Łańcut 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łańcut 2016"

Transkrypt

1 Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 1/30/2016 Zarządu Banku z dnia 30 listopada 2016 r. Łańcut

2 Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH 4 II. OSZCZĘDNOŚCI 7 II. a. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 7 II. b. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH 7 II. c. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ A'VISTA II. d RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUTACH OBCYCH (EUR, USD, GBP) 9 8 II. e. RACHUNKI RAD RODZICÓW I PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWYCH 10 III. KREDYTY 11 III. a. KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM 11 III. b. KREDYTY GOTÓWKOWE 11 III. c. KREDYTY POZOSTAŁE 12 III. d. KREDYTY HIPOTECZNE 12 IV. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 13 V. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 14 VI. INNE OPŁATY I PROWIZJE 15 2 S t r o n a

3 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Łańcut pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS Łańcut mogą być pobierane okresowo z rachunku bankowego w terminach uzgodnionych z Klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS Łańcut w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS Łańcut nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia. 11. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 12. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3 S t r o n a

4 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH Lp. Rodzaj czynności / usługi Pol - Konto Opłata / prowizja Pol - Konto Student Pol -Konto Junior 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 2 zł bez opłat bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat bez opłat bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 5. Przelewy: 5.1 Przelewy w formie papierowej - od jednego przelewu: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat na rachunki do innych banków krajowych 3 zł 3 zł 3 zł 5.2 Przelewy w systemie bankowości elektronicznej - od jednego przelewu: autoryzowane tokenem: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat na rachunki do innych banków krajowych 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł autoryzowane sms-em: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat na rachunki do innych banków krajowych 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł 5.3 Przelewy w ramach usługi SMS Bank od jednego przelewu: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat na rachunki do innych banków krajowych 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 5.4 Przelewy realizowane w systemie SORBNET - od jednego przelewu: Dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł 20 zł 20 zł 20 zł Dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 30 zł 30 zł 30 zł 6. Zlecenie stałe płatnicze: 6.1 Złożenie zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat 6.2 Realizacja zlecenia stałego za przelew: na rachunek prowadzony w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat na rachunek w innym banku krajowym złożonego w placówce banku 2 zł 1 zł 1 zł na rachunek w innym banku krajowym złożonego w Systemie Bankowości Internetowej 1 zł 1 zł 1 zł 6.3 Modyfikacja zlecenia stałego od każdej dyspozycji: w placówce banku 1 zł 1 zł 1 zł w Systemie Bankowości Internetowej bez opłat bez opłat bez opłat Odrzucenie realizacji zlecenia stałego na rachunek 6.4 w innym banku krajowym z powodu braku środków na 2 zł 2 zł 2 zł rachunku 7. Polecenie zapłaty za zlecenie: 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat 7.2 Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 7.3 Modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat 7.4 Realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku 1 zł 1 zł 1 zł 4 S t r o n a

5 8. Czeki: 8.1 Wydanie blankietów czeków za sztukę 0,50 zł Potwierdzenie czeku 5 zł Zgłoszenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconych czeków. 10 zł Wyciągi: 9.1 Wyciąg miesięczny za jeden miesiąc kalendarzowy w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat 9.2 Wyciąg za każdy dodatkowy miesiąc sporządzony na wniosek klienta w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 9.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie klienta 5 zł 5 zł 5 zł 9.4 Wydruk historii rachunku: za jeden miesiąc kalendarzowy bez opłat bez opłat bez opłat za każdy dodatkowy miesiąc 2 zł 2 zł 2 zł 9.5 Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie klienta: za każdy dokument bieżącego roku 5 zł 5 zł 5 zł za każdy dokument roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 10. KARTA PŁATNICZA (Visa Classic Debetowa, Visa paywave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass, Naklejka zbliżeniowa Visa paywave) 1) 10.1 Wydanie nowej karty do rachunku: Visa Classic Debetowa, Visa paywave, MasterCard PayPass, Naklejka zbliżeniowa Visa paywave bez opłat bez opłat bez opłat Niespersonalizowana 20 zł 20 zł 20zł 10.2 Wznowienie karty do rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 10.3 Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 10.4 Opłata za użytkowanie karty (za każdą wydaną kartę do rachunku)-miesięcznie Visa Classic Debetowa, Visa paywave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 0 zł 2) 0 zł 3) 0 zł 3) Naklejka zbliżeniowa Visa paywave 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 10.5 Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowousługowych w kraju i za granicą bez opłat bez opłat bez opłat 10.6 Transakcje gotówkowe: w bankomatach BS Łańcut oraz we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. (Lista bankomatów bez opłat bez opłat bez opłat dostępna na stronie internetowej w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł Poprzez usługę Visa cash back w Polsce 2 zł 2 zł 2 zł 10.7 Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 8 zł 8 zł 10.8 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6 zł 6 zł 6 zł 5 S t r o n a

6 10.9 Rozpatrzenie reklamacji bez opłat bez opłat bez opłat Sprawdzanie salda rachunku: w bankomatach BS Łańcut oraz we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych Banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej bez opłat bez opłat bez opłat w innych bankomatach świadczących taką usługę 2 zł 2 zł 2 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za wskazany okres 3 zł 3 zł 3 zł Zmiana danych użytkownika karty 3 zł 3 zł 3 zł Zmiana limitów transakcyjnych w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000 zł 1000 zł 1000 zł 11. Bankowość Internetowa SBI: 11.1 Aktywacja usługi bankowości Internetowej 5 zł bez opłat bez opłat 11.2 Abonament miesięczny za korzystanie z SBI bez opłat bez opłat bez opłat 11.3 Korzystanie z tokena - miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 11.4 Odblokowanie systemu z winy użytkownika 5 zł 5 zł 5 zł 11.5 Wydanie tokena, oraz jego wymiana po upływie terminu ważności: pierwszego bez opłat bez opłat bez opłat dla każdego następnego 150 zł 150 zł 150 zł 11.6 Rezygnacja z usługi ze zwrotem tokena przed upływem 12 miesięcy od daty wydania tokena 100 zł 100 zł 100 zł 11.7 Zastrzeżenie tokena 20 zł 20 zł 20 zł 11.8 Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie 150 zł 150 zł 150 zł usługi SBI 12. SMS Bank: 12.1 Aktywacja funkcji pasywnych 5 zł 5 zł 5 zł 12.2 Aktywacja funkcji pasywnych i aktywnych 25 zł 25 zł 25 zł 12.3 Abonament miesięczny bez opłat bez opłat bez opłat 12.4 Opłata za każdy SMS wysłany w ramach usługi SMS Bank - pobierana zbiorczo raz w miesiącu 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 13. Usługa na hasło: 13.1 Aktywacja usługi 5 zł 5 zł 5 zł 13.2 Abonament miesięczny bez opłat bez opłat bez opłat 13.3 Zmiana hasła 3 zł 3 zł 3 zł 1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja BPS S.A. 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego (obowiązuje od r.) 2 Jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty w okresie miesięcznym wynosi mniej niż 300,00 zł pobiera się opłatę w wysokości 5 zł miesięcznie. 3 Jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty w okresie miesięcznym wynosi mniej niż 200,00 zł pobiera się opłatę w wysokości 2 zł miesięcznie. 6 S t r o n a

7 II. OSZCZĘDNOŚCI II. a. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku bez opłat 5. Wypłata w formie przelewu na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat 6. Wypłata w formie przelewu na rachunek w innym banku krajowym 3 zł 7. Wyciąg z rachunku w placówce banku bez opłat 8. Wysłanie wyciągu drogą pocztową 5 zł II. b. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat 4. Wypłata w formie gotówkowej lub bezgotówkowej 4.1 Pierwsza operacja w miesiącu (wypłata lub przelew zewnętrzny, lub bez opłat przelew wewnętrzny, lub zlecenie stałe) 4.2 Druga i kolejna operacja w miesiącu (wypłata lub przelew zewnętrzny, 15 zł lub przelew wewnętrzny, lub zlecenie stałe) 4.3. Przelewy realizowane w systemie SORBNET - od jednego przelewu: Dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł 20 zł Dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 30 zł 5. Zlecenie stałe płatnicze: 5.1 Złożenie zlecenia stałego bez opłat 5.2 Modyfikacja zlecenia stałego od każdej dyspozycji: w placówce banku 1 zł w Systemie Bankowości Internetowej bez opłat 5.3 Odrzucenie realizacji zlecenia stałego na rachunek w innym banku krajowym z powodu braku środków na rachunku 2 zł 6. Wyciągi: 6.1 Wyciąg miesięczny za jeden miesiąc kalendarzowy w placówce Banku bez opłat 6.2 Wyciąg za każdy dodatkowy miesiąc sporządzony na wniosek klienta w placówce Banku 5 zł 6.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie klienta 5 zł 6.4 Wydruk historii rachunku: za jeden miesiąc kalendarzowy bez opłat za każdy dodatkowy miesiąc 2 zł 6.5 Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie klienta: za każdy dokument bieżącego roku 5 zł 7 S t r o n a

8 6.5.2 za każdy dokument roku poprzedniego 10 zł 7. Bankowość Internetowa SBI autoryzowana SMS-em Aktywacja usługi bankowości Internetowej 20 zł 7.2 Abonament miesięczny za korzystanie z SBI bez opłat 7.3 Odblokowanie systemu z winy użytkownika 5 zł 8. SMS Bank: 8.1 Aktywacja funkcji pasywnych 5 zł 8.2 Abonament miesięczny bez opłat 8.3 Opłata za każdy SMS wysłany w ramach usługi SMS Bank - pobierana zbiorczo raz w miesiącu 0,30 zł 9. Usługa na hasło: 9.1 Aktywacja usługi 5 zł 9.2 Abonament miesięczny bez opłat 9.3 Zmiana hasła 3 zł 1 Opłat nie pobiera się od klientów posiadających aktywną usługę SBI w Pol-Koncie. II. c. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ A'VISTA 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat 5. Przelewy: 5.1 Przelewy w formie papierowej - od jednego przelewu: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat na rachunki do innych banków krajowych 3 zł 5.2 Przelewy realizowane w systemie SORBNET - od jednego przelewu: Dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł 20 zł Dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 30 zł 6. Wydanie książeczki do rachunku płatnego na każde żądanie 20 zł 7. Likwidacja rachunku oszczędnościowego bez opłat 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki a'vista 10 zł 9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 30 zł 10. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 20 zł 11. Umorzenie utraconej książeczki 5 zł 12. Przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw (cesja) 20 zł 8 S t r o n a

9 II.d. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUCIE OBCEJ (EUR, USD, GBP) Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja EUR USD GBP bez opłat bez opłat bez opłat (wymagana (wymagana (wymagana 1. Otwarcie rachunku minimalna wpłata minimalna wpłata minimalna wpłata na rachunek 10 na rachunek 10 USD) na rachunek 10 EUR) GBP) 2. Prowadzenie rachunku walutowego bez opłat bez opłat bez opłat 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki walutowe klientów indywidualnych w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat 3.2 Wypłaty gotówkowe bez opłat z tym, że kwota powyżej 1000 EUR wymaga uprzedniej trzydniowej awizacji. Natomiast powyżej 1000 EUR, Bank może wypłacić bez awizacji w złotych po przewalutowaniu po kursie Banku Spółdzielczego w Łańcucie. bez opłat z tym, że kwota powyżej 1000 USD wymaga uprzedniej trzydniowej awizacji. Natomiast powyżej 1000 USD, Bank może wypłacić bez awizacji w złotych po przewalutowaniu po kursie Banku Spółdzielczego w Łańcucie. bez opłat z tym, że kwota powyżej 1000 GBP wymaga uprzedniej trzydniowej awizacji. Natomiast powyżej 1000 GBP, Bank może wypłacić bez awizacji w złotych po przewalutowaniu po kursie Banku Spółdzielczego w Łańcucie. 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelewy w formie papierowej - od jednego przelewu: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat na rachunki do innych banków krajowych w systemie Elixir 5 zł 5 zł 5 zł 4.2 Przelewy w systemie bankowości elektronicznej - od jednego przelewu: autoryzowane tokenem: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat na rachunki do innych banków krajowych w systemie Elixir 3 zł 3 zł 3 zł autoryzowane sms-em: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat bez opłat bez opłat na rachunki do innych banków krajowych w systemie Elixir 3 zł 3 zł 3 zł 4.3 Przelewy realizowane w systemie SORBNET - od jednego przelewu: Dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł 20 zł 20 zł 20 zł Dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 30 zł 30 zł 30 zł 5. Wyciągi: 5.1 Wyciąg miesięczny za jeden miesiąc kalendarzowy w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat 5.2 Wyciąg za każdy dodatkowy miesiąc sporządzony na 5 zł 5 zł 5 zł 9 S t r o n a

10 wniosek klienta w placówce Banku 5.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5.4 Wydruk historii rachunku: za jeden miesiąc kalendarzowy bez opłat bez opłat bez opłat za każdy dodatkowy miesiąc 2 zł 2 zł 2 zł 5.5 Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie klienta: za każdy dokument bieżącego roku 5 zł 5 zł 5 zł za każdy dokument roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 6. Bankowość Internetowa SBI autoryzowana SMS-em: Aktywacja usługi bankowości Internetowej 20 zł 20 zł 20 zł 6.2 Abonament miesięczny za korzystanie z SBI bez opłat bez opłat bez opłat 6.3 Odblokowanie systemu z winy użytkownika 5 zł 5 zł 5 zł 7. SMS Bank: 7.1 Aktywacja funkcji pasywnych 5 zł 5 zł 5 zł 7.2 Abonament miesięczny bez opłat bez opłat bez opłat 7.3 Opłata za każdy SMS wysłany w ramach usługi SMS Bank - pobierana zbiorczo raz w miesiącu 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 8. Usługa na hasło: 8.1 Aktywacja usługi 5 zł 5 zł 5 zł 8.2 Abonament miesięczny bez opłat bez opłat bez opłat 8.3 Zmiana hasła 3 zł 3 zł 3 zł 1 Opłat nie pobiera się od klientów posiadających aktywną usługę SBI w Pol-Koncie. II. e. RACHUNKI RAD RODZICÓW I PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 2 zł 3. Wydanie blankietów czeków - za 10 szt. 5 zł 4. Przelewy: 4.1 Przelewy w formie papierowej -od jednego przelewu: na rachunki prowadzone w BS Łańcut bez opłat na rachunki do innych banków krajowych 3 zł 5. Wyciągi: 5.1 Wyciąg miesięczny za jeden miesiąc kalendarzowy w placówce Banku bez opłat 5.2 Wyciąg za każdy dodatkowy miesiąc sporządzony na wniosek klienta w placówce Banku 5 zł 5.3 Wyciąg wysłany pocztą na życzenie klienta 5 zł 5.4 Wydruk historii rachunku za jeden miesiąc kalendarzowy bez opłat za każdy dodatkowy miesiąc 2 zł 5.5 Sporządzenie odpisu potwierdzenia wykonania operacji na życzenie klienta za każdy dokument bieżącego roku 5 zł za każdy dokument roku poprzedniego 10 zł 6. Likwidacja rachunku bez opłat 10 S t r o n a

11 III. KREDYTY III. a. KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego bez opłat 2. Udzielenie kredytu 2,00% min. 10 zł 1) 3. Podwyższenie kwoty kredytu 2,00% min. 10 zł 4. Obniżenie kwoty kredytu bez opłat 5. Przedłużenie kredytu 1,00% min. 10 zł 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat 7. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty za sztukę 0 zł 8. Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) 1,00% min. 20zł 9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 10. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20 zł 1 Promocja - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5/15/2015 Zarządu Banku z dnia r. III. b. KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego bez opłat 2. Udzielenie kredytu - jednorazowo: 2.1 Konsumpcyjny dla osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne 3,00% 2.2 Konsumpcyjny sezonowy dla osób fizycznych 5,00% 2.3 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Kredyt Okazja bez prowizji 1) 2.4 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Tani Kredyt 5,00% 2.5 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Szybka Gotówka 4,00% 2.6 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Kredyt konkurencyjny 3,00% 2.7 Konsumpcyjny dla osób fizycznych NISKIE RATY 3,00% 2.8 Konsumpcyjny dla osób fizycznych maxmin 2 ) bez prowizji 2.9 Konsumpcyjny dla osób fizycznych JUBILAT 3 ) 3,00% 2.10 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Bezpieczny Kredyt 4,00% 4) 2.11 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Kredyt Konsolidacyjny 1,00% 2.12 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Kredyt Świąteczny 5) 5,00% 2.13 Konsumpcyjny dla osób fizycznych Kredyt NA SZÓSTKĘ 6) 3,00% 7) 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat 4. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty za sztukę 0 zł 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1,00% min. 20zł 6 Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 7. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20 zł 1 Dla posiadaczy rachunku POL-Konto, dla pozostałych klientów 3,00%. 2 Udzielany w okresie od r. do r. 3 Udzielany w okresie od r. do r. 4 Udzielany od dnia r., (udzielany do dnia ,00%) 5 Udzielany w okresie od r. do r. 6 Udzielany od r. 7 Dla posiadaczy rachunku POL-Konto, dla pozostałych klientów 4,00%. 11 S t r o n a

12 III. c. KREDYTY POZOSTAŁE Lp. Rodzaj czynności / usługi Opłata / prowizja 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego bez opłat 2 Udzielenie kredytu -jednorazowo: 2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3,00% 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat 4. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty za sztukę 0 zł 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1,00% min. 20zł 6. Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 7. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy -jednorazowo 20 zł III. d. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza - jednorazowo 0 zł 2. Udzielenie kredytu jednorazowo: 2.1 MÓJ DOM 1) 1,00% 2.2 UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY 1,50% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - jednorazowo od 0,5% min. 50 zł 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym - jednorazowo 0 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0 zł 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej od 0,5% min. 20 zł 7. Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy - za aneks 50 zł 8. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości - jednorazowo 50 zł 9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych dotyczących udzielonego kredytu na wniosek Kredytobiorcy 40 zł 10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu jednorazowo 2) 100 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 12. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 13. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty za sztukę 0 zł 14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 15. Wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki 30 zł 1 W okresie do r. prowizja wynosi - 0% 2 Pierwsza inspekcja - 0 zł 12 S t r o n a

13 IV. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe od transakcji: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2) 10 zł 1.3 polecenia wypłaty 3) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 20 zł, max. 100 zł 1.4 realizacja przekazu w obrocie dewizowym otrzymanego z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych 35 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu - od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 75 zł wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) - za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym od transakcji: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 4.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 4.3 polecenia wypłaty 3)5) : z dyspozycją dotyczącą kosztów SHA 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł z dyspozycją kosztów OUR 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł + zryczałtowane koszty banków pośredniczących (pozycja 7 w tab.) 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 6) od transakcji: 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane 75 zł + koszty banków na zlecenie Klienta - od transakcji trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) : 7.1 przy kwotach do EUR włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej - od transakcji 80zł 7.2 przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej - od transakcji 100 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu - od transakcji 10 zł 1 Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; koszty SHA ; nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 4 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 13 S t r o n a

14 V. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty na rachunki w innych bankach krajowych na rzecz: 1.1 Gazownia Rzeszów, Jarosław 3,20 zł 1.2 PGE Obrót S.A. Rzeszów, PGE Obrót S.A. Zamość 3,20 zł 1.3 Urząd Skarbowy Łańcut 3,20 zł 1.4 Spółdzielnia Mieszkaniowa 29 Listopada Łańcut zgodnie z umową 1.5 PPHU MAT-SAT telecom Tomasz Olech 1,00 zł 1.6 Gmina Łańcut wywóz śmieci 1,50 zł 2. Pozostałe wpłaty na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych 0,50% min. 3,20 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego(od transakcji): 3.1 do kwoty 500 zł bez opłat 3.2 powyżej 500 zł 5,00 zł 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 do 10 sztuk bez opłat 4.2 powyżej 10 sztuk 0,50% min. 2,00 zł VI. INNE OPŁATY I PROWIZJE 1. Wydanie informacji o numerze rachunku bez opłat 2. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek klienta 40 zł 3. Przyjęcie, zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20 zł 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym klienta z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank, gwarancji 30 zł 5. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20 zł 6. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunku wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych - opłatę pobiera się z rachunku klienta 0,50% kwoty wyegzekwowanej: min. 20 zł max. 100 zł 7. Wezwanie do spłaty zadłużenia na ROR 10 zł 8. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości (w systemie MIG-DZ): 8.1 na wniosek klienta banku BS Łańcut 20 zł 8.2 na wniosek osoby nie będącej w klientem BS Łańcut 30 zł 9. Próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej 25 zł 10. Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej przeznaczonej do likwidacji 50 zł 14 S t r o n a

15 11. Przepisanie książeczki mieszkaniowej (cesja) w związku z przekazaniem praw na inną osobę 20 zł 12. Wysłanie klientowi informacji o błędnym numerze NRB lub o zwrocie przekazu z banku odbiorcy 5 zł 13. Działania BS Łańcut podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez Klienta błędnego numeru rachunku 20 zł odbiorcy 14. Zamknięcie rachunku ROR przed upływem 30 dni od otwarcia rachunku 10 zł 15. Wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki 30 zł 16. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych - miesięcznie 20 zł 17. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu - od każdego spadkobiercy 30 zł 18. Sporządzenie duplikatu lub kserokopii dowodu wpłaty lub przelewu 5 zł Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łańcucie znajdziecie również na: 15 S t r o n a

16

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Łańcut, 2016

Łańcut, 2016 Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 3/9/2016 Zarządu Banku z dnia 18 kwietnia 2016 roku Łańcut, 2016 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY 4 I. a. RACHUNEK ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 2/10/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 4 II.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, listopad 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/35/2016 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 22.04.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo