2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Adres pocztowy: os. Złotej Jesieni 1 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Osoba do kontaktów: Grażyna Kruk Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 25

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 25

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31-202) ul. Prądnicka 80; Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ z siedzibą w Tarnowie (33-100) ul. Lwowska 178a; Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków, Kod NUTS: PL2 Kod NUTS: PL213 Kod NUTS: PL217 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 25

4 Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : zadanie nr 1 dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31-202) ul. Prądnicka 80; 1) modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej połączona z instalacją gazowych (w tym absorpcyjnych) pomp ciepła wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz chłodu; Wykonanie 42 odwiertów obsługujących 10 gazowych pomp ciepła. Wymóg konieczny: po wykonaniu pierwszych odwiertów, Wykonawca przeprowadzi test reakcji cieplnej, zgodnie z dokumentacją projektową dla gruntu gdzie wykonywane będą sondy gruntowe i przedstawi opracowanie wyników wraz z analizą geoenergetyczną Zamawiającemu. 2) wymiana zewnętrznej sieci ciepłej wody użytkowej 3) wymiana wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania oraz wymiana zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą 867 grzejników. zadanie nr 2 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ z siedzibą w Tarnowie (33100) ul. Lwowska 178a; 1) Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem pomp ciepła w tym m.in dostawa, montaż i uruchomienie 10 szt. central klimatyzacyjnych z układem odzysku ciepła. 2) Agregaty do odzysku ciepła z klimatyzacji w tym dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. agregatu wody lodowej z układem do odzysku ciepła, dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. układów odzysku ciepła dla istniejących agregatów wody lodowej 3) Kotłownia kondensacyjna w tym m.in dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. kotłów kondensacyjnych 4) Modernizacja wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania budynki A, B, C, D, E, F, G, H, Agregatornia, Prosektura, Warsztaty, Kuchnia, Pralnia; Modernizacja zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania wymiana izolacji. 5). Modernizacja sieci c.w.u.- wymiana izolacji zadanie nr 3 dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ), osiedle Złotej Jesieni 1: 1) Instalacja Kogeneracji budowana w oparciu o dwa agregaty o parametrach 238 kw (moc elektryczna) i 363 kw (moc cieplna); wraz z dostawą i montażem agregatu absorbcyjnego chiller. Ciepło z agregatów kogeneracyjnych będzie służyło do: Przygotowania c.w.u., Wspomagania ogrzewania budynku, Poza sezonem grzewczym ciepło z agregatów kogeneracyjnych wykorzystane zostanie w procesach technologicznych do obróbki powietrza na potrzeby wentylacji 2) System Zarządzania Gospodarką Energetyczną i Mediami polegający na budowie systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz modernizacji instalacji elektrycznej wraz z transformatorami, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 25

5 modernizacji instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), Building Managment System (BMS) oraz klap przeciwpożarowych. 3) Modernizacja wentylacji polegająca na wymianie istniejących central na nowe centrale klimatyzacyjne w ilości 66 jednostek. Centrale te będą wykonane w standardzie higienicznym oraz będą posiadały wysoko wydajny odzysk ciepła i chłodu uzyskany za pomocą wymienników glikolowych. 4) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na dostosowaniu istniejącej sieci c.o. oraz wymianie wszystkich grzejników na grzejniki w standardzie higienicznym 5) System produkcji wody lodowej budowany w oparciu o 4 nowe agregaty wody lodowej pracujące w systemie kaskadowym o mocy chłodniczej 852 kw, w tym 1 wiodący agregat wyposażony w technologię Turbocore (czyli łożyskowania lewitacyjno-magnetycznego).. zadanie nr 4 dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31-202) ul. Prądnicka 80; 1) Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku technicznego (kotłowni i wymiennikowni) realizacja parterowej rozbudowy przeznaczonej na montaż gazowych pomp ciepła. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Zakres zamówienia obejmuje zadanie 1 i 2 i 3 i 4. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN albo PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 25

6 Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : 20 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 25

7 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1.Informacje o wadium: 1.1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy 00/100 gr) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Szpitala):KREDYT Bank S.A. II/O/Kraków nr.: Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 1.2 (nie w pieniądzu) wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki sposób aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: być wystawione na Szpital im. Ludwika Rydygiera Sp.z o.o. w Krakowie (Os. Złotej Jesieni 1), zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1.Wynagrodzenie ryczałtowe ma polegać na ustaleniu łącznej, końcowej kwoty za wykonane roboty. Wynagrodzenie musi charakteryzować się niezmiennością zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, art. 632,ust.1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) określa ten rodzaj wynagrodzenia w art. 632 następująco: 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25

8 2 W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również nie ujęte w nich, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 3.Kwota wynagrodzenia podana dla każdego zadania jest ryczałtowa i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją poszczególnych zadań nr 1,2,3,4. 4 Rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy dla każdego zadania 1,2,3,4 nastąpi oddzielnie w oparciu o faktury przejściowe, wystawiane w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, do 20 dnia każdego miesiąca zamykającego okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, iż pierwszy okres rozliczeniowy zamyka się 20 lutego 2013 oraz faktury końcowe dla każdego zadania 1,2,3,4 oddzielnie po odbiorze każdego zadania. 5.Podstawą wystawienia każdej faktury przejściowej dla każdego zadania oddzielnie będzie protokół zaawansowania wykonanych robót budowlanych sporządzony przez kierownika budowy zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia przejściowego wskazanego w fakturze przejściowej będzie adekwatna do rzeczywistego zaawansowania robót i zostanie ustalona na podstawie oszacowania przez kierownika budowy procentowego zaawansowania robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Ostatnia część wynagrodzenia za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy (po odliczeniu kwot wypłaconych na podstawie faktur przejściowych) nie mniejsza niż 5% wynagrodzenia za każde zadanie zostanie zapłacona na podstawie faktur końcowych. Podstawą wystawienia faktur końcowych będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru dla każdego zadania oddzielnie. 6.Faktury za zrealizowaną część zamówienia będą dostarczane bezpośrednio do Szpitali i wystawiane dla każdego zadania oddzielnie. 7.Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 8.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art Kodeksu Cywilnego). 9 Forma płatności: Wszystkie płatności odbywać się będą wyłącznie na podstawie faktur wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowo wystawione faktury VAT płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Dodatkowe płatności media: Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych. Wykonawca jest zobligowany zapewnić sobie na własny koszt i ryzyko; wywóz nieczystości stałych, gruzu, śmieci komunalnych itp. Wspomniane odpady nie mogą zalegać na terenie budowy dłużej niż 5 dni kalendarzowych, a w przypadku gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia muszą być usuwane bezzwłocznie. Powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi materiały podlegające recyklingowi (tj. w szczególności: grzejniki, metalowe elementy konstrukcyjne itp.) zostaną złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla poszczególnego zadania. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za zużyte media na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego dla każdego zadania oddzielnie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktur. Faktury, o których mowa wystawiane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadających okresom kalendarzowym. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 25

9 Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z zużyciem mediów tj. energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzaniem nieczystości ciekłych zgodnie ze wskazaniem liczników zamontowanych na własny koszty Wykonawcy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) numeracja wg siwz 6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy W takim przypadku oprócz dokumentów wymienionych w punkcie specyfikacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 5.2 specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają następujące dokumenty: dotyczące każdego z wykonawców dokumenty wymienione w punkcie 6.2. specyfikacji oświadczenie pełnomocnika sporządzone według załącznika nr 2B do specyfikacji pozostałe wymagane dokumenty odpowiednio podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika Warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie specyfikacji mogą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: 1.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i wszystkich znajdujących się na nim miejsc pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 2.Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowo - instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia i/lub urządzeń i/lub aparatury i przeszkoleniem personelu w odniesieniu do funkcji i wielkości w trzech obiektach szpitalnych. 3. Przedmiotowe zamówienie bedzie wykonywane w czynnych Funkcja obiektów czynnych budynkach szpitalnych z funkcjonującymi blokami operacyjnymi i oddziałami szpitalnymi z pacjentami. 8. Prace prowadzone będą w czynnych obiektach szpitalnych świadczących usługi medyczne przewidziane zakresem swojej działalności. Wykonawca musi zapewnić zgodny z prawem transport powstałych odpadów (innych niż wymienione w pkt ) i ich zagospodarowanie i/lub utylizację. Odpadem będzie m.in. gruz, złom użytkowy, śmieci itp. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 25

10 III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów. Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć: (numeracja wg siwz) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do specyfikacji Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do specyfikacji - oświadczenie wykonawcy) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do specyfikacji - oświadczenie pełnomocnika) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie specyfikacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu, c.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 25

11 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Dokumenty o których mowa w pkt lit. a i c oraz pkt , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Dokument, o którym mowa w pkt lit.b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 6.2.7, specyfikacji stosuje się odpowiednio. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów. Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć: (numeracja wg siwz) Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100gr) 5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli wykonawca: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100gr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 25

12 wymaga się przedłożenia dokumentu o którym mowa w pkt SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1 specyfikacji. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów. Wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do specyfikacji - oświadczenie wykonawcy) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do specyfikacji - oświadczenie pełnomocnika) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do specyfikacji Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony wg 6Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane o łącznej wartości co najmniej ,00złotych (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100gr) brutto polegające na przebudowie lub rozbudowie czynnych obiektów wg PKOB 126 w tym jedna polegająca na przebudowie lub rozbudowie wraz z wykonaniem instalacji trójkogeneracji w czynnym obiekcie wg. PKOB 126. Przy czym pod pojęciem robót ogólnobudowlanych Zamawiający ma na myśli prace budowlanomontażowe w zakresie instalacji wielobranżowych m.in. budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, trikogeneracji oraz wszelkie prace rozruchowe w wykonane w ramach przedmiotu zamówienia Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: kierownik budowy musi posiadać: a)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b)minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy rozbudowie lub przebudowie czynnych obiektów c)dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji kierownika budowy przy rozbudowie lub przebudowie co najmniej dwóch obiektów zgodnie z PKOB 126 o wartości każda co najmniej ,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych 00/100gr) brutto, które to rozbudowy lub przebudowy zostały zrealizowane w czynnym obiekcie; kierownik robót w branży instalacyjnej musi posiadać: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 25

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla 1/ 12 ENOTICES_technika 22/09/2010- ID:2010-125462 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo