db energy sp. z o.o. kompleksowe audyty efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "db energy sp. z o.o. kompleksowe audyty efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 db energy sp. z o.o. kompleksowe audyty efektywności energetycznej

2 O FIRMIE - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI DB Energy Sp. z o.o., założona w marcu 2010 r., jest profesjonalną firmą świadczącą szeroką gamę usług z zakresu: audytu efektywności energetycznej (en. elektryczna, ciepło, chłód, sprężone powietrze) zgodnego z ustawą o efektywności energetycznej i wytycznymi programów NFOŚiGW, rozwiązań poligeneracyjnych, przeglądów okresowych instalacji, systemu monitoringu zużycia mediów, udziału w systemie Białych Certyfikatów, finansowania zmian ekologicznych ze środków NFOŚiGW, ekspertyz dotyczących efektywności inwestycji w obrębie gospodarki energetycznej przedsiębiorstw. Poza świadczeniem usług DB Energy Sp. z o.o. zajmuje się produkcją Analizatorów Pracy Parametrów Siecie (APPS), które są podstawą systemów monitoringu mediów.

3 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Audyt efektywności energetycznej to bazująca na danych pomiarowych ekspertyza, określająca ekonomicznie uzasadnione możliwości podniesienia efektywności energetycznej w badanym obiekcie, maszynie lub instalacji poprzez wykazanie technicznych możliwości modyfikacji, zawierająca: bilansową analizę gospodarki energią elektryczną, cieplną i chłodem, wskazania konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, finansowych i prawnych) zmniejszających koszty energii w przedsiębiorstwie, określenie kosztów proponowanych zmian, dokładną kalkulację możliwych do osiągnięcia oszczędności.

4 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Poprzez przygotowanie audytu efektywności energetycznej DB Energy proponuje klientom rozwiązania techniczne, finansowe i prawne, prowadzące do: zmniejszenia zużycia energii (elektrycznej, ciepła, chłodu), zmniejszenia kosztów zakupów czy też produkcji jednostki energii, poprawy bezpieczeństwa użytkowania instalacji odbiorczych, dostosowania instalacji odbiorczych klienta do obecnych przepisów prawa i wymogów bezpieczeństwa, równocześnie pokazując: możliwe do uzyskania oszczędności dla poszczególnych działań, sposób przeprowadzenia zmian, koszty zmian, możliwe źródła finansowania zmian ze środków publicznych.

5 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Przygotowując dla Klienta indywidualne rozwiązania, DB Energy opiera się na: szczegółowych i kompletnych pomiarach parametrów instalacji odbiorczych i wszystkich nośników energii (energii elektrycznej, ciepła, chłodu), dokładnym badaniu dokumentacji technicznej instalacji odbiorczych, wizji lokalnej i przeglądzie urządzeń i instalacji odbiorczych, termowizyjnym badaniu urządzeń i instalacji odbiorczych, wywiadach z pracownikami utrzymania ruchu, analizie dokumentacji prawnej i finansowej (umowy z dostawcami energii, faktury itp.), analizie wyników pomiarów i uzyskanych informacji, konsultacjach z ekspertami technologicznymi danej branży.

6 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Audyt efektywności energetycznej zawiera: opracowanie raportów i ekspertyz opisujących możliwe do wdrożenia rozwiązania energooszczędne w zakresie gospodarki energią elektryczną, cieplną, chłodem, sprężonym powietrzem i innymi mediami wraz z określeniem kosztów ich wdrożenia i oszczędności jakie one przyniosą, pomiary obciążenia instalacji odbiorczej Klienta (najczęściej tygodniowe pomiary różnych mediów), ocenę zużycia energii wraz z wykonaniem dobowego oraz tygodniowego profilu zużycia w zakresie analizowanego medium wraz z właściwym doborem mocy zamówionej, inwentaryzację układu zasilania oraz ocenę doboru i stanu urządzeń rozdzielczych (m.in. łączników i transformatorów) zaworów, stacji redukcyjnych, odwadniaczy itp.

7 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Audyt efektywności energetycznej zawiera cd.: inwentaryzację i stan urządzeń odbiorczych (napędów, układów chłodzenia, układów sprężonego powietrza, wentylacji itp.), analizę doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej, analizę schematów zasilania oraz przegląd rozwiązań technicznych, pełny raport jakości energii obejmujący analizę wszystkich parametrów opisanych w Rozporządzeniu Systemowym, analizę umów o świadczenie usług dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, kompleksową obsługę w zakresie kontaktów i współpracy z zakładem energetycznym oraz dostawcą energii elektrycznej (uzgodnienia, pozwolenia, korespondencja, weryfikacja kosztów, umowy, oferty, wnioski, negocjacje)

8 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W celu podniesienia bezpieczeństwa korzystania z instalacji elektrycznej, a także dostosowania instalacji do obecnie obowiązujących przepisów, audyt efektywności energetycznej zwiera również: Analizę wyposażenia rozdzielnic (zdjęcia termowizyjne) Analizę ciągłości zasilania w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych Analizę układów ppoż. Analizę schematów zasilania pod względem ich aktualności Właściwy poziom bezpieczeństwa użytkowania instalacji odbiorczych ogranicza ryzyko wystąpienia szkód osobowych i majątkowych, co pozwala uniknąć Klientowi kosztów związanych z likwidacją tych szkód (np. odszkodowania za wypadki w pracy, likwidacja skutków pożaru itp.)

9 PEŁEN RAPORT JAKOŚCI ENERGII Elementem bilansowego audytu efektywności energetycznej jest badanie jakości energii. Celem usługi jest sprawdzenie parametrów dostarczanej energii oraz weryfikacja wysokości strat od zakłóceń energii w sieci klienta. Z doświadczenia DB Energy wynika, że 80% klientów ma wątpliwości co do jakości zasilania, a najczęściej sami generują zakłócenia. Właściwa jakość wykorzystywanej energii to: zmniejszenie jej zużycia nawet do 10%, unikniecie kar za wprowadzanie zakłóceń, przedłużenie życia urządzeń i instalacji odbiorczej (co ogranicza koszty eksploatacji instalacji i pozwala uniknąć kosztownych napraw, zwłaszcza w przypadku wrażliwego na zakłócenia sprzętu).

10 ZAKRES POMIARÓW Spośród firm doradczych na rynku energii, DB Energy wyróżnia proponowanie zmian w oparciu o szczegółowe pomiary parametrów energii i pracy instalacji odbiorczych, co decyduje o unikalności tych usług. Tylko dzięki pomiarom możliwe jest prawidłowe oszacowanie finansowych, energetycznych i ekologicznych efektów proponowanych zmian, a także spełnienie wymogów wielu programów umożliwiających korzystanie z preferencyjnego finansowania inwestycji lub wsparcia systemowego jakim są Białe Certyfikaty. Obciążenia sieci i rozpływy mocy (en. elektryczna i ciepło) Spadki napięć w układzie rozdzielczym przy synchronizowanym pomiarze WN/SN/nN Jakość energii Sprawność transformatorów Sprawność napędów Sprawność układów kotłowych Sprawność układów chłodzenia Sprawność układu sprężonego powietrza

11 PROCEDURA AUDYTU PROCEDURA WYKONANIA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CZĘŚĆ WSTĘPNA BADANIE ANKIETOWE WIZJA LOKALNA OFERTA WYKONANIA PRAC CZĘŚĆ POMIAROWA POMIAR WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA URZĄDZENIA, MASZYNY LUB INSTALACJI ANALIZA POMIARÓW POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NOWEGO/INNEGO, BARDZIEJ SPRAWNEGO URZĄDZENIA OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW OPRACOWANIE W ZAKRESIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO OPRACOWANIE W ZAKRESIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO OPRACOWANIE W ZAKRESIE EFEKTU EKONOMICZNEGO PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

12 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ przykład karty badania Termin pomiarów Osoba przeprowadzająca pomiary Mgr inż. P Danielski Rodzaj urządzenia Silnik Czas pracy [h] 4000 Nazwa Celma Rodzaj pracy [ciągła/przerywana] ciągła Typ Se280S-4 Rok produkcji 1975 Dane znamionowe Dane pomiarowe Napięcie [V] 380 Napięcie [V] 376 Prąd [A]: Prąd [A]: I1 136 I1 79,15 I2 136 I2 77,44 I3 136 I3 79,93 cosφ 0,91 cosφ 0,90 Prędkość obrotowa Prędkość obrotowa 1468 Moc znamionowa [kw] 75 Rezystancja wewnętrzna stojana mω 0,018 Sprawność η - Moc obciążenia [kw] 46,23 Rezystancja izolacji GΩ 9 Sprawność mierzona [%] 85,9

13 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ przykład karty badania Możliwe działanie zwiększające efektywność energetyczną Opis wymiana Wymiana silnika na jednostkę energooszczędną Ocena działania służącego poprawie efektywności energetycznej Zużycie energii [MWh/rok] 184,923 Możliwa oszczędność energii [MWh/rok] 16,828 Nakład inwestycyjny [zł] 8 000,00 NPV (10 lat) SPBT 1,3 IRR (10 lat) 77%

14 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ przykład badania silnika

15 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ przykład badania silnika Silniki elektryczne pomiary sprawności w ruchu ciągłym, bez konieczności wyłączania silnika. I 1 = V 1 Z total, P in = 3V 1 I 1 (PF) F objective = n i=1 I 1i,cal I 1i,mea n i=1 P ini,cal P ini,mea 1 2 Szacunkowy błąd metody 1,2%

16 BILANSOWY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ analiza ekonomiczna uzyskanych wyników pomiarów Efekty ekonomiczne przedstawia się korzystając z klasycznego podejścia finansowego obejmującego analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Podstawowe wskaźniki to Wartość Bieżąca Netto (NPV), Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR) i Prosty Okres Zwrotu (SPBT). Czynnikiem łączącym ekonomie, zużycie energii i ekologię jest Dynamiczny Koszt Jednostkowy Redukcji Emisji CO 2 (DGC). Lp Nazwa KI 0 KE 1..KE 10 EE 1 NPV IRR DGC 1 2 Wymiana silników w maszynach Działu Przygotowawczego Wymiana silników w komorze wentylacyjnej K ,00 57, ,55% -406, ,00 36, ,60% -489,37

17 OBSZARY KORZYŚCI DLA KLIENTÓW OSZCZĘDNOŚCI Obiektywne spojrzenie zewnętrznego audytora pozwala zaproponować optymalny plan poprawy gospodarki energetycznej zakładu, skutkujący redukcją 10-45% całkowitych kosztów energii. BEZPIECZEŃSTWO Poprzez specjalistyczne pomiary wskazujemy działania zwiększające stabilności i pewności zasilania oraz zmniejszające zagrożenia stratami majątkowymi i szkodami osobowymi. EKOLOGIA Właściwe określenie redukcji emisji jest podstawą do ubiegania się o środki finansowe z różnych systemów wsparcia, między innymi z systemu Białych Certyfikatów lub proekologicznych dotacji i pożyczek.

18 ZARZĄD Dr Krzysztof Piontek prezes zarządu Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Inwestor giełdowy. Założyciel i współwłaściciel Home & More Sp. z o.o. właściciela portalu domowy.pl. Były członek rad nadzorczych dwóch spółek giełdowych. Piotr Danielski wiceprezes zarządu Doktorant w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się naukowo i w praktyce branżą energetyczną, w tym energochłonnością przemysłowych odbiorców energii, wytwarzaniem energii w skojarzeniu (kogeneracja, trigeneracja) oraz jakością energii. Aktywny członek konferencji EEEIC: International Workshop on Environment and Electrical Engineering. Członek GreenNets External Advisory Board (EAB). Dr Dominik Brach wiceprezes zarządu Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Wykładowca przedmiotów z zakresu finansów oraz specjalności Nieruchomości na wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Założyciel i współwłaściciel MARSHAL Sp. z o.o. specjalizującej się w profesjonalnym doradztwie ubezpieczeniowym. Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

19 PRACOWNICY Zespół DB Energy to obecnie 10 osób. Dział inżynierów pod kierownictwem dr Piotra Maźniewskiego składa się z 3 zespołów audytorskich, kierowanych przez doświadczonych pracowników. Dodatkowo z firmą współpracują inżynierowie prowadzący własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie). Każdy z zespołów jest w stanie przeprowadzić w miesiącu 1-2 pełnych, bilansowych audytów efektywności energetycznej, w przedsiębiorstwach o zużyciu ok. 20 GWh energii rocznie (zużycie kwalifikujące zakład do 70% dofinansowania audytu). Wszyscy pracownicy techniczni posiadają uprawnienia grupy pierwszej Stowarzyszenia Elektryków Polskich w pełnym zakresie. Wszystkie techniczne badania instalacji odbiorczych klienta, wykonywane są przez firmę DB Energy we własnym zakresie, z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu pomiarowego posiadające niezbędne certyfikaty i świadectwa wzorcowania.

20 FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE DB Energy posiada umowy partnerskie i ściśle współpracuje z: Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA renomowana organizacja zajmująca się zagadnieniami efektywności energetycznej. Udziałowcami Kape SA są: Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SA oraz ARP SA. Polska Grupa Energetycza SA jedna z największych spółek energetycznych w Polsce. Zajmuje się obrotem i produkcją energii elektrycznej. Ponadto DB Energy współpracuje z: ARP SA, TUV RHEINLAND SP. Z O.O.

21 DODATKOWE ZACHĘTY Wybrane dotacje i preferencyjne pożyczki 70% dotacje do audytów, preferencyjne pożyczki na inwestycje z oprocentowaniem WIBOR-1,5% (NFOŚiGW), system wsparcia finansowego dla inwestycji w efektywność energetyczną (Białe Certyfikaty), system wsparcia finansowego dla poligeneracji (Żółte Certyfikaty) itp. w większości przypadków udział w finansowych programach wsparcia WYMAGA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Zmiany w prawie w tym przede wszystkim nowa dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej i jej konsekwencje dla rynku polskiego (2012/27/UE z dnia r.) w tym obowiązki w zakresie przeprowadzania audytów przez duży przemysł.

22 LISTA WYBRANYCH KLIENTÓW LP KLIENT ZIDENTYFIKOWANE OSZCZĘDNOŚCI (jako % rocznych kosztów energii) 1. SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU 21,57 % 2. MERA S.A. 16,05 % 3. URBAŃSKI PRODUCENT SZKŁA HARTOWANEGO 17,30 % 4. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 33,00 % 5. NOWY STYL SP. Z O.O. do 27,90 % 6. SKANSKA S.A. analiza techniczna 7. GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB SP. Z O.O. 18,00 % 8. PROSZKOWNIA MLEKA SP. Z O.O. 26,40 % 9. INC POLFA RZESZÓW S.A. 8,90 % 10. SKANSKA S.A. WMB NASŁAWICE 26,33 % 11. SAFILIN SP. Z O.O. - MIŁAKOWO, SZCZYTNO 13,63 % 12. STAROSTWO POWIATOWE - WROCŁAW 34,70 % 13. SGL CARBON POLSKA S.A. 12,44 % 14. TERMET S.A. 18,30 % 15. CEMEX POLSKA SP Z O.O. (Z KAPE SA) 16. GE POWER CONTROLS POLSKA SP. Z O.O. (Z KAPE SA) 6,77 % 17. MIARNADA SP. Z O.O. 39,20 % 18. EMITEL SP. Z O.O. (3 OBIEKTY) do 43,80 % (w zależności od obiektu) 19. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE MOŚCICACH S.A (Z KAPE SA)

23 REFERENCJE

24 DB Energy Sp. z o.o., ul. Stanów Zjednoczonych 4, Wrocław tel./fax NIP , Regon , KRS , kap. zakł zł

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo