomysł wykorzystania lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej D.1 Działania z zakresu OZE i poprawy EE planowane i/lub realizowane na terenie powiatów Jeżeli na terenie powiatów są planowane i/lub realizowane inwestycje/działania miękkie* z branży OZE i/lub działania na rzecz poprawy EE, to proszę je wymienić i krótko opisać. Jeżeli podmioty wchodzące w skład partnerstwa są zaangażowane w ich realizację/przygotowanie to proszę wskazać w jakim zakresie i jaką pełnią rolę. D. 2 Potencjał powiatów w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) Należy opisać jaki zdaniem partnerstwa jest największy potencjał powiatów, które swoim zasięgiem obejmuje partnerstwo w zakresie odnawialnych źródeł energii. Proszę wymienić kluczowe rodzaje OZE**, które zdaniem partnerstwa mogą stanowić podstawę do rozwoju gospodarki powiatów w przyszłości i krótko uzasadnić wybór. D.3 Potencjał powiatów w zakresie poprawy efektywności energetycznej (EE) Należy opisać jakie zdaniem partnerstwa działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej*** powinny być realizowane na terenie powiatu.

7 * seminaria, konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne ** biomasa, biogaz, wiatr, woda, geotermia, słońce *** np. termomodernizacja budynków, wymiana oświetlenia ulicznego, racjonalizacja użytkowania energii, zmiana dostawcy energii D.4 Działania, jakie powinny być podjęte przez Partnerstwo w celu wykorzystania lokalnego potencjału OZE i poprawy EE Należy przedstawić plan działań, jakie powinny być podjęte, aby zainicjować lokalną współpracę na rzecz wykorzystania potencjału OZE i poprawy EE. D.5 Uzasadnienie dla przedstawionego w p. D4 planu działań wraz ze wskazaniem, kto będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych działań Należy krótko uzasadnić z jakiego powodu partnerstwo wskazuje dane działanie do realizacji, dlaczego jest ono istotne i podać jaki podmiot będzie odpowiedzialny za jego realizację. E. MISJA I WIZJA W KONTEKŚCIE ROZWOJU BRANŻY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OKRESIE DO 2020 ROKU E.1 Misja partnerstwa Proszę podać misję partnerstwa związaną z wykorzystaniem potencjału OZE i poprawy EE i krótko uzasadnić podając argumenty, którymi kierowało się partnerstwo przy określeniu misji.

8 E.2 Wizja partnerstwa Proszę podać wizję partnerstwa związaną z wykorzystaniem potencjału OZE i poprawy EE w perspektywie do 2020 roku i krótko uzasadnić podając argumenty, którymi kierowało się partnerstwo przy jej określeniu. OŚWIADCZENIE PARTNERSTWA 1. Oświadczamy, że wszystkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są stanowiskiem partnerstwa. 2. Zobowiązujemy się do udostępnienia szczegółowych informacji i danych do oceny w przypadku, gdyby eksperci wchodzący w skład Kapituły Konkursu uznali, że podane w aplikacji konkursowej informacje wymagają uszczegółowienia lub wyjaśnienia. 3. W przypadku wyboru partnerstwa przez Kapitułę Konkursu na lidera konkursu zobowiązujmy się do wskazania i zapewnienia udziału 12 osób reprezentujących jst i op z naszego partnerstwa w dalszych działaniach projektu Energetyczni kreatorzy zmian tj. 2 wyjazdach studialnych, seminariach poświęconych rozwojowi współpracy w ramach partnerstw i opracowaniu strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Zobowiązujemy się także do zapewnienia udziału przedstawiciela Partnerstwa w seminarium poświęconym odnawialnym źródłom energii i poprawie efektywności energetycznej, które zostanie zorganizowane przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011 oraz Konferencji regionalnej na zakończenie realizacji projektu Energetyczni kreatorzy zmian, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania partnerstwa na podstawie umowy partnerskiej stanowiącej załącznik nr 1 do aplikacji konkursowej data, podpis czytelny lub imienna pieczątka i podpis

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN:

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: Miejsce na logotyp ODL Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Działanie Współpraca Instytucjonalna 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Beneficjent (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo