WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI"

Transkrypt

1 WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie, słu cego do identyfikacji kontaktów, podniesieniu sprawno ci i efektywno ci obsługi oraz zapewnienie przechowywania i dost pu do potrzebnych informacji, wa ny jest dla sprawnego zarz dzania kanałami komunikacji w organizacji gospodarczej. W artykule zaprezentowano proces wyboru systemu CRM przy okre lonych kryteriach oceny za pomoc hierarchicznej metody decyzyjnej AHP. Słowa kluczowe: zarz dzanie informacj,crm, kanały komunikacji 1. Wprowadzenie Badania rynku aplikacji Customer Relationship Management (CRM) przeprowadzone przez International Data Corporation (IDC) 1 dla czterech wielko ci przedsi biorstw zatrudniaj cych ( 1 99 pracowników, pracowników, pracowników i powy ej 2500 pracowników) za lata oraz prognoza na lata , wskazuj na stały wzrost zysku ze sprzeda y systemów tej klasy. IDC przewiduje, e do ko ca roku 2012 najszybszym rozwijaj cym si rynkiem aplikacji analityki biznesowej b dzie wzrost ze sprzeda systemów klasy CRM wynosz cy 9,3%. Nowa generacja systemów CRM bazuj ca na standardach oprogramowania posiadaj cych uproszczony interfejs u ytkownika, pozwala na integracj ze specjalistycznymi aplikacjami (programami) biznesowymi takimi jak płatno ci, planowanie popytu, zarz dzanie usługami. Czynniki te sprawiaj, e aplikacje CRM mog funkcjonowa poza tradycyjnym modelem sprzeda y B2B lub B2C oraz marketingiem i obsług klienta. W Polsce rynek aplikacji CRM według bada Biura Badawczo-Analitycznego DiS 2 wyceniany był w 2006 roku na kwot ok. 100 mln zł. Natomiast z bada GUS 3 z 2009 roku przeprowadzonych w ramach statystyki społecze stwa informacyjnego w Polsce, opracowywanej według zharmonizowanej w Unii Europejskiej metodologii, prowadzonych w kluczowych obszarach wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT) w przedsi biorstwach i gospodarstwach domowych wynika, e 17,19 % posiada system klasy CRM pozwalaj cy na zbieranie, przechowywanie informacji o klientach oraz zapewnienie dost pu do nich innym komórkom przedsi biorstwa oraz 13,2 % umo liwiaj cy analizowanie informacji o klientach w celach marketingowych (ustalanie cen, zarz dzanie promocjami, definiowanie kanałów dystrybucji itp.). Z tej analizy wynika, e rynek aplikacji CRM w Polsce 1 Lykkegaard B., Western European Customer Relationship Applications Management Forecast, International Data Corporation (IDC), Framingham USA, GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r.,

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, rozwija si i ma sporo wolnego miejsca mimo, e sama dynamika inwestowania oceniania jest nisko. Spowodowane to jest tym, e dla znacznej ilo ci przedsi biorstw najwa niejszym kryterium inwestycji jest koszt zakupu i wdro enia sytemu klasy CRM. W efekcie cz wdro e przedsi biorstwa wykonuj same bez pomocy zewn trznych dostawców, co jeszcze bardziej ogranicza rynek aplikacji. Najwa niejszymi kryteriami oceny w wyborze aplikacji CRM dla firm jest przede wszystkim historia kontaktów z klientem oraz standardowe funkcje, dzi ki którym mo na dokonywa analizy danych zgromadzonych w bazach aplikacji. Dobór aplikacji CRM dla przedsi biorstwa determinuj wi c okre lone kryteria oceny, które maj wpływ na ostateczn decyzj wyboru aplikacji. W artykule zaprezentujemy wybrane kryteria oceny w wyborze aplikacji wspomagaj ce zarz dzanie kontaktami z klientami, których wagi zostan obliczone metod hierarchicznej analizy problemu (AHP). Analiza wariantów wyboru poprzedzona jest krótk charakterystyk dost pnych na rynku takich systemów CRM. 2. Charakterystyka wybranych aplikacji CRM Firmy maj do wyboru setki dostawców oferuj cych oprogramowanie klasy CRM. Niestety, nie istnieje jeden standard okre laj cy architektur wymaganych rozwi za funkcjonalnych. Rozbie no ci w potrzebach informacyjnych przedsi biorstw ró nych bran sprawiaj, e wybór aplikacji CRM cz sto wymaga zastosowanie wielokryterialnych metod jako ciowych dla wyspecyfikowanych kryteriów wyboru. Przedsi biorstwa maj najcz ciej do dyspozycji aplikacje CRM, których architektura składaj si z trzech głównych modułów 4 : operacyjnego zorientowanego na pozyskiwanie danych o klientach, przeprowadzonych transakcjach, odbytych kontaktach handlowych, oferowanych produktach, analitycznego umo liwiaj cego przetwarzanie danych zgromadzonych w bazach systemu oraz komunikacyjno/iterakcyjnego umo liwiaj cego kontakt firmy z klientami. Ka dy z modułów realizowany jest za pomoc wyspecjalizowanych funkcji, których kluczowym zadaniem jest obsługa cz ci procesu ycia klienta. Koncepcja systemów opiera si na zało eniu, e klient jest najcenniejszym zasobem firmy, a jej kluczowym zadaniem jest pozyskanie oraz utrzymanie lojalnej grupy nabywców. Absolutnym minimum jakie wymaga si od aplikacji CRM, jest zagwarantowanie obsługi klienta i serwisu, tzn. wspieranie sprzeda y, marketingu i obsługi reklamacji. W wielu dost pnych na rynku systemach CRM zakres funkcjonalno ci mo e by dostosowany do wymaga przedsi biorstwa. Poprzedzone to jednak musi by wcze niejszym przeprowadzeniem analizy informacyjnej przedsi biorstwa, obejmuj cej obszar działalno ci: operacyjnej realizowany przez systemy strategiczne wspomagaj ce funkcjonowanie firmy, wspomagania decyzji realizowany przez systemy DSS, zarz dzania realizowany przez systemy SIK w obszarze dostarczania zagregowanych informacji o klientach oraz analizach uzyskiwanych z danych gromadzonych w systemach wspomagaj cych działalno operacyjn. Przeprowadzona analiza informacyjna stanowi model struktury powi za pomi dzy funkcjonuj cymi aplikacjami, który wspomaga b d proces wyboru funkcjonalno ci 5. W ostatnim okresie pojawiło si w CRM kilka innowacyjnych narz dzi, które nazywa si narz dziami funkcjonalnie specyficznej optymalizacji. Te nowe dodatki lub wbudowane funkcje przenosz funkcjonalno CRM na nowy poziom. Niektóre z tych rozwi za s skonstruowane tak, aby zapewni dost p do 4 D. Buchnowska,CRM: strategia i technologia,wug, Gda sk Fr ckiewicz E, Rudawska I.,Badania marketingowe w procesie wyboru systemu klasy CRM, Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2003.

3 290 Waldemar Wolski Wybór systemu zarz dzania do wiadczeniami klienta oraz wspomaganie procesów komunikacji w organizacjach gospodarczych danych CRM umieszczonych poza organizacj. Inne funkcjonalno ci obejmuj lepsze zarz dzanie tre ci. W celach badawczych dokonamy przegl du (Tabela 1) wybranych aplikacji CRM, które wspomagaj zarz dzanie kontaktami z klientami i spełniaj podane kryteria. Kryteria Alternatywy Moduły/ funcjonalno Tabela 1. Charakterystyka wybranych aplikacji CRM Segment rynku SAP CRM 2007 Zarz dzanie marketingiem, obsługa klienta, dowolny sprzeda, serwisem, analiza, personalizacja ITCube Zarz dzanie CRM informacjami o kliencie, czasem dowolny pracy, procesem sprzeda y. Insoft CRM Obsługa klienta, kontakty handlowe, handel obieg doku- mentów Microsoft Zarz dzanie Dynamics kontaktami z handel CRM klientami, zarz dzanie baz wiedzy TRONIX Obsługi klienta, i-crm gromadzenia dowolny wiedzy,. Firmao Zarz dzanie baz dowolny CRM klientów CRM Basic: dowolny Vision Kontakty, pliki, poczta , działania, kalendarz i-crm Obsługa klientów, marketing, obieg dokumentów dowolny Skalowalno 3-75 u ytkowników t Platforma programowa Windows Server Unix/Linux Windows Server Lotus Domino Notes MS Server Office Communications 2007 Server WWW Windows, Mac, Linux Java JEE, Server WWW Windows Integracja z innymi danymi. esoa SAP ERP, Duet i SAP for Analytics import kontrahentów, aktualizacja produktów, import zamówie. systemy klasy ERP, , import plików MS Office, Outlook , MS Office Baza danych MS SQL Server, Oracle MySQL, Sybase DB2, Sybase, SQL, Oracle MS SQL Server dostawcy brak mo liwo ci dostawcy MS Outlook MS Office, Dostawcy Dostawcy ródło: Opracowanie własne na podstawie:

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Wybrane kryteria u yte s do oceny jako ci aplikacji CRM, których wagi obliczono metod hierarchicznej analizy AHP. 3. Model oceny jako ci aplikacji CRM W modelu (Rys. 2) oceny jako ci aplikacji CRM zastosujemy metod hierarchicznej analizy wielokryterialnej (AHP). Procedura post powania w ramach proponowanej metody (Rys. 1) obejmuje nast puj ce etapy 6 : Etap I Zdefiniowanie problemu decyzyjnego oraz opracowanie jego hierarchicznej struktury Etap II Okre lenie preferencji decydenta oraz stopni wzajemnej dominacji porównywanych kolejno par analizowanych obiektów (kryteriów oceny, wariantów) Etap III Uszeregowanie wariantów decyzyjnych zgodnie z preferencjami decydenta Rysunek 1. Procedura zastosowania metody AHP ródło: Opracowanie własne na podstawie [Saaty]. W etapie pierwszym metody AHP definiujemy problem decyzyjny w uj ciu struktury hierarchicznej, nast pnie okre lamy preferencje decydenta przy pomocy wzgl dnych liczbowych ocen wa no ci kryteriów oraz wariantów. Dla ka dej pary wariantów i kryteriów okre la si element dominuj cy (bardziej preferowany) oraz stopie jego dominacji (równowa na, słaba, rednia, silna,...). Uszeregowanie wariantów nast puje, poprzez porównanie ich parami wzgl dem przyj tych kryteriów. Ocen wzajemnych wa no ci kryteriów oceny i wariantów decyzyjnych przeprowadza si zgodnie z zaproponowan przez T. L. Saaty'ego dziewi ciostopniow skal dominacji (ocen), gdzie: 1 oznacza równowa no, a 9 absolutn dominacj. Proces wyboru aplikacji CRM cechuje si du wielokryterialno ci ocen okre lanych przez decydenta, które stanowi odzwierciedlenie szczegółowych wymaga i najlepiej gdy odpowiadaj profilowi prowadzonej działalno ci. W naszym eksperymencie badawczym przyj to nast puj ce kryteria oceny aplikacji CRM: modułowo systemu, segment rynku, skalowalno, rodzaj platformy systemowej, mo liwo ci importu danych (integracji z innymi aplikacjami) oraz stosowany system bazodanowy. W ocenie rozwa anych wariantów struktura hierarchiczna stanowi psychologiczn projekcj czynników cz stkowych generowanych przez spełnienie poszczególnych kryteriów i odzwierciedla wymaga- 6 Saaty T. L.: The Analytic Hierarchy Process. RWS Publications; Pittsburgh 1996.

5 292 Waldemar Wolski Wybór systemu zarz dzania do wiadczeniami klienta oraz wspomaganie procesów komunikacji w organizacjach gospodarczych nia definiowane przez decydenta. W ocenie mamy równie mo liwo zastosowania czynników niemierzalnych, wtedy zalecane jest stosowanie warto ci lingwinistycznych. Zebrane dane o własno ciach kryteriów s podstaw utworzenia macierzy kwadratowej oceny wariantów. Istotno kryteriów ocen okre la si wska nikiem (1) poprzez porównanie ich parami, przy czym przedział dozwolonej dominacji odpowiada skali Saaty'ego. R a nk ing aplika cji M o duły /fu nk cje S eg m e n t S k alow a ln o P latfo rm a Integ rac ja B az a danych SA P C RM IT Cu b e C RM In s oft C RM M S D y nam ics C R M T R O N IX Firm ao C R M C RM V is ion i-c R M Rysunek 2 Model oceny jako ci aplikacji CRM Wska nik dominacji kryterium K i nad K j wyra any jest liczb aij tak, e gdzie: e i, j e i a ij = (1) e j e rangi bezwzgl dne kryterium K i, K j, przy czym { 1,2.. 9} Obliczone współczynniki kwadratowej, przy czym a. ji ij aij wzajemnej dominacji kryteriów ei zostaj pogrupowane w macierzy a = 1/ a dla i={1,2,3...n}. Nast pnie dane macierzy poddaje si agregacji i wyznacza wska niki u yteczno ci dla i-tego wariantu decyzyjnego wg wzoru n j= 1 a ij w ij gdzie a warto i-tego wariantu ze wzgl du na j-te kryterium, w waga j-tego kryterium. ij Post puj c zgodnie z procedur jak na Rys. 1, w etapie pierwszym skonstruowano model oceny jako ci systemów CRM (Rys. 2), spełniaj cy kompletno danych odno nie rozpatrywanych kryteriów. Do badania wybrano ostatecznie siedem systemów (Tabela 1), które wspomagaj zarz dzanie kontaktami z klientami i spełniaj preferencja u ytkownika. W etapie drugim dokonano okre lenia preferencji decydenta (Tabela 1) oraz wzajemnej dominacji porównywanych kolejno par analizowanych obiektów kryteriów oceny, wariantów. Umieszczone w Tabeli 2 warto ci porówna dla wszystkich kryteriów tworz macierz wa no- ci kryteriów według dziewi ciostopniowej skali Saaty ego. Korzystaj c z podanej skali mo emy (2) ij j

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, odczyta, i przypisana ocena dla porównywanej pierwszej pary wynosi 3 i oznacza, e kryterium Moduły ma niewielk przewag w stosunku do kryterium Integracja. Natomiast warto uzyskana z porównania tych samych kryteriów w przeciwnej kolejno ci jest odwrotno ci uzyskanej oceny. Tabela 2 Macierz wa no ci kryteriów Moduły vs. Integracja 3:1 Integracja vs. Segment rynku 3:1 Moduły vs. Baza danych 5:1 Segment rynku vs. Baza danych 3:1 Segment rynku vs. Platforma programowa 3:1 Moduły vs. Platforma programowa 3:1 Skalowalno vs. Segment rynku 5:1 Moduły vs. Segment rynku 3:1 Skalowalno vs. Baza danych 5:1 Skalowalno vs. Integracja 3:1 Platforma programowa vs. Baza danych 1:1 Integracja vs. Platforma programowa 3:1 Skalowalno vs. Moduły 3:1 Skalowalno vs. Platforma programowa 4:1 Nast pnie wyznaczamy znormalizowan macierz i wyliczamy warto ci elementów wektora wag kryteriów oraz wska nik CR (ang. Consistency Ratio) zgodno ci porówna parami (Tabela3). Gdy jego warto wynosi poni ej 10%, to według Saaty ego oceny kryteriów s zgodne i powi zane logicznie. Tabela 3. Obliczenie wag kryteriów Kryteria Waga CR[%] Baza danych 0,0495 9,17 Integracja 0,1541 9,04 Moduły 0,2418 7,75 Platforma programowa 0,0579 9,45 Segment rynku 0,0985 9,76 Skalowalno 0,3982 9,56 Suma 1,0000 Ranking wag kryteriów w procentach zaprezentowano na Rys. 3. Najwy sz warto (39,82%) w rankingu wag uzyskało kryterium Skalowalno, natomiast w ocenie decydentów istotnymi kryteriami s równie modułowo systemu CRM oraz mo liwo ci integracji z innymi aplikacjami dla pozyskiwania dodatkowych danych. W dalszej kolejno ci w rankingu kryteriów

7 294 Waldemar Wolski Wybór systemu zarz dzania do wiadczeniami klienta oraz wspomaganie procesów komunikacji w organizacjach gospodarczych znalazły si oceny dotycz ce segmentu rynku, platformy programowej i stosowanej w systemie CRM bazy danych. Charakter ocen ma subiektywny wymiar i warto ci przypisane według skali Saaty ego mog si ró ni od opinii innego decydenta. Problem ten w praktyce mo na zniwelowa, anga uj c zespół zainteresowanych ekspertów, których oceny mo na u redni. Skalow alno Segment rynku Platforma programow a Moduły Integracja Baza danych [%] Rysunek 3 Ranking wag kryteriów w [%] Ko cowy etap procedury (Rys. 1) obejmuje działania zwi zanie z uszeregowaniem wariantów decyzyjnych zgodnie z kryteriami (preferencjami) decydenta. Dokonanie wyboru najlepszego wariantu (Tabela 4) z po ród proponowanych alternatyw, wyznaczono na podstawie kompletnych macierzy rankingów cz ciowych dla analizowanych kryteriów oceny i wariantów. W artykule pomini to obliczenia alternatyw cz stkowych w kontek cie poszczególnych kryteriów, ograniczaj c si do zaprezentowania rankingu ko cowego w Tabeli 5. Tabela 4 Ranking alternatyw Alternatywa U yte- Baza Segment Platforma walno gracja Skalo- Inte- Moduły czno danych rynku MS Dynamics CRM 0,2955 1,6 6,65 1,84 2, ,42 SAP CRM ,2182 1,25 5,1 2,34 1,03 9,26 2,85 Insoft CRM 0,1265 0,24 4,07 2,27 0,33 3,1 2,64 i-crm 0,0929 0,3 1,69 0,3 0,51 4,66 1,82 CRMVision 0,0915 0,73 1,04 0,94 0,58 4,48 1,37 ITCube CRM 0,0775 0,54 2,08 0,68 0,93 2,57 0,95 TRONIX 0,0622 0,14 2,64 1,01 0,2 1,55 0,68 Firmao CRM 0,0357 0,16 0,9 0,46 0,18 1,19 0,68 Suma 1,0000 Uzyskane wyniki ( Tabela 4) uszeregowano według wska nika u yteczno ci alternatyw (Rys. 4), który oznaczono indeksem procentowego dopasowania wi zki kryteriów do poszczególnych wa-

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, riantów decyzyjnych. Wyprowadzone wyniki jednoznacznie wskazuj na najlepszy wariant decyzyjny, którym okazał si system MS Dynamics CRM firmy Microsoft. Na jego przewag składa si spełnienie wi kszo ci oczekiwa, okre lonych przez decydenta. Na uwag zasługuj pozostałe trzy opcje wyboru obejmuj ce systemy SAP CRM, Insoft oraz i-crm firmy Heuthes. Wprowadzenie wybranego rozwi zania, w analizowanej kwestii wyboru aplikacji CRM pozwoli wydajniej wykorzysta zasoby, które wspomog proces komunikacji w organizacji. Firmao CRM TRONIX ITCube CRM CRMVision i-crm Insoft CRM SAP CRM 2007 Baza_danych Moduły Segment_rynku Platforma Skalow alno Integracja MS Dynamics CRM U yteczno [%] Rysunek 4. Ranking alternatyw w [%] Wyniki analizy ko cowej procesu decyzyjnego w kontek cie porównania alternatyw zebrano w Tabeli 5. Prezentowane wyniki podaj procentowy udział kryteriów w poszczególnych alternatywach wyboru. Najwi kszy procentowy udział kryteriów z po ród alternatyw wyboru posiada system MS Dynamics firmy Microsoft. W dalszej kolejno ci znajduj si systemy SAP CRM 2007, Insoft CRM, CRMVision, ITCube CRM, i-crm, TRONIX, Firmao CRM. Tabela 5. Porównanie alternatyw Kryteria Vision Insoft i_crm_ Dynamics Firmao SAP ITCube TRONIX Baza danych 14,68 4,85 6,13 32,32 3,16 25,19 10,93 2,74 Integracja 8,91 17,13 11,8 28,68 4,41 18,51 6,15 4,41 Moduły 4,32 16,83 7,01 27,52 3,72 21,09 8,6 10,91 Platforma prog. 10,08 5,72 8,8 35,09 3,09 17,7 16,08 3,43 Segment rynku 9,58 23,04 3,06 18,68 4,7 23,73 6,95 10,26 Skalowalno 11,25 7,8 11,71 32,66 2,99 23,25 6,44 3,89

9 296 Waldemar Wolski Wybór systemu zarz dzania do wiadczeniami klienta oraz wspomaganie procesów komunikacji w organizacjach gospodarczych Baza danych 40 Skalowalno Integracja CRMVision Insoft_CRM_ 10 0 i_002dcrm_ MS_Dynamics_CRM_ Firmao_CRM SAP_CRM_2007 Segment rynku Moduły IT Cube_CRM T RONIX_ Platforma programowa Rysunek 5 Porównanie alternatyw Prezentowane porównanie alternatyw w kontek cie udziału procentowego kryteriów (preferencji) u ytkownika, pozwala decydentom na dodatkow analiz decyzji w procesie wyboru aplikacji CRM 4. Podsumowanie Przeprowadzone badania wyboru najlepszego systemu CRM przy okre lonych preferencjach decydenta potwierdziły przydatno zastosowanej metody AHP. Uzyskany ranking ko cowy alternatyw w procesie wyboru aplikacji CRM dla wspomaganie komunikacji w organizacji gospodarczej, pozwala decydentom na wybór dobrego rozwi zania spełniaj cego okre lone wymagania. Bibliografia [1] Fr ckiewicz E, Rudawska I., Badania marketingowe w procesie wyboru systemu klasy CRM, Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu nr 1004, Wrocław [2] Saaty T.L.: How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, (48), p [3] Saaty T.L.: The Analytic Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh [4] Trzaskalik T.: Wprowadzenie do bada operacyjnych z komputerem; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa [5] Błaszczyk M., Analiza porównawcza wybranych systemów klasy CRM, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 2010, praca magisterska recenzowana. [6] Lykkegaard B., Western European Customer Relationship Applications Management Forecast, International Data Corporation (IDC), Framingham USA, 2009.

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, [7] GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r., _wykorzystanie _ict_plk_html.htm THE CHOICE OF MANAGEMENT SYSTEM WITH EXPERIENCES CUSTOMER AND AID PROCESSES OF COMMUNICATION IN ECONOMIC ORGANIZATIONS Summary The suitable selection of the management system with the information on client, the domestic to the identification of contacts, the rise of the efficiency and the effectivity of the service and the assurance of the storage and the access to the necessary information, is important for the efficient management channels of the communication in the economic organization. In the article we presented the process of the choice of the system CRM at definite evaluation criteria by means of the hierarchical method AHP. Keywords: customer relationship management, CRM, management system, method AHP Waldemar Wolski Zakład Systemów Internetowych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski ul. Mickiewicza 64

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Warszawa, dnia 16.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI Wrocław, 11.09. 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI 1. ZAMAWIAJĄCY: AMJ Alicja Januszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych Załącznik nr 4: Wzór umowy na przeprowadzenie badań ilościowych Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

S ystem M onitorowania i E waluacji RIS

S ystem M onitorowania i E waluacji RIS S ystem M onitorowania i E waluacji RIS Prezentacja koncepcji 26 listopada 2013 r. Usługi doradczo-eksperckie w zakresie wdrożenia systemu informatycznego i infrastruktury technicznej do monitorowania

Bardziej szczegółowo

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia 11. Wyniki bada i ich analiza Na podstawie nieniszcz cych bada ultrad wi kowych kompozytu degradowanego cieplnie i zm czeniowo wyznaczono nast puj ce zale no ci: pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Bartłomiej Wietrak 1 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Streszczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 w ramach realizacji projektu pt: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka Rekrutacja do Żłobka nr 46 będzie prowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Elementy animacji sterowanie manipulatorem

Elementy animacji sterowanie manipulatorem Elementy animacji sterowanie manipulatorem 1 Cel zadania Wykształcenie umiejętności korzystania z zapisu modelu aplikacji w UML oraz definiowania właściwego interfejsu klasy. 2 Opis zadania Należy napisać

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 90 dni za darmo

Regulamin promocji 90 dni za darmo Regulamin promocji 90 dni za darmo (nie stosuje się do konsumentów) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji 90 dni za darmo. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo