zawarte w Warszawie w dniu (zwane dalej Porozumieniem ) pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarte w Warszawie w dniu (zwane dalej Porozumieniem ) pomiędzy:"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE dotyczące budowy urządzenia kanalizacyjnego, stanowiącego odcinek przewodu kanalizacyjnego, łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną bądź przyłącze kanalizacyjne, położone na nieruchomości Inwestora, z istniejącą siecią kanalizacyjną, wchodzącą w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w części leżącej poza granicą nieruchomości gruntowej Inwestora zawarte w Warszawie w dniu (zwane dalej Porozumieniem ) pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON , NIP , kapitał zakładowy: [. ] (wpłacono w całości/ w części ), reprezentowaną przez: -.., -.., zwaną dalej MPWiK a.. zwanym dalej Inwestorem, zwanymi łącznie Stronami Zważywszy, że: 1) MPWiK jest jednoosobową spółką akcyjną, której akcjonariuszem jest miasto st. Warszawa i która prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 2) MPWiK we własnym zakresie realizuje budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w oparciu o Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych; 3) Inwestor oświadcza, że w związku z własnymi potrzebami zamierza realizować na obszarze m.st. Warszawy na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK budowę urządzenia kanalizacyjnego, stanowiącego odcinek przewodu kanalizacyjnego, łączącego wewnętrzną 1

2 instalację kanalizacyjną bądź przyłącze kanalizacyjne, położone na nieruchomości Inwestora, z istniejącą siecią kanalizacyjną, wchodzącą w skład MPWiK, w części leżącej poza granicą nieruchomości gruntowej Inwestora, zwanego dalej Urządzeniem, które to Urządzenie zostanie wybudowane m.in. do celów odprowadzenia ścieków z nieruchomości (ul. działka ewidencyjna, obręb) ) Zawarcie niniejszego Porozumienia ma na celu ustalenie warunków wykonania roszczenia przez Inwestora wobec MPWiK, wynikającego z art Kodeksu cywilnego. Strony zawierają Porozumienie o następującej treści: W celu wykonania niniejszego Porozumienia będą podejmowane w kolejności następujące działania: 1) Inwestor wykona dokumentację techniczną urządzenia kanalizacyjnego na podstawie uzyskanych warunków technicznych; 2) Inwestor pozyska na rzecz MPWiK tytuły prawne do nieruchomości, na których zostanie wybudowane Urządzenie, zgodnie z postanowieniami, o których mowa w 4 Porozumienia; 3) Inwestor wybuduje Urządzenie na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pełnienie nadzoru technicznego w zakresie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci w terminie ; 4) po wybudowaniu Urządzenia przez Inwestora Spółka dokona odbioru technicznego tych Urządzeń, potwierdzającego ich włączenie w skład przedsiębiorstwa MPWiK; 5) Strony przeprowadzą negocjacje w sprawie ustalenia warunków umowy o nabycie prawa własności Urządzenia przez MPWiK, zwanej dalej Umową, przy uwzględnieniu postanowień, o których mowa w 3 Porozumienia; 6) Strony po uzyskaniu zgód wymaganych Statutem MPWiK, dokonają zawarcia Umowy, przy uwzględnieniu postanowień, o których mowa w 3 Porozumienia. 2. Zawarcie umowy o nabycie prawa własności Urządzenia przez MPWiK może nastąpi po: 1) wybudowaniu przez Inwestora Urządzenia oraz ich odbiorze technicznym przez MPWiK; 2) przyłączeniu Urządzenia do sieci i wejściu Urządzenia w skład przedsiębiorstwa MPWiK; 3) przekazaniu MPWiK przez Inwestora kompletnej dokumentacji, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1-3 Porozumienia; 4) określeniu wartości Urządzenia zgodnie z 3 ust. 1 pkt 5 Porozumienia oraz uzgodnieniu warunków Umowy; 5) zapewnieniu ustanowienia na rzecz MPWiK, najpóźniej wraz z zawarciem Umowy, tytułów prawnych do nieruchomości, na których wybudowane zostaną Urządzenie; 6) uzyskaniu zgód na zawarcie Umowy wymaganych Statutem MPWiK. 2. Inwestor potwierdza bezwarunkowo, iż z faktu, że Urządzenie po jego odbiorze technicznym i przyłączeniu do sieci MPWiK wejdzie w skład przedsiębiorstwa MPWiK, wynikają wyłączne uprawnienia MPWiK do korzystania z Urządzenia przez MPWiK do celów prowadzenia eksploatacji i rozwoju systemu wodociągowo kanalizacyjnego, a w tym do podejmowania przez MPWiK wszelkich decyzji w zakresie przyłączenia do Urządzenia innych urządzeń, przy zachowaniu właściwych norm technicznych. 2

3 3. 1. Strony ustalają, że po wejściu Urządzenia w skład przedsiębiorstwa MPWiK, podejmą opisane niżej działania w celu zawarcia Umowy, przy czym w procedurze jej zawierania i kształtowania jej warunków, będą przestrzegane następujące ustalenia: 1) celem zawarcia Umowy Inwestor przedłoży MPWiK wniosek, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej MPWiK, zawierający proponowaną cenę za przeniesienie własności Urządzenia wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentacją, potwierdzającą stan faktyczny i prawny dotyczący Urządzenia, której zakres jest określony w załączniku nr 1 do Porozumienia, a MPWiK dokona jej analizy z punktu widzenia kompletności i prawidłowości w terminie do sześćdziesięciu dni od dnia jej otrzymania; 2) MPWiK może żądać od Inwestora przedstawienia niewymienionych w załączniku nr 1 dokumentów, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów prawa, okoliczności faktycznych lub Strony wspólnie ustalą, że ich złożenie jest uzasadnione; 3) w razie zaistnienia przypadku, o którym mowa w pkt 2, Inwestor przedłoży brakujące dokumenty w terminie do trzydziestu dni od dnia otrzymania żądania lub dokonania ustalenia potrzeby ich złożenia. Analiza tych dokumentów przez MPWiK z punktu widzenia kompletności i prawidłowości nastąpi w terminie do trzydziestu dni od daty ich otrzymania; 4) w przypadku braku przedłożenia wymaganych dokumentów, zgodnie z pkt 3, MPWiK zwróci Inwestorowi, bez rozpatrzenia, wniosek wraz z otrzymanymi dokumentami; 5) wartość Urządzenia podlegającego odpłatnemu przekazaniu na rzecz MPWiK będzie ustalana według wartości na dzień złożenia wniosku o jego nabycie; 6) wartość Urządzenia jest określana według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Porozumienia; 7) na potrzeby ustalenia wartości jednego metra bieżącego Urządzenia przyjmuje się wartości określane w ustalonym przez MPWiK zestawieniu cen jednostkowych; 8) zestawienie cen jednostkowych zawiera szacowany średni koszt wybudowania jednego metra bieżącego Urządzenia, na podstawie danych z przeprowadzanych przez MPWiK przetargów publicznych uwzględniający w szczególności nawierzchnię, w jakiej posadowione jest Urządzenie, wszystkie dopuszczane i stosowane przez MPWiK rodzaje materiałów, z których ma być wykonane Urządzenie oraz głębokość posadowienia Urządzenia (w podziale na przedziały do trzech metrów głębokości i poniżej trzech metrów głębokości); 9) zestawienie cen jednostkowych aktualizowane jest dwa razy w roku, w terminie do piętnastego stycznia i do piętnastego czerwca oraz umieszczane jest na stronie internetowej Spółki. 10) wynikająca z uzgodnionej przez Strony wartości Urządzenia kwota przysługująca Inwestorowi za odpłatne przekazanie prawa własności Urządzenia, regulowana będzie przez MPWiK w następujących ratach i terminach: a) kwota w wysokości całkowitej do ,00 (stu tysięcy) zł, będzie płatna jednorazowo w terminie trzech miesięcy od dnia przeniesienia własności Urządzenia na rzecz MPWiK; b) kwota w wysokości całkowitej powyżej ,00 (stu tysięcy) zł do zł (jednego miliona), będzie płatna w równych ratach kwartalnych lub rocznych (bez odsetek), w terminie trzech lat, licząc od dnia przeniesienia własności Urządzenia na rzecz MPWiK; c) kwota w wysokości całkowitej powyżej (jednego miliona) zł, będzie płatna w ratach rocznych lub kwartalnych (bez odsetek), określonych w oparciu i na podstawie szczegółowej analizy możliwości finansowych MPWiK lecz w terminie nie krótszym niż trzy lata, licząc od dnia przeniesienia własności Urządzenia na rzecz MPWiK. 2. Inwestor będzie udzielał MPWiK gwarancji jakości i rękojmi za wady w odniesieniu do Urządzenia na okres co najmniej trzydziestu sześciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a roszczenia MPWiK wynikające z tych tytułów będą stosownie zabezpieczane. 3

4 3. Negocjacje warunków Umowy będą prowadzone przez osoby umocowane przez Strony niniejszego Porozumienia. Z przeprowadzonych negocjacji będzie sporządzany protokół, w którym zostanie uzgodniona w szczególności wartość Urządzenia. Protokół ten będzie parafowany i podpisany przez osoby upoważnione przez Strony Porozumienia do prowadzenia negocjacji. Projekt Protokołu stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia a projekt Umowy stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia Inwestor zobowiązany jest uzyskać na własny koszt tytuły prawny do nieruchomości w celu realizacji budowy Urządzenia. 2. Na nieruchomości, na której wybudowane zostanie Urządzenie, Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt ustanowienia lub przeniesienia, ustanowionej na czas nieokreślony, służebności przesyłu rzecz MPWiK. 3. Po wejściu Urządzenia w skład przedsiębiorstwa MPWiK, Inwestor zobowiązuje się : 1) w przypadku wybudowania Urządzenia na nieruchomościach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Inwestora, do zapewnienia ustanowienia najpóźniej wraz z zawarciem Umowy na rzecz MPWiK służebności przesyłu o treści uzgodnionej z MPWiK; 2) w przypadku wybudowania Urządzenia w pasie drogowym drogi publicznej, do poniesienia opłat rocznych za umieszczenie Urządzeń w pasie drogowym drogi publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), do końca pierwszego roku kalendarzowego po nabyciu ich własności przez MPWiK Strony ustalają, iż w przypadku uzgodnienia przez MPWiK i Inwestora warunków Umowy, będzie ona zawierana w terminie do trzydziestu dni od dnia zatwierdzenia przez Zarząd MPWiK wynegocjowanych warunków zawartych w protokole z negocjacji, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu, gdy zgodnie ze Statutem MPWiK, do zawarcia Umowy będzie potrzebna zgoda Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W takim przypadku zawarcie Umowy nastąpi w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania zgody właściwego organu przez MPWiK. 2. Zajęcie przez Zarząd MPWiK stanowiska w sprawie zatwierdzenia warunków Umowy zawartych w protokole z negocjacji będzie następowało w terminie do czterdziestu pięciu dni od dnia zaparafowania i podpisania protokołu z negocjacji przez osoby upoważnione przez Strony Porozumienia do prowadzenia negocjacji. Jeżeli do zawarcia Umowy będzie potrzebna zgoda Rady Nadzorczej, wystąpienie o wyrażenie zgody będzie następowało w terminie do czternastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zarząd MPWiK warunków Umowy zawartych w protokole z negocjacji. Jeżeli do zawarcia Umowy będzie potrzebna zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wystąpienie o wyrażenie zgody będzie następowało w terminie do trzydziestu dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą. 3. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaną zachowane albo jeżeli negocjacje w zakresie ustalenia warunków Umowy, a w szczególności w kwestii wartości wykonanych Urządzenia nie zostaną przez Strony zakończone w terminie do czterech miesięcy od dnia ich rozpoczęcia, Inwestor będzie mógł realizować wobec MPWiK, w odniesieniu do Urządzenia, roszczenie wynikające z art Kodeksu cywilnego. 4

5 6. 1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niniejsze Porozumienie traci moc w przypadku niewybudowania Urządzeń w terminie, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. MPWiK Inwestor 5

6 Załącznik nr 1 do Porozumienia Do wniosku o odpłatne przejęcie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. prawa własności albo innego prawa do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, w trybie art. 49 Kodeksu cywilnego, należy dołączyć: 1) aktualny odpis z KRS*; 2) pozwolenie na budowę; 3) oświadczenie o wykonaniu urządzeń ze środków własnych wnioskodawcy i o tym, że stanowią jego własność; 4) oświadczenie o nieudzielaniu zgody na odpłatne włączenie się innych inwestorów do urządzeń będących przedmiotem przekazania na majątek MPWiK; 5) opinię biegłego rewidenta potwierdzającą wykonanie infrastruktury całkowicie ze środków własnych Inwestora z wykluczeniem współinwestowania, dotacji, subwencji oraz środków pomocy publicznej*; 6) oświadczenie o braku partycypacji w kosztach budowy urządzenia przez nabywców lokali mieszkalnych lub użytkowych inwestycji osiedlowych w związku z którymi realizowane były przedmiotowe urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne**; 7) mapa zasadnicza z uczytelnionymi kolorem przez geodetę granicami działek ewidencyjnych, numeracją działek i obrębów oraz uczytelnionym przebiegiem urządzeń (tzw. mapa prawna); 8) wypisy z rejestru gruntów lub informacja z ewidencji gruntów dla wszystkich działek ewidencyjnych, na których wybudowane zostały urządzenia, nie starsze niż trzy miesiące od daty złożenia pełnego wniosku; 9) dokumentacja projektowa i powykonawcza, w szczególności szkic sytuacyjny z pikietażem oraz profil podłużny; 10) protokół przeglądu technicznego; 11) inwentaryzacja geodezyjna urządzenia; 12) dziennik budowy; 13) dokumenty poświadczające uregulowanie stanu prawnego gruntu na rzecz MPWiK, akty notarialne potwierdzające ustanowienie prawa służebności przesyłu, odpisy z ksiąg wieczystych, oświadczenia zarządców dróg publicznych potwierdzające, że urządzenia znajdują się w pasie drogowym dróg publicznych odpowiedniej kategorii; 14) decyzje o wyrażeniu przez zarządcę drogi zgody na umieszczenie infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej (urządzeń) pasie drogowym dróg publicznych wraz z dokumentami uprawniającymi MPWiK do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na lata następne: protokół z narady koordynacyjnej, jeżeli jest wymagana lub była przeprowadzona na wniosek, dotyczącej uzgodnienia tras projektowanych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, szkic sytuacyjny, dowód wniesienia opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Uwaga: dokumenty dostarczone w wersji nieoryginalnej powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. * Dotyczy osób prawnych, lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznały osobowość prawną ** Dotyczy podmiotów trzecich prowadzących działalność deweloperską 6

7 Załącznik nr 2 do Porozumienia Protokół z negocjacji w sprawie ustalenia warunków przejmowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. prawa własności przez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych sporządzony w dniu r. w Warszawie pomiędzy: * zwaną/ym w treści protokołu Inwestorem, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadającą REGON i NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości... wpłaconym w całości, reprezentowaną przez: zwaną w treści protokołu MPWiK, zwane dalej łącznie Stronami. Strony, na podstawie zgromadzonych dokumentów i w wyniku negocjacji ustaliły, co następuje: Inwestor przeniesie na rzecz MPWiK prawo własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych o średnicy mm i długości mb, zwanych dalej Urządzeniami, wybudowanych z, numer uzgodnienia wydanego przez MPWIK, na nieruchomościach, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nabycie prawa własności Urządzeń nastąpi pod następującym warunkiem zawieszającym: MPWiK uzna, iż Urządzenia odpowiadają jej wymaganiom i dokona ich protokolarnego odbioru końcowego, w terminie do. dni od dnia zawarcia umowy o przekazanie prawa własności Urządzeń. 3. Cena nabycia prawa własności Urządzeń, zwana dalej Ceną, wraz z podatkiem VAT wyniesie (słownie: zł /100) i odpowiada ustaleniom Stron zawartych w Porozumieniu z dnia.. 4. Cena zostanie zapłacona w ratach/jednorazowo **.. 5. Cena zostanie zapłacona w ratach/jednorazowo**, po doręczeniu MPWiK przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Strony ustalają, iż podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Inwestora będzie przeniesienie prawa własności Urządzeń na rzecz MPWiK. 6. Strony, po zatwierdzeniu przez Zarząd MPWiK warunków ustalonych w niniejszym protokole, jak i po uzyskaniu wszelkich zgód przewidzianych przepisami prawa oraz Statutem MPWiK, zawrą umowę o przeniesienie prawa własności Urządzeń na rzecz MPWiK, 7

8 7. Inwestor w umowie, o której mowa w ust. 6, udzieli MPWiK gwarancji jakości w odniesieniu do Urządzeń i rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Urządzeń na okres trzydziestu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy o nabycie prawa własności Urządzeń. 8. Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady w przypadku usunięcia wady Urządzenia będzie biegł od nowa od dnia usunięcia wady, w odniesieniu do elementu, którego wadę usunięto albo dla całego Urządzenia, jeżeli nie sposób tego elementu oddzielić od Urządzenia. 9. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady z osobna należało będzie do MPWiK. Inwestor zobowiązany będzie do usunięcia wady stwierdzonej przez MPWiK, bez względu na koszty z tym związane. 10. Zawiadamiając o stwierdzonej wadzie Inwestora, MPWiK wyznaczy termin technicznie uzasadniony na jej usunięcie. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulegnie przedłużeniu o czas usunięcia każdej wady. 11. MPWiK w razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady w ramach gwarancji jakości może powierzyć jej usunięcie na koszt Inwestora, który w takim przypadku będzie zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych w terminie trzech dni od otrzymania wezwania zapłaty od MPWiK. 12. Strony zgodnie ustalają, iż Inwestor usunie bezpłatnie stwierdzone przez MPWiK wady Urządzeń, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Jeżeli Inwestor nie zrealizuje obowiązków wynikających z gwarancji jakości przed upływem okresu gwarancji, MPWiK ma prawo zgłosić roszczenia z rękojmi za wady w odniesieniu do wady, która nie została usunięta w ramach gwarancji jakości, w ciągu sześćdziesięciu dni od bezskutecznego upływu terminu do jej usunięcia, w ramach gwarancji jakości. 13. Strony zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi dokonają przeglądu Urządzeń, w celu ustalenia ich stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez MPWiK, o czym zostanie powiadomiony Inwestor, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Inwestora podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez MPWiK, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy Postanowienia niniejszego protokołu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd MPWiK w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia podpisania protokołu. 2. Niezatwierdzenie przez Zarząd MPWiK niniejszego protokołu powoduje, że warunki w nim zawarte nie są wiążące dla MPWiK. 3. O nie zatwierdzeniu niniejszego protokołu MPWiK informuje Inwestora. Inwestor MPWiK * Należy wskazać odpowiednie dane w zależności od kategorii danego podmiotu. ** Niepotrzebne skreślić 8

9 Załącznik nr 3 do Porozumienia Umowa Nr.. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zwanym w treści umowy Inwestorem a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: (kapitał wpłacony zł) NIP , REGON , reprezentowaną przez: 1). 2) zwaną w treści umowy MPWiK, zwane dalej łącznie Stronami Strony umowy ustalają, iż Inwestor przenosi odpłatnie na rzecz MPWiK własność urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wymienionych w ust. 2, zwanych dalej Urządzeniami. 2. Przedmiotem przeniesienia własności są objęte poniżej wymienione Urządzenia: 1) o średnicy mm i długości.. mb wybudowane z.. (opis urządzenia w tym rodzaj materiału z jakiego urządzenie wykonano), (numer uzgodnień MPWiK); 2) o średnicy mm i długości.. mb wybudowane z.. (opis urządzenia w tym rodzaj materiału z jakiego urządzenie wykonano), (numer uzgodnień MPWiK); 3).. wybudowane ze środków własnych na nieruchomościach położonych w przy ul..., oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne: - nr w obrębie. dla której Sąd Rejonowy w, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr.; 9

10 - nr w obrębie. dla której Sąd Rejonowy w, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr.; - Inwestor oświadcza, iż: 2. 1) Urządzenia wybudował z własnych środków finansowych; 2) poprzez zawarcie i wykonanie niniejszej umowy realizuje roszczenie o nabycie przez MPWiK prawa własności Urządzeń, wynikające z przepisów prawa; 3) Urządzenia są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich oraz brak jest jakichkolwiek ograniczeń w możliwości dokonywania rozporządzania tymi Urządzeniami a w przypadku skierowania do MPWiK jakichkolwiek roszczeń osób trzecich podważających powyższe oświadczenie, przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń i zobowiązuje się je zaspokoić w całości, a w razie gdyby roszczenia te zostały zaspokojone przez MPWiK zobowiązuje się w terminie do siedmiu dni od otrzymania wezwania, zwrócić MPWiK zapłacone z tego tytułu należności i wszelkie poniesione przez MPWiK koszty z tym związane; 4) Urządzenia wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi, pod nadzorem MPWiK i zgodnie z zatwierdzoną przez MPWiK dokumentacją techniczną oraz dokonano odbioru technicznego i końcowego Urządzeń bez zastrzeżeń; 5) MPWiK w dniu. wyraziło zgodę na przyłączenie Urządzeń do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych pozostających w eksploatacji MPWiK, w celu zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków; 6) przekazał MPWiK całość dokumentacji technicznej i formalno - prawnej dotyczącej Urządzeń, będącej podstawą wyceny sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Strony ustalają, iż Cena nabycia Urządzeń (zawierająca podatek VAT), zwana dalej Ceną, wynosi zł (słownie:..). 2. Cena ustalona została na podstawie zaakceptowanej przez Strony wyceny sporządzonej przez.. 3. Cena zostanie zapłacona po doręczeniu MPWiK przez Inwestora wystawionej/-nego, zgodnie z niniejszą umową i przepisami prawa, faktury VAT/rachunku. 4. Zapłata Ceny nastąpi na rzecz Inwestora poprzez*: 1) jednorazową wypłatę pieniężną, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT/rachunku i w terminie.. od daty otrzymania przez MPWiK faktury VAT/rachunku; 2) ratalne wypłaty pieniężne w kwotach i terminach określonych w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Inwestor oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z wybudowaniem przez niego Urządzeń i przekazaniem prawa ich własności na rzecz MPWiK. Ponadto Inwestor niniejszym oświadcza, iż zapłata kwoty określonej w ust. 1 nieodwołalnie wyczerpuje wszelkie roszczenia Inwestora względem MPWiK i zobowiązuje się ich nie dochodzić na drodze sądowej Strony umowy zgodnie ustalają, iż Inwestor udziela na rzecz MPWiK gwarancji jakości w odniesieniu do Urządzeń i rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Urządzeń na okres trzydziestu sześciu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości 10

11 i rękojmia za wady, w przypadku usunięcia wady Urządzenia, biegnie od nowa od dnia usunięcia wady, w odniesieniu do elementu, którego wadę usunięto albo dla całego Urządzenia, jeżeli nie sposób tego elementu oddzielić od Urządzenia. 2. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady z osobna należy do MPWiK. Inwestor jest zobowiązany do usunięcia wady stwierdzonej przez MPWiK, bez względu na koszty z tym związane. 3. Zawiadamiając Inwestora o stwierdzonej wadzie, MPWiK wyznaczy termin, technicznie uzasadniony, na jej usunięcie. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, ulega przedłużeniu o czas usunięcia każdej wady. 4. MPWiK w razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady w ramach gwarancji jakości może powierzyć jej usunięcie na koszt Inwestora, który w takim przypadku będzie zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych w terminie trzech dni od dnia otrzymania wezwania zapłaty od MPWiK. 5. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Inwestor usunie bezpłatnie stwierdzone przez MPWiK wady Urządzeń, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Jeżeli Inwestor nie zrealizuje obowiązków wynikających z gwarancji jakości przed upływem okresu gwarancji, MPWiK ma prawo zgłosić Inwestorowi roszczenia z rękojmi za wady w odniesieniu do wady, która nie została usunięta w ramach gwarancji jakości, w ciągu sześćdziesięciu dni od bezskutecznego upływu terminu do jej usunięcia, w ramach gwarancji jakości. 6. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez MPWiK, o czym zostanie powiadomiony Inwestor, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Inwestora podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez MPWiK, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały w drodze wzajemnych uzgodnień, a w przypadku niemożności porozumienia się sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest właściwy miejscowo dla MPWiK sąd powszechny. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres Strony określony w niniejszej umowie za potwierdzeniem odbioru. Strony zobowiązują się do natychmiastowego zawiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na ostatni adres Strony listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji. 11

12 Umowę sporządza się w jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarze dla Inwestora oraz. egzemplarze dla MPWiK. 7. Inwestor MPWiK * sposób i terminy zapłaty Ceny poprzez wybranie jednego z wariantów zostanie uzgodniony przez Strony 12

13 Załącznik nr 4 do Porozumienia Wzór, według którego określana jest wartość urządzenia kanalizacyjnego stanowiącego odcinek przewodu kanalizacyjnego, łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną bądź przyłącze kanalizacyjne, położone na nieruchomości Inwestora, z istniejącą siecią kanalizacyjną, wchodzącą w skład MPWiK, w części leżącej poza granicą nieruchomości gruntowej Inwestora): gdzie: C n =[C (D C)] 0,5 C n C D - wartość Urządzenia; - wartość Urządzenia nieuwzględniająca zużycia technicznego; - współczynnik zużycia technicznego Urządzenia; 0,5 - współczynnik funkcjonalności i przydatności Urządzenia dla Spółki. Przy czym: gdzie: C= (C d d )+ C u C d - wartość (z uwzględnieniem współczynnika urynkowienia cen) 1 mb Urządzenia określona na podstawie zestawienia cen jednostkowych; d - długość Urządzenia; C u - określona na podstawie zestawienia cen jednostkowych, wartość uzbrojenia Urządzenia np. studnie (uwzględniająca współczynnik urynkowienia cen). gdzie: D = (1,5% t) 1,5% - stawka zużycia technicznego Urządzenia w skali roku; t - czas określany w latach, który upłynął od daty posadowienia przedmiotowego Urządzenia w gruncie. 13

zawarte w Warszawie w dniu (zwane dalej Porozumieniem ) pomiędzy:

zawarte w Warszawie w dniu (zwane dalej Porozumieniem ) pomiędzy: POROZUMIENIE dotyczące budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych nieumieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zawarte w

Bardziej szczegółowo

Warszawie S.A. urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

Warszawie S.A. urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych IN-BPM-02 Strona 1/7 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 436/2014 z dnia 23.12.2014 r. IN-BPM-02 Przedsiębiorstwo w m.st. Warszawie S.A. urządzeń wodociągowych lub IN-BPM-02 Strona 2/7 Właścicielem dokumentu

Bardziej szczegółowo

IN-BPM-02 Zasady odpłatnego przejmowania przez Miejskie. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

IN-BPM-02 Zasady odpłatnego przejmowania przez Miejskie. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji IN-BPM-02 Strona 1/8 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 296/2015 z dnia 21.10.2015 r. IN-BPM-02 IN-BPM-02 Strona 2/8 Właścicielem dokumentu jest Kierownik Biura Prawno-Majątkowego. Właściciel dokumentu odpowiada

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR..

UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR.. Załącznik nr 4 do Regulaminu WZÓR UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR.. została zawarta w dniu roku w Sulechowie pomiędzy:.. reprezentowaną przez:.... zwaną w treści umowy PRZEKAZUJĄCYM, a Sulechowskim

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH LUB KANALIZACYJNYCH PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYNEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE 1 Regulamin określa zasady odpłatnego nabycia przez Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA IŁAWA

REGULAMIN ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA IŁAWA REGULAMIN ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA IŁAWA 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatnego przejmowania

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. / FO/ PWSW/.r. O WYKONANIE PRZYŁĄCZA ORAZ O PRZYŁĄCZENIE DO CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

UMOWA Nr.. / FO/ PWSW/.r. O WYKONANIE PRZYŁĄCZA ORAZ O PRZYŁĄCZENIE DO CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ UMOWA Nr.. / FO/ PWSW/.r. O WYKONANIE PRZYŁĄCZA ORAZ O PRZYŁĄCZENIE DO CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: 1/ Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Karczew urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/66/2015 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/66/2015 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/66/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Niemce urządzeń wodociągowych lub/i urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR..

UMOWA DZIERŻAWY NR.. Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA DZIERŻAWY NR.. WZÓR została zawarta w dniu roku w Sulechowie pomiędzy:.. reprezentowaną przez:.... zwanym w treści umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM, a Sulechowskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lipca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Karczew urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób i podmiotów, które

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wprowadzenia procedury rozłożenia na raty płatności za wykonanie przyłącza wod-kan

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 2.. a

UMOWA SPRZEDAŻY. 2.. a UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2492/2016

Zarządzenie Nr 2492/2016 Zarządzenie Nr 2492/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad odpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Płock urządzeń kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX Zał. Nr 3a do SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX.272.2... 2017 Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:,

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:, UMOWA WSTĘPNA POŻYCZKI określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe stron w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ilekroć w regulaminie użyte zostały definicje należy przez nie rozumieć:

REGULAMIN. 2. Ilekroć w regulaminie użyte zostały definicje należy przez nie rozumieć: Załącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.108.2016 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 30.03.2016 r. REGULAMIN w sprawie zasad i warunków przejmowania przez Gminę Suchy Dąb urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom, przypisuje się następujące znaczenie:

Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom, przypisuje się następujące znaczenie: REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH LUB KANALIZACYJNYCH PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYNEJ SPÓŁKI WODOCIĄGI PŁOCKIE SP. Z O.O. NA OBSZARZE GMINY

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń [ ], legitymującym się [ ] serii [ ] o numerze

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/ UMOWA Nr /.. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY WOD.-KAN., WYKONANIE PRZYŁĄCZY ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ zawarta w dniu r. w DzierŜoniowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA NR.../.../Ps/20...

WZÓR. UMOWA NR.../.../Ps/20... Załącznik nr 2 do Zasad odpłatnego przekazywania na rzecz MPWiK S.A. sieci wod-kan WZÓR UMOWA NR.../.../Ps/20... ODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ W dniu...20... r. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 zawarta w dniu.. w Bełchatowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.534. 2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR.. UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20 Zawarta w dniu 20 w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu, Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA PROJEKT zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy zrealizować zamówienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA NA RZECZ MPWIK S.A.

ZASADY ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA NA RZECZ MPWIK S.A. ZASADY ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA NA RZECZ MPWIK S.A. SIECI WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH NOWOBUDOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW NA TERENIE GMINY WROCŁAW. 1/7 SPIS TREŚCI: Rozdział 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA NR.../.../Ps/20... ODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

WZÓR. UMOWA NR.../.../Ps/20... ODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ Załącznik nr 2 do Zasad odpłatnego przekazywania na rzecz MPWiK S.A. sieci wod-kan WZÓR UMOWA NR.../.../Ps/20... ODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ W dniu...20... r. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w Umowa przedwstępna dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy: CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy zrealizować zamówienie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr..., zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY nr..., zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do Specyfikacji WZÓR UMOWY nr.. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy:

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015 Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: Kędzierzyńsko Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SKWIERZYNY

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SKWIERZYNY ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2015 BURMISTRZA SKWIERZYNY z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie Gminy Skwierzyna nieruchomości stanowiących własność Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo